Стипендии на ученици

I. Условия и ред за отпускане на стипендии на деца с изявени дарби за 2018 г. съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Срокове за входиране на искания в Община Бургас: 30 март, 30 юни, 30 септември, 30 декември.

     Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.          

      Всяка година до 31 януари в Министерски съвет се внася Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за текущата календарна година. Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по наредбата, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв.  - по чл. 8 или по чл. 9, т. 2 на Наредбата /само за ученици в държавни училища/ и стипендии за 12 календарни месеца по 135 лв. - по чл. 10 на Наредбата /за ученици в държавни или общински училища/.

       Съгласно чл. 13 на Наредбата закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на детето или родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето. За учениците от общинските училища искането се входира в Община Бургас, попълва се по образец съгласно Приложение №1 към наредбата и задължително се мотивира. На всяко тримесечие подадените заявления се разглеждат от комисия и кмета на общината подава мотивирано искане до съответния министър. За учениците от държавни училища искането се подава до директора на учебното заведение, който от своя страна отправя искане до съответното министерство.

 

       Към искането се прилагат следните документи:

     1. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

     2. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

     3. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;

    4.Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.

     5. Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация.

     Искането се подава в едномесечен срок от възникване на основанието. При пропускане на този срок по обективни причини ученикът не губи правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година.

      Ученикът има право да получава само една стипендия по реда на тази наредба или на основание закон или акт на Министерския съвет. Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор. Учениците губят правото си на стипендия, когато:

     1. преустановят обучението си;       

     2. прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;

     3. имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - до заличаване на наказанието;

     4. в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

 

контакти:  Дирекция "Образование и демографски въпроси"

                ул. "Александровска" №26, ет. 2, ст. 208

                тел. 056/907 228, 907 245

II. Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“

III. Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици от директори на училища съгласно ПМС №238/21.12.2017 г.

свали като pdf разглеждания: 27442 последна промяна: 16:15:39, 17 януари 2020