Закони и наредби

Държавен вестник

Държавен вестник

Официално издание на Република България!

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces (ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)


Закон за административно–териториалното устройство на Република България

С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

За актуална информация на сайта http://www.mrrb.government.bg/ (МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО)

 

Закон за администрацията

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)


Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас

Наредби - приети от Общински Съвет Бургас

За актуална информация на сайта http://burgascouncil.org (ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС)

Наредба за условията и реда за извършване на административни услуги чрез използване на електронно подписани документи от Община Бургас

Закон за управление на етажната собственост

В сила от 01.05.2009 г.
Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009 г.
Обхват на закона
Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлениeто на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Управление на етажната собственост - помощни материали ТУК

свали като pdf разглеждания: 86654 последна промяна: 15:54:17, 15 януари 2015