Разрешения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 4 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с искане с вх.№70-00-4592/23.07.2014г. от "Евробилдинг инженеринг" ООД с адрес:…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 13 януари 2014 На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайна декоративна растителност, във връзка с искане с вх.№94-00-29851/2/12.09.13г., от Мария Тодорова Тонева, живуща и съсобственик на имот с административен адрес: ул. "Цар Самуил" №59, град Бургас.…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 13 януари 2014 На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка с искане с вх.№70-00-6408/15.10.13г. от "Евробилдинг инженеринг" ООД с адрес: град Бургас, ул. "Ген. Владимир Вазов" №11, ет.3 за обект: "Жилищна сграда с магазин и офиси…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с искане с вх.№70-00-7477/25.11.13г. от "СК" ООД с адрес: град Бургас, ул. "Сердика" №2А, ет.4, ЕИК 102897037 с управител Здравко Господинов Станчев, за обект: "Сграда със смесено предназначение в УПИ…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка със Заявление № 70-00-7646/28.11.13г. от "Домстрой 7" ЕООД, за реализиране на обект: "Жилищна сграда в УПИ I - 69, кв.24 А по плана на к-с "Изгрев", град Бургас" Дърветата, за отсичане по видове и брой…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 40 броя дълготрайна декоративна растителност, във връзка с реализирането на обект: "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, ул. "Александровска", ул. "Богориди", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас; Подобект:…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 15 ноември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайна декоративна растителност на територията на ТД "Зора" и ТД "Приморие", Община Бургас, както следва:  ТД "Приморие" Южна копривка (Celtis australis) -  1 брой ТД "Зора"  Японска софора…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 07 ноември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 120 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с реализиране на проект: "Реконструкция на ул. "Ал. Батенберг" с подобект: "Реконструкция на ул. "Ал. Батенберг" в участъка между ул. "К. Фотинов" и ул. "6-ти…