РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

на Общинска администрация при Община Бургас през 2020 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

586 Директор ЦАУ "Освобождение" Тодор Атанасов Колев 586/02.01.2020г.
Декларация
587 ВриД Директор ДГ"Синчец" Стефка Димитрова Желязкова 587/02.01.2020г.
Декларация
588 ст.специалист с.Твърдица Таня Иванова Георгиева 588/02.01.2020г.
Декларация
589 инспектор КАНДООС Ивелин Младенов Чавдаров 589/13.01.2020г.
Декларация
590 инспектор КАНДООС Стоян Владимиров Петров 590/22.01.2020г.
Декларация
591 ВриД Директор ДГ Веселушко Дияна Иванова Ганева 591/23.01.2020г.
Декларация
592 младши експерт Ивелина Любомирова Чилингирова 592/23.01.2020г.
Декларация
593 старши експерт Тонка Иванова Мустакова 593/03.02.2020г.
Декларация
594 младши експерт Туристически политики и дейности Гергана Стоянова Парашкевова 594/03.02.2020г.
Декларация
595 старши експерт " Страгечиско планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие" Гергана Руменова Иванова 595/03.02.2020г.
Декларация
596 главен експерт "ЦАУ Освобождение" Христина Димитрова Янчева 596/03.02.2020г.
Декларация
597 главен експерт Туристически политики и дейности Дафина Генчева Далева-Бобова 597/03.02.2020г.
Декларация
598 младши експерт Туристически политики и дейности Симеон Александров Кънев 598/03.02.2020г.
Декларация
599 старши експерт Дора Неделчева Александрова 599/03.02.2020г.
Декларация
600 управител на ДСП Валентина Йорданова Станкова 600/10.02.2020г.
Декларация
601 специалист ОФК Рашид Хюсеин Рашид 601/10.02.2020г.
Декларация
602 инспектор Екология Радослава Радкова Иванова 602/10.02.2020г.
Декларация
603 старши специалист ГРН Фани Мирославова Чобанова 603/17.02.2020г.
Декларация
604 старши експерт ТПД Йонка Стоанова Иванова 604/18.02.2020г.
Декларация
605 инспектор Околна среда Руси Петров Петров 605/17.02.2020г.
Декларация
606 инспектор Околна среда Руси Петров Петров 606/02.03.2020г.
Декларация
607 старши специалист МПДТР Любомира Сашкова Петрова 607/02.03.2020г.
Декларация
608 главен експрет Дирекция строителство Надя Димитрова Гюрова 608/02.03.2020г.
Декларация
609 главен експрет МПДТР     Таня Иванова Иванова 609/02.03.2020г.
Декларация
610 инспектор Опазване на околната среда Радина Илиева Гайдарджиева 610/09.03.2020г.
Декларация
611 главен eксперт Лорис Карекин Мануелян 611/10.03.2020г.
Декларация
612 главен архитект Емил Славянов Бурулянов 612/16.03.2020г.
Декларация
613 Редактор Общинско радио Моника Илиева Гогулева 613/18.03.2020г.
Декларация
614 старши счетоводител ФСД Боряна Костова Паунчева 614/25.03.2020г.
Декларация
615 главен специалист Славка Иванова Костадинова 615/30.03.2020г.
Декларация
616 младши експерт Теодора Стаматова Тамахкярова 616/30.03.2020г.
Декларация
617 главен експерт Венелин Рашев Радев 617/06.04.2020г.
Декларация
618 експерт Областен инф.център Тонка Михайлова Костадинова 618/06.04.2020г.
Декларация
619 мл.експерт Превенции и младежки дейности Габриела Петрова Славова 619/06.04.2020г.
Декларация
620 главен специалист ДД Култура Гергана Илиева Чакърова 620/26.05.2020г.
Декларация
621 Директор ДГ "Пламъче" Павлина Панайотова Панайотова 621/01.06.2020г.
Декларация
622 шофьор Александър Кръстев Кръстев 622/01.06.2020г.
Декларация
623 ВриД ДГ "Славейче" Невена Стефанова Калудова 623/01.06.2020г.
Декларация
624 главен специалист ПМС 66 Димитър Панайотов Янчев 624/01.06.2020г.
Декларация
625 старши експерт МПДТР Габриела Веселинова Иванова 625/05.06.2020 г.
Декларация
626 ВриД Директор ДЯ 5 Шенай Ахмед Лилова 626/15.06.2020 г.
Декларация