ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮНИ 2019 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул."Александровска" № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256

www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]

 

 

ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

 

Копие до:

Председателите на Групи общински съветници

 

 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

          Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

Ето защо и на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. юни 2019 г. - м. декември 2019 г., както следва:

 

 

 

Протокол № 58 от проведеното на 25.06.2019 година заседание 

 

3.      ОбС 08-00-8732 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на финансиращия орган и статута на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - гр. Бургас в съответствие с чл. 311. ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и чл.9 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - гр. Бургас от бюджета на Министерство на образованието и науката към бюджета на община Бургас, считано от 15.09.2019 г.

2. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за промяна в статута на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - гр. Бургас - от държавно училище в общинско училище, считано от 15.09.2019 г.

3.Дава съгласие да бъде отправено искане за безвъзмездно прехвърляне на община Бургас за нуждите на  Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - гр. Бургас правото на собственост върху недвижими имоти-държавна собственост - гр. Бургас, представляващи, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 07079.659.22 по КККР с площ 29 200 кв.м. с местонахождение гр. Бургас, ул. "Индустриална", трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс образование, ведно със сградите, построени в него: сграда с идентификатор 07079.659.22.1 с площ 280 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-гаражи; сграда с идентификатор 07079.659.22.2 с площ 121 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-склад; сграда с идентификатор 07079.659.22.3 с площ 101 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-склад; сграда с идентификатор 07079.659.22.4 с площ 103 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-учебна работилница; сграда с идентификатор 07079.659.22.5 с площ 106 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-склад; сграда с идентификатор 07079.659.22.6 с площ 311 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-учебна работилница; сграда с идентификатор 07079.659.22.7 с площ 384 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-учебна работилница; сграда с идентификатор 07079.659.22.8 с площ 20 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-тоалетна; сграда с идентификатор 07079.659.22.9 с площ  480 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-учебна работилница; сграда с идентификатор 07079.659.22.10 с площ 503  кв.м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-кухня-столова; сграда с идентификатор 07079.659.22.11 с площ 35 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-тоалетна; сграда с идентификатор 07079.659.22.12 с площ 12 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-тоалетна; сграда с идентификатор 07079.659.22.13 с площ 28 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-тоалетна; сграда с идентификатор 07079.659.22.14 с площ 149 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-склад; сграда с идентификатор 07079.659.22.15 с площ 122 кв. м., на един етаж с предназначение: сграда за образование-учебни кабинети; част от сграда с идентификатор 07079.659.22.16 с площ 683 кв. м., на девет етажа с предназначение: друг вид обществена сграда-част от хотел "Атлантик", състояща се от: първи етаж: битова стая-41 кв.м., стая управител-21 кв.м., стая-механик-21 кв.м., лекарски кабинет-21 кв.м , абонатна станция - 41 кв.м., склад- 41 кв.м., коридор - 40 кв.м., втори етаж-595.30/665.50 кв.м. идеални части, трети етаж-541.10/665.50 кв.м. идеални части, ведно с 29.159 % от от общите части на сградата; сграда с идентификатор 07079.659.22.17 с площ 26 кв. м., с предназначение: общежитие-част от хотел Атлантик; сграда с идентификатор 07079.659.22.18 с площ 950 кв. м., на три етажа с предназначение: сграда за образование-училище; сграда с идентификатор 07079.659.22.19 с площ 658 кв. м., с предназначение: сграда за образование-плувен басейн; сграда с идентификатор 07079.659.22.20 с площ 251 кв. м., с предназначение: битова сграда; сграда с идентификатор 07079.659.22.21 с площ 142 кв. м., с предназначение: сграда за образование-библиотека; сграда с идентификатор 07079.659.22.22 с площ 310 кв. м., на три етажа с предназначение: сграда за образование-салон; сграда с идентификатор 07079.659.22.23 с площ 53 кв. м., с предназначение: сграда за образование-лавка, един етаж.

2. Поземлен имот с идентификатор 07079.831.69 с площ 3 300 кв.м. с местонахождение гр. Бургас, Лесопарк "Росенец", местност Отманли, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, ведно със сградите, построени в него: сграда с идентификатор 07079.831.69.1 с площ 28 кв.м. на един етаж с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 07079.831.69.2 с площ 12 кв.м. на един етаж с предназначение: складова база; сграда с идентификатор 07079.831.69.3 с площ 72 кв.м. на един етаж с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 07079.831.69.4 с площ 11 кв.м. на един етаж с предназначение: сграда за битови услуги; сграда с идентификатор 07079.831.69.5 с площ 66 кв.м. на един етаж с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 07079.831.69.6 с площ 22 кв.м. на един етаж с предназначение: курортна туристическа сграда.

 

Решението е изпълнено. Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - гр. Бургас е на общинско финансиране, считано от 01.09.2019 г.

След решението на Общинския съвет, е изпратено писмо до Областния управител и има образувана преписка по искането ни в МРРБ с рег.№90-04-368(2)11.11.2019 г.

 

 

8.      ОбС 08-00-8760 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. "Чаплак баир", з-ще с. Равнец , ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с. Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път 2.  Разрешаване изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. "Чаплак баир", з-ще с. Равнец, изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с. Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път 

РЕШЕНИЕ:

 

1.             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. "Чаплак баир", з-ще с. Равнец ,ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с. Равнец и ПУП-ПП за трасета на довеждаща инфраструктура и обслужващ път.

2.             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. "Чаплак баир", з-ще с. Равнец, ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с. Равнец и ПУП-ПП за трасета на довеждаща инфраструктура и обслужващ път.

ПУП да се съобразят с всички влезли в сила и в процедура ПУП в прилежащата територия.

ПУП да се изготвят по общия ред, при осигуряване на необходимия габарит за обслужващ  път. Неразделна част от ПУП следва да бъде   таблицата на засегнатите имоти с баланс на територията и описани засегнатите части попадащи в трасето на предвидения обслужващ път и засегнати от трасета и сервитути на елементите на техническата инфраструктура.

 ПУП да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

В изпълнение на решението са подготвени изходни данни и технически изисквания за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за проектирането на ПУП. Подготвя се документация по ЗОП.

 

 

 

22.  ОбС 08-00-8750 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., приета по т. 4 на проведеното на 29.01.2019 г. заседание на Общински съвет - Бургас с Протокол №53, в частта на раздел І - "Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нова подточка: УПИ XXIX-951, кв. 68, по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 747 кв. м., актуван с Акт №7761/12.02.2014 г. за частна общинска собственост; УПИ III-994, кв. 77, по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 699 кв. м., актуван с Акт №7366/09.04.2013 г. за частна общинска собственост; УПИ XIV-800, кв. 56, по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 997 кв. м., актуван с Акт №9186/20.05.2019 г. за частна общинска собственост; УПИ XXV-946, кв. 68, по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 608 кв. м., актуван с Акт №7760/12.02.2014 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

1. УПИ XXIX-951 (двадесет и девет римско за имот с планоснимачен номер деветстотин петдесет и едно), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 747 (седемстотин четиридесет и седем) кв. м., актуван с Акт №7761/12.02.2014 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ I-924 и УПИ II-925, изток - УПИ VI-952, юг - УПИ XXVII-950,949, запад - улица, с начална тръжна цена 22 380,00 (двадесет и две хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС.

