ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БУРГАС

  

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

          На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, на 09.01.2008 година представих на Общински съвет - Бургас своята Програма за управление за срока на мандата 2007-2011г.

         Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям пред общинския съвет годишния отчет за изпълнение на програмата за 2009г.

     За постигане приоритетите визирани в програмата, а имено:

І. Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене.

ІІ. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

ІІІ. Открито и динамично управление на Община Бургас.

ІV. Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, основана на знанието, която реализира местните потенциали и предимства.

V. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството

беше извършено следното:

 

За създаване на по-добри условия за живот чрез Дирекция "Устройство на територията" са проведени процедури и реализация на обекти по капиталова програма, дарения и с бюджетни средства:

         Списък на обектите и усвоените средства по дейности и райони:

 

СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 • - ЦДГ кв. Крайморие - стойност 1254550 лв. - в строеж
 • - Разширение ОДЗ 1 М.Рудник - стойност 1449800 лв. - в строеж
 • - Разширение ЦДГ "Раковина"- стойност 1243000 лв. - в строеж
 • - ЦДГ №26 кв. Лозово - стойност 850000 лв. - изпълнен
 • - ОР на общински администр. сгради - обща стойност 99 595 лв.- изпълнен
 • - Подобряване естетическия вид на адм. Сграда на Община Бургас - стойност 163000 лв. - работи се
 • - Реконструкция сградата на Морското казино и Охлюва - обща стойност 4000000 лв. - възложено изготвянето на проект
 • - ОР МКЦ културна инфраструктура - стойност 1573329 лв. - работи се
 • - ОР на училища и детски градини - обща стойност 1864000лв. - изпълнени
 • - ОР на читалища и библиотеки - обща стойност 122810 лв. - изпълнено
 • - ОР на басейн МКЦ - стойност 32556 лв. - работи се
 • - ОР на ДЦ за хора с умствена изостаналост - стойност 345000 лв.- изпълнен
 • - ОР на Дом за медико- соц. грижи за деца - обща с/т 468240 лв. - работи се

 

СПОРТНИ ОБЕКТИ

         -  Плувен комплекс Приморски парк - стойност 1 335 000лв. - в строеж

         -  Спортен комплекс "Изгрев"- стойност 2 040 000лв. - в строеж от м. септ. 2009

         -  ОР на Спортни площадки - стойност 99 997 лв - изпълнено

         -  Спортна зала к/с М. Рудник - външно финансиране - изпълнена

 

СИНЯ ЗОНА

         -  Оборудване за "Синя зона" - стойност 30 000 лв. - предстои процедура по ЗОП

         -  Информационна система за управл. на паркирането - стойност 250 000 лв. - предстои процедура по ЗОП

 

ПЪТИЩА И УЛИЦИ

         -  Рехабилитация надлез Вл. Павлов - изготвен проект - стойност 130 152 лв.

         -  ОР общ. път Бургас-Твърдица - стойност 1 525 000 лв. - предстои процедура          по ЗОП

         -  Реконструкция общ. път Мин. Бани-Банево-Изворище - стоност 4 760 600 лв. -         строи се само частта извън регулаци със средства по ОП

         -  ОР пътен възел Каблешково -  участие с 385 000 лв - строи се

         -  Улица "Княз Борис" к/с Възраждане - стойност 173 561 лв. - изпълнен

-  Изграждане нови светофарни уредби - обща стойност 250 000 лв. - изпълнени

-  Вертикална планировка ул. "Ж.Карамфилова" с. Рудник - 96 299 лв. -изпълнен

-  Временен път до с. о. Батака - стойност 154 667 лв. - приключил

-  Вътрешно кварт. пространство бл.105-106 к/с М. Рудник - стойност 483 620 лв. - работи се

-  Реконструкция ул. "Копривщица" - стойност 739 643 лв. - изпълнено

         -  Улица 9 май с. Равнец - стойност 901 857 лв. - изпълнено

         -  Паркинг и обслужваща улица бл. 78 к/с Лазур - стойност 322 753 лв. -приключил

         -  Реконструкция ул. "Комуна" и ул. "Бисер" кв Лозово - стойност 623 485 лв. - приключил

         -  Конструктивно укрепване бул. "Ив. Вазов" - стойност 1 681 963 лв. - приключил

         -   Реконструкция и разширение ул. " Т. Грудов" - стойност 2 290 848 лв. - работи се

         -  Изграждане на джобове за сметосъбиране - стойност 120 000 лв. - работи се

         -  Изграждане на паркинг за товарни автомобили - стойност 39 963 лв. - изпълнен

         -  Изготвени проекти за улици : "Я.Комитов", "Гладстон", "Калоян", "Ал. Велики" в гр. Бургас и за селата Рудник, Брястовец и Ветрен - обща стойност 231 843 лв. - изпълнени

         -  Източна районна артерия РЦ "М. Рудник" - проект - обща стойност 500 000 лв. - в процедура по ЗОП

         -  Удвояване на ул. "Одрин" - проект - стойност 100 000 лв. - в процедура по ЗОП

         -  Възложени за проектиране на нови улици в комплекси и съставни селища - обща стойност 581 000 лв. - в процедура  по ЗОП

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ КАНАЛИЗАЦИИ И ПСОВ

 • - Корекция дере кв.Д.Езерово - стойност 1105240 лв. - в строеж
 • - Канализация с. Маринка - стойност 2432000 лв. - в строеж
 • - КПС с тласкател до ПСОВ Поморие кв. Сарафово- с/т 2726266 лв.-в строеж
 • - Водоснабдяване с. Драганово - стойност 1187000 лв. - в строеж
 • - Канализация кв. Победа - домови отклонения- стойност 450000 лв.- в строеж
 • - Канализация по улици в кв. Акации и кв. Крайморие - обща с/т 360 000 лв.-изпълнено
 • - Канализация по ул. "Черноморска" кв. Крайморие - стойност 255000 лв. - в процедура по ЗОП
 • - Канализация Д.Езерово и КПС с тласкател - 6807674 лв. - в процедура по ЗОП
 • - Нови водопроводни клонове кв..Банево и с.Равнец-обща с/т 375 000 лв.- изпълнено
 • - Корекция на коритото на река Айтоска - стойност 30000 лв. - изпълнено
 • - Водопровод до ПСОВ к/с М.Рудник - стойност 187449 лв. - изпълнено
 • - Дъждовна канализация Товарна гара и Хлебозавод до ез. Вая - стойност 145894 лв. - изпълнен
 • - Изготвени проекти за ВиК с обща стойност 355 000 за Лесопарк Росенец; зона "Д" к/с М. Рудник; за селата: Ветрен, Банево, Мин. Бани, Равнец, Миролюбово, Брястовец и Изворище.- изпълнено
 • - Изготвени ПУП за ПСОВ с обща стойност 38000 лв. за с.Равнец, с. Изворище, с. Рудник и Черно море, кв. Банево, кв. Ветрен и Мин. Бани - изпълнено

 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 • - Разширение мрежа ул. осветление съст. селища и квартали - стойност 30000 лв.- работи се
 • - Улично осветление к/с Възраждане - стойност 155000 лв. - изпълнено
 • - Улично осветление ЦГЧ - стойност 118 520 лв. - изпълнено
 • - Районно осветление парк Езеро - стойност 358307 лв. - изпълнено
 • - Подземно кабелиране на ЦГЧ - стойност 250000 лв.- изпълнено
 • - Парково осветление гл. алея парк Славейков - стойност 24480 лв.- изпълнено
 • - Улично осветление бл. 73-76 к/с Лазур - стойност 32000 лв. - изпълнено
 • - Улично осветление ул. "Я.Комитов" ПЗ "Север" - стойност 64000 лв.- изпълнено
 • - Улично осветление ул."Цар Симеон" - стойност 138000 лв. - в строеж
 • - Изместване канална мрежа на БТК - стойност 83000 лв. - в строеж
 • - Изготвяне на проекти за улично осветление за : ул."Транспортна", ул. "Перущица", пред бл. 57 ж.к."Бр.Миладинови", обслужваща улица ж.к. М.Рудник /кв.13-18/ и парк Мин. бани - обща стойност 120000 лв.- в процедура по ЗОП
 • - Атрактивно осв. общ. обекти- стойност 96102 лв. - изпълнен
 • - Реконструкция ул. осв. ул. "Индустриална" - стойност 80000 лв.- в процедура по ЗОП
 • - Почиств. и боядисване на ел. стълбове за осветление - стойност 50000 лв.- работи се

 

 

ГАЗИФИКАЦИЯ

 • - Газифициране ОУ "П.Р.Славейков"- стойност 33938 лв. - в строеж
 • - Газифициране ЦДГ 10 ул. "Оборище"- стойност 30230 лв. - строи се
 • - Газифициране на ЦДГ 7 - стойност 39605 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ЦДГ 17 - стойност 22 779 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ЦДГ 20 - стойност 12 558 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ОУ "Любен Каравелов" - стойност 31 685 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ОУ "Княз Борис" - стойност 28 359 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ПМГ / ПГЕЕ- стойност 20 296 лв. - изпълнено
 • - Вентилационна система на ДСП - стойност 59128 - изпълнено
 • - Изготвени проекти за газифициране на общински сгради и училища - обща стойност 19110 - изпълнено

 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 • - ОР на детски площадки - стойност 200000 лв. - изпълнено
 • - Спортна площадка за деца с физически увреждания - стойност 921887 лв. - изпълнена
 • - Благоустрояване бл. 411-413 к/с М. Рудник - стойност 888000 лв. - изпълнено
 • - Благоустрояване детски и спортни площадки - стойност 350000 лв.- изпълнено
 • - Детска площадка к/с М. Рудник - стойност 117996 лв. - изпълнена
 • - Озеленяване и паркинги по ул. "Ст. Стамболов" - стойност 500000 лв.- изпълнено
 • - Благоустрояване пространството пред "Адриана Будевска"- стойност 98673 лв. - изпълнено
 • - Изготвени проекти за Приморски парк и пространството м/у улиците "Ив. Вазов", "Хан Крум" и "Цар Петър" - обща стойност 119520 лв.- изпълнено

 

Капиталова програма и дарения

1. Обект №997 "Благоустройство и паркоустройство на Крайбрежен парк Сарафово"- изготвен проект проведено обществено обсъждане, обявен в държавен вестник, следва приемане от общински съвет

2. Обект №926 Благоустрояване и паркоустрояване на детски площадки по приложен списък /проектиране, изграждане, подновяване/ списъка е приложен - завършени на 15.12.2008г. 12броя детски площадки изплатени през периода декември 2008г.-януари 2009г.

 • - Детска площадка между бл. 478, бл.479, ж.к."М.Рудник" Зона В, гр. Бургас - реновирана
 • - Детска площадка пред бл.451, бл. 446 ж.к. "М.Рудник" Зона Б, гр. Бургас - нова
 • - Детска площадка между бл. 24, бл.25 и бл.26 ж.к."Славейков" - нова
 • - Детска площадка бл.9 и ул. Янко Комитов ж.к."Славейков" - реновирана
 • - Детска площадка в село Драганово - нова
 • - Детска площадка в междублоково пространство бл.17 и бл.19 ж.к."Зорница" - нова
 • - Детска площадка бл.40 и бл.41, к-с "Възраждане" - реновирана
 • - Детска площадка кв. Крайморие - реновирана
 • - Детска площадка с. Димчево - нова
 • - Детска площадка с. Твърдица - нова
 • - Детска площадка кв. Долно Езерово в Парка - реновирана
 • - Детска площадка кв. Долно Езерово пенсионерски клуб -нова

3. №323 Детска площадка за деца с физически увреждания в парк "Изгрев" ж.к. "Славейков"СМР - сума дължима по обекта - реализирана януари 2009г.-септември 2009г.

4.№598 Благоустрояване и паркоустряване на междублоково пространство бл.411, 413,414 Зона А ж.р. "М.Рудник"СМР - реализирано през периода декември 2008г. - май 2009г.

5. Дарение детска площадка до бл.36 и бл.37 к-с"Зорница", от "Инпрокс Бургас" ЕООД - приключена май 2009г.

6. Благоустрояване на ул."Цар Симеон І" - реализирано от ул. "Булаир" до ул."Пиротска" през 2009г.

7. Пешеходна зона ул. "Александровска", ул. "Богориди" - готов проект първа част септември 2009г.

