ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2020 Г. – М. ЮНИ2020 Г.

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул."Александровска" № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; тел/факс: 056/ 907 256

www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]

 

 

ДО ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА    изх.№61-00-323/14.09.20                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

 

Копие до:

Председателите на Групи общински съветници

 

 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

Ето защо и на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2020 г. - м. юни 2020 г., както следва:

 

 

Протокол № 6 от проведеното на 28.01.2020 година заседание 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.      ОбС 08-00-9546 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

1.         Дава съгласие Община Бургас да кандидатства по процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. с проект "Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас";

2.         Дава съгласие за общинско сътрудничество с Норск Енерджи - компания от Кралство Норвегия, специализирана в ефективно, безопасно и екологично управление на енергията - партньор по проект "Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас" и подписване на Споразумение за партньорство - Приложение О от Насоките за кандидатстване по процедурата;

3.         Дава съгласие Община Бургас да съфинансира проект "Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас" в размер до 926 502 лв.

 

Проектът е подаден, преминал е оценка за административно съответствие и допустимост, и към настоящия момент е на етап техническа и финансова оценка (считано от 27 юли 2020 г.).

            

 

6.      ОбС 08-00-9570 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., между "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да се актуализира определената месечна наемна цена в Договор № 64-06-66(622-1)/26.03.2014г., за наем на превозни средства за извършване на обществена услуга за превоз на пътници, считано от 01.01.2020 г.

2. Дава съгласие да се измени чл.3, ал.1 от Договор № 64-06-66 (622-1)/26.03.2014 г., за наем на превозни средства за извършване на обществена услуга за превоз на пътници както следва:

"Наемателят дължи на Наемодателя за плащане обща месечна наемна цена за ползването на предоставените моторни превозни средства - 28 (двадесет и осем) съчленени дизелови автобуса, марка "Соларис", модел "Урбино" 18 и 39 (тридесет и девет) соло метанови автобуса, марка "Соларис", модел "Урбино" 12, в размер на 49 820 /четиридесет и девет хиляди осемстотин и двадесет/ лв. /мес. без ДДС, платими до 20 (двадесето) число на месеца, следващ месеца, за който се отнася плащането"

3. Изменението на клаузата на чл.3, ал.1 от договора влиза в сила от 01.01.2020 г.

4. Дава съгласие, управителят на "Бургасбус" ЕООД да подпише анекс към договор № 64-06-66(622-1)/26.03.2014 г. съгласно приложения проект.

5. Упълномощава Красимир Стойчев, заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" при Община Бургас, да подпише анекс към договор № 64-06-66(622-1)/26.03.2014 г., съгласно приложения проект.

 

В съответствие с цитираното решение е сключен анекс №53-00-261/4/20.02.2020г. към договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г., с който се актуализира месечната наемна цена посочена в чл.3 ал.1 от Договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г. както следва,   "Наемателят дължи на Наемодателя за плащане обща месечна наемна цена за ползването на предоставените моторни превозни средства - 28 (двадесет и осем) съчленени дизелови автобуса, марка "Соларис", модел "Урбино" 18 и 39 (тридесет и девет) соло метанови автобуса, марка "Соларис", модел "Урбино" 12, в размер на 49 820 /четиридесет и девет хиляди осемстотин и двадесет/ лв. /мес. без ДДС, платими до 20 (двадесето) число на месеца, следващ месеца, за който се отнася плащането"

 Изменението на клаузата на чл.3, ал.1 от договора влиза в сила от 01.01.2020 г.

 

 

8.      ОбС 08-00-9510 Докладна записка от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на ул. "Александровска" 22

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинска администрация, при изработване на проект за бюджет на Община Бургас за 2020 г., да предвиди необходимите средства за изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбена зала на Дружеството на бургаските художници на ул. "Александровска" 22.

 

Средствата бяха предвидени в бюджета на община Бургас за 2020г. След актуализация на бюджета във връзка с кризата Ковид-19 средствата са замразени.

 

 

9.      ОбС 08-00-9524 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинска администрация да включи в капиталовата програма на Община Бургас за 2020 г. обект:  цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас на стойност 250 000 лв.

 

Обектът е включен в капиталова програма на Община Бургас за 2020. В момента се изпълнява.

 

 

12.  ОбС 08-00-9435 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж.к. "Изгрев"

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да предвиди в бюджета на общината за 2020 г. необходимите средства за ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж. к "Изгрев".

 

Тротоарната настилка е част от предстояща реконструкция на улица "Петко Задгорски", която е планирана за 2021 г.

 

 

13.  ОбС 08-00-9438 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. "Братя Миладинови"

РЕШЕНИЕ:

 

            Възлага на Кмета на Община Бургас да предвиди в Бюджета на общината за 2020 г. необходимите средства за ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. "Братя Миладинови", като се запазят и обезопасят зелените площи.

 

Извършва се проучване. Предвид Ковид-19 кризата средствата ще бъдат осигурени от бюджет 2021.

 

 

15.  ОбС 08-00-9531 Докладна записка от Манол Тодоров - общински съветник от ДБГ, относно: Отпускане на финансови средства за изграждането на 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас 

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинска администрация, при изработване на проект за бюджет на Община Бургас за 2020 г., да заложи 66 000 лева, с които да бъдат изградени площадки по БДП във всички 33 бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас.

 

Осигурено е финансиране. Площадките по БДП се изпълняват в момента. 

 

 

19.  ОбС 08-00-9606 Докладна записка от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Възлага на кмета на община Бургас да проведе процедура за изготвяне на пълен анализ за качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, в т.ч. и установяване на структурния състав на ФПЧ. Този анализ да бъде извършен на база Техническо задание, изготвено в изпълнение на решение на ОС Бургас № 50, т.1 / 27.11.2018 г.;

2.    Средства в размер до 72 000 лв. с вкл. ДДС (стойност, формирана на база получени индикативни оферти по покана за пазарни консултации по реда чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП от 25.02.2019 г.) да бъдат предвидени в бюджет 2020 за изпълнение решението по т. 1;

3.    Възлага на кмета на община Бургас да проведе процедура за модернизиране и надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане съществуващата мобилна станция за КАВ на община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите в съответствие с изготвения пълен анализ на КАВ по т. 1, в рамките на заложения в Проектобюджет 2020 ресурс в размер на 450 000 лв.

 

Обявена обществена поръчка на 10.04.2020 г., вписана в Регистъра на обществените поръчки. Поради липса на кандидати и подадени оферти, процедурата прекратена с Решение от 25.06.2020 г.

21. ОбС 08-00-9532 Докладна записка от Манол Тодоров - общински съветник от ДБГ, относно: Дофинансиране на "Училищните спортни игри" по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас

РЕШЕНИЕ:

 

Общинска администрация да организира общински ученически игри за деца от  I до IV клас. Средствата да се разходват за цялостна организация и изпълнение на общинските ученически игри, както и за осигуряване на награди на всички участници, и най-вече за победителите в отделните възрасти

 

Програмата за провеждане на ученически игри от 1 до 4 клас беше разработена, но поради пандемията и прекъсване на присъствените учебни занятия не бяха проведени състезания.

 

 

35.  ОбС 08-00-9547 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено", Mярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас - Камено" финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено", Mярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено" финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.

 

Проектът е оттеглен към момента поради липса на изискуеми документи. Предстои обявяване на нова процедура за набиране на проектни предложения и подаване на проектното предложение отново.

 

 

36.  ОбС 08-00-9552 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство", процедура BG14MFOP001-6.004 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас в партньорство с Университет "Проф. д-р Асен Златаров" да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-6.004 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда, финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
 2. Дава съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

 

Проектното предложение е подадено и към настоящия момент е в процес на оценка.

 

 

 

37.  ОбС 08-00-9553 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас - Камено", ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие"

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, платим на предявяване,  който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено", ДБФП МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., по процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" в размер на  124 375.80 лв. /сто двадесет и четири хиляди триста седемдесет и пет лева и осемдесет ст./, или 110 % (сто и десет процента) от стойността на заявеното авансово плащане по проекта.

2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише издадената запис на заповед.

 

Подадено е искане за авансово плащане по проект: "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено", ДБФП МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., по процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" , което е одобрено и авансът е преведен на  МИРГ "Бургас-Камено".

 

 

 

38.  ОбС 08-00-9449 Докладна записка от  Красимир  Стойчев - За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о. "Бизнес парк Бургас 3", в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.1249, 07079.12.1483, 07079.12.1574, 07079.12.1560 - общинска собственост 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о. "Бизнес парк Бургас 3" в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас 3. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о. "Бизнес парк Бургас 3" в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1.    На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасета на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о. "Бизнес парк Бургас 3", в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.1249, 07079.12.1483, 07079.12.1574, 07079.12.1560 - общинска собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о. "Бизнес парк Бургас 3" в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас.

ПУП - ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 и ал. 8 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изготвяне на проект на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о. "Бизнес парк Бургас 3" в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас.

 

Съгласно решението, заинтересуваните собственици са възложили изготвянето на проект за ПУП. Окомплектован и съгласуван ПУП към момента не е внасян за провеждане на процедура по обявяване и одобряване.

 

 

39.  ОбС 08-00-9450 Докладна записка от  Красимир  Стойчев - За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас,  преминаващи през ПИ 72151.6.7, ПИ 72151.1.15, ПИ 72151.1.16 и ПИ 72151.1.18 - общинска собственост и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с ид. 72151.1.16 и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 134 от ЗУТ, ал.1, т.2, във връзка чл. 16а и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

               1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващо през ПИ 72151.6.7, ПИ 72151.1.15, ПИ 72151.1.16 и ПИ 72151.1.18 - общинска собственост и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.

              Предварителното съгласие е валидно 5 години.

2. На основание чл.25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с ид. 72151.1.16 и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал.1, т.2, във връзка с чл. 16а и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.

ПУП-ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП - ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.

 

Съгласно решението, заинтересованите собственици са възложили изготвянето на проект за ПУП. Напълно окомплектован  и съгласуван ПУП към момента не е внасян за провеждане на процедура по обявяване и одобряване.

 

 

40.  ОбС 08-00-9543 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.853, 07079.12.854, 07079.12.892, 07079.12.893, 07079.12.1000 и 07079.12.1012 по КК на гр. Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010  по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.12.892 по КК на гр. Бургас - общинска собственост, пасище. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.853, 07079.12.854, 07079.12.892, 07079.12.893, 07079.12.1000 и 07079.12.1012 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.12.892 по КК на гр. Бургас - общинска собственост, пасище.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас

ПУП - ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

ПУП - ПП да се съгласува с РИОСВ - Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас.

 

Съгласно решението, заинтересуваните собственици са възложили изготвянето на проект за ПУП. Напълно окомплектован  и съгласуван ПУП към момента не е внасян за провеждане на процедура по обявяване и одобряване от общинската администрация.

 

 

41.  ОбС 08-00-9544 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 10, ал. 4, т. 8 от ЗУЧК Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на дъждовен колектор, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.820.883 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас, съгласно черните, червени и сини линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението на общински съвет Бургас е влязло в сила на 11.05.2020 г. и процедурата по одобряване е приключила.

 

 

42.  ОбС 08-00-9451 Докладна записка от  Красимир  Стойчев - За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за улица с о. т. 87 - 168 - 169 и улица с о. т. 151 - 152 - 153 - 154 - 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг - Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг - Запад, гр. Бургас 2. Одобряване задание за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за улица с о. т. 87 - 168 - 169 и улица с о. т. 151 - 152 - 153 - 154 - 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ "Юг - Запад", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг - Запад, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1.    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица с о. т. 87 - 168 - 169 и улица с о. т. 151 - 152 - 153 - 154 - 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг - Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг - Запад, гр. Бургас.

2.    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица с о. т. 87 - 168 - 169 и улица с о. т. 151 - 152 - 153 - 154 - 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг - Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг - Запад, гр. Бургас.

ПУР да се съобрази с всички влезли в сила и в процедура ПУП в прилежащата територия.

ПУР да се изготви по общия ред, при осигуряване на необходимия габарит за обслужващите улици. Неразделна част от ПУР е таблицата на засегнатите имоти с баланс на територията и описани засегнатите части попадащи в трасето на предвидената обслужваща улица.

Проектът за ПУП-ПУР  да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

 

В изпълнение на решението  служебно е изготвен  ПУП, който се съгласува с контролни органи и експлоатационни дружества.

 

 

46.  ОбС 08-00-9534 Докладна записка от Тодор Йосифов, Ивайло Колев, Петър Статев и Георги Маринчев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на 2 броя обособени паркоместа в полза на гражданите за временно паркиране на автомобили на ул. "Цар Петър" №2 и на ул. "Стефан Стамболов" № 43 пред "Български пощи" ЕАД 

 

РЕШЕНИЕ:

 

            Възлага на общинска администрация при възможност да обособи 2 броя паркоместа за временно паркиране на автомобили на ул. "Цар Петър" №2 и на ул. "Стефан Стамболов" №43 пред "Български пощи" ЕАД.

 

В изпълнение на решението са планирани и до края на септември ще бъдат обособени две паркоместа и ще бъдат поставени съответните пътни знаци.

 

48.  ОбС 08-00-9545 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД 

РЕШЕНИЕ:

 

1.    ИЗБИРА ДАНИЕЛА ИВАНОВА за управител на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД за срок от 3 години, считано от 02.03.2020 г.

2.    ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас;

3.    ВЪЗЛАГА на общинска администрация да предприеме необходимите действия по сключване на договор за възлагане на управлението, в съответствие с решенията по т.1 и т.2.

 

Изпълнено. В съответствие с цитираното решение е сключен договор № 94-01-7565 / 04.03.2020 година за възлагане на управлението на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД с г-жа Даниела Иванова, за срок до 02.03.2020 г., по  утвърдения образец №2 към приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

 

 

54.  ОбС 08-00-9634 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Определя Йорданка Бенова- Ананиева, Заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" за представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 27.02.2020 г., от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 17.03.2020г. от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

            2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: "Промяна в състава на Съвета на директорите" - "ЗА";

По т. 2 от дневния ред: "Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите" - "ЗА";

По т. 3 от дневния ред: "Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението" - "ЗА";

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

Изпълнено. Представителят на Община Бургас гласува, съобразно решението на Общински съвет.

 

 

Протокол № 7 от проведеното на 27.02.2020 година заседание 

 

 

6.      ОбС 08-00-9733 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в обединение Сдружение с нестопанска цел в частна полза "Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да участва в сдружение с нестопанска цел в частна полза с наименование: "Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство", което ще се изписва на латиница South - East Agricultural Hub for Innovation и съкратено като "SEAgriHub" и същото да кандидатства с проектно предложение по програма "Цифрова Европа".

2. Определя Заместник-кмета по "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" - Йорданка Ананиева за представител на Община Бургас в учредителното и в общите събрания на сдружение:  "Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство".

3. Одобрява устав на сдружението, съгласно приложения проект.

4. Одобрява всъпителна/учредителна вноска в размер на 150.00 лева. Одобрява годишен членски внос в размер на 100.00 лева.

