АКТУАЛНИ МЕРКИ

Съобщение

Удължен е срокът за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка до 30 юни 2020 г.

Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.

 Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху превозните средства за цялата година.

Удължен е срокът за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % до 30.06.2020 г.

Освобождават се от заплащане на наем към общината и общинските търговски дружества, търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, за времето, в което са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното извънредно положение.

 Освобождават се от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, както и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти, лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (отм.). Мярката е за обекти, които са затворени на основание заповедта на здравния министър.

 Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз, таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение.

 Освобождават се от такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3, т. 6.1., 6.2., 6.3.,6.4. и т. 6.5. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, считано от 01.04.2020 г. до приключване на въведеното от Народното събрание на Република България извънредно положение.

↘ Решение на Общински съвет
↘ Заявление
 Декларация

 Изплащане на компенсации за запазване на заетостта.

Агенцията по заетостта приема документи от работодатели за изплащане на компенсации в размер на 60% от осигурителния доход за месец 01.2020 г. за всяко лице, за което е приложен режим за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но не за повече от 4 часа. Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации.

Документи се приемат по електронен път във всички дирекции "Бюро по труда" в страната в периода от 31.03.2020 г. до 21.04.2020 г., включително. Подробна информация е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Линк към Агенция по заетостта за изплащане на компенсации за запазване на заетостта

Телефони за контакт с ДБТ Бургас:

 056/81 39 48

056/81 39 41

ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Бенефициенти са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. Краен срок за кандидатстване : 31.03.2021г.

Допустими кандидати:

 1. Предприятия, създадени от участници в проекти по "Подкрепа за предприемачество" на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция.
 2. Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР.
 3. Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по "Развитие на социалното предприемачество" на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Процедурата се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

За повече информация:  https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/

 

РЕД ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА - ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО НА 13.03.2020 Г. ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID- 19

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин. Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Предвиждат се три стандартизирани механизма:

    Механизъм № 1 - отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца - Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период по т. 3.1, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.
    Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца - Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по- късно от 31.12.2020 г. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

    Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти - Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит - овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Отсрочване може да се поиска всеки клиент от обслужващата банка най- късно до 22.06.2020 г., който отговаря на следните изисквания:

1.Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици.

2.Към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите по т. 1 са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

3.Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.

Кредиторът трябва да вземе решение за прилагане на желаният механизъм до 30.06.2020 г.

 

Повече информация с банките за отсрочване на задълженията по кредити за фирми и граждани:

Алианц Банк България АД - https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/press-center/press-releases/loan-program.html

Банка ДСК EАД - https://dskbank.bg/информация-за-действията-на-банка-дск-по-отношение-на-коронавирус?utm_source=HomePage_COVID-19&utm_medium=Banner&utm_campaign=HomePageBanners

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България - https://www.bnpparibas-pf.bg/polezno/otlagane-na-vnoski

Българо-американска кредитна банка АД - https://www.bacb.bg/bg/novini/read/445/bakb-predlaga-podkrepa-na-svoite-klienti-zasegnati-ot-krizata-s-covid-19

ЕКСПРЕСБАНК АД - https://www.expressbank.bg/medija/novini/za-nas-e-vajno-da-vi-podkrepim-ako-ste-zasegnati-ot-krizata-s-covid-19.html

Инвестбанк АДhttps://ibank.bg/merki-covid-19/

Интернешънъл Асет Банк АД - https://iabank.bg/bg/media-center/notifications/62-ob-ja-vlenie-po-otno-sh-enie-na-vyzmojnostite-za-otsro-ch-vane-i-urejdane-na-zadyljeni-ja-na-klienti-zasegnati-ot-pandemi-ja-ta-ot-covid-19

Обединена Българска Банка АД - https://www.ubb.bg/covid19

Общинска банка АД  - https://www.municipalbank.bg/displaybg.aspx?page=info_1000

Първа инвестиционна банка АД - https://www.fibank.bg/bg/za-nas/novini/novini/pressyobshtenie-na-bnb-otnosno-utvyrdenija-ot-asociacijata-na-bankite-v-bylgarija-abb-proekt-na-red-za-otsrochvane-i-urejdane-na-iziskuemi-zadyljenija-kym-banki

ПроКредит Банк (България) EАД - http://www.procreditbank.bg/bg/uvedomlenie-otnosno-otstrochvane-na-kreditni-zadaljeniya/page/870/item/36951

