До 16 април, Областният съвет на Български червен кръст, провежда кампания за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещите се, в изпълнение на Оперативна програма за храни от фонда за европейско подпомагане.

Тя е насочена към четири целеви групи:

 Възрастни хора над 65 г., които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и които, съгласно препоръките на Националния кризисен щаб, са определени като рискова група и им е препоръчано да не излизат от домовете си.

 Лица, получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3 приключват през периода 01 януари 2020 - 30 април 2020 г.

 Лица, попадащи под обхвата на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР 2014-2020 г.

 Хора с ниски доходи, в затруднена социална ситуация, в това число хора, които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина. Списъците с лицата, имащи право на тази помощ, е изготвен и предоставен на БЧК-Бургас от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган по програмата. Правоимащите лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 кг. Хранителните продукти се раздават по домовете от доброволците към БЧК-Бургас и служителите на Домашен социален патронаж.

Телефони за контакт с БЧК - Бургас:

 056/81 49 05

 056/81 40 62