Образователна инфраструктура

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГР. БУРГАС

Обща цел: Повишаване качеството на професионалното средно образование, чрез подобряване на материално- техническата база в шест професионални училища в гр. Бургас (1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, 2. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", 3. Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров", 4. Професионална гимназия по електротехника…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД БУРГАС- І ЕТАП

Обща цел:Проектът има за цел да допринесе за реализацията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас и по-конкретно за подобряване на образователната инфраструктура в посока на устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на образователни и социални проблеми в идентифицираните зона с преобладаващ социален характер и зона на публични функции с висока обществена значимост.…

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

Основна цел на проекта е изграждането на модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа на икономическото благоденствие и социалната интеграция на Бургаския градски ареал. Статус: Приключил Постигнати резултати:√ Изпълнени ремонтни и обновителни дейности на 7 учебни заведения - ГПНЕ "Гьоте"; ГПЕА "Гео Милев"; ПГЕЕ "К. Фотинов"; СОУ "Иван Вазов"; ПГСАГ "Кольо Фичето", ОУ "Елин Пелин" и ЦДГ 2 "Ханс Кристиян…

НАУКАТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА"-ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И МРЕЖА ОТ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SEE SCIENCE)

Целта на проекта е формиране на визия на Югоизточна Европа като място за иновации чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки, технологични процеси и иновациите чрез:► засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите чрез подобрени функции и капацитет;► обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове на ниво Югоизточна Европа;► разработване на нови, устойчиви…