Проекти за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.1726 и 07079.3602.457 по КК на гр.Бургас /бивша местност „Мадика“/

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.1726 и 07079.3602.457 по КК на гр.Бургас /бивша местност "Мадика"/, с който се обособява УПИ XIII, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, с предвидена редукция от 12%, и Подробен устройствен план - План за улична регулация за нова обслужваща улица от о.т.209-о.т.210-о.т.211-о.т.212-о.т.213-о.т.214-о.т.215-о.т.216-о.т.194 и от о.т.213-о.т.157-о.т.210 до о.т.156" е обнародвано в Държавен вестник бр.91 от 14.11.2017г.

ПУП-ПУР за утвърждаване на трасета на обслуващи улици в устройствена зона 12/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас

ПУП-ПУР за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП разширение на населеното място, с о.т.1 до о.т.11, с който се образува нов кв.69 по номерацията на ПЗ"Север" и изменение на ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927, 07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 123/ и УПИ І, ІІ, V и VІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965, 07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на гр.Бургас

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори по КККР на гр.Бургас, попадащи в непосредствена близост до регулационните граници по действащ ПУП на кв.Долно Езерово

Изработен е Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 07079.825.521, 07079.825.522, 07079.825.544, 07079.825.543, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598, 07079.825.542, 07079.825.498, 07079.825.12, 07079.825.474, 07079.825.473, 07079.825.472, 07079.825.540, 07079.825.39, 07079.825.469, 07079.6.1321 по КККР на гр.Бургас, попадащи в непосредствена близост до регулационните граници по действащ ПУП на кв.Долно Езерово, в предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас.
Проектът за обнародван в Държавен вестник бр. 67 от 18.08.2017г.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНО-УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН НА ОБЩИНА БУРГАС В ЧАСТТА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА МАРИНКА, ДИМЧЕВО И ТВЪРДИЦА

Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“

В Държавен вестник бр.51 от 27.06.2017г. е обнародвано съобщение за изработен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул."Северна" и ул."Черна гора" от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030, с цел осигуряване на транспортно обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас.

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас

В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас.

Изменение на ПУП-ПР на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, в обхвата УПИ II-180,181, IV-181 и V-181 в кв.18 и УПИ X-179,62,303 и VII-179, 303 в кв.19

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР(ПУР) ЗА КВАРТАЛИ 33 И 40А ПО ПЛАНА НА Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, ГР.БУРГАС

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА КВАРТАЛИ 23 И 24 ПО ПЛАНА НА К-С"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за утвърждаване на трасе външно електрозахранване на базова станция на „Мобилтел" - ЕАД

В Държавен вестник бр.33 от 25.04.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за утвърждаване на трасе външно електрозахранване на базова станция на "Мобилтел" - ЕАД, разположена в ПИ пл.№ 096025, м.Брястовска река, в землището на с.Изворище, община Бургас, от съществуващ ТП в имот пл.№ 096001, преминаващо през имот с пл.№ 096028, до базова станция в имот пл.№ 096025 по КВС на землище на с.Изворище.

Одобрен План за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по плана на ж.р.Меден Рудник - зона Г, гр.Бургас

С Решение № 23-24/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен План за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.658.28, 29, 30, 31, 35, 49, 74, 75, 79 и 80 по КК на гр.Бургас, с които се провежда нова обслужваща улица с о.т.95 -о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, по плана на ж.р.Меден Рудник - зона Г, гр.Бургас, с предвиждане на крайулични паркинги, като част от уличната регулация, обособява се нов кв.40А, с урегулиране в него на нови УПИ за поземлените имоти, отредени - "за жилищно строителство", с предвиждане в тях на ново ниско свободно и свързано застрояване, в УПИ II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и запазване предвижданията в УПИ I с устройствени показатели: Пл.застр. до 60%, Кинт до 1,2, Височина до 10м и Позел. мин. 40%, в устройствена зона 5/Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.

Одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура... съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас

С Решение № 23-25/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура - трасе на кабел 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІV-5204, ПИ с идентификатор 07079.5.1535 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 3/Оз и 5/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас)

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, в кв.38 по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас и улица „Шар Планина“

С Решение № 23-23/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, в кв.38 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, и обособяване на крайуличен паркинг, част от уличната регулация на улица "Шар Планина" от о.т.174 до о.т.178.

Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по плана на ПЗ„Север“, и подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ по плана на кв.Лозово, гр.Бургас

С Решение № 23-22/31.01.17г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/, за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ"Север", и подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица и нова велоалея, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ"Север" до о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас.

С Решение № 23-21/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас.

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужваща улица между кв.49 и кв.50 по плана на Промишлена зона „Север“, гр.Бургас, в обхват между о.т.666-о.т.742

Служебен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)"

Служебен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 "Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)", за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, м.Черна гора"/бивша "Кара баир"/ и "Техникума", землище ж.р.Меден Рудник.

Служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, одобрен с Решение № 19-12/29.11.16г. на Общински съвет Бургас

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ НА МЕСТНОСТ "ЪГЪЛА" /БИВША "КЮШЕТО"/

Проект за мемориален знак в памет на жертвите на комунизма в УПИ І, кв.22 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Подробен устройствен план – План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.Транспортна, в разш

Община Бургас на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.Транспортна, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф и 7/Оз по одобрения ОУП на гр.Бургас.
Проектът ще бъде изложен за разглеждане в ст.401, ет.4, в сградата на Община Бургас и Дирекция ЦАУ "Изгрев".
Предстои обнародването на това съобщение в Държавен вестник.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".

 

ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - изтегли RAR файл от ТУК

Реконструкция на ул."Одрин" от кръстовище "Трапезица" до бул."Яким Якимов" - кв.Долно Езерово

Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация в участък по плана на Промишлена зона "СЕВЕР", гр. Бургас, общ. Бургас

Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация в участък от надлез над "Товарна гара" о.т.509, о.т.508/ до връзка с бул."Т.Александров" /о.т.300, о.т.303/ и пристанище "Запад"./о.т.314, о.т.354/ по плана на Промишлена зона "СЕВЕР", гр. Бургас, общ. Бургас

ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР.БУРГАС - I ЕТАП ОТ КМ 230+700 НА ПЪТ I-9 САРАФОВО-БУРГАС ДО КМ 493+550 НА ПЪТ I-6 ВЕТРЕН-БУРГАС И ЛОКАЛНИ ПЛАТНА

Актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на к-с „Изгрев“

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ОДРИН" ОТ КРЪСТОВИЩЕ "ТРАПЕЗИЦА" ДО БУЛ."ПРОФ.ЯКИМ ЯКИМОВ" (ПЪТ III-9008 I-9 БУРГАС) - КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО" С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРО ПЪТНО ПЛАТНО

Нов коригиран проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имоти, намиращи се в зона „Б", местност Бялата пръст, землище Меден Рудник

В Държавен вестник бр.92 от 07.11.2014г. е обнародвано съобщение за изготвен нов коригиран проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имоти, намиращи се в зона "Б", местност Бялата пръст, землище Меден Рудник, част от зона с преобладаващ социален характер по ИПГВР на гр.Бургас. Разработката е изложена за разглеждане в ЦАУ "Възраждане" и на интернет сайта на Община Бургас.