Райфайзен банк България ЕАД https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/novini-analizi/novini/2020/rajfajzenbank-podkrepya-klientite-si-vv-vremeto-na-pandemiya-s-vzmozhnost-da-predogovoryat-kreditite-si/

Тексим Банк АД - https://www.teximbank.bg/all/novini

Ти Би Ай Банк ЕАД - https://tbibank.bg/lichno-bankirane/tbi-covid19/merki

Токуда Банк АД https://www.tokudabank.bg/bg/za-bankata/otsrochvane-na-zadalzheniya-po-krediti/

Търговска Банка Д АД - https://www.dbank.bg/bg/novini/mehanizmi-za-otsrochvane-na-kreditni-zadyljenija-vyv-vryzka-s-pandemijata-ot-covid-19/253

Уникредит Булбанк АД - https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/media/novini/ucf-she-podkrepi-klientite-si-zasegnati-ot-krizata/

Централна кооперативна банка АД - https://ccbank.bg/bg/nachalo/merki-za-klienti-na-centralna-kooperativna-banka-ad-predprieti-vyv-vryzka-s-pandemijata-ot-covid-19

Юробанк България АД https://www.postbank.bg/bg-BG/Za-nas/News/2020/04/Uvedomlenie

 

Кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10 %

Ще бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

КРЕДИТИ В РАЗМЕР ДО 48 ХИЛ.ЛВ. ОТ МИКРОФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС

Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19.  По програмата се предоставят кредити в размер до 48 хил лв на микропредприятия от   най-засегнатите сектори от пандемията - търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.

Кредитите са с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

Целева група, за която е предназначен продуктът: юридически лица, земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда)

Изисквания: Действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19
-Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица 
-Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.)
-Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците

Цел на кредита: да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места  

 • Кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за дейността
 • Краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19 
 • Разсрочване на съществуващи заеми, които вече са включени в EaSi гаранцията от МФИ ДЖОБС

За повече информация и контакти: https://bbr.bg/bg/p/finansova-podkrepa-za-postradali-ot-covid-19/sobstvena-programa-na-bbr-za-startirashti-i-mikro-predprijatija-zasegnati-ot-covid-19

Кредити с максимален размер до 48 895 лв. - инструмент финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР)

 Финансов инструмент, предоставян от Фонд на фондовете е "Микрокредитиране със споделен риск", инструмент финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), чрез който се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране и вече е достъпен до крайните получатели. 

Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). 

Предоставяните кредити са в размер от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период. 

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице. 

За предоставянето на този финансов инструмент Фонд на фондовете предоставя контакти на избрани финансови посредници, както следва: 

СиС Кредит АД
София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4
тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19 
[email protected] 
http://siscredit.com 

Микрофонд АД
София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30
тел.: 02 8137 800 
[email protected] 

Първа инвестиционна банка АД/Fibank
София 1797, бул. Драган Цанков 37
тел.: (02) 81 71 365, (02) 81 71 363, (02) 81 71 366; (02) 800 2273
имейл: [email protected] 
https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/mikrokreditirane/finansov-instrument-mikrokreditirane-sys-spodelen-risk 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.015 "ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ", МЯРКА 1.2 "ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ"

Допустими кандидати по мярката са: рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав. Те могат да са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

По настоящата процедура ще се подпомагат инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби или в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят изискванията произтичащи от законодателството на Съюза или националното законодателство.

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е насочено към разходи, необходими за и пряко свързани с покупката и монтажа на инвестициите и елементите на оборудването в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/531 на Комисията от 24 ноември 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби, от членове 2 до 6 включително. Подпомагането по тази процедура може да обхване покупката и инсталирането на материални активи, като например: инвестиции за промени и /или нови инсталации, направени на борда на регистрирани риболовни кораби, нематериални активи като компютърен софтуер, патентни права, лицензи, технически и консултантски такси.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова за един проект не трябва да надвишава 10 000 лева.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна и се предоставя в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР - 73,26%

Процент на съфинансиране от националния бюджет - 26,74%

Максимален процент на съфинансиране: от 50 до 100 на сто от общите допустими разходи.

Безвъзмездната финансова помощ за кандидати, които са представители на дребномащабния крайбрежен риболов е в размер на 80 % от общите допустими разходи.

Безвъзмездната финансова помощ за кандидати, които отговарят на изискванията за малки и средни предприятия, но не са представители на дребномащабния крайбрежен риболов е в размер на 50 % от общите допустими разходи.

