Екологични инициативи

ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА (ФИЕСТА)

Интернет страница на проекта: www.fiesta-audit.eu Обща цел: Целта на проект ФИЕСТА е повишаване на информираността на семействата с деца и социално слаби хора за възможните начини на спестяването на енергия у дома, чрез промяна на ежедневните им навици и употреба на енергийно ефективни електродомакински уреди и системи за охлаждане/отопление. Основни дейности:♦ Създаване на Бюро за Енергийни съвети;♦ Обучение…

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЕУТРОФИКАЦИЯТА И ШУМОВИТЕ СМУЩЕНИЯ В МОРСКИТЕ ВОДИ (MARLEN)

Проект се изпълнява от Община Бургас в партньорство с "Институт по океанология" при БАН и Басейнова Дирекция Черноморски регион - Варна. Главната цел на проекта е да бъдат създадени инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии и най-добри практики за справяне с трите основни области на интерес страдащи от липсата на данни за морската среда, по-специално:Откриване и класифициране…

ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЗОНИ (4GREENINN)

Общата цел на проекта е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта Специфични цели:► повишаване на местния капацитет за устойчиво управление на защитени територии;► популяризиране на…

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.air.burgas.bg Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез прилагане на мерки, които да ограничат изпускането на вредни емисии във въздуха. Статус: Приключил Постигнати резултати:√ закупена и инсталирана мобилна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух. Мобилната лаборатория дава възможност да се измерва качеството на въздуха по 8…

ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ГРАД-МОДЕЛ НА МОДЕРНА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Проектът има за цел изграждането на система за отдаване на велосипеди под наем, която да създаде подходящи условия за връзка между отделните квартали на гр. Бургас. Дейности:♦ създаване на пунктове за отдаване на велосипеди под наем на 16 ключови места в града, поставяне на общо 200 стоянки със заключващ механизъм;♦ закупуване на 160 велосипеда, които ще се ползват от гражданите и посетителите на града, оборудвани…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ (BioRegion)

Водеща организация: Сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас, България Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на местното население чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на околната среда и запознаване на целевите групи с различните аспекти в управлението на отпадъците. Акцентът в проекта е поставен върху възможностите за разделяне и оползотворяване на биоразградимите…

МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД (THINK GREEN, THINK YOUNG)

Обща цел: Целта на проекта е да бъдат въвлечени активно младите хора в демократичния живот на техните общества, за да се справят с глобалните предизвикателства на устойчивото развитие и Климатичните Промени. Местните власти, позоваващи се на целите на Европейския съюз до 2020 (намаляване на парниковите емисии с 20%, увеличаване на енергийната ефективност с 20%, постигане на 20% алтернативни енергийни източници) имат…

УСТОЙЧИВИ СЕГА (SUSTAINABLE NOW)

Основните дейности по проекта бяха насочени към подпомагане развитието на местни / регионални общности за подобряване на енергийните им характеристики и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници посредством опита на напреднали в тази област общности с цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от CO2. Проектът отразява специфичната роля на местни и регионални…