Предложение от началник отдел УП, към Дирекция УТ, при Община Бургас - за подобряване качеството на работа

Експертен съвет по Устройство на територията
ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ
Докладва: арх.Д.Алексиев

Становище на "Геозащита" ЕООД - Варна, с изх.№511ИГП/17.07.2012г.относно извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания за общата устойчивост на територията на м. "Овошките" (бивша м."Манаф Хенде") и м. "Манаст

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ПЗ "ЮГ-ЗАПАД")

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (КАНАЛ ВАЯ)

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА БУЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ)

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР)

Подробен устройствен план за част от зоната с преобладаащ социален характер (М.БЯЛАТА ПРЪСТ)

Проект за изменение на ТУП/ОУП/ на Община Бургас, включващ землищата на гр.Българово, с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец, с.Черно море, с.Рудник и с.Извор – фаза предварителен проект

Специализирана схема на преместваемите обекти на морски плаж "РОСЕНЕЦ-СЕВЕР", находящ се на територията на Община Бургас, про реда на чл.10, ал.4, т.1 и 2 и ал.5, т.1 ЗУЧК

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ - ПУП-ПРЗ на кв.Крайморие

Заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Бургас

ПУП - ПРЗ за местност "Ъгъла" (бивша местност "Кюшето"), кв.Сарафово, гр.Бургас

ПУП - ПРЗ за местност "Ъгъла" (бивша местност "Кюшето"), кв.Сарафово, гр.Бургас

Общ устройствен план на гр. Бургас с неговите квартали и техните землища - окончателен проект

Общ устройствен план

Схема на зелената система

План-схема за организация на системата на МОПТ

Схема на културно-историческо наследство

ПУП-ПРЗ на селищно образувание "Батака", землище с.Твърдица

Проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на к-с "Славейков" - фаза: окончателен проект

Публикуван проект на 10.08.2010 г.

Публикуван ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ на 24.09.2010 г.

Окончателен проект актуализация ПУП - ПРЗ на к-с "Зорница"

Публикуван проект на 29.07.2010 г.

Публикуван ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ на 24.09.2010 г.

Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Св.Св. Кирил и Методий" - втори, трети и четвърти етап

ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле", землище кв.Крайморие, гр. Бургас - окончателен проект

ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за селата Маринка, Твърдица и Димчево

ПУП-ПУР на ПЗ "Юг", гр. Бургас в участъка от кръстовището на ул."Захари Стоянов" до ПИ с пл.№ 99

ПУП - Парцеларен план на Пътно кръстовище вилна зона "Росенец" с път ІІ-99

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

Диагноза (jpg)
Прогноза (jpg)
Транспорт (jpg)

Паркоустройствен план

ПРОЕКТ "СТАРАТА ПОЩА"

 Старата поща

ПРОЕКТ "СТЕНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ"

 Стената на приказките

ПРОЕКТ "УЛИЦА ГУРКО"

  Улица Гурко

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ УЛ."АЛЕКСАНДРОВСКА ", УЛ. " БОГОРИДИ ", УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " - ГР. БУРГАС

ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до бул. "Сан Стефано", бул. "Алеко Богориди" от бул. "Демокрация" до пл. "Ат. Сиреков ", ул. "Св. св. Кирил и Методий "- ул. "Васил Априлов" в участъка от пл. "Св.св Кирил и Методий" до ул. "Мара Гидик ", ул. "Георги Кирков" до ул. "Възраждане", ул. "Хан Аспарух " в участъка от пл. "Баба Ганка" до ул. "Александровска ".

 

Обща концепция: Пешеходна зона ул."Александровска" и ул."Богориди"


I етап - Зона ул."Александровска" с ул. "Богориди" до пресичането с ул."Ген. майор Лермонтов" от пл. "Тройката" до бул. "Иван Вазов"

 

Пешеходна зона I етап - ул."Александровска" и ул."Богориди"

 Други проекти

file Проекти в строителството

file Общ устройствен план на град Бургас

Подробен устройствен план на УПИ I в кв.40, УПИ I в кв.41 и в УПИ I в кв.53 по плана на кв.Сарафово

ПУП-ПРЗ за имот пл.№333, местност "Вая Кайряк", землище Българово, за изграждане на Бизнес - индустриална зона гр.Българово

свали като pdf разглеждания: 160800 последна промяна: 16:53:30, 20 ноември 2017