5. На основание чл.60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска  предварително изпълнение на решенията с оглед своевременно подаване на проектното предложение и свързаните с това предварителни действия, изразяващи се в учредяване на сдружението и регистрирането му в регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден в Агенция по вписванията.

 

Изпълнено. Учреден е и регистриран "Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство" .

 

 

 

9.      ОбС 08-00-9720 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на основно училище "Васил Левски" - гр. Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище "Васил Левски" - гр. Бургас, кв. Горно Езерово

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване на Основно училище "Васил Левски" - град Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище "Васил Левски" - град Бургас, кв. Горно Езерово, считано от 01.09.2020 година.

 

Изпълнено. Отправено е писмено предложение до Министъра на образованието и науката и училището е преобразувано от Основно училище "Васил Левски" - град Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище "Васил Левски" - град Бургас, кв. Горно Езерово, считано от 01.09.2020 година.

16.  ОбС 08-00-9700 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, предоставен за нуждите на Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1985", ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне на Община Бургас правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост,  актуван с Акт №9361/25.03.2019 г. за частна държавна собственост (АЧДС) и Акт за поправка № 9427/20.05.2019 г. на АЧДС №9361/25.03.2019 г., предоставен за нуждите на Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1985" - гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, зона "А", кв.11 по ПУП-ПРЗ на квартала, бл.25(425), ет. 1-партер, с идентификатор 07079.651.229.1.2, с предназначение - за търговска дейност, магазин със застроена площ 132,79 кв.м, ведно с 1,882 % идеални части от общите части на сградата, при граници на обекта: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта - 07079.651.229.1.5, 07079.651.1.4 по КККР на гр. Бургас.

 

Изпратено е писмо с изх. № 06-00-281/1/23.04.2020г до Областен управител на област Бургас с искане за безвъзмездно прехвърляне на имоти - държавна собственост, ведно с финансово- икономическа обосновка и приложения.

 

 

17.  ОбС 08-00-9705 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлени имоти с идентификатор 07079.605.677 и 07079.605.678 по одобрена КК на гр. Бургас, находящи се на територията на ПЗ "Север", гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП - ПУР 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на област Бургас, да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Община Бургас държавни имоти, попадащи в обхвата на влязъл в сила ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 07079.605.40 и ПИ с идентификатор 07079.605.42 по КК на гр. Бургас, одобрен със Заповед №1687/27.06.2016 г.  на Зам.-кмет на Община Бургас, засегнати от обект: "Реконструкция на ул. "Одрин" от кръстовище "Трапезица" до бул. "Проф. Яким Якимов" с изграждане на второ пътно платно", както следва:

- ПИ с идентификатор 07079.605.677, актуван с Акт №9260/05.02.2019 за публична държавна собственост, целият с площ 280 кв. м., при граници: 07079.605.508, 07079.605.688, 07079.605.690 по КК на гр. Бургас;

- ПИ с идентификатор 07079.605.678, актуван с Акт №9262/05.02.2019 г. за публична държавна собственост, целият с площ 14 кв. м., при граници: 07079.605.508, 07079.605.622, 07079.605.690 по КК на гр. Бургас.

 

Изпратено е писмо до Областен Управител на Област Бургас, с искане за  безвъзмездно прехвърляне на имоти - държавна собственост, ведно с финансово- икономическа обосновка и приложения. С писмо с вх. №06-00-88/2/06.07.2020 г. МРРБ уведомява Община Бургас, че е образувана преписка по повод постъпило положително становище от Областния управител на Област Бургас.

 

 

 

18.  ОбС 08-00-9706 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт-гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, предоставени за нуждите на Професионална гимназия по транспорт-гр. Бургас, представляващи:

1. ПИ с идентификатор 07079.604.32 и с площ 4019 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: "За друг вид застрояване" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответен на бивш поземлен имот с пл.№ 103 в кв.14 по ПУП-ПУР на ПЗ "Север", гр. Бургас, ведно с разположените в същия шест броя сгради, както следва:

-        Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.1, със застроена площ 183 кв.м и с функционално предназначение "Промишлена сграда" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

-        Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.2, със застроена площ 426 кв.м и с функционално предназначение "Промишлена сграда" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

-        Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.3, със застроена площ 10 кв.м и с функционално предназначение "Промишлена сграда" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

-        Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.4, със застроена площ 362 кв.м и с функционално предназначение "Промишлена сграда" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

-        Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.5, със застроена площ 65 кв.м и с функционално предназначение "Промишлена сграда" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

-        Едноетажна сграда, отразена с идентификатор 07079.604.32.6, със застроена площ 42 кв.м и с функционално предназначение "Промишлена сграда" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

2. Самостоятелен обект в сграда (СОС), отразен с идентификатор 07079.602.242.1.82, със застроена площ 49,36 кв.м и с функционално предназначение "Жилище, апартамент" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с прилежащо избено помещение с площ 3,52 кв.м, ведно с 0,944 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота;

3. ПИ с идентификатор 44425.6.69 и с площ 27 796 кв.м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, с начин на трайно ползване: "За друг поземлен имот за движение и транспорт" по КККР на с. Лъка, община Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1313/17.07.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответен на бивш ПИ № 000083 по недействаща карта на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Лъка, община Поморие;

 

В изпълнение на решението е изпратено писмо с изх.№ 04-00-150/5/13.05.2020 г. до Областен управител на Област Бургас с искане за безвъзмездно прехвърляне на имоти -държавна собственост, окомплектовано с финансово икономическа обосновка  и приложения. В отговор е получено писмо на Областен управител на област Бургас с вх.№ 06-00-129/23.06.2020 г. в Община Бургас, с което е изразено положително становище по отправеното искане и процедирането продължава от държавната администрация.

 

 

19.  ОбС 08-00-9699 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, масив 78, местност "Мокрия камък" (бивша местност "Вая кайряк"), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на "Бизнес индустриална зона - гр. Българово" 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, на недвижим имот, актуван с Акт № 9293/27.11.2019 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ (единадесет римско), масив 78 (седемдесет и осем), местност "Мокрия камък", землище гр. Българово, Община Бургас, по влязъл в сила ПУП-ПРЗ на "Бизнес индустриална зона гр. Българово", одобрен със Заповед №1796/29.06.2018 г. на Зам.-кмет на Община Бургас, целият с площ 5960 (пет хиляди деветстотин и шестдесет) кв.м, отреден "За високотехнологично производство", съответен на ПИ с идентификатор 07332.64.674 (нула седем три три две точка шест четири точка шест седем четири) по влезли в сила КККР на землище гр. Българово, одобрени със Заповед №РД-18-252/24.08.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 5959 (пет хиляди деветстотин петдесет и девет) кв.м, с начална конкурсна цена в размер на 87 340 (осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС.

 

ІІ. МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА КОЕТО ТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. Да бъде предложен размер на първоначална инвестиция, свързана с построяване на производствена база и нейното оборудване - не по-малък от 400 000 (четиристотин хиляди) лева, като участникът следва да представи референции или други доказателства за финансови възможности за изпълнение на предложената инвестиция;

2. Да се предложи разкриване на  минимум  3 (три) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да се осигури предложеният брой работни места по трудов договор в изградения обект и да се поддържат за срок не по-кратък от 5 (пет) години;

4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора, да се изготви и представи в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 5 (пет) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да се завърши строителството на обекта и да се въведе в експлоатация в 36 (тридесет и шест) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОФЕРТИТЕ:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер от 87 340 (осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева;

3. Брой осигурени работни места, след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба,  не по-малко от 3 (три), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 (пет) години.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА:

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

1. К1 -  Цена  (конкурсна  цена в лева, без ДДС) - не по-ниска от 87 340 (осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

         Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най-високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

 

2. К2 - Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по - малка от 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

         И(макс.),

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

 

3. К3 - Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 (пет) години - не по - малко от 3 (три) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р  х 25

        Р(макс.),

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N3=0,25

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3

 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

 

V. В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ МИНИМУМ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУПУВАЧА:

1. Да не извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 (десет) години;

2. Изграденият обект да се използва само за дейността, съгласно предназначението на имота по одобрен ПУП-ПРЗ и предложената инвестиция;

3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора;

4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, в срок от 5 (пет) месеца от датата на издаване на строителното разрешение, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора;

5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в 36 (тридесет и шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Максимален срок за реализация на инвестицията - 36 (тридесет и шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да разкрие минимум 3 (три) работни места, след построяване на обекта в имота;

8. Предложеният от инвеститора брой работни места по трудов договор в изградения обект да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 (пет) години;

   9. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;

10. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на горепосочените условия;

11. Да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, по  настоящия договор, преди изтичане на 10 годишния срок, без изрично писмено съгласие на Общински съвет - Бургас;

12. Да се предвидят неустойки в размер минимум - 30 (тридесет) % от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора

(за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота, след предложения срок);

13. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места - за всяко работно място до 30 (тридесет) % от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

14. Да се предвиди неустойка от минимум 30 (тридесет) % от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

 

Решението е във фаза подготовка на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване.

 

 

32.  ОбС 08-00-9711 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от недвижим имот, държавна собственост, обособена като ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1541 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово, с начин на трайно ползване - за улица 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас правото на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 07079.820.1541 с площ 293 кв.м. по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, посочен в скица-проект №15-822668/07.11.2018 г., издадена от СГКК-Бургас, обособен от част от бивш ПИ с идентификатор 07079.820.1257, целият с площ 5399 кв.м. по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово,  за изграждане на инфраструктура -улица, по действащия ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1491/15.10.1992 г. на Кмета на Община Бургас.

2.Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение решението по т. 1.

 

В изпълнение на решението е изпратено писмо с изх.№ 24-00-1728/4/13.05.2020 г. до Областен управител на област Бургас, с искане за безвъзмездно прехвърляне на имоти - държавна собственост, окомплектовано с финансово икономическа обосновка и приложения. С писмо на Областен управител на област Бургас с вх.№ 06-00-115/05.06.2020 г. Община Бургас е уведомена, че преписката се изпраща на Министъра на отбраната на РБ.

 

 

33.  ОбС 08-00-9728 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Българската държава чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: "Обходен път на гр. Бургас - І етап, от км 230+ 700 на път І-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на път І-6 "Ветрен - Бургас", директно трасе и локални платна по одобрен ПУП-ПП 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Обявява имоти, публична общинска собственост за имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бургас, представляващи:

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2775, с площ 1709 кв.м.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2776, с площ 1410 кв.м.,

образувани от   ПИ с идентификатор 07079.2.660 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 8948 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3351, с площ 4 кв.м.,

образуван от   ПИ с идентификатор 07079.2.1151 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 11881 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2780, с площ 1521 кв.м.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2781, с площ 163 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор 07079.2.1231 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3729 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2783, с площ 15857 кв.м.  и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2784, с площ 1933 кв.м.,

двата образувани от  ПИ с идентификатор 07079.2.1232 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 26 480 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - пасище, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), съгласно Акт №6840/29.03.2012г. за публична общинска собственост;

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2786, с площ 2326 кв.м., 

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2787, с площ 214 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2788, с площ 181 кв.м., 

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1347 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 5027 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

 

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2779, с площ 1774 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2778, с площ 527 кв.м.,

двата образувани от  ПИ с идентификатор 07079.2.1371 по КК на Бургас -публична общинска собственост, площ 8390 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2792, с площ 163 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2791, с площ 973 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2793 с площ 61 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3348, с площ 618 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1408 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 6412 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2799, с площ 246 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2796 с площ 38 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2798 с площ 87 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1444 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 4447 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, м. "Чернозема" (старо наименование м. "Кабата"), съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2804 с площ 377 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2801 с площ 151 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2803 с площ 134 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1556 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 10643 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - дере, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.2808 с площ 211 кв.м. и

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.2807 с площ 77 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1567 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 4833 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3324 с площ 5530 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3323 с площ 539 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3325 с площ 61 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3327 с площ 157 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1661 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 7721 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3318 с площ 159 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3319 с площ 159 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3321 с площ 1170 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3315 с площ 503 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3317 с площ 164 кв.м.,

всички образувани от ПИ с идентификатор  07079.2.1622 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 6993 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване - за местен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3344 с площ 1411 кв.м., образуван от ПИ с идентификатор 07079.2.1703 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3997 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване - за местен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3347 с площ 288 кв.м., образуван от ПИ с идентификатор  07079.2.1732 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3503 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване -пасище, м. "Голата нива" (старо наименование м. "Келева нива"), съгласно Акт №6842/29.03.2012г. за публична общинска собственост.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3349 с площ 18 кв.м., образуван от ПИ с идентификатор 07079.2.1790 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 5486 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, м. "Крушата", съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3329 с площ 8 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3330 с площ 47 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор   07079.2.1847 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 1362 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, м. "Крушата", съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3334 с площ 162 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3335 с площ 62 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3333 с площ 48 кв.м.,

всички образувани от ПИ с идентификатор  07079.2.1900 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 7922 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3338 с площ 12 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3339 с площ 773 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1901 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3243 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3342 с площ 1877 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3341 с площ 345 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.2253 по КК на Бургас -публична общинска собственост, площ 7571 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ и влязла в сила Заповед №718/15.03.2013г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2199 с площ 1375кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2198 с площ 1712 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.3.609 по КК на Бургас -публична общинска собственост, площ 10785 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2202 с площ 2175 кв.м и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2201 с площ 909 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.3.906 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3828 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2370 с площ 21066 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2386 с площ 384 кв.м,

двата образувани от   ПИ с идентификатор 07079.3.909 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 62891 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - пасище, м. "Мадика", съгласно Акт №6844/29.03.2012г.за публична общинска собственост.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2378 с площ 1575 кв.м и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2379 с площ 1266 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.3.910 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 2841 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2380 с площ 7 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.921 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 1502 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2382 с площ 53 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.922 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3830 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2377 с площ 751 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2376 с площ 115 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор 07079.3.939 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3391 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2372 с площ 570 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.940 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 2697 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2385 с площ 13 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.2155 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 306 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване - за второстепенна улица, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), съгласно влязла в сила Заповед №202/27.01.2017г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.923 по одобрен ПУП-ПП.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2391 с площ 29 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.2013 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 350 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване - за второстепенна улица, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), съгласно влязла в сила Заповед №805/02.04.2018г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.1998 по одобрен ПУП-ПП.