8.Проектиране и изграждане на детска площадка в к-с"М.Рудник"Зона В - сключен договор за инженеринг приключила 10.03. 2009г. нова детска площадка

9.Благоустрояване на детска площадка до Флора Бургас в Приморски парк служебен проект - дарение фирма "Мидия" /изпълнено/ 05.06.09г. реновиране на детска площадка

10.Детска площадка разположена между бл. 10 и бл.12 к-с"Славейков" - детска площадка и фитнес, реновиране на детска площадка

11.Детска площадка и фитнес на открито в к-с"Зорница" между бл. 38 и бл.44 - реновиране на детска площадка

12.Детска площадка парк "Изток" в к-с"Изгрев" - детска площадка и фитнес на открито - реновиране на детска площадка

 

13.Детска площадка пред супермаркет "Била" УПИ ІV ТД "Освобождение" - реновиране  на детска площадка.

14. Обект №998 ПУП/ПРЗ Парк "Езеро" - предаден проект одобрен от ЕСУТ, за нанасяне на корекции

15. Обект №938 актуализация ПУП/ПРЗ с.Димчево - в процес на проектиране

16. Обект №868 ОУП на гр.Бургас - в процес на проектиране

17. Актуализация ПУП/ПРЗ с.Маринка - готов проект, за внасяне в ЕСУТ

18. Обект №1079 ПУП/ПРЗ Парк "Езеро"

19. Обект №865 ПУП-ПРЗ по чл.16 от ЗУТ за неурег.имоти западно от з.Д М.Рудник - в процес на предварително съгласуване
20. ПУП-ПРЗ кв."Крайморие" - в процедура по одобряване

21. ПУП-ПРЗ промишлена зона, гр.Българово - в процес на одобряване

22. ПУП-ПРЗ промишлена зона, кв.41, 42, 43, 44, гр.Бургас - в процес на одобряване

23. Обект №1243 ПУП-ПРЗ к-с"Славейков" гр.Бургас - избран изпълнител

24. Обект №1244 ПУП-ПРЗ к-с"Зорница" гр.Бургас - открита процедура за избор на изпълнител


Разширяване на сградния фонд, обновяване на МТБ в системата на образованието

1.ОДЗ №6 в УПИ І, кв.7, кв."Бр. Миладинови" гр.Бургас - одобрен проект
2.ЦДГ №13 в УПИ І, кв.121, ж.р. Меден Рудник - одобрен проект
3.Разширение на ОДЗ №17 "Раковина" в УПИ І кв.136, ЗЦГЧ - Бургас - одобрен проект

4. ЦДГ №3 кв.Крайморие, гр.Бургас - в процес на строителство.

5.Разширение на ОДЗ №1 "Морска звезда" в УПИ І, кв.21, зона Б, ж.к. "Меден Рудник" гр.Бургас - одобрен проект.

6. Разширение на ПМГ "Н.Обрешков", ЦГЧ, гр.Бургас - одобрен проект
7. Спортно у-ще, кв.12, з."А", М.Рудник -. одобрен проект

 

Разширяване на сграден фонд - администрация, здравеопазване, спорт

1. Административна сграда, кв.14, з."А", М.Рудник - одобрен проект.
2. Павилион "ОХЛЮВА"-Прим. Парк, Културен център "Казино"-Приморски парк - проектиране

3. Обект №1101 спортен  к-с"Славейков" - в процес на одовряване на готов проект.

4. Обект №1080 спортен  к-с"Изгрев" - одоврен проект, строително разрешение.

5. Проект за озеленяване, велоалея ул."Гурко", "Адам Мицкевич" - готов проект за съгласуване


Развитие и модернизация на инфраструктурата.

1.Изготвен и влязъл в сила ПУП за ПСОВ Рудник-Ч.море

2.ПУП за ПСОВ Горно Езерово - влязъл в сила

3.ПУП за ПСОВ с.Българово - служебен проект - влязъл в сила

4.ПУП за ПСОВ с.Изворище - влязъл в сила

5.ПУП за ПСОВ Ветрен - Банево - в административен съд с обжалвана заповед.

6.ПУП за ПСОВ с.Равнец - влязъл в сила

 

Строителен контрол

1.Издадени  удостоверения за въвеждане в експлоатация за обекти ІV и V категория  -  248бр.

2.Извършени проверки на премест. обекти по чл.56 от ЗУТ и временни обекти по отмн.чл.120 ,ал.4 ППЗТСУ - 600бр

3.Административни производства за обекти по чл.56 от ЗУТ - 301бр.

4.Извършени проверки на строежи - 283бр.

5.Административни производства по чл.224 от ЗУТ за спиране -  90бр.

6.Административни производства по чл.178 от ЗУТ за забрана ползванe - 32бр.

8.Обследване на съществуващи строежи по чл.195,ал.5 от ЗУТ -89бр.

9.Административни производства по чл.225 от ЗУТ        -10бр.

10.Откриване на строителни площадки -128бр.

11.Премахнати обекти/преместваеми и временни обекта/ -524бр.

12.Проучени и обработени  жалби         -283 бр.

 


Дейности по ЕСУТ

1.Проведени заседания - 34бр., от които 4 в разширен състав

2. Разгледани преписки - 796бр.

- Изменения на ПУП-ПРЗ - 220 бр.

- Разгледани инвестиционни проекти и изготвени оценки за съответствие по чл.142, ал.6, т.1, ЗУТ - 48бр.

3.Издадени мотивирани предписания по чл.135, ал.3 от ЗУТ - 190бр.

 

Извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.

 • 1. Издадени протоколи по премахване на дълготрайна декоративна растителност - 15 броя
 • 2. Входирани заявления и молби на граждани в отдел "Озеленяване" с отговори и огледи на място- 208 броя
 • 3. Съгласувани проекти част "Благоустрояване и паркоустройство"- 125 броя
 • 4. Входирани заявления и молби на граждани в отдел "КРВП"

Презаверка на скица-54бр.

Презаверка на скица - 50% от първоначалните-56бр.

Разрешение за строеж-380бр.

Удостоверения по ТСУ-428бр.

Скица за недвижим имот - 1796бр.

 

Бюджетни средства

Справка за реализирани детски площадки, парков мебел, внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас за срок октомври 2008г. - септември 2009г.

 

1.Детски площадки - 36 броя

 • - Цялостна реконструкция на детски площадки - 21броя
 • - Детски площадки с подмяна на детски съоръжения - 9бр.
 • - Детски площадки дарения - 6 бр.

2. Внасяне на пейки в озеленените площи - 252 броя

3. Внасяне на дървета в озеленените площи - 786 броя

4. Внасяне на храсти в озеленените площи - 9749 броя

5. Внасяне на кошчета за отпадъци от кучета -        45 броя

6. Внасяне на указателни табели за ограничаване достъпа на кучета -        50 броя

 

Процедура поддържане на паркова мебел -подменени детски съоръжения,

 • - детска площадка бл.15, и бл.16 к-с"Славейков"
 • - детска площадка бл. 19 и бл 72 к-с"Славейков"
 • - детска площадка бл. 39 и бл.40 к-с "Славейков"
 • - детска площадка ул. "Стралджа" и Читалище "Фар" -ЦГЧ
 • - детска площадка бл.21 и бл.25А к-с "Зорница"
 • - детска площадка бл.406, бл.407 зад магазин "Болеро" Зона А к-с"М.Рудник"
 • - детска площадка между ул."Македония", ул."Пробуда", ул."Александровска" и бул."Ст. Стамболов".
 • - Детска площадка между бл.39 и бл.40 к-с"Изгрев"
 • - Детска площадка до бл. 3 к-с" Бр. Миладинови"
 • 1. Детска площадка село Брястовец - съоръжения през 2009г.
 • 2. Детска площадка ул."Шейново" и ул."Кл. Охридски"
 • 3. Детска площадка Борисова градина - нови съоръжения

 

 

 

 

 

Отчет за работата на "Дирекция Строителство"

Основната дейност на Дирекция "Строителство" е свързана с процедурите по разрешаване на строителството на инфраструктурните обекти на територията на Община Бургас, както и с възлагането, изпълнението и контрола на обектите от Капиталовата програма на Община Бургас.

В отдел "Строителство" през периода месец септември 2008 год. до месец септември 2009 год., са съгласувани и одобрени 692 инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти и 454 проекти за временна организация на движението на фирми и физически лица.

Издадени са 656 разрешения за строеж, 91 разрешения за прокопаване на улици, тротоари и зелени площи, както и 949 разрешителни за извозване на земни маси от строителните обекти на територията на Община Бургас.

Специалистите от отдел "Строителство"са подготвили 186 бр. технически условия за провеждане на процедури по ЗОП, за обектите от КП, като са участвали и в 235 комисии по определяне на изпълнителите на поръчките.

Изготвени са общо 435 становища и оценки на обектите, които се разглеждат на ЕСУТ и за които ЕСУТ при Община Бургас изготвя оценки за съответствие. Главните експерти от отдела участват в заседанията на ЕСУТ при разглеждане и приемане на обекти имащи отношение в областта на техните компетенции.

Експертите от отдела изготвят становища и КСС за обектите по Оперативните програми.        

Специалистите БКС от отдела, ежедневно извършват контрол на инфраструктурните обекти, които се изграждат на територията на отделните Териториални дирекции - съставят списъци на състоянието на пътните и тротоарни настилки, както и състоянието на уличното осветление в техните райони. Същите водят регистри за: откритите строителни площадки за инфраструктурните обекти; за аварийните ремонти и на фирмите, и за ползващите тротоарно право.

През отчетния период са изготвили общо 280 бр. протоколи за откриване на нови строителни площадки и 366 бр. протоколи за възстановяване на настилки. Изпратени са общо 337 писма на ведомства и строителни фирми, във връзка с нарушени настилки, липсващо улично осветление и некачественото изпълнение на възстановителните работи по обектите изграждащи се в техните райони. Извършени са 142 проверки на обектите, които ползват тротоарно право.

В отдел "Строителство" са проучени и са изпратени отговори на 617 сигнали и жалби постъпили в деловодството на Общината и в Териториалните дирекции.

Специалистите от отдела участват в подготовката, съставянето и актуализацията на Капиталовата програма и бюджета на Община Бургас.

В началото на всяка календарна година се приема Бюджет и Капиталова програма за финансовата година. КП за 2009 год. с 240 обекта и обща стойност 49 693 964 лв. (от които 15 046 073 лв. с външни инвестиции) е приета от Общинския съвет на 26.02.2009 г.

През годината перманентно се налага актуализация на Капиталовата програма във връзка с възникнали и доказани неотложни потребности, а също така и при допълнително финансиране от Републиканския бюджет, от министерства и по проекти финансирани от Европейските фондове. През отчетния период допълнително са включени в Капиталовата програма 55 обекта, отпаднали са 30 обекта, променени са стойностите на 60 обекта. С цел оползотворяване на средствата от банков кредит се анализира изпълнението на обектите и трансформиране източниците на финансиране на някои от тях.

За всички обекти за строителство и проектиране, с проведена процедура по ЗОП се изготвят и непрекъснато се попълват досиета, които съдържат изискваните съгласно СВУК документи. През отчетния период са открити 95 нови досиета на обекти от Капиталова програма. Поддържа се и база данни за всеки обект, в която се отразяват сключените договори, фирмите изпълнители и сроковете за изпълнение. Всяко тримесечие се изготвя на програмен продукт "Инвеститор" и се представя в Министерството на финансите, отчет за изплатените средства по всеки обект.

През месец август е изготвен и Проект за Капиталова програма за 2010 г. в размер на 124 883 493 лв., от които 104 383 493 лв. от външни източници.

Списък на приоритетните обекти / за отчетния период /, със стойности и информация за тяхното изпълнение е дадено като приложение към настоящия отчет.

 

От отдел "Инвеститорски контрол", през периода месец септември 2008 год. до месец септември 2009 год. са упражнявани инвеститорски функции на  общо 90 обекта от КП, както и текущото поддържане на улични, пътни и тротоарни настилки; светофарни уредби; знаково стопанство; улично осветление и зимно поддържане. с обща стойност 25 504 432 лв., включени в разчетите на капиталовите разходи за 2008/2009 год.,

 • - Гл. експерт "ВиК" инвестира всички обекти по част ВиК на 14 обекта от КП, с обща стойност 3333970 лв.
 • - Гл. експерт "ЕЛ" инвестира всички обекти по част Електро на 22 обекта от КП и текущо поддържане, с обща стойност 2237 500 лв.
 • - Гл. експерти"ПУМ"и"БОД" инвестират всички обекти по част Пътна от КП, ПЧП и текущото поддържане на 25 обекта с обща стойност 13310851 лв.
 • - Гл. специалисти " АС " инвестират всички обекти на сгради и съоръжения от КП на 29 обекта с обща стойност 6622111 лв.

