Разрешения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията е открито производство по издаване на разрешение за отсичане на един (2) броя дървета във връзка със Заявление с вх. № 70-00-4553/02.07.2020г. от фирма "ИФМ-С" ЕООД ,  ЕИК 205288238 със седалище и адрес…

Разрешение №10/30.10.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 10 / 30.10.2020 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5872/25.08.2020г. от "СТРОЙ СТИЛ" ООД, ЕИК 201222187, с адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Черно море" №1 на основание Заповед №3379/08.11.2019…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 броя дървета, във връзка с издаване на разрешение за строеж на обект: "Жилищна сграда в УПИ XIII, кв. 7 по плана на ж.к. "Славейков",…

Разрешение №9/22.10.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 РАЗРЕШЕНИЕза отсичане на дълготрайна растителностпо чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията№ 9 / 22.10.2020 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №70-00-6754/30.09.2020г. от фирма "Айват " ЕООД, ЕИК 102911693 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл.142,вх.2,партер с управител Станислав…

Разрешение № 8/24.09.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията №8/24.09.2020 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5355/07.08.2020г. от "БРЕНТ ОЙЛ" ЕООД, ЕИК 200447850, с адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" бл.189, ет.6, с управител Кольо Господинов Койчев , на…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 9 броя дървета, във връзка с ремонта на тротоарната настилка и осигуряването на достъпна средна на бул. "Демокрация" в участъка ул. "Копривщица" - ул. "Места", град Бургас. Дърветата, разположени на бул. "Демокрация" в участъка ул. "Копривщица"…