ІІ. Да се прехвърлят безвъзмездно в полза на Българската държава чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ЕИК 831661388, със седалище и адрес на управление: гр. София, район  Оборище, ул. "Кирил и Методий" №17-19, представлявано от П. Аврамова - Министър, за реализирането на инфраструктурен обект: "Обходен път на гр. Бургас - І етап, от км 230+700 на път І-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на път І-6 "Ветрен - Бургас" по влязъл в сила  подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), одобрен със Заповед №РД-02-15-91/31.08.2016г. Зам.-Министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, следните поземлени имоти:

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2775, с площ 1709 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1206, 07079.2.2722, 07079.2.3526, 07079.2.3525, 07079.2.1,  07079.2.1205, 07079.2.2776,  07079.2.1214 и 07079.2.2774 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 51,10 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2776, с площ 1410 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1213, 07079.2.1212, 07079.2.2779, 07079.2.2775, 07079.2.1,  07079.2.2780, 07079.2.2783 и 07079.2.1214 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 42,20 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3351, с площ 4 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3352 и 07079.2.1679 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

 Данъчната оценка на имота е в размер на 0,10 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2780, с площ 1521 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1213, 07079.2.1215, 07079.2.2784, 07079.2.2776, 07079.2.2783 и 07079.2.2781 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 42,00 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2781, с площ 163 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2785, 07079.2.1215, 07079.2.2780, 07079.2.2784, 07079.2.2782 и 07079.2.2783 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 4,50 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2783, с площ 15857 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2779, 07079.2.2786, 07079.2.2780, 07079.2.2784, 07079.2.2788, 07079.2.2776 и 07079.2.2781 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1122,70 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2784, с площ 1933 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2786, 07079.2.2785, 07079.2.2780, 07079.2.2788, 07079.2.2782, 07079.2.2783, 07079.2.2781 и 07079.2.2789 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 136,90  лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2786, с площ 2326 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2779, 07079.2.1372, 07079.2.2787, 07079.2.1373, 07079.2.1348, 07079.2.2784, 07079.2.2788, 07079.2.1374, 07079.2.2783 и 07079.2.1349 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 64,20 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2787, с площ 214 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2786, 07079.2.1372 и 07079.2.1373 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2788, с площ 181 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2786, 07079.2.2785, 07079.2.1375, 07079.2.2784, 07079.2.1374, 07079.2.2783 и 07079.2.2789 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,00 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2779, с площ 1774 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1352, 07079.2.1353, 07079.2.2371, 07079.2.1354, 07079.2.1351, 07079.2.1350, 07079.2.2786, 07079.2.2778, 07079.2.1, 07079.2.1348, 07079.2.1356, 07079.2.2776 и 07079.2.2783 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 53,00 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2778, с площ 527 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1357, 07079.2.2779, 07079.2.1, 07079.2.1356, 07079.2.2495 и 07079.2.2777 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 15,80  лв.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.2792, с площ 163 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2791, 07079.2.1385, 07079.2.1432 и 07079.2.2793 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 4,50 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2791, с площ 973 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1412, 07079.2.1414, 07079.2.1413, 07079.2.2792, 07079.2.1385, 07079.2.1432, 07079.2.1384, 07079.2.1383, 07079.2.2790 и 07079.2.1410 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 26,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2793 с площ 61 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2792, 07079.2.1385, 07079.2.2794 и 07079.2.1432 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,70 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3348, с площ 618 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2801, 07079.2.2802, 07079.2.2794, 07079.2.2796, 07079.2.2795, 07079.2.1393, 07079.2.1433 и 07079.2.1394 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 17,10 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2799, с площ 246 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2805, 07079.2.2804, 07079.2.2800, 07079.2.2803, 07079.2.2798, 07079.2.2757 и 07079.2.2756 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 7,40 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2796 с площ 38 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2801, 07079.2.2802, 07079.2.3348, 07079.2.2797 и 07079.2.1433 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,10 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2798 с площ 87 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2804, 07079.2.2803, 07079.2.2802, 07079.2.2797, 07079.2.2799 и 07079.2.2756 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2,60 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2804 с площ 377 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1561, 07079.2.2805, 07079.2.2800, 07079.2.2803, 07079.2.2798, 07079.2.1560 и 07079.2.2799 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - дере;

Данъчната оценка на имота е в размер на 10,40 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2801 с площ 151 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2802, 07079.2.3348, 07079.2.2796, 07079.2.2795 и 07079.2.2797 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - дере;

Данъчната оценка на имота е в размер на 4,20 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2803 с площ 134 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2804, 07079.2.2798, 07079.2.2802, 07079.2.1560, 07079.2.2797 и 07079.2.2799 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - дере;

Данъчната оценка на имота е в размер на 3,70 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2808 с площ 211 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1564, 07079.2.2809, 07079.2.2807, 07079.2.1581, и 07079.2.1580 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 6,30 лв.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.2807 с площ 77 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1564, 07079.2.2808, 07079.2.2806 и 07079.2.1580 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2,30 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3324 с площ 5530 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1865, 07079.2.1670, 07079.2.1838, 07079.2.1861, 07079.2.1842, 07079.2.1841, 07079.2.1672, 07079.2.1674, 07079.2.1840, 07079.2.1839, 07079.2.1671, 07079.2.1669, 07079.2.1668, 07079.2.1836, 07079.2.1835, 07079.2.1667, 07079.2.1829, 07079.2.1837, 07079.2.1830, 07079.2.1834, 07079.2.2724, 07079.2.1677, 07079.2.1665, 07079.2.1675, 07079.2.1828, 07079.2.1848, 07079.2.1664, 07079.2.3329, 07079.2.3325, 07079.2.3327, 07079.2.1843, 07079.2.1679, 07079.2.1866, 07079.2.3323 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 184,40 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3323 с площ 539 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1828, 07079.2.3324, 07079.2.3320, 07079.2.1628 и 07079.2.3319 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 18,00 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3325 с площ 61 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1664, 07079.2.3324, 07079.2.3326 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2,00 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3327 с площ 157 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3324, 07079.2.3328, 07079.2.1679 и 07079.2.1866 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,20 лв.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.3318 с площ 159 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1612, 07079.2.3317, 07079.2.1628 и 07079.2.3319 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване - за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2985,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3319 с площ 159 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1828, 07079.2.3320, 07079.2.1612, 07079.2.3318, 07079.2.3323, 07079.2.1628 и 07079.2.1611 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване - за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер 2985,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3321 с площ 1170 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1833, 07079.2.1832, 07079.2.1609, 07079.2.1831, 07079.2.1610, 07079.2.1812, 07079.2.1828, 07079.2.1608; 07079.2.1811, 07079.2.3320, 07079.2.1870, 07079.2.2415, 07079.2.3322, 07079.2.3349 и 07079.2.1611 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване - за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 21971,40 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3315 с площ 503 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1619, 07079.2.1618, 07079.2.1617, 07079.2.3316, 07079.2.1628 и 07079.2.3314 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване - за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 9445,80 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3317 с площ 164 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1612, 07079.2.1613, 07079.2.3318, 07079.2.3316 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване - за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 3079,80 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3344 с площ 1411 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1730, 07079.2.2681, 07079.2.3347, 07079.2.3346, 07079.2.1731, 07079.2.3345, 07079.2.873 и 07079.2.1729 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване - за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 26497,20 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3347 с площ 288 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2681, 07079.2.3344, 07079.2.3346 и 07079.2.873 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 24,60 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3349 с площ 18 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1608, 07079.2.1811, 07079.2.3321 и 07079.2.3350 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 0,50 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3329 с площ 8 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1848, 07079.2.3324, 07079.2.3330 и 07079.2.1843 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,60 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3330 с площ 47 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1848, 07079.2.3329, 07079.2.1843 и 07079.2.3331 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 9,30 лв.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.3334 с площ 162 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1902, 07079.2.1867, 07079.2.3335, 07079.2.3333 и 07079.2.1866 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,00 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3335 с площ 62 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3336, 07079.2.1902, 07079.2.3334, 07079.2.1867 и 07079.2.2370 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3333 с площ 48 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3332, 07079.2.1902, 07079.2.3334 и 07079.2.1866 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,50 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3338 с площ 12 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3337, 07079.2.1910 и 07079.2.1912 по КК на гр. Бургас, м. "Крушата", с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 0,40 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3339 с площ 773 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1726, 07079.2.1916, 07079.2.3337, 07079.2.3343, 07079.2.1914, 07079.2.1724, 07079.2.1731, 07079.2.873 и 07079.2.1918 по КК на гр. Бургас, м. "Крушата", с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 25,80 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3342 с площ 1877 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1952, 07079.2.1954, 07079.2.2592, 07079.2.1953, 07079.2.1951, 07079.2.1924, 07079.2.3343, 07079.2.3341, 07079.2.873, 07079.2.3340, 07079.2.1946 и 07079.2.1918 по КК на гр. Бургас, м. "Крушата", с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 66,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3341 с площ 345 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1947, 07079.2.1948, 07079.2.2441, 07079.2.3342, 07079.2.3340 и 07079.2.1946 по КК на гр. Бургас, м. "Крушата", с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 12,30 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2199 с площ 1375кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2198, 07079.3.2196, 07079.2.1, 07079.3.2370, 07079.3.2202 и 07079.3.895 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 41,10 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2198 с площ 1712 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.881, 07079.3.892, 07079.3.2034, 07079.3.893, 07079.3.2197, 07079.2.1, 07079.3.2199, 07079.3.895, 07079.3.2159 и 07079.3.623 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;;

Данъчната оценка на имота е в размер на 51,20 лв.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.3.2196 с площ 6739 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2195, 07079.3.2199 и 07079.3.895 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - друг вид нива;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1188,80 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2195 с площ 1935 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2196, 07079.3.2194 и 07079.3.895 по КК на гр. Бургас, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - друг вид нива;

Данъчната оценка на имота е в размер на 341,30 лв.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.3.2202 с площ 2175 кв.м, при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2201, 07079.3.2386, 07079.2.1, 07079.3.2199, 07079.3.2370 и 07079.3.897 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 65,00 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2201 с площ 909 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2386, 07079.3.905, 07079.3.2370, 07079.3.2202, 07079.3.2200 и 07079.3.2203 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 27,20 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2370 с площ 21066 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2201, 07079.3.2386, 07079.2.1, 07079.3.2199, 07079.3.2378, 07079.3.2202, 07079.3.2372, 07079.3.2371, 07079.3.2203 и 07079.3.911 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1802,20 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2386 с площ 384 кв.м, при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2201, 07079.3.2370, 07079.3.2202, 07079.3.2200 и 07079.3.2203 по КК на гр. Бургас, м. "Мадика", с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 32,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2378 с площ 1575 кв.м, при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.911, 07079.3.2377, 07079.2.1, 07079.3.2379, 07079.3.913, 07079.3.2370 и 07079.3.912 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 47,10 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2379 с площ 1266 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2080, 07079.3.2083, 07079.3.2380, 07079.2.1, 07079.3.2378, 07079.3.913, 07079.3.2391, 07079.3.2385 и 07079.3.2382 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 37,90 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2380 с площ 7 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2392, 07079.3.2379, 07079.3.2381, 07079.3.2391, 07079.3.2384, 07079.3.2385 и 07079.3.2382 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 0,20 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2382 с площ 53 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2380, 07079.2.1, 07079.3.2379, 07079.3.2384, 07079.3.2385 и 07079.3.2383 по КК на гр.  Бургас, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,60 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2377 с площ 751 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.911, 07079.3.2376, 07079.3.2378 и 07079.3.912 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 22,50 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2376 с площ 115 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.912, 07079.3.911, 07079.3.2375 и 07079.3.2377 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 3,40 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2372 с площ 570 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.941, 07079.3.2373, 07079.3.2374, 07079.3.2370, 07079.3.2371, 07079.3.911 и 07079.3.2203 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 15,70 лв.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.3.2373 с площ 36 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.941, 07079.3.2374, 07079.3.2372 и 07079.3.2371 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване - друг вид нива;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,60 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2385 с площ 13 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.2155 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 306 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване - за второстепенна улица, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), съгласно влязла в сила Заповед №202/27.01.2017г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.923 по одобрен ПУП-ПП.

Данъчната оценка на имота е в размер на 244,10 лв.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2391 с площ 29 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.2013 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 350 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване - за второстепенна улица, м. "Вълчи връх" (старо наименование м. "Курт тепе"), съгласно влязла в сила Заповед №805/02.04.2018г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.1998 по одобрен ПУП-ПП.

Данъчната оценка на имота е в размер на 544,60 лв.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение решенията по т. І и ІІ.  

 

В изпълнение на решението е издадена Заповед № 1012/30.04.2020 г. на Кмета на Община Бургас. Същата е влязла в законна сила и е подготвен договор за безвъзмездно прехвърляне на описаните в решението имоти.

 

 

 

43.  ОбС 08-00-9408 Докладна записка от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пътен светофар в к-с "Изгрев" на кръстовището на ул. "Петко Задгорски" и ул. "Георги Калоянчев" 

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Община Бургас да предприеме мерки за поставяне на пътен светофар на кръстовището на ул. "Петко Задгорски" и ул. "Георги Калоянчев".

2.    Средствата за проектирането и поставянето на пътен светофар да бъдат заложени в Бюджет 2020 на Община Бургас.

3.    Да бъдат осигурени за проектиране 10 000 лв. при актуализация на Бюджет 2020 от § 1020.

 

Подготвя се задание за проектиране. Предстои изготвяне на проект.

44.  ОбС 08-00-9560 Докладна записка от Бенчо Бенчев и Стоян Колев - общински съветници от Коалиция "Ние гражданите", Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Изграждането на втори етаж на паркинга под Трета поликлиника

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Възлага на Община Бургас да извърши предпроектни проучвания на паркинг под ДКЦ II за възможността за изграждане на втори етаж с перспектива за трети.

2.    Възлага на Общинската администрация и комисиите по Транспорт и Устройство на територията да направят обследване на възможните места за построяване на паркинги в ЦГЧ, както и във всички жилищни комплекси на Бургас.

 

Изготвени са предложения за ситуиране на надземни паркинги в ЦГЧ, ж.к. "Възраждане" и ж.к. "Братя Миладинови". Същите са оповестени и са постъпили възражения от граждани за всяка от позициите. Към момента се обследват нови локации.

 

 

 

Протокол № 8 от проведеното на 31.03.2020 година заседание 

 

 

 

13.  ОбС 08-00-9896 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот - държавна собственост, находящ се в  ПЗ Меден Рудник, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху 11799/321807 кв.м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.665.159, целият с площ 321807 кв.м, актуван с АЧДС №5319/24.01.2011г. и Акт за поправка №9252/22.01.2011г. за частна държавна собственост, върху който са образувани нови ПИ, представляващи:

1. ПИ с проектен идентификатор 07079.665.232 с проектна площ 11127 кв.м, образуван от ПИ с идентификатор  07079.665.159 по действащи КККР на гр. Бургас, с предвидено отреждане за второстепенна улица и паркинг по одобрен ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР с Решение № 48-15/25.09.2018 год. на Общински съвет - Бургас;

2. ПИ с проектен идентификатор 07079.665.225 с проектна площ 672 кв.м, образуван от ПИ с идентификатор  07079.665.159 по действащи КККР на гр. Бургас, с предвидено отреждане "за обществено обслужване и техническа инфраструктура" по одобрен ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР с Решение № 48-15/25.09.2018 год. на Общински съвет - Бургас;

II. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.I.

 

Изпратено е писмо до Областен Управител на Област Бургас с искане за безвъзмездно прехвърляне на имоти -държавна собственост, ведно с финансово- икономическа обосновка и приложения. Допълнително са изпратени и окончателни скици на двата имота с цел съставяне на актове за държавна собственост.

