Сдружения

СДРУЖЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-РЕГИОН БУРГАС"

Седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска "26, тел. и ф. 056 843 891,
Председател на УС: Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Членове - учредители на Сдружението са общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност и е учредено с Протокол от 01.02.2006г., регистрирано в Бургаски окръжен съд №892/2006г.
Цели на Сдружението:
1.Разработва и осъществява съвместни проекти и инициативи, допринасящи за опазване на околната среда в региона.
2. Подпомага за въвеждането  и изпълнението на национални и европейски  цели за кръгова ресурсна икономика, ефективно използване на ресурсите,  опазване на околната среда и подобряване качеството на живот.
 3. Подпомага общините, членове на Сдружението в прилагане  на общински и регионални програми за управление на отпадъците;
4. Повишава ефективността и прозрачността при осъществяване дейността на общините в областта на управление на отпадъците, чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление;
5. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за опазване на околната среда;
6. Подпомага разработване на стратегия и регионална програма за управление на отпадъците в регион Бургас, които да осигуряват екологични и икономически устойчиви услуги за населението на общините членки, както и определяне на отговорностите на общините, участващи в регионалната система;
7. Подпомагат общините при изпълнение на ангажиментите им, произтичащи в сферата на управление на отпадъците, проучване и оценка на възможните алтернативи за подобряване управлението на отпадъците на  регионалната система.

„РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН БУРГАС“

"Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас" е учредено по реда на Закона за управление на отпадъците на събрание, проведено на 16.10.2014г. в гр. Бургас от Общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,Средец, Сунгурларе и Руен и има предмет на дейност управление на регионалната система за управление на отпадъците в региона.
Цел: Ефективно събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, съобразно изискванията на чл. 6 ал. 1 и гарантиране изпълнението на задълженията по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците.

„Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас“ 2017-2020

 

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност и е учредено с Протокол от 09.04.2009г., регистрирано по Фирмено дело №35/2009 на Бургаски окръжен съд.

Седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" №26

В управителния съвет са включени следните лица:
♦ Димитър Николов - Кмет на Община Бургас и Председател на УС;
♦ Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора, член на УС;
♦ Стефан Радев - Кмет на Община Сливен, член на УС;
♦ Георги Славов - Кмет на Община Ямбол, член на УС;
♦ Руска Бояджиева - Зам.-кмет Община Бургас, Секретар.

За постигане на своите цели Сдружението ще осъществява следния предмет на дейност:
1. Подготвя и разпространява информационни, рекламни и други материали, представящи Югоизточен регион.
2. Организира информационни и работни срещи, дискусии, конференции на регионално, национално и международно ниво;
3. Инициира и осъществява дейности за представяне на Югоизточния регион на регионални, национални и международни форуми;
4. Разработва и осъществява проекти във всички области, приоритетни за развитието на Югоизточния регион;
5. Изгражда и поддържа контакти и си сътрудничи с организации в страната и чужбина;
6. Други дейности за постигане на целите на Сдружението, разрешени от Закона и приети от Управителния съвет.

свали като pdf разглеждания: 7306 последна промяна: 12:09:45, 12 юни 2020