Наредба

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г.