Икономически каталог

ИКОНОМИЧЕСКИ КАТАЛОГ

ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ- БУРГАС

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ И ПОКАЗАТЕЛИ

Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост .

По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските общини. Делът на безработицата e 4.4 % при 12.4 % . На територията на Община Бургас са регистрирани 16 083 фирми. Фирмите в частния сектор се разпределят главно в следните отрасли: индустрия, строителство, транспорт, търговия.

Икономиката има разнообразен характер, което прави региона икономически лидер и важен център за развитието на областта в радиус 150 км.

Градски транспорт

Брой автобусни линии 30
Брой тролейбусни линии 2
Дължина на вътрешноградски автобусни линии – в една посока 265 км.
Дължина на междуселищните автобусни линии – в една посока 282 км.
Дължина на тролейбусни линии – в една посока 42км.
Брой автобуси 174
Брой тролейбуси 15
Брой автобусни и тролейбусни спирки 177
Брой пътници на ден 83 270

 

ЖП транспорт

Показател20112012
Брой пътници за и от Бургас- железопътна гара 567 199 578 040
Товари 4 608 768 4 056 358
В.т.ч.Въглища 39,61% 37,11%
Руди, метали 28,89% 20,90%
Горива и петролни продукти 18,59% 31,80%
Други 12,91% 10,20%

Пристанище Бургас

 Терминал ИзтокТерминал Насипни товариТерминал 2АТерминал Запад
Кейови места 14 5 4 6
Обща дължина на кея 1965 м 750 м 817 м 890 м
Допустимо газене 10,00 м 11,00 м 15,50 м 11,00 м
Открити складови площи 50 000кв.м. 49 000 кв.м. 108 000 кв.м. 191 000 кв.м.
Закрити складови площи 35 000 кв.м. 6 000 кв.м.   24 000 кв.м.
Хладилен складове       7 000 кв.м.

Летище Бургас

 

2011г.2012г.
Брой авиолинии 198 198
Общо полети 16 842 16 692
Транзитни полети 118 120
Брой преминали пътници 2 253 320 2 358 159

Газоразпределителна мрежа

Газоразпределителни обекти1 385 броя
Достигнати с газоразпределителна мрежа 20 794 домакинства
В т.ч. потребяващи газ 310 домакинства
Стопански потребители81
В т.ч. в обществено-административен сектор 62
- Промишлен сектор 19
Обща дължина на газоразпределителната мрежа 77 км.

ВиК

Ниво на изграденост на водопроводна мрежа 446 345 метра
Ниво на изграденост на канализационна мрежа 237 924 метра

Брой на стопанските субекти по категории в Община Бургас

Вид стопански субектБрой наетиБрой предприятия
Микро До 9 14 300
Малки От 10 до 49 1 530
Средни От 50 до 249 226
Големи Над 249 27

Икономически показатели по икономически единици за община Бургас

Период2011г.2012г.
Бруто продукция в хил.лв. 10 303 964 10 770 783
Приходи от дейността в хил.лв. 13 034 113 15 226 068

Структура на бизнеса по категории предприятия според заетите - 2012 г.

Наименование на дейността% заети
Строителство 9,0
Услуги 39,8
Търговия 22,6
Транспорт 9,3
Селско стопанство 1,4
Производство 14,7
Други 3,2

Промишленост

Промишлени отрасли с решаващо структурно значение са:

Показател Стойност
Нефтохимическа промишленост 80%
Химическа промишленост   9%
Хранително – вкусова промишленост   5%
Текстилна промишленост   1%
Корабостроителна   3%
Електро и топлинна енергия   2%

Бургаска Община се отличава с високото си ниво на индустриализация. Промишлеността е основният клон, на който се пада 86.2% от производството, използва 81.9% от дълготрайните активи и 50,6% от заетите хора в материалното производство, което се дължи на нефтохимическото производство. Главните структуроопределящи отрасли са химическата и нефтопреработващата промишленост хранително-вкусовата, електротехническата и електронна промишленост, както и машиностроене и металообработване.

Химическата и нефтопреработващата промишленост са абсолютно доминиращи. Те дават 84.5% от реализираните приходи с тенденция към нарастване. Обемът на дълготрайни материални активи е приблизително 71% от целия за този отрасъл в областта. Основни представители на химическата промишленост са "Лукойл Нефтохим"ЕАД и "Хемус"ООД. Хранително-вкусовата промишленост е вторият основен отрасъл от икономическата структура. Има още мелничарска, консервна, , млечна и месна промишлености. Тук се намира също така единственото в страната предприятие за консервиране на риба.

