Основни училища

Основни училища

ОУ "АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА"

ОУ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА

Директор: Михаил Ненов
Адрес: Бургас 8000, ул. "Юрий Венелин"№2
Дирекция: 056/800240
Заместник-директор по учебната дейност: 056/800243
Канцелария: 056/800245
Eлектронна поща: [email protected]

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" е първото основно училище, което дава базисни знания и умения за по-нататъшно кариерно развитие в областта на информационните технологии. Тук образователните стандарти срещат иновативните практики, за да се положат основите на едно адекватно на настоящето обучение, което да подготвя успешни личности, готови за предизвикателствата на утрешния ден.

Модерната материална база, оборудвана с високотехнологични решения за ефективно поднасяне на учебното съдържание създава подходящите условия за реализация на създадената от училищния екип иновация, основаваща се на:

1. Интегриран подход:

Осъществява се идеята за единство и активно взаимодействие на учебните предмети като съставни части от процеса на обучение, които органично се обединяват, в резултат на което се очертават и разкриват новите интелектуални хоризонти и синхронно се развиват ключовите компетентности. Не на последно място, интегрираният подход позволява прилагането на подпомагащи форми на педагогическо взаимодействие, които позволяват учебното съдържание да се адаптира към индивидуалните стилове на учене.

Подходът дава отлични академични резултати - учениците на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" заемат призови места в национални и международни състезания и олимпиади.

2. Развитие на дигиталните умения

Информационните технологии присъстват неизменно в методическия дизайн на обучението. По този начин отговаряме на изискванията на съвременното информационно общество. Концептуалното решение, което училищният екип внедрява, е използването на обучителен микс от дигитални инструменти и ресурси, обслужващи интегрирания подход и развитието на технологичните умения. От своя страна, въведените под формата на занимания по интереси часове по основи на програмирането развиват начални софтуерни умения посредством програмируеми играчки като bee-bot и Finch и цялостни решения за визуално програмиране като code.org, Scratch и Minecraft.

Образователният процес е организиран в целодневна форма на обучение по иновативна учебна програма.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.ouagk.com

ОУ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"

ОУ "Св. Княз Борис I"

ул."Климент Охридски" №31
Директор: Александър Иванов
тел. 056/84 60 52
Помощник-директор: 056/84 60 53
канцелария: 056/84 60 54
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Училището се намира в центъра на гр. Бургас. То е едно от първите учебни заведения в града, със 107-годишна история и с богати традиции. Носител е на орден "Св. Св. Кирил и Методий" І-ва степен. Учебният процес е организиран на две смени: от І до ІV и от V до VІІ клас; в една полудневна група и полуинтернатни групи в начален етап. ОУ "Св. княз Борис І" разполага с 22 модерно оборудвани специализирани кабинета, актова зала, кабинет на педагогическия съветник, медицински кабинет, кабинет по здравно образование, две работилници и две компютърни зали с високоскоростен интернет.

Постоянна грижа на ръководния екип и Училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение, възпитание и труд. За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ от педагогическия съветник. Училището печели всяка година призови места в състезания по български език и литература, математика и в сферата на художествените дейности. Спортните постижения го нареждат на едно от първите места сред бургаските училища. 100% от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити. За всички тези успехи решаваща роля има висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно-възпитателен процес

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://oukniazboris.org/

ОУ "Св. Княз Борис I"

ОУ "П. Р. Славейков"

ул. "Цар Симеон I" №23
Директор: Силвия Георгиева
тел. 056/84 60 73
Помощник-директор: 056/84 60 72
канцелария: 056/846071
е-mail: [email protected]

 

Училище със сто годишна история, което дава лице на образованието в град Бургас.

Утвърдено като средище на качествен образователно-възпитателен процес, едно от водещите училища в града.

Ръководството на училището и колективът от опитни педагози съхраняват ценностите на българското образование и дообогатяват процеса на обучение с иновативни методи на обучение

Учениците от училището се класират на призови места на олимпиади и състезания, реализират се успешно в профилирани и професионални гимназии.

