Общински лечебни заведения

Страницата съдържа бързи връзки:

1."Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

2. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД

4. "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"- Бургас" ЕООД

5. "Диагностично-консултативен център 1 - Бургас" ЕООД

6. "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас" ЕООД

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

Снимка

адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №86
Управител: д-р Христо Дечев
e-mail: onko_bs@abv.bg
www.onkobs.bg

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната.

Дейността му е организиране, ръководене и контролиране на всички мероприятия за борба със злокачествените новообразувания в обслужвания район (първична и вторична профилактика на рака, активно издирване, диагностициране, комплексно лечение и диспансерно наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози), диагностична и лечебна дейност на пациенти с доброкачествени тумори (Наредба № 26 на МЗ от 1999 г.).

На основание чл.46, ал.2 и чл.50 , ал.2 от Закона за лечебните заведения се разрешава на "КОЦ-Бургас" ЕООД да осъществява следните дейности:

- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
- периодично наблюдение, консултация и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболавания и преканцирози;
- създаване и поддържане на ромков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния рамков регистър;
-промоция и превенция на онкологичните заболявания;
- информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
- експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология
-научноизследователска дейност в областта на онкологията;
- провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
- реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология, лъчелечение и здравни грижи;
- осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
- извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Лечебното заведение се представлява от д-р Христо Дечев Дечев, магистър по здравен мениджмънт, с 26 годишен лекарски стаж и с придобити специалности по:
1. Вътрешни болести
2. Онкология.

2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Снимка на болницата

Адрес: гр. Бургас ул."Генерал Гурко" 64
ПК №65
site: www.hospital-bs.org
email: pulm_hosp_bs@abv.bg

Управител: Д-р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА 056/896211; тел./факс: 056/820126

Tелефони:

Регистратура и информация - 056/896222
Дежурен лекар - 056/896224
СТЕЛК - 056/896217
Началник АСБ - 359 56 896-251; email: pulm_hosp_bs_aso@abv.bg
Главна мед.сестра - 056/896214
Манипулационна ПО -  056/896221
Манипулационна ПФО -  056/896231
Началник ПФО - 056/896233
Началник ПО - 056/896224
Зав.Личен състав - 056/896252
Лаборатория - 056/896258
Рентген - 056/896215

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД - гр. Бургас е единственото лечебно заведение на територията на Бургаска област, в което е завършен пълният цикъл на диагноза, диференциална диагноза, лечение и продължително наблюдение на болни с белодробна патология. Разполага с 90 болнични легла, диспергирани в две основни отделения:
Пневмологично и Пневмофтизиатрично отделения.

Болницата има акредитационна оценка "Отлична" за срок от пет години от Министерството на здравеопазването за осъществяване на лечебна и диагностична дейност.
Болницата е определена от МЗ за лечебно заведение в което единствено на територията на Бургаска област да се осъществява лечение и диспансерно наблюдение на болни от туберкулоза.

ПРИЕМ НА БОЛНИ
СПЕШЕН ПРИЕМ ПАЦИЕНТИ ПО СПЕШНОСТ СЕ ПРИЕМАТ ВЕДНАГА, ВСЕКИ ДЕН, 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО.
ПЛАНОВ ПРИЕМ ПОНЕДЕЛНИК- ПЕТЪК: от 7:30 до 19:30.

За повече информация посетете страницата на СБАЛПФЗ

http://www.pulmhospital-bs.org/

3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД

Адрес: гр.Бургас, ул."Оборище" 89
ТЕЛЕФОНИ:
тел.056/816350; факс 056/816350 - управител;
056/820147 - централа
e-mail:odkvz_bs@abv.bg
Работно време: всеки делничен ден от 07.30 до 19.00 часа

Снимка на болницата

Центърът е специализирано лечебно заведение, в което се осъществяват следни те дейности:
1. диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболянвания;
2. периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на иемфигус);
3. диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции:
4. периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;
5. експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
6. промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания:
7. информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
8. научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания:
Лечебното заведение разполага с висококвалифицирани специалисти и съвременна апаратура.

"ЦКВЗ-Бургас" е единственото лечебно заведение в Бургаска област, в което се оказва болнична помощ на пациенти с кожни и венерически заболявания. Към Центъра са разкрити 10 легла, с непрекъсваем режим на работа.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Дерматолози, рабтещи в Центъра:
1. д-р Невяна Йотова;
2. д-р Кръстю Бойчев;
3.д-р Иван Енчев

СТРУКТУРА:
Лечебно-диагностичната, диспансерната и профилактичната дейности се извършват в следните консултативно-диагностични кабинети:

Кабинет по обща дерматология; Кабинет по диагностика и лечение на полово прадавани болести; Кабинет за лабораторна диагностика на сифилис и други полово предавани инфекции; Микологичен кабинет.

4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро"

тел: 056/ 812 350; факс 056/ 812 351 - Управител
тел. 056/ 816 301; 056/ 816 302 - Централа
тел./факс 056/ 816 304 - Гл. счетоводител
тел./факс 056/813 321 - Тех. сътрудник

Бургаският психиатричен диспансер е открит през 1952 г., а 40 години по-късно е настанен в новата сграда, която се намира в красивия крайморски парк, далеч от градски шум и суета. Лечебното заведение е сред най-известните и търсени за лечение у нас благодарение на модерните методи и заради изявение професионализъм и популярност на лекарите.

