Мобилност

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА EЛЕКТРОМОБИЛИ

Обща цел: Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални автомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно. Специфична цел: Стимулиране на алтернативните начини на придвижване и изграждане на нова култура на градска мобилност щадяща околната среда. Дейност: Закупуване на 1 бр. Електромобил - RENAULT KANGOO Z.E. категория N1 (съгл. Чл. 149 от Закона за движение…

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВОСЛОВЕН И АКТИВЕН ЖИВОТ (Vital Cities)

Акроним на проекта: Vital Cities Интернет страница на проекта: www.sport.burgas.bg Обща цел: Популяризиране на спорта в градски условия за здравословен и активен живот Специфични цели:► Подобряване на условията за практикуване на спорт и физическа активност в градска среда;► инициативи за местната общност, популяризиращи спорта и физическата активност като начин за поддържане на здравето;► изграждане на съоръжения за…

РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК (DBS Gateway Region)

Акроним: DBS Gateway Region Интернет страница на проекта: www.interreg-danube.eu/dbs-gateway-region Обща цел: Проектът DBS Gateway Region има за цел да подпомогне превръщането на Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион за морския и вътрешноводния транспорт между Централна Европа и Черно море, Каспийския регион и Далечния Изток, като подпомогне интензивността и качеството на сътрудничеството между пристанищата в региона и всички…

ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

Цел: Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални атомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно. Дейност: Закупуване на 2 броя електрически автомобили за нуждите на Община Бургас Предназначени са за дейностите на Отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" на Дирекция "Околна среда" и Дирекция "Управление…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД БУРГАС – ПОДГОТОВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Основната цел на проекта е свързана с изграждането на устойчива транспортна система за град Бургас, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите, немоторизирани форми и средства на придвижване в градската среда. В тази връзка, специален фокус е поставен върху система за организация и управление на паркирането, успокояване на трафика и развитие на пешеходното движение…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.transportburgas.bg В основата на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" стои интегрираният подход при подобряване на системата на градския транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез: ♦ повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга;♦ стимулиране метрополисните функции…

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТЪПНИ ГРАДОВЕ (АТТАС)

Проекта има за цел създаването на местен План за Устойчива градска мобилност, който да подобри координацията по популяризирането , планирането и оперирането на градски/агломерационни обществени транспортни мрежи, за да интегрира по-добре градовете по АТТАС и регионите, част от транспортния гръбнак на Югоизточна Европа, като ефективни главни и второстепенни пътни артерии от транс-национална достъпност, и…

ЕКО МОБИЛНОСТ - СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН ТРАНСПОРТ (EcoMobility SHIFT)

Проект за EcoMobility SHIFT е насочен към разработване на метод за оценка, подобряване и насърчаване на екологичната устойчивост на местните политики в сферата на транспорта и градското планиране. EcoMobility SHIFT е цялостна схема за управление на качеството, която дава възможност градовете да оценят настоящото състояние на своята Еко Мобилност и да очертаят пътя за постоянното й усъвършенстване, чрез извършване на независим…