Правилник за съфинансиране на проекти на НПО

Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО

Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съ-финансиране на проекти на неправителствени организации

Глава първа
Общи Положения
т.1. Чрез "ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА OT ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НПО", Община Бургас ще подпомага и подкрепя инициативи и дейности на неправителствени организации учредени в обществена полза, осъществяващи дейности на територията на Община Бургас, по следните приоритети:
1. Решаване на конкретни социални проблеми
2. Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми
3. Преодоляване социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция
4. Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски практики
5. Здравеопазване
6. Екология
7. Развитие на демокрацията и защита на човешките права
8. Спорт и туризъм

Глава втора
Размер на финансово подпомагане
т.2. Община Бургас подпомага финансово организации (наричани по- долу кандидати), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в обществена полза, осъществяващи дейност на територията на Община Бургас, само за осигуряване на средствата изисквани от финансиращата програма като собствен финансов принос на кандидата.
т.2.1. Максималната финансовата помощ предоставяна от Община Бургас е до 75% от изисквания собствен принос на кандидата.

Глава трета
Условия и ред за финансово подпомагане
Раздел I Условия за кандидатстване за финансиране на проекти
т.3. По дейностите могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в обществена полза и вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието, осъществяващи дейности на територията на община Бургас.
т.3.1. Кандидатите по т. 3, трябва да осъществяват дейности в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика и Европейския съюз.
т.3.2. Кандидатите по т. 3., трябва да участват в идейното изготвяне и в реализирането на проекта, както и да имат финансов принос към бюджета на проекта;
т.3.3. Кандидатите по т. 3, трябва да имат капацитет да реализират проекта;
т.4. Община Бургас не подпомага финансово:
1. Проекти на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества;
2. Проекти свързани с търговска дейност;
3. Проекти за дейности със стопански характер;
4. Разходи по предварителната подготовка на проекта;
5. Административни разходи за институционална подкрепа;
6. Самоцелни ремонтни дейности;
7. Бизнес инициативи;
8. Организации и физически лица със задължения към Община Бургас.

Раздел II. Ред за кандидатстване
т.5. Предварително допитване за съ-финансиране от Община Бургас:
5.1. Кандидатите следва да представят:
• Информация за програмата, по която се кандидатства за финансова помощ;
• Кратко описание на проекта;
• Информация за кандидата, включваща актуален учредителен акт или устав, съдебно решение, удостоверение за вписване в централния регистър на Министерството на правосъдието, данни за капацитета на организацията, в това число данни за финансови, човешки и материални ресурси, както и информация за реализираните от организацията проекти;
• Приблизителен бюджет;
• Информация за партньора/ите, ако има;
• CV на ръководителя на проекта.
т.6. След получаване на съгласие от Община Бургас за съ-финансиране, кандидатът следва да представи проектопредложение включващо:
• Описание на проекта
• CV на ръководителя на проекта
• Дейности
• Индикатори
• Методология
• Времетраене
• Информация за партньора и неговата роля
• Бюджет
• КСС (ако е приложимо)
т.7. Кандидатстващите организации представят проектопредложенията си на хартиен и електронен носител.
т.8. Към формулярите по т.7 кандидатът трябва да приложи копие, заверено с подпис и печат, на съпътстващите документи изисквани от програмата предоставяща финансовата помощ.
8.1. Община Бургас, като съ-финансиращ орган, може да бъде партньор по проекти.
т.9. Предварителните допитвания за съ-финансиране, проектопредложенията и приложенията към тях се подават в деловодството на Община Бургас, класифицирани в папка и с придружително писмо до заместник кмета по "Евроинтеграция и екология", съдържащо наименованието на кандидата, програмата и дейността, по която се кандидатства, наименованието на проекта и опис на всички приложени документи по реда на тяхното класиране.
9.1. Не се разглеждат проектопредложения написани на ръка и такива изпратени по факс или e-mail.
9.2. Не се разглеждат проектопредложения с липсваща документация.
т.10. Постъпилите проектопредложения се съхраняват в Дирекция "Евроинтеграция" - Община Бургас в срок, съобразен с изискванията по финансиращата програма.
т.11. Предварителните допитвания се разглеждат от служители на Дирекция "Евроинтеграция" определени със заповед на заместник-кмет "Евроинтеграция и екология".
11.1. Заместник-кметът по "Евроинтеграция и екология" определя служителите и вътрешния ред, по който се обработват и разглеждат представените от кандидатите допитвания и проектни идеи.
11.2. Служителите по 11. 1 изготвят писмено становище по представените проектни идеи.
11.3. Кандидатите се уведомяват писмено за взетото решение в 7 дневен срок от подаване на писменото допитване.
12. Проектопредложения с изготвени към тях писмени становища се внасят за разглеждане от комисия, определена в Глава четвърта, Раздел I.

