Културна инфраструктура

ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ"

Главна целПовишаване на привлекателността на селищно образувание "Ченгене скеле" и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство и природа. Специфични цели:► Създаване на нов туристически продукт с потенциал за преодоляване на сезонността в бургаски регион;► Подобряване на туристическия имидж на региона;► Създаване на условия за…

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КУЛТУРЕН ДОМ НА ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ

Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на активни градски пространства, които обединяват инфраструктура, събития, творчески общности и публики. Културният дом е разпознаваема и търсена локация, разположена в сърцето на градския център и с потенциал за развиване на разнообразие от функции и взаимодействия както с околното пространство, така и с утвърдени и набиращи популярност съвременни…

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ И ГРАД БУРГАС-АТРАКТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Изпълнените по проекта дейности оказаха значителен ефект върху процеса на трансформиране на град Бургас от разпределителен център на туристическия поток в атрактивна и търсена туристическа дестинация. Само за 3 месеца от своето официално откриване, водещата туристическа атракция - остров "Св. Анастасия" беше посетена от над 25 000 души. Като ефекти от изпълнението на проекта можем да отчетем:♦ утвърждаване…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА, ГР.БУРГАС

Основната цел на проекта е създаване на условия за развитие на конгресен и бизнес туризъм, както и осигуряване на подходяща база за привличане на водещи световни музейни експозиции, чрез изграждане на Експозиционен център "Флора" в морската градина на гр. Бургас - най-посещаваното място през летния сезон. Статус: Приключил Постигнат резултат:√ Изградена нова, функционална сграда- атрактивен и експо център…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РАЗВИТИЕТО НА ОТГОВОРЕН, НОВАТОРСКИ И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ (CHRISTA)

Акроним на проекта: CHRISTA Интернет страница на проекта: www.interregeurope.eu/christa/ Продължителност на проекта: Фаза 1: Междурегионален учебен процес = 2 годиниНачало: 01 Април 2016 г. Край: 31 Март 2018 г.Фаза 2: Мониторинг на изпълнението на плана за действие = 2 годиниНачало: 01 Април 2018 г.Край: 31 Март 2020 г. Обща цел: Опазване и съхранение на природното и културното наследство и възможности за развитието и популяризирането на иновативен,…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ТУРИЗМА (CHARTS)

Акроним на проекта: CHARTSБенефициент: Сдружение на общините от югоизточен регион Проектът се фокусира върху ролята на културата и културното наследство, при формулирането и осъществяването на добавената стойност към регионалните стратегии за устойчиво развитие и интеграция на туризма в местните, регионалните, националните и европейските политики. Партньорите споделят опит за това как подобреното управление…

РОЛЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР В ПОДКРЕПА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Интернет страница на проекта: www.gotoburgas.com Обща цел: Подпомогне разработването на План за действие за устойчива енергия в Европа - от мотивацията, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Основни дейности:♦ Обмяна на опит между регионите включени в проектното предложение, свързан с управлението на туристическите дестинации;♦ Създаване на електронни системи, които да представят пълна информация…

ЗАВРЪЩАНЕ В БУРГАС:МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Проектът цели да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на град Бургас. Статус: Приключил Постигнати резултати:√ създаване на иновативно културно събитие - Фестивал на изкуствата "Включи града";√ обогатяване на културния календар на Бургас и да има принос към културната идентичност на Бургас;√ облагородяване на градската инфраструктура;√ осигуряване на условия…