АКТУАЛНИ МЕРКИ

BG14MFOP001-4.077 - МИРГ Бургас-Камено мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури"

Целта на мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури"  от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас - Камено" е да се насърчи предприемачеството в сектора на аквакултурите на територията на МИРГ "Бургас - Камено" чрез подпомагане създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури. Очакваните резултати са създадените микро и малки предприятия за устойчиви аквакултури да допринесат за конкурентоспособността и жизнеспособността на сектор "Рибарство и аквакултури" в района и да подпомогнат местната икономика.

Проектите по настоящата процедура се изпълняват на територията на Местна инициативна рибарска група "Бургас - Камено".  Целевата територия обхваща:

 • Част от град Бургас, включваща настоящите квартали от землищата на бившите села Крайморие и Меден рудник, кв. Победа, кв. Акации и Рибарското селище (Ченгене скеле) и  настоящите квартали от землищата на бившите села Долно Езерово, кв. Горно Езерово, Северна промишлена зона, акваторията на езерото "Вая";
 • Община Бургас:  с. Маринка, с. Извор, с. Твърдица, с. Димчево, с. Братово и с. Равнец;
 • Община Камено:  гр. Камено и селата: Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх, Свобода.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват производители на аквакултури - еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които навлизат в сектора при условие че:

1.Притежават съответни професионални умения и компетентност:

 • Поне един от собствениците-управители на предприятието трябва да притежаващи висше образование с образователна степен "бакалавър", "магистър" или по-висока научна степен (звание) по някоя от следните специалности: рибно стопанство, рибовъдство, аквакултури, ихтиология, хидробиология или друга еквивалентна на изброените, или заемащи академична длъжност в изброените области.
 • притежаващи професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано учено заведение с хорариум минимум 200 учебни часа в областта на аквакултурата.
 • лица, притежаващи професионални умения и компетентности придобити в лицензирани центрове към Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), придобита степен на квалификация II или III в професионално направление "Рибно стопанство", "Рибовъдство" или "Промишлен риболов и аквакултури".

2.За пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова предприятие: Кандидатите - търговци или кооперации, трябва да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на аквакултурите, вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

 • Да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия;
 • Собственикът/ците на предприятието да е/са управител/и на същото;
 • Собственикът/ците за пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури.

3.Представят бизнес план за развитие на своите дейности, свързани с аквакултурите

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект- 19 558,30 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект- 195 583 лева

Тук важно условия са максималният размер на един проект да не надвишава 391 166  лева, с включено собственото финансиране и един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

Краен срок за кандидатстване: 17.03.2021 г. 17:00 ч.

Пълната информация за процедурата, необходими документи и начин за кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/aa6bd50d-cf38-41c5-87ee-18c87908e750  

 

Разширен обхват на гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса

Българска банка за развитие (ББР) изготви промени в гаранционната програма за подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от пандемията COVID-19. С тях се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. С решението на МС от 28.10.2020 г. се увеличава размерът на гарантираните от ББР заеми, от 300 хил. лева на 1 млн. лева за МСП и на 2 млн. лева за големи предприятия, които обаче следва да са търговски дружества по смисъла на Търговския закон. С 6 месеца, до средата на юни 2021 г., се удължава срокът за кандидатстване. Сред допустимите компании вече са и големи предприятия, които са регистрирани като търговски дружества в страната.

ББР гарантира 80% от размера на заемите, като процентът се запазва и след одобрените промени. С приетите промени по програмата вече ще могат да кандидатстват предприятия, чийто персонал надвишава 250 души, както и такива с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент бяха извън обхвата на правителствената мярка.

Програмата е отворена за всички сектори и се прилага от търговските банки партньори за цялата територия на страната. Под осигурените от ББР гаранции могат да се включат както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново оборотно и инвестиционно финансиране.