Възпитаниците на училището участват в извънкласни форми на обучение и в клубове по интереси: математика и ИТ, екология, гражданско образование, краезнание. Високи са постиженията и в областта на спорта.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://slaveykovoto.org/

ОУ "П. Р. Славейков"

ОУ "Васил Априлов"

Васил Априлов

ул. "Сан Стефано" №88
Директор: Марияна Стефанова
тел. 056/54 26 20
Помощник-директор: 056/80 02 10
канцелария: 056/80 03 10
е-mail: [email protected]

Ние сме като всички, но го правим по-добре!

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
www.ouaprilov.org

ОУ "Васил Априлов"

ОУ "Братя Миладинови"

Братя Миладинови

Бургас, к-с "Братя Миладинови"
Директор: Бочко Кирилов Бочев
Телефон Директор: 056/535963
Телефони Зам. - директор/и: 056/534053
Телефони Канцелария: 056/534053
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Основно училище "Братя Миладинови" се намира в град Бургас. В него се обучават първи до седми клас. То е едно от най-големите основни училища в Югоизточна България. Притегален център за деца и родители е поради високото качество на обучение и квалицирани кадри. В годините винаги се е нареждало на челните места с отлични резултати по НВО за четвърти и седми клас.

Училището разполага с модерно обзаведена сграда, със седем корпуса, включваща 40 класни стаи и кабинети, кабинети по избразително изкуство, хореография, напълно обновена библиотека, медицински кабинет , плувен басейн, столова , спортни площадки.Всеки кабинет е снабден с интерактивна дъска и мултимедия.

Сградата е газифицирана и санирана.

Стаите са съобразени със съвременните хигиенни и ергономични изисквания.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://brmiladinovi.eu/

ОУ "Братя Миладинови"

ОУ "Пейо К. Яворов"

ул. "Карлово" № 21
Директор: Мара Георгиева
Телефон Директор: 056 83 75 60
Телефони Зам. - директор/и: 056 83 75 61
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Пейо К. Яворов"-гр. Бургас е основно общинско училище, което отваря врати за своите възпитаници през 1962 година. В над половинвековната си история училището се утвърждава като едно от престижните учебни заведения в града.
През учебната 2016/2017 година в училището се обучават над 500 ученици, разпределени в 21 паралелки от І до VІІ клас. Висококвалифицираният и сплотен педагогически екип се стреми непрекъснато да повишава качеството на образователния процес, да допринася за развитие и изява на интересите и способностите на подрастващите, за формирането на отговорно поведение и толерантни междуличностни взаимоотношения между децата. Резултатите са: успешно представяне на учениците в НВО, в ученически олимпиади, състезания, конкурси, активно участие в дейности по вътрешно училищни, общински и национални проекти за ангажиране на свободното време на подрастващите, работещ модел на интегрирано обучение за ученици със специални образователни потребности, опит в обучението на ученици с увреден слух и др.
Училището разполага със съвременна материално-техническа база: специализирани учебни кабинети, съвременни компютърни кабинети, два физкултурни салона, танцова зала, игротека, училищен стол, медицински кабинет, богата библиотека и др.
Създадена е целодневна организация на учебно-възпитателния процес обхващаща учениците от I до VII клас. С грижа за опазване здравето и живота на децата е обезпечен пропускателен режим в сградата на училището с портиер и видео-наблюдение, свързано със СОТ.
Информация за богатия училищен живот на младите "мечтатели за утрешния ден е предоставена на добре поддържания сайт на училището: http://ouyavorov.org/ .

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.ouyavorov.org/

ОУ "Пейо К. Яворов"

ОУ "Любен Каравелов"

Любен Каравелов

ул. "Любен Каравелов" №69
Директор: Пепа Марчева
тел. 056/81 79 49
Помощник-директор: 056/81 79 48
канцелария: 056/81 79 47
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Любен Каравелов"-гр.Бургас е едно от най-старите училища в града. Построено е през 1929 г. 

като начално училище,а през 1932г. се разкрива прогимназиален курс.
Училище с богати традиции в областта на спорта, музиката, изобразителното и театрално изкуство.

