ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на  следните адреси и  телефони: - до 24.05.2019 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0887 754 305; - на…

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

С решение на РИК - Бургас № 76-ЕП/14.05.2019 г. е назначена подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в община Бургас за изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си, за да упражнят правото си на глас в изборно помещение и желаят да гласуват, но не са подали заявление до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна…

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

 До 24.05.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение № 13-ЕП.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува. Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася…

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г. до 17:00 часа/.   Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение…

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.05.2019 г. включително/. Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК:  /Приложение № 9-ЕП/.  Същите са на разположение в Центъра…

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 11.05.2019 г. включително) в писмена форма чрез: • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата; • факс - 056 840201; • през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/…

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ  по следните начини: - на безплатен телефон - 0800 191 88; - в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4; - на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци; - на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 До 18.05 2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък,, като подаде Заявление за заличаване от избирателния списък /Приложение № 10-ЕП/ Заявленията се подават: - за гр. Бургас на адрес -  ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3  и № 4 -дирекция" ГРН", от 08:30 до 18:00 часа - за останалите населени…