Финансиращи банки-партньори на ББР:

Българо- Американска Кредитна банка - https://www.bacb.bg/bg/evroproekti/garancionni-sporazumenija/bbr-msp-covid-19
Алианц банк- https://www.allianz.bg/bg_BG/business/banking/corporate-credits/eu-national-financing
programs.html#

Инвестбанк - линк
Пощенска банка- повече информация може да се получи в центровете "Банкиране малък бизнес"- линк

Срок за кандидатстване:  20.06.2021г.

Работодателите могат да подават документи за новия дизайн на проекта „Запази ме”

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления с новите промени по проект "Запази ме", финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.  От днес , 08.01.2021 г., е обнародвано Постановление № 418 на Министерски съвет от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г.

В новото Постановление са регламентирани следните промени в проект "Запази ме":

- При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към периода на неплатения отпуск, за който се изплащат компенсации.

- Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети.

Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект "Запази ме" за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки и промяна в акта на държавния орган, Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания.

За повече информация и необходими документи: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПО Т. 16 ОТ ПРОТОКОЛ № 18, ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2020Г. ЗАСЕДАНИЕ, ОТНОСНО ПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА БИЗНЕСА, ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание заповедта на M3 във връзка с противоепидемичните мерки.

2. Освобождават се от заплащане на наемни цени търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на M3 във връзка с противоепидемичните мерки.

Инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.”

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с CloudCart®, Банка ДСК и Mastercard® стартираха  Инициативата "Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.", която е с цел да подкрепи предприемачите, производителите и търговците в България в условията на кризисната икономическа ситуация. Проектът ще спонсорира 130 избрани участника в стартирането или мигрирането на техния бизнес онлайн - безплатно, с ексклузивен достъп до пакет от преференциални предложения от страна на всеки един партньор на проекта.

Схемата за създаване на онлайн магазини на микро, малки и средни предприятия е насочена към предоставяне на услуги, свързани с използването на онлайн магазин само за производствени предприятия.

Полученият по програмата Сертификат дава право за създаване на електронен магазин с едногодишен абонаментен план. Срокът започва да тече от датата на активиране на Сертификата чрез получаване на код за достъп до онлайн магазин. Подробна спецификация на Сертификата се съдържа в Приложение № 6 към настоящите Условия за кандидатстване.

Финансирането по схемата представлява стойността на Сертификат с номинална стойност 326,00 лева.

Допустими за финансиране са кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;

- да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;

- да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020, както следва:

Ø  Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, с кодове: С20, C21 , C26 , С27 ,  С28, С29 и С30.

Ø  Интензивни на знание услуги: J58, J59, J60, J61, J62, J63 и М72.

Ø  Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, с кодове: С10, С11, С13, С14, С15, С16, С17, С18, С19, С22, С23,  С24, С25, С31, С32 и С33.

Ø  Предприятия, извършващи икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 и код 11

Подаване на документите: Подаване по електронен път на електрона поща: [email protected] от съответното МСП на Заявление (Приложение 1).

Заявлението и изискващите се придружителни документи към заявлението за кандидатстване се подават по електронен път на електрона поща, подписани и сканирани от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице. Всички документи се представят на български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език. Кандидатите по настоящата схема, следва да приложат следните документи, удостоверяващи съответствието с критериите за допустимост по схемата, както следва:

1. Декларация за минимални помощи - попълнена по образец - Приложение 2 за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;

2. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия - попълнена по образец - Приложение 3;

3. Справка за обобщените параметри на предприятието към Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия - Приложение 3.1;

4. Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основна икономическа дейност (по КИД 2008);

5. Изрично пълномощно за подаване на заявление за кандидатстване - датирано и подписано на хартиен носител от лице с право да представлява предприятието-кандидат.

За въпроси по кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата се изпращат на електронен адрес: [email protected]   до 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в 17.30 часа на 01.03.2021 г.

Към програмата: https://www.sme.government.bg/?p=52800

 

В СИЛА ОТ 10.12.2020Г. Е УТВЪРДЕНО ОТ БНБ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕДА ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТ

Във връзка с пандемията от COVID-19, банките и техните дъщерни дружества - финансови институции, в изпълнение на Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, изготвиха и предлагат на клиентите си следните общи възможности за отсрочване и уреждане на задължения

I. Правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия:

1.Кредитополучатели (клиенти на банките), които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и със Закона за здравето, както и техните последици.