Безвъзмездната финансова помощ за кандидати, които попадат извън определението за малки и средни предприятия, които не са свързани с дребномащабния крайбрежен риболов е в размер на 30 % от общите допустими разходи.

Безвъзмездната финансова помощ може да е в размер на 100 % от общите допустими разходи, в случай че проектът отговаря на всеки един от следните критерии:

а) е от колективен интерес;

б) има колективен бенефициент;

в) има иновативни характеристики, когато е приложимо, на местно равнище.

Краен срок за кандидатстване: 17.06.2020 г. 17:00 ч.

За повече информация и документи за кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3ca9237f-6f88-43e7-9bc8-766902720488

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.016 "ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД", МЯРКА 1.1 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД"

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г., и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности и не може да надвишава максимална сума от 146 687,00 лв. за всеки бенефициент.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3 000,00 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 146 687,00 лв.

Допустими кандидати по мярката са:

Физически лица, както и регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), развиващи дейност в сектор "Рибарство" и които отговарят на следните условия:

а) притежават валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

б) притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи;

в) са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Съюза;

г) притежават регистрация на кораба от Изпълнителна агенция "Морска администрация";

д) да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

е) да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);

ж) Физическите лица , вкл. и Едноличен търговец (ЕТ) и членовете на управителните органи на ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна дейност;

з) да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (с изключение на физическите лица)

и) да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, ако това е приложимо;

й) да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност (с изключение на физическите лица);

к) да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ и на физическите лица).

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в настоящата процедура, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България - по крайбрежието и акваторията на Черно море и река Дунав.

Краен срок за кандидатстване: 26.06.2020 г. 17:00 ч.

За повече информация и документи:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/cca69fde-05ec-4ce9-9921-d22be6ed4d3a

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО МЯРКА 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ"

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО МЯРКА 2.2 "ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ"

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.013 "ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ", СЕКТОР "МАЛКИ ПРОЕКТИ"

Допустими кандидати по настоящата процедура са: еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор "Аквакултура".

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.013 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", сектор "Малки проекти", мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" има за цел да допринесе за постигането на Специфична цел 2. Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП и Специфична цел 3. Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите, към Приоритет на Съюза 2.

Дейностите, предвидени в настоящата процедура по отношение на осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Чрез прилагане на тези дейности се цели:

- модернизиране на съществуващите стопанства;

- подобряване на производствените характеристики на стопанството, които не водят до увеличаване на капацитета на производството;

- подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

- закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

- намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);

- въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса).

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа за сектор "Малки проекти" е 97 790 лв.

Максимален процент на съфинансиране - 50%, от които:

-75% съфинансиране от ЕФМДР,

-25% съфинансиране от националния бюджет

Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (обн. ДВ. бр. 84 от 24 септември 1999г.), се намалява с 20 процентни пункта.

Краен срок за кандидатстване: 17.06.2020 г. 17:00 ч.

За повече информация и документи:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f5e12a81-c8ce-407a-bcf5-f99ef55bdb68

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г., ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г., ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.012 "ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА"

Допустими кандидати по мярката са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и тяхното признаване да не е оттеглено.

Към датата на подаване на Формуляр за кандидатстване, кандидатите по мярката трябва да имат одобрен или подаден за одобрение със заповед на министъра на земеделието, храните и горите план за производство и предлагане на пазара.

Прилагането на процедура за подбор на проекти, мярка 5.1 "Планове за производство и предлагане на пазара " ще допринесе за постигане на специфичната цел 1 "Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури" към Приоритет на Съюза 5 "Насърчаване на предлагането на пазара и преработването". Подпомагането по настоящата процедура насочено към:

- подпомагане на изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара на организации на производители и асоциации на организации на производители в съответствие с разпоредбите на член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1379/2013", и по-конкретно:

1. подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов и от аквакултури;

2. подобряване на икономическата възвръщаемост;

3. стабилизиране на пазарите;

4. допринасяне към хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася към заетостта в крайбрежните и селските райони;

5. намаляване на екологичното въздействие на риболова.

Изпълнението на предвидените дейности по настоящата процедура ще допринесе за подобряване на предлагането на пазара на продуктите на устойчивия риболов и аквакултури. По-конкретно се очаква да доведат до насърчаване на устойчиви риболовни дейности и намаляване на нежелания улов, подобряване на проследимостта на продуктите от риболов и премахване на незаконните, недекларирани и нерегулирани риболовни практики и осигуряване на съгласуваност с националните стратегически планове и гарантиране на устойчиви практики във връзка с аквакултурите.

