Административен капацитет

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС

Обща цел: Подобряване работата на общинска администрация- Бургас, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата. Специфични цели:► Оптимизиране на функциите на общинска администрация- Бургас за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;► Подобряване на организацията и работните процеси в общинска…

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

Обща цел: Повишаване капацитета на служителите на Община Бургас, за по- ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения. Специфични цели:► Повишаване на квалификацията на служителите в Община Бургас в сферата на тяхната компетентност.► Подобряване на качеството на работа на служителите на Община Бургас, чрез подходящи обучения.► Подобряване качеството на предоставяните от Община Бургас услуги…

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни. Специфични цели:► Подобряване координацията и партньорството между заинтересованите страни при разработване и провеждане на местни политики за устойчиво развитие;► Разработване и приемане на нови местни стратегически документи…

ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ – СТРАТЕГИИ ЗА СЪВМЕСТЕН МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (BS NST)

Интернет страница на проекта: www.blacksea-tourism.net Общите цели на проекта са:► Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи;► Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти;► Създаване на подходяща среда за изграждане на общ дневен ред за устойчиво развитие на туризма…

ПОДОБРЕНА ВИРТУАЛНАТА ДОСТЪПНОСТ, ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ШИРОКОЛЕНТОВИ МРЕЖИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SIVA)

Достъпът до информация, широколентовата свързаност и финансирането на виртуалната достъпност са ключови компоненти, необходими за разработването, приемането и използването на ИКТ в икономиката и обществото. Недостатъците в телекомуникационната инфраструктура и достъпът до услуги между отделните страни и региони в обхвата на програмата, затрудняват значително конкурентоспособността и сближаването в Югоизточна…