Градска среда

ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ И Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК - ЕТАП II

Обща цел: Основната цел на проект "Реконструкция на ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас - част от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II" е подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на балансирана система от обществени пространства, ключови за градския…

ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦГЧ, Ж. К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" И Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК” – ЕТАП 1

Специфични цели на проекта:► Настоящият проект е насочен към подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на балансирана система от обществени пространства, ключови за градския социален и културен живот;► Обектите в градската среда са подбрани и обединени въз основа на интегриран териториален подход за трайно подобрение на физическите и функционални характеристики на елементите…

ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА И ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

Обща цел: Насърчаване на инвестиционната активност и подобряване на икономическия потенциал на град Бургас, чрез подобряване на инфраструктурата в зони с потенциал за икономическо развитие в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас възстановяване и развитие. Специфични цели:►Увеличаване на инвестиционната активност чрез възстановяване и подобряване на бизнес средата…

АДАПТИВНА ЕВРОПА

Обща цел:Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Ротердам (Холандия), Вайле (Дания), Глазгоу (Шотландия), Солун (Гърция), Катовице (Полша), Йоанина (Гърция), Бристъл (Великобритания), Малмьо (Швеция), Антверпен (Белгия), Потенца (Италия). Водещ партньор по проекта е Община Бургас. Главна цел на проекта е да подобри "гъвкавостта" и способността на градовете да реагират и да се…

СПОДЕЛЯЩИ ГРАДОВЕ (SHARING CITIES)

Интернет страница на проекта: www.sharingcities.eu Основна цел: Проектът има за цел да демонстрира истинския потенциал от внедряване на умни решения в градска среда и стойността, която добавят в икономическото, социалното и екологичното развитие на градовете, както и да насърчи възприемането на интегриран подход за прилагане на дигитални решения и събирането и ползването на данни за подобряване на свързаността на…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проект: "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-8.001- 0017-С01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 Резюме:Община Бургас е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които ще изпълняват функциите…

В ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2014-2020 Г.

Специфични цели на проекта:► Подготовка на инвестиционни проекти, осигуряващи устойчиво и интегрирано градско развитие;► Идентифициране на проектни предложения, допринасящи за развитие на определените зони за въздействие, част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас. Основните дейности по проекта са свързани с:♦ Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация…

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Целта на проекта е повишаване на привлекателността, конкурентоспособността и устойчивото развитие на гр. Бургас чрез разработване на средносрочен планов документ за устойчиво градско възстановяване и развитие, включващ приоритети, цели и мерки за подобряване на икономическата, социална, жилищна и околната среда и прилежащата инфраструктура за повишаване на качеството на живот и екологичните условия на…