Градска среда

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЗНАЧИМИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД БУРГАС

Основна цел на проекта: Осигуряване на устойчива градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства. Специфични цели на проектното предложение: ► Предоставяне на подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в град Бургас, осигуряваща възможности за пълноценен социален и културен живот…