 

 

15. ОбС 08-00-9903 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.304 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на 334,50 / 731,81 (триста тридесет и четири цяло и петдесет стотни от седемстотин тридесет и едно цяло и осемдесет и една стотни) кв.м идеални части от недвижим имот, актуван с Акт №4535/06.03.2007г. за частна общинска собственост, представляващ идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ (две римско) в кв. 7 (седем), целият с площ 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м., отреден "за жилищно застрояване" по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Бр. Миладинови", гр. Бургас, при граници: северозапад - УПИ ХІІ; североизток - улица; югоизток - УПИ ІІІ-36; югозапад - УПИ ХІІ, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.304 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула четири), целият с площ 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м по одобрени Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при граници на целия имот: 07079.620.43, 07079.620.305, 07079.620.53, припадащи се към самостоятелни обекти в двуетажната масивна жилищна сграда построена в имота, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Бр. Миладинови", кв. Работнически жилища, блок 1, собственост на физически и юридически лица, разпределени както следва:

І. Да се продадат на М. К. В. и С. К. Д като собственици при квоти - 1/8 ид. части за първия и 7/8 ид. части за втория, на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.13 - общо 8,628 % (осем цяло и шестстотин двадесет и осем хилядни процента) ид. части, равняващи се на 75,41/874 кв.м ид. части (седемдесет и пет цяло и четиридесет и една стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м. ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, съответно на М. К. В. - 1/8 ид. части от 75,41 кв. м ид. ч., равняващи се на 9,43/874 кв.м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.620.304 по КК, с пазарна стойност 8 695 (осем хиляди шестстотин деветдесет и пет лева) лв., без ДДС и на С. К. Д. - 7/8 ид. части от 75,41 кв.м ид. ч., равняващи се на 65,98/874 кв. м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.620.304 по КК, с пазарна стойност 60 840 (шестдесет хиляди осемстотин и четиридесет лева) лв., без ДДС.

            ІІ. Да се продадат на "СИТИ БИЛД" ЕООД, с ЕИК 102929894 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Оборище № 2, ет. 3, представлявано от Х. Т. Т. - Управител, като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.2 - 8,166 % (осем цяло и сто шестдесет и шест хилядни процента) ид. части, равняващи се на 71,37/874 (седемдесет и едно цяло и тридесет и седем стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 65 810 (шестдесет и пет хиляди осемстотин и десет лева) лв., без ДДС.

ІІІ. Да се продадат на П. В. Т. като собственик на 1/2 ид. части от СОС с идентификатор 07079.620.304.1.5 - 1/2 от 7,953 % (седем цяло и деветстотин петдесет и три хилядни процента) ид. части, равняващи се на 34,76/874 кв.м ид. части (тридесет и четири цяло и седемдесет и шест стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 32 052 (тридесет и две хиляди и петдесет и два лева) лв., без ДДС;

ІV. Да се продадат на Й. Т. Т. като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.12 - 8,703 % (осем цяло и седемстотин и три хилядни процента) ид. части, равняващи се на 76,06/874 (седемдесет и шест цяло и нула шест стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 70 135 (седемдесет хиляди сто тридесет и пет) лв., без ДДС;

V. Да се продадат на М. Б. Д. като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.304.1.8 - 8,799 % (осем цяло и седемстотин деветдесет и девет хилядни процента) ид. части, равняващи се на 76,90/874 (седемдесет и шест цяло и деветдесет стотни от осемстотин седемдесет и четири) кв.м ид. части от цитирания имот, с приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 70 910 (седемдесет хиляди деветстотин и десет лева) лв., без ДДС.

 

Издадена Заповед №1086/12.05.2020г. на Кмета на Община Бургас, връчена на С.К.Д. на 04.06.2020г.; в процес на връчване на М.К.В.; Заповед № 1093/12.05.2020г. на Кмета, връчена на Х.Т.Т. на 02.06.2020г.; Заповед № 1095/12.05.2020г. на Кмета, връчена на П.В.Т. на 02.06.2020г.; Заповед № 1096/12.05.2020г. на Кмета, в процес на връчване на Й.Т.Т.; Заповед № 1097/12.05.2020г. на Кмета, в процес на връчване на М.Б.Д.

 

 

16.  ОбС 08-00-9913 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ "Север", град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

                   I.     Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета с решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), в Раздел І. "Продажба на общински имоти, чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нова точка: УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ "Север", град Бургас, с площ 1822 кв. м, отреден за складово - производствени дейности.

                II.     Да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, на недвижим имот, актуван с Акт № 9355/10.03.2020 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ "Север", град Бургас, с площ 1822 кв. м, отреден за складово - производствени дейности, при граници: север - УПИ II-627, изток - улица, юг - тупик, запад - УПИ I-733, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас, с площ 1821 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, при съседи: 07079.605.734, 07079.605.386, 07079.605.627, 07079.605.733, с начална конкурсна цена в размер на 136 900(сто тридесет и шест хиляди и деветстотин )лева, без ДДС, при стъпка за наддаване 10 (десет) % от началната конкурсна цена, без ДДС, равняваща се на 13 690(тринадесет хиляди, шестотин и деветдесет) лева, без ДДС.

Издадена е Заповед № 1153/21.05.20 г. на Кмета на Община Бургас за откриване на тръжна процедура. Не се явиха кандидати за участие в търга.

 

 

24.  ОбС 08-00-9906 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти - публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

                   I.          Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  ІV. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по

т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), със следните имоти:

1.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", представляваща обект № 5, с площ 173,20 кв. м;

2.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", представляваща обект № 16, с площ 16,60 кв. м;

3.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", представляваща обект № 17, с площ 17,63 кв. м;

4.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", представляваща обект № 20, с площ 14,06 кв. м;

5.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", представляваща обект № 21, с площ 14,06 кв. м;

6.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", представляваща обект № 22, с площ 14,06 кв. м;

7.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов", представляваща обект № 4, с площ 16,80 кв. м;

8.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов", представляваща обект № 5, с площ 12,50 кв. м;

9.  Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов", представляваща обект № 6, с площ 37,00 кв. м.

                II.          Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните обособени обекти - публична общинска собственост: 

1.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 173,20 кв. м, разположен на кота +1.53, при граници: север - външен зид, изток - вход, юг - зала № 1, запад - външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 091,16 лева (хиляда деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.), без ДДС.

2.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, представляваща обект № 16, с площ 16,60 кв. м, при граници: север - коридор, изток - коридор, юг - зала № 1, запад - помещение № 17, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 104,58 лева (сто и четири лв. и петдесет и осем ст.), без ДДС.

3.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, представляваща обект № 17, с площ 17,63 кв. м, при граници: : север - коридор, изток - обект № 16, юг - зала № 1, запад - помещение № 18, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 111,06 лева (сто и единадесет лв. и шест ст.), без ДДС.

4.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, представляваща обект № 20, с площ 14,06 кв. м, при граници: север - коридор, изток - вход към залата, юг - коридор, запад - вход към залата, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС.

5.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, представляваща обект № 21, с площ 14,06 кв. м, при граници: север -  фоайе, изток - обект № 22, юг - коридор, запад - вход на спортната зала, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС.

6.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Младост", изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", град Бургас, представляваща обект № 22, с площ 14,06 кв. м, при граници: север -  фоайе, изток - вход на спортната зала, юг - коридор, запад - обект № 21, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,57 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и седем ст.), без ДДС.

7.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов", изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. "Зорница", град Бургас, представляваща обект № 4, с площ 16,80 кв. м, при граници: север - фоайе, изток - обект № 5, юг - външен зид, запад - входно преддверие, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,07 лева (сто и деветнадесет лв. и седем ст.), без ДДС.

8.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов", изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. "Зорница", град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 12,50 кв. м, при граници: север - фоайе, изток - фоайе, юг - външен зид, запад - обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88, 59 лева (осемдесет и осем лв. и петдесет и девет ст.), без ДДС.

9.    Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в спортна зала "Бойчо Брънзов", изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. "Зорница", град Бургас, представляваща обект № 6, с площ 37,00 кв. м, при граници: север - зала, изток - вход към залата, юг - фоайе, запад - обект № 7, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 262,23 лева (двеста шестдесет и два лв. и двадесет и три ст.), без ДДС.

 

Открита тръжна процедура със Заповед № 1155/21.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас.

По т.4 - Със Заповед № 1521/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас е определен за спечелил търга ЕТ "А-П.Д."

По т. 1 - Със Заповед № 1523/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас е определен за спечелил търга "Е.К. 87" ЕООД, предстои сключване на Договор.

По т. 8 - Със Заповед № 1533/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас е определен за спечелил търга "В.2016" ЕООД.

По т. 7 - Със Заповед № 1531/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас е определен за спечелил търга "В.2016" ЕООД, предстои сключване на Договор.

За останалите обекти не са се явили кандидати.

 

 

 

34.  ОбС 08-00-9890 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1.        ИЗБИРА М. КАРАСТОЯНОВА, за управител на "Обреден комплекс" ЕООД за срок от 3 години, считано от 24.04.2020 г.

2.        ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.

3.        ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане управлението на "Обреден комплекс" ЕООД с г-жа М. Карастоянова, съгласно утвърдения образец №2 към приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

 

Изпълнено. В съответствие с цитираното решение е сключен договор № 26-00-357 от 24.04.2020 година за възлагане на управлението на "Обреден комплекс" ЕООД с г-жа Магдалена Карастоянова, за срок от 3 години, по  утвърдения образец №2 към приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

 

40.  ОбС 08-00-9713 Докладна записка от Боян Дяков - общински съветник от ПП НФСБ, относно: Поставяне на изкуствени неравности в Северна промишлена зона 

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да организира изграждането на изкуствени неравности тип "легнал полицай", непосредствено до сградата на магазин "Кауфланд", на улицата в Северна промишлена зона, която свързва 5-ти километър с бул. "Транспортна", като необходимите средства да бъдат осигурени от бюджета на общината за 2020 г., предвидени за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа.

 

Решението е изпълнено.

 

 

 

 

Протокол № 9 от проведеното на 28.04.2020 година заседание 

 

 

 

 

10.  ОбС 08-00-9977 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.      Община Бургас да сключи договори за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и/или ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на следните проекти: "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско пристанище", кв. "Крайморие", гр. Бургас" по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020; "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26" по Оперативна програма "Региони в растеж"; "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. к. "Меден рудник",  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" по Оперативна програма "Региони в растеж"; "Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас" по ОП "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", приоритетна ос "Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините", процедура BGENERGY-2.001 "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините"; "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап" по ОП "Региони в растеж" 2014 -2020; "Създаване на Младежки международен център Бургас" по Финансов механизъм на ЕИП 2014 - 2021, "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт" по ОП "Околна среда"; "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE; "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" по Оперативна програма "Региони в растеж"; "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека" по Оперативна програма "Региони в растеж"; "Реконструкция на ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас - част от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. "Меден рудник - етап II" по Оперативна програма "Региони в растеж" при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга - до 14 784 885 лева (четиринадесет милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и пет лева)
 • Валута на дълга - лева
 • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

-          Срок на погасяване - до 144 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

-          Източници за погасяване на главницата - от приходите, генерирани по проектите, където е приложимо, и/или от собствени бюджетни средства;

 • Максимален лихвен процент:

-          За кредита от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 2.8%;

-          За кредита от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" - Референтен лихвен процент на ОББ за бизнес клиенти плюс максимална надбавка от 1%;

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовите политики на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове";
 • Начин на обезпечaване на кредита:

-          Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Бургас по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.      Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас да подготви исканията за кредит, да ги подаде в офиса на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", да подпише договорите за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3.      На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия за подаване на документи пред финансовите институции за сключване на договор, при посочените условия, съответно, стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки, за изпълнение и приключване на проектите в максимално кратък срок.

 

Изпълнено. Подписан договор за кредит.

 

 

11.  ОбС 08-00-9964 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци - Братово

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Одобрява финансовото участие на Община Бургас за изпълнение на "Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците "Братово -запад" - Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1" в размер до 3 039 334,78 лв., представляващо 38,03 % от стойността на сключения договор с ДДС.

2. Дава съгласие финансовия ресурс по т. 1 да бъде осигурен от собствени средства, натрупани от община Бургас като отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

 

Решението на ОбС - Бургас е изпълнено. След проведена обществена поръчка е сключен договор с ЗЗД "Еко билд-Братово" за "Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците "Братово-запад" - Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1" на стойност 7 991 940,00 лв. с ДДС.

Финансовото участие на Община Бургас в размер на 3 039 334,78 лв. е осигурено от собствени средства, натрупани от община Бургас като отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Договорът се изпълнява, към момента се извършва проектиране след което ще се пристъпи към съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества и издаване на разрешение за строеж.

 

 

 

 

12.  ОбС 08-00-9955 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване на дължимата месечна наемна цена по сключен договор №04-06-66(622-1)/26.03.2014г. между "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да се измени Договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г., като създава Чл.3а, със следното съдържание:

"Чл.3а Месечната наемна цена посочена в чл.3 от Договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г. за наем на превозни средства за извършване на обществена услуга за превоз на пътници за месеците от обявяване на извънредното положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. до края на текущата година се дължи до 30 ноември 2020 година."

2. Дава съгласие, управителят на "Бургасбус" ЕООД да подпише анекс към договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г. съгласно приложения проект.

3. Упълномощава Красимир Стойчев, заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика" при Община Бургас, да подпише анекс към договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г., съгласно приложения проект.

4. Дава съгласие Община Бургас да изплати авансово финансов ресурс в размер на 90% от издадените фактури от "Бургасбус" ЕООД за съответните предходни месеци на 2019 г. за периода на извънредното положение. Авансовите плащания ще бъдат приспаднати на база реално извършени разходи на дружеството от 31.12.2020 г. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на собствените приходи.

 

 

Изпълнено. В съответствие с цитираното решение, между управителя на "Бургасбус" ЕООД и заместник-кмет "Финанси, бюджет и икономика"  е сключен анекс № 53-00-261/8/22.05.2020г. към договор № 04-06-66(622-1)/26.03.2014г., с който месечната наемна цена се дължи до 30 ноември 2020 година."

           За периода на извънредното положение са извършени  авансови плащания  за карти с намаление за определени социални групи, в размер до 90% от размера на издадени фактури за съответните предходни месеци на  2019г. Авансовите плащания ще бъдат приспаднати на база реално извършени разходи на дружеството от 31.12.2020 г. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на собствените приходи.

 

 

17.  ОбС 08-00-9985 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ II-372 и IV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет - Бургас одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, с цел промяна на отреждането на УПИ от "За жилищни нужди", в "За озеленяване и благоустрояване", без предвидено ново застрояване.

II. Дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет - Бургас възлага на общинската администрация да изготви служебно проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  Общински съвет - Бургас допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г., приета с Решение по т. 4 от проведеното на 28.01.2020г. заседание (Протокол №6), в раздел VI "Отчуждаване за обекти на публичната общинската собственост", с нова точка 12 - "Отчуждаване на УПИ II-372 и УПИ ІV-372 в кв. 22а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас".

 

В изпълнение на решението е издадена заповед за изменение на ПУП, която се обжалва пред Административен съд Бургас.