2. УПИ III-994 (три римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и четири), кв. 77 (седемдесет и седем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв. м., актуван с Акт №7366/09.04.2013 г. за частна общинска собственост, при граници: северозапад - УПИ II-993, североизток - улица, югоизток - УПИ IV-995, югозапад - УПИ XIII-1010, с начална тръжна цена 20 940,00 (двадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС;

3. УПИ XIV-800 (четиринадесет римско за имот с планоснимачен номер осемстотин), кв. 56 (петдесет и шест), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв. м., актуван с Акт №9186/20.05.2019 г. за частна общинска собственост, при граници: североизток - УПИ V-799 и УПИ VI-800, югоизток - УПИ X и УПИ XI, югозапад - улица, северозапад - УПИ I-795 и УПИ II-796, с начална тръжна цена 29 870,00 (двадесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без ДДС;

4. УПИ XXV-946 (двадесет и пет римско за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и шест), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 608 (шестстотин и осем) кв. м., актуван с Акт №7760/12.02.2014 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ XXVI-947,949, изток - улица, юг, югозапад - улица, запад - улица, с начална тръжна цена 16 760,00 (шестнадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС;

5. УПИ XIX-1057 (деветнадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем), кв. 79 (седемдесет и девет), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 474 (седемстотин четиридесет и седем) кв. м., актуван с Акт №5790/23.07.2009 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ III-1041, изток - УПИ XVIII-1056, юг - улица, запад - УПИ XX-1058, с начална тръжна цена 14 200,00 (четиринадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС;

6. УПИ XXIII-944 (двадесет и три римско за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и четири), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 563 (петстотин шестдесет и три) кв. м., актуван с Акт №7823/27.02.2014 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ XXIV-934,935,945, изток - УПИ XXII-943, юг - улица, югозапад - улица, с начална тръжна цена 16 865,00 (шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС;

7. УПИ V-1192 (пет римско за имот с планоснимачен номер хиляда сто деветдесет и две), кв. 84 (осемдесет и четири), по плана на кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 658 (шестстотин петдесет и осем) кв. м., актуван с Акт №6413/31.10.2011 г. за частна общинска собственост, при граници: северозапад - УПИ IV-1191, североизток - улица, югоизток - УПИ VI-1193,1194, югозапад - УПИ XII-1197,1198 и XIII-1199, с начална тръжна цена 19 710,00 (деветнадесет хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС;

8. УПИ XXVI-947,949 (двадесет и шест римско за имот с планоснимачни номера деветстотин четиридесет и седем и деветстотин четиридесет и девет), кв. 68 (шестдесет и осем), по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 691 (шестстотин деветдесет и едно) кв. м., актуван с Акт №5074/17.05.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: север - УПИ XXVII-950,949, изток - улица, юг - УПИ XXV-946, запад - улица, с начална тръжна цена 20 700,00 (двадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС;

 

Решението е изпълнено. Проведени са тръжните процедури и са сключени  8 броя договори за продажба.

 

 

 

28.  ОбС 08-00-8733 Докладна записка от Калояна Живкова и Димитър Людиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на средства за подготовка за Европейско първенство по акробатика на двойката Мариела Костадинова и Теодор Великов 

РЕШЕНИЕ:

 

1.                  Възлага на общинска администрация да осигури сумата от 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) на Българска федерация по спортна акробатика за подготовка на бургаските състезатели Мариела Костадинова и Теодор Великов, които ще вземат участие на Европейско първенство по спортна акробатика в град Холон, Израел през октомври 2019 г.

2.                  Т.1 от Приложение №13.4 " Други дейности в областта на спорта" към бюджета за 2019 г. на Община Бургас се изменя така: "Отпускане на средства в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) за подготовка за Европейско първенство по акробатика на двойката Мариела Костадинова и Теодор Великов"  при променен финансов ресурс.

3.                  Намалява бюджета по т.1 от Приложение №13.4 "Други дейности в областта на спорта" от бюджета за 2019 г. на Община Бургас със сумата от 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева).

 

 

Решението е изпълнено и  средствата са осигурени.

 

 

35.  ОбС 08-00-8766 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.  Одобряване на задание за изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и УПИ XIX-899, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас 2.  Разрешаване изработване на изменение  на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и УПИ XIX-899, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1.    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101 и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и УПИ XIX-899, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място, м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник, гр. Бургас.

2.    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101 и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и УПИ XIX-899, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място, м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник, гр. Бургас.

Изменението на ПУП да се съобрази с всички влезли в сила и в процедура ПУП в прилежащата територия.

Разработката да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

 

Служебно е изготвен  ПУП, съгласуван с контролни органи и експлоатационни дружества. ПУП е  одобрен с Решение №3-20/27.11.2019г. на Общински съвет Бургас. Решението е изпратено за обнародване за обявяване в Държавен вестник.

 

 

39.  ОбС 08-00-8791 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим", Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.004-0007 в ИСУН, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", група дейности "Културна инфраструктура"

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, платим на предявяване, обезпечаваща пълния размер на авансовото плащане по проект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохимик",  Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" в размер  на 1 406 725,95 лв. (един милион четиристотин и шест хиляди седемстотин двадесет и пет и деветдесет и пет стотинки), или 35 % от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

 

 

Решението е изпълнено. Издадена е запис на заповед в полза на МРРБ. Получена е сумата за аванс по Проект "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохимик".

 

 

42.  ОбС 08-00-8809 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет-Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства по програма "Красива България за бюджет 2019 г. по Мярка М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" с проектно предложение с работно наименование: "Изграждане на достъпна среда в ОУ "Найден Геров", гр. Бургас"

            2. Общински съвет-Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 12 800 /Дванадесет хиляди и осемстотин/ лева. Собственият принос ще бъде предоставен на Министерство на труда и социалната политика като трансфер по параграф 61-02  "Предоставени трансфери", за сметка на одобрените средства в Бюджет 2019 за дофинансиране на маломерни паралелки.

            3. Допуска предварително изпълнение на предлаганото решение, при условията на чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид крайните срокове за подаване на проектни предложения по Проект "Красива България" и планираните по проекта дейности, безспорно с голям обществен интерес.

 

Решението е изпълнено. Проектът е спечелен и реализиран. Изградена е достъпна среда в сградата на ОУ "Найден Геров".

 

 

43.  ОбС 08-00-8811 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на допълнителни финансови средства в размер на 40 000 (четиридесет) хиляди лева по Културната програма на община Бургас за 2019 година, за реализиране на филмов проект "Петя на моята Петя" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет-Бургас дава съгласие Община Бургас да увеличи средствата по т. 51 от Културната програма на община Бургас за 2019 г. със сума, в размер на 40 000 (четиридесет) хиляди лева за реализиране на филмов проект "Петя на моята Петя", като завиши бюджета на второстепенния разпоредител Други дейности по културата. Средствата са за сметка на издръжката на "Общинска администрация", §1020 "Външни услуги".

            2. Допуска предварително изпълнение на предлаганото решение, при условията на чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид планираните по проекта дейности, безспорно с голям обществен интерес.

 

Средствата са осигурени. Филмът е реализиран.

 

 

Протокол № 59 от проведеното на 19.07.2019 година заседание 

 

Точка единствена ОбС 08-00-8970 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на пристанищно съоръжение - "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров Св. Анастасия"

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България за приемане на решение за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху морското дъно  върху ПИ с идентификатор 07079.835.6  и с площ 1631 кв.м, при съседи: ПИ 07079.835.3 и  ПИ с идентификатор 07079.835.7 и с площ 425кв.м., при съседи: ПИ 07079.835.3 по КККР на гр. Бургас по реда на чл.112е, ал.1 и ал.2 от ЗМПВВППРБ и чл.182, ал.1 и чл.189а от Закона за устройство на територията, в полза на Община Бургас, за изграждане на пристанищно съоръжение-"Разширение на съществуващ  пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Света Анастасия", с обща застроена площ 2 056 кв.м, в акваторията на Черно море,

            2. С цел защита на държавни и обществени интереси и предотвратяване на значителни вреди и поради спецификата на строежа изискващо извършване на дейности в морски условия  и СМР силно зависими от атмосферни условия и вълновия режим и необходимостта от започване на дейностите веднага след приключване на летния сезон с оглед своевременното и в кратки срокове завършване на строителството, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящoтo решениe.

