Техническа инфраструктура

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО ОТ М. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ (БИВША М. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ), ОБЩИНА БУРГАС

Проектът предвижда изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка, която да обслужва рибарите и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив. Местоположението на обекта е в ПИ 07079.10.1245 по КК на гр. Бургас. С характерните си рибарски постройки…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Проектът предвижда изграждане на покрита лодкостоянка в кв. "Крайморие", гр. Бургас, известен с дългогодишни традиции в риболова и рибовъдството. Кварталът е с постоянно население от 851 души, като на територията му е регистрирано рибарско сдружение "Крайморие", в което членуват 40 човека. До настоящия момент подобно хидротехническо съоръжение (ХТС), служещо като временно укритие на риболовни кораби за акваторията…

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас" е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Резюме:Община Бургас в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - КВ. "МЕДЕН РУДНИК", ГР. БУРГАС - 2 ЕТАП: РАЗШИРЕНИЕ

Подготовка на техническа документация и съпътстващите строителни разрешения, възлагане на дейностите по строителството на заложените в идейният проект на ПСОВ съоръжения за постигане на пълен проектен капацитет на ПСОВ Меден Рудник- изпълнение на втори и трети етап от първоначалния проект за реконструкция и разширение на ПСОВ -Меден Рудник. С изграждането на пълния капацитет на планираната инфраструктура…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖИТЕ В КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС

Проектът обхваща проектиране и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови водопроводни и канализационни мрежи със сградни отклонения в 13- те жилищни квартала на територията на местностите "Менафхенде" и "Манастирското", образувани по плана за улична регулация. В рамките на проекта е обследван капацитетът на съществуващата помпена станция с възможността за нейното разширение или включване на втора…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА КВАРТАЛИТЕ БАНЕВО, ВЕТРЕН И МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС

Статус: Приключил Постигнати резултати:√ изграждане на 44 876 м. нова битово-фекална канализационна мрежа;√ изграждане на 8 902 м. нова дъждовна канализация;√ рехабилитация на 38 907 м. съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията;√ изграждане на 3 579 м. нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията;√ изграждане на 2бр. нови КПС;√ изграждане на нова ПСОВ за 10 560 ЕЖ. Бюджет на проекта:…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Основна цел:Цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, водещо до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на "водоснабдяването…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДНИТЕ ВОДИ - КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС

Основна цел на проекта е изготвяне и съгласуване на интегриран проект за изграждане на съвременна водоснабдителна мрежа и ПСОВ, ПС1 и ПС2 на кв. Горно езерово. Интегрираният проект за управление на питейните и отпадните води на кв. Горно езерово се разработи в две фази - идеен проект и работен проект. Разработени:√ проект за довеждащ колектор до ПСОВ;√ проект за ПСОВ;√ проектиране на помпени станции за…