Безброй Международни и Национални отличия красят витрините на училището.

Училище с новаторски дух и високо качество на учебно-възпитателната работа.

Сега в него се обучават 380 ученици от 1 до 7 клас/разпределени в 16 паралелки/ и работят
32 преподаватели.

Повече от 20 години съществуват паралелки с усилено изучаване на Изобразително Изкуство и Хореография. Под формата на СИП работят Театрална школа и Вокална Група.

Училището се слави със своите авторски спектакли/театрални постановки, мюзикъли и др./,
сътворени от талантливите учители на училището, които заедно с учениците са актьори на сцената.

От две години ОУ"Л.Каравелов" работи по три проекта:
-Програма Коменски- Проект"От сянката към светлината"-творческа насоченост
/партньори -Полша,Италия,Словакия,Румъния,Турция,Великобритания/
-Проект"Успех"-25 извънкласни форми, които обхващат 279 ученици.
-Проект"Без свободен час"

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://lkaravelov.net

ОУ "Любен Каравелов"

ОУ "Георги Бенковски"

Георги Бенковски

к-с "Зорница"
Директор: Петко Георгиев
Телефон Директор: 0887214497
Телефони Зам. - директор/и: 056/862147
Телефони Канцелария: 056/862597
Е-mail: [email protected]

 

Основно училище "Георги Бенковски" обучава ученици
от І до VІІ клас. Учебният процес е организиран на една смяна
и са сформирани 10 полуинтернатни групи в начален етап и две
в прогимназиален. Училището разполага с:

Видеозала;
Компютърни кабинети;
Здравен кабинет с медицинско обслужване;

Стоматологичен кабинет;

Библиотека;
Ученически стол;
Логопедичен кабинет;
Физкултурен салон;
Кабинет "Православие";
Две игротеки.

Училището участва в различни проекти и национални програми и извънкласни форми.

За повече информация посeтете нашия сайт на адрес: http://ou-gbenkovski.com/

ОУ "Георги Бенковски"

ОУ "Св. Климент Охридски"

ж.к. "Изгрев", до бл. 49
Директор: Женя Железова
Телефон Директор: 0878/489 155
Телефони Зам.-директор/и: 056/860 892, 0878/489 156, 0878/489 157
Телефони Канцелария: 0878/489 158
Е-mail: [email protected]

 

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Свети Климент Охридски" е с най-дълга история и традиции в образователната система в гр. Бургас. Основано през 1884 година, то разполага с обновена материална база, предоставяща условия за съвременен процес и осигурява качествено и достъпно обучение според държавните образователни изисквания и стандрати. Чрез създаване на комфортна среда за работа в училище се повишава мотивацията на ученика за участие в училищния и извънучилищен живот. ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас е място за формиране на отговорни граждани, прилагащо най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на учене, залагащо на творческия потенциал и критичното мислене, на постоянното усъвършенстване на професионалните умения на педагози, което да бъде все по-предпочитано и желано от обществеността.
В него се обучават 665 ученика в 27 паралелки. Педагогическият екип работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение.

За повече информация посeтете нашият сайт на адрес: www.ohridski-burgas.org

ОУ "Св. Климент Охридски"

ОУ "Антон Страшимиров"

Антон Страшимиров

ж.к. "Славейков" до бл.28
 Директор: Дияна Петкова
л. 056/88 73 84
Помощник-директор: 056/88 73 83, 056/88 73 82
канцелария: 056/88 73 85
е-mail: [email protected]

ОУ "Антон Страшимиров" се намира на територията на к-с Славейков, гр. Бургас. Материално-техническата база е на много добро ниво и непрекъснато се обновява. Училището разполага с два физкултурни салона, два компютърни кабинета, богата библиотека, голяма актова зала, в която се организират мероприятия в полза на ученици, родители и учители. В училището към момента се обучават над 900 ученици от висококвалифицирани учители. Предлага се безплатна помощ от логопед, психолог, ресурсни учители, медицинско лице.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
www.astrashimirovbs.com