Електротехническата и електронна промишленост е третият основен отрасъл от икономическата структура. Представен е главно от производството на кабели и приборостроене.

Машиностроенето и металообработването е четвъртият основен отрасъл от икономическата структура. Представен е главно от кораборемонта и корабостроенето. Непрекъснато намалява своя относителен дял в структурата на промишлената продукция.

Перспективи за развитието на промишлеността

Очаква се фактори като разположение (излаз на море), инфраструктурни съоръжения качеството на човешките ресурси и научният потенциал в перспектива да увеличат значимостта си. По-специално тези фактори на растежа са добре представени в региона. В рамката на националния икономически комплекс Бургаска община ще запази водещото си място над средните нива за страната (ниво на БВП два пъти повече). Това се отнася главно за промишлеността, транспорта, селското стопанство и търговията. Очаква се бъдеще развитието на промишлеността да прерасне в ново качество - високо интелектуално високотехнологично, опазващо ресурсите и екологичния баланс, те са приоритет на електронното електротехническото и машинното инженерство, леката и хранителната промишлености.

Промишлени зони

Промишлени зони на територията на Община Бургас :
Промишлена зона - север с площ - 728 хектара
Промишлена зона - к-с "М.рудник" с площ -260 хектара
Промишлена зона -кв.Победа с площ - 200 хектара
Промишлена зона -юг с площ -371 хектара
Промишлена зона -Д.Езерово с площ- 100 хектара
Промишлена зона -кв.Сарафово с площ -50 хектара

Развитие на промишлени зони

Промишлен зона „Север”

Промишлена зона "Север" е разположена в северозападната част на гр.Бургас. Кварталите в зоната са в непосредствена близост до съществуващите железопътни линии и имат удобна и директна връзка с "Пристанище Бургас".

Община Бургас работи по проект "Развитие на индустриални зони" за разширение на Промишлена зона Север. Общият устройствен план за развитие предвижда терен от 300 декара за разширение на зоната, от които 200 декара декара са предвидени за изграждане на складови помещения.

Предвидените устройствени показатели, за зоната са следните:

• Максимална плътност на застрояване - 60%
• Максимална интензивност на застрояване - 2.0
• Минимална озеленена площ 20%
• Етажност - до 3 етажа и максимална височина Н = 20,00 м.

Проектът е финансиран от програма "Фар". Реализирането на проекта ще увеличи преките чуждестранни и местни инвестиции в Бургас и ще насърчи неговото икономическо развитие. Основна цел на проекта е за подобряване инфраструктурата на индустриалната зона.

Обслужването на инвестиционната активност и бизнеса в Общината навлиза в нов етап, който поставя нови изисквания пред изградените досега производствени зони и налага необходимостта от преустройство на съществуващите и изграждане на нови производствени терени, съоръжени по модерен начин и подходящи за локализация на нови конкурентни производства.

Индустриална зона Българово

Общият устройствен план предвижда за Индустриална зона Българово, терен от 110 декара, в землището на гр.Българово, местността "Вая - Кайряк", на 20 км. от центъра на гр.Бургас. Добре развитата железопътна и пътна инфраструктура ще свързва зоната с пристанище Бургас и международното летище.

Подробният общ устройствен план предвижда обособяването на 13 броя урегулирани поземлени имоти, предназначени за промишлено строителство, от които един за обществено обслужване, един за канална помпена станция и 11 за високотехнологично производство. Предвидените устройствени показатели са следните:


• Максимална плътност на застрояването - 40%
• Максимална интензивност на застрояване - 1.5
• Минимална озеленена площ 20%
• Етажност - до 4 етажа и максимална височина Н = 15,00 м.


В Зоната ще бъдат разположени високотехнологични производства и ще бъде изключително чиста, като на практика ще липсват замърсявания. Същата ще бъде приравнена към изискванията за радиоелектронна промишленост.

Селско стопанство

Климатичните и почвените условия както и традициите в селското стопанство определят специализирането на региона в производството на зърнени култури (жито и ечемик), слънчоглед, отглеждане на лозя, овощарство. Съществува тенденция към намаляване на обработваемите площи, но е по-бавна от тази в страната В региона фермерството също е сравнително добре развито с тенденция за спад.

За 2012 г. реколтирана продукция

ПоказателЗасети площи
пшеница 63 430 декара
ечемик 40 674 декара
слънчоглед 33 000 декара
винени лозя  5 290 декара
череши 3 002 декара
Сливи 240 декара
Тютюн 70 декара

 

Отглеждани животни 20012 г.