Специалисти от отдела контролират и инвестират и всички дейности по текущото поддържане на пътища, знаци, ВиК и Ел съоръжения на територията на Община Бургас.

 

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРЕВЕНЦИИ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СПОРТ"

 

І.  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Отдел "Здравеопазване и превенции" към дирекция "ЗПСДТЗС" планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения. Работи в партньорство с държавни и неправителствени организации по проблемите на промоция и превенция здравето на населението, с приоритет подрастващите и младите. Политиката в сферата на здравеопазването е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическо здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот.

Към отдел "Здравеопазване и превенции" на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинети; 24 в ЦДГ; 10 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска кухня. В здравните кабинети и структури работят съответно 44 медицински специалисти в училищно здравеопазване; 33 - в ЦДГ; 32 - в самостоятелните детски ясли и детска кухня; От 01.09.09 г. с разкриването на яслена група към ОДЗ №11 - 50 в ОДЗ, или общо 158 медицински персонал. Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ, Наредба № 26 от 2008 г. и изискванията на РИОКОЗ.

Във връзка с удовлетворяване на нарастващите изисквания за качествено медицинско обслужване, усилията на екипа по здравеопазване бяха насочени в посока изпълнение  заложените мероприятия в план-програмата за 2009 г. През месец април се проведе обучение на медицинските специалисти по оказване на спешна долекарска помощ в ЦСМП-Бургас. Обучението завърши с полагане на изпит и придобиване на удостоверение за правоспособност. Продължава поетапно и обучението по компютърна грамотност от специалисти на "Бизнес център - Бургас" по надграждане уменията за работа в интернет среда.От 2007 г. в структурата на функция "Здравеопазване" е разкрит и функционира нов щат за здравен медиатор. Основните цели на длъжността са: преодоляване на културните бариери в комуникациите между ромските общности и медицинския персонал по места; преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите по места; оптимизиране провеждането на профилактични програми сред ромското население; здравно образование на ромите и активна социална работа в общността; посредничество при изготвяне документи пред здравни и социални институции; активна социална работа с уязвими ромски групи.

 

Постигнати резултати:

 • - Стартиране на процедура по изграждане на МБАЛ и Медицински център по принципа на публично-частното партньорство в ж.к. "Меден рудник".
 • - Предоставяне на целеви трансфер на МБАЛ - Бургас - за образна диагностика, животоспасяваща и животоподдържаща апаратура за болни с отравяния, остра бъбречна недостатъчност и хемодиализа - 350000 лева.
 • - Стартиране на процедура за проект за изграждане на Общински комплекс обединяващ Детска кухня и Домашен социален патронаж.
 • - Ремонт и оборудване със съвременна техника на Общинските лечебни заведения - 850000 лева.
 • - Насочени са рискови групи от общността за изследване и лечение в Белодробна болница;
 • - Активно са издирени контактни на обществено значими заболявания и насочени за профилактика и лечение;
 • - Обхванати са подлежащите по задължителния имунизационен календар:

родени през 1991 г. - 9;

родени през 1992 г. - 16;

родени през 1997 г. - 28;

родени през 1998 г. - 31;

родени през 2001 г. - 9;

родени през 2002 г. - 29;

родени през 2006 г. - 3;

родени през 2007 г. - 91;

родени през 2008 г. - 209;

родени през 2009 г. - 69;

 • - В ход е работата по изпълнение на дейности по Програмата за контрол на туберкулозата в България, чрез укрепване на инфраструктурата и подобряване качеството на лабораторната диагностика, мониторинг и оценка на ситуацията, осигуряване на мултисекторен подход с участие на различни партньори и подобряване информираността на обществото по отношение на превенция и контрол на туберкулозата.
 • - Към ресор "Здравеопазване" функционират три самостоятелни детски ясли и детска кухня.

Детска ясла № 1, ул. "Цар Симеон І", е с капацитет 54 деца, разпределени в 3 групи.

         Детска ясла № 3, бул. "Сан Стефано" № 42, е с капацитет 108 деца, разпределени в 6 групи.

         Детска ясла № 5, ж.к. "Лазур" до бл. 24, е с капацитет 72 деца, разпределени в 4 групи.

В детските ясли работи висококвалифициран персонал от медицински сестри, педагози, детегледачки и помощен персонал.

Основните приоритети на тези заведения е отглеждане и възпитание на деца до 3-годишна възраст; утвърждаване авторитета на детското заведение; разработване на стратегии на поведение родител-персонал: добра обратна връзка и доверие. Съгласно изискванията на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли са разработени правила, регламентиращи подаването на необходимите документи, приема на децата, като се отчита и необходимия период на адаптация. Предвид повишеното търсене на услугата, детските ясли работят с чувствително надвишаващ капацитета брой деца.

 

Основни дейности:

1. Здравно-профилактични дейности

1.1.Контрол на здравословното състояние на децата - включва ежедневен сутрешен филтър при приемането на всяко дете; запознаване със здравословното му състояние на детето - температура, преглед за обриви и паразити; осъществяване контакт с родителя относно състоянието на детето. Периодично през 3 месеца медицинските сестри провеждат антропометрични измервания и ги отразяват в здравно - профилактичната карта на детето като следи за нормалното физическо и психическо развитие на децата. За това допринасят организираните занимания, режима и цялостното общуване с децата.

1.2.Регистриране на имунизационното състояние на децата в здравно-профилактичната карта въз основа на данните, получени от личния лекар на детето. Не се допускат деца, на които не е направена задължителна имунизация, съответстваща на възрастта, без документ от личния лекар за съответното забавяне. Всяка имунизация се отразява в специален за целта журнал.

1.3. Профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания. Акцентира се върху личната хигиена на децата, чрез постоянните контакти с родителите. Помощният персонал извършва ежедневна дезинфекция на помещенията, като приготвя дезинфекционни разтвори, съгласно указанията. Извършените дезинфекционни мероприятия се отбелязват в специални журнали, които се проверяват периодично от РИОКОЗ.

1.4. Превантивни дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в детската ясла. В детските заведения са предприети мерки за избягване на травми, отравяния, изгаряния и др. Не се допускат играчки, предмети, които биха наранили децата. Започва поетапна подмяна на старите масички, които са с ръб, с нови - пластмасови и безръбни. Всички дезинфекционни, перилни препарати се съхраняват на място недостъпно за децата.

 • 1.5. Организиране и провеждане на здравно образование на персонала и родителите на децата. В началото на всяка учебна година на общо събрание се приема план за здравна просвета. Ежемесечно се провеждат събрания по предварително поставена тема и съответен отговорник - медицинска сестра. Събранията протичат под форма на дискусия и се протоколират. Спрямо родителите - всеки месец на видно място се поставя брошура или материал, относно заболяването, като акцентът е върху превенция и мерки при лечение. Съвместно с Община Бургас бе организирано обучение на персонала "Оказване на първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст" от БЧК Бургас. Обучението бе двудневно, включващо както теоретични, така и практически модули. Премина много емоционално и по мнение на персонала бе много полезно. За в бъдеще се предвиждат подобни обучения - действия при бедствия, аварии, организирани от БЧК и Гражданска защита.

 

2. Дейности, свързани с педагогическото взаимодействие

Продължи работата по основните направления - социализацията и индивидуализацията на децата. Детската ясла е първото място, където попада детето извън семейството. Тя е първата социална група, където детето е сред себеподобни и се поставя началото на неговата социализация. Тук децата натрупват начален социален опит, формират се социални умения за взаимодействие с материалната и социалната среда. Този процес на социализация не е едноактен и не може да се осъществи без компетентната намеса на медицинския и педагогическия персонал. Много важно за адаптацията на детето е уеднаквяване на режима в дома с този на детската ясла. За това е необходима постоянна работа с родителите. Процесът на индивидуализация се изразява в опознаване на психо-физическите особености на всяко дете, реакцията му в различни ситуации. Персоналът в яслената група системно работи за разкриване и стимулиране на интересите, възможностите и способностите на всяко дете. Възпитателните въздействия са съобразени с възрастта и потенциала на децата за развиване на индивидуалните им способности. Медицинските сестри и педагози са много мотивирани, с удоволствие изработват ръчно украсата и периодично я подменят, което създава уют и настроение.

Възпитателната работа се осъществява под формата на организирани занимания. Педагозите изготвят план за работа, а организираните занимания се провеждат от медицинските специалисти в групата. Заниманията се провеждат на предварително оформен фон - кътове, украси и утвърдените игрови прийоми. Организираните занимания имат приоритетно игров, а не дидактичен характер. Основна цел е развитие и усъвършенстване уменията на децата - говорни, двигателни, ръчни, които допринасят за развитие на процесите - внимание, памет, въображение, нагледно - образно мислене.

 

3. Подобряване на материалната база

В разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Бургас за 2009 година за функция "Здравеопазване" са заложени и осъществени:

3.1. Основен ремонт на Детска ясла № 1 на стойност 99 500 лв., включващ ремонт на покрива, подмяна на дограма, топло- и хидроизолация, измазване на фасадата, съгласувано с Националния институт за паметниците на културата. Монтирано е атрактивно външно осветление, което вечер придава приказна красота на сградата.

3.2. Основен ремонт на Детска ясла № 5 на стойност 50 000 лв., включващ подмяна на дограма, вътрешни строително-ремонтни дейности по групите. 3.3. Основен ремонт на шест раздавателни пункта на Детска кухня на стойност 7 000 лв., находящи се в ЦГЧ, ж.к. "Братя Миладинови", ж.к. "Славейков", ж.к. "Меден Рудник", кв. Сарафово и кв. Лозово.

3.4. Доставка и монтаж на професионално кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и НПО, на обща стойност 50 000 лв.

С финансови средства, заложени в бюджета на детските заведения бяха извършени текущи и аварийни ремонти:

1. Детска ясла № 1 - ремонт на междустълбищното пространство, мокрите помещения на двата етажа; монтиране нови мивки от алпака в мокрите помещения; смяна на фаянсовата облицовка; подмяна на ВИК тръбите за питейна вода; подменени са част от осветителните тела; обновен е интериорът на детското заведение. Всичко на обща стойност 17 600 лв.

2. Детска ясла № 3 - подмяна на остарялата мебелировка на отделните групи; изграждане на подстъп за създаване на достъпна среда; ремонт на помпа в котелното отделение; ремонт на ВиК инсталация и съоръжение; строително-ремонтни дейности с подмяна на дограма на обща стойност 12 800 лв.

3. Детска ясла № 5 - подмяна решетките на радиаторите; закупуване на нови бактерицидни лампи; монтиране на нови енергоспестяващи осветителни тела; подмяна на балатум и монтиране на ламинат; поетапна подмяна на съществуващото старо обзавеждане по групите.

Детска кухня, като организационно обособена структура за приготвяне и предоставяне храна за деца от 10 месеца до 3 години, с капацитет 1 200 деца, е разположена в помещения на бул. "Стефан Стамболов" № 74 и бул. "Сан Стефано" № 58. За улеснение потребителите на услугата на територията на община Бургас са разкрити 21 раздавателни пункта, съответно в: ЦГЧ - 3; ж.к. "Зорница" - 1; ж.к. "Бр. Миладинови" - 1; ж.к. "Изгрев" - 1; ж.к. "Славейков" - 3; ж.к. "Лазур" - 1; ж.к. "Меден Рудник" - 3; и по 1 в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово, Сарафово, Банево, Ветрен, Крайморие и с. Маринка. През 2009 г. се извършиха значителни подобрения по отношение организацията на работа, водене на документацията и противоепидемичния режим. Поставиха се обозначителни табели на раздавателните пунктове и кухните - майки. Част от раздавателните пунктове, разположени в близост до пътни артерии  са обезопасени, като се монтираха предпазни заграждения. В съответствие със законовата уредба с решение на Общински съвет - Бургас бе преобразувана цената на услугата в такса, което допринесе за разнообразяване и подобряване храненето на децата. Стартира процедурата по проектиране и изграждане на Комплекс за детско хранене в ж.к. "Меден Рудник", което ще реши натрупаните във времето проблеми относно база и оборудване. През годината се засили контрола по отношение отчетността на купоните, съхраняването на продуктите, приготвянето на храната, изпълнението на противоепидемичните мероприятия, което доказа своя ефект.

 

ІІ.  ПРЕВЕНЦИИ

От работата през годината по отношение дейностите по превенции са привлечени много млади хора от бургаски училища и университети, като доброволци в младежкия клуб "Джей Джей Куул Ей". Създадени са условия за алтернативни дейности /спорт, театър, арт работилница/ ангажиращи свободното време на младите хора.

Чрез различните видове обучения се формират необходимите знания, умения и навици за здравословен начин на живот и разпознаване на рисковото поведение.