ОУ "Антон Страшимиров"

ОУ "Елин Пелин"

ж.к. "Меден Рудник" до бл. 430
Директор: Пепа Запрянова
Тел. 056 852270
Пом. директори: 056 852426
Канцелария: 056 852426
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Елин Пелин" е най-новото училище в к-с "Меден рудник". Приема първите си ученици преди 25 години. Независимо от младостта си, училище "Елин Пелин" успя да утвърди и наложи своя авторитет сред бургаските училища. Името му е символ за добра общообразователна подготовка и е емблематично в областта на спорта, изкуствата и математиката. Успешната реализация на учениците е основна цел на висококвалифицирания и всеотдаен педагогически колектив, който отделя голямо внимание на развитието и изявата на личностните качества и дарби на възпитаниците си. В разнообразните извънкласни форми всеки ученик намира подходящо поле за изява.

Училището разполага с просторна и съвременно обзаведена материална база: специализирани кабинети по природни науки, музика, изобразително изкуство, технологии, информационни технологии, физкултурни салони и спортни площадки, библиотека, актова зала, интерактивна зала, модерен ресурсен кабинет, игротеки и училищен стол.

Осигурена е достъпна архитектурна среда.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  www.elinpelin-burgas.com

ОУ "Елин Пелин"

ОУ "Найден Геров"

ОУ НАЙДЕН ГЕРОВ

гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Въстаническа" №38
Директор: Лазар Налбантов
Телефон Директор: 056/85-22-33;
Телефони Зам. - директор/и: 056/85-21-31; 0896717625; 0896717628
Телефон канцелария: 056/85-22-56
Е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Основно училище "Найден Геров" Бургас е основано през 1926 година. За своята почти 90 годишна история училището поддържа образователното огнище, за да разгаря жаравата на знанието. Днес в него се обучават близо 640 ученици от 1 до 8 клас, разпределени в 26 паралелки. Осигурено е цело дневно обучение за учениците от 1 до 6 клас. Училището разполага с богата материално-техническа база, информационен център, три компютърни кабинета свързани с интернет. Всички ученици в училище изучават информационни технологии. Модерният кабинет за флора, фауна и защитени територии и любимо място за учениците, както и
залата за музикално и танцово изкуство, където се провеждат часове по ЗИП, СИП и извънкласни дейности. В центъра по изобразително и приложно изкуство учениците с голямо желание се включват в различни
дейности, водени от вътрешните си интереси и убеждения. Училищната библиотека е мястото, където учениците обогатяват своите знания и формират активно гражданско поведение. Двата физкултурни салона и
откритите спортни площадки са любимо място и естествен притегателен център за младите хора. В модерно оборудвана актова зала към училище ежегодно се организират концерти, тържества и представления
за ученици, родители и общественост. Екип от 60 висококвалифицирани учители се грижат за образователно-възпитателния процес на учениците.
Стремежът им е за прилагане на нови подходи, насочени към изграждане на социална култура на учениците. Високо квалифицираната педагогическа колегия работи в екип и провежда ефективен образователно-възпитателен процес.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: http://ou-ngerovbs.com/

ОУ "Найден Геров"

 

ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа

кв. Победа, ул. "Велека" №2
Директор: Радостина Ботушанска
Тел. 056 843159
Пом.Директор: 056 842637
Канцелария: 056 842343
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Христо Ботев" е създадено през 1921 г. в кв. "Пясъците".
Модернизацията бързо навлиза в учебното заведение. За качествена и пълноценна работа кабинетите на втория етаж са оборудвани с компютри и мултимедии. Новооборудвана е и компютърната зала, в която учениците от V до VІІІ клас изучават "Информационни технологии".

В учебното заведение са записани над 700 ученци, разпределени в четири подготвителни групи, 16 паралелки в начален етап на образование , 10 паралелки в прогимназиален етап на образование. За улесняване на процеса на ограмотяване на първокласниците са сформирани две полуинтернатни групи, в които начални учители подпомагат работата на колегите си.
В училището успешно се прилагат проекти, насочени към степента на усвояване на учебния материал и задържането на учениците в училище. Сформирани са 16 групи по проект "С грижа към всеки ученик".