 

 

18.  ОбС 08-00-9986 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет - Бургас одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-133  в кв. 3а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, с цел включване на УПИ към уличната регулация за реализиране на крайуличен паркинг.

II. Дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет - Бургас възлага на общинската администрация да изготви служебно проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ V-133  в кв. 3а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, съобразно одобреното по т. I техническо задание.

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  Общински съвет - Бургас допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г., приета с Решение по т. 4 от проведеното на 28.01.2020г. заседание (Протокол №6), в раздел VI "Отчуждаване за обекти на публичната общинската собственост", с нова точка 13 - "Отчуждаване на УПИ V-133 в кв. 3а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас".

 

Издадена е заповед за изменение на ПУП, която се обжалва пред Административен съд Бургас.

 

 

20. ОбС 08-00-9993 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в ПЗ "Север", гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в ПЗ "Север", гр. Бургас, попадащи в улична регулация съгласно влязло в сила изменение на ПУП-ПУР, одобрено с Решение № 46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет-Бургас, представляващи:

-        ПИ с идентификатор 07079.603.99 и с площ 3538 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: "За друг вид застрояване" по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК;

-        ПИ с проектен идентификатор 07079.603.189 и с проектна площ 4 кв.м по КККР на гр. Бургас;

-        ПИ с проектен идентификатор 07079.603.204 и с проектна площ 2 кв.м по КККР на гр. Бургас;

-        ПИ с проектен идентификатор 07079.603.205 и с проектна площ 611 кв.м по КККР на гр. Бургас.

 

 

Изпратено писмо с изх.№ 06-00-135/29.06.2020 г. до Областен управител на Област Бургас с искане за безвъзмездно прехвърляне на имоти - държавна собственост, придружено с финансово-икономическа обосновка.

 

 

 

21. ОбС 08-00-9997 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, находящ се в м. Под шосето, землище гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, находящ се в м. Под шосето, землище гр. Бургас, представляващ ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3075 и с проектна площ 1706 кв.м по КККР на гр. Бургас, попадащ в улична регулация съгласно влязъл в сила ПУП-ПУР, одобрен с Решение № 43-7/ 26.06.2018 г. на Общински съвет - Бургас.

 

Изпратено е писмо с изх.№ 06-00-134/29.06.2020 г. до Областен управител на Област Бургас с искане за безвъзмездно прехвърляне на имоти - държавна собственост, придружено с финансово- икономическа обосновка.

 

 

21.  ОбС 08-00-10001 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас  

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - "Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нова подточка: УПИ VIII-194, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 605 кв. м., актуван с Акт №9263/19.09.2019 г. за частна общинска собственост; УПИ VI-148, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 868 кв. м, актуван с Акт №9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

2.1. УПИ XIII в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 608 кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ XII-18, изток-улица, юг-улица, запад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.832.203 по КККР на гр. Бургас, с площ 608 кв. метра, актуван с Акт №9361/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 660,00 (деветнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

2.2. УПИ VIII-194 в кв. 4а по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 605 кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VII-30, 194, изток-край на регулация, юг-УПИ IX-36, УПИ X-196, УПИ XI-197, запад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.832.194 по КККР на гр. Бургас, с площ 605 кв. метра, актуван с Акт №9263/19.09.2019 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 350,00 (двадесет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС;

2.3. УПИ VI-148 в кв. 15 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 868 кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-улица, изток-УПИ VII-144, УПИ IX-145, юг-УПИ XII-149, запад- УПИ XIII-123 и УПИ V-123, съответстващ на ПИ идентификатор 07079.832.148 по КККР на гр. Бургас, с площ 868 кв. метра, актуван с Акт №9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 30 770,00 (тридесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

 

Издадена Заповед № 1226/27.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас за открита тръжна процедура. При проведеният търг е извършена е продажба на описания в т. 2.1 от настоящото решение имот.

 

 

 

22.  ОбС 08-00-9990 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургасотносно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

РЕШЕНИЕ:

 

       Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.92 по КККР на с. Маринка, с площ 250 кв. метра, при граници: 47202.503.93, 47202.503.241, 47202.503.234, 47202.503.89, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 92, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 250 кв. метра, актуван с Акт №8927/16.02.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 6 080 (шест хиляди и осемдесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.314 по КККР на с. Маринка, с площ 400 кв. метра, при граници: 47202.503.64, 47202.503.231, 47202.503.63, 47202.503.230, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №314, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 400 кв. метра, актуван с Акт №8941/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 220 (девет хиляди двеста и двадесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.316 по КККР на с. Маринка, с площ 483 кв. метра, при граници: 47202.503.386, 47202.503.235, 47202.503.80, 47202.503.81, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №316, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 483 кв. метра, актуван с Акт №8928/16.02.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 10 130 (десет хиляди сто и тридесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.317 по КККР на с. Маринка, с площ 416 кв.м., при граници:47202.503.197, 47202.503.235, 47202.503.91, 47202.503.90, 47202.503.319, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №317, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 416 кв. метра, актуван с Акт №8943/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 520 (девет хиляди петстотин и двадесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.318 по КККР на с. Маринка, с площ 403 кв. метра, при граници: 47202.503.90, 47202.503.91, 47202.503.87, 47202.503.86, 47202.503.234, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №318, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 403 кв. метра, актуван с Акт №9362/26.03.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 420 (девет хиляди четиристотин и двадесет) лева;

            - поземлен имот с идентификатор 47202.503.319 по КККР на с. Маринка, с площ 484 кв. метра, при граници: 47202.503.95, 47202.503.197, 47202.503.317 47202.503.90, 47202.503.234, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №319, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 484 кв. метра, актуван с Акт №8944/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 11 220 (единадесет хиляди двеста и двадесет) лева.

 

Издадена Заповед № 1226/27.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас за открита тръжна процедура.  Извършена е продажба на четири от имотите, описани в настоящото решение.

 

 

 

 1. ОбС 08-00-9991 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с. Твърдица, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

РЕШЕНИЕ:

 

           Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с. Твърдица, одобрени със Заповед №РД-18-93/ 12.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 642 кв. метра, при съседи: 72151.506.68, 72151.506.97, 72151.506.104, 72151.506.37, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №67, находящ се в кадастрален район 506 по ПНИ на с.о. "Батака", земл. с. Твърдица, община Бургас, целият с площ 642 кв. метра, актуван с Акт №8460/27.06.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 14 650 (четиринадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева.

 

 

Издадена Заповед № 1226/27.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас за открита тръжна процедура.  Вследствие на проведената тръжна процедура е извършена продажба на описаният ПИ.

 

 

 

 1. ОбС 08-00-9992 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, всички в кв.3 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

- Недвижим имот, актуван с Акт №8801/28.11.2017г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І-92 (първо римско за имот деветдесет и две), целият с площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м.,  отреден за "Обслужващи и безвредни производствени дейности", в кв.3 (три) кв.м. по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, гр. Бургас,  при граници: североизток -УПИ ІІ, югоизток -УПИ VІІ, югозапад и северозапад -улици, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.92 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет две) и площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.932, 07079.820.91  и 07079.820.93, с начална тръжна цена 87 600 (осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

- Недвижим имот, актуван с Акт №8800/28.11.2017г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-93 (второ римско за имот деветдесет и три), целият с площ 619 (шестстотин и деветнадесет) кв.м., отреден за "Обслужващи и безвредни производствени дейности" в кв.3 (три) кв.м. по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, гр. Бургас,  при граници: североизток -УПИ ІІІ, югоизток -УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ, югозапад -УПИ І и северозапад -улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.93 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет три) и площ 617 (шестстотин и седемнадесет) кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.92, 07079.820.91, 07079.820.90, 07079.820.89  и 07079.820.94, с начална тръжна цена  100 290 (сто хиляди двеста и деветдесет) лева, без ДДС.

и

- Недвижим имот, актуван с Акт №8799/29.11.2017г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ -94 (три римско за имот деветдесет и четири), целият с площ 823 (осемстотин двадесет и три) кв.м., отреден за "Обслужващи и безвредни производствени дейности" в кв.3 (три) кв.м. по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, гр. Бургас,  при граници: североизток -улица, югоизток -УПИ ІV и УПИ V, югозапад -УПИ ІІ и северозапад -улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.94 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет четири) и площ 824 (осемстотин двадесет и четири) кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.93, 07079.820.89, 07079.820.934 и 07079.820.88, с начална тръжна цена 133 780 (сто тридесет и три хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

 

 

 

Издадена Заповед  № 1226/27.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас за открита тръжна процедура.  При проведената тръжна процедура е извършена продажба на трите описани ПИ.

 

 

 

28.  ОбС 08-00-9994 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между физическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 в кв. 42 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.620.367 по КК на гр. Бургас, представляващ част от улична регулация

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Р. Д. К., на недвижими имоти, представляващи нови поземлени имоти (ПИ) с проектни идентификатори 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с проектна площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м, съответстващ на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас и 07079.620.367 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест седем), целият с площ 36 (тридесет и шест) кв.м по КК на гр. Бургас, съответстващ на част от улична регулация на бул. Стефан Стамболов и ул. "Марица", въз основа на издадени Скици - проект от СГКК - гр. Бургас, на основание изготвен и внесен със Заявление № 01-150032-02.04.2020г. от Община Бургас, проект за промяна на КККР на гр. Бургас, с които ПИ с идентификатор 07079.620.148 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно четири осем), целият с площ 328 (триста двадесет и осем) кв.м се разделя на описаните два ПИ с проектни идентификатори 07079.620.366 и 07079.620.367, при следните условия:

1.ОБЩИНА БУРГАС, с ЕИК 000056814 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 да получи в дял и стане изключителен собственик на ПИ с проектен идентификатор 07079.620.367 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест седем), целият с площ 36 (тридесет и шест) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.211, 07079.620.366, 07079.620.145, 07079.620.150, представляващ част от улична регулация на бул. "Стефан Стамболов" и ул. "Марица", по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, с пазарна стойност определена в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, без ДДС.

Данъчната оценка на описания дял е в размер на 1955.50 лева(хиляда деветстотин петдесет и пет лева и петдесет стотинки).

2. Р. Д. К., да получи в дял и стане изключителен собственик на 278/292 (двеста седемдесет и осем от двеста деветдесет и два) кв.м ид. части от поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.147, 07079.620.211, 07079.620.367, 07079.620.145, 07079.620.150, съответен на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, при граници: северозапад - УПИ І-1862,1863; североизток - бул. Ст. Стамболов; югоизток - ул. Марица; югозапад - УПИ ІІІ-1866,1867, ведно с построената в имота сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 209,50 (двеста и девет цяло и петдесет стотни) кв.м, включваща партер с площ 81,90 ( осемдесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м, І-ви (първи) етаж с площ 11,14 (единадесет цяло и четиринадесет) кв.м, ІІ-ри втори) етаж с площ 70,12 ( седемдесет цяло и дванадесет стотни) кв.м, антре с площ 0,73 ( нула цяло и седемдесет и три стотни) кв.м, антре с площ 1,61 (едно цяло и шестдесет и една стотни) кв.м, изба с площ 21 (двадесет и един) кв.м, изба с площ 23 (двадесети три) кв.м, с пазарна стойност 519 103,67 (петстотин и деветнадесет хиляди сто и три лева и шестдесет и седем стотинки) лева, без ДДС и данъчната оценка на описания дял е в размер на 86 654.30лева (осемдесет и шест хиляди  шестстотин петдесет и четири лева и тридесет стотинки),

в съсобственост с "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" ЕООД, с ЕИК 102844440, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 82, ет.1, представлявано от К. Х. Николов - Управител, притежаващо 14/292 (четиринадесет от двеста деветдесет и два) кв.м ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.147, 07079.620.211, 07079.620.367, 07079.620.145, 07079.620.150, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, при граници: северозапад - УПИ І-1862,1863; североизток - бул. Ст. Стамболов; югоизток - ул. Марица; югозапад - УПИ ІІІ-1866,1867, с пазарна стойност 12 157,46 (дванадесет хиляди сто петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки) лева, без ДДС и данъчната оценка в размер на 950.50 лева (деветстотин и петдесет лева и петдесет стотинки),

като за уравняване на дяловете Р. Д. К. заплати на Община Бургас пазарната стойност на 243,33/292 (двеста четиридесет и три цяло и тридесет и три стотни от двеста деветдесет и два) кв.м идеални части от ПИ с проектен идентификатор 07079.620.366 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три шест шест), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.147, 07079.620.211, 07079.620.367, 07079.620.145, 07079.620.150, съответен на УПИ ІІ-1864,1865 (две римско за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин шестдесет и четири и  хиляда осемстотин шестдесет и пет) в кв. 42 (четиридесет и две), целият с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, при граници: северозапад - УПИ І-1862,1863; североизток - бул. Ст. Стамболов; югоизток - ул. Марица; югозапад - УПИ ІІІ-1866,1867, ведно със следните идеални части от построената в имота сграда: 3,71/11,14 (три цяло и седемдесет и една стотни от единадесет цяло и четиринадесет стотни) кв.м ид.ч. от І-ви етаж, целият с площ 11,14 (единадесет цяло и четиринадесет стотни) кв.м;  23,37/70,12 (двадесет и три цяло и тридесет и седем стотни от седемдесет цяло и дванадесет стотни) кв.м ид.ч. от ІІ-ри жил. етаж, целият с площ 70,12 (седемдесет цяло и дванадесет стотни) кв.м; 0,24/0,73 (нула цяло и двадесет и четири стотни от нула цяло и седемдесет и три стотни) кв.м ид.ч. от антре, цялото с площ 0,73 (нула цяло и седемдесет и три стотни) кв.м; 0,54/1,61 (нула цяло петдесет и четири стотни от едно цяло и шестдесет и една стотни)  кв.м ид.ч. от антре, цялото с площ 1,61 (едно цяло и шестдесет и една стотни) кв.м; 7/21 (седем от двадесет и един) кв.м от избено помещение, цялото с площ 21 (двадесет и един) кв.м, определена в размер на 254 054 (двеста петдесет и четири хиляди и петдесет и четири) лева, без ДДС.

 

Издадена е Заповед № 1229/27.05.2020г. на Кмета на Община Бургас, връчена на Р. Д. К. на 16.06.2020 г. с указан срок за извършване на плащане.

 

 

 

30. ОбС 08-00-9995 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от двуетажна сграда, представляваща павилион № 5 от ДГ "Звездица - Зорница", град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

РЕШЕНИЕ:

 

                        I.          Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г., в раздел ІV. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова точка: "част от двуетажна сграда с идентификатор 07079.601.264.1 по КККР на град Бургас (павилион № 5 от ДГ"Звездица-Зорница"), с площ на обособената част 488 кв. м.

                    II.          Да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за образователни дейности, самостоятелно обособена част от двуетажна масивна сграда - павилион № 5 от ДГ "Звездица-Зорница", град Бургас, отразена с идентификатор 07079.601.264.1 по КККР на град Бургас, построена в УПИ XIX-264, кв. 9 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", град Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.264 по КККР на град Бургас, за които е съставен Акт № 9224/01.08.2018 г. за публична общинска собственост, с разгърната застроена площ на обособената част от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв. метра, състояща се от една секция с вход №1, включваща две занимални, разположени на два етажа и обслужващи и санитарни помещения, с начална тръжна цена на месечния наем, в размер на 1220(хиляда двеста и двадесет) лева, без ДДС.

