№ BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година

Община Бургас набира нови потребители за Дневен за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства

Програма

 

В рамките на проект: "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: "Регионална социална инфраструктура", процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца"  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020" бе изградена необходимата инфраструктура за  предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за общо 294 деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.

Една от новите услуги "Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства" набира нови потребители. Центърът е с капацитет 30 места  за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Изграден е  в к-с "Братя Миладинови", ул. "Сан Стефано" 62Б, в  двора на "Център за специална образователна подкрепа" /бивше Помощно училище/ .

  Сградата е модерно обзаведена и оборудвана, осигуряваща удобство и комфорт на потребителите.

Дневният център за подкрепа на деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/предоставя комплекс от услуги, осигуряващи условия за обслужване на деца и младежи през деня, отговарящо на потребностите им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. ДЦДМУ осигурява условия за дневна грижа на потребителите и за почасова работа със специалистите. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Заявления се приемат в община Бургас, ул. "Александровска" №26, деловодство, всеки работен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Документи може да се получат и в Дневният център на място в к-с "Братя Миладинови", ул. "Сан Стефано" 62Б, както и от официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Социални дейности", "Проекти и програми".

За информация и контакти:

Зорница Йорданова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности" 056/907472

Ирина Апостолова, директор на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства" 08888225474.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Необходими документи за ползване на социална услуга по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година:

  • документ за самоличност (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЕПИКРИЗА (копие);
  • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);
  • пълномощно за лице, което ще ползва социалната услуга;

 

свали като pdf разглеждания: 663 последна промяна: 09:44:13, 01 октомври 2020