Работи се по проект "Успех". От 2012 година училището се включи към програмата за ограмотяване на възрастни "Нов шанс за успех".

Мотото на учебното заведение е "Различни, но заедно". За осъществяването на нашето кредо в училището успешно работи СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор", СИП "Майчин (турски) език". Сформирана е камерна формация "Велека", която изпълнява както български, така и чужди фолклорни песни и танци.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: https://hristobotev-1921.eu/

ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа

ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево

гр. Бургас, кв. Банево, ул." Х. Димитър"№8
Директор Делибалтова
Тел. 056/552274
Канцелария: 056/552274
e-mail: [email protected]

     Днешното основно училище, което носи името на патриарха на българската литература - Иван Вазов е наследник на построеното в далечната 1927 г.  начално училище. Негови създатели са предприемчиви и трудолюбиви жители и дарители от тогавашното селище Лъджакьой.                                                 

     През настоящата учебна 2015/2016 г. в училището се обучават 113 ученици, разпределени в 7 паралелки от І до VІІ клас. Училището е включено в списъка на средищните училища и осигурява ОВП на учениците от кв. Банево, с. Изворище и с. Миролюбово. Осигурено е целодневно обучение за желаещите от всички класове, както и специализиран транспорт за пътуващите ученици.

Училището разполага с красива съвременна база и висококвалифициран педагогически екип. За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://ou-banevo.com/

ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево

ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

кв. Ветрен, ул. "Китен" №17
Директор: Николова
Тел. 056 552266
Канцелария: 056 552266
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Основно училище " Христо Ботев" гр. Бургас кв.Ветрен е с 85 годишна история. Днес в него се учат 102 ученици разпределени в 7 паралелки от І до VІІІ клас. Осигурено е целодневно обучение за учениците от І до ІІІ клас. Училището разполага с красиви класни стаи, кабинети по изобразително изкуство и компютърен кабинет. Учениците с огромен интерес се включват в различните извънкласни дйности, водени от своите интиреси и убеждения. Училището продължава успешното си участие по проект BG051РО001 - 4.2.05-0001«Да направим училището привлекателно за младите хора», където 45 ученици са разпределени в 4 групи според интересите им. Така са създадени клубовете " Архимед", "Хоровец", Английски език - лесен и интересен" и ателие"Аз художникът". Като извънкласна дейност са сформирани две групи СИП-религия и една група СИП-журналистика съвместно с ОДК гр. Бургас.

Екипът от учители, който е висококвалифициран се стреми да прилага нови подходи насочени към изграждане на социална култура на учениците, чрез даване на знания за ценностите, и изграждане на умения за тяхното практическо прилагане.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
https://ou-vetren-org0.webnode.com/

ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

 

ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово

ОУ Горно Езерово

гр. Бургас
кв. Горно Езерово, ул."Дружба" №36
Директор: Диана Ковачева
Тел. директор:0877042041
Администрация: 056/991012
Имейл: [email protected]

За повече информация посетете нашия сайт на адрес:
http://oulevski.net/

ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово

 

ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово

Христо Ботев

гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Петко Д. Петков" №28
Директор: вр.и.д.Румяна Петкова
Тел. 056 580179
Канцелария:  056 580202 
e-mail: [email protected]

ОУ "Христо Ботев" е основано преди повече от 110 години. В него се обучават 234 ученици в 12 паралелки и 3 групи с целодневна организация на обучение.
Учителският колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели.
Училището предлага на своите ученици:
* І - ІV клас - усилено изучаване на английски език, информационни технологии, Екология и Приложни изкуства;
* V - VІІ клас - усилено изучаване на информационни технологии и английски език.
Учениците могат да се включат и в извънкласни дейности, които се предлагат в училището: вокална група, хореография (народни танци), клубовете "Лека атлетика", "Футбол"и "Млад огнеборец".
Училището продължава успешното си участие по проекта BG 051РО001 - 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора», чрез който 138 ученика са включени в 13 извънкласни дейности.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://schoolde.weebly.com

ОУ "Христо Ботев" кв. Долно Езерово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Равнец

Адрес: с. Равнец, общ. Бургас, ул."9-ти септември" №71
Директор: Панайот Цветков
Телефон Директор: 0877109917
Телефони Канцелария: 05517 2220
Е-mail: [email protected]


Година на основаване: 1882г.
Към 15.09.2016г. в училището се обучават 137 ученици в дневна форма на обучение и 20 ученици в самостоятелна форма на обучение.
Педагогически персонал включва 11 учители и 1 директор.

ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" - с. Равнец

ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово

ОУ

гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 71
Директор: Калина Белева
Телефон Директор: 056872389
Телефони Канцелария: 056872389
Е-mail: [email protected]

Сайт: http://ou-sarafovo.eu/

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово е основано през 1924 година, преди повече от 90 години.Учителският колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели.

Осигурено е целодневна форма на обучение на учениците от I до IV клас.

Учениците могат да се включат и в допълнителните извънкласни дейности, които се предлагат в училището: пиано, изобразително изкуство, футбол, танцова школа.

Училището е наградено е с орден "Кирил и Методий" - ІІ степен.
Училището разполага с уютни класни стаи, трапезария, физкултурен салон, компютърен кабинет, медицински кабинет, спортни площадки на открито.


НАГРАДА >>Указ 955

ОУ "Христо Ботев" - кв.Сарафово

ОУ "Васил Левски" - гр. Българово

гр. Българово
ул."Първи май" №6
Вр. И. Директор: Сребрин Сребрев
тел. 0887/519544
канцелария: 05915 2064
e-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Васил Левски" гр. Българово има 108 годишна история. То е основано през 1905 година
През настоящата 2012/2013 учебна година в училището се обучават 87 ученици в 7 паралелки - от I до VІІ клас включително. Обучението се осъществява на една смяна. В училище работят 14 преподаватели и служители. Има създаден медицински кабинет. Училищното настоятелство е създадено през 1994 година.

То подпомага дейността на училището и се включва активно в неговия живот. Административното ръководство на училището и училищното настоятелство се стремят непрекъснато да подобряват условията на обучение и труд за Задоволяване на потребностите от съвременно модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС. Затова подобряваме материалната база, повишаваме квалификацията на учителите и осмисляме свободното време на учениците - чрез участие в проекти и извънкласни дейности.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://ouvlevski.org/

ОУ "Васил Левски" - гр. Българово

ОУ "Христо Ботев" - с. Маринка

Христо Ботев

с. Маринка, ул. "Христо Ботев" №5
директор: Марков
тел. 05919/2214
канцелария:05919/2214
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

ОУ "Христо Ботев" - с. Маринка е създадено през 1911 г. и чества през декември 2011 г. своя 100 - годишен юбилей. Празникът на училището съвпадна с огромния ремонт по проект на Фонд "Енергийна ефективност", при който се подмениха дограмите на 100 прозореца, топлоизолираха се стените и покрива. Изгради се алтернативна котелна инсталация на биомаса.

Училището е включено в Списъка на средищните училища с Постановление № 284 от 3 дек. 2010 г. на МС. В него се обучават около 100 ученици в 7 паралелки от селата Мариннка, Извор, Твърдица и Димчево. На пътуващите ученици се осигурява безплатен транспорт и обяд от "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас. Създадени са две полуинтернатни групи - едната в училището в с. Маринка, другата - в с. Извор. Децата със СОП са подпомогнати и от ресурсен учител.
Учителският колектив се състои от висококвалифицирани преподаватели, поддържащи висока степен на обучение и възпитание, съобразно интересите, потребностите и възможностите на учениците. Ръководството на училището се стреми непрекъснато да подобрява, модернизира и налага все по-добри стандарти на обучение и възпитание.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:
http://hbotev-marinka.idwebbg.com

ОУ "Христо Ботев", с. Маринка

свали като pdf разглеждания: 129930 последна промяна: 16:45:41, 26 октомври 2020