Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 20 февруари 2020

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 17 септември 2019

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Публикувано на : четвъртък, 31 януари 2019

Утвърдени със заповед №158/25.01.2019г. на Кмета на Община Бургас

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 07 август 2018

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 01 ноември 2017

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 04 август 2017

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 18 април 2017

Утвърдени със заповед №25/06.01.2017г. на Кмета на Община Бургас

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ВЪРХУ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ

Публикувано на : четвъртък, 11 август 2016

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - СОБСТВЕНОСТ И НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 05 ноември 2015

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 18 ноември 2014

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ДИРЕКЦИЯ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 04 септември 2013

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 01 август 2013

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 13 ноември 2012

ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Публикувано на : сряда, 08 февруари 2012

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

Публикувано на : петък, 09 април 2010

свали като pdf разглеждания: 64486 последна промяна: 16:45:04, 15 октомври 2020