Екологични инициативи

ПРОЕКТ “ГРАДОВЕ В ДЕЙСТВИЕ КЪМ СИН РАСТЕЖ“ (BLUACT)

Обща цел: Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Пирея (Гърция), Галати (Румъния), Салерно (Италия), Матаро (Испания), Матосинхос (Португалия), Остенд (Белгия). Водещ партньор по проекта е град Пирея, Гърция. Град Пирея е създал инициативата Blue Growth Initiative (BGI) - иновационен конкурс за "синя" икономика - за укрепване на морския сектор на икономиката в града и за стимулиране на…

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ (RedMarLitter)

Интернет страница на проекта: www.redmarlitter.eu Акроним на проекта: RedMarLitter Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, който се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони, чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на ключови замърсители и изпълнение на пилотни…

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ (CONNECTING NATURE)

Интернет страница на проекта: www.connectingnature.eu Акроним на проекта: CONNECTING NATURE Целта на проекта е чрез събирането на информация за изпълнени природосъобразни проекти в градска среда и оценка на техния ефект да се разработят иновативни работещи природосъобразни решения, подходящи за прилагане в малки, средни и големи градове.Например гр. Генк, Белгия (население 65 000 души) търси начини за превръщането на града от център…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ В СЕКТОР „ВОДИ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕЧЕН БАСЕЙН (2016-2021)

Акроним на проекта: TA-BlackSeaLIFE Обща цел: Общата цел на проекта за техническа помощ е да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект по Програма Лайф, който ще адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на България Специфични цели:► Осигуряване на условия за подготовка на Интегриран проект в сектор Води ► Изграждане на капацитет и въвличане на…

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.wms.burgas.bg Обща цел: Подобряване на процеса за ефективното управление на риска от наводнения на територията на община Бургас и подпомагане на усилията на местната власт в процеса на адаптиране към климатичните промени. Основни дейности:♦ Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните басейни;♦ Разработване на информационна система за управление…

ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА (ФИЕСТА)

Интернет страница на проекта: www.fiesta-audit.eu Обща цел: Целта на проект ФИЕСТА е повишаване на информираността на семействата с деца и социално слаби хора за възможните начини на спестяването на енергия у дома, чрез промяна на ежедневните им навици и употреба на енергийно ефективни електродомакински уреди и системи за охлаждане/отопление. Основни дейности:♦ Създаване на Бюро за Енергийни съвети;♦ Обучение…

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЕУТРОФИКАЦИЯТА И ШУМОВИТЕ СМУЩЕНИЯ В МОРСКИТЕ ВОДИ (MARLEN)

Проект се изпълнява от Община Бургас в партньорство с "Институт по океанология" при БАН и Басейнова Дирекция Черноморски регион - Варна. Главната цел на проекта е да бъдат създадени инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии и най-добри практики за справяне с трите основни области на интерес страдащи от липсата на данни за морската среда, по-специално:Откриване и класифициране…

ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЗОНИ (4GREENINN)

Общата цел на проекта е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта Специфични цели:► повишаване на местния капацитет за устойчиво управление на защитени територии;► популяризиране на…