2.Към 01.03.2020г. и към датата на подаване на Искането за отсрочване, задълженията на клиентите, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и със Закона за здравето, както и техните последици, са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

3.Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.

II. Общи параметри на облекченията

1.Всяка банка, приела да прилага настоящия ред, обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по друг подходящ начин. Обявлението се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на горните изисквания. В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано.

2.Отсрочват се задължения за срок до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

3.Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница. За краткост периодът на отсрочване ще бъде наричан и "гратисен период".

4.Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм.

5.Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията на клиенти на банките, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, най- късно до 23.03.2021г., а кредиторът трябва да е взел решение до 31.03.2021г.

6.Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще - по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

7.Датата, на която е направено искането на клиента да ползва отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, който е със срок до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021г.

8.Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

9.Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.

10.Експозиции, за които е извършено отсрочване по този Ред преди 30.09.2020г. могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца.

III. МЕХАНИЗМИ НА РАЗСРОЧВАНЕ - Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

1. Механизъм № 1 - отсрочване на главница и лихва за до 9 месеца  - Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г., като целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

2. Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 9 месеца  - / Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г., а дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 9 месеца.

3. Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти - Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г. Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор. За срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г. дължимата месечна лихва по кредит - овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 9 месеца след изтичане на гратисния период.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Извън обхвата на настоящия ред кредиторите могат да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, различни от уредените в предходните точки, както и други облекчения.

Облекчение за таксиметровия бранш във връзка с икономическите последствия от COVID-19

Данъчно задължените лица  извършващи таксиметров превоз на територията на община Бургас, през 2021г.,  ще заплащат част от определения от Общински съвет годишен данък за таксиметров превоз на пътници, в размер на 300 лв. Остатъкът ще се покрива от държавния бюджет, като компенсация към съответната община.

Това предвижда разпоредбата на  чл.107 от обнародвания днес Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година.

Мярката има за цел да облекчи икономическите последствия от COVID-19 върху таксиметровия бранш.

В Община Бургас, размерът на определения от Общински съвет годишен данък за таксиметров превоз на пътници за 2020г. е 660 лв.,  по предвидения механизъм за подпомагане, за 2021г. водачите ще заплащат 300 лв., а разликата от 360 лв. ще бъде поета от държавния бюджет.

Заинтересованите лица могат да подават документи за издаване на разрешителни за таксиметров превоз в деловодството на Община Бургас, център за обслужване на граждани, всеки работен ден от 8,30ч. до 18,00ч.

Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

На основание чл.107 Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас за 2021, данъчно задължените лица  заплащат част от определения от Общински съвет годишен данък за таксиметров превоз на пътници, в размер на 300 лв.

Заинтересованите лица могат да подават документи за издаване на разрешителни за таксиметров превоз в деловодството на Община Бургас, център за обслужване на граждани, всеки работен ден от 8,30ч. до 18,00ч.

Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

Телефон за връзка: 056/907 532

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите. Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.016 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Чрез мярка "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор Аквакултури и които ще развиват дейност в сектора.

 • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева.
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 550 000 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ - 50%.

Краен срок за кандидатстване 10.02.2021 г. 17:00 ч.

За повече информация и кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e94f96cf-19f3-4429-a26b-d93008310eb5

ПРОЕКТ: МСП СЪВЕТНИК

съвместна инициатива на ИАНМСП и Фонд на фондовете за възможностите за финансиране и подкрепа на бизнеса

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия стартира активна работа в посока консултиране на бизнеса и обяви съвместния проект между Агенцията и Фонд на фондовете - МСП съветник - интерактивна платформа, която дава подробна информация за възможностите за финансова подкрепа на предприятията от страна на редица институции.

Целта на проекта е по-бърз достъп до навременно и качествено информиране за активните финансови инструменти и процедури по кандидатстване и изпълнение, в подкрепа на бизнеса в настоящите икономически условия.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия ще консултира представителите на бизнеса по активните проекти, като компаниите предварително ще попълват анкета, която ясно да определи нуждите им.

