Общински лечебни заведения

Страницата съдържа бързи връзки:

1."Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

2. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

3. "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"- Бургас" ЕООД

4. "Диагностично-консултативен център 1 - Бургас" ЕООД

5. "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас" ЕООД

6. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

7. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

8. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

9. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №86
Управител: проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.
e-mail: [email protected]
Сайт: http://onkobs.bg/

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната.

Дейността му е организиране, ръководене и контролиране на всички мероприятия за борба със злокачествените новообразувания в обслужвания район (първична и вторична профилактика на рака, активно издирване, диагностициране, комплексно лечение и диспансерно наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози), диагностична и лечебна дейност на пациенти с доброкачествени тумори (Наредба № 26 на МЗ от 1999 г.).

На основание чл.46, ал.2 и чл.50 , ал.2 от Закона за лечебните заведения се разрешава на "КОЦ-Бургас" ЕООД да осъществява следните дейности:

- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
- периодично наблюдение, консултация и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболавания и преканцирози;
- създаване и поддържане на ромков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния рамков регистър;
-промоция и превенция на онкологичните заболявания;
- информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
- експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология
-научноизследователска дейност в областта на онкологията;
- провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
- реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология, лъчелечение и здравни грижи;
- осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
- извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Лечебното заведение се представлява от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.

2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Снимка на болницата

Адрес: гр. Бургас ул."Генерал Гурко" 64, ПК №65
e-mail: [email protected]
Сайт: http://www.pulmhospital-bs.com/
Фейсбук страница: http://facebook.com/pulm.hosp.burgas

Управител: Д-р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА 056/896211; тел./факс: 056/820126
Структура, съгласно утвърдия Правилник за устройството и дейността и вътрешния ред на лечебното заведение:
Управител:Д-р Евелина Трошанова
Гл. мед. сестра:Николинка Епихова
Гл. счетоводител: Румяна Арнаудова
Началник Пневмологично отделение: Д-р Здравка Карамян
Началник Фтизиатрично отделение: Д-р Лиляна Вълкова

Tелефони:

Регистратура и информация - 056/896222
Началник Фтизиатрично отделение-д-р Вълкова - 056/896231
Фтизиатрично отделение-старша мед. сестра-м.с. Димитрова - 056/896231
Фтизиатрично отделение-манипулационна - 056/896231
Началник Пневмологично отделение-д-р Карамян - 056/896226
Пневмологично отделение-старша мед. сестра-м.с. Росица Николова - 056/896223
Пневмологично отделение-манипулационна - 056/896221
Клинична лаборатория-д-р Георгиева - 056/896258
Микробиологична лаборатория-д-р Стаматова - 056/896257
Лаборатория за образна диагностика-д-р Паскалев - 056/896215

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД - гр. Бургас е единственото лечебно заведение на територията на Бургаска област, в което е завършен пълният цикъл на диагноза, диференциална диагноза, лечение и продължително наблюдение на болни с белодробна патология. Разполага с 90 болнични легла, диспергирани в две основни отделения:
Пневмологично и Пневмофтизиатрично отделения.

Болницата има акредитационна оценка "Отлична" за срок от пет години от Министерството на здравеопазването за осъществяване на лечебна и диагностична дейност.
Болницата е определена от МЗ за лечебно заведение в което единствено на територията на Бургаска област да се осъществява лечение и диспансерно наблюдение на болни от туберкулоза.

ПРИЕМ НА БОЛНИ
СПЕШЕН ПРИЕМ ПАЦИЕНТИ ПО СПЕШНОСТ СЕ ПРИЕМАТ ВЕДНАГА, ВСЕКИ ДЕН, 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО.
ПЛАНОВ ПРИЕМ ПОНЕДЕЛНИК- ПЕТЪК: от 7:30 до 19:30.