Проведените общински информационни кампании във времето - кръгли маси и дискусии активизираха бургаската общественост към сериозните проблеми, свързани с последствията от ХИВ/СПИН, хепатит, наркотици.

Различни експерти, политици и специалисти на международно и национално ниво, представители на НПО, работещи в областта на превенция употребата на наркотични вещества, ХИВ/СПИН, агресия да представиха добри практики и решения по наболелите обществени проблеми.

Работи се по съвместни проекти и програми, с млади хора по подхода "Връстници обучават връстници", което във времето доказва своята устойчивост.

Дейности:

1. Участие в проект "Здраве за щастие" към Министерство на образованието - "Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта е превенция на отпадането от училище на ромските деца чрез въвеждане на атрактивни извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към здравното образование.

2. Сформиране на Формация за модерен младежки театър, изграден по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", осъществяващ дейности по здравна превенция. Актьорите във Формацията са ученици от елитни бургаски училища.

Целта е формиране отношение на младите хора към проблемите на ХИВ/СПИН и сексуалността; достигане до по-голям кръг младежки общности за изработване модел на нерисково поведение и създаване условия за алтернативни дейности за ангажиране свободното време на младите хора; развиване качества и умения, обогатяващи общуването помежду им; провокиране и стимулиране творчеството чрез изкуство.

3. Обучение на ученици на възраст - 15-16 год. от ГРЕ "Г.С.Раковски" и ПМГ "Акад. Н. Обрешков" гр. Бургас по модул "Здравно образование", целящо формиране на знания, умения и навици за разпознаване на рисковото поведение; работа по подхода "Връстници обучават връстници"; работа в екип.

4. Отбелязване на 14 февруари - Ден на влюбените и общинска АНТИ-СПИН кампания с мото: "Обичай красиво, обичай страстно, но....безопасно!"

5. Работа с млади хора, насочени от МКБПМН по чл.13 т. 3, целяща чрез индивидуални консултации и включване в групови дейности /театър, арт терапия, спорт/, оказване подкрепа в организиране на свободното време.

6. Възпитаване и съхраняване на ценности на младото поколение чрез познаване и предаване на българските традиции. Периодични посещения на младежи-доброволци  в Дом за стари хора "Анка и Цвета Върбанови".   .

7. Организиране на мероприятия в Месеца на младежката активност под наслов: "Младежка инициативност за здравна активност":

 -  Участие на  Формация за модерен младежки театър, Бургас в Четвърти младежки театрален фестивал на смеха "Океан от любов" - Пазарджик с авторския комедиен скеч "Скандал и изневяра, вярност и любов";

- Дискусия с бургаски младежи на тема: "Превенция на младежката престъпност"

- Работна среща с представители на неправителствени  организации и институции в Бургас, работещи по специфичните проблемите на младите хора.

- Еко поход  до местността "Аязмото" в близост до с. Атия, в партньорство с Национална скаутска организация на България "Св. Георги Победоносец" и Българско дружество за защита на птиците.

- Кръгла маса с представители на младежки структури на тема: "Активната гражданска позиция на младите хора".

- Участие на Формация за модерен младежки театър, Бургас в Пети празници на Младежкото театрално изкуство, Бургас 2009г.

8. Изнесено обучение на медицински персонал от общински детски заведения по превенция на сексуално насилие над деца, проведено в гр. Елена.

9. Отбелязване на 17 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и общинска кампания "Всеки ден е АНТИСПИН ден. Бъди в час!".

Целта е да провокира бургаската общественост към съпричастност, уважение, толерантност и солидарност към засегнатите от ХИВ/СПИН.

10. Участие в общинска кампания "Аз ли съм № 12?" за отбелязване на 19 май - Световен ден за превенция на  ХЕПАТИТА чрез тридневни изследвания в мобилни лаборатории.

11. Участие в общинска кампания под мотото "Градът...- Можем ли да го променим?" за отбелязване на 31 май- Световeн ден за борба с тютюнопушенето:

- Дискусия с бременни и кърмещи жени от училища за бъдещи майки на територията на Община Бургас: училище "Мама",  училище за родители "Мечта" и др.;

- Среща- разговор с младежи, живущи в Защитено жилище за хора в риск "Надежда" от последствията при  употреба на цигари;

- Среща-разговор с децата от ДЦ "Ронкали", разиграване на казуси и забавни игри, свързани с проблема тютюнопушене, спортни игри;

- Инициатива "Дъвка срещу цигара".

Целта на кампанията е да се насочи вниманието на гражданите на Община Бургас към проблемите с пристрастяването при употребата на цигари и мотивирането им за прекратяване на този тип зависимост. Изграждане на позитивен модел на здравословно поведение сред децата и младежите и включването им в алтернативни дейности.

12. Издаване на информационен бюлетин по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

13. Организиране и провеждане на VІ Балканска конференция на градовете членове на ЕКАД на тема "Мениджмънт на програмите в сферата на употребата на наркотични вещества", гр. Созопол с почетен гост - г-н Йорген Суидън, Председател на Борда на директорите на ЕКАД.

Цел: представяне на добри практики и решения по проблема употребата и превенция на наркотичните вещества от национални и международни експерти и специалисти.

14. Общинска кампания под мото: " Бургас се забавлява....  Може и без дрога нали? 26 юни  -  Световен  ден за борба с наркотиците с организирани мероприятия:

- Среща-разговор на Бистра Ранева - Председател на Национално движение "Деца срещу дрогата" с младежи и представяне на стихосбирката й "SOS! Децата ни - наркомани са";

- Театрална постановка "Път за никъде", сцена "Охлюва", Морската градина, представена от Формация за модерен младежки театър, Община Бургас;

- Концерт на открито пред сградата на Община Бургас

- Младежки образователен и културен обмен с ученици от гр. София, целящ споделяне на добри практики в сферата на употребата и превенцията на наркотични вещества.

- Участие на Формация за модерен младежки театър в Международен конкурс за изкуства "Радост на брега", гр. Бургас и във Втори детско-юношески театрален фестивал "Сцена край морето", гр. Поморие.

15. Участие на младежки лидери от бургаски училища " по Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ/СПИН на младите хора в най-голям риск чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора" на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" в лятно училище в НДЕК "Ковачевци" с. Ковачевци, обл. Радомир по подхода "Връстници обучават връстници

16. Обучение на младежи от бургаския регион по проект "Младежта в действие срещу дискриминацията", инициирано от Комисията за защита от дискриминацията.

17. Участие на младежи доброволци от Младежки клуб "Джей Джей Куу Ей" в Национална лятна АНТИ СПИН кампания по българското Черноморие в рамките на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

18. Подпомагане родители на младежи, насочени от МКБПМН по чл.13 т. 3. с цел фокусиране вниманието им към проблемите и търсене на алтернативи за намаляване рисковото поведение.

19. Периодични обучения на младежи доброволци от младежки клуб"Джей Джей Куул Ей" за работа в екип и превенция на агресията, чрез техники за сензитивиране на емоционалността.

20. Постави се началото на традиционна пътуваща фотографска изложба на тема: "Да запазим живота в свят без СПИН!" по бургаските училища и институции, целяща стимулиране творчеството на младежите чрез фотографското изкуство.

21 Утвърди се програма и стартира обучение по здравно образование и лична хигиена  на  деца с умствена изостаналост от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията", гр. Бургас.

Целта на това обучение е да се създадат умения и навици за самостоятелно поддържане на личната хигиена и формиране на усещане за индивидуалност и лично пространство.

22. Сформиране на арт работилница в младежки клуб"Джей Джей Куул Ей".

Целта е чрез групова работа и работата чрез изкуство да се провокира творческия потенциал на младите хора, подкрепа, работа  в екип, да се предостави алтернативен начин за прекарване на свободното време.

До края на отчетната 2009 година предстои:

1. Издаване наръчник за ученици по превенция употребата на наркотични вещества.

2. Издаване наръчник за учители с насоченост към Агресията в училищата и обучение на класните ръководители.

3. Провеждане на две изнесени обучения за младежки лидери от различни бургаски училища по теми свързани със Здравно образование и наркотични вещества.

4. Отбелязване на 1 декември - Световен ден за борба със СПИН:

- Представяне на театрална постановка, свързана с проблемите на ХИВ/СПИН от Формация за модерен младежки театър на голяма сцена.

- Конкурси за написване на есе и фотография на тема "СПИН".

5. Отбелязване на 5 декември - Ден на доброволеца.

 

ІІІ.  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

И през 2009 г. отдел "Социални дейности и трудова заетост" осъществяваше общинската политика в областта на социалните дейности и трудовата заетост чрез развитие на социалните услуги за всички категории граждани на територията на Община Бургас.

Работата на отдела е основана на визията за достъпни, качествени и ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

Основните области на работата са социални и административни дейности в специализирани институции и социалните услуги в общността за деца, за хора в риск, за хора с умствени, физически, психични, сензорни и др. увреждания, хора в риск, пострадали от насилия, възрастни и самотно живеещи хора.

Отделът работеше с всички граждани на Община Бургас, като експертите осъществяваха ежедневни срещи и консултации, обработваха заявления за индивидуално финансово подпомагане на физически лица в тежко материално, здравословно и социално положение, заявления и жалби на граждани, персонални и социални пенсии, работа с членовете на юридически лица с нестопанска цел за и на хора с различни целеви групи, клубове, съюзи и организации.

Работата в отдела се основава на принципите на професионализъм, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор, както и информираност на гражданите на Бургас за провежданата социална политика.

Основната цел е гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи - деца в риск, хора с увреждания и възрастни хора, чрез създаване на мрежа от социални услуги в общността, достъпна архитектурна среда и социално включване.

Експертите на отдела осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел работещи с различни целеви групи. Община Бургас финансира юридически лица с нестопанска цел, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи. В бюджет 2009 са финансирани 23 организации за сумата от 222 000 лв.

Средствата се предоставят за:

- Дейности, свързани с образование, обучение, квалификация, преквалификация, придобиване на умения, свързани с интеграцията и социалното включване;

- Дейности, свързани с развитието на културата и изкуството;

- Дейности, свързани с физическата активност и масовия спорт;

- Дейности, подпомагащи работата на организацията.

Финансирането се осъществява след сключване на договори между Община Бургас и съответните организации като след изразходване на средствата се изготвят подробни финансови отчети, осигуряващи възможност за контрол на начина на използване на целевото подпомагане.

И през 2009 година експертите от отдел "Социални дейности и трудова заетост" работиха в изпълнение на приетия от Общински съвет Бургас Правилник за еднократно финансиране на физически лица, със значими социални и здравословни проблеми. През 2009 година са подпомогнати 33 граждани за сумата от 60 000 лв.

За втора поредна година, със личното съдействие на Кмета на Общината се организира честване на Световния ден на социалната работа. На него присъстваха социални работници от всички социални институции, услуги в общността, дирекции, юридически лица с нестопанска цел, студенти по специалността.

Под патронажа на Кмета на Общината за трета поредна година ще се организира за всички хора с увреждания честване на международния ден на хората с увреждания - 3 декември. С решение на Общински съвет Бургас са гласувани 3000 лв. от културните събития на Община Бургас. Празничната програма включва изпълнения от талантливи хора с увреждания, великолепна обстановка и храна.

По инициатива на Кмета на Община Бургас през зимата на 2008 - 2009 г. се създаде организация и се стана възможно ползването на ледената пързалка от деца, настанени в социални институции и деца от социално слаби семейства.

Във връзка с изпълнението на общинската стратегия за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с физически увреждания, отдел "Социални дейности и трудова заетост" при Дирекция "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт" съвместно с "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания" проучи възможностите за изграждане на адаптирана среда за хора с нарушено зрение и бяха закупени 52 бр. звукови сигнализатори за оказване на вход на сграда, 25 бр. звуков сигнализатор за оказване на зелена светлина светофарна уредба и 60 бр. пултове за управление на звуковите сигнализатори в съответствие с най-съвременните тенденции за осигуряване на независим живот на целевата група.

Изграждането на интегрирана система от звукови сигнализатори на територията на Община Бургас осигурява необходимата възможност за безопасно и бързо придвижване на хора с нарушено зрение с цел задоволяване на техните потребности и водене на активен социален живот, като в същото време не нарушава дейността и спокойствието на останалите участници в обществото, незасегнати от този проблем. Тя включва основните обществени сгради и кръстовища, които изпълняват основните обществени функции за осигуряване на обществени услуги на територията на Община Бургас.

Така Община Бургас е втората след Община Варна, която осигурява модерен, високотехнологичен и лесен достъп за голяма категория граждани със зрителни проблеми.