 

За "Разширение на съществуващ  пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Света Анастасия" са изготвени ПИП и ПП за строителство в акваторията на о-в "Св. Анастасия". ПП е одобрен със Заповед №РД-02-15-130 на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязла в сила на 27.07.2019 г. С Решение №507 от 26.08.2019 г. на МС е учредено безвъзмездно   безсрочно право на строеж върху морското дъно  в  ПИ с идентификатор 07079.835.6  и с площ 1631 кв.м.   и  ПИ с идентификатор 07079.835.7 и с площ 425кв.м. по КККР на гр. Бургас.

 

 

 

Протокол № 60 от проведеното на 30.07.2019 година заседание 

 

 

2. ОбС 08-00-8963 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Упълномощава  Кмета на Община Бургас Димитър Николов Николов да  подпише  запис на заповед по утвърден образец, в полза на Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Управляващ орган на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020", в размер на 113 601.47 лв. (сто и тринадесет хиляди шестстотин и един, 47ст.), за обезпечаване стойността на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", сключен между Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика.

2. Възлага на кмета на Община Бургас да подготви необходимите документи за искане на авансово плащане по договор BG05M9OP001-2.040-0051-C01 и да ги представи пред Управляващия орган.

 

Изпратено е искане до Управляващия орган за авансово плащане по договор BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", с приложени необходимите документи, включително издаден и запис на заповед. Сумата по аванса е преведена на общината и се разходва съгласно заложените в проекта дейности.

 

 

4.ОбС 08-00-8962 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.124, ал.2, т.2 от ЗУТ дава съгласие да бъде разрешено изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК на гр. Бургас, с който за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК да се обособи УПИ, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.602.810 по КК, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, с функционално отреждане "за здравен комплекс и ТП", с предвиждане в него на ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници и предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за завишаване на височината на застройката от 21м. (утвърдена с ОУП за устройствената зона 16/Смф) на  28м.  и  за намаляване на  необходимата площ в м2/на легло от 90м2/легло по чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ на 11м2/легло за новообразувания УПИ, отреден за ПИ с проектен  идентификатор 07079.602.810 по КК на гр. Бургас, при запазване на останалите показатели за застрояване, както следва: Плътност до 60% Кинт до 4.0 и Озеленяване мин. 20%, като се предвижда задължително паркиране в границите на УПИ.

 

Процедурата е приключила, издадено е Разрешение от Министъра на регионалното развитие за отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ с вх.№03-00-63/30.09.2019 г.

В съответствие с даденото разрешение  е изготвен ПУП-ПРЗ  за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК с който за имота е обособен УПИ XIII,отреден за проектен ПИ с идентификатор 07079.602.810 по КК в кв.68 по плана на ПЗ Север, гр. Бургас, с функционално отреждане "За здравен комплекс и ТП"

ПУП е одобрен със Заповед №3672/29.11.2019 г. на Заместник кмет на Община Бургас,  влязла в сила на 20.12.2019 г.

 

 

6.      ОбС 08-00-8878 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 025737, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, извън строителните граници на кв. Банево

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І - 21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 02573/7, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв. Банево, съгласно черните, червени и зелени линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението на общински съвет Бургас е влязло в сила на 14.10.2019 г. и процедурата по одобряване е приключила.

 

 

7.      ОбС 08-00-8879 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване  на Подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план (ПУП - ИПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план (ПУП - ИПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I - 312, отреден - " За ПСОВ", в землището на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, с цел осигуряване на възможност от изграждане на допълнителни елементи на пътя, провеждане на елементи на техническата инфраструктура и осигуряване на транспортен достъп до УПИ в бивши масиви 23 и 24 - землище кв. Рудник, в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.17.807, 07079.17.796, 07079.17.360, 07079.17.298, 07079.17.820, 07079.17.806, 07079.17.810, 07079.17.843 и 07079.17.844 по КК на гр. Бургас, с приложена таблица на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и координатни регистри, съгласно черните, сини, червени и зелени линии и надписи върху плана, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7 - дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението на общински съвет Бургас е влязло в сила на 14.10.2019 г. и процедурата по одобряване е приключила.

 

 

8.      ОбС 08-00-8942 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на елементи на транспортната (пътна и железопътна) инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 12 и чл. 111 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ за изграждане на елементи на транспортната /пътна и железопътна/ инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас, съгласно черните, червени и сини линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението на общински съвет Бургас е влязло в сила на 14.10.2019 г. и процедурата по одобряване е приключила.

 

 

                       

10. ОбС 08-00-9022 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас, в партньорство с "Бургасбус" ЕООД, с проектно предложение с работно заглавие "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт" по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г.", Процедура BG 16M1OP 002-5.004 "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух", приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" и упълномощаване на кмета на общината да подпише запис на заповед, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проекта 

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас, в партньорство с "Бургасбус" ЕООД, да подготви и кандидатства с проектно предложение с работно заглавие "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт" по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г.", Процедура BG 16M1OP 002-5.004 "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух", приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" с прогнозен бюджет до 68 850 000лв.

            2. Дава съгласие Община Бургас да осигури необходимия собствен принос по проекта в размер до 3 850 000лв.

3. Упълномощава кмета на Община Бургас да подпише запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт", съфинансиран по ОП "Околна среда 2014-2020г.", процедура BG 16M1OP 002-5.004 "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух", приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" в размер до 40% от стойността на определената безвъзмездна финансова помощ, но не повече от 26 000 000лв.

 

   

Решението е изпълнено.  Кметът на общината е подписал запис на заповед за съответната сума, като същата е предадена на УО на ОПОС при подписване на АДБФП за финансиране на проектното предложение и в последствие е приложена втори път като електронно копие при подаване на искане за авансово плащане по проекта в размер на 25 798 237,64 лв., които са постъпили в извънбюджетната сметка на Община Бургас, за разплащане на дейностите по проекта.

 

16.  ОбС 08-00-8983 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с проектни идентификатори 07079.2.2845 и 07079.2.2841 по КККР на гр. Бургас,  находящи се в м. "Тъмното" (бивша м. "Хаинлъка"), землище гр. Бургас, с начин на трайно ползване -за улица 

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас правото на собственост върху поземлени имоти с проектни идентификатори 07079.2.2845, с площ 567 кв.м. и 07079.2.2841, с площ 1063 кв.м. по КК на гр. Бургас, посочени в скица-проект №15-385852/14.06.2018г., издадена от СГКК-Бургас, обособени от част от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.2069, целият с площ 18342 кв.м по КК на гр. Бургас, м. "Тъмното" (бивша м. "Хаинлъка"), землище гр. Бургас, за изграждане на инфраструктура - улица, по влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №2936/12.10.2018г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, съобразен с ПУП-ПУР, одобрен с Решение №43-7/2018г. на Общински съвет-Бургас.

2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение решението по т. 1.

 

В изпълнение на решението е изпратено писмо до Областен управител  с изх. 94-01-13996(1)14.10.2019г. за процедиране чрез МРРБ до МС.

 

 

33.  ОбС 08-00-8904 Докладна записка от Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Програма за провеждане на хипотерапия в конна база "Бургас"

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинската администрация и ОП "Спортни имоти" да проучат възможностите и да изработят Програма за провеждане на хипотерапия в Конна база "Бургас" от сертифициран специалист.

 

В изпълнение на решението са направени проучвания и разчети, като сега е фазата на изготвяне на  програма и формуляри.

 

 

40.  ОбС 08-00-9017 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на съгласие за провеждане на трасе на захранващ ел. кабел през ПИ с идентификатори 07079.12.801, 07079.12.853 и 07079.12.855 с НТП за селскостопански път и ПИ с идентификатор 07079.12.801, с НТП за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, всички общинска собственост, съгласно проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ ел. кабел до обект: "Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", подобект: "АУЗПТ № 1003 на Път A1 "Бургас - Айтос" км 358+200" 2. Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ ел. кабел до обект: "Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", подобект: "АУЗПТ № 1003 на Път A1 "Бургас - Айтос"  км 358+200" 3. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ ел. кабел до обект: "Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", подобект: "АУЗПТ № 1003 на Път A1 "Бургас - Айтос" км 358+200"

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на трасе на захранващ ел. кабел през ПИ с идентификатори 07079.12.801, 07079.12.853 и 07079.12.855 с НТП за селскостопански път и ПИ с идентификатор 07079.12.801, с НТП за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, всички общинска собственост, предмет на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ ел. кабел до обект: "Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", подобект: "АУЗПТ № 1003 на Път A1 "Бургас - Айтос" км 358+200".

