ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ВАЖНО!

 Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19.  

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити е приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. като част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение. Партньори в нея ще бъдат  търговски банки, които ще отпускат безлихвени кредити до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Заемите ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

За кредит могат да кандидатстват лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, които отговарят на следните условия:

Относно лицата на трудов договор:
• Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са/да са били в неплатен отпуск като следствие от пандемията/извънредната епидемична обстановка;
• Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит;
• Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
• Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:
• Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица
• Да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през съответното тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;

Кандидатите трябва да са с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването си за кредит.

Кандидатите, които още не са се завърнали на работа, трябва да декларират, че ще възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Всички кандидати следва да не получават/да не са получавали други възнаграждения за извършваната от тях трудова дейност.

 

Повече информация на интернет страниците на следните банки:      

 

ИНВЕСТБАНК АД - линк към страницата

Алианц Банк България АД - линк към страницата

Търговска банка Д  АД - линк към страницата

Първа инвестиционна банка АД - линк към страницата 

Обединена българска банка АД - линк към страницата   

Банка ДСК - линк към страницата

Пощенска банка АД - линк към страницата

Агенция за социално подпомагане предоставя еднократна помощ от 375 лв., считано от 5 май за родители на ученици до 7 клас, при следните условия:

- Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години;

- семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица;

От помощта могат да се възползват преимуществено семейства с деца, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите няма право на платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от къщи. Същите права имат и родителите, които сами отглеждат децата си. Еднократна помощ от 375 лв. се изплаща на семейства, които не са получавали помощ на същото основание през 2020 г. Кандидатите не трябва да имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др. Помощта се изплаща в случай, че родителите, които кандидатстват за нея не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места, добила популярност като мярката 60 на 40.

Двамата родители или самотният родител трябва да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца. Това условие няма да се прилага за безработните родители без право на обезщетение за безработица.

Помощта се отпуска приоритетно на семейства, в които единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (с изключение на социална пенсия за инвалидност).

Предимство при получаването на финансовата подкрепа ще имат и домакинствата, в които месечният доход на човек през месеца преди ползването на неплатен отпуск е 610 лв.

Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Еднократна помощ от 375 лв. се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по ППЗСП можете да изтеглите от следния линк : http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

 

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст, когато децата не посещават детски ясли, детски градини и предучилищните групи и/или се обучават синхронно от разстояние, поради въведените ограничения във връзка с извънредно положение или из

Семейства с деца до 14 години, със средномесечен доход на член от семейството за предходния месец, по-нисък или равен на 610 лв, имат право на месечна целева помощ за времето, през което децата не посещават детски ясли, детски градини и предучилищните групи и/или се обучават синхронно от разстояние, поради въведените ограничения във връзка с извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, когато двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете :

- не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или правото вече е реализирано пропорционално на отработеното време от началото на годината;

- са останали без работа и имат регистрация в дирекция "Бюро по труда";

- са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

- не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.

Размерът на помощта за семейство с едно дете е  в размер на 610 лв. до края на 2020г., а за семейство с две и повече деца -915 лв. Когато децата не посещават детски ясли и детски градини и/или се обучават синхронно от разстояние за до 5 дни, се изплаща 25% от пълния размер на помощта, а ако работните дни са от 6 до 10 - 50%.

               Право на месечна целева помощ имат и семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак).      

Помощи се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на родителите, въз основа на подадено заявление-декларация по образец, към което е приложена служебна бележка от работодателя.

 Образци на документите са публикувани на: връзка към страницата

 Подробна информация за условията за отпускане на Месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане: връзка към страницата

свали като pdf разглеждания: 2600 последна промяна: 10:54:04, 18 ноември 2020