ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № 3231/09.11.2016г. на кмета на Община Бургас, ОБЯВЯВА Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга "Обществена трапезария", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане, както следва:

 

1.                  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1.           В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане:

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2.            Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ към Министерство на труда и социалната политика съгласно чл. 37, ал. 3 от ППЗСП.

1.3.            В конкурса не може да участва кандидат, който:

-                     е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

-                      се намира в ликвидация;

-                      е лишен от право да упражнява търговска дейност;

-                      има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

1.4.    Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Бургас промените в обстоятелствата по т.1.3, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в тридневен срок от настъпването им.

2.             ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

2.1.            Кандидатите следва да имат опит в предоставянето на услугата "Обществена трапезария".

2.2.            Да притежават или да ползват на съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.

2.3.            Да разполагат с подходящ капацитет - технически, финансов, административен и организационни работни процеси;

2.4.            Да гарантират предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос към балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене;

2.5.            Да предвиждат и прилагат механизъм за недопускане на разхищение на храни;

2.6.            Да имат разработена и внедрена система за управление на качеството и безопасността на храните ISO 9001: 2008 и ISO 22000:2005 или еквиваленти;

2.7.            Закупуването на хранителни продукти следва да се извършват в съответствие с изискванията на националното законодателство, по прозрачен начин, и при гарантиране спазването на принципите на чл. 30 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета за икономичност, ефикасност и ефективност на разходването на средствата;

2.8.           Да притежават собствено/и или наето/и превозно/и средство/а, което/които да бъде/ат поддържано/и чисто/и, в добро състояние и да предоставя/т условия, които не позволяват замърсяване на храните, и при необходимост да се конструират по начин, който да позволява почистването и/или дезинфекцията му/им. Специализираното/ите транспортно/и средство/а трябва да е/са регистрирано/и задължително по реда на чл.246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

2.9.           Да спазват и прилагат по целесъобразност принципите, посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета за недопускане на дискриминация и зачитане на личното достойнство на целевата група.

2.10.       Да притежават капацитет за осъществяване на съпътстващи мерки.

 

3.    ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ":

3.1.            Възложител

По смисъла на тази документация Възложител на управлението на социалната услуга "Обществена трапезария" е Кметът на Община Бургас.

3.2.            Предмет на възлагане

Услугата "Обществена трапезария" на територията на община Бургас се реализира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.

Конкретната цел на услугата е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

В рамките на настоящата услуга се предвижда осигуряването на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб), в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигуряване разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група от 200 човека, живеещи на територията на община Бургас, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Възложителят е отговорен за подбора на конкретните ползватели на услугата.

Пунктовете за доставка на топъл обяд ще бъдат допълнително уточнени след определяне на конкретните потребители от целевите групи.

3.3.           Съпътстващи мерки

Съпътстващите мерки, допълващи предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура, се изразяват индикативно в индивидуално консултиране и съдействие за:

 • Възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
 • Ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене;
 • Други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи;

3.4.            Целева група

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция "Социално подпомагане";
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица;
 • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Конкретните лица представители от целевата група ще бъдат определени от Община Бургас и списъци с тях ще бъдат предоставени на доставчика.

Забележка: Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната допълнителна целева група, списъци е представители на която доставчикът ще получи предварително:

 • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
 • Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
 • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
 • Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.
 • Конкретни представители от целевата група по т. 1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

3.5.    Общи и специфични изисквания към предоставяне на социалната услуга:

Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят за санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми установени от действащото в Република България законодателство.

Количеството следва да обхваща ежедневната нужда на бенефициентите на социалната услуга "Обществена трапезария" на територията на Община Бургас за 200 броя потребители, като всеки порцион следва да включва супа - мин. 250 гр.; основно ястие - мин. 300 гр. /готвено, печено, скара/, хляб - мин. 150 гр.; десерт - при реализирани икономии, без промяна в броя на дните и потребителите на услугата.

Храната се приготвя в деня на доставката и не се разрешава претоплянето й. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден.

При приготвянето на храната, следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно предварително изготвеното седмично меню.

Храните да бъдат приготвени при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид.

Приготвената храна се получава от 11,00 часа до 13,00 часа в пунктовете, определени от и на територията на община Бургас и се предвижда издаването на храната в еднократни за употреба съдове, осигуряващи запазване на първоначалната температура на продукцията с плътно прилепващи капаци изработени от материали, които са разрешени за контакт с храни.

Хранителните вещества в храната са в подходяща форма и максимална усвояемост. Ястията са разработени и приготвени при оптимално съответствие с: вида на влаганите основни продукти - растителни и животински; вида на мазнините; вида на подправките и вида на ястието; вида на кулинарната обработка на продукта.

Препоръчително е ежедневното присъствие на месо в едно от ястията, като месото трябва да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости.

При приготвяне на ястията да се ограничи до минимум пърженето; да се спазва стриктно грамажа на солта; да не се допуска използването на свинска мас и маргарин, както и прекомерно силно ароматни и дразнещи подправки като напр. лютив червен пипер и др.

