Професионални гимназии

Професионални гимназии

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
бул. "Захари Стоянов", ж.к. "Меден рудник"
Директор: Димитрина Тодорова
e-mail: [email protected]
S: www.codingburgas.bg
F:
www.facebook.com/codingburgas

 

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации е най-новото високотехнологично училище в Бургас. Мисията му е да подготвя ИT специалисти с висока добавена стойност.

Гимназистите се обучават в специалностите "Програмно осигуряване" и "Приложен програмист" с интензивно изучаване на английски език и 5-годишен срок на обучение. Учениците от двете професионални направления изучават всички съвременни програмни езици и придобиват знания и умения в областите - хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика, изкуствен интелект и киберсигурност.

Качеството на обучението в гимназията е гарантирано от висококвалифицираните учители и доказаните експерти и програмисти от ИТ сектора.

Обучението се извършва в модерен и високотехнологичен кампус, разполагащ с общежитие, ученически стол, учебен корпус, физкултурен салон, учебна фирма по програмиране, просторен двор с възможности за спорт на открито и осигурен транспорт.

Училището предлага още възможност за стипендии по време на обучението и гарантирана работа след завършването му.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.codingburgas.bg

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

ПГ по механоелектротехника и електроника

гр.Бургас, бул."Ст.Стамболов" 67
Директор инж.Роза Арсова Желева
Телефон Директор: 0886419217
Телефони Зам. - директор/и: 0882822296; 0882822242; 0882822251; 0886419215
Телефони Канцелария: 0886106520
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.pgmee.com

ПГ по механоелектротехника и eлектроника

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ПГ по строителство, архитектура и геодезия

бул. "Ст.Стамболов" №69
Директор Инж. Даниела Симеонова
Телефон Директор: 0879005342
Телефони Зам. - директор/и: Мария Жекова - ЗДУД- 0879005352,Минка Кюркчиева - ЗДУД -0879005341
Телефони Канцелария:  056/54-60-64 - Марина Сивева
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Информация за училището/детската градина: ПГСАГ "Кольо Фичето" Бургас е създаден през 1960 г. През повече от 55-годишната си история той е обучил хиляди строителни кадри - строителни техници, геодезисти, водостроители, техник-озленители. Голяма част от неговите възпитаници днес са предприемачи, строителни техници, ръководители във водещи строителни фирми на територията на цялата страна. 

ПГСАГ "Кольо Фичето" е професионално училище и провежда успешна политика за обучение и подготовка на учениците по професии и специалности, които са съобразени с изискванията на пазара на труда. Това гарантира на завършилите реализация в избраното професионално направление.
Приемът се извършва след завършен VІІ-ми клас и е с интензивно изучаване на чужди езици.
Възпитаниците на гимназията се обучават в различни форми на обучение.

1. Дневна форма на обучение със специалности:"Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Геодезия", "Парково строителство и озеленяване", "Транспортно строителство".
2. Квалификационен курс по Рамкова програма Е за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация след завършено средно образование.
3. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на професия или част от професия, за лица навършили 16 г.
4. Обучение чрез работа /дуална система на обучение/, при която професионалната квалификация се придобива, чрез: 
- практическо обучение в реална работна среда и обучение в професионална гимназия.
5. Самостоятелна форма на обучение на лица навършили 16 годишна възраст.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://kolioficheto.com

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"

Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №53, п.к.8001
Директор Силвия Пехливанова
Телефон Директор: 056 54 41 41; 0884 199 958
Телефони Зам.-директор/и: 056 54 47 11
инж. Минка Янева - 0884 177 992
Николай Димитров - 0889 25 52 35
Диана Коева - 0889 678 659
Телефони Канцелария: 056 54 59 03
Радка Казакова - Зав. АТС - 0885 925 886
Нели Райкова - Техн. сътрудник 0885 527 706
Е-mail: [email protected]

 

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас е общинска неспециализирана професионална гимназия. Училището съществува от 1959 г. В него през учебната 2016/2017 г. се обучават 1017 ученици в дневна форма на обучение, като 25 от тях ще се обучават по дуална система и 36 ученици в самостоятелна форма на обучение. Училището обучава ученици, приети след седми и след осми клас.
В училището се овладяват професии, от сферата на туризма: "Хотелиер", "Администратор в хотелиерството", "Ресторантьор", "Организатор на туристическата агентска дейност", "Техник-технолог в ХВП", които дават трета степен професионална квалификация и "Готвач", която дава втора степен професионална квалификация. Интензивно се изучават Английски, Немски и Руски езици.
През учебната 2016/2017 г. за пръв път в ПГТ е осъществен прием след завършен осми клас на ученици, които ще се обучават по дуална система, паралелката е с професия "Готвач" и включва 25 ученици. Дуалната система на обучение се въвежда с подкрепата на българо-швейцарския проект ДОМИНО.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.pgtbs.com

ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

ПГ по електротехника и електроника

гр. Бургас

ул. "Христо Ботев" 42
Директор Папазов
Тел. 056 817691
Пом.Директор: 056 817696
Канцелария: 056/ 817696
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ПГЕЕ"К.Фотинов" е създадена през 1879г. като девическо училище и вече 134 години непрекъснато променя профила си. През 1967 г. се преобразува в СПТУ по електротехника. 46 години гимназията обучава ученици по специалности, които са актуални на пазара на труда. Основни направления са електротехника и електроника. От 5 години има прием в специалност Компютърна техника и технологии, която има приложение във всички сфери на обществения живот. От тази година започва прием за специалност Програмно осигуряване.

В гимназията има клубове за извънкласни форми: хор за патриотични песни, гвардейски блок, танцов състав и от тази учебна година ще се създаде оркестър за духова музика. Успешно се осъществяват редица европейски проекти, във връзка с които нашите ученици системно посещават европейски страни-партньори и реализират своята учебна практика.
Гимназията разполага с отлична материална база - специализирани кабинети, лаборатории и компютърни зали.

