ПОКАНА КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" БУРГАС

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" Бургас Ви кани да се включите в качеството Ви на работодател в анкетното проучване на потребностите от работна сила, което ще се извърши през м.февруари 2018 г. в цялата страна. Целта е да се получи конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.

Настоящото проучване е първото от регулярните проучвания, които ще се провеждат два пъти годишно по силата на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 10, ал. 2) и се осъществява от работни групи на областно ниво с участието на представители на държавната и местната власт, работодателски и синдикални организации и други, както и със съдействието на бюрата по труда.

Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и конкретно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна ръка.

 

Анкетирането ще се проведе онлайн до 28 февруари 2018 г., като анкетата може да намерите на ел. адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

 

 

Предварително Ви благодарим за Вашето участие!