                 III.          Участниците в търга да осъществяват дейност в областта на образованието и да са вписани в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

                  IV.          В договора за отдаване под наем да бъдат включени следните клаузи:

1.    Помещенията в павилион № 5 на ДГ "Звездица-Зорница" - град Бургас, предмет на договора, да се ползват за образователни дейности.

2.    Всички подобрения и преустройства на имота се съгласуват с ръководството на ДГ Звездица-Зорница" - град Бургас и Община Бургас по предвидените законови разпоредби.

3.    Наемателят е длъжен да извърши ремонт, като направените от него инвестиции ще се приспадат от месечния наем до изчерпване стойността на направените подобрения в имота.

4.    Инвестициите, извършени от наемателя, ще се приспадат от месечния наем при представени документи и фактури, след извършване на проверка на обекта от служители на Община Бургас.

5.    След прекратяване действието на договора за наем, всички извършени от наемателя подобрения, в резултат на основни, текущи ремонти, реконструкции и преустройства, остават собственост на Община Бургас, като наемателят няма право да претендира заплащането им.

6.    Всички разходи за ел. енергия, вода, отопление, чистота, хигиена и всички други разходи, свързани с ползването и поддръжката на имота, са за сметка на наемателя.

7.    Наемателят застрахова за своя сметка в полза на Община Бургас наетия имот за всички застрахователни събития. В случай на възникнало застрахователно събитие, застрахователят заплаща дължимото обезщетение  по банкова сметка на Община Бургас в "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, сметка BG 08 SOMB 91308424151744, код за вид плащане 44 41 00.

 

Със Заповед №1227/27.05.2020г. на Кмета на Община Бургас е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на описаната самостоятелно обособена част, представляваща павилион № 5 от ДГ "Звездица-Зорница" .

Със Заповед № 1524/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас Частно основно Училище "М.М.-Бс" ООД е определено за спечелил търга.

 

 

39.  ОбС 08-00-9868 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов - общински съветник от "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Поставяне на пътни знаци

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се поставят съответните пътни знаци, при спазване изискванията на Наредба № 18/23.07.2001г. за сигнализация на пътища с пътни знаци.

2.Финансирането да бъде изпълнено със средства от общинския бюджет.

 

Решението е изпълнено.

 

41. ОбС 08-00-10030 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк "Росенец", гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.15 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, Общински съвет Бургас:

1.    Одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк "Росенец", гр. Бургас, с което се преконфигурира частично уличната мрежа и кварталите, обособяват се нови квартали 11, 12, 13 и 14, преконфигурират се УПИ и се урегулират имоти, за които се обособяват нови УПИ, с приложена редукция по реда на чл.16 от ЗУТ, с функционално отреждане и предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас, подробно описани в матрици и таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящето решение.

2.    Одобрява проекти на предварителни договори, съгласно приложените такива.

3.    Обявява за частна общинска собственост частите от имоти, предмет на предварителните договори,  както следва: ПИ с проектен идентификатор 07079.831.299, с площ от 71 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.319, с площ от 1 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.313, с площ от 2291 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.306, с площ от 9 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.314, с площ от 894 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.315, с площ от 59 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.297, с площ от 3 кв. м.; ПИ  с проектен идентификатор 07079.831.285, с площ от 13 кв. м.; ПИ с проектен идентификатор 07079.831.284, с площ от 4566 кв. м.

4.    Дава съгласие, след влизане в сила на изменението на ПУП-ПРЗ да бъдат сключени окончателни договори за прехвърляне на частите от ПИ, съгласно приложените предварителни договори.

Решението по т.1 да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник", по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението е отменено с решение по т.33, протокол №11 от проведеното на 28.07.2020 г. заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС.

 

 

 

 

Протокол № 10 от проведеното на 27.05.2020 година заседание 

 

 

 

3. ОбС 08-00-10127 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев - председател на ПК по устройство на територията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

РЕШЕНИЕ:

 

         1. Възлага на общинската администрация в срок до 3 месеца да изготви и представи проект на наредба, съгласно чл.13а от ЗУТ.

         2. При внасяне на проекта в Общински съвет, към него да бъдат приложени и становища на съсловните организации и протокол от проведено обществено обсъждане.

 

Изготвен е проект на Наредбата, който предстои да бъде предоставен за обществено обсъждане.

 

 

 

 

8.      ОбС 08-00-10151 Докладна записка от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID - 19

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъдат отделени средства в размер на 75 хил. лева от бюджета на Община Бургас за външна, медийна и онлайн реклама, което ще спомогне за ефективното рекламиране на Бургас като сигурна туристическа дестинация.

 

 

Дата

Издател

Основание

услуга

сключени договори

платени 1 период

платени 2 период

22.5.2020

Медиа Сървис ООД

Дизайн скролери, печат

Печат

328.57 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

8.6.2020

Пан Медия ЕООД

Дизайн скролери, печат

Печат

718.18 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

10.6.2020

Топ принт ООД

Монтаж и демонтаж на винили, печат

Печат билборд

380.21 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

16.6.2020

Иновационни Системи Бургас ЕООд

Част. Пл. по д-р № 9/11.05.2020

 

28 800.00 лв.

2 400.00 лв.

0.00 лв.

22.6.2020

Гларус-Р ООД

радио реклама национален ефир

 

17 588.88 лв.

4 038.54 лв.

7 656.00 лв.

24.6.2020

Топ принт ООД

Монтаж и демонтаж на винили, печат

Печат билборд

447.24 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

24.6.2020

Пан Медия ЕООД

Дизайн скролери

 

211.22 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

26.6.2020

Радиокампания Си.Джей

Радио реклама в Енджой м.06-Рубрика Бургас - адресът на лято 2020

 

3 798.90 лв.

623.70 лв.

1360.80 лв.

 

Топ принт ООД

Монтаж и демонтаж на винили

 

138.88 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

6.7.2020

Пан Медия ООД

Наем външна реклама, мегаборд

 

2 692.00 лв.

1940.97 лв.

0.00 лв.

14.7.2020

БНТ

Изл. на рекл.клип в програмите на БНТ 1, остойностени схеми с гарант. Рейтинг /търговски съобщ./

 

16 414.95 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ССА

НАЕМ И ПЕЧАТ НА ВИНИЛИ

 

1599.84

 

 

22.07.2020

КОНСУМАТИВ ЕООД

ЛОГО САЛФЕТКИ ОБЩИНА БУРГАС

 

276.00

 

 

 

 

 

 

73394.88

   11 088.63 лв.

9016.80 лв.

 

 

 

 

 

9.      ОбС 08-00-10093 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България" по Резултат 4: "Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени" по програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021

РЕШЕНИЕ:

 

1.      Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България" по Резултат 4: "Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени" по програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  - 2021.

 

2.      Одобрява проект на партньорско споразумение за общо изпълнение на проект  "Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България", с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на Програма "Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)", финансирана от ФМ на ЕИП (2014-2021).

Проектното предложение е подадено от НДЕФ  на 11.06.2020г.

В проекта на партньорско споразумение за общото изпълнение проекта са включени 8 общини - София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен. По поканата партньор е и Norwegian Association of Local and Regional governments (KS). Към партньорското споразумение е представено на НДЕФ декларация-писмо за намерение.  Максималният размер на финансиране за проект е 278 000 евро, размерът на БФП  е 100%  от общите допустими разходи.

 

 

 

10.  ОбС 08-00-10092 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище "Ченгене скеле"; ДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020 г. , по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас - Камено", финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от Европейски фонд за морско дело и рибарство

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет - Бургас разрешава поемане на задължение за размера на авансовото плащане до 143 416,22 лв. (сто четиридесет и три хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и две стотинки), представляващи  110% от стойността на заявеното авансово плащане по ПМДР от Бенефициента по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-16 от 14.04.2020 г. за проект "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище "Ченгене скеле".

2. Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по проект: "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище "Ченгене скеле", ДБФП № МДР-ИП-01-16/14.04.2020 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., процедура BG14MFOP001-4.030 "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас - Камено" в размер на  143 416,22 лв. (сто четиридесет и три хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и две стотинки) или 110 % от стойността на заявеното авансово плащане със срок за предявяване до датата на влизане в сила на акта за верификация по окончателното искане за плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-16/14.04.2020г. (до 6 месеца от датата на изтичане на срока по Договора за БФП)

 

Искане за авансово плащане не е заявено към УО на ПМДР от Бенефициента по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-16 от 14.04.2020 г. за проект "Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище "Ченгене скеле". В момента се провеждат процедури за избор на изпълнители по проекта. След като те бъдат избрани и подписани договори с тях, се предвижда подаване на документи за превод на аванс по проекта.

 

 

 

13.  ОбС 08-00-10115 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП - ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет - гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП - ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет - гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по ПУП - ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет - гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

          Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1, чл.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т.5  от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочена дължина на трасето и площи на сервитутите.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

Служебно е изготвен  ПУП, съгласуван с контролни органи и експлоатационни дружества. Изпратено е съобщение за обнародване в Държавен вестник за изработения ПУП.

 

 

 

 

14.  ОбС 08-00-10117 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.13.74 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, част от ПУП - ПРЗ, с който се обособява нова обслужваща улица за обслужване на ПИ в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на границите на кв. Банево. 2. Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, (бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност "До регулация"), землище на кв. Банево, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1.    На основание чл. 21, ал. 8, т.1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa провеждане на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а, с което се засягат ПИ с идентификатори 07079.12.74 и 07079.13.164 по КК на гр. Бургас - общинска собственост, във връзка с проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.73 по КК на гр. Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, (бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност "До регулация"), землище на кв. Банево, гр. Бургас, с което се предвижда обособяване на три самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва: УПИ I - отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2102, УПИ II - отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2103 и УПИ III - отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2104, с функционално отреждане "за жилищно строителство", с лица и площи в съответствие с чл. 19, ал.1 от ЗУТ, при съобразяване с действащата улична регулация на кв. Банево, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ с приложена редукция от 7%, с предвидено ново свободно ниско застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 30%; Височина до 10м (3ет.); Кинт до 1,0 и Озеленяване мин. 60% и обособяване на нова обслужваща улица с габарит 9,00 м. от о.т. 79 до о.т. 79а.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Решението на Общински съвет Бургас е изпратено за обнародване и обявяване  в държавен вестник.

 

 

15.  ОбС 08-00-10129 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.615.301 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на "ЕМДИ БУРГАС" ЕООД с ЕИК 204152395 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Александър Велики" №13, вх. 2, ет. 1, представлявано от Д. Я. Димов - Управител, недвижим имот, актуван с Акт №9367/05.05.2020г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-301 (четири римско за имот планоснимачен номер триста и едно) в кв. 138 (сто тридесет и осем), целият с площ 219 (двеста и деветнадесет) кв.м, отреден "за обществено обслужване" по действащия ПУП-ПРЗ на ЗЦГЧ - гр. Бургас, при граници: северозапад - улица-тупик от о.т. 356b до о.т. 356с, УПИ ІІІ-300; североизток - УПИ ІІІ-300; югоизток - улица "Македония"; югозапад - улица-тупик от о.т. 356а до о.т. 356b, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.615.301 (нула седем нула седем девет точка шест едно пет точка три нула едно)  по одобрени Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, целият с площ 219 (двеста и деветнадесет) кв.м, при съседи: 07079.615.115, 07079.615.300, 07079.615.66, за сумата от 213 860 лв. (двеста и тринадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева), без ДДС.

 

Издадена е Заповед №1570/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас, връчена по реда на АПК и се изчаква внасяне на продажната цена.

 

 

 

16.  ОбС 08-00-10137 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №74 (474), вход З (8), етаж 6, апартамент № 158 - ляв, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9237/27.08.2019 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията - гр. Бургас на 15.10.2019 г., том 40, №77, дв. вх. рег. №13148, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок № 74(474), вход З(8), етаж 6, апартамент № 158, от "жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в "жилище за продажба".

2. Да се продаде на М. С. Я общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок № 74 (474), вход З(8), етаж 6, със застроена площ 67,94 кв.м, ведно с 1,478 % ид. части от общите части на сградата (4,94 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 158 с площ 3,01 кв.м, с идентификатор 07079.653.510.6.26 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07079.653.510.6.27; под обекта -07079.653.510.6.23, над обекта - няма  за сумата от 58 850 (петдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет) лева.

 

Решението е във фаза на изпълнение, изготвена е заповед на Кмета на Община Бургас за извършване на продажба в полза на лицето.

 

 

 

 

23.  ОбС 08-00-10136 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти - общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

                        I.                    Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас /Протокол № 6/, с нова точка: "част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. "Крайморие", ул. "Вълнолом" № 8, с функционално предназначение "Здравно заведение", актуван с Акт № 8330/15.03.2016 г. за публична общинска собственост, представляваща аптека".

                     II.                    Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас:

1.                       Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №2, запад - обект №4, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.

2.                       Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №3, запад - обект №5, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.

3.                       Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №4, запад - обект №6, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.

4.                       Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток - обект №5, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС.

5.                       Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток - обект №8, запад - обект №10, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС.

6.                       Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел и стълбище, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева, без ДДС.

7.                       Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад - обект №9, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС.

8.                       Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4,  с обща площ 28,82 кв.м, находящи се на I етаж в сградата на "Здравна служба", кв. Горно Езерово, град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север - външен зид, юг - помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева, без ДДС.

9.                       Част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. "Крайморие", ул. "Вълнолом" № 8, с функционално предназначение "Здравно заведение", актуван с Акт № 8330/15.03.2016 г. за публична общинска собственост, представляваща аптека с обща площ 40,07 кв. м, включваща приемно помещение с площ 25,92, складово помещение с площ 9,53 кв. м,  санитарен възел с площ 2,25 кв. м и изолационно преддверие с площ 2,37 кв. м, при граници: североизток - външен зид, югоизток - външен зид, югозапад - външен зид, северозапад - лекарски кабинет, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 937,64 лева (деветстотин тридесет и седем лв. и шестдесет и четири ст.), без ДДС.

10.                   Временен обект (Павилион) 2 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион №1, юг - павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

11.                   Временен обект (Павилион) 4 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица", откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи, запад - тротоарно пространство, север - павилион № 3, юг - павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

12.                   Нежилищен имот - частна общинска собственост, актуван с Акт № 234/23.09.1997 г за частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 117, вх. 11, представляващ подблоково помещение в жилищна сграда, с площ 19,22 кв. м, при граници: изток - бул. "Демокрация", запад - стълбище на вх. 11, север - магазин, юг - външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 363,25 лева (триста шестдесет и три лв. и двадесет и пет ст.), без ДДС.

13.                   Самостоятелен обект № 1а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 23,77 кв. м, при граници на обекта: изток - външен зид на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - обект № 2а, юг - външен зид на подлеза, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 187,20 лева (сто осемдесет и седем лв. и двадесет ст.), без ДДС.