Съгласието е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а,  ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ ел. кабел до обект: "Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", подобект: "АУЗПТ № 1003 на Път A1 "Бургас - Айтос" км 358+200".

            3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ ел. кабел до обект: "Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", подобект: "АУЗПТ № 1003 на Път A1 "Бургас - Айтос" км 358+200".

Предвид обществената значимост на проекта, с който се изграждат обекти, от първостепенно значение за Република България, необходимостта от спешната им реализация водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, както и факта, че имотите са изцяло общинска и държавна собственост, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник", по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението на общински съвет Бургас е влязло в сила на 04.11.2019 г. и процедурата по одобряване е приключила.

 

 

Протокол № 61 от проведеното на 27.08.2019 година заседание 

 

2. ОбС 08-00-9086 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектни предложения: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас"  и  "Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона "Д", ж. р. "Меден рудник", УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" по процедура BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектни предложения за: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ",  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас"  и  "Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона "Д", ж. р. "Меден рудник",  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" по процедура BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

2. Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури необходимото съфинансиране за реализиране на проект "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ",  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" в размер до 803 980.91 лв. за целия период на изпълнение на проекта от 30 месеца.

3. Общински съвет - Бургас гарантира, че за предложения проект: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" е осигурена неговата устойчивост и че съответните социални жилища  няма да бъдат закрити за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента - Община Бургас.

4. Общински съвет Бургас гарантира, че за предложения проект: "Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона "Д", ж. р. "Меден рудник",  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" е осигурена устойчивост и че съответната социална институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента - Община Бургас.

5. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид следните мотиви: проектна готовност на Община Бургас и навременно кандидатстване с проектни предложения по ОПРР 2014 - 2020 г. с краен срок 31.12.2019 г.

 

Решението на ОбС е изпълнено - подадени са две проектни предложения.

 

6.  ОбС 08-00-9040 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците", по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

                                                                  РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура  BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците", по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020";

2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Проектното предложение "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците", е подадено от името на Община Бургас и към момента е в процес на оценка.

 

7. ОбС 08-00-9044 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД за целите на подготовката и изпълнението на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт", Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г.", процедура BG 16M1OP 002-5.004 "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух", приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух"

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява приложения проект на споразумение за партньорство и дава съгласие за сключването му между Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД.

 

Кметът на Общината е подписал споразумението за партньорство, което е неразделна част от документацията във връзка с изпълнението на горецитирания проект на 20.09.2019 г.

 

 

8. ОбС 08-00-9042 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас" по процедура BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас" по процедура BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

2. Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране по проекта в размер до 25 000 лв.

3. Общински съвет - Бургас одобрява споразумение за партньорство между Община Бургас и РСПБЗН-Бургас, съгласно приложения проект.

4. Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише одобреното споразумение за партньорство с РСПБЗН - Бургас.

 

 

В изпълнение на решението е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

 

 

9.      ОбС 08-00-9041 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма "Региони в растеж" - главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", проект №BG16RFOP001-1.004-0006 "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап" по договор №BG16RFOP001-1.004-0006-С01 "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма "Региони в растеж" - главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по оперативна програма "Региони в растеж", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", проект №BG16RFOP001-1.004-0006 "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", в размер на 2 715 398,39 лева (два милиона седемстотин и петнадесет хиляди триста деветдесет и осем лева, тридесет и девет стотинки) или 100 % (сто на сто) от стойността на заявеното авансово плащане.

2. На основание чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

Решението е изпълнено,  издадена е запис на заповед за стойността на авансовото плащане. Авансовото плащане е получено от община Бургас като бенефициент.

 

 

10.  ОбС 08-00-9060 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент "Фонд за градско развитие", създаден по линия на ОПРР за проект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека" и гарантиране устойчивостта на проекта във връзка с кандидатстване за комбинирано финансиране пред Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-39 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да сключи договор с ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" за финансиране чрез финансов инструмент "Фонд за градско развитие", създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г., по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека", при следните основни параметри:

1.1.      Максимален размер на дългосрочен дълг - 5 971 095 лева, в т.ч.:

 • Лимит "ОПРР 2014-2020", в размер на 3522 946 лева или 59 %
 • Лимит "ОББ" в размер на 2203 334 лева или 36.9%
 • Лимит "ФУГР" в размер на 244 815 лева или 4.1%

1.2.      Валута на дълга - лева;

1.3.      Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договор за финансиране от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020"  за регионите София и Южна България;

1.4.      Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

1.5.      Срок за усвояване на кредита - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.6.      Условия за погасяване - 144 лихвени плащания и 120 погасителни вноски по главница;

1.7.      Гратисен период за погасяване на главницата - 24 месеца, считано от датата на  подписване на договора за кредит;

1.8.      Индикативен срок на кредита: 144 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.9.      Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства;

1.10.    Осреднен максимален лихвен процент - Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1 % годишно, в т.ч.:

 • Лимит "ОПРР 2014-2020" - Годишен лихвен процент в размер на 1% от (Референтен лихвен процент на ОББ + до 2.3%)
 • Лимит "ОББ" - Годишен лихвен процент в размер на Референтен лихвен процент на ОББ + до 2.3%
 • Лимит "ФУГР" - Годишен лихвен процент в размер на Референтен лихвен процент на ОББ + до 2.3%

1.11.    Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас, да подготви и подаде искането за финансиране и съпътстващите с това документи, да подпише договора за финансиране на допустим проект и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Общински съвет - Бургас гарантира, че ще осигури устойчивост на проекта и потвърждава, че ОП "Летен театър, фестивали и концерти" и Регионална Библиотека "П. К. Яворов", управляващи културната инфраструктура, няма да бъдат закрити в срок от 5 години след крайното плащане по проекта.

4. Общински съвет - Бургас дава съгласие да бъде осигурен собствен принос от бюджета на Община Бургас в размер на 326 704 лв., извън средствата по финансовия инструмент за реализиране на проекта.

5. Общински съвет - Бургас одобрява промяна на лимита за поемане на нов общински дълг за 2019 година от "Фонд за устойчиви градове", с увеличение в размер на 2 450 000 /два милиона четиристотин и петдесет хиляди/ лева  за съфинансиране, чрез финансови инструменти на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 6. Промяната се отразява в приложение №3 "Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.", утвърдено с решение по т.17 от Протокол №53/29.01.2019 г. за приемане на Проект на бюджет за 2019 г. на община Бургас.

6. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Решението е изпълнено при посочените в него параметри.

 

11.  ОбС 08-00-9061 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Сключване на допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика - Управляващ орган по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 за увеличение срока на договора по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", схема "Услуги за ранно детско развитие" до 31.12.2020 г. за отпусната допълнително безвъзмездна финансова помощ на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Бургас дава съгласие за сключване на допълнително споразумение за увеличение срока на договора до 31.12.2020 г. по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", "Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за отпуснатата допълнително безвъзмездна финансова помощ на Община Бургас в размер на 315 033,65 лв. (триста и петнадесет хиляди и тридесет и три лева и 65 ст.).

 

   

Подписано е допълнително споразумение по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас" със срок до 31.12.2020 г.

 

 

17.  ОбС 08-00-9076 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП - ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас, м. "Келева нива", землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.1661, 07079.2.1900, 07079.2.1901 по КК на гр. Бургас - общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас, м. "Келева нива", землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас, м. "Келева нива", землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас, м. "Келева нива", землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.1661, 07079.2.1900, 07079.2.1901 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП - ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716,07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722, 07079.2.1724, по КК на гр. Бургас, м. "Келева нива", землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

ПУП-ПП да се съгласува с Агенция "Пътна инфраструктура" и Областно пътно управление-Бургас.

            Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП - ПП за пътна връзка за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ с идентификатори 07079.2.1716,07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722, 07079.2.1724, по КК на гр. Бургас, м. "Келева нива", землище на гр. Бургас, в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас.

 

Съгласно разрешението заинтересуваните собственици са възложили изготвянето на проект за ПУП. Окомплектован  и съгласуван ПУП към момента не е внасян за провеждане на процедура по обявяване и одобряване.

 

18.  ОбС 08-00-9070 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-387 в кв. 51 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас и отреждането му "за озеленяване и благоустрояване", с цел задоволяване на общински нужди

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Бургас одобрява изменeние на ПУП-ПРЗ за УПИ III-387, кв.51 по плана на ж.к. "Славейков", с което отреждането на УПИ III-387 се променя от "за жилищни нужди" в "за озеленяване и благоустрояване", при което отпада предвиденото застрояване по действащ ПУП, съгласно приложения проект.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник", по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

            2. Дава съгласие да бъде сключен договор с предмет и съдържание, съгласно приложения проект по чл. 21, ал. 4 от ЗОС в съответствие с постигнатото предварително съгласие.

 

 

Решението на общински съвет Бургас е влязло в сила на 04.11.2019 г. и процедурата по одобряване е приключила.

 

20. ОбС 08-00-9053 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти - общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г. в раздел  ІV. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 29.01.2019 г. заседание на Общински съвет - Бургас /Протокол № 53/, със следните имоти:

1.                  Временен обект (павилион), отразен с идентификатор 07079.501.124.2 по КККР на град Бургас, с площ 46.78 кв. м, находящ се на паркинга срещу бл. 35 в ж.к. "Изгрев", град Бургас;

2.                  Магазин № 1, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находящ се в град Бургас, ул. "Александровска" № 82, до вход А;

3.                  Магазин № 2, с площ 31,56 кв. м, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находяща се в град Бургас, ул. "Александровска" № 82, до вход А;

4.                  Обект № 1 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

5.                  Обект № 2 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

6.                  Обект № 3 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

7.                  Обект № 4 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

8.                  Обект № 6 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

9.                  Обект № 7 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

10.              Обект № 8 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

11.              Обект № 9 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

12.              Обект № 10 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас;

13.              Обект № 11 на площада до пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас.

            II. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас:

1.                  Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №2, запад - обект №4, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

2.                  Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №3, запад - обект №5, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

3.                  Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №4, запад - обект №6, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

4.                  Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №5, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

5.                  Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток - обект №8, запад - обект №10, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 лева, без ДДС.

6.                  Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел и стълбище, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 лева, без ДДС.

7.                  Самостоятелен обект павилион № 8, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв. м, при граници: изток - обект №9, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 103,00 лева, без ДДС.

8.                  Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад - обект №9, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 лева, без ДДС.

9.                  Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт пред "Новата поща" - десен (южен) павилион, с площ 3,50 кв. м, при граници: изток - сграда на "Новата поща", запад - бул. "Ст. Стамболов", север - павилион, юг - тротоар, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 лева, без ДДС.

10.              Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4,  с обща площ 28,82 кв. м, находящи се на I етаж в сградата на "Здравна служба", кв. Горно Езерово, град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север - външен зид, юг - помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 лева, без ДДС.

11.              Временен обект (Павилион) № 1 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  5,17 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - тротоарно пространство, юг - павилион № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 лева, без ДДС.

12.              Временен обект (Павилион) № 2 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион №1, юг - павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 лева, без ДДС.

13.              Временен обект (Павилион) № 4 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион № 3, юг - павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 лева, без ДДС.

14.              Самостоятелен обект № 1а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 23,77 кв. м, при граници на обекта: изток - външен зид на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - обект № 2а, юг - външен зид на подлеза, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 187,20 лева, без ДДС.

15.              Самостоятелен обект №3а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м, при граници на обекта: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект №2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 лв., без ДДС.

16.              Самостоятелен обект № 4а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, със застроена площ 65,05 кв. м и полезна площ 30,22 кв. м, при граници на обекта: изток - проход, запад - външен зид, север - обект № 5а, юг - стълбище, предназначен за склад, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 95,20 лева, без ДДС.

17.              Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток - обект №6᾽, запад - обект № 4, север - външна стена на подлеза, юг - пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

18.              Временен обект (павилион), отразен с идентификатор 07079.501.124.2 по КККР на град Бургас, с площ 46.78 кв. м, находящ се на паркинга срещу бл. 35 в ж.к. "Изгрев", град Бургас, предназначен за битови услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,23 лева (деветдесет и осем лв. и двадесет и три ст.), без ДДС.

19.              Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев", между бл.70 и бл.73, с площ 50,21 кв. м, при граници: североизток - временен обект, югозапад - зелени площи, северозапад - площадка, югоизток - зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС.

20.              Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, с идентификатор 07079.651.306.11 по КК на град Бургас, находящ се в град Бургас, ж.к. "Меден Рудник", между ОДЗ №18 и СОУ "Петко Росен", с площ 47,08 кв. м, при граници: изток - обект с ид. 07079.651.306.13, запад  - обект с ид. 07079.651.306.10, север - улица, юг - СОУ "Петко Росен", предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 85,00 (осемдесет и пет) лева, без ДДС.

21.              Павилион тип А, №1, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 2, юг - площадно пространство, запад - вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС.

22.              Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, върху тротоарно пространство на площад "Царица Йоанна", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт, с площ 3,50 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,50 лева (тридесет и един лв. и петдесет ст.), без ДДС.

23.              Нежилищен обект, актуван с Акт № 7933/23.05.2014 г. за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин № 1, с площ 43,81 кв. м, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находяща се в град Бургас, ул. "Александровска" № 82, до вход А, ведно с ½ ид. ч. от санитарен възел, коридор и складово помещение, равняващи се на 12,33 кв. м, с обща площ на обекта - 56,14 кв. м, при граници: изток - ул. "Александровска", запад - вътрешен двор, север - вход Б, юг - магазин, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 025,15 лева (хиляда двадесет и пет лв. и петнадесет ст.), без ДДС.

24.              Нежилищен обект, актуван с Акт № 7933/23.05.2014 г. за частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект - магазин № 2, с площ 31,56 кв. м, разположен на партера на четириетажна масивна сграда, находяща се в град Бургас, ул. "Александровска" № 82, до вход А, ведно с ½ ид. ч. от санитарен възел, коридор и складово помещение, равняващи се на 12,33 кв. м, с обща площ на обекта - 43,88 кв. м, при граници: изток - ул. "Александровска", запад - вътрешен двор, север - магазин, юг - магазин № 1, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 738,50 лева (седемстотин тридесет и осем лв. и петдесет ст.), без ДДС.

25.              Преместваем търговски обект № 1 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 47,92 кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход и площадно пространство, североизток - площад, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 503,16 лева (петстотин и три лв. и шестнадесет ст.), без ДДС.

26.       Преместваем търговски обект № 2 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 1, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

27.       Преместваем търговски обект № 3 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 2, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

28.       Преместваем търговски обект № 4 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 11,01 кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 3, югоизток - външен зид на подлеза, запад - проход, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 115,60 лева (сто и петнадесет лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

29.       Преместваем търговски обект № 6 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 10,10 кв. м, при граници на обекта: изток - проход, запад - външен зид на подлеза, север - проход, юг - проход, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 106,05 лева (сто и шест лв. и пет ст.), без ДДС.

30.       Преместваем търговски обект № 7 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 24,90 кв. м, при граници на обекта: северозапад - външен зид на подлеза, североизток - обект № 8, югоизток - проход, запад - проход, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 261,45 лева (двеста шестдесет и един лв. и четиридесет и пет ст.), без ДДС.