Общ размер на отпусканата безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 123 329,84 лв., като годишното подпомагане, предоставяно на дадена организация на производители не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази организация на производители и/или от нейните членове през предходните три календарни години. За новопризнатите организации на производители това подпомагане не може да надвишава 3 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на тази организация през предходните три календарни години.

Краен срок за кандидатстване: 20.07.2020 г. 17:00 ч.

За повече информация и документи:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b5f88df4-2cb1-4e8f-8cb8-10d49fe4649a

КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Цел на кредитите - оборотни средства

Размер на кредита - от 1 500 Евро до 25 000 Евро

Срок за погасяване - от 12 до 24 месеца

Лихвен % за крайни получатели - 3М Sofibor/ 3M Euribor + от 5,95% до 7,95%, но с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно

Такса управление - 0,5% на годишна база

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот - изискване за обезпеченост от 0 % до 70%

За повече информация и он-лайн кандидатстване: http://mfi.bg/bg/p/krediti/startyp-kredit-za-oborotni-sredstva

КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Цел на кредитите - придобиване на дълготрайни активи

Размер на кредита - от 1 500 Евро до 100 000 Евро

Срок за погасяване - от 12 до 120 месеца

Гратисен период - до 12 месеца

Минимално собствено участие - 10%, но по решение на компетентният орган може да не се изисква

Лихвен % за крайни получатели - 3М Sofibor/ 3M Euribor + от 5,90% до 7,80%, но с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно

Такса управление - 0,5% на годишна база

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот - изискване за обезпеченост до 70%

За повече информация: http://mfi.bg/bg/p/krediti/biznes-kredit-za-investicii

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КООПЕРАЦИИ, ОБРАБОТВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ПРЕДЛАГА МОСТОВИ КРЕДИТ СРЕЩУ СУБСИДИЯ

Целевата група е: нови и съществуващи клиенти, които отговарят на критериите за кредитиране, земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда). Допуска се финансиране на дружества/земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие, че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на МФИ и солидарно ще гарантират обслужването на кредита.


1. Описание на продукта

Инвестиционен кредит -Дългосрочен кредит за финансиране на одобрени инвестиционни разходи, съгласно сключен договор по ОП. Задължително условие е наличието на сключен договор с ДФЗ по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Размер:

 • До BGN 200.000/(равностойността им в евро) и при изпълнение на следното условие:
 • До 90% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Минимален размер на самоучастие - 10% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Допустимо е самоучастието на клиента да е по-малко от 10% (респ. размерът на кредита да е по-голям от 90% от размера на инвестицията) при условие, че е предоставено допълнително обезпечение от съществено значение за клиента (единствена или основна производствена база, личен имот, в който живее клиента, др.), осигуряващо покритие на кредитната експозиция (инвестиционен кредит и кредит за разплащане на ДДС) от мин. 150%.

Срок на усвояване:

 • По договаряне, но не повече от 12 месеца от датата на договора за кредит.
  При финансиране покупка на ДМА, срокът за усвояване кореспондира със срока за доставка и тестване (в случай, че има такова) и въвеждане в експлоатация.
 • При изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, срокът не може да бъде по-дълъг от срока, съгласно предоставения времеви график на проекта.

Начин на усвояване:

 • Еднократно или на части.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в Банката.

Условия за усвояване:

 • Целево усвояване с представяне на разходооправдателни документи.
 • За кредити, които предполагат ново строителство и/или строително-монтажни работи (СМР), средствата от кредита се усвояват целево на траншове след:
  - посещение на място на обекта,
  - констатиране на извършените СМР по Протоколи, съответстващи на одобрения бюджет по Количествено-стойностна сметка (КСС)
  - по проекта от Фонда потвърдени от експерт от отдел Управление Кредитна администрация (УО),
  - представяне на разходооправдателни документи съответстващи на представени Протоколи за изпълнение на СМР.

Кредитите, предоставени за ново строителство се предоставят на траншове, както следва:

 • I транш - сума, достатъчна за достигане на етап удостоверение по чл. 181 ЗУТ, предварително потвърдена от Управление Кредитна администрация,
 • II транш - 50% от оставащите за влагане средства. Траншът се предоставя след:

- Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

- Учредяване на ипотека на сградата на етап акт 14 и на земята.

 • III транш - оставащата сума за влагане. Траншът се предоставя след:
  - Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

Максимален срок за връщане:

∙             До 10 години за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество и закупуване на земя.