С цялостната си учебно-възпитателна дейност и културни изяви ПГЕЕ "К.Фотинов" се налага като успешна и желана образователна институция, чийто възпитаници намират реализация в професионалната област или продължават образованието си във висши учебни заведения.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: : www.pgee-bourgas.com

ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

к-с "Изгрев", бул. "Ст.Стамболов"
Директор: Ценкова
Тел.: 056/881224
Пом. Директор: 056/881223
Канцелария: 056/881227
Счетоводство: 056/881225

Професионална гимназия по транспорт

ПГ по транспорт

бул. "Демокрация" №5
Директор: инж. Ирина Костова Чавдарова - Пенкова
Телефон Директор: 056/820152
Телефони Зам. - директор/и: 056/820154
Телефони Канцелария: 056/820155
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г.

Сградата на училището се намира в непосредствена близост до центъра на град Бургас и Морската градина. След изпълнение на проект за "Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт" по програма "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас", учебното заведение е с изцяло обновена база -  нови учебни стаи и специализирани кабинети за биология и химия, осигуряващи условия за демонстрация на опити; модерни компютърни кабинети и библиотека; напълно подменена система за отопление; съвременни условия за практикуване на спорт на закрито - нов и просторен физкултурен салон със съблекални с душове, и закрито - обновено дворно пространство.

В гимназията по транспорт в Бургас се осъществява прием в специалности след завършен VII клас, в дневна и задочна форма на обучение, в едни от най-модерните и търсени професионални направления в сферата на транспорта - "Атомобилна мехатроника", "Пристанищна механизация" "Автотранспортна техника" с разширено изучаване на английски език, "Спедиция, транспортна и складова логистика" с разширено изучаване на английски език и най-новата специалност в автомобилната индустрия - "Електрически превозни средства/хибриди".

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.autoburgas.com

Фейсбук страница: fecebook.com/autoburgas

ПГ по транспорт

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети Никола”

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети Никола”

Адрес: гр. Бургас, ул. "Индустриална" № 1, п.к. 8000

Директор: инж. Христина Жабова
Тел: 0878 808183/ 0899 957922
E-mail: [email protected]

Техн. секретар: Таня Добрева
Тел: 056 893489/ 0878 639046
E-mail:  [email protected] ,   [email protected]

Гл. счетоводител: Богомил Стоянов
Тел: 0878 639 047
E-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Mорски квалификационен център:  кап. Стоян Пантов, Силвия Стоянова
Тел: 0878 639048
E-mail: [email protected]

Училището е създадено на 01.09.1958 година и е наследник и продължител на първото Морско средно рибарско училище, открито през 1921 г. в гр. Варна, по-късно преместено в Созопол и закрито през 1934 година.

Първият прием на ученици е осъществен през 1958 година - 1 паралелка от 35 младежи. В началото училището дава квалификация по "Риболов и рибовъдство" на завършилите XI клас. От 1961 година то става "Техникум по рибарство". От 1972 година е преименувано в Средно специално училище по морски и океански риболов "Владимир Заимов" и военизирано с 5-годишен курс на обучение, довоенизирано през 1987 година.

От 07.04.2003 година училището носи името Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола".

В ПГМКР "Свети Никола" е въведена Система за управление на качеството (СУК), според изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Училището е носител на орден "Кирил и Методий" I степен.

С РМС № 479 от 05.08.2019 година училището е включено в списъка с иновативни училища.

Основната цел на иновацията е в рамките на учебните 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г. да въведем съвместно иновативно обучение между ПГМКР "Свети Никола" и ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" в една паралелка, обединяваща специалностите "Корабоводене-морско" и "Корабни машини и механизми" от учебната 2019/2020 г.

Ще предложим обучение чрез тренажори и симулатори, както интерактивни и практически занятия в реална среда. Ще приобщим учениците към модерния свят чрез въвеждане на обучение във виртуалната среда, чрез курсове за професионална квалификация по конвенцията STCW, както и чрез провеждане на специализирана морска практика.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://school.morskoburgas.com/ 

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола"

Професионална гимназия по дървообработване “Георги Кондолов”

кв. "Акации", ул. "Беласица"

Вр. И. Директор: Стойна Леонидова - Христова
Тел. 056 849202
Канцелария: 056 849080 
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Училището се изучават специалностите: горско и ловно стопанство и производство на мебели. Учебните занятия се провеждат в една смяна.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.pgd-kondolov.com/


ПГ по дървообработване "Г.Кондолов" 

Професионална техническа гимназия

гр. Бургас
кв. "Акации"
спирка "Лебед"
Директор: Фотинка Въргова
Тел. 0885 217 897
Е-майл: [email protected]

Сайт: https://www.ptgburgas.com/

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

ж.к."Зорница", бл.46
Директор: Гергана Янева
Телефон Директор: 056/ 830 533
Телефони Зам. - директор/и: 0887 098 881
Телефони Канцелария: 056/ 862 397
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации е създадена през 1952 г. със задача да обучава и подготвя строителни кадри.
В момента в училището се обучават 344 ученика разпределени в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение.

Училището се намира в жилищен комплекс "Зорница", бл.46. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://pgsi.bg/

Училището разполага с модерно обзаведено общежитие.

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "П. Пенев"

Търговска гимназия

Търговска гимназия

гр. Бургас
Тел. 056 846089; 0879834290
Пом. Директор: 0879834292; 0879834288
Канцелария: 056 846087

Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://tg-bs.com/

Търговска гимназия

свали като pdf разглеждания: 165077 последна промяна: 16:08:14, 26 октомври 2020