31.       Преместваем търговски обект № 8 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 19,61 кв. м, при граници на обекта: северозапад - външен зид на подлеза, североизток - обект № 9, югоизток - проход, югозапад - обект № 7, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 205,90 лева (двеста и пет лв. и деветдесет ст.), без ДДС.

32.       Преместваем търговски обект № 9 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 12,74 кв. м, при граници на обекта: северозапад - обект № 10, североизток - площад, югоизток - проход, югозапад - обект № 8, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 133,77 лева (сто тридесет и три лв. и седемдесет и седем ст.), без ДДС.

33.       Обект № 10 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ - сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток - площад, югоизток - външен зид, запад - външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

34.       Преместваем търговски обект № 11, разположен на територията площада до пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 16,64 кв. м, при граници на обекта: север - ул. "Св. Климент Охридски", изток, юг, запад - площад, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174,72 (сто седемдесет и четири лв. и седемдесет и две), без ДДС.

 

  

В изпълнение на решението е проведен търг на 17.10. 2019г. Спечелен търг за 13 обекта,  за  1  обект има отказ за сключване на договор  и 1 -  в процедура.

 

21.  ОбС 08-00-9054 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на обособен обект № 12 в сградата на спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г. в раздел  ІV. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 29.01.2019 г. заседание на Общински съвет - Бургас /Протокол № 53/, с нова точка:

            Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, представляваща обект № 12, с площ 90.00 кв. м;

II. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособен обект № 12, разположен на кота +1.53 в сградата на спортна зала "Младост", актувана с Акт № 10/13.12.1996 г. за публична общинска собственост, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, състоящ се от зала за обслужване на клиенти, архив и санитарен възел, с обща площ 90.00 кв. м, при граници на обекта: север - външен зид, изток - външен зид, юг - фоайе и санитарен възел, запад - вход към спортната зала, предназначен за офис, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 945,00 (деветстотин четиридесет и пет) лева, без ДДС.

 

 

Проведен е публичен търг на 17.09.2019г. и е сключен   договор за наем.

 

 

 

          Протокол № 62 от проведеното на 24.09.2019 година заседание 

 

 

1.      ОбС 08-00-9132 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент "Фонд за градско развитие", създаден по линия на ОПРР, за реализиране на проект: "Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация" и гарантиране устойчивостта на проекта във връзка с кандидатстване за комбинирано финансиране пред Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции", в рамките на Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" 

РЕШЕНИЕ:

 

1.         Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да сключи договор с ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" за финансиране чрез финансов инструмент "Фонд за градско развитие", създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г., по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: "Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация", при следните основни параметри:

1.1.      Максимален размер на дългосрочен дълг - до 1 600 000 лева, в т.ч.:

 • Лимит "ОПРР 2014-2020", в размер до 944 000 лева или 59 %
 • Лимит "ОББ" в размер до 590 400 лева или 36.9%
 • Лимит "ФУГР" в размер до 65 600 лева или 4.1%

1.2.      Валута на дълга - лева;

1.3.      Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договор за финансиране от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020"  за регионите София и Южна България;

1.4.      Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

1.5.      Срок за усвояване на кредита - до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.6.      Условия за погасяване - 180 лихвени плащания и 144 погасителни вноски по главница;

1.7.      Гратисен период за погасяване на главницата - 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.8.      Индикативен срок на кредита - до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.9.      Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства;

1.10.    Осреднен максимален лихвен процент - Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1 % годишно, в т.ч.:

 • Лимит "ОПРР 2014-2020" - Годишен лихвен процент в размер на 1% от (Референтен лихвен процент на ОББ + до 2.3%)
 • Лимит "ОББ" - Годишен лихвен процент в размер на Референтен лихвен процент на ОББ + до 2.3%
 • Лимит "ФУГР" - Годишен лихвен процент в размер на Референтен лихвен процент на ОББ + до 2.3%

1.11.    Такси, комисионни, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас, да подготви и подаде искането за финансиране и съпътстващите с това документи, да подпише договора за финансиране на допустим проект и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Общински съвет - Бургас гарантира и потвърждава, че ще осигури устойчивост на проекта и видът и предназначението на изградената/реконструираната инфраструктура и закупени активи(оборудване, съоръжения и др.) няма да бъде променяно, а ОП "Туризъм", управляващо туристическата инфраструктура, няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

4. Общински съвет - Бургас дава съгласие да бъде осигурен собствен принос от бюджета на Община Бургас в размер на 90 467 лв., извън средствата по финансовия инструмент за реализиране на проекта.

5. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на своевременни действия за кандидатстване по оперативната програма, за сключване на договор, при посочените условия, съответно, стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки, за изпълнение и приключване на проекта в максимално кратък срок.

   

Решението е изпълнено, подадено е проектно предложение, като към настоящия момент очакваме подписване на договор за предоставяне на БФП.

 

2.      ОбС 08-00-9152 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас и ПУП - Парцелни планове за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура

РЕШЕНИЕ:

 

1.                  На основание чл. чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на обслужващи улици  с о.т.1 - 2 - 3 - 4 и о.т.100 - 101, през ПИ с идентификатори 61145.8.15, 61145.8.69, 61145.8.70 и 61145.23.27 по КК на с. Равнец, с НТП за селскостопански път - общинска собственост, ПИ с идентификатор 61145.8.68 по КК на с. Равнец, с НТП за друг вид водно течение - общинска собственост и ПИ с идентификатор 61145.8.271 по КК на с. Равнец, с НТП за пасище, предвидена с Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на с.о. "Индустриален парк Равнец" (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КК на с. Равнец), Община Бургас.

Съгласието е валидно за срок от 5 години.

2.                  На основание чл. чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.1 и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

2.1              ПУП-ПРЗ за с.о. "Индустриален парк Равнец" (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец), Община Бургас, с който се обособяват нови обслужващи улици, нови 11бр. квартали и УПИ, отредени за производствени, складови и обслужващи дейности, за обекти на техническата инфраструктура и за озеленяване, с предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, описани в матрица и таблица, съгласно червените сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящето решение.

2.2              ПУП-ПП за трасе и сервитут на кабелна мрежа от източник в/с "Равнец" в ПИ 61145.8.27 до с.о. "Индустриален парк Равнец" (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец).

2.3              ПУП - ПП за трасе и сервитут на главен водопровод от ПИ 61145.17.9 по КК на с. Равнец до с.о. "Индустриален парк Равнец" (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец).

2.4              ПУП-ПП за трасе и сервитут на дъждовен колектор от с.о. "Индустриален парк Равнец" (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец) до определена точка на заустване в съществуващо дере в ПИ 06152.1.87 по КК на с. Братово.

2.5              ПУП-ПП за трасе и сервитут на канализационен тласкател от с.о. "Индустриален парк Равнец" (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец) до ПСОВ Равнец в ПИ 61145.9.79 по КК на с. Равнец.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник", по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението на общински съвет Бургас е влязло в сила на 27.12.2019 г. и процедурата по одобряване е приключила.

 

 

24. ОбС 08-00-9151 Докладна записка от Костантин Луков - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Общински съвет - Бургас, относно: Реконструкция на съществуващото триклонно кръстовище ул. "Янко Комитов" и улица към ПЗ "Север", за обслужване на УПИ, южно от ул. "Янко Комитов", в кв. 53 по плана на ПЗ "Север" 

РЕШЕНИЕ:

 

Общинска администрация да извърши реконструкция на съществуващото триклонно кръстовище ул. "Янко Комитов" и улица към ПЗ "Север", за обслужване на УПИ, южно от ул. "Янко Комитов", в кв.53 по плана на ПЗ "Север в четириклонно кръстовище, регулирано от светофарна уредба.

Необходимите финансови средства за реконструкцията на кръстовището да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за  2020 година.

  

В изпълнение на решението се извършват предпроектни проучвания.

