Социална инфраструктура

РАЗВИТИЕ НА НОВИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Основна цел: да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства. Специфични цели на проекта:► Създаване на нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с увреждания, включително лица с тежки увреждания и техните семейства чрез изграждане…

СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО "ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ" В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и подкрепа за социално включване и професионална интеграция на уязвими групи от територията на Община Бургас чрез създаване на структура /социално предприятие/ в сферата на социалната икономика. Специфични цели:► Социална и професионална интеграция на уязвими групи и подкрепа за заетост на неактивни и/или безработни лица. Създаването на…

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 5 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация. Специфични цели:► Специфична цел 1: Създаване на нови възможности за подкрепа за деца и семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Проектът се реализира в подкрепа на процесът по деинституционализация, който от своя страна е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите (Домовете). Процесът на деинституционализация е прецедент на европейско ниво за успешна синергия между различни оперативни програми, приоритетни…

СРЕБЪРЕН ГРАД-ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА РОЛЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВОТО (Silver city)

Проектът има за цел да допринесе за социално-икономическото развитие на градовете чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора за техния активен живот в обществото, с акцент върху финансовите и институционални аспекти, социални услуги и качество на градските условия за живот и работна среда. Статус: Приключил Постигнати резултати:√ Изготвено Градско проучване (City Survey), включващо описание на нормативни…

ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Целта на настоящия проект е да подпомогне процеса на деинституционализация и реинтеграция на деца лишени от родителски грижи в Община Бургас, чрез:► Разширяване обхвата и многообразието на социалните услуги в общността, предоставяни на територията на Община Бургас чрез разкриване на социална услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип";► Създаване на условия и местен механизъм за деинституционализация…