∙             До 10 години за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

∙             До 5 години за закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства и други активи за нуждите на бизнеса.

∙             До 18 месеца за покупка на компютърен софтуер.

∙             До 18 месеца за разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

∙             До 12 месеца за общи разходи, свързани с проекта, предмет на финансиране, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

∙             Посоченият максимален срок на издължаване е считано от датата на подписване на договора за кредит.

Забележка!

При проекти, които включват комбинация от инвестиции описани по-горе, максималният срок на кредита е равен на най-дългия допустим срок, съгласно продуктовата карта.

Начин на издължаване

Инвестиционен кредит

 • С намаляващи месечни вноски(равни по главница).
 • С анюитетни месечни вноски;
 • Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса;
 • Кредитът се издължава с всяко постъпление на субсидията (гранта) по сметката на кредитополучателя, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ. За дата на погасяване на кредита със субсидията (гранта) се посочва датата на крайния срок на изпълнение на проекта, съгласно сключен договор с ДФЗ, увеличен с 4 месеца.
 • Кредитополучателят се задължава да погасява кредита със сумата от постъпилата субсидия по сметката му в ББР. След погасяване на кредита с одобрeната субсидия (грант), МФИ след подадена молба от клиента може да намали крайния срок за погасяване на кредита, при запазване на договорения размер на погасителните вноски по него или да намали размера на погасителните вноски по кредита, при запазване на първоначално договорения краен срок за погасяване на кредита.

В случай, че не постъпят средства от субсидията или същите са в по-малък размер:
Кредитополучателят е длъжен да:

 • предостави на МФИ документите, изпратени му от ДФЗ, съдържащи мотивиран отказ за плащане на субсидията или причини за намаляване на размера й.
 • погаси предвидената/ите вноска/и със собствени средства.

МФИ Джобс има право да: поиска допълнително обезпечение и да увеличи лихвения процент по кредита с 1 процентен пункт.

Обезпечение: Първи по ред залог/ипотека на активите, предмет на инвестиция съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ*.

*Обезпечението по двата кредита се учредява с един нотариален акт и отделни заявления за вписване на залог по реда на ЗОЗ.

 • Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ на вземане върху субсидията (гранта) по проекта към ПРСР. За целите на изчисляване на покритие същата се приема със стойност до 70% от одобрения, но неизплатен размер (разликата между одобрения размер на субсидията и изплатените авансови и междинни плащания).
 • Задължително се изисква представяне на уведомление по чл.17 от ЗОЗ, входирано в ДФЗ.
 • Задължително се вписва залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по всички сметки на кредитополучателя в ББР АД.
 • Задължително собствениците и/или управляващите на фирмата гарантират солидарно обслужването на кредита като бъдат привлечени като съдлъжници по кредита;
 • Друго обезпечение: Всички приемливи обезпечения съгласно Правила за кредитиране на МФИ Джобс.

Забележка!
При обезпечаване на кредита е възможна и препоръчителна комбинация с други национални и европейски програми, вкл. гаранционни схеми на НГФ, COSME и др. (но не само), но само като допълнително обезпечение.

 

Мостови кредит за разплащане на ДДС - Предоставяне на кредитна линия за разплащане на ДДС по инвестиционен кредит.

Размер - До 90% от дължимото ДДС върху одобрените разходи, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ и приложимото данъчно законодателство.

Срок на усвояване - По договаряне, но не повече от срока на усвояване на инвестиционния кредит.

Начин на усвояване:

 • В зависимост от начина на плащане - еднократно или на части за заплащане на дължимото ДДС по всяка фактура към одобрените контрагенти съгласно, сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в ББР АД.

Условия за усвояване - Целево, след представяне на фактури за одобрените разходи, издадени от одобрените съгласно сключен договор между кредитополучателя и ДФЗ контрагенти.

Максимален срок за връщане:  до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта, съгласно договора между кредитополучателя и ДФЗ.

Начин на издължаване

 • С всяко постъпление на средства от възстановено ДДС или със собствени средства. Отговорният за управление на кредита служител осъществява мониторинг по сметката на клиента и следи за погасяване на кредита с всяко постъпление.
 • В случай на неизвършено погасяване със средства от възстановено ДДС, МФИ има право да прекрати усвояването по кредита.
 • В случай, че не постъпят средства от възстановимото ДДС или са недостатъчни за пълното погасяване е допустимо да се договори издължаване на кредита по погасителен план за срок до 24 месеца.