 

 

 

Протокол № 3 от проведеното на 27.11.2019 година заседание 

 

 

 

 

5. ОбС 08-00-9330 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

РЕШЕНИЕ:

 

1.   Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" в размер на  1 276 135 лв. (един милион двеста седемдесет и шест хиляди сто тридесет и пет лв.), представляващи 35 % (тридесет и пет процента) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл.60 ал.1 от Административно процесуалния кодекс предвид необходимостта от осигуряване на средства за обезпечаване на стартиралото изпълнение на проекта.

 

Решението е изпълнено. Издадена е запис на заповед в полза на МРРБ. Средствата за аванс по проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека" са получени.

 

 

 

1.      ОбС 08-00-9329 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.004  "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас"

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г., процедура BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Бургас" в размер на  692 983.41 лв. (шестстотин деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и три лв. и четиридесет и една стотинки), представляващи 35 % (тридесет и пет процента) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

 

Решението е изпълнено като е  сключен договор за БФП и договор за строителство.

 

 

 

2.      ОбС 08-00-9328 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН - Бургас", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН - Бургас", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" в размер на 174 024,94 лв. (сто седемдесет и четири хиляди  двадесет и четири лв. и деветдесет и четири ст.), представляващи 35% (тридесет и пет процента) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

В изпълнение на решението е  обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

 

 

3.      ОбС 08-00-9331 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.004-0004-C02 за реализация на проект: "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - Бургас Упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде от името на Община Бургас нов Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, без протест и без разноски, със срок на предявяване до четири месеца след изтичане на новия срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ИСУН BG16RFOP001-1.004-0004-C02, проект "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас".

2. Допуска предварително изпълнение на решението по т.1, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Подадено е проектно предложение. Чака се одобрение от страна на УО.

 

20. ОбС 08-00-9334 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 2.  Одобряване на задание за   изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник",  гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще "М. Рудник"), гр. Бургас, с включване в обхвата на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 3. Одобряване на "Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще "М. Рудник"), гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас"

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас".

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за   изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821,в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник), гр. Бургас с допълнение за включване в обхвата на изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас".

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява проект за "Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място (в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник), гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, на УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и урегулиране на имоти с идентификатори 07079.650.150 и 07079.650.151 в границите на кв. 101 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас"

 

Решението на общински съвет Бургас е изпратено за обнародване и обявяване  в държавен вестник.

 

 

22.  ОбС 08-00-9338 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, да бъде обявен за частна държавна собственост недвижим имот, представляващ 151,40/207 кв.м идеални части от сграда с идентификатор 07079.619.18.9 по одобрена КК на гр. Бургас, със застроена с площ 207 кв. м с предназначение - сграда за образование, актувана с Акт №5748/08.12.2011г. за публична държавна собственост, с предназначение работилница по стругарство, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.619.18, при съседи на целия имот 07079.619.19, 07079.619.517, 07079.619.22, 07079.619.17, 07079.619.211.

2. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Община Бургас, 151,40/207 кв.м идеални части сграда с идентификатор 07079.619.18.9 по КК на гр. Бургас, подробно описана в т.1 .

            3. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение на решението по т.1 и по т.2.

 

В изпълнение на решението е изпратено писмо до Областен управител с изх.№67-00-1462(2)03.02.2020г. ( вх.№ 08-00-155/04.02.2020 в Обл. администрация)  за процедиране от МРРБ до МС.

 

 

 

25.  ОбС 08-00-9341 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот ПИ 000039 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено и локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, находящо се в ПИ 000021 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено, собственост на общинско дружество "Чистота" ЕООД 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да придобие безвъзмездно от "Чистота" ЕООД собствеността върху Депо "Братово", представляващо 1. ПИ 000039 по КВС на землището на с. Полски извор, община Камено, с площ на имота 137,925дка. с начин на трайно ползване "за сметище", при граници по КВС: ПИ 000054-пасище, мера, ПИ 000040-отводнителен канал, ПИ 000023-пасище, мера, ПИ 000022-полски път, ПИ 000055-пасище, мера и ПИ 000040-отводнителен канал, ведно с изградените в имота Диспечерски пункт, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 148 кв.м, с предназначение: сграда с друго предназначение; Гараж за автомобили представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 220 кв.м., с предназначение: за надземен гараж за автомобили; Трансформаторен пост, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 9 кв.м., с предназначение: за Трафопост; Сграда Електронна везна, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ от 16 кв.м., с предназначение: сграда с друго предназначение, електронна везна (кантар) и 2. Локално пречиствателно съоръжения за отпадъчни води, разположено в ПИ 000021 по КВС на землището на с. Полски извор, Община Камено, представляващо част от цялостна система за следексплоатационна грижа за депо "Братово".

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по т.1. поради обявените крайни срокове за кандидатстване по процедурата за финансиране, а именно 13.01.2020г., и предвид нормативно определените срокове за извършване на описаната по-горе процедура.

3. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на описаните в т.1 имоти и съоръжения.

 

    Решението е  изпълнено. Сключен е договор на 20.12.2019 г.

 

 

 

30. ОбС 08-00-9342 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Упълномощава Кмета на Община Бургас, представител на Общината съгласно чл. 198е от Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

1. На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2020г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

II. Определя инж. Чанка Иванова Коралска - заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  за представител на Община Бургас в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК - Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

 

Решението е изпълнено.

 

 

 

33.  ОбС 08-00-9289 Докладна записка от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Сан Стефано"

РЕШЕНИЕ:

 

1. Община Бургас да възложи допълнителното осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Сан Стефано".

2. Необходимите финансови средства да бъдат осигурени от бюджета на Община Бургас, "изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа".

 

 

Решението е изпълнено.

 

 

 

 

Протокол № 5 от проведеното на 19.12.2019 година заседание 

 

 

 

6. ОбС 08-00-9417 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез директно предоставяне на БФП по процедура  BG16M1OP002-5.005 "Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух-2", по приоритетна ос 5 "Подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура  BG16M1OP002-5.005 "Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух-2", по приоритетна ос 5 "Подобряване на качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020";

2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид обявения краен срок за кандидатстване с проектни предложения.

 

Проектното предложение е разработено и е внесено в ОПОС за разглеждане на 20.01.2020 г. Общината е идентифицирана като допустим бенефициент, като стойността на безвъзмездната помощ е 100 хиляди лв. Предстои оценка и подписване на договор.

 

 

7. ОбС 08-00-9444 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено" финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да реализира проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено" финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство" за създаване на културно-туристически комплекс, с цел съхраняване на традиционния за региона рибарски занаят в м. Рибарското пристанище (бивша м. Ченгене скеле), земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас със съответната прилежаща инфраструктура.

2. Удостоверява, че реализацията на проектното предложение е в съответствие с   Общинския план за развитие на Община Бургас 2014-2020г.

 

Проектното предложение с наименование: "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено", е подадено от името на Община Бургас и към момента е в процес на оценка.

 

 

8. ОбС 08-00-9418 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на НЧ "Петър Янев 1939", кв. Крайморие, Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено" финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие НЧ "Петър Янев 1939", кв. Крайморие, Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено" финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

2. Удостоверява, че реализацията на проектното предложение е в съответствие с   Общинския план за развитие на Община Бургас 2014-2020г.

 

Проектното предложение с наименование: "Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас", подадено от името на Народно Читалище "Петър Янев 1939" е в процес на оценка към момента.

 

 

4.      ОбС 08-00-9416 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение "Създаване на съвременни условия за образование и учебно-просветителска дейност чрез модернизиране на читалище "Васил Левски" - кв. Горно Езерово, гр. Бургас" за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 "Подобряване на обществената среда в населените места"

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Проект "Красива България" за бюджет 2020г. по Мярка 01 "Подобряване на обществената среда в населените места", с проектно предложение с работно наименование: "Създаване на съвременни условия за образование и учебно-просветителска дейност чрез модернизиране на читалище "Васил Левски"- кв. Горно Езерово, гр. Бургас"

2. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране по проекта в размер до 65 000,00 лв.;

3. След изпълнение на планираните строително - ремонтни дейности, предназначението на целевия обект да не се променя за срок от минимум 5 години.

4. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Проектът на Община Бургас е финансиран. Изпълнението му ще започне през 2020 г.

 

 

16.  ОбС 08-00-9426 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти - общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г. в раздел  ІV. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 29.01.2019 г. заседание на Общински съвет - Бургас /Протокол № 53/, със следните имоти:

1.                 Временен обект (павилион) № 2 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоара на бул. "Стефан Стамболов", град Бургас, ведно с 1/6 кв.м и. ч. от тоалетна, с обща площ 8.13 кв. м, при граници: изток - ограда на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоар, север - павилион № 2, юг - павилион №4.

2.                  Временен обект (павилион), находящ се в град Бургас, ж.к. "Славейков", североизточно от РУМ "Младост", с идентификатор 07079.602.509.4 по КККР на град Бургас, с площ 39 кв. м.

3.                 Павилион № 2 от базар "Флора", находящ се в "Приморски парк", град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 15.38 кв. м, ведно с 1/9 част от санитарен възел, при граници: изток - павилион № 3, запад - павилион № 1, север - зелени площи, юг - пешеходна алея.

4.                 Павилион № 9 от базар "Флора", находящ се в "Приморски парк", град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 11,88 кв. м, при граници: югоизток - зелени площи, североизток - санитарен възел, северозапад - пешеходна алея, югозапад - павилион № 8.

                     II.                   Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас:

1.                  Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №2, запад - обект №4, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

2.             Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №3, запад - обект №5, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

3.             Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №4, запад - обект №6, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

4.             Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №5, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева, без ДДС.

5.             Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток - обект №8, запад - обект №10, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 лева, без ДДС.

6.             Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел и стълбище, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 лева, без ДДС.

7.             Самостоятелен обект павилион № 8, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв. м, при граници: изток - обект №9, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 103,00 лева, без ДДС.

8.      Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад - обект №9, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 лева, без ДДС.

9.      Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, бул. "Стефан Стамболов", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт пред "Новата поща" - десен (южен) павилион, с площ 3,50 кв. м, при граници: изток - сграда на "Новата поща", запад - бул. "Ст. Стамболов", север - павилион, юг - тротоар, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 лева, без ДДС.

10.    Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4,  с обща площ 28,82 кв. м, находящи се на I етаж в сградата на "Здравна служба", кв. Горно Езерово, град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север - външен зид, юг - помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 лева, без ДДС.

11.    Временен обект (Павилион) № 1 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  5,17 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - тротоарно пространство, юг - павилион № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 лева, без ДДС.

12.    Временен обект (Павилион) № 2 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион №1, юг - павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 лева, без ДДС.

13.    Временен обект (Павилион) № 4 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион № 3, юг - павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 лева, без ДДС.

14.    Самостоятелен обект №3а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м, при граници на обекта: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект № 2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 лв., без ДДС.

15.  Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток - обект №6᾽, запад - обект № 4, север - външна стена на подлеза, юг - пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

16.         Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев", между бл.70 и бл.73, с площ 50,21 кв. м, при граници: североизток - временен обект, югозапад - зелени площи, северозапад - площадка, югоизток - зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС.

17.         Временен обект (павилион) - частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, върху тротоарно пространство на площад "Царица Йоанна", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт, с площ 3,50 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един) лева, без ДДС.

18.         Преместваем търговски обект № 2 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 1, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

19.         Преместваем търговски обект № 3 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад - проход, североизток - обект № 2, югоизток - външен зид на подлеза, югозапад - обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

20.         Обект № 10 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ - сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток - площад, югоизток - външен зид, запад - външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

21.         Временен обект (павилион) с идентификатор 07079.607.142.1 по КК на град Бургас, находящ се в град Бургас, ж.к. "Лазур", източно от блок 54, с площ 88,20 кв. м, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 635,04 лева, без ДДС.

22.         Временен обект (павилион) № 2 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоара на бул. "Стефан Стамболов", град Бургас, ведно с 1/6 кв.м ид. ч. от тоалетна, с обща площ 8.13 кв. м, при граници: изток - ограда на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоар, север - павилион № 2, юг - павилион №4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 115,24 лева, без ДДС.

23.         Временен обект (павилион), находящ се в град Бургас, ж.к. "Славейков", североизточно от РУМ "Младост", с идентификатор 07079.602.509.4 по КККР на град Бургас, с площ 39 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,85 лева, без ДДС.

24.         Павилион № 2 от базар "Флора", находящ се в "Приморски парк", град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 15.38 кв. м, ведно с 1/9 част от санитарен възел, при граници: изток - павилион № 3, запад - павилион № 1, север - зелени площи, юг - пешеходна алея, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 276,84 лева, без ДДС.

25.         Павилион № 9 от базар "Флора", находящ се в "Приморски парк", град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 11,88 кв. м, при граници: югоизток - зелени площи, североизток - санитарен възел, северозапад - пешеходна алея, югозапад - павилион № 8, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 213,84 лева, без ДДС.

Решението е във фаза подготвителни действия по провеждане на публична тръжна процедура.

 

 

18. ОбС 08-00-9432 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. "Минерални бани", землище кв. Банево, гр. Бургас, за разполагане на електронно съобщително съоръжение "Базова станция", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 година на Община Бургас, приета по т. 4 от дневния ред на проведеното на 29.01.2019 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 53) в частта на раздел ІV.2 "Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи" с поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, землище кв. Банево, местност "Минерални бани", с площ 0,501 дка и начин на трайно ползване "обществен извънселищен парк, горски парк".

2. Да се отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, за срок от 10 години, поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, находящ се в землище кв. Банево, местност "Минерални бани", с площ 0,501дка и начин на трайно ползване "обществен извънселищен парк, горски парк", съответстващ на поземлен имот № 063013 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници по кадастрална карта: ПИ с идентификатор 07079.13.1511, за разполагане на електронно съобщително съоръжение "Базова станция", с начална тръжна цена на годишния наем в размер на 14 484 (четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева.

 

Решението е във фаза подготвителни действия по провеждане на публична тръжна процедура.

 

 

 

27. ОбС 08-00-9443 Докладна записка от Красимир Калудов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Изграждане на олекотена покривна конструкция над тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинска администрация да заложи 60 000 лв. в Бюджет 2020 г. за изготвяне на технически проект за изграждане на олекотена покривна конструкция на тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в град Бургас.

 

Решението е изпълнено и необходимите средствата са предвидени.

 

 

29.  ОбС 08-00-9458 Докладна записка от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинската администрация в срок от 2 месеца да изследва възможностите на уличната мрежа и/или на УПИ общинска собственост с подходящ статут, и да предложи място, което да бъде обособено за временно пребиваване на туристически автобуси в Бургас.

Места за организиране на места за временно пребиваване на туристически автобуси ще бъдат предложени в определения от Общински съвет-Бургас двумесечен срок. В момента се  обследват изградените джобове в ЦГЧ, където няма обособени спирки на градския транспорт. Преди да бъдат отправени към Общински съвет, предложенията ще се обсъдят  от  Комисията по безопасност.

 

В процес на изпълнение в определения срок.

 

 

 

31. ОбС 08-00-9472 Докладна записка от Евелина Василева Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Ремонт на ул. "Климент Охридски", в частта от ул. "Гладстон" до бул. "Княгиня Мария Луиза", гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинска администрация при изработване на проект за бюджет на Община Бургас за 2020 г. да предвиди необходимите средства за цялостен ремонт на ул. "Климент Охридски", в частта от ул. "Патриарх Евтимий" до бул. " Княгиня Мария Луиза", гр. Бургас.

Решението е изпълнено и средствата са предвидени.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ 
Кмет на Община Бургас