И през 2009 година Община Бургас продължи постепенното адаптиране на градския транспорт и инфраструктура с автобуси с ниски платформи за хора с увреждания.

Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас през цялата 2009 година предоставяше дейности - "Превоз на трудно подвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания".

Община Бургас осигури достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.

Поради нарасналото търсене на социалните услуги, които предлага Центъра за социална рехабилитация и интеграция остро се чувстваше необходимост от разширяване на базата. Община Бургас разшири Центъра с четири нови помещения. След ремонт в тях се обособиха отделни кабинети по: полезни умения, компютърен кабинет, за двигателна рехабилитация, арт и музикотерапия, в които да развиват уменията си потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания. Преподаването на компютърни умения се извършва от незрящ специалист потребител на услугите в Центъра.

Община Бургас изгради първата площадка за деца с увреждания. На откриването присъстваха деца с увреждания, деца от детска градина, гости и родители. Площадката се намира в парк "Изгрев" в к-с "Славейков". Тя е комбинирана със съоръжения за игра и фитнес уреди, адаптирани специално за нуждите на децата в неравностойно положение. Проектът е на стойност около 900 000 лв., отпуснати по капиталовата програма на Община Бургас. На обширната територия на площадката са разположени катерушка, комбинирана пързалки, въртележка, 2 люлки, 3 баскетболни коша и повече от 10 специализирани фитнес уреди. По този начин наред със забавлението и игрите съоръженията ще помагат за укрепване и раздвижване на децата с увреждания. Всички уреди са положени върху гумирано покритие, съгласно изискванията за безопасност и имат обозначения за приложение. Подстъпа до тях е осигурен със специална тактилна пътека за незрящи, а новопостроеният до площадката паркинг ще улесни придвижването на децата до увеселителния кът.

На територията на най-големия бургаски комплекс "Меден Рудник" предстои израждането на нова Многопрофилна болница за активно лечение, чиято сграда е съобразена с всички изисквания за достъпна архитектурна среда. Сградата ще разполага с два асансьора специално за хора с уреждания.

Второто издание на фесивала "Spirit ot Burgas" показа социалната ангажираност на организаторите и участниците в уникалното за страната ни събитие. Освен в кампанията за борба с бедността по света Spirit of Burgas се присъедини и към още една социална кауза, в която са се включили и редица популярни български групи и личности. Това е инициативата "И АЗ МОГА", която е насочена към най-ощетените членове на обществото ни, а именно - децата с увреждания. Тя си постави за цели промяна на обществената нагласа към децата с увреждания и техните семейства, а от там и промяна в социалния им статус, запознавайки широката публика с истинските им проблеми и нужди.

Една от целите на инициативата е откриването на Дневен център за деца с множествени увреждания, отговарящ на европейските стандарти, какъвто в България все още не съществува.

На главния вход на фестивалното градче бе изградена рампа за достъп на младежи с увреждания. Входът и на трите фестивални вечери за хората с увреждания и техните придружители беше напълно безплатен.

Второто издание на фестивала на пясъчните фигури показа желанието на Община Бургас да включи всички жители и гости на града в културния живот.

За желаещите да посетят изложбата на любимите си приказни герои бяха осигурени преференциални условия като за хора с увреждания и пенсионери входът бе безплатен.

За потребителите на услуги в социалните звена на Община Бургас бяха организирани групови посещения и по този начин бе максимално улеснен достъпа на тези хора.

Община Бургас е сред малкото общини, които подпомагат финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи и организации и експерти от отдел "Социални дейности и трудова заетост" оказваха професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на всички организации.

Експерти от отдела разработиха и успешно реализираха програми за трудова заетост и осъществиха проекти в социалната сфера.

По проект по Програма ФАР се изгради първия в Община от 12 години насам «Дневен център за лица с умствена изостаналост». Името на проекта бе "Алтернативни социални услуги за хора с умствена изостаналост". Общата сума е 167 346 евро. Изпълнителна Агенция Министерство на Труда и Социалната Политика, Програма "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" .

С усилието на много експерти от общинска администрация Дневния център  предлага комплекс от услуги на 30 лица над 18-годишна възраст с умствена изостаналост, живеещи на територията на община Бургас.Ефект върху целевата група е превенция на институционализацията на хората с умствена изостаналост чрез въвеждане на дневна услуга в рамките на общината, както и възможност за индивидуално развитие на всеки от бъдещите клиенти чрез качествено, комплексно обслужване и индивидуална грижа от страна на специализиран и квалифициран персонал. Паралелно с това тази услуга създава възможности за заетост на членовете на семейството, отговарящо за съответното лице с умствена изостаналост, и дава възможност за подобряване на икономическото им състояние.

 • - Проектът по програма ФАР приключва на 30.11.2009 г. Месец декември 2009 г. ще продължи да функционира с издръжка от общински бюджет, след взето решение на Общински съвет Бургас. От месец януари 2010 г. ще продължи да съществува финансиран като държавно делегирана дейност.
 • - Община Бургас спечели проект пред Министерство на труда и социалната политика, фонд "Социално подпомагане" - летен образователен лагер за деца от Дом за деца, лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията". Проектът бе на стойност 35770,32 лв. Управителния съвет на фонд "Социално подпомагане", осигури 30450 лв. за пълен пансион, образователни занимания, спортни мероприятия, екскурзии. Община Бургас, съвместно със сдружението с нестопанска цел, което работи в Дома предостави сумата от 5320.32 лв. за пътните разходи за 2 автобуса от Бургас до курортен комплекс "Пампорово" и обратно в Бургас.Образователния лагер бе за 10 дни - от 01.07. 2009 до 10.07.2009 г. и в него участват 80 деца от Дома и 7 придружаващи ги специалисти.Паралелно с почивката се провеждаха занимания и открити форми на интерактивни методи за повишаване информираността на децата по различни теми за превенция на насилието и научаване на нови модели на поведение за избягване на агресивно поведение. Повишаване на социалния опит на децата, изграждане на умения за общуване с връстници.
 • - Община Бургас с партньорство на Българки Червен Кръст Бургас спечели проект за предоставяне на социалната услуга "обществена трапезария". Проекта е на стойност 8034,40 лв. и е финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Фонд "Социално подпомагане". За периода от 01.12.2009 до 31.03.2010 година, всеки работен ден 44 социално слаби граждани от общината ще получават топъл обяд в социална трапезария.
 • - В партньорство със сдружение " Асоциация Деметра" се изгради Кризисен център за пострадали от насилие". Кризисният център е с капацитет за настаняване 6 места. В центърът са пребивавали 18 лица пострадали от насилие (14 деца и 4 жени), за период от 1 до 3 месеца. След доказана необходимост, по предложение на Кмета г-н Николов, с Решение на Общински съвет Бургас, беше осигурена суматат от 10000 лв. /десет хиляди лева/, за работа на Кризисния център за месец ноемри и за месец декември 2009. Общата сума е за ток, вода, телефон, отопление, храна за настанените, медицинско обслужване и при необходимост плащане на здравни осигуровки, изготвяна на документи за съдебна защита, издаване на лични документи, документи пред ТЕЛК и настаняване в институции, заплати и осигуровки на 5 души персонал за работа на 24 часов цикъл.Асоциация Деметра, съвместно с Община Бургас и ОД на МВР Бургас, разкриха Център за превенция на насилието и престъпността от 01.07.2009г., разположен на бул. Мария Луиза" №9. Центърът възникна като спонтанен отговор на потребностите на гражданите свързани с опазване на обществения ред и сигурността, проблемите свързани с агресията и насилието и проблемите на домашното насилие. По услугата свързана с програмите за пострадали от насилие от 01.07.2009г. до 30.09.2009г. в центъра са потърсили помощ 96 жители на Община Бургас. На същите са предоставени 65 консултации от социален работник, 92 юридически консултации, 26 психологически, 9 от полицейски инспектор, подадени са 32 молби към Районен съд за заповеди за защита по закона и е била налице потребност за спешно настаняване в 10 от изброените случаи. Извън дейността на Центъра за превенция консултации в това направление се предоставят и от полицейските служители в самите РУ на МВР, като за посочения период е търсена възможност за настаняване на пострадали от домашно насилие в още 4 случая.

- Сдружение "Равновесие" в партньорство с Община Бургас спечелили проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект "За по-добро бъдеще на децата". Дейностите са насочени за изграждане на защитено жилище за млади хора с увреждания. Срокът на изпълнението на проекта е 14 месеца.

-  Община Бургас кандидатства с проектно предложение по проект Красива България Мярка 02 "Подобряване на социална инфраструктура" за ремонт на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" и мярка 02-01 за ремонт на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост.

Община Бургас работи по Национални програми за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика, както следва:

1. "Социални услуги в семейна среда", дейност "Домашен помощник": Програмата се прилага за първи път на територията на общ. Бургас, като чрез извършваните дейности се оказва грижа за тежко болни, самотни хора със затруднено самообслужване и лица с увреждания. Поради големия брой желаещи да ползват социалните услуги по програмата Община Бургас кандидатства за работни места, позволяващи обслужването на 40 потребители. За съжаление ни бяха разрешени средства за едва половината от тях.

По програмата се предлагат следните социални услуги: Текущо и основно почистване на обитаваните помещения; поддържане на лична хигиена; подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на електрическа енергия, телефон, вода, данъци и др. По Програмата бяха сключени договори за предоставяне на социалните услуги с 23 лица, от които 5 деца, като обгрижващите ги домашни помощници са 15.

2. "Помощ за пенсиониране" (стартирала през 2004 г.): По програмата в началото на отчетния период работят 8 лица, като в края на периода те са 5, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 3 от тях. Основните дейности, извършвани по Програмата са: помощ в администрацията в Териториални дирекции "Изгрев", "Зора", "Освобождение", "Възраждане" и обща  работа в Защитено жилище за хора с умерена и лека степен на умствена изостаналост, с. Рудник и с. Драганово.

3. "Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания": По Програмата работят 5 лица с трайна неработоспособност над 50%, от които 3 лица - назначени през м. октомври 2007 г. и 2 лица - назначени през м. август 2008 г. Извършените дейности са административна и обща работа в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания" и обща работа в гр. Българово и с. Черно море.

Съществува необходимост и готовност за осигуряване на още 3 работни места по Програмата. В тази връзка са извършени консултации с Дирекция "Бюро по труда" - Бургас, но към момента тя не разполага с достатъчно средства за сключване на нови трудови договори по програмата от Община Бургас.

4. "Асистенти за  хора  с  увреждания", дейност "Социален асистент": Програмата се прилага от 2008 г. на територията на община Бургас. Дейностите са свързани със социално обслужване и оказване помощ в домакинството и поддържане на личната хигиена на лица със затруднено самообслужване, с трайна неработоспособност 90 и над 90 % и с определена чужда помощ.

В през 2008 г. Община Бургас разработи проект за 3 работни места с обслужване на 6 лица, отговарящи на условията за включване в Програмата. Поради недостатъчна наличност на средства за Бургаски регион, по препоръка на Агенцията по заетостта през м. декември 2008 г. проектът беше преработен за 1 работно място, с обслужване на 2 лица, отговарящи на условията за включване в Програмата.  

Съгласно разработения проект от м. януари 2009 г. работи 1 социален асистент, обгрижващ 2 лица, отговарящи на условията на Програмата.

5. Програма за полагане на общественополезен труд от  безработни лица, обект  на месечно социално подпомагане: На  база определен от  Дирекция  "Социално  подпомагане"  размер  на месечна  социална помощ, лица и семейства, отговарящи  на  условията,  полагат  общественополезен труд от 5 до 8 дни в месеца, в зависимост от размера на получаваната социална помощ.

През м. февруари 2009 г. Община Бургас сключи договор с Дирекция "Социално  подпомагане" за оказване сътрудничество при осигуряване на участие на безработните лица, които имат право на месечна социална помощ и не са включени в програми за заетост, в обществено полезни дейности. Съгласно клаузите на договора Община Бургас разработи Програма  и  Механизъм  за изпълнение, организация и контрол по изпълнението на дейностите по програмата, съгласно които трудът се полага в направление хигиенизиране и благоустрояване на обществени терени, не попадащи в обхвата на  фирми  и  организации, извършващи  същите  дейности.

Прилагането на програмите за  осигуряване  работа  на  хора  с  увреждания  и  обслужване на  трудно подвижни лица в Община  Бургас е показател за загрижеността и вниманието на общинското  ръководство към хората  със  специфични  потребности.  

Експерти от отдела участваха в семинари, програми, кръгли маси и обсъждания свързани с различни институции и работа по проекти на различни организации и НПО, участваха в комисии по заетост и провеждане на конкурси.