4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

цпз

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро"
тел. 056/ 816 301; 0877/625733 - Регистратура
тел./факс 056/813 321; 0879/004214 - Тех. сътрудник
e-mail: [email protected]
Сайт: http://www.cpz-burgas.bg/

Психиатричното обслужване на пациенти в област Бургас се осъществява от 1952 г., когато е създаден Психоневрологичен диспансер. През следващите 65 години лечебното даведение не е преустановявало дейността си, като от 2000 г. е преобразувано в търговско дружество "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков-Бургас"" ЕООД-гр. Бургас. Към настоящия момент ЦПЗ-Бургас е единствената структура на територията на област Бургас, обслужваща 13 /тринадесет/ общини с население 442 000 души. ЦПЗ-Бургас осъществява своята дейност на основание Разрешително за осъществяване на лечебна дейност с последна актуализация 14.11.2016 г. Лечебното заведение има три последователни акредитации, последната от които е от 2017 г. с поставена акредитационна оценка "отличен" за срок от 5 години на всички структури в лечебното заведение.

ДЕЙНОСТИ:
- Спешна спихиатрична помощ;
- Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
- Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
- Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
- Психиатрична и психологична експертна дейност;
- Създаване и поддържване на регионална информационна система на лица с психични разстройства за
нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето;
- Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
- Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
- Клинични изпитвания на лекарствени продукти.

5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

ДКЦ1

Адрес: гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №73
тел. 056/810571; 056/859751 - РЕГИСТРАТУРА
e-mail: [email protected]
Сайт: http://www.dkc1burgas.com

"Диагностично-консултативен център-1-Бургас" ЕООД е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в което лекари от различни специалности извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

"ДКЦ-1-Бургас" ЕООД е най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас-в център работят 39 лекари-специалисти с една и две признати специалности.
Правният статут на "ДКЦ-1-Бургас" ЕООД и осъществяваните в центъра дейности и услуги са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.
Дружеството изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване на здравето и защитава общинските интереси в областта на здравеопазването на населението в град Бургас и Бургаска област.
"ДКЦ-1-Бургас" ЕООД разполагас мощен функционално-лечебен и диагностичен потенциал. Центърът е оборудван с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги: автоматичен хематологичен брояч Sysmex KX 21N, селективен автоматичен биохимичен анализатор Hitachi, Cobas Mira Plus, йонселективен анализатор AVL 9983, нов графичен рентгенов апарат модел Q-Red, производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ, комбиниран графичноскопичен Axiom Iconos R 100-Siemens, многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525, аудиометър Siemens SD 25, Аудиметър Danpl, ЕЕГ/ЕМГ апарат, доплеросонографски апарат Philips.
В Центъра се извършват редица високоспециализирани медицински дейности: доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, електромиография, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на прлода, ехокардиография, криотерапия и лезертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, двадесте и четиричасово мониториране на кръвно налягане, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудиометрия.
Центъра разполага със специалисти от следните специалности: кардиология, детска кардиология, инфекциозни болести, клинична хематология, анестезиология, гастроентерология, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефралагия, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.
Съществуват добри комуникации между различните видове специалисти до уточняване на основните и придружаващите я диагнози при пациента. В центъра се издават медицински документи-болнични листове, рецепти, протоколи, мед. свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофьори, за ученици и др.
В "ДКЦ-1-Бургас" ЕООД се извършват специализирани медицински и профилактични прегледи по догооври с доброволни здравноосигурителни фондове и застрахователни дружества.

6. "Диагностично - консултативен център-2 Бургас" ЕООД

ДКЦ2

Адрес: гр.Бургас 8000, бул."Демокрация" №94   
Работно време: всеки работен ден от 07.30 до 19.30 часа
Телефон на регистратура за предварително записване час за преглед: 056820145, 056820148
Сайт: http://dkc2burgas.com/ 

"ДКЦ II Бургас" ЕООД e лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в която лекари от различни специалности и помощен персонал извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

В центъра има разкрити кабинети по следните специалности: Кардиология, Неврология, Хирургия, Акушерство и гинекология, Детски болести, Очни болести, Урология, УНГ болести, Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести, Ортопедия и травматология, Психиатрия, Неврохирургия, Съдова хирургия, Гръдна хирургия, Медицинска онкология, Клинична хематология, Нефрология, Гастроентерология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Кабинет "Активни и здрави" по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт.

Извършват се високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдовете,  Вело-тест на сърдечно-съдовата система, Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране), Ехокардиография, Аудиометрия и др.