ПоказателСтойност
Едър рогат добитък 1 700 броя
овце 7 073 броя
кози 906  броя
свине 23 броя
птици 11 327 броя
Пуйки, патици, гъски 1 311 броя
Щрауси 3 броя
зайци 844 броя
Пчелни семейства 1 212  броя

Горския фонд на Община Бургас обхваща 31 140 дка. Горските масиви са 75% от горския фонд. Горските ресурси са ограничени и нямат промишлено значение. Съставът на горите е предимно широколистен- дъб, бук, благун и цер. Горите със специално предназначение са предимно чер бор, кипарис, туя, елдарски бор, кедър, явор, акация и др. Горските ресурси на територията на общината са важен природен потенциал за развитието на туризма в т.ч. на ловния туризъм.

Цена на живота

Индекс на потребителските цени

Период изменение инфлация
2013г./2012г. 99,3% -0,7%
2012г. /2011г. 104,2% 4,2%

 

Строителство

Нови площи

Търговски площи в кв.м. Офис площи в кв.м. Жилищни площи в кв.м.
110 000 4 422 497 623

Чуждестранни инвестиции и инвеститори

Броят на фирмите с чуждестранно участие в Община Бургас е 2 285. Преките чуждестранни инвестиции в частния сектор за последните 4 години са 1 милиард евро.

 

Фирми с чуждестранно участие по произход

Държава брой фирми относителен дял
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 90 22,73%
РУСИЯ 45 11,36%
ТУРЦИЯ 30 7,58%
ГЕРМАНИЯ 27 6,82%
АРМЕНИЯ 23 5,81%
ИРЛАНДИЯ 22 5,56%
КИПЪР 13 3,28%
САЩ 11 2,78%
НИДЕРЛАНДИЯ 10 2,53%
УКРАЙНА 8 2,02%

 

Наименование на дейността Предприятия с чуждестранно участие
Търговия, ремонт на автомобили; търговия на дребно с горива 376
Операции с недвижимо имущество 1 191
Строителство 65
Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния 27
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 19
Производство на дървен материал и изделия от него , без мебели 17
Производство на електрически машини и апарати, н.д. 7
Събиране и третиране на отпадъци; санитарни и почистващи дейности 5
Производство и разпределение на газ , електро и топлинна енергия 1
Хуманно здравеопазване и социални дейности 2
Други  575

10 добри причини да инвестирате в Бургас

1. Благоприятно геостратегическо положение - логистична и търговска инфраструктура - пристанище, летище, железопътен транспорт, безмитна зона.

2. Добре развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори. Бургас е определен като логистичен пункт на Общоевропейския транспортен коридор №8, чрез който се осъществява сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

3. Пристанищен град, със собствено международно летище, напълно завършено пристанище от индустриална гледна точка, добър достъп до суровини както и близка рафинерия Бургас дава идеални предпоставки за развитие на всякакъв вид индустрия.

4. Наличие на добре развити енергийни, електроразпределителни и комуникационни мрежи.

5. Добре развита мрежа от здравни, образователни и социални институции.

6. Два университета и четири колежа, в които се обучават над 12 000 български и чуждестранни студенти.

7. Над 110 неправителствени организации и структури на гражданското общество, които взаимодействат активно с местната власт и институциите.

8. Наличие на защитени територии, биоразнообразие и културно наследство- предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризъм.

9. Успешно прилагане на стратегии, политики и програми за постигане на високи темпове на икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността, икономическо и социално сближаване с другите райони на Европейския съюз.

10. Община Бургас работи ръка за ръка с бизнеса. Затвърждаването на тази връзка е в успешните ПЧП, които са реализирани и които предстои да бъдат реализирани на територията на Общината.

Макроикономически индикатори за България

ПоказателМярка20082009201020112012
БВП – текущи цени Млн.лв. 69 295 68 322 70 511 75 308 77 582
БВП – реален  растеж % 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8
БВП – дефлатор % 8,4 4,3 2,8 4,9 2,2
Хармонизирана инфлация % 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4
Ниво на безработицата % 6,3 9,1 9,2 10,4 11,4
Износ на стоки и услуги % 12,5 -23,1 33,0 30,2 2,5
Внос на стоки и услуги % 14,7 -33,3 15,4 55,3 8,1
Потребление % 7,2 1,6 4,4 2,0 2,8
Текуща сметка % БВП -23,1 -8,9 -1,5 0,1 -1,3
Преки чуждестранни инвестиции млн.евро 6 727,8 2 436,8 1 151,2 1 330,2 1 480,5
Среден валутен курс BGN/EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
свали като pdf разглеждания: 174981 последна промяна: 16:00:46, 13 юни 2018