Кметства

Административно - териториалното деление на Община Бургас

Име, фамилия Кмет на населено място Телефон Електронна поща
Йордан Йорданов Кмет на гр.Българово 05915/2033 [email protected]
Костадин Георгиев Кмет на с.Равнец 05517/2161 [email protected]
Любомир Узунов Кмет на с.Маринка 05919/2333 [email protected]
Владо Стоянов Кмет на с.Извор 05917/7320 [email protected]
Сотир Йовчев Кмет на с.Твърдица 05919/2303 [email protected]
Исмет Реджеб Кмет на с.Драганово 05518/2243 [email protected]

Кмет на с.Изворище 05518/2245 [email protected]
Евгения Ботушанска Кметски наместник на с.Брястовец 05518/2244 [email protected]
Павлина Димитрова Кметски наместник на с.Миролюбово 05915/2141 [email protected]
Стефка Аладжова Кметски наместник на  с.Братово 056/580581 [email protected]
Елена Атанасова Кметски наместник на с.Димчево 05519/2319 [email protected]

 

7 населени места представляват кметства в структурата на Община Бургас:

гр.Българово,  с.Равнец, с.Маринка, с.Извор, с.Твърдица, с.Драганово, с.Изворище

В своята дейност кметът на кметство се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Кметът на кметството:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура и численост, както и по временните програми;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; осъществява правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

12. свиква общо събрание на населението в кметството;

13. прави публичен отчет пред населението на кметството.

Кметовете на кметства участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждането на въпроси, отнасящи се за кметството.

Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 

Кметски наместници

Кметът на общината назначава за срока на мандата си кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структурата на общинската администрация в следните кметства: с. Миролюбово, с. Братово, с. Брястовец и с. Димчево

Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място и могат да бъдат освобождавани предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

Кметският наместник:

1. организира провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

3. предприема мерки за подобряване и опазване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

4. осигурява спазването на обществения ред в населеното място;

5. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

6. представлява населеното място пред обществени и политически организации;

7. води регистъра на населението, регистри по гражданско състояние и отговаря за адресна регистрация на територията на населеното място;

8. следи за актуалното състояние на данните на физическите лица, изпраща актуализиращи съобщения и корекционни документи до Дирекция "Гражданска регистрация на населението" за отразяване в системата ЕСГРАОН.

9. организира съвместно с органите на полицията опазването на обществения ред и защитата на гражданите;

10. организира общи събрания за обсъждане или решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитието на населеното място и обслужването на населението;

11. ръководи изпълнителната дейност и организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;

12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние по делегация от кмета на общината;

13. осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

14. изпълняват нотариални функции, изрично определени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината след изтичане на всяка година от мандата.

Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.

Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 

свали като pdf разглеждания: 97227 последна промяна: 11:08:51, 04 март 2020