Клиничната лаборатория е оборудвана с: автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, апарат за имунологични анализи, апарат за хемостаза. Извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони, микробиологични изследвания по договор. Участва в система за външен "контрол на качеството" на изследванията. Възможност за получаване на резултати по Интернет.

Звеното за Образна диагностика разполага с апаратура за  рентгенови изследвания и ехографска диагностика с цветен доплер. Извършват се всички видове рентгенографии, ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.

Звеното по Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа  и  Кабинет по лечебна физкултура.

В Кабинет "Активни и здрави" по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва  профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт се  извършват бодиимпедансметрия (сегментен анализ на тегло), калиперометрия, 3D- биоскенер (квантов анализатор).

Диагностично-консултативен център II Бургас работи по договор с НЗОК.

В центъра се издават медицински документи- болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофьори, за ученици и др.

В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани медицински и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества: Дженерали застраховане АД,  ЗАД Алианц България живот, ЗД Съгласие АД, Фи Хелт застраховане, ЗД Евроинс АД, ЗЗК Надежа АД, ЗАД Виктория, ОЗОФ Доверие ЗАД, ЗК Медико -21 АД, ЗД ОЗОК Инс АД.

Лечебното заведение е достъпно за трудно подвижни лица.

След успешно извършена акредитация, "Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност "Отлична" за срок от 5 години -м.Октомври 2016 год.

В "ДКЦ II Бургас" ЕООД се предоставя качествена и достъпна за всички пациенти медицинска помощ и през 2010 година центъра е  сертифициран  по Системата за управление на качеството спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 - м.Октомври 2016 год.

Известни специалисти провеждат консултации в центъра ежемесечно.

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

1

Адрес: гр.Бургас, ул."Хан Крум" №28 /бившата Втора поликлиника/
Телефон: 056 /842 001
Управител: Д-р Борис Борисов тел.056/840 605
e-mail: [email protected]
Сайт: https://www.mc1burgas.com/

"Медицински център 1-Бургас" ЕООД /бившата Втора поликлиника/ е лечебно заведение за извънболнична и специализирана медицинска помощ.
- Лечебното заведения работи по НЗОК /талон направление/;
- Лечебното заведение работи на свободен прием /платени прегледи/;
- В лечебното заведение има обща лекарска консултативна комисия /ЛКК/;
- Лечебното заведение издава всички видове мидицински свидетества и документи;
- Лечебното заведение извършва профилактични прегледи по трудова медицина;
- Лечебното заведение работи със здравно-сигурителни фондове и застрахователни дружества;
- В лечебното заведение има осигурен достъп за трудноподвижни лица.

Сградата на Медицински център І е част от историята на Бургас. Тя е построена през далечната 1918 година, като Френски девически пансион заедно с Католическата църква "Свети Йосиф“. През годините е била болница, кожен диспансер, психодиспансер и поликлиника.

"Медицински център 1-Бургас" ЕООД разполага с кабинет по кинезитерапия, физикална медицина, където се извършват:лезертерапия, мануална терапия, високочестотна терапия, мануална терапия, ултразвук, електростимулация, лимфодренаж и други.

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

 картинка

АдресБургас, к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ), п.к. 8010
тел./факс 056/880904
Дейност: Специализирана извънболнична медицинска помощ
Управител: д-р Атанас Бошев
е-mail: mc2_ _ [email protected]
Сайт: http://www.mc2burgas.com/

Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания:
056/880901, 056/880902
Работно време: от понеделник до петък: 8.00 - 17.00 часа

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008  ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ-ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

В центъра се извършват профилактични и специализирани прегледи по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.

Във филиала в бл.55, к/с "Славейков"функционира психологическа лаборатория за проучване и изследване на познавателна, личностна и психомоторна сфера на професионални водачи и водачи с отнето свидетелство за управление на МПС.

В лечебното заведение е осигурен достъпа на трудноподвижни пациенти.