Глава четвърта
Оценяване, изпълнение и отчитане на проектите
Раздел I. Оценяване на проектите
т.13. Кметът на Община Бургас със заповед назначава комисия за разглеждане и оценяване на постъпили предложения за съ-финансиране на проекти на НПО, наричана по-долу Комисията. Комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите предложения да се състои от 9 (девет) души, от които седем общински съветници - членове на ПК по евроинтеграция, оперативни програми и неправителствени организации, и двама представители на общинската администрация.
13.1. Членове на комисията са членове на Общински Съвет, както и външни експерти.
13.2. Комисията разглежда проектите и дава становище за всеки проект.
13.3. Членовете на комисията представят декларации, че нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите.
13.4. Комисията взема решения с квалифицирано мнозинство.
13.5. Комисията съставя протокол за своята работа.
13.6. В 5 - дневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола на кмета на Община Бургас.
т.14. Кандидатстващите организации писмено биват уведомявани за решението на комисията в 10-дневен срок от датата на заседаването и.
т. 15. Община Бургас изразява съгласието си за съ- финансиране на кандидата, чрез писмо за намерение подписано от кмета на Община Бургас.

Раздел II. Изпълнение на проектите
т.16. Кандидатстващите организации, чиито проекти са одобрени за финансиране и са подписали договор с Управляващия орган на финансиращата програма, входират в деловодството на Община Бургас уведомително писмо и копие от сключения договор за изпълнение на проекта, адресирано до зам.-кмет "Евроинтеграция и екология".
16.1. До 10 дни след получаване на Уведомителното писмо и копие на договора Община Бургас сключва договор за предоставяне на средства от общинския бюджет за съ-финансиране на проекти на НПО.
т.17. Комисията определя начина на финансиране на всеки отделен проект. След подписване на договор с Община Бургас, кандидатът получава одобрените за съ-финансиране средства.
т.18. В случай на промяна на параметрите на утвърден проект или при изпълнение на проект по начин, различен от одобрения, кандидатът е длъжен да изпрати копие на документите изпращани до Управителният орган на финансиращата програма с придружително писмо до зам. кмет "Евроинтеграция и екология", депозирано в деловодството на общината.

Раздел III. Отчитане на проектите
т.19. Проектите се отчитат съгласно условията и срока на програмата предоставяща финансова помощ.
19.1. Копие на документите изискуеми по финансиращата програма се внасят с придружително писмо до заместник-кмет "Евроинтеграция и екология" в деловодството на Община Бургас.
19.2. Към финансовия отчет се прилагат заверени от кандидата копия на всички оригинални документи за направените разходи по проекта.
19.3. Към съдържателната част на отчета се прилагат документи и материали, удостоверяващи изпълнението на проекта.
т.20. Кандидатът, който не представи изискваните документи пред Община Бургас, съгласно изискванията на реда и условия за финансово подпомагане на финансиращата програма, или е изразходвала средствата неправомерно и не по предназначение, дължи връщането им, съгласно нормативната уредба на Република България. Същата се лишава от правото да кандидатства за бъдещо съ- финансиране на проекти пред Община Бургас.
т.21. Договорните отношения по финансираните проекти приключват с изготвянето и представянето на технически и финансов отчет на кандидата и одобрението му от комисията.

