Консолидиран доклад за осъществен мониторинг за адекватността и ефективността на управлението на риска - 2019