Специалисти:
Д-р Емилия Драгомирова-Матева - Кардиология
Д-р Ивица Кръстевски - Кардиология
Д-р Аделина Гавазова - Акушерство и гинекология
Д-р Ромил Ангелов - Акушерство и гинекология
Д-р Милко Стаматов - Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Яни Печас - Хирургия
Д-р Наталия Недева - Образна диагностика
Д-р Вълко Ялъмов - Образна диагностика
Д-р Кирил Денков - Ортопедия и травматология
Д-р Мария Петкова - Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Диана Радславова - Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Атанас Бошев - Анестезиология
Д-р Станко Кънчев - Урология

Специалности:
Ендокринология - 1
Кардиология - 2
Нервни болести - 1
Физикална медицина - 1
Акушерство и гинекология - 2
Хирургия - 1
Ортопедия и травматология - 1
Ушно гърлени болести - 2
Образна диагностика - 2
Анестезиология - 1
Урология - 1

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

14

Адрес: бул. "Демокрация" №94, сградата на "Диагностично-консултативен център 2-Бургас" ЕООД
Управител: Д-р Христо Вълчев
Тел: 056/994 087 - РЕГИСТРАТУРА
e mail: [email protected]

В "Медицински център 3-Бургас" ЕООД има разкрити следните специалности:
-Спортна медицина-д-р Вълчев;
-Физиатерапия-д-р Христина Млъзева;
-Урология-д-р Хамис Албелтажи;
-Кинезитерапия-Цветина Георгиева;
-Рехабилитация-Горанка Георгиева и Продан Проданов;
-Стефка Берова-Медицинска сестра.

"Медицински център 3-Бургас" ЕООД е достъпен за трудноподвижни лица и хора с увреждания.

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" 120 и кв. "Крайморие", ул. "Вълнолом" №8
Работно време:от понеделник до петък - 8.00 - 19.00 ч.  и събота - 8.30 - 13.30 ч.
ТЕЛЕФОН на регистратура за информация и предварително записване на пациенти за прегледи, лечение, рентгенови снимки и физиотерапия: 056/83-19-39 и 0888/601218
e-mail: [email protected]
Сайт: https://dentalcentre-bs.bg/

"Дентален център 1-Бургас" ЕООД-гр. Бургас е правоприемник на Районна стоматологична поликлиника, съгласно Заповед № РД 09-538/08.11.1999 г. на Министъра на здравеопазването.
Стоматологичната поликлиника в град Бургас е основана на 04.06.1951 г. като държавно здравно заведение.
През 1962 г. към окръжна стоматологична поликлиника преминава и Зъботехническа лаборатория, която е основана на 20.02.1947 г.
През 1968 г. здравното заведение е преместено в нова сграда, намираща се на улица "Александровска" 120, където е и понастоящем.
През 1982 г. Окръжна стоматологична поликлиника е преобразувана в Първостепенна общинска стоматологична поликлиника, а през 1990 г. ПОСП е преобразувана в Районна стоматологична поликлиника.
Със Заповед № РД 09-249/11.05.1992 г. на Министерство на здравеопазването се извършва разделяне на Районна стоматологична поликлиника и Зъботехническа лаборатория в самостоятелни единици.
Понастоящем "Дентален център 1-Бургас" ЕООД-гр. Бургас е лечебно заведение за извънболнична дентална помощ-еднолично дружество с ограничена отговорност 100 % общинска собственост, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговски закон и останалите действащи нормативни актове.
Принципал на дружеството е Община Бургас, като функциите на едноличен собственик на капитала се изпълняват от Общински съвет-Бургас.
Оперативното управление на дружеството се осъществява от Управител, избран след проведен конкурс от принципала на дружеството.
Съгласно изискванията на чл.40 от ЗЛЗ лечебното заведение е регистрирано в Регионална здравна инспекция-Бургас с предмет на дейност: извършване на извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.
Предметът  на дейност на лечебното заведение е определен при спазване правилата на чл.8, ал.1, т.2 и чл.17 от ЗЛЗ.
Дейността на ДЦ 1-Бургас ЕООД покрива целия спектър от дентални услуги в извънболничната стоматологична помощ. Лечебното заведение е съучредител на Сдружение "Стоматологично здраве", чиято основна дейност е флуорна профилактика на зъбния кариес при децата=

свали като pdf разглеждания: 182578 последна промяна: 12:21:01, 23 октомври 2020