РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 И Т.4 ЗА 2020Г.

на Общинска администрация при Община Бургас през 2020 година

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4

1016
1017 Павлина Димитрова Димитрова 1017/06.01.2020 г.
Декларация

1018

Елена Янчева Атанасова 1018/06.01.2020 г.
Декларация
1019 Силвия Благоева Стоянова 1019/06.01.2020 г.
Декларация

1020

Мария Николаева Вълчева 1020/10.01.2020 г.
Декларация
1021 Стефка Димитрова Желязкова 1021/29.01.2020 г.
Декларация
1022 Таня Иванова Георгиева 1022/29.01.2020 г.
Декларация
1023 Тодор Атанасов Колев 1023/31.01.2020 г.
Декларация

1024

Минка Кънева Чаушева 1024/06.02.2020 г.
Декларация
1025 Христина Димитрова Янчева 1025/17.02.2020 г.
Декларация
1026 Пенка Петкова Хаджиева 1026/17.02.2020 г.
Декларация

1027

Фани Мираславова Чобанова 1027/17.02.2020 г.
Декларация
1028 Ивелина Любомирова Чилингирова 1028/21.02.2020 г.
Декларация

1029

Дафина Генчева Далева-Бобева 1029/25.02.2020 г.
Декларация
1030 Йонка Стоянова Иванова 1030/25.02.2020 г.
Декларация
1031 Дора Неделчева Александрова 1031/26.02.2020 г.
Декларация
1032 Гергана Стоянова Парашкевова 1032/27.02.2020 г.
Декларация
1033 Тонка Иванова Мустакова 1033/21.02.2020 г.
Декларация
1034 Симеон Александров Кънев 1034/29.02.2020 г.
Декларация
1035 Гергана Руменова Иванова 1035/02.03.2020 г.
Декларация
1036 Рашид Хюсеин Рашид 1036/05.03.2020 г.
Декларация
1037 Веселина Димитрова Господинова 1037/05.03.2020 г.
Декларация

1038

Светлана Трендафилова Тодорова 1038/05.03.2020 г.
Декларация
1039 Валентина Йорданова Станкова 1039/26.03.2020 г.
Декларация
1040 Нела Йорданова Сивова 1040/17.03.2020 г.
Декларация