Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C03 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“

Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004 - "Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Оперативна програма:  Развитие на човешките ресурси

Продължителност на проекта: 12.05.2016. - 31.12.2020 г.

Срок на проекта: 56 месеца

Обща стойност на проекта: 1 228 441,09 лв.

Кратко описание на проекта:

               Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване в община Бургас, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Поради големият интерес проекта е удължен до 31.12.2020 г. Целевите групи по проекта са деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи. Предвидените дейности включват:

               1.Ранна интервенция на уврежданията;

               2.Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

               3.Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина;

               4.Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

               5.Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

               6.Семеен център за деца от 0 до 3 години.

               Настоящият проект разширява създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 - 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители като включва и услугата Семеен център "Надежда".

               В резултат от изпълнението на проекта очакваме увеличаване броя на доставчици на услуги за социално включване и увеличаване броя на децата, получили подкрепа чрез услугите.

               В дейностите по проекта до 31.12.2020 г. ще се включат 1388 деца от уязвимите социални групи, както и 1700 родители и бъдещи родители.

 

свали като pdf разглеждания: 3965 последна промяна: 12:13:11, 19 юни 2020