Предмет на дейност: В психиатричният диспансер се извършват най- общо следните дейности:

 • Диагностика и лечение на психични и психогенни заболявания;
 • Лечение на зависимости;
 • Групова и индивидуална психотерапия;
 • Психосоциални интервенции и ресоциализация;
 • Противорецидивна превенция / профилактика/;
 • Трудово- лекарска експертиза за временна и трайна нетрудоспособност /психиатрична ТЕЛК/;

съдебно - психиатрично експертизиране;

ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ:

Стационарни:

 • Атипични антипсихотици;
 • психо-обучителни /за пациенти и техните близки/;
 • електро - конвулсивна терапия;
 • конвенционални антипсихотици;
 • стабилизатори на настроението;
 • при зависимости - детоксикация, дисулфирам,налтрексон, поведенческа психотерапия;

Предстои влизането на програма "Метадон"

Изънстационарни:

 • окончателна рехабилитационна;
 • противо- рецидивна превенция и мониториране;
 • депо- терапия;
 • кризисни интервенции;
 • консултативна;
 • групова и индивидуална психотерапия

 

5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

ДКЦ1

Адрес: ГР.БУРГАС 8000 БУЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ"№73
Тел./факс 056/810556 - УПРАВИТЕЛ
Тел. 056/810571 - РЕГИСТРАТУРА
e-mail: dkc_1@gbg.bg

>> ГАЛЕРИЯ

"ДКЦ-І-Бургас" ЕООД разполага с мощен функционално лечебен и диагностичен потенциал. Центърът е оборудван с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги: автоматичен хематологичен брояч Sysmex КХ 21N, селективен автоматичен биохимичен анализатор Cobas Mira Plus, йонселективен анализатор AVL 9983, 3 бр.микроскопи, 3 ЕКГ апарата "Shiller", нов графичен рентгенов апарат модел "Q-Red", производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ, Комбиниран графичноскопичен апарат "General elektric", многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525, аудиометър Siemens SD 25, Аудиометър Danpl, ЕЕГ апарат, доплеросонографски апарат.
В Центъра се извършват редица високоспециализирани медицински дейности: доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода, криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, двадесет и четиричасово мониториране на кръвно налягане, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудометрия.
Центъра разполага със специалисти от следните специалности: кардиология, детска кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, неврохирургия, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология , клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.
Съществуват добри комуникации между различните видове специалисти до уточняване на основните и придружаващите я диагнози при пациента.

6. "Диагностично - консултативен център-2 Бургас" ЕООД

ДКЦ2

Адрес: гр.Бургас 8000, бул."Демокрация" №94    

Работно време: всеки работен ден от 07.30 до 19.30 часа

Телефон на регистратура за предварително записване час за преглед: 056820145, 056820148

 

   Уеб сайт: www.dkc2burgas.com  

 

"ДКЦ II Бургас" ЕООД e лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в която лекари от различни специалности и помощен персонал извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

В центъра има разкрити кабинети по следните специалности: Кардиология, Неврология, Хирургия, Акушерство и гинекология, Детски болести, Очни болести, Урология, УНГ болести, Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести, Ортопедия и травматология, Ревматология, Психиатрия, Неврохирургия, Съдова хирургия, Гръдна хирургия, Мед.онкология, Клинична хематология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Кабинет "Активни и здрави" по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва  профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт.

            Извършват се високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдовете,  вело-тест на сърдечно-съдовата система, непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране), ехокардиография, аудиометрия и др.

            Клиничната лаборатория е оборудвана с: автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, апарат за имунологични анализи, апарат за хемостаза. Извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони, микробиологични изследвания по договор. Участва в система за външен "контрол на качеството" на изследванията. Възможност за получаване на резултати по Интернет.

Звеното за Образна диагностика разполага с апаратура за  рентгенови изследвания и ехографска диагностика с цветен доплер. Извършват се всички видове рентгенографии, ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.

Звеното по Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа  и  Кабинет по лечебна физкултура.

В Кабинет "Активни и здрави" по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва  профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт се  извършват бодиимпедансметрия (сегментен анализ на тегло), калиперометрия, 3D- биоскенер (квантов анализатор).

            Диагностично-консултативен център II Бургас работи по договор с НЗОК.

В центъра се издават медицински документи- болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофьори, за ученици и др.

            В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани медицински и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:

Дженерали застраховане АД, Токуда здравно застраховане АД, ЗАД Алианц България живот, ЗД Съгласие АД, Евроинс - здравно осигуряване ЗЕАД,  Фи Хелт  застраховане  АД, ЗД Евроинс АД, ЗЗК Надежа АД, ЗАД Виктория, ОЗОФ Доверие ЗАД, ЗК Медико -21 АД

Лечебното заведение е достъпно за трудно подвижни лица.