14.                   Самостоятелен обект № 3а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м, при граници на обекта: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект №2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лева, без ДДС.

15.                   Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к."Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток - обект №6᾽, запад - обект № 4, север - външна стена на подлеза, юг - пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

16.                   Недвижим имот, актуван с Акт № 178/05.06.1997 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.501.232.4 по КК на град Бургас, представляващ метален павилион, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев" до бл. 49, със застроена площ 93,48 кв. м, при граници: североизток - магазин, югозапад - улица и бл. 51, северозапад - бл. 49, югоизток - бл. 51, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 196,30 лева (сто деветдесет и шест лв. и тридесет ст.), без ДДС.

17.                   Временен обект (павилион), отразен с идентификатор 07079.501.113.3 по КККР на град Бургас, с площ 48 кв. м, находящ се южно от бл. 21, между бл. 22 и бл. 23 в ж.к. "Изгрев", град Бургас, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 302,40 лева (триста и два лв. и четиридесет ст.), без ДДС.

18.                   Временен обект (павилион), находящ се в град Бургас, ж.к. "Славейков", североизточно от РУМ "Младост", с идентификатор 07079.602.509.4 по КККР на град Бургас, с площ 39 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,85 лева (сто двадесет и два лв. и осемдесет и пет ст.), без ДДС.

19.                   Обект № 10 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул. "Христо Ботев", град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ - сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток - площад, югоизток - външен зид, запад - външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

20.                   Нежилищен обект, актуван с Акт № 908/30.07.1998 г. за частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ул. "Стефан Стамболов" № 74, представляващ подблоково помещение, с площ 23,65 кв. м, при граници: изток - външен зид към ул. "Стефан Стамболов", запад - пенсионерски клуб, север - стълбищна клетка, юг - пенсионерски клуб, изток- външен зид, предназначен за офис, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 372,49 лева (триста седемдесет и два лв. и четиридесет и девет ст.), без ДДС.

 

Извършва се  техническа и документална подготовка за откриване на  тръжна процедура.

 

 

28.  ОбС 08-00-10091 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начина на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-211/27.04.2020 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя Йорданка Бенова - Ананиева за представител на Община Бургас в редовното общото събрание, насрочено за 28.05.2020 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на "УМБАЛ - БУРГАС" АД - гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов"  № 73, а при липса на кворум за 12.06.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за 2019 година - "За"

По т. 2 от дневния ред: Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор - "За";

По т. 3 от дневния ред: Приема на консолидирания доклад за дейността за 2019 година - "За";

По т. 4 от дневния ред: Одобряван консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистрирания одитор" - "За"

По т. 5 от дневния ред: Разпределя печалбата на дружеството за 2019 година - съгласно предложения доклад - "За"

По т. 6 от дневния ред: Освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година - "За"

По т. 7 от дневния ред: Избира предложения регистриран одитор - експерт-счетоводител В. Н. Влайчев - регистриран одитор с диплом № 0465 за 2020 година - "За";

По т. 8 от дневния ред: Определя състав на Съвета на директорите, както следва: Д-р Б. Миразчийски; Р. Иванова, доц. Д-р Ц. Велинов - "За"

По т. 9 от дневния ред: Определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - "За";

По т. 10 от дневния ред: Определя следния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението: две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата" - "За"  

По т. 11 от дневния ред: Приема промени в капитала на дружеството - съгласно приложения устав - "За";

По т. 12 от дневния ред: Приема промени в Устава на дружеството съгласно приложения проект - "За" .

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 28.05.2020 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от редовното общо събрание на УМБАЛ - БУРГАС АД, са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е свързана с осигуряване живота и здравето  на гражданите - безспорно в защитата на особено важен държавен и обществен интерес. 

 

Изпълнено. Гласувано съобразно решението на Общински съвет - Бургас.

32.  ОбС 08-00-9867 Докладна записка от Красимир Калудов и Христина Секлемова - общински съветници от ПП СЕК, относно: Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Община Бургас да постави помощни съоръжения тип "парапет в зоната на двата подхода до съществуващото стълбище в парковото пространство между бул. "Стефан Стамболов" и наклонения тротоар под светофара.

2.    Да бъдат осигурени 7 200 лв. с включено ДДС от ресурса за поддръжка на общинска собственост или предвидени след евентуална актуализация на бюджета през второто полугодие.

 

Решението е изпълнено.

 

 

33.  ОбС 08-00-10142 Докладна записка от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), Георги Маринчев - зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов - членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение №13.6

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие за редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение № 13.6, със сума в размер на 105 210 лв.

II. Възлага на общинска администрация да изготви анекси за актуализация на сключените договори за финансово подпомагане на спортните клубове, съгласно т. I.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

Решението е изпълнено. Извършена е съответната редукция и са сключени анекси със спортните клубове.

 

 

 

Протокол № 11 от проведеното на 30.06.2020 година заседание 

 

1.      ОбС 08-00-10328 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас и Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите (включително осъществяване на функционално планиране и разработване на предварителен проект) за изграждане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА БОЛНИЦА в Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Общински съвет Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише Споразумение между Община Бургас и Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите (включително осъществяване на функционално планиране и разработване на предварителен проект) за изграждане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ДЕТСКА БОЛНИЦА В ОБЩИНА БУРГАС.

2.    На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Възможните дати за подписване на Споразумението са 6 или 7 юли, което обуславя безспорно защитата на особено важен държавен и обществен интерес. 

 

Изпълнено. На 06.07.2020 г. е подписано споразумение с Европейска инвестиционна банка за цялостното проучване на възможностите (включително осъществяване на функционално планиране и разработване на предварителен проект) за изграждане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА БОЛНИЦА в Община Бургас.

 

7.      ОбС 08-00-10292 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по "Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас" и получаване на финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика" за реализиране на дейностите по програмата.

2.    На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

Решението е изпълнено. Община Бургас кандидатства с проектното предложение за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика и то е одобрено. Има сключени договори и Програмата е в процес на изпълнение.

 

 

 

8.      ОбС 08-00-10267 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: "Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на "Улица на занаятите" по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение "Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно- реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на "Улица на занаятите" по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, инвестиционен приоритет 4 "Социална инфраструктура", група дейности "Културна инфраструктура".

 

Решението е изпълнено. Проектното предложение е изготвено и изпратено на Управляващия орган.

 

9.      ОбС 08-00-10232 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект №BG16М1ОР002-5.005-0003 "Разработване на програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021 - 2027", договор №BG16М1ОР002-5.005-0003-С01, процедура №BG16М1ОР002-5.005 "Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух - 2", приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух", ОП "Околна среда" 2014 - 2020

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект № BG16M1OP002-5.005-0003 "Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027", договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.005-0003-C01, процедура BG16M1OP002-5.005 "Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух - 2", приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух", ОП "Околна среда" 2014-2020 в размер на 19 994,00 (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева, представляващи 20 (двадесет) % от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

Издаването на Запис на заповед е във връзка с обезпечаване на авансовото по плащане по проекта. По проекта е внесено (27.07.2020 г.) искане за авансово плащане в размер а 19994 лева (20 % от цялата стойност на проекта - 99 970 лева).  Финансирането е безвъзмездно 100% . Период на изпълнение 05.06.2020 - август 2022.

 

 

10.  ОбС 08-00-10231 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: №BG16М1ОР002-2.010-0034 "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо на неопасни отпадъци - Братово", ДБФП №BG16М1ОР002-2.010-0034-Ц01 от 05.06.2020 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Дава съгласие Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване,  който обезпечава авансовото плащане представляващо 10 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проект № BG16M1OP002-2.010-0034 "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово", ДБФП №BG16M1OP002-2.010-0034-C01, в размер на 795 176,41  лв. (седемстотин деветдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки).

2.    Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише издадената запис на заповед.

 

Издадена е Запис на заповед за 795 176,41  лв. Същата е представена на ОПОС за получаване на авансово плащане за реализация на проект № BG16M1OP002-2.010-0034 "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово" в същия размер.

 

 

11.  ОбС 08-00-10258 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Етап 3 - "Изграждане на обслужваща инфраструктура в с.о. Рибарско селище "Ченгене скеле", кв. Крайморие, община Бургас"

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие за сключване на договор за финансиране от ПУДООС за проект: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Зона Хижи - Eтап 2а ВиК мрежи и Етап 3- ВиК мрежи и ЛПСОВ".

2. Потвърждава извършените до този момент действия по кандидатстване за финансиране по описания приоритетен обект за Община Бургас, предвид значимостта му за подобряване на екологичното състояние на чувствителната черноморска зона и Защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 "Бакърлъка" и ЗЗ "Залив Ченгене скеле"

3. Дава съгласие непредвидените разходи в размер до 176 000 лв. да бъдат осигурени от бюджета на община Бургас за 2021 г.

 

Договорът не е сключен поради отмяна на Решение на общински съвет за одобряване на ПУП.

 

 

21.  ОбС 08-00-10283 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на поставяем обект - модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище, по одобрена план - схема за поставяне на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

                 III.          Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел V. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.V.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова подточка: поставяем обект - модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище, по одобрена план - схема за поставяне на преместваеми обекти.

                  IV.          Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, поставяем обект - модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище, по одобрена план - схема за поставяне на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,40 (сто двадесет и два лв. и четиридесет ст.) лева.

 

В изпълнение на решението е проведена тръжна процедура, но кандидати не са се явили.

 

 

22.  ОбС 08-00-10291 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за поставяне, по одобрена план - схема, на поставяем обект - заведение за обществено хранене с площ 45 кв. м за извършване на търговска дейност, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище

РЕШЕНИЕ:

 

I.     Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, поставяем обект - заведение за обществено хранене, с площ 45 кв. м, по съгласувана план - схема, за извършване на търговска дейност, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище.

 

II.   Условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

 

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1.         Идейна концепция за общо архитектурно решение на поставяемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение.

2.        Детайлна идейна концепция за архитектурно решение на поставяемия обект, придружена с обяснителна записка за използваните материали, ЗД визуализации, идеен архитектурен чертеж (две фасади и разрез), включваща КСС.

3.        Изчерпателна информация за извършваната дейност от обекта, както и описание на приноса на обекта за морската насоченост на зоната- рибарското пристанище.

4.        Конкурсна месечна наемна цена - не по-ниска от 367,00 (триста шестдесет и седем) лева.

III. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Решението на Общински съвет- Бургас е изпълнено, конкурсът е проведен.

 

 

23.  ОбС 08-00-10295 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XII в кв. 69 по плана на кв. Рудник - Черно море, гр. Бургас за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел V. "Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нова точка: "Част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XI в кв. 69 по плана на кв. Рудник - Черно море, гр. Бургас при кръстовището на ул. "Хаджи Димитър", ул. "Лиляна Димитрова" и ул. "Батак" за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти".

II.  Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XI в кв. 69 по плана на кв. Рудник - Черно море, гр. Бургас при кръстовището на ул. "Хаджи Димитър", ул. "Лиляна Димитрова" и ул. "Батак" за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60,00 (шестдесет) лева.

 III. В договора за наем да бъдат включени клаузи, съгласно които наемателят се задължава да поддържа в добро състояние двора на училището, оградата около него, както и изградените в УПИ I в кв. 75 по плана на кв. Рудник - Черно море, гр. Бургас - публична общинска собственост, съоръжения.

 

Решението на Общински съвет- Бургас е изпълнено, проведена е тръжната процедура и е определен наемател.

24.  ОбС 08-00-10293 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

I.     Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V. "Общински  нежилищни  имоти  за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", т.1. "Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем", приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол № 6), с нови точки:

1.  Временен обект (павилион № 3) от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоара на бул. "Стефан Стамболов", град Бургас, ведно с 1/6 кв.м ид. ч. от тоалетна, с обща площ 16,08 кв. м, при граници: изток - ограда на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоар, север - павилион № 2, юг - павилион № 4, предназначен за търговска дейност.

2.  Павилион тип А, № 1, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - павилион № 2, юг - площадно пространство, запад - вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност.

3.  Самостоятелен обект в сграда, актуван с Акт  № 7558/11.02.2014 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на град Бургас, с площ 197,09 кв. м, представляващ подблоково помещение в партера на ЖСК "Октомврийска слава" на ул. "Константин Величков" № 29, вх. 5, предназначен за търговска дейност.

II. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните нежилищни обекти, собственост на Община Бургас:

1.    Временен обект (павилион № 3) от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоара на бул. "Стефан Стамболов", град Бургас, ведно с 1/6 кв.м ид. ч. от тоалетна, с обща площ 16,08 кв. м, при граници: изток - ограда на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоар, север - павилион № 2, юг - павилион № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 135,07 лева (сто тридесет и пет лв. и седем ст.), без ДДС.

2.    Недвижим имот, актуван с Акт № 3039/15.11.2001 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.607.142.1 по КК на град Бургас, находящ се в град Бургас, ж.к. "Лазур", източно от блок 54, с площ 88,20 кв. м, предназначен за битови услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185,22 лева (сто осемдесет и пет лв. и двадесет и две ст.), без ДДС.

3.    Павилион тип А, № 1, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - павилион № 2, юг - площадно пространство, запад - вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС.

4.    Самостоятелен обект в сграда, актуван с Акт  № 7558/11.02.2014 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на град Бургас, с площ 197,09 кв. м, представляващ подблоково помещение в партера на ЖСК "Октомврийска слава" на ул. "Константин Величков" № 29, вх. 5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 241,66 лева (хиляда двеста четиридесет и един лв. и шестдесет и шест ст.), без ДДС.

 

В изпълнение на решението е подготвена процедурата по провеждане на търг и е насрочен на 30.09.2020г. 

 

 

25.  ОбС 08-00-10282 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот - държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.659.569 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, местност "Бургаско Езеро" 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отправи искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 07079.659.569 (нула седем нула седем девет точка шест пет девет точка пет шест девет) по одобрени КККР на гр.Бургас, целият с площ 68 554 (шестдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири) кв. метра, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: насип, насипище, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.659.34 и 07079.605.324,

2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши предвидените в закона правни и фактически действия по изпълнение решението по т. 1.

 

В изпълнение на решението е подготвена документацията и е изпратено писмо до областен управител за процедиране по ЗДС.

 

28.  ОбС 08-00-10275 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.28а по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - 235,236 (четири римско за имоти двеста тридесет и пет, двеста тридесет и шест), отреден "За жилищно строителство", целият с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв.м.  в кв.28 А (двадесет и осем "А"), по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к. "Изгрев", гр. Бургас,  при граници: североизток и югоизток-УПИ V, югозапад - УПИ ІІІ и северозапад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.501.236 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка две три шест) и площ 1004 (хиляда и четири) кв.м. по КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.501.126, 07079.501.299, 07079.501.235 и 07079.501.298, актуван с Акт №9423/15.06.2020г. за частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, с начална тръжна цена  1 287100 (един милион двеста осемдесет и седем хиляди и сто) лева, без ДДС.

 

В изпълнение на решението е подготвена процедурата по провеждане на търг и е насрочен на 30.09.2020г. 

