ПРЕДСТОЯЩО

Предстои да бъде отворена Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, BG16RFOP002-2.089 - „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

малки предприятия от ЗАКОН за малките и средните предприятия са:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100%, като Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност; ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

3) кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията малко предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на одобрените кандидати.

4) Кандидатите следва да са реализирали оборот[1] за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път.

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в нeдопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г. Източник на проверка относно кода на основна икономическа дейност е посоченото от кандидатите във Формуляра за кандидатстване

Допустими разходи:

1/ Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи);  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

Разходите са определени по коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на:

- статистически данни или друга обективна информация, съгласно чл. 67 (5), буква "а", точка "i" от Регламент 1303/2013 (за еднократна сума за оперативни разходи)

ВАЖНО: Във връзка с опростеното отчитане на разходите не се допуска даден проект да се осъществява изключително чрез възлагане на обществена поръчка за стоки или услуги (или процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г.), съгласно чл. 67, (4) на Регламент 1303/2013. Допуска се даден проект да се осъществява чрез ограничено възлагане на част от оперативните разходи в рамките на даден проект чрез обществена поръчка (или процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г.), съгласно чл. 67, (4) на Регламент 1303/2013, второ изречение.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

[1] Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 "Общо приходи") или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 "Общо приходи")

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ПОДКРЕПИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ, ЗАСЕГНАТ ОТ ПАНДЕМИЯТА

Предстои Европейската комисия да разгледа и приеме Наредба на Министъра на туризма, с която се предвижда предоставяне на средства на предприятия, в сферата на туроператорска и туристическата агентска дейност, при спазване на правилата за държавни помощи.
Общата стойност на предвиденият финансов ресурс е 56 милиона лева за предотвратяване на последиците от COVID 19.
Държавата ще предостави държавна помощ на туроператорите и туристически агенти в размер на 4% от сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г. Безвъзмездно предоставените средства ще се използват за приоритетно компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на услуги суми.
След вземане на решение от страна на Европейската комисия ще ви уведомим за начина за предоставянето на безвъзмездните средства.

свали като pdf разглеждания: 2887 последна промяна: 14:55:48, 16 декември 2020