Линк към анкетата:

https://bgsmepromotionagency.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8bHwOB20a8IOFvv  

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=52111

 

Започна приемът на документи по мярката 60/40 за 2021 г.

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, че от 22-ри януари стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. с ПМС 416/30.12.2020 г. Чрез това Постановление продължава подкрепата по придобилата публичност "мярка 60/40", като за период до 3 месеца, считано от 1-ви януари до 31-ви март 2021 г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите за месец октомври. Работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, ще могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа,  кандидатствайки с облекчен пакет документи.

За повече информация и кандидатстване: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-416-2020/

 

ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Бенефициенти са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. Краен срок за кандидатстване : 31.03.2021г.

Допустими кандидати:

 1. Предприятия, създадени от участници в проекти по "Подкрепа за предприемачество" на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция.
 2. Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР.
 3. Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по "Развитие на социалното предприемачество" на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Процедурата се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

За повече информация:  https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/

 

КРЕДИТ В РАЗМЕР ДО 48 ХИЛ.ЛВ. ОТ МИКРОФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС

КРЕДИТИ В РАЗМЕР ДО 48 ХИЛ.ЛВ. ОТ МИКРОФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС

Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19.  По програмата се предоставят кредити в размер до 48 хил лв на микропредприятия от   най-засегнатите сектори от пандемията - търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.

Кредитите са с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

Целева група, за която е предназначен продуктът: юридически лица, земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда)

Изисквания: Действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19
-Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица 
-Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.)
-Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците

Цел на кредита: да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места  

 • Кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за дейността
 • Краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19 
 • Разсрочване на съществуващи заеми, които вече са включени в EaSi гаранцията от МФИ ДЖОБС

За повече информация и контакти: : https://www.mfi.bg/bg/p/krediti/krediti-za-firmi-zasegnati-ot-pandemijata-covid-19

Кредити с максимален размер до 48 895 лв. - инструмент финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР)

 Финансов инструмент, предоставян от Фонд на фондовете е "Микрокредитиране със споделен риск", инструмент финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), чрез който се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране и вече е достъпен до крайните получатели. 

Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). 

Предоставяните кредити са в размер от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период. 

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице. 

За предоставянето на този финансов инструмент Фонд на фондовете предоставя контакти на избрани финансови посредници, както следва: 

СиС Кредит АД
София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4
тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19 
[email protected] 
http://siscredit.com 

Микрофонд АД
София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30
тел.: 02 8137 800 
[email protected] 

Първа инвестиционна банка АД/Fibank
София 1797, бул. Драган Цанков 37
тел.: (02) 81 71 365, (02) 81 71 363, (02) 81 71 366; (02) 800 2273
имейл: [email protected] 
https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/mikrokreditirane/finansov-instrument-mikrokreditirane-sys-spodelen-risk 

КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Цел на кредитите - оборотни средства

Размер на кредита - от 1 500 Евро до 25 000 Евро

Срок за погасяване - от 12 до 24 месеца

Лихвен % за крайни получатели - 3М Sofibor/ 3M Euribor + от 5,95% до 7,95%, но с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно

Такса управление - 0,5% на годишна база

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот - изискване за обезпеченост от 0 % до 70%

За повече информация и он-лайн кандидатстване: http://mfi.bg/bg/p/krediti/startyp-kredit-za-oborotni-sredstva

КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Цел на кредитите - придобиване на дълготрайни активи

Размер на кредита - от 1 500 Евро до 100 000 Евро

Срок за погасяване - от 12 до 120 месеца

Гратисен период - до 12 месеца

Минимално собствено участие - 10%, но по решение на компетентният орган може да не се изисква

Лихвен % за крайни получатели - 3М Sofibor/ 3M Euribor + от 5,90% до 7,80%, но с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно

Такса управление - 0,5% на годишна база

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот - изискване за обезпеченост до 70%

За повече информация: http://mfi.bg/bg/p/krediti/biznes-kredit-za-investicii

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КООПЕРАЦИИ, ОБРАБОТВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ПРЕДЛАГА МОСТОВИ КРЕДИТ СРЕЩУ СУБСИДИЯ

Целевата група е: нови и съществуващи клиенти, които отговарят на критериите за кредитиране, земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда). Допуска се финансиране на дружества/земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие, че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на МФИ и солидарно ще гарантират обслужването на кредита.


