Разрешения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 9 броя дървета, във връзка с ремонта на тротоарната настилка и осигуряването на достъпна средна на бул. "Демокрация" в участъка ул. "Копривщица" - ул. "Места", град Бургас. Дърветата, разположени на бул. "Демокрация" в участъка ул. "Копривщица"…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ на 3 (един) брой дърво по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 броя дървета, във връзка с ремонта на тротоарната настилка и осигуряването на достъпна средна на бул. "Демокрация",…

Разрешение № 5 / 14.08.2020 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

   РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 5/ 14.08.2020 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №94-01-22104/20.07.2020г. от Румяна Стефанова Йорданова - собственик на имот с административен адрес, гр. Бургас, ул. "Антим I " №31, на основание…

Разрешение № 2/25.03.2020г за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № 2/25.03.2020г.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор на дирекция "Строителство" към Община Бургас, като разгледах преписката образувана със Заявление с вх. №94-01-3462/30.01.2020г. от Веселин Димов Шехларски, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Карлово" №26, на основание Заповед №3262/27.11.2015г. на Кмета на Община…

Разрешение № 3/25.03.2020г за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ

  РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията № № 3/25.03.2020г.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор на дирекция "Строителство" към Община Бургас, като разгледах преписката образувана със Заявление с вх.№ 94-01-6317/21.02.2020год. от Галина Димитрова Желева, представлявана от упълномощено лице: Христо Тодоров Тодоров, с адрес за кореспонденция: град Несебър,…

Уведомление за издадено Разрешение №14/30.09.2019 г.

Уведомление за издадено Разрешение №14/30.09.2019 г. за отсичане и изкореняване на 8 броя дървета и резитба на 3 броя дървета по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас. Дълготрайната декоративна растителност, предмет на настоящото разрешение за отсичане, е от следния вид: Бяла акация /Robinia pseudoacacia/, Обикновен смърч (Picea), Обикновен Явор (Acer pseudoplatanus) и…