Екологични инициативи

CASCADE

Резюме:Основна цел на проекта CASCADE беше да се създадат широкомащабни партньорски връзки с цел да се подкрепи прилагането и разпространението на политиките за устойчива енергия на местно ниво; да се активизира потенциала за изграждане на устойчив международен капацитет и трансфер на добри практики между местните власти и да се използва потенциала на градовете за международен обмен на добри практики. Статус:…

РАЗВИВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ОРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕСТНИ КЛИМАТИЧНИ И ЕНЕРГИЙНО ДЕЙНОСТИ-ОТ ПЛАНИРАНЕ, ПРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО МОНИТОРИНГ (COVENANT CAPACITY)

Интернет страница на проекта: www.covenant-capacity.eu/eu/home/ Обща цел: Подпомогне разработването на План за действие за устойчива енергия в Европа - от мотивацията, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Основни дейности:♦ Провеждане на серия от обучения за повишаване на административния капацитет на местните власти и придобиване на компетенции за разработване и изпълнение на Планове за действие…

РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ МИННИ РАЙОНИ В УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ, БАЗИРАН НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА НИСКО-СТОЙНОСТНА ЕНЕРГИЯ (REMINING LOWEX)

Община Бургас, в партньорство с европейски общини от Холандия, Словения и Полша демонстрират използването на местни възобновяеми енергийни източници - водата от затворените мини, за отопление и/или охлаждане на сгради. Предлаганият иновативен метод се основава на принципа на използване на нискотемпературна енергия. Основните цели на проекта са:♦ устойчиво развитие на минни общности и изоставени, обезлюдени…