При констатиране на отклонения в качеството на готовата храна Изпълнителят гарантира пълната й замяна.

Изпълнителят на услугата е отговорен пред Възложителя за изпълнение на изискванията за прозрачност, икономичност, ефикасност и ефективност при разходване на средствата за закупуване на хранителните продукти, независимо от избрания подход за реализиране на дейността.

3.6.            Материална база

Кандидатът в процедурата /доставчик на социалната услуга/ следва да разполага със собствена или да ползва на съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.

3.7.            Срок на предоставяне на услугата

Доставчикът на социалната услуга следва да организира предоставянето на топъл обяд от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Управляващия орган на програмата и община Бургас, и приключване на процедурата за подбор на потребители на услугата и е с продължителност не по- късно до 30.04.2017 год.

Услугата ще се предоставя в работните дни за периода от 02.01.2017 г. до 30.04.2017 г., за следните месеци:

Месец януари - 22 работни дни;

Месец февруари - 20 работни дни;

Месец март - 22 работни дни;

Месец април - 18 работни дни.

 

При промяна на установените работни дни, избраният доставчик на социалната услуга "Обществена трапезария" ще бъде своевременно уведомен.

 

При удължаване срокът на договора за  директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016", в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, ще се подпише анекс с избрания доставчик на социалната услуга "Обществена трапезария".

 

4.    ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА

4.1.            Финансирането на социалната услуга се осъществява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001- 03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.

4.2.            За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2,30 лв., в съответствие със Заповед РД 01- 1003/16.12.2015 г. на заместник-министър председателя и министъра на труда и социалната политика. Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуването на хранителни продукти и приготвянето на топъл обяд - супа, основно ястие, хляб. При реализирани икономии, Доставчикът може да предостави и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата.

4.3.            Възложителят превежда средствата, предвидени в проекта за предоставяне на социалната услуга по банков път, както следва:

- Междинни и окончателни плащания- на базата на действително извършени разходи и след представяне на първични разходно оправдателни документи, приемо-предавателни протоколи за доставените хранителни продукти, в които са отразени дата и действително доставено количество продукти, седмични менюта, калкулационни ведомости, списъци на лицата (децата), ползващи услугата, които се подписват ежедневно при получаване на храната /три имена и подписи/, в това число и на допълнителните лица във връзка с предотвратяване разхищението на храните, формуляри за обратна връзка /Приложение № 18/ в срок до 100 календарни дни от получаване на така описаната документация.

4.4.            Възложителят не носи отговорност пред изпълнителя, ако безвъзмездната финансова помощ не му бъде преведена, както и не отговаря със свои собствени средства.

4.5.            Изпълнителят е длъжен да представя ежемесечни отчети и разходооправда- телни документи в счетоводството на Община Бургас.

5.             ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.            Заявление за участие - /Приложение 1/.

5.2.            Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на кандидата, последното издадено след датата на обявяване на конкурса. Ако кандидата е регистриран в търговския регистър е достатъчно посочване на неговия ЕИК по смисъла на чл. 23, ал. 4 от ЗТР.

5.3.            Свидетелство за съдимост на представляващия кандидата, издадено в срок не по-късно от 6 месеца.

5.4.            Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги "Обществена трапезария"- заверено копие.

5.5.            Удостоверения от съответните компетентни органи за:

-                      наличие/липса на данъчни и осигурителни задължения пред НАП, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията - издадено след датата на обявлението;

-                      наличие/липса на задължения към Община Бургас, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията - издадено след датата на обявлението.

5.6.            Декларация от името на кандидата за липса на обстоятелствата по т. 1.3. от раздел 1 от тази обява, подписана от представляващия кандидата - /Приложение 2/.

5.7.            Копие от регистрация по ЗДДС, ако кандидата има такава.

5.8.            Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година 2015 г. - копие или декларация в свободен текст, че същите са обявени в търговския регистър или в друг публичен регистър.

5.9.            Документ удостоверяващ, че кандидатът разполага с материална база, в която да управлява и предоставя социалната услуга - документ за право на собственост, ползване или наем. Ако кандидатът има учредено право на ползване или е сключил договор за наем, то срокът на същите следва да е не по-малък от срока за предоставяне на социалната услуга от кандидата.

5.10.       Удостоверение за регистрация на превозно/и средство/а по чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

5.11.       Доказателства за търговската репутация на кандидата, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги и в предоставянето на социални услуги за лица в неравностойно социално положение (препоръки и референции, с посочени адреси и телефони за контакт). Участникът следва да е изпълнил поне един договор със същия или сходен предмет за последните 3 години, считано от датата на обявяване на настоящата процедура.

5.12.        Да имат разработена и внедрена система за управление на качеството и безопасността на храните ISO 9001: 2008 и ISO 22000:2005 или еквиваленти;

Горепосочените удостоверения се издават на името на кандидата.

Внимание: При установяване липса на някое от гореизброените положителни или наличие на отрицателни обстоятелства по отношение на кандидата, същият се отстранява от по нататъшно участие в процедурата. Всички изискуеми документи трябва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат на кандидата.

