Здравна инфраструктура

РАЗВИВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Подобряване на грижата за хората с психични разстройства в община Бургас Специфични цели:► Предоставяне на нови услуги за психосоциална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства в община Бургас;► Повишаване качеството на услугите за пациентите с психични разстройства;► Намаляване социалната изолация на пациентите с психични разстройства;► Повишаване квалификацията на болничния…

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, АУТИЗЪМ И СОМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас", финансиран по Мярка 5: "Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания,…

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС

Основни дейности:♦ Разширяване и модернизация на материално-техническата база на Комплексен Онкологичен Център - Бургас чрез изграждане на липсваща инфраструктура и осигуряване на високотехнологично, специализирано оборудване за лъчелечение на онкологично болни;♦ Повишаване качеството, ефективността и безопасността на лъчетерапевтичното лечение в КОЦ - Бургас;♦ Разширяване на медицинските услуги…