Схеми за разполагане на обекти по чл.56 от ЗУТ

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ В ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ В ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ"

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ В С. БРАТОВО И С. РАВНЕЦ

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ В ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ В ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ В ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ЗОРА"

СИТУАЦИОНЕН ПЛАН НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ В РАЙОНЕН ПАРК "СЛАВЕЙКОВ" - КВ.45 И КВ.21, К/С"СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС

СИТУАЦИОНЕН ПЛАН НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ- ПРИМОРСКИ ПАРК-БУРГАС

С Решение № 23-14/31.01.17г. на Общински съвет Бургас са одобрени следните проекти:

1. Актуализирана план-схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр.Бургас, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение, като отразява съществуващ обект Е33 и позиции от Н1 до Н9 в план-схемата ;
2. Актуализирана план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ I, отреден - "за районен парк", кв.45, по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, като добавя нова позиция за целогодишен преместваем обект за кафе и закуски с Е4 ;
3. План - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ IV, отреден - "за озеленяване", кв.21, по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас.

свали като pdf разглеждания: 16390 последна промяна: 10:05:51, 04 ноември 2020