Обезпечение:

 • Същото обезпечение както при инвестиционния кредит.
 • Залог на вземане на дължим за възстановяване ДДС от Държавния бюджет, свързан с изпълнението на одобрен проект, на основание сключен Договор между ДФ "Земеделие" и Кредитополучателя.

И за двата кредита

Размер на обезпеченост - Покритие на цялата кредитна експозиция заедно с 12-месечните лихви.

Лихвени условия - По договаряне

Лихвен процент за просрочена главница -Лихвен процент за редовна главница + надбавка от 10%

Такси и комисиони  - Съгласно Тарифа за такси и комисионни

Кредитни критерии 

 • Минимум 12 месеца бизнес история. Допуска се финансиране на новосъздадени дружества/земеделски производители, но с условие за осигуряване платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които солидарно да гарантират обслужването на кредита.
 • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица, както следва:
 • Към момента на кандидатстване за кредит да няма текуща експозиция в група по-висока от "под наблюдение"(съгл. справка от ЦКР);

- Липса на публични задължения (към държавния бюджет,НОИ и др.)*;
- Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

За повече информация и кандидатстване: http://mfi.bg/bg/p/krediti/mostovi-kredit-sreshtu-subsidija

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

 

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

ж) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци, включително гъби;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);

и) гроздова мъст, вино и оцет.

3. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33 от Раздел 13.2 "Условия за допустимост на дейностите" и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

4. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І от ДФЕС", посочени в приложение № 5 от настоящите условия за кандидатстване.

5. Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства,  както и получените крайни продукти.

Краен срок за кандидатстване: до 15 септември 2023 г.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:

a) земеделски стопани;

б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, б. "а" и т. 1, б. "б".

2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Земеделските стопани по т. 1, б "а" към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

4. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 3, б. "б" се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 3 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

5. По отношение на обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да са нарушени изискванията на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

6. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), се признават обстоятелствата по т. 1, б. "а", т. 3 и т. 4 като физически лица.

7. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, б. "а", т. 3 и т. 4 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  29 337 лв.

2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 3 911 600 лв.

3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат, е 3 911 600 лв.

4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. не може да надвишава 3 911 600 лв., за кандидатите и/или бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

5. Когато кандидат по т. 1, б. "а" и т. 1, б. "в" от раздел 11.1. "Критерии за допустимост на кандидатите" участва в юридическо лице за колективни инвестиции, което е кандидат/бенефициент по тази подмярка, в максималния размер по т. 2, 3 и 4 се включва размерът на допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на юридическото лице за колективни инвестиции.

6. Когато в кандидат за колективна инвестиция по т. 1, б "б" от раздел 11.1. "Критерии за допустимост на кандидатите" има член, който е бенефициент или кандидат по предходен прием по тази подмярка, в максималния размер по т. 2, 3 и 4 се включва размерът на допустимите разходи по проекта на участника, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на кандидата за колективни инвестиции.

За повече информация: https://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ОТ 4 МАЙ ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА" ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР (НППЛВС) 2019 - 2023 Г.

    ОТ 4 МАЙ ДО 30 ЮНИ 2020 Г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Застраховане на реколтата" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 - 2023 г. Това е третата мярка от програмата, по която се открива прием през настоящата година, след "Популяризиране в трети държави" и "Инвестиции в предприятия".

    По мярката ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни приятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, както и загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител.

   За подпомагане могат да кандидатстват физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Важно условие е кандидатите да бъдат вписани като гроздопроизводители в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Преди подаването на документи в ДФ "Земеделие" производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

   Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида застраховка, която са сключили. До 80 % от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия. До 50 % ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител. До 50 % ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.

   Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Същата се изготвя въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните 3 винарски години и за получените средни добиви от единица площ за същите периоди.

Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ "Земеделие", ул. Гусла 3, отдел "Вино, промоционални програми и лицензии", след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534

За образци на документи: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/-/-/

 

Микро - и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м.април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева. С  тях ще могат да покрият най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура.

 1. Допустими кандидати са микро- и малки предприятия:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
 • регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;
 • регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и
 • извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

2. Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект:

 • минимална стойност: 3000 лева
 • максимална стойност: 10 000 лева

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

3. Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца

4. Изисквания към кандидатите:

 • Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;
 • Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. - 30 000 лв.

5. Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

6. Кандидатстване: Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е необходимо използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или упълномощено от него с изрично пълномощно лице.

7. Комуникация: В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!

8. Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата

9. Класиране: Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (УО на ОПИК) ще утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура за подбор на проекти "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи.Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, заинтересованите страни могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата на следният адрес:

 https://opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch-1

 

Видео за попълване на формуляра за кандидатстване: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g

ГАРАНЦИОННА СХЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА, НАСОЧЕНА КЪМ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ И ОБОРОТНИ КРЕДИТИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ В РАЗМЕР НА ДО 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА КРЕДИТА

Пощенска банка съвместно с Националния гаранционен фонд предлагат гаранционна схема за споделяне на риска, насочена към малките и средни предприятия, които ще могат да се възползват от инвестиционни и оборотни кредити с допълнително обезпечение в размер на до 50% от стойността на кредита, като част от необходимото обезпечение. Клиентите на финансовата институция ще имат възможност да избират между следните бизнес продукти с гаранция по съвместната програма с Националния гаранционен фонд:

 • Бизнес кредит на вноски- кредит, при който усвоената сума се погасява съгласно приет от страните погасителен план. Подходящ за инвестиционно кредитиране, както и финансиране на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства.
 • Револвираща кредитна линия- бизнес кредит, подходящ за финансиране на текущи дейности на бизнеса, който може да се усвоява и погасява по избор на клиента в рамките на определен срок, изцяло или на части, до размера на договорения между клиента и банката лимит. Предимството на този продукт е, че клиентът ползва многократно сумите от одобрения кредитен лимит и плаща лихва единствено за усвоената част от него.
 • Овърдрафт- кредит, при който клиентът разполага със средства по разплащателната си сметка до размера на предварително договорения с банката лимит. Изключително подходящ за покриване на краткосрочни оборотни нужди. С всяка постъпила сума по разплащателната сметка се погасява задължението по овърдрафта, без да е необходимо клиентът да попълва искане за погасяване.

За повече информация: https://www.postbank.bg/bg-BG/Za-nas/News/2020/05/NGF-Sporazumenie-Podpisano

BG14MFOP001-5.013 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

 

Стартира програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство BG14MFOP001-5.013 "Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лева. Безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 20% от Нетните приходи за продажби на сумата от ред "Продукция" (код 15110) и ред "Стоки" (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г.), но не повече от 80 000 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ - до 100 %.

Допустими кандидати:

1. са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в Р България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2. са предприятия, извършващи икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 е по код 10.20 "Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия";

3.  са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор "Рибни продукти".

4. регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.

5. кандидати, които отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

6. Кандидати могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

7. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април или май спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. или средноаритметичния оборот от 2019 г., 2018 г. и 2017 г.

8. Имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО.

Краен срок за кандидатстване: 03.07.2020 г. 17:00 ч

За повече информация и документи: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6eee62d1-509c-4710-9266-77d159630738

ПРОГРАМА ЗА ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП), ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЯТА ОТ СOVID-19

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, СЛЕД ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ (ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ), СТАРТИРА "ПРОГРАМА ЗА ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП), ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЯТА ОТ СOVID-19", С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ ЗА МСП ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.

 

Мярката ще е отворена за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България. Очаква се, че от мярката ще се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата, т.е. търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

От нея могат да се възползват микро-, малки и средни предприятия в съответствие със Закона за МСП, регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемия от COVID.

Максимален размер на кредит към едно лице и свързани лица включен в портфейла по Програмата:

За заеми с падеж след 31 декември 2020 г. сумата на заема/заемите на отделния бенефициер не надвишава/т:

- два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициера (в това число, социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност; или

- 25% от общия оборот на бенефициера през 2019 г.; или

- с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от страна на бенефициера за собствените му нужди от ликвидност , размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставяне за следващите 18 месеца за МСП и от момента на предоставяне за следващите 12 месеца за големи предприятия

За заеми със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата може да бъде по-висок от посочения, при условие че се предостави подходяща обосновка и продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта.

Максималният размер на предоставеното финансиране не трябва да надвишава 300 хиляди лева.

Критерии за допустимост (наличието на един от тях е достатъчен):

- Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)

- Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)

- Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието - след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

-Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

Помощта може да бъде предоставяна по мярката само на предприятия, които не са били в затруднение по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), Регламента за групово освобождаване в селското стопанство (ОРГО),4 или Регламент за групово освобождаване в областта на рибарството ("Регламент за групово освобождаване за риболова") на 31 декември 2019 г. Тя може да бъде предоставена на предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след това поради избухването на епидемията от COVID-19.