1. Описание на продукта

Инвестиционен кредит -Дългосрочен кредит за финансиране на одобрени инвестиционни разходи, съгласно сключен договор по ОП. Задължително условие е наличието на сключен договор с ДФЗ по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Размер:

 • До BGN 200.000/(равностойността им в евро) и при изпълнение на следното условие:
 • До 90% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Минимален размер на самоучастие - 10% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Допустимо е самоучастието на клиента да е по-малко от 10% (респ. размерът на кредита да е по-голям от 90% от размера на инвестицията) при условие, че е предоставено допълнително обезпечение от съществено значение за клиента (единствена или основна производствена база, личен имот, в който живее клиента, др.), осигуряващо покритие на кредитната експозиция (инвестиционен кредит и кредит за разплащане на ДДС) от мин. 150%.

Срок на усвояване:

 • По договаряне, но не повече от 12 месеца от датата на договора за кредит.
  При финансиране покупка на ДМА, срокът за усвояване кореспондира със срока за доставка и тестване (в случай, че има такова) и въвеждане в експлоатация.
 • При изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, срокът не може да бъде по-дълъг от срока, съгласно предоставения времеви график на проекта.

Начин на усвояване:

 • Еднократно или на части.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в Банката.

Условия за усвояване:

 • Целево усвояване с представяне на разходооправдателни документи.
 • За кредити, които предполагат ново строителство и/или строително-монтажни работи (СМР), средствата от кредита се усвояват целево на траншове след:
  - посещение на място на обекта,
  - констатиране на извършените СМР по Протоколи, съответстващи на одобрения бюджет по Количествено-стойностна сметка (КСС)
  - по проекта от Фонда потвърдени от експерт от отдел Управление Кредитна администрация (УО),
  - представяне на разходооправдателни документи съответстващи на представени Протоколи за изпълнение на СМР.

Кредитите, предоставени за ново строителство се предоставят на траншове, както следва:

 • I транш - сума, достатъчна за достигане на етап удостоверение по чл. 181 ЗУТ, предварително потвърдена от Управление Кредитна администрация,
 • II транш - 50% от оставащите за влагане средства. Траншът се предоставя след:

- Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

- Учредяване на ипотека на сградата на етап акт 14 и на земята.

 • III транш - оставащата сума за влагане. Траншът се предоставя след:
  - Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

Максимален срок за връщане:

∙             До 10 години за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество и закупуване на земя.

∙             До 10 години за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

∙             До 5 години за закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства и други активи за нуждите на бизнеса.

∙             До 18 месеца за покупка на компютърен софтуер.

∙             До 18 месеца за разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

∙             До 12 месеца за общи разходи, свързани с проекта, предмет на финансиране, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

∙             Посоченият максимален срок на издължаване е считано от датата на подписване на договора за кредит.

Забележка!

При проекти, които включват комбинация от инвестиции описани по-горе, максималният срок на кредита е равен на най-дългия допустим срок, съгласно продуктовата карта.

Начин на издължаване

Инвестиционен кредит

 • С намаляващи месечни вноски(равни по главница).
 • С анюитетни месечни вноски;
 • Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса;
 • Кредитът се издължава с всяко постъпление на субсидията (гранта) по сметката на кредитополучателя, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ. За дата на погасяване на кредита със субсидията (гранта) се посочва датата на крайния срок на изпълнение на проекта, съгласно сключен договор с ДФЗ, увеличен с 4 месеца.
 • Кредитополучателят се задължава да погасява кредита със сумата от постъпилата субсидия по сметката му в ББР. След погасяване на кредита с одобрeната субсидия (грант), МФИ след подадена молба от клиента може да намали крайния срок за погасяване на кредита, при запазване на договорения размер на погасителните вноски по него или да намали размера на погасителните вноски по кредита, при запазване на първоначално договорения краен срок за погасяване на кредита.

