Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга "Обществена трапезария" по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "ППЗСП"

няма информация