Отдела осъществяваше съвместна партньорска дейност със следните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за Социално Подпомагане, Агенция по заетостта, Регионална Дирекция за Социално Подпомагане, Дирекция Социално Подпомагане Бургас, Отдел Закрила на детето, Областна администрация, Дирекция Контрол по Правата на Детето, звено Бургас, Дирекции Бюро по труда и други ведомства.

През 2009 год. за първи път се работеше по клаузите на Колективен трудов договор със синдикалните организации на социалните звена, с личното участие на техни представители и постигане на истински социални придобивки за работещите в социалната сфера служители.

Създаден бе и Обществен съвет по социално подпомагане, който за съжаление прояви пасивност и не бе от полза като съвещателен орган към общинска администрация.

Към Община Бургас, отдел "Социални дейности и трудова заетост" функционират следните социални услуги в общността:

1. Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

2. Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

3. Защитено жилище за хора в риск

4. Домашен социален патронаж

5. Дневен център за лица с умствена изостаналост

6. Център за работа с деца на улицата

7. Център за обществена подкрепа

8. Център за настаняване от семеен тип "Ронкали".

9. Дневен център за деца с физически и множествени увреждания "Св. Николай

и институции:

10.  Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

11.  Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията"

12. Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения.

Принципите на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост"

Защитено жилище, Община Бургас предлага социални услуги на седем жени, на възраст между 22 и 37 години, изведени от специализирани институции.

Работният процес е базиран на модела "Живот в малка група". Основна задача на социалното заведение е създаване условия на преход между специализираната институция и обществото. Крайната цел на екипа е да подпомогне развитието на личностните ресурси и усилията на потребителите за водене на относително самостоятелен и пълноценен начин на живот в общността.

Процесът на социална интеграцията е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми и дейности, съобразени с конкретните нужди на потребителите за изграждане на нови знания и компетентности за ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от приятели и партньори; трудова реализация на хората с умствени увреждания.

Продължителността на престоя в Защитеното жилище е в пряка зависимост от индивидуалните възможности и нужди на клиентите ползващи услугата. За ефективната защита на настанените лица са осигурени 24- часови дежурства по график от членовете на екипа.

За подпомагане на включването на потребителите в обществения живот се реализира Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. Основните цели на програмата са съобразени с актуалното ниво на развитие на всеки един потребител.

В изпълнение на програмата бяха реализирани разнообразни дейности, като екипа използва индивидуален и групов подход в работата си с потребителите. Методите на работа бяха:

-  интерактивно обучение;

-  дискусии;

-  беседи;

- нагледни методи и практическа дейност;

Целта е стимулиране активността на всеки един участник в програмата, подобряване на възможностите им за адаптивно реагиране в различни ситуации.

За периода 01.01.2009 - 30.09.2009г. насоките за работа по програмата бяха към следните направления:

 • - "Кухня" - заучаване на рецепти и развиване на умения за топлинна обработка на продуктите. Затвърдяване на правилата за естетично сервиране и подържане на добра хигиена в кухненското пространство. Хигиена на храненето.
 • - "Бюджет" - разпознаване видовете парични средства и тяхната стойност; изграждане на умения за разпределяне на средствата според нуждите им.
 • - "Пазаруване" - запознаване с различните видове магазини: хранителен магазин; трикотажни стоки; промишлени стоки - стоки за бита. Придобиване на умения за закупуване на желаната стока, изискване на срока за годност. Изграждане на умения за покупки до 5.00 лв., като изискват касов бон от продавача.
 • - "Хигиена и битови навици" - доразвиване на изградените навици за лична хигиена:къпане, миене на ръце, лице, зъби; пране; оформяне на маникюр, педикюр и прическа. Поддържане на битова хигиена: спални и общи помещения, площадките в и пред жилището, както и дворното място.
 • - "Здравеопазване и здравно образование" - запознаване на клиентите с различни видове заболявания и разясняване под формата на беседи за рисковете от разпространение на болестите; превенция на болести предавани по полов пъти простудните заболявания; употребата на наркотици и алкохол; бременност.
 • - "Здравно образование и спорт" - развиване на умения за издръжливост, ловкост, бързина; настойчивост, упоритост, честност; преодоляване на трудностите и приемане на загубата. Провеждане на индивидуална и групова двигателна дейност. Реализираха се следните цели: развиване на координираност на движенията с усет за взаимодействие, развиване на усещане за принадлежност към групата, чувство за значимост и удовлетвореност от успеха. Активизиране на функционалните възможности от "лесно към трудно" се определя от усещането на играещия, че може да се справи, че това е промяна на възможностите в положителна насока и по този начин се осъществява мотивацията за участие в заниманията. Придобитите умения и мотивация могат да приложат и в ежедневните дейности, което е предпоставка за водене на по - независим живот.
 • - "Движение по улиците" - запознаване с елементите за безопасност на кръстовища: пътни знаци; пешеходни пътеки; светофари; тротоари; осветление; изграждане на умения за безопасно преминаване през кръстовище със светофар, през пешеходна пътека.
 • - "Свободно време" - затвърдяване на уменията за организиране на свободното време; създаване на умения за индивидуален избор на дейности за оползотворяване на свободното време.
 • - "Социално обкръжение" - затвърдяване на уменията за живот в "малка група", доусъвършенстване на комуникативните умения за сътрудничество по между им; за изграждане на нови запознанства; изграждане на умения за отстояване на собствената позиция и търпимост към различията; умения за участие във вземане на общо решение.
 • - "Социална мрежа" - изграждане на умения за разширяване на социалните контакти; поддържане на позитивни отношения със съседската общност; запазване на трайни приятелски и партньорски взаимоотношения. Осъществяване на регулярни контакти със съседската общност, близки и познати.
 • - "Общество" - развитие на умения за разпознаване на обществените структури; поведение в обществото; посещения на обществени заведения, културни и спортни мероприятия - Дом за стари хора - гр. Бургас (отбелязване на Бабин ден; размяна на мартенички, празничен концерт за отбелязване на юбилеен рожден ден), църква "Св. Богородица" - Успение Богородично (15.08.09г.); представление на театъра на мимовете; концерти на Георги Христов, Веселин Маринов, Фолклорен фестивал - концерт пред Община Бургас; Рок фестивала - Spirit of Burgas (16.08.09г.)
 • - "Арттерапия" - Изграждане на умения за развитие на творческите възможности. Моделиране на предмети от хартия, картон, природни и подръчни материали. Изработване на пана от различни природни материали. Апликация на пейзажи, килимче от листа. Рисуване с цветни моливи, водни бои, флумастери, пастели - съчетание на цветовете. Изработване на картички, празнична украса от цветна хартия, изработване на портмоне и спортно въже от найлон, изработване на изкуствени цветя от хартия. Колажи - къща, цветна градина, кулинарно табло.
 • - "Музикотерапия" - Създаване на навик да се слуша музика и да се възпроизвежда. Заучаване на песни и възприемане на музикални изпълнения. Изпълняване на любими песни. Успокояване и релаксация чрез слушане. Изпълняване на ритмично темпо и динамика.
 • - "Индустриална трудотерапия" - изработване на сувенири и украшения; шиене, ръчно плетачество и бродерия; работа в селското стопанство - цветарство (развиване на умения за грижи за цветята, поддържане на оптимален режим - поливане, осветление, оросяване, почистване от плевели) и поддръжка на дворното място.
 • - "Трудова заетост" - изграждане на трудови навици и развитие на професионални умения, съобразени с възможностите на клиентите; помощ и контрол на потребителите в процеса на извършване на трудовата дейност - две от момичетата са назначени на работа.
 • - "Образование" - овладяване на начални умения за четене, писане, звуков анализ, моделиране в периода на ограмотяването; както и начални знания и умения, формиращи езиковата култура, съдействащи за постигане на определено равнище на комуникативна компетентност.

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, Община Бургас е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, обучение и ориентиране осъществено по индивидуални програми за социално включване на незрящи.

Центъра е разположен в общинска собственост - в к-с "Зорница" бл.47 вх.7, партер и се стопанисва и управлява от Община Бургас. Дейността на социалното заведение, се обезпечава с финансиране от държавния бюджет на основание, на държавни стандарти и критерии за издръжка.

Социалното заведение е разположено в една сграда заедно с Районна съюзна организация на слепите и Териториална съюзна организация на слепите, което е удобство за потребителите и същевременно популяризира дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, сред хората със зрителни увреждания.

Центъра има удобни транспортни връзки свързващи го с останалите части на града. Всички потребители на центъра са запознати, а част от тях и ползватели на общинската транспортна услуга "Позвъни и се вози". На разположение е стационарен телефон - 86 20 01.

ЦСРИ е с капацитет 40 места в съотношение към момента - 19 мъже и 21 жени.

Към 01.01.2009г. в социалното заведение заетите места са 40 -21 жени и 19 мъже.

Към 31.12.2009г. в ЦСРИ заетите места са 40 в съотношение 19 жени и 21 мъже. За периода от м. януари - септември  2009г. в ЦСРИ са подновени договорите на общо 19 лица, а прекратени поради изтичане на срока договорите на трима потребители, като на тяхно място са приети нови. През отчетния период, осъществените социални услуги съответстват по качество и количество на нормативните изисквания.

Предлагани социални услуги в ЦСРИХЗУ.

В Центъра се предлагат социални услуги на пълнолетни лица с зрителни увреждания над 71%. ЦСРИ осигурява включваща, приемаща и стимулираща среда и специализирано оборудване и обзавеждане съобразено с конкретните нужди на зрително затруднените лица.

Социалните услуги, които се предоставят на потребителите са описани в предмета на договора, сключен между потребителя и Община Бургас при постъпване в Центъра.

ЦСРИ осигурява:

Социално правни консултации:

На практика, екипа консултира и подпомага не само потребителят сключил договор и близките му, а всеки човек с увреждане, потърсил информация, техническа помощ и пр. е обслужен, без оглед на това дали е регистриран в заведението, като потребител на социални услуги. Услугите са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на такива. Потребителят е своевременно информиран, относно права и придобивки регламентирани в Закона за социално подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания.

Здравна просвета

По желание на потребителите, от месец март започна цикъл беседи за профилактика на здравето и по актуални или интересни за потребителите теми - два пъти месечно.

В рамките на Националната информационна антиспин кампания, на 11.08.2009г. в ЦСРИХЗУ се проведе дискусия за ХИВ и СПИН. Раздадени са материали и консумативи на  24  потребители.

Брайлова и компютърна грамотност:

През февруари в младежката и студентска група се упражняваше Брайлово писмо, като подготовка за самостоятелно изготвяне и представяне на доклади, по предварително зададени теми за планираните със студентите семинари и разучаване поезия на Брайл, за младежката група - подготовка на рецитали по стихове на Веселина Михайлова и любовна лирика от Веселина Стоилова.

През периода бяха проведени индивидуални консултации за работа с Internet, сайтове за хора с увреждания, работа с електрона поща и др.по желание на потребители.

Мобилност и придружаване на потребителя при посещение в институции.

Услугата се ползва от всички потребители по заявка - при пазаруване, до личен лекар, аптека, плащане на сметки, придружаване от персонала на Центъра при различни групови мероприятия, походи излети, екскурзии. Намиране на придружител за слепите е основен проблем в ежедневието и повишаване на мобилността на потребителите е приоритет за екипа на ЦСРИХЗУ.

Полезни умения - готварство, гладене, шиене

Курса по готварство е с ръководител Станка Чанева. Заниманията се провеждат два пъти седмично: с Младежката група - създаване на умения за готвене, култура на храненето,здравословно хранен. И с групата на възрастните - възстановяване на съществуващи умения в условията на нарушено зрение. Броя на участниците варира, общо за периода 24 потребители. Към този курс има голям интерес. През отчетния период не бяха на лице условия за неговото развитие и разширяване, поради липса на адаптирана кухня. В началото на месец септември, започна изграждане на кухненски бокс и обособяване на кабинет по полезни умения, като по този начин ще повишим качеството на предлаганата услуга.

Трудотерапия -цветарство, плетиво

Курса по ръчно плетиво се провежда целогодишно. Негови
ръководители са потребителки на социалните услуги на
заведението. В курса за напреднали, четири потребителки изплетоха различни модели дамски блузи.

 С тях плетачките се представиха на организирана от ЦСРИ изложба, по повод отбелязване деня на Жената- 8 март. През февруари, в курса по ръчно плетиво мартеници изработиха - 10 потребители.

Целогодишно, потребителките се грижат за цветята в ЦСРИХЗУ. Цветята се поливат,торят, разсаждат. Изучават се видовете им, необходимите грижи- почва, влажност,борба с вредители.