След успешно извършена акредитация, "Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност "Отлична" за срок от 5 години -м.Октомври 2016 год.

В "ДКЦ II Бургас" ЕООД се предоставя качествена и достъпна за всички пациенти медицинска помощ и през 2010 година центъра е  сертифициран  по Системата за управление на качеството спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 - м.Октомври 2016 год.

 

Известни специалисти провеждат консултации в центъра ежемесечно.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ В ЗДРАВЕН КАТАЛОГ

ДКЦ II Бургас успешно премина ресертификацинен одит на Системата за управление на качество по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 - октомври 2013г.

Въвеждането на международните изисквания на стандартите от семейството ISO, подобряват вътрешната комуникация между структурните звена; административното функциониране и обслужване; нормативното съответствие на вътрешните документи; изискванията, оценката и преоценката на доставчиците на медицинска техника, лекарства и консумативи; планирането на финансовите средства на базата на реални цели по качеството идващи като предложения от всяко структурно звено; мерене на удовлетвореност на пациентите и др., които като цяло повишават качеството на медицинските услуги в лечебното заведение.

 

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

1
 • Адрес: Бургас ул."Хан Крум" №28

Регистратура тел: 056 /842 001

Управител: Д-р Борис Борисов тел.056/840 605

Сградата на Медицински център І е част от историята на Бургас. Тя е построена през далечната 1918 година, като Френски девически пансион заедно с Католическата църква "Свети Йосиф“. През годините е била болница, кожен диспансер, психодиспансер и поликлиника. "Медицински център 1-Бургас" ЕООД разполага с кабинет по кинезитерапия, физикална медицина, където се извършват:лезертерапия, мануална терапия, исокочестотна терапия, мануална терапия, ултразвук, електростимулация, лимфодренаж и други.

В "Медицински център І-Бургас" ЕООД /бившата ІІ-ра поликлиника/ ще се провеждат прегледи от  доц. Конова-Акушер-гинеколог, Медицински университет, гр. Плевен, Клиничен институт за репродуктивна медицина,гр. Плевен

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ В ЗДРАВЕН КАТАЛОГ

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

 картинка

Бургас, к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ)
тел./факс 056/88-09-04
е-mail: mc2_ _ bourgas@abv.bg
Управител-д-р Емилия Драганова

Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания:
056/88-09-01, 056/88-09-02
Работно време: от понеделник до петък: 8.00 - 17.00 часа

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ СЪС ЗДРАВНА КАСА (ТАЛОН НАПРАВЛЕНИЕ) И СВОБОДЕН ПРИЕМ, ИЗВЪРШВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА И ВИСОКОСПЕЦИАЛИРАНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Обща лекарска консултативна комисия (ОЛКК)
Специализирани лекарски комисии (СЛКК)
Издаване на всички видове медицински свидетелства и документи

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ В ЗДРАВЕН КАТАЛОГ


"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008  ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ-ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

В центъра се извършват профилактични и специализирани прегледи по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.
В лечебното заведение е осигурен достъпа на трудноподвижни пациенти.

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

14

Адрес: ж.к. "Меден рудник", зона "А", УП-І, кв.11
Управител: Д-р Галин Белев
Работно време:
от понеделник до петък-07.30 до 20.00 часа
РЕГИСТРАТУРА: 056/992 918
Работно време:
e mail: medcent3bs@abv.bg

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ В ЗДРАВЕН КАТАЛОГ

 

 Лечебното заведение разполага със съвременна диагностична и лечебна апаратура:
- Звено за образна диагностика за рентгенови и ехографски изследвания;
- Клинична лаборатория с възможности за всички най-често ползвани анализи, включително хормонални и микробиологични;
- Звено за физиотерапия и рехабилитация;
- Обща лекарска консултативна комисия /ОЛКК/;
- Издаване на всички видове медицински свидетерства и документи.

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

УСТРОЙСТВО

1. Кабинет по оперативно лечение и ендодонтия, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
2. Кабинет по ортодонтия, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
3. Кабинет по детска стоматология, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
4. Кабинет по протетична стоматология, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
5. Кабинет по орална хирургия, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-41
6. Кабинет по ЛЧХ, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-33
7. Оперативен блок - септична операционна, предоперационна, операционна, следоперационна, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-33
8. Манипулационна, съблекалня, стая за почивка на медицински персонал
9. Стая с 2 легла за временно наблюдение
10. Чакалня с регистратура на 2 и 4 етаж - Тел. 056/83-19-39
11. Рентгенов кабинет с лаборатория, ІV ет.
12. Кабинет по пародонтология и лигавични заболявания, ІV ет. - Тел. 056/83-19-35
13. Физиотерапия , ІV ет. - Тел. 056/83-19-35
14. Централна стерилизационна, сутерен - Тел.056/83-19-39
15. Административен кабинет на Главен счетоводител, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-37
16. Счетоводство, І ет. - Тел. 056/83-19-32

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

От 8.00 ч. – до 20.00 ч. всеки ден.
Почивен ден – събота и неделя
гр. Бургас, ул."Александровска” № 120
e-mail:
dc1_bs@mail.bg

свали като pdf разглеждания: 156478 последна промяна: 12:10:10, 03 февруари 2017