ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ВАЖНО!

 Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19.  

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити е приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. като част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение. Партньори в нея ще бъдат  търговски банки, които ще отпускат безлихвени кредити до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Заемите ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

За кредит могат да кандидатстват лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, които отговарят на следните условия:

Относно лицата на трудов договор:
• Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са/да са били в неплатен отпуск като следствие от пандемията/извънредната епидемична обстановка;
• Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит;
• Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
• Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:
• Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица
• Да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през съответното тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;

Кандидатите трябва да са с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването си за кредит.

Кандидатите, които още не са се завърнали на работа, трябва да декларират, че ще възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Всички кандидати следва да не получават/да не са получавали други възнаграждения за извършваната от тях трудова дейност.

 

Повече информация на интернет страниците на следните банки:      

 

ИНВЕСТБАНК АД
Повече информация и документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Инвестбанк АД - https://ibank.bg/merki-covid-19/

Алианц Банк България АД
https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/banking/retail-credits/consumer-credit1.html

Търговска банка Д  АД
https://www.dbank.bg/bg/uvedomlenija/d-bank-startira-predlaganeto-na-bezlihven-potrebitelski-kredit-zashtita-v-razmer-do-4500-lv/255

Уникредит Булбанк АД 
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/covid-19/programa-bezlihveni-krediti/

Първа инвестиционна банка АД
https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/krediti/potrebitelski-krediti/bezlihveni-krediti-do-4-500-leva 

Обединена българска банка АД
https://www.ubb.bg/covid19      

Банка ДСК
https://dskbank.bg/информация-за-действията-на-банка-дск-по-отношение-на-коронавирус

Пощенска банка АД
https://www.postbank.bg/Consumer-Loans/Program-450

Агенция за социално подпомагане предоставя еднократна помощ от 375 лв., считано от 5 май за родители на ученици до 7 клас, при следните условия:

- Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години;

- семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица;

От помощта могат да се възползват преимуществено семейства с деца, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите няма право на платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от къщи. Същите права имат и родителите, които сами отглеждат децата си. Еднократна помощ от 375 лв. се изплаща на семейства, които не са получавали помощ на същото основание през 2020 г. Кандидатите не трябва да имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др. Помощта се изплаща в случай, че родителите, които кандидатстват за нея не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места, добила популярност като мярката 60 на 40.

Двамата родители или самотният родител трябва да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца. Това условие няма да се прилага за безработните родители без право на обезщетение за безработица.

Помощта се отпуска приоритетно на семейства, в които единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (с изключение на социална пенсия за инвалидност).

Предимство при получаването на финансовата подкрепа ще имат и домакинствата, в които месечният доход на човек през месеца преди ползването на неплатен отпуск е 610 лв.

Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Еднократна помощ от 375 лв. се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по ППЗСП можете да изтеглите от следния линк : http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА МОГАТ ДА СКЛЮЧАТ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА И ДА ЗАПАЗЯТ ПРАВОТО СИ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за получаването им. Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.


Съгласно измененията в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при определяне на размера на социалните помощи. Това гарантира на безработните, започнали такава работа, че няма да бъдат лишени от месечно социално подпомагане, което са получавали до този момент. Ако подадат заявление-декларация за целева помощ за отопление, превишението на доходната граница в резултат на получените възнаграждения, няма да бъде основание да им се откаже помощта.
С измененията се създават условия за насърчаване на трудовата активност на безработните и включването им на пазара на труда, както и за повишаване на техните доходи, без да губят правото си на социално подпомагане. Същевременно се подпомагат земеделските производители за по-лесното намиране на работници в сезона на прибиране на реколтата.


Във връзка със задължението на получаващите месечни социални помощи да полагат обществен труд 14 дни в месеца по 4 часа е необходимо до 3 дни след сключването трудов договор за краткосрочна сезонна заетост безработните да уведомят Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес. По този начин ще се гарантира запазването на правото на месечна социална помощ. За улеснение на гражданите ДСП ще ги уведоми писмено за тези условия.


За повече информация, можете да получите на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti


Регионална дирекция - Бургас гр. Бургас, ул."Конт Андрованти" № 2, тел: 056/83-60-40

 

свали като pdf разглеждания: 1361 последна промяна: 07:54:20, 03 юли 2020