Внимание: Кандидат, който не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за участие и/ или не е представил всички изискуеми от Възложителя документи се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

Документацията за участие в конкурса за управление и предоставяне на социалната услуга "Обществена трапезария" на територията на община Бургас може да се получи всеки работен ден от деня, следващ деня на публикуването на обявлението, от 09,00 ч. до 16,00 ч., от отдел "Здравеопазване, социални дейности и спорт" към дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" при Община Бургас, находящ се в административната сграда на ул. "Шейново" №24, ет.2, стая 202, тел.: 056/907-423.

6.             ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

6.1.            Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Бургас в предварително определен от Комисията ден след изтичане на 45 дни от публикуване на обявата в национален и местен всекидневник. Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира предложенията, изготвя протоколи за допускане и класиране на кандидатите.

6.2.            Конкурсът се провежда по следния ред:

Първи етап - Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им.

Внимание: кандидат, който не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от Възложителя документи, не се допуска до участие във втория етап от конкурса и се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

Втори етап - комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите предложения, съгласно методиката за оценка.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

7.              КРАЕН СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите представят документите в един екземпляр в 45-дневен срок след публикуване на обявата за конкурса в национален и местен всекидневник, в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Бургас.

Срокът за представяне на офертите в деловодството на възложителя е до 17,00 часа на 45-я ден от публикуване на обявата. Срокът за представяне на офертите се брои от деня, следващ деня на публикуване на обявата.

Пликът се надписва по следния начин: Конкурс за доставчик на социалната услуга "Обществена трапезария", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016", в община Бургас. Върху плика се посочва: наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.

При приемане на предложенията, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са получени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

Ако кандидатът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидата следва да съобрази посочения краен срок за получаване на офертите в деловодството на Възложителя. От значение ще бъде датата и часът на депозиране на офертата в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо, товарителницата, разписката или друг документ от куриер. Всички разходи по участието в конкурса са за сметка на участника.

8.     КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

8.1.            В срок от 3 (три) работни дни от получаването на Протокола за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, Кметът на Община Бургас издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

8.2.            Резултатите от конкурса се съобщават писмено на участвалите кандидати в срок от 7 (седем) работни дни от издаването на заповедта.

8.3.            Заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

8.4.            Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът сключва договор с кандидата, класиран на първо място. Договорът за възлагане на социалната услуга "Обществена трапезария" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016", в община Бургас влиза в сила от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Управляващия орган на програмата и община Бургас, и приключване на процедурата за подбор на потребители на услугата и е с продължителност не по-късно от 30.04.2017 год.

8.5.            Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

8.6.            При отказ на кандидата, който е спечелил конкурса, да сключи договор, Възложителят може да предложи на следващия класиран кандидат да сключи договор или да прекрати процедурата и да проведе нов конкурс.

9.             НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

9.1.            Съответствие на кандидата на предварително обявените условия - 10 точки получава кандидатът, чието предложение съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия, без отклонения от изискванията на Възложителя, заложени в предварителните условия. Всички останали кандидати, които отговарят на изисквания на Възложителя получават 5 точки.

9.2.            Предложено меню - 10 точки получава кандидатът, който предлага най- разнообразно меню, включващо съдържание на месо три пъти седмично. Всички останали кандидати, които отговарят на изисквания на Възложителя получават 5 точки.

9.3.            Предложен десерт - 5 точки получава кандидата, който предвижда при икономии предоставянето на десерт поне веднъж седмично. Кандидатите, които не предвиждат при икономии предоставянето на десерт поне веднъж седмично получават 0 точки.

9.4.           Материална база и технически, финансов и административен капацитет, организационни работни процеси и осигурена складова база - 10 точки получава кандидатът с най-добре изградена материална база и налично оборудване, за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, както и технически, финансов и административен капацитет, организационни работни процеси и осигурена складова база. Всички останали кандидати, които отговарят на изисквания на Възложителя получават 5 точки.

9.5. Механизми за недопускане на разхищение на храни - 5 точки получава кандидата с най-ясна визия за механизмите за недопускане на разхищение на храните. Всички останали кандидати получават 2 точки.

За класиран на първо място се обявява кандидатът, получил най-голям общ брой точки. Общият брой точки се формира като сбор от получените точки по всеки един критерий.

При равен брой точки за класиран на първо място се обявява кандидатът, получил по-голям брой точки по критерий № 9.5.

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който съдържа:

а) състав на комисията;

б) списък на подадените предложения, допуснати до разглеждане и оценяване;

в) резултати от разглеждане и оценяване на предложенията;

г) класиране на кандидатите.

Протоколът на Комисията, заедно с цялата документация, се връчва на Кмета на Община Бургас. С предаването на Протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.

10.         ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

10.1.    Конкурсът се прекратява от Кмета на Община Бургас, в случаите, когато:

а) Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия;

б) Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане на социалната услуга "Обществена трапезария" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016", в община Бургас и Възложителят не предложи сключване на такъв договор със следващия класиран кандидат;

в) Отпадане на основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително и в случай, че Община Бургас не получи финансиране на социалната услуга.

 

За допълнителна информация: 056/907-423; 056/907-413 - отдел "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при община Бургас.