В случай, че не постъпят средства от субсидията или същите са в по-малък размер:
Кредитополучателят е длъжен да:

 • предостави на МФИ документите, изпратени му от ДФЗ, съдържащи мотивиран отказ за плащане на субсидията или причини за намаляване на размера й.
 • погаси предвидената/ите вноска/и със собствени средства.

МФИ Джобс има право да: поиска допълнително обезпечение и да увеличи лихвения процент по кредита с 1 процентен пункт.

Обезпечение: Първи по ред залог/ипотека на активите, предмет на инвестиция съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ*.

*Обезпечението по двата кредита се учредява с един нотариален акт и отделни заявления за вписване на залог по реда на ЗОЗ.

 • Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ на вземане върху субсидията (гранта) по проекта към ПРСР. За целите на изчисляване на покритие същата се приема със стойност до 70% от одобрения, но неизплатен размер (разликата между одобрения размер на субсидията и изплатените авансови и междинни плащания).
 • Задължително се изисква представяне на уведомление по чл.17 от ЗОЗ, входирано в ДФЗ.
 • Задължително се вписва залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по всички сметки на кредитополучателя в ББР АД.
 • Задължително собствениците и/или управляващите на фирмата гарантират солидарно обслужването на кредита като бъдат привлечени като съдлъжници по кредита;
 • Друго обезпечение: Всички приемливи обезпечения съгласно Правила за кредитиране на МФИ Джобс.

Забележка!
При обезпечаване на кредита е възможна и препоръчителна комбинация с други национални и европейски програми, вкл. гаранционни схеми на НГФ, COSME и др. (но не само), но само като допълнително обезпечение.

 

Мостови кредит за разплащане на ДДС - Предоставяне на кредитна линия за разплащане на ДДС по инвестиционен кредит.

Размер - До 90% от дължимото ДДС върху одобрените разходи, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ и приложимото данъчно законодателство.

Срок на усвояване - По договаряне, но не повече от срока на усвояване на инвестиционния кредит.

Начин на усвояване:

 • В зависимост от начина на плащане - еднократно или на части за заплащане на дължимото ДДС по всяка фактура към одобрените контрагенти съгласно, сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в ББР АД.

Условия за усвояване - Целево, след представяне на фактури за одобрените разходи, издадени от одобрените съгласно сключен договор между кредитополучателя и ДФЗ контрагенти.

Максимален срок за връщане:  до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта, съгласно договора между кредитополучателя и ДФЗ.

Начин на издължаване

 • С всяко постъпление на средства от възстановено ДДС или със собствени средства. Отговорният за управление на кредита служител осъществява мониторинг по сметката на клиента и следи за погасяване на кредита с всяко постъпление.
 • В случай на неизвършено погасяване със средства от възстановено ДДС, МФИ има право да прекрати усвояването по кредита.
 • В случай, че не постъпят средства от възстановимото ДДС или са недостатъчни за пълното погасяване е допустимо да се договори издължаване на кредита по погасителен план за срок до 24 месеца.

Обезпечение:

 • Същото обезпечение както при инвестиционния кредит.
 • Залог на вземане на дължим за възстановяване ДДС от Държавния бюджет, свързан с изпълнението на одобрен проект, на основание сключен Договор между ДФ "Земеделие" и Кредитополучателя.

И за двата кредита

Размер на обезпеченост - Покритие на цялата кредитна експозиция заедно с 12-месечните лихви.