Арттерапия

През отчетния период, в ЦСРИХЗУ започнаха курсове по арттерапия. Изработка на изкуствени цветя с ръководител Божидарка Бюлбюлева и изработка на обемни фигури от пластични материали - моделин и глина - 6 потребители. През април, слабовиждащи потребители изработиха Великденско дърво и украса от рисувани саморъчно яйца.

Оказване на подкрепа при снабдяване с помощни технически средства и говорящи книги.

ЦСРИ осъществява и посредническа дейност с Национално читалище на слепите "Луи Брайл", фонотека към Съюза на слепите в България - Районна организация на слепите - гр. Варна, за набавяне на необходимата художествена литература в брайлов, говорящ и електронен вариант. Всички потребители на социалните услуги, на заведението разполагат с достъп до фонотеката. Личната фонотека на ЦСРИХЗУ, наброява над 300 заглавия от световната и българска литература.                                                

Центърът е в отлични взаимоотношения с Национален център за социална рехабилитация - Пловдив. Подпомагаме снабдяването с помощно-технически средства - бастуни, вдевачки, говорящи часовници и др. Центъра съдейства за обучение на наши потребители в професионалните курсове на Националния център за социална рехабилитация в Пловдив - масажисти - 4 потребители. С активното съдействие на ЦСРИХЗУ и Фондация "Очи на четири лапи", нашата потребителка Валя Антонова стана първата притежателка на куче водач в Бургас. Това се случи през месец януари. До края на годината, още трима наши потребители ще кандидатстват за куче водач.

По програмата за свободно време отдих и развлечения, рождени и именни дни-създаде се традиция, да се честват рождените дни на потребителите по месеци.

През периода се организираха и проведоха и три двудневни семинара със студентската група - 10 потребители. Първия семинар се проведе на 30.04. 2009 г.с тема:"Достъпна среда"-НЦСР" Свети Георги"в гр.Поморие. Цел на семинара: Насърчаване студентите самостоятелно да разработват теми, да водят дискусия и защитават тезите си. Разширяване и обогатяване на техните източници на информация и знания.

 Втория семинар на тема "Трафик на хора и стоки и работа с жертви на трафика" се проведе в хижа "Странджа". Целта на семинара бе - Повишаване на информираността на младите хора по темата. На 21.09.2009 г и на 22.09.2009г. в НЦСР Поморие студентската група проведе семинар на тема "Общуване - аспекти" и се запозна с дейността на НПО "Интеграция"и нови инициативи за работа със студенти през 2010г.

Спортна дейност на центъра:

Слабо развита, поради липса на база. През зимните месеци нашите спортисти разполагат само с крос-тренажор.

От месец май, всеки петък се организират разходки на открито в Морската градина с потребители.

Съвместно със СК "Вая" на 30.03.2009 отбелязахме посрещане на пролетта, с туристически преход до манастира "Света Богородица"и засаждане на дръвчета с 10 потребители.

На 29.05.2009 съвместно с Териториална съюзна организация на слепите - Бургас и секцията на СК "Вая" по туризъм, 14 потребители на ЦСРИХЗУ участваха в екологичен преход - 15 километра, от с. Синеморец до с. Бродилово.

През август проведохме с потребители втори поход в Парк "Росенец" -преход от хижа Странджа до Нефтено пристанище.

До края на годината в Центъра ще оборудваме фитнес зала с уреди, за да отговорим на необходимостта от място, където да тренират в безопасна среда слепите потребители.

Партньорска дейност:

ЦСРИ поддържа близки партньорски контакти с организациите на и за хора с увреждане.

Съвместно с Териториална съюзна организация на слепите - гр.Средец и Съюза на демократичните жени в Бургас, участвахме в откриването на изложбата на художника Стоян Филев, съюзен член. Художествената изложба бе посветена на деня на детето.

Съвместно с Териториална съюзна организация на слепите - Бургас участвахме в организацията на двуседмична почивка в Шипковски минерални бани от 06.07.2009г. до 19.07.2009г. с 10 потребители и балнеолечението по Закона за интеграция на хора с увреждания на 14 потребители с придружители, в гр.Велинград от 01.09.2009 до 10.09.2009г.

Участваме активно при попълване на документи и раздаване на помощи на потребители и съюзни членове от неправителствени организации - Червен кръст за Великден и от КНСБ през месец януари.

III Културна програма през отчитания период

За всеки потребител е изработена програма за индивидуална социална работа, според възможностите и интересите му. ЦСРИ има създадени контакти със Съюз на слепите в България и други неправителствени организации, с които заедно отбелязваме национални и религиозни празници и събития от културния календар на гр. Бургас. Културно масовите мероприятия през периода са следните:

Месец януари

05.01-Сурвакари в ЦСРИ;

06.01-Честване Богоявление

21.01-Честване деня на родилната помощ

21.01-Театър"Драскотини от дъжда"

Месец февруари

02.02 - Посещение на Дом за стари хора Средец 10 годишнина.

14.02-Празник на влюбените и Трифон Зарезан;

 09,02 - "Малки комедии"-театрална постановка

 27.02 - Поднасяне мартеници изработени от потребители на Кмета и Зам.кметове-Община Бургас

 Месец март

04.03-Празнично посрещане на Баба Марта  

09.03.-Отбелязване Денят на жената

17.03-Тържествено отбелязване на международния ден на социалната работа                                                                                                                                          17.03- "Любовен квадрат"-театрална постановка

26.03 - Отбелязване международния ден за борба с туберкулозата

Месец април

01.04-Ден на шегата и хумора

Честване на Цветница и Великден

17.04 - "Голямата печалба"- театрална постановка

Месец май

08.05-"Едмонд" - театрална постановка

24.05-Ден на светите братя Кирил и Методий

Месец юни

01.06 Посещение на изложба - галерия "Българка"

17.06 "Последни поръчки"- театрална постановка           

24.06. Среща с Бистра Ранева - "Деца срещу дрогата" и представяне на стихосбирката "SOS! Децата ни- наркомани са "

Месец юли

16.07. Посещение Фестивал на "Пясъчните скулптори"

23.07. "Чичото от Америка" - театрална постановка

Месец август

08.08. Концерт на Георги Христов

14.08. Посещение на "Spirit of Burgas"

18.08. Концерт на Веселин Маринов

Месец септември

23.09. Отбелязване Деня на Независимостта с потребители.

30.09. "Различен от всички" - театрална постановка.

Разширяване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция чрез извършен ремонт и закупено оборудване за кабинети по: полезни умения, компютърен кабинет, за двигателна рехабилитация, арт и музикотерапия, в които да развиват уменията си потребителите на Центъра за социална рехалибитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.

 

"Защитено жилище" за хора в риск

 "Защитено жилище" за хора в риск е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите.

Разкрито е със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-296 от 28.03.2007г.

Потребителите на социалната услуга са младежи и девойки, биологични сираци, или изоставени от родителите си и отгледани в ДДЛРГ на територията на цялата страна. С предимство се ползват лицата родени  в Община Бургас.

Материална база: Защитеното жилище се намира в три етажна сграда  разположена в центъра на града. Има изградена добра инфраструктура. Съвсем близо до Дома са ЖП гарата, Общината, Бюрото по Труда, болницата, вечерната гимназия, морската градина и плажа. На първия етаж се намират клубът за свободно време, в който има телевизор, музикална уредба и библиотека; административен кабинет, стая за социална работа и фризьорски салон.

На втори и трети етаж са спалните  помещения  с бани и санитарен възел.

В сутерена се помещава кухненски блок, трапезария, склад и мокро помещение.

Капацитета на жилището е десет човека:

- шест момчета

- четири момичета

Критерии за настаняване:

В "Защитено жилище"(ЗЖ) за хора в риск  се настаняват

 • - Лица от осемнадесет до двадесет и три годинишна възраст.
 • - Младежите да бъдат физически , психически и интелектуално съхранени, без нужда от придружител и с възможност да бъдат интегрирани.
 • - Без зависимост от алкохол и наркотици.
 • - Без асоциални прояви.
 • - С нагласа и готовност за самостоятелен живот.

  Нормативната база регламентираща статута на ЗЖ за хора в риск е:

 • - Заповед за разкриване №РДО1-296 от 28.03.2007 г. на МТСП-АСП.
 • - Закон за социално подпомагане.
 • - Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 • - Тарифа за таксите за социалните услуги финансирани от републиканския бюджет.
 • - Закон за месните данъци и такси.
 • - Кодекс на труда.
 • - Методика за социалните услуги.
 • - Методика за работа за социалните услуги в общността.
 • - Правилник за Вътрешния ред.
 • - Длъжностни характеристики на персонала.

Бенефициенти: на социалната услуга са младежи и девойки от различни градове и общини на България, израснали и отгледани в Домове за деца лишени от родителска грижа.

За отчетния период екипа на Защитено жилище работи с две групи, което продължава и към настоящия момент. Индивидуалната и групова работа са задължителна част от работния процес за социализация и компенсиране на социалните дефицити на потребителите.

Първата група бенефициенти на социалната услуга са пет момчета и едно момиче: две от СУПЦ с. Бата и останалите от СУПЦ "Св. Георги"-гр.Пловдив.

Поради спецификата на групата и след извършените прецизни индивидуални оценки от социалните работници, се изискваше продължение на срокове на Договора за ползване на социална услуга.

През отчетния период стартира, финализира и се осъществи проекта "И нашата дума" по инициатива на "Регионална асоциация на училищните психолози и педагози" в гр. Бургас, Фондация и Институт "Отворено общество"- гр. София и "Защитено жилище" за хора в риск.  Приключи през м. юни, когато г-н Д. Николов - Кмет на Община Бургас връчи  официално ключовете за апартамента на момчетата.

Проектът стартира с провеждането на кръгла маса, на която се обсъдиха проблемите на младежите напускащи институциите и социалната услуга "Защитено жилище" за лица в риск и по-конкретно намирането им на квартира.

След кръглата маса Община Бургас предостави апартамент в комплекс "Изгрев".

Друга инициатива, която стартира  на 17 април в ЗЖ е определянето на наставник от колегите на младежите, където работят. Работодателите се ангажираха с това да има по един човек, който да бъде  социално ангажиран с  тях, след  като излязат на квартира.

 Екипа, който дълго време работи с тази целева група, през годините  забеляза, че много често младежите напускат работа  веднага, след  започване на самостоятелен живот. Причините са различни, но най-често е неспазване на работното време и трудовата дисциплина, тъй като вече няма връзка със социалния работник, който следи внимателно за трудовата им адаптация.

След като останат без работа, напускат квартирите си, поради липса на финансови средства, остават на улицата и попадат в рискова среда.  По  тази причина търсехме различни възможности за решаването на този проблем и устойчивостта им на работните места. Целта е включване на обществото към проблемите на социално изолираните групи и младежи.

Наставникът е медиатор между работодателя, социалния работник и наставляващия.Той има достъп  до новото жилище на младежите, за да могат да бъдат изградени по-трайни и приятелски взаимоотношения.

Имената на наставниците са:

Иван Иванов от Домашен Социален Патронаж - наставник на Ради  Иванов.

Ева Балева - "Хляб и хлебни Изделия" наставник  на София Юлева.

Юлиян Йорданов - "Хляб и хлебни изделия" наставник на Мариян Йорданов и Васил Радев.

Любомир Горанов и Иван Керов са под наставленията на тяхната бригадирка от "Бургасцвет 90-Танев".

Успешно приключи учебната година за групата, която започна девети клас във Вечерна гимназия. Тази година всички започнаха своето обучение в десети клас.

Преди да започне настаняване на новата група се проведе работна среща в Дирекция Социално подпомагане, между бенефициентите от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията", желаещи да ползват социалната услуга в общността "Защитено жилище за хора в риск". На срещата присъстваха: Г-н Вълчев-Директор ДСП, Д-р Ив. Димитров  Директор "ЗПСДТЗС", Г-жа Т. Колева-Управител ЦРДУ, екипа на ЗЖ, Г-н Янев председател на "Регионална асоциация на училищните психолози и педагози" гр. Бургас, представители на други звена и медии. Обсъдиха се проблемите и дефицитите, които имат младежите напускащи институциите.

Основен проблем при младежите напускащи ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" са непълните документи, с които идват и липсата дори на основно образование, което допълнително затруднява намирането на работа.

Проблеми и предизвикателства, които стоят пред екипа на "Защитено жилище за хора в риск"

1.Успешно извеждане, запълване на социалните дефицити на бенефициентите ползващи социалната услуга, социализация и интеграция.