Гаранцията е свързана с инвестиционни нужди и/или със заеми за оборотен капитал;

Гаранцията не може да се предоставя на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване(8)) към 31 декември 2019 г."

Обезпечение: Намалени изисквания за обезпечение с максимален размер на предоставяните от Кредитополучателите обезпечения в размер до 20% спрямо размера на финансирането, но при условията на предстоящо произнасяне на ЕК.

Срок за кандидатстване - До 23.12.2020 г.

Гратисен период за плащания по главница и лихва: До 36 месеца

  Алианц Банк

  Банка ДСК

  Българо-американската кредитна банка

  Инвестбанк

  Интернешънъл Асет Банк

   Прокредит банк

   Първа инвестиционна банка

   Търговска банка Д

   Уникредит Булбанк

   Юробанк България - https://www.postbank.bg/bg-BG/Za-nas/News/2020/05/NGF-Sporazumenie-Podpisano

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.017 „ПОДКРЕПА ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ И РИБАРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА COVID-19, ПОРАДИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯ

Настоящата процедура имa за цел да предостави компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000,00 лв. на риболовен кораб, в това число компенсация за екипаж. Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката по ПМДР 2014-2020 г. и е в размер на 100 на сто от общата допустима премия.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ по мярката са физически лица, както и юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор "Рибарство" и които отговарят на следните условия:

а) притежават валидно разрешително за стопански риболов, в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

б) притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и/или специално разрешително за улов на определен квотиран вид риба или други водни организми в предвидените от закона случаи;

в) са собственици на риболовни кораби, или имат законово право на ползване върху риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Съюза;

г) корабът е регистриран от Изпълнителна агенция "Морска администрация";

д) риболовните кораби, допустими по настоящата процедура трябва да са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни в Черно море или река Дунав през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за кандидатстване. Когато риболовен кораб е регистриран в регистъра на риболовния флот на Съюза в продължение на по-малко от две години, но не по-малко от една календарна година от датата предхождаща подаването на Формуляра за кандидатстване (ФК), минималната заетост на кораба се изчислява пропорционално на 120 дни спрямо датата на регистрация

е) рибарите, които имат законово право на ползване върху риболовни кораби да са работили на борда на кораба в продължение на най-малко 120 дни в Черно море или река Дунав през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за кандидатстване. Когато рибар е работил преди по-малко от две години, минималната заетост се изчислява пропорционално на 120 дни спрямо датата на започване. Корабът допустим за кандидатстване следва да отговаря на т. д) (регистриран в регистъра на риболовния флот на Съюза в продължение на по-малко от две години, но не по-малко от една календарна година от датата предхождаща подаването на Формуляра за кандидатстване (ФК), минималната заетост на кораба се изчислява пропорционално на 120 дни спрямо датата на регистрация).

з) да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

и) да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);

к) физическите лица, вкл. едноличните търговци и членовете на управителните органи на ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна дейност;

л) да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (с изключение на физическите лица)

м) да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност (с изключение на физическите лица);

н) да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ и физическите лица).

о) кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са допустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Лицата, развиващи дейност в сектор "Рибарство", могат да кандидатстват по настоящата процедура само с един проект за всеки един собствен риболовен кораб. Лицата, които са предоставили правото на ползване на собствен риболовен кораб на други лица нямат право да кандидатстват по реда на настоящата процедура за същия кораб.

Краен срок за кандидатстване: 03.07.2020 г. 17:00 ч

За повече информация и условия за кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/97277a76-415e-4658-b5a1-a17fa85eb208

BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

Стартира кандидатстването по програма BG14MFOP001-2.014 "Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19",  с цел помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект  не може да надвишава 20% от Нетните приходи от продажби на ред "Продукция", но не повече от 80 000 лева.

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1.1 еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК).

Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

1.2. предприятия, извършващи дейност рибовъдство или еквивалентна в областта на производството на аквакултури;

1.3. регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

1.4. регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.

3) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

4) Кандидати, които са регистрирали спад в оборота за месец април или май, 2020 г. (по избор) с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот  (нетни приходи от продажби) през 2019 г. или средноаритметичния оборот (нетни приходи от продажби) от 2019, 2018 и 2017 г.

Краен срок за кандидатстване: 03.07.2020г. 17:00ч.

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8655886c-a1ed-48e3-9d2a-74ce14e5a7e1

свали като pdf разглеждания: 1442 последна промяна: 12:30:13, 04 юни 2020