ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ВАЖНО!

 Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.

 Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху превозните средства за цялата година.

 Удължен е срокът за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 % до 30.06.2020 г.

 Освобождават се от такси за ползване на детски ясли и градини родителите и настойниците на деца, които посещават детски заведения на територията на Община Бургас.

 Сумата, платена за стикер за синя и зелена зона през времето, което не е работила, се прихваща за следващите месеци.

 Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19.  

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити е приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. като част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение. Партньори в нея ще бъдат  търговски банки, които ще отпускат безлихвени кредити до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Заемите ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

За кредит могат да кандидатстват лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, които отговарят на следните условия:

За лицата на трудов договор:

  • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
  • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
  • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
  • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

За самоосигуряващите се лица:

  • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
  • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (да се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Повече информация на интернет страниците на следните банки:      

ОБЩИНСКА БАНКА АД
Повече информация и документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Общинска Банка АД- https://www.municipalbank.bg/displaybg.aspx?page=Credit_19

ИНВЕСТБАНК АД
Повече информация и документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Инвестбанк АД - https://ibank.bg/merki-covid-19/

Алианц Банк България АД
https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/banking/retail-credits/consumer-credit1.html

Търговска банка Д  АД
https://www.dbank.bg/bg/uvedomlenija/d-bank-startira-predlaganeto-na-bezlihven-potrebitelski-kredit-zashtita-v-razmer-do-4500-lv/255

Уникредит Булбанк АД 
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/covid-19/programa-bezlihveni-krediti/

Първа инвестиционна банка АД
https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/krediti/potrebitelski-krediti/bezlihveni-krediti-do-4-500-leva 

Обединена българска банка АД
https://www.ubb.bg/covid19      

Банка ДСК
https://dskbank.bg/информация-за-действията-на-банка-дск-по-отношение-на-коронавирус

РЕД ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА - ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО НА 13.03.2020 Г. ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID- 19

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин. Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Предвиждат се три стандартизирани механизма:

    Механизъм № 1 - отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца - Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период по т. 3.1, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.
    Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца - Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по- късно от 31.12.2020 г. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

    Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти - Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит - овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Отсрочване може да се поиска всеки клиент от обслужващата банка най- късно до 22.06.2020 г., който отговаря на следните изисквания:

1.Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици.

2.Към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите по т. 1 са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

3.Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.

Кредиторът трябва да вземе решение за прилагане на желаният механизъм до 30.06.2020 г.

 

Повече информация с банките за отсрочване на задълженията по кредити за фирми и граждани:

Алианц Банк България АД - https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/press-center/press-releases/loan-program.html

Банка ДСК EАД - https://dskbank.bg/информация-за-действията-на-банка-дск-по-отношение-на-коронавирус?utm_source=HomePage_COVID-19&utm_medium=Banner&utm_campaign=HomePageBanners

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България - https://www.bnpparibas-pf.bg/polezno/otlagane-na-vnoski

Българо-американска кредитна банка АД - https://www.bacb.bg/bg/novini/read/445/bakb-predlaga-podkrepa-na-svoite-klienti-zasegnati-ot-krizata-s-covid-19

ЕКСПРЕСБАНК АД - https://www.expressbank.bg/medija/novini/za-nas-e-vajno-da-vi-podkrepim-ako-ste-zasegnati-ot-krizata-s-covid-19.html

Инвестбанк АД- https://ibank.bg/merki-covid-19/

Интернешънъл Асет Банк АД - https://iabank.bg/bg/media-center/notifications/62-ob-ja-vlenie-po-otno-sh-enie-na-vyzmojnostite-za-otsro-ch-vane-i-urejdane-na-zadyljeni-ja-na-klienti-zasegnati-ot-pandemi-ja-ta-ot-covid-19

Обединена Българска Банка АД - https://www.ubb.bg/covid19

Общинска банка АД  - https://www.municipalbank.bg/displaybg.aspx?page=info_1000

Първа инвестиционна банка АД - https://www.fibank.bg/bg/za-nas/novini/novini/pressyobshtenie-na-bnb-otnosno-utvyrdenija-ot-asociacijata-na-bankite-v-bylgarija-abb-proekt-na-red-za-otsrochvane-i-urejdane-na-iziskuemi-zadyljenija-kym-banki

ПроКредит Банк (България) EАД - http://www.procreditbank.bg/bg/uvedomlenie-otnosno-otstrochvane-na-kreditni-zadaljeniya/page/870/item/36951

Райфайзен банк България ЕАД - https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/novini-analizi/novini/2020/rajfajzenbank-podkrepya-klientite-si-vv-vremeto-na-pandemiya-s-vzmozhnost-da-predogovoryat-kreditite-si/

Тексим Банк АД - https://www.teximbank.bg/all/novini

Ти Би Ай Банк ЕАД - https://tbibank.bg/lichno-bankirane/tbi-covid19/merki

Токуда Банк АД - https://www.tokudabank.bg/bg/za-bankata/otsrochvane-na-zadalzheniya-po-krediti/

Търговска Банка Д АД - https://www.dbank.bg/bg/novini/mehanizmi-za-otsrochvane-na-kreditni-zadyljenija-vyv-vryzka-s-pandemijata-ot-covid-19/253

Уникредит Булбанк АД - https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/media/novini/ucf-she-podkrepi-klientite-si-zasegnati-ot-krizata/

Централна кооперативна банка АД - https://ccbank.bg/bg/nachalo/merki-za-klienti-na-centralna-kooperativna-banka-ad-predprieti-vyv-vryzka-s-pandemijata-ot-covid-19

Юробанк България АД - https://www.postbank.bg/bg-BG/Za-nas/News/2020/04/Uvedomlenie

 

Агенция за социално подпомагане предоставя еднократна помощ от 375 лв., считано от 5 май за родители на ученици до 7 клас, при следните условия:

- Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години;

- семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица;

От помощта могат да се възползват преимуществено семейства с деца, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите няма право на платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от къщи. Същите права имат и родителите, които сами отглеждат децата си. Еднократна помощ от 375 лв. се изплаща на семейства, които не са получавали помощ на същото основание през 2020 г. Кандидатите не трябва да имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др. Помощта се изплаща в случай, че родителите, които кандидатстват за нея не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места, добила популярност като мярката 60 на 40.

Двамата родители или самотният родител трябва да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца. Това условие няма да се прилага за безработните родители без право на обезщетение за безработица.

Помощта се отпуска приоритетно на семейства, в които единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (с изключение на социална пенсия за инвалидност).

Предимство при получаването на финансовата подкрепа ще имат и домакинствата, в които месечният доход на човек през месеца преди ползването на неплатен отпуск е 610 лв.

Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Еднократна помощ от 375 лв. се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по ППЗСП можете да изтеглите от следния линк : http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

 

свали като pdf разглеждания: 571 последна промяна: 16:35:37, 03 юни 2020