 

 

Отпуснати средства за съфинансиране на неправителствени организации

Отпуснати средства за съфинансиране през 2010 г.

Организация: "БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА"

Проект: "SENIORS ON- LINE- E- inclusion of Senior Citizens in Burgas, Bulgaria" (Обучение на възрастни хора на интернет и компютърни умения)

Финансираща организация: Българо-американско общество в САЩ

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 2 223, 00 лв.

Отпуснати средства за съфинансиране през 2012 г.

1. Организация: Сдружение "ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ"

Проект: "С рак във време на криза"
http://bg-patients.info/

Финансираща организация: Институт "Отворено общество", програма "Европейски политики и гражданско участие", конкурс "Повече плурализъм във време на криза"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 057,00 лв.

2. Органиация: Фондация "Астика"

Проект: "МИКЦ- Астика Бургас"

Финансираща организация: Национална програма за младежта 2011- 2015 г., подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно- консултантски центрове (МИКЦ), на Министерство на образованието, младежта и науката

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 3 560, 00 лв. (Изплатени 1 780 лв. - 1во плащане)

3. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Френдли Хаус"

Финансираща организация: Фондация "Отворено общество"- София и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, програма "Овластяване на безвластните по време на криза- фаза 2"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 250, 00 лв.

4. Организация: Фондация "Областен ромски съюз"

Проект: "FLORIKA - Знаяти за ромските жени за по- добър жовит"

Финансираща организация: Институт "Отворено общество", програма "Romani Women's Empowerment Grants Initiative"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500,00 лв.

5. Организация: Асоциация "Деметра"

Проект: "Второ национално турне "Родени без любов""

Финансираща организация: Фонд "Социална закрила"

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 800,00 лв.

6. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Защитници на блатното кокиче"

Финансираща организация: Национална програма за младежта (2011 - 2015)

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 500,00 лв.

 

 

 

 

Отпуснати средства за съфинансиране през 2013 г.

1. Органиация: Фондация "Астика"
Проект:
"Колело"
Финансираща програма: "Младежта в действие"
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 500, 00 лв.

2. Органиация: Фондация "Астика"
Проект:
"Въртележка на улицата"
Финансираща програма: "Младежта в действие"
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 700, 00 лв.

 

Отпуснати средства за съфинансиране през 2014 г.

1. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"
Проект: "Действай, съдействай, въздействай"
Финансираща организация: Национална програма за младежта (2011 - 2015)
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 000,00 лв.

2. Организация: Сдружение "Асоциация Деметра"
Проект: "Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13 - 18 години"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г."
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500, 00 лв.

3. Организация: Сдружение "Онкоболни и приятели"
Проект: "Пациентски информационен център"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 2 200,28 лв.

4. Организация: Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ)
Проект: "Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера- насърчаване на Е демокрацията в България чрез най- добър опит от Исландия"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: Взето е решение Искането да бъде разгледано след 6 месеца (считано от 21.03.2014г.- Протокол на комисията) с цел стартиране на проектните дейности.

5. Организация: Сдружение "Равновесие"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 600, 00лв.

6. Организация: СНЦ "Петлите"
Финансираща организация: Фонд "Социална защита" към Министерство на труда и социалната политика"
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1500, 00лв.

 

 

Отпуснати средства за съфинансиране през 2015 г.

1. Организация: СНЦ "Онкоболни и приятели"
Проект: "Заедно срещу рака"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500,00 лв.

2. Организация: Фондация "Астика"
Проект: "Лаборатория за младежка активност"
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014
Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500,00 лв.

 

свали като pdf разглеждания: 17113 последна промяна: 09:53:14, 21 декември 2015