29.  ОбС 08-00-10278 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1.   Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. на Община Бургас, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6), в частта на раздел І - "Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нов имот - УПИ VI-866, кв. 84, целият с площ 455 кв.м, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас,  актуван с Акт № 9239/27.08.2019г. за частна общинска собственост.

2.   Да се извърши продажба на недвижим имот, представляващ УПИ VI-866, кв. 84, целият с площ 455 кв.м, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - улица, изток - улица, юг - УПИ VII, запад - УПИ V по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.826.242, с площ 455 кв.м, при съседи: 07079.826.241, 07079.826.243, 07079.826.443, 07079.826.442, по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 9239/27.08.2019г. за частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, с начална тръжна цена в размер 28 930 лв. (двадесет и осем хиляди деветстотин и тридесет лева).

 

В изпълнение на решението е подготвена процедурата и има спечелил търга.

 

30.  ОбС 08-00-10279 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в ПЗ "Север", гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета от Общински съвет - Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6), в частта на раздел І - "Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нов имот: УПИ VI, кв. 1 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, с площ 228 кв. м., отреден "за КОО", с идентификатор 07079.621.280 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 228 кв. м.

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, на УПИ VI в кв. 1 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, с площ 228 кв. метра, отреден "за КОО", при граници: север - УПИ VII, изток - УПИ VIII-665, юг - улица, запад - УПИ V, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.621.280 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 228 кв. м, при съседи: 07079.621.232, 07079.621.274, 07079.621.281 и 07079.621.33, актуван с Акт №9398/28.05.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 175 000 (сто седемдесет и пет хиляди) лева, без ДДС.

 

В изпълнение на решението е подготвена процедурата по провеждане на търг и е насрочен на 30.09.2020г. 

31.  ОбС 08-00-10285 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - "Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нови подточки: УПИ VI-106, кв. 12, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 637 кв. м., актуван с Акт №9400/01.06.2020 г. за частна общинска собственост; УПИ XII-149, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, актуван с Акт №9401/01.06.2020 г. за частна общинска собственост; УПИ XI-197, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 530 кв. м., актуван с Акт №9326/20.01.2020 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

2.1. УПИ XI-99, кв. 11, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 295 кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VIII-96 и УПИ VII-96a, изток-УПИ XII-100 и УПИ XIII-101, юг-улица, запад-УПИ X-98, с идентификатор 07079.832.99 по КККР на гр. Бургас, с площ 295 кв. метра, актуван с Акт №9402/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 10 140 (десет хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС.

2.2. УПИ VI-106, кв. 12, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 637 кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ I-102, изток-УПИ IV-105, юг-УПИ V-107, запад-улица, с идентификатор 07079.832.106 по КККР на гр. Бургас, с площ 637 кв. метра, актуван с Акт №9400/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 900 (двадесет и една хиляди и деветстотин) лева, без ДДС;

2.3. УПИ XII-149, кв. 15, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 846 кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VII-148, изток-УПИ IX-145, УПИ XI-147, юг-улица, запад- УПИ XIII-123, с идентификатор 07079.832.149 по КККР на гр. Бургас, с площ 846 кв. метра, актуван с Акт №9401/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 29 980 (двадесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

2.4. УПИ XI-197, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 530 кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VIII-194, изток-край на регулация, юг-улица, запад- УПИ X-196, с идентификатор 07079.832.197 по КККР на гр. Бургас, с площ 530 кв. метра, актуван с Акт №9326/20.01.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 020 (деветнадесет хиляди и двадесет) лева, без ДДС.

 

В изпълнение на решението е подготвена процедурата по провеждане на търг и предстои насрочване на търг.

 

 

32.  ОбС 08-00-10286 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХІV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в ж.к. "Зорница", гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, както следва:

- Недвижим имот, актуван с Акт №8031/08.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV-216 (двадесет и четири римско за имот двеста и шестнадесет), отреден "За КОО",  в кв.3 (три), целият с площ 248 (двеста четиридесет и осем) кв.м. по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к. "Зорница", гр. Бургас,  при граници: север-улица, изток- УПИ ХХІІ и УПИ ХХV, юг- УПИ ХХV и запад-УПИ ХХVІІ, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.216 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка две едно шест) и площ 248 (двеста четиридесет и осем) кв.м. по КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.601.219, 07079.601.218, 07079.601.217, 07079.601.147 и 07079.601.215, с начална тръжна цена 140 870 (сто и четиридесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

и

- Недвижим имот, актуван с Акт №8033/08.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ-219 (двадесет и шест римско за имот двеста и деветнадесет), отреден "За КОО",  в кв.3 (три), целият с площ 233 (двеста тридесет и три) кв.м. по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к. "Зорница", гр. Бургас,  при граници: север - УПИ ХХІ и УПИ ХХVІІ, изток - УПИ ХХV, юг - улица-тупик и запад -улица, с идентификатор 07079.601.219 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка две едно девет), с площ 233 (двеста тридесет и три) кв.м., при съседи, имоти с идентификатори - 07079.601.218, 07079.601.216, 07079.601.215, 07079.601.147 и 07079.601.214 по одобрена КК на гр. Бургас, с начална тръжна цена 136 750 (сто тридесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

 

В изпълнение на решението е подготвена процедурата по провеждане на търг и е насрочен на 30.09.2020г. 

 

33.  ОбС 08-00-10294 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в местност "Черна Яна", (бивша м. "Караянос"), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас  

РЕШЕНИЕ:

 

1.    Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. на Община Бургас, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6), в частта на раздел І - "Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нови имоти:

 - УПИ IV-1500, бивш масив 72, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 930 кв.м, актуван с Акт № 9415/11.06.2020г. за частна общинска собственост.

- УПИ V-1501, бивш масив 72, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 408 кв.м, актуван с Акт № 9416/11.06.2020г. за частна общинска собственост.

2.    Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, на недвижими имоти, представляващи:

- УПИ IV-1500, бивш масив 72, местност "Черна Яна"(бивша местност "Караянос"), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 930 кв.м, отреден "за складова база", при граници: север - УПИ I, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ I по действащ ПУП-ПРЗ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1500, с площ 930 кв.м, при съседи: 07079.6.1504, 07079.6.1426 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 9415/11.06.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер 36 070 лв. (тридесет и шест хиляди и седемдесет лева), без ДДС.

- УПИ V-1501, бивш масив 72, местност "Черна Яна"(бивша местност "Караянос"),  землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 408 кв.м, отреден "за КОО", при граници: север - улица, изток - улица, юг - УПИ VIII, запад - УПИ VI по действащ ПУП-ПРЗ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1501, с площ 408 кв.м, при съседи: 07079.6.1504, 07079.6.1502, 07079.6.1444, 07079.827.113, 07079.827.115, 07079.827.117 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9416/11.06.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер 15 800 лв. (петнадесет хиляди и осемстотин лева), без ДДС.

 

В изпълнение на решението е проведена тръжната процедура , но няма явили се кандидати.

 

34.  ОбС 08-00-10281 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в м. "Мочура", землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

1.   Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - "Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс", с нова подточка:

-ПИ с идентификатор 07079.13.1914 по КККР на гр. Бургас, с площ 740 кв. метра, актуван с Акт №8564/10.11.2016г. за частна общинска собственост;

-ПИ с идентификатор 07079.13.1915 по КККР на гр. Бургас, с площ 379 кв. метра, актуван с Акт №8565/10.11.2016г. за частна общинска собственост;

-ПИ с идентификатор 07079.13.1916 по КККР на гр. Бургас, с площ 257 кв. метра, актуван с Акт №8566/10.11.2016г. за частна общинска собственост.

             2. Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

-       поземлен имот с идентификатор 07079.13.1914 по КККР на гр. Бургас, с площ 740 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1915, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1913, съответстващ на поземлен имот №507751 по Карта на възстановената собственост на земл. кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8564/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин)  лева;

-       поземлен имот с идентификатор 07079.13.1915 по КККР на гр. Бургас, с площ 379 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1916, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1914, съответстващ на поземлен имот №507753 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8565/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 13 740 (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет) лева;

-       поземлен имот с идентификатор 07079.13.1916 по КККР на гр. Бургас, с площ 257 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1917, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1915, съответстващ на поземлен имот №507753 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8566/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 300 (девет хиляди и триста)лева.

 

Решението е изпълнено.

 

36. ОбС 08-00-10277 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.№30, вх.№1, ет.№1, ап.№2-десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9369/05.05.2020 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.№30, вх.№1, ет.№1, ап.№2-десен, от "жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в "жилище за продажба".

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас, в частта на раздел ІІ - "Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс", точка 1."Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи", с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на Р. Р. Н. общинско жилище - апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.№30 (тридесет), вх.№1 (едно), ет.№1 (едно), ап.№2-десен, със застроена площ 77,69 (седемдесет и седем цяло шестдесет и девет) кв.м, ведно с 1,268 (едно цяло двеста шестдесет и осем процента) % ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 10,56 (десет цяло петдесет и шест) кв.м. и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение с площ 5,02 (пет цяло нула два) кв.м., отразено с идентификатор 07079.501.30.1.2 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка три нула точка едно точка две) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма и над обекта: 07079.501.30.1.2, за сумата 82 150 (осемдесет и две хиляди сто и петдесет) лева.

 

Решението на Общински съвет- Бургас е в процес на изпълнение, издадена е заповед на кмета на общината и се изчаква заплащане на продажната цена от купувача.  

 

37.  ОбС 08-00-10287 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №10 (410), вход 1 (А), етаж 6, апартамент № 26, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9396/21.05.2020г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 10(410), вход 1(А), етаж 6, апартамент № 26, от "жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в "жилище за продажба".

2. Да се продаде на К. Г. Д. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 10(410), вход 1(А), етаж 6, апартамент №26, със застроена площ 63,05 кв.м, ведно с 0,499 % ид. части от общите части на сградата (10,33 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 23 с площ 2,33 кв.м, с идентификатор 07079.651.195.1.17 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07079.651.195.1.16; под обекта - 07079.651.195.1.14, над обекта - 07079.651.195.1.20,  за сумата от 68 800 (шестдесет и осем хиляди и осемстотин) лева.

 

Решението на Общински съвет- Бургас е в процес на изпълнение, издадена е заповед на кмета на общината и се изчаква заплащане на продажната цена. 

 

 

38.  ОбС 08-00-10288 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 37, вх. 2, етаж 2, апартамент десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9349/2019г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 37, вх. 2, етаж 2, апартамент десен, от "жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в "жилище за продажба".

IІ. Да се продаде на Д. С. С. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 37 (тридесет и седем), вх. 2 (две), етаж 2 (две), апартамент десен, със застроена площ 65,47 (шестдесет и пет цяло четиридесет и седем ) кв.м, ведно с 0,527  (нула цяло петстотин двадесет и седем) % ид. части от общите части на сградата (7,94 кв.м) и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 6 (шест), с площ 2,64 (две цяло шестдесет и четири) кв.м, с идентификатор 07079.602.112.1.30 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка едно едно две точка едно точка три нула) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - СОС 07079.602.112.1.29, СОС 07079.602.112.1.4, под обекта - СОС 07079.602.112.1.27, над обекта - 07079.602.112.1.33, за сумата от 85 600 (осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева.

Решението на Общински съвет- Бургас е в процес на изпълнение, издадена е заповед на кмета на общината и се изчаква заплащане на продажната цена. 

 

39.  ОбС 08-00-10289 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.№30, вх.№8, ет.№1, ап.№3-десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9368/05.05.2020г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.№30, вх.№8, ет.№1, ап.№3-десен, от "жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в "жилище за продажба".

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ -"Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс", точка 1."Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи", с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на П. Т. М. общинско жилище - апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.№30 (тридесет), вх.№8 (осем), ет.№1 (едно), ап.№3 (три) -десен, със застроена площ 63,05 (шестдесет и три цяло нула пет) кв.м, ведно с 0,949 (нула цяло деветстотин четиридесет и девет процента) % ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 7,32 (седем цяло тридесет и два) кв.м. и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение №7 (седем) с площ 2,42 (две цяло четиридесет и два) кв.м., отразено с идентификатор 07079.601.30.1.162 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка три нула точка едно точка едно шест две) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.601.30.1.161; под обекта: няма и над обекта: 07079.601.30.1.165, за сумата 70260 (седемдесет хиляди двеста и шестдесет) лева.

 

Решението на Общински съвет- Бургас е в процес на изпълнение, издадена е заповед на кмета на общината и се изчаква заплащане на продажната цена. 

 

40.  ОбС 08-00-10290 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 147, вх.3, ет.4, ап.10, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, предмет на Акт за частна общинска собственост № 9407/04.06.2020 г., находящо се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 147, вх.3, ет.4, ап.10, от "жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" в "жилище за продажба".

2. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет-Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/, в частта на Раздел ІІ. "Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс", т.1 "Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи", с общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул."Александровска" № 147, вх.3, ет.4, ап.10, отразено с идентификатор 07079.612.12.1.26 в одобрените КККР на гр.Бургас.

3. Да се продаде на Д. Г. Г. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 147, вх.3, ет.4, ап.10, със застроена площ 74,00 кв.м, с прилежащо избено помещение № 6 с площ 7,85 кв.м, ведно с 3,03 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, отразено с идентификатор 07079.612.12.1.26 в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07079.612.12.1.25, 07079.612.12.1.27, под обекта - 07079.612.12.1.23, над обекта - няма, за сумата от 121 682 (сто двадесет и една хиляди шестстотин осемдесет и два) лева

Решението на Общински съвет- Бургас е в процес на изпълнение, издадена е заповед на кмета на общината и се изчаква заплащане на продажната цена. 

 

 

50. ОбС 08-00-10264 Докладна записка от Боян Дяков и Милен Ненчев - общински съветници от ПП НФСБ , относно: Поставяне на спасителни пояси на моста в гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия за осигуряване поставянето на спасителни пояси, разположени шахматно по цялата дължина на Мостика от двете страни на всеки петдесет метра, като в първите 50 метра от плажа към Моста да няма спасително съоръжение.

Необходимите средства да бъдат осигурени от резерва в бюджета на община Бургас за 2020 г. 

 

Решението е изпълнено. Средствата са осигурени и има поставени спасителни пояси.

 

 

51.  ОбС 08-00-10247 Докладна записка от Станимир Димитров Апостолов и Георги Митев Митев - общински съветници от ПП СДС, относно: Придобиване на комуникативни умения за общуване с хора с увреден слух, чрез обучение по жестов език на служители от общинска администрация, за осигуряване на ефективна и равностойна комуникация с уязвимите хора и улесняване достъпа им до социални и обществени услуги, и за по-доброто им интегриране в обществото

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас при изготвянето на бюджета за 2021 г. да предвиди сума в размер на 7 500 лв. (седем хиляди и петстотин лева) за обучение по жестов език на 15 служители от общинските институции от сферата на образованието, младежките дейности, социалните услуги, културата, звената за административно обслужване на граждани за придобиване на комуникативни умения и равностойна комуникация с гражданите с увреден слух.

 

Изпълнено. Средствата ще бъдат предвидени в Проекта на бюджет за 2021 г.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ    

Кмет на Община Бургас