УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

сряда, 29 януари 2020

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл.69, ал.1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected]
в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл.66, ал.1, предл. посл. oт АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №307 /на третия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.