Енергийна ефективност

Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас. В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас:► Ефективно използване на енергията в 10 многофамилни жилищни сгради в град Бургас;► Повишаване качеството…

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ТРИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. БУРГАС, Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК"

Интернет страница на проекта: www.energygrants-burgas.eu Обща цел: Повишаване на енергийната ефективност и дела на използваните възобновяеми енергийни източници, чрез въвеждане на съвременни технологии за отопление в Районна отоплителна централа ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, в ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен и споделяне на добри европейски практики. Специфични цели:► подмяна на амортизирани и неефективни отоплителни…

РЕГИОНИ С ПАСИВНИ СГРАДИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (PASSREG)

Цели на проекта:► да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони;► да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници;► анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури;► адаптация на успешни модели към различните регионални условия;► разработване и популяризиране на добри практики. Статус: Приключил Постигнати…