Лихвени условия - По договаряне

Лихвен процент за просрочена главница -Лихвен процент за редовна главница + надбавка от 10%

Такси и комисиони  - Съгласно Тарифа за такси и комисионни

Кредитни критерии 

 • Минимум 12 месеца бизнес история. Допуска се финансиране на новосъздадени дружества/земеделски производители, но с условие за осигуряване платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които солидарно да гарантират обслужването на кредита.
 • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица, както следва:
 • Към момента на кандидатстване за кредит да няма текуща експозиция в група по-висока от "под наблюдение"(съгл. справка от ЦКР);

- Липса на публични задължения (към държавния бюджет,НОИ и др.)*;
- Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

За повече информация и кандидатстване: http://mfi.bg/bg/p/krediti/mostovi-kredit-sreshtu-subsidija

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, подобряване на енергийната ефективност в предприятията и др.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з)готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими кандидати са лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:
- земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
- еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект :
- Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв.
- Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 3 911 600 лв.

Краен срок за кандидатстване: до 15 септември 2023 г.

За повече информация: https://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/

ГАРАНЦИОННА СХЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА, НАСОЧЕНА КЪМ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ И ОБОРОТНИ КРЕДИТИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ В РАЗМЕР НА ДО 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА КРЕДИТА

Пощенска банка съвместно с Националния гаранционен фонд предлагат гаранционна схема за споделяне на риска, насочена към малките и средни предприятия, които ще могат да се възползват от инвестиционни и оборотни кредити с допълнително обезпечение в размер на до 50% от стойността на кредита, като част от необходимото обезпечение. Клиентите на финансовата институция ще имат възможност да избират между следните бизнес продукти с гаранция по съвместната програма с Националния гаранционен фонд:

 • Бизнес кредит на вноски- кредит, при който усвоената сума се погасява съгласно приет от страните погасителен план. Подходящ за инвестиционно кредитиране, както и финансиране на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства.
 • Револвираща кредитна линия- бизнес кредит, подходящ за финансиране на текущи дейности на бизнеса, който може да се усвоява и погасява по избор на клиента в рамките на определен срок, изцяло или на части, до размера на договорения между клиента и банката лимит. Предимството на този продукт е, че клиентът ползва многократно сумите от одобрения кредитен лимит и плаща лихва единствено за усвоената част от него.
 • Овърдрафт- кредит, при който клиентът разполага със средства по разплащателната си сметка до размера на предварително договорения с банката лимит. Изключително подходящ за покриване на краткосрочни оборотни нужди. С всяка постъпила сума по разплащателната сметка се погасява задължението по овърдрафта, без да е необходимо клиентът да попълва искане за погасяване.

За повече информация: https://www.postbank.bg/bg-BG/Za-nas/News/2020/05/NGF-Sporazumenie-Podpisano

ПРОЕКТ "ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ"

Проект "Заетост за теб" се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта

Работодателите и търсещите работа вече могат да се възползват от облекчените условия на мярката "Заетост за теб". Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.

За целите на Проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ  вече за 6 месеца, а не както беше до сега за 3 месеца  за обявените от тях свободни работни места. Отпада и ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период, равен на целия период на субсидираната заетост. Тук промяната е, че работодателите трябва да запазят 75% от заетите работни места за период равен на половината от периода на субсидираната заетост.

Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя. На работодателите, които осигурят заетост по Проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата.

Увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин:

- до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

- до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

- до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

- над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

- допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Програмата е насочена към наемане по ИП 1:

* Безработни участници на възраст от 30 до 54 вкл.;

* Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.

Наемане по Индикатори по ИП 3:

* Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен.

* Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование.

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция "Бюро по труда", където могат да получат и допълнителни указания.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа "първи по време, първи по право" до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

Продължителността на проекта  е до 31.12.2022 г.

За повече информация и кандидатстване: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/

 

Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19

Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", инвестиционен приоритет № 8.

С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, конкретно посочени в приложението на РМС № 429 от 26.06.2020 г., по проекта ще се подкрепят работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.

Могат да кандидатстват работодатели, декларирали спад в приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.

Финансовият ресурс е в размер на 40 000 000 лв.

Очаква се  да бъдат включени най - малко 22 000 заети лица.

Продължителността е до 31.12.2021 г.

За кандидатстване по програмата: https://www.az.government.bg/pages/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-covid-19/

свали като pdf разглеждания: 9755 последна промяна: 11:43:10, 25 януари 2021