Екологични инициативи

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - БРАТОВО

На 05.06.2020г. Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0034-С01 за реализиране на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово". Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020…

ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН БУРГАС

Основна цел на проекта:► Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас. Специфични цели на проектното предложение:► Специфична цел 1: Осигуряването на инфраструктура и система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци на територията на общините…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА, В. З. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС

Проект № МВ005 "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас" одобрен за финансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води на Националния Доверителен Екофонд Договор №007МВ/18.10.2018 Стойност: 1318907,90 лв. Финансиране: 50 % НДЕФ, 50 % - собствено финансиране Обща цел: Подобряване и повишаване ефективното използване на ресурсите от минерални води на…

ГРАДОВЕ В ДЕЙСТВИЕ КЪМ СИН РАСТЕЖ (BLUACT)

Обща цел: Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Пирея (Гърция), Галати (Румъния), Салерно (Италия), Матаро (Испания), Матосинхос (Португалия), Остенд (Белгия). Водещ партньор по проекта е град Пирея, Гърция. Град Пирея е създал инициативата Blue Growth Initiative (BGI) - иновационен конкурс за "синя" икономика - за укрепване на морския сектор на икономиката в града и за стимулиране на…

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ (RedMarLitter)

Интернет страница на проекта: www.redmarlitter.eu Акроним на проекта: RedMarLitter Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, който се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони, чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на ключови замърсители и изпълнение на пилотни…

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ (CONNECTING NATURE)

Интернет страница на проекта: www.connectingnature.eu Акроним на проекта: CONNECTING NATURE Целта на проекта е чрез събирането на информация за изпълнени природосъобразни проекти в градска среда и оценка на техния ефект да се разработят иновативни работещи природосъобразни решения, подходящи за прилагане в малки, средни и големи градове.Например гр. Генк, Белгия (население 65 000 души) търси начини за превръщането на града от център…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ В СЕКТОР „ВОДИ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕЧЕН БАСЕЙН (2016-2021)

Акроним на проекта: TA-BlackSeaLIFE Обща цел: Общата цел на проекта за техническа помощ е да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект по Програма Лайф, който ще адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на България Специфични цели:► Осигуряване на условия за подготовка на Интегриран проект в сектор Води ► Изграждане на капацитет и въвличане на…

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.wms.burgas.bg Обща цел: Подобряване на процеса за ефективното управление на риска от наводнения на територията на община Бургас и подпомагане на усилията на местната власт в процеса на адаптиране към климатичните промени. Основни дейности:♦ Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните басейни;♦ Разработване на информационна система за управление…