2.Мотивация за успешно завършване на учебната година на записаните в девети клас на Вечерната гимназия.

3.Проблемите свързани с ремонта и поддръжката на старата материална база.

4.Липсата на средства за посещение и личен контакт с кандидатите за ползване на социалната услуга "Защитено жилище за хора в риск".

5.Изчерпване на средствата за нощна охрана до края на предстоящата година, присъствието, на която е изключително важна за спазване на реда в жилището.

6.Липсата на средства за посещение на работните места и връзка с работодателите, което се осъществява от социалните работници.

 

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е създаден през м. септември 1975 год. Цели 34 години Домашен социален патронаж извършва комплекс от социални дейности по домовете свързани с доставка на храна, битови и други социални услуги на територията на Община Бургас.

През 2009 год. Домашен социален патронаж осъществява своята дейност с численост на персонала - 71 бройки, с капацитет - 650 лица и одобрен бюджет 920 000 лв.

Основните насоки по които се работи през 2009 година са:

•1.  Подобряване качеството на предлаганите услуги.

Основен приоритет на Домашен социален патронаж и през настоящата година е качествено приготвена храна, доставена на време. През отчетният период е сформирана комисия за съвместно съставяне и съгласуване на седмичното меню, състояща се от служители и потребители. Изготвеното меню е съобразено със здравословното и рационално хранене, с възрастовите особености на потребителите, със сезонността, и техните предложения. Стриктно се съблюдават вкусовите качества, грамажа и добрият вид на приготвената храна. Седмичното меню се обявява ежеседмично в официалният сайт на Община Бургас, раздел "Социални дейности" - подраздел "Социални звена", както и на информационно табло в сградата на патронажа.

През месец септември се извърши одит от отдел "Вътрешен одит" в Община Бургас. Във връзка с одита съвместно със социалните работници беше проведена анкета с потребители на социалната услуга на база репрезентативна извадка. В извадката попаднаха 43 лица, 4-ма отсъстваха по уважителна причина и реално бяха анкетирани 39 потребители. Анкетата включва 15 въпроса, относно качеството на храната, нейното разнообразие, обслужване от страна на социални работници и санитари, както и препоръки и предложения от страна на потребителите. Анкетираните лица са доволни от обслужването, удовлетворява ги цената на предлаганата храна и имат предложения за по-разнообразна храна включваща месо, риба, пресни зеленчуци и десерт.

2.Разширяване на дейността на Домашен социален патронаж.

И през настоящата година патронажа продължава да разширява дейността си като достигна до Банево и Ветрен. От 1 юли 2009 г. ДСП обслужва двата нови квартала на гр. Бургас. От началото на годината подадените молби на желаещи да ползват социалната услуга Домашен патронаж са 185 бр. Приети  са 189 лица, отказали се по собствено желание 2 лица. Към момента  социалният патронаж обслужва 631 потребители живущи в.:

 • - Централна градска част и комплексите на гр. Бургас,
 • - Кварталите Лозово, Сарафово, Долно Езерово, Горно Езерово, Банево и Ветрен
 • - Селата Маринка, Твърдица и Рудник и м.с. Черно море,
 • - Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови",
 • - Защитено жилище за хора с умствена изостаналост,
 • - Защитено жилище за хора в риск.

Предоставя храна по договор на:

 • - Дом за временно настаняване на пълнолетни лица,
 • - Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица.

От всичките обслужвани потребители, 145 лица получават санитарно и административно обслужване включващо 7451 брой услуги в т.ч.:

 • - Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение обитавано от обслужваното лице;
 • - Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалиди и тежко болни;
 • - Помощ в подържането на социални контакти;
 • - Закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на обслужваното лице;
 • - Заплащане на ел.енергия, вода и др. със средства на обслужваното лице;

3. Подобряване на материално техническата база.

През 2009 год. в капиталовата програма на Община Бургас бяха заложени закупуване на дълготрайни материални активи предназначени за:

Кухненски блок

 • - Картофобелачка,
 • - Зеленчукорезачка

Към настоящият момент тече процедура на приключване на малка обществена поръчка по закупуване на ел. съоръженията.

През 2009 год.  разносът  на храна е разпределен в седем района и се осъществява изцяло със собствен транспорт, включващ 6 /шест/ нови автомобила и 1/един/ стар автомобил.

4. Организиране на културни мероприятия.

И през тази година продължава традицията съвместно да се отпразнуват национални и християнски празници. В мероприятията свързани с тези празници участваха ученици от различни бургаски училища, детски градини, социални заведения, пенсионери от пенсионерски клуб "Морски звуци".

По-случай Баба Марта всички потребители бяха закичени с мартеници.

Социалните работници организираха еднодневна екскурзия до:

1. Манастира св. Георги в гр. Поморие на Благовещение-25 март съвместно с Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, Община Бургас.

2.  Аладжа манастир и ботаническата градина в гр.Балчик на 26.05.2009 год., също съвместно с Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, Община Бургас.

Тези две мероприятия бяха спонсорирани от транспортна фирма.

За Великден  Домашен патронаж организира  тържество със своите потребители под надслов "ДА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ"- ЛАЗАРОВДЕН, ЦВЕТНИЦА И ГОЛЕМИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК ВЕЛИКДЕН. Мероприятието беше осъществено с любезното съдействие на дарители.

Домашен социален патронаж разполага със скромна библиотека, която дава възможност потребителите при изявен интерес да я ползват. Една част от потребителите получават храната лично в патронажа. За тях са създадени са условия за почивка и получаване на медийна и прес-информация.

5. Дарения

 През отчетният целият период са получени дарения от организации, които са съпричастни с проблемите на възрастните хора и  помагат на патронажа, за което потребителите и екипа е благодарен. Даренията са на стойност 3 915,81 лв. хранителни продукти и материали  използвани според волята на дарителите.

Домашен социален патронаж е в партньорски отношения със Защитено жилище за хора в риск. Защитено жилище" за хора в риск е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите.

Младежът Ради Иванов от това жилище продължава да работи и през 2009 год. в патронажа по 66 ПМС като разносвач на храна.

На 17.04.2009 год. беше подписано първото споразумение между Ради Иванов  и Иван Нешев Иванов - шофьор в ДСП. С него се обявява социална ангажираност на настойника Иван Иванов към младежа. Г-н Иванов ще осъществява известен контрол върху работното време и живота на Ради Иванов. Началото на благородната инициатива бе поставена на връх християнският празник Великден.

На 22.06.2009 год. на официална церемония кметът на Община Бургас г-н Димитър Николов връчи ключовете за настаняване в самостоятелно жилище на 5 младежа от защитеното жилище за хора в риск в т.ч. и на Ради Иванов. Освен ключ за жилището на младежите, кметът връчи и благодарствени адреси на хората назначени за техни наставници.

С цел подобряване дейността на Домашен социален патронаж управителя стриктно следи за:

 • - Финансовата дисциплина;
 • - 100 % събираемост на таксите;
 • - Ежемесечен контрол в хранителните складове, горивата, телефонните разговори и материали.
 • - Търсене на дарители и организации съпричастни към дейността на патронажа.

В Домашен социален патронаж работят трудолюбиви, отговорни, мобилизиращи се в трудностите хора имащи психологическа нагласа да работят в системата на социалното подпомагане.

Социалните услуги предоставяни от Домашен социален патронаж покриват голяма част от нуждаещото се население и дава възможност да бъдем полезни в решаването на проблемите на обслужваните лица, което ни задължава да поемем конкретни ангажименти и отговорности като общинска дейност.

 

 

Дневен център за лица с умствена изостаналост

Дневният център за лица  с умствена изостаналост предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти, изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и  се предотвратява социалната им изолация.

Дневният център за лица с умствена изостаналост е разкрит на територията на Община Бургас, като социална услуга в общността на 01.06.2009 година. На 07.07.2009 година  Кметът на Община Бургас Димитър Николов официално откри новия Дневен център за лица с умствена изостаналост, намиращ се в к-с "Славейков" бл.10 до вх.А до вх.В.

Ползватели на услугите в Дневния Център са младежи и девойки /над 18 години/ с  лека и умерена степен на умствена изостаналост, които не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно. Сформирани са две групи по 15 потребители.

Основни цели на Дневния център за хора с умствена изостаналост:

Услугите, предоставяни в Дневния център са подчинени на общи цели :

 • - Насърчаване социалната интеграция на хората с ментални увреждания, което допринася и за повишаване благосъстоянието на техните семейства.
 • - Превенция на институционализирането - доколкото обгрижването на човек с умствено изоставане често се превръща в тежест за неговото семейство, свързана с проблеми за намиране на работа и постоянна ангажираност, разнообразяването на ежедневието както на самото лице, така и на неговото семейство, създават благоприятни условия за поддържане на положителна семейна среда и по-добър икономически статус.

Подцели:

 • - подобряване на интелектуалното и емоционалното им развитие- чрез използването на личностово ориентиран подход;
 • - стабилизиране на общия им физически статус- трениране губените или увредени физически и психически функции, като дава възможност за постигане на максимална степен на самостоятелност и независимост.
 • - повишено самочувствие и увереност
 • - по-добра комуникативност и по-широки социални контакти;
 • - придобиване на нови знания, умения и способности;
 • - подобряване и развитие на социалните умения и адаптивността към заобикалящата среда- създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и обучение на клиентите, което да доведе до изграждане на социални умения и трудови навици;
 • - подобряване качеството на живот- възможност за трудова реализация на клиентите чрез включването им в обучителни програми и сътрудничество с работодатели;
 • - развитие на умения за себеизразяване

Основни задачи на Дневния център за лица с умствена изостаналост:

 • - подпомагане на трудовата реализация на клиентите;
 • - реализация на личностовия потенциал на клиентите и изграждане на отговорно поведение към себе си и към другите;
 • - придобиване на трудови ,битови и хигиенни умения чрез ангажиране активността на клиентите в социално-позитивни дейности;
 • - повишаване на социалната компетентност, разширяване на социалния кръг на клиентите;
 • - Развитие на самостоятелност,знания и умения за ориентиране в околната среда;
 • - Стимулиране развитието на творческия потенциална на всеки един от клиентите на центъра;

 

Социалните услуги се осигуряват през деня, в рамките на пет дневна работна седмица.

Дейностите, извършени за периода 01.06.2009г.-30.09.2009 г.са изцяло заложени в Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. В нея са включени следните подпрограми за развитие на социални умения.

 

Програма "Музикотерапия"

месец

 • възприемане на музикални изпълнения 
 • изпълняване на любими песни
 • групова танцова музикотерапия
 • успокояване и релаксация чрез слушане
 • музиката като начин за

забавление и комуникация

           Юни- Септември

 

 Юни- Септември

 

 Юни- Септември

 

 Юни- Септември

           

            Юни- Септември

 

Програма "Социална мрежа"

месец

 • Посещение на БСУ
 • Посещение на църквата "Иван Рилски"
 • Посещение на помощно училище "Отец Паисий"
 • Посещение на Ритуална зала Община Бургас
 • Посещение на изложението на пясъчните фигури в Морската градина
 • Посещение на конна база към Община Бургас
 • Посещение на Колеж по туризъм "Алеко Константинов"
 • Празнуване на рожденни дни
 • Организиране на пикник на открито
 • Посещение на ОДЗ "Иглика"
 • Изграждане на умения за разширяване на социалния кръг
 • поведение в обществото

            Юни

 

  Юни

 

  Юни

 

  Юни

            Юли

 

 

            Юли

 

            Юли

 

 

  Август

 

  Август

          Септември

Септември

 

          Юни- Септември

 

Програма "Свободно време"

 

месец

 • осигуряване на възможност на клиентите да организират свободното си време съобразно предпочитани от тях дейности
 • разширяване на собствените интереси

            Юни- Септември

 

 

 

  Юни- Септември

 

           

 

Програма "Здравеопазване и здравно образование"

месец

 • здравословен начин на живот
 • здравословно хранене
 • спорт и веселие
 • превенция на рисково сексуално поведение
 • запознаване със здравните институции и функциите им
 • профилактика и предпазване различни видове заболявания

           Юни- Септември

            Юни- Септември

 

            Юни- Септември

  Юни- Септември

            Юни- Септември

 

            Юни- Септември

           

 

Програма "Хигиена и общественополезен труд"

 

месец

 • лична хигиена
 • дневен режим и хигиена на храненето
 • битова хигиена - хигиена на околната среда
 • обществено полезен труд

            Юни- Септември

            Юни- Септември

 

            Юни- Септември

 

            Юни- Септември

 

Програма "Функционална трудотерапия"

месец

 • запазване на хранителните продукти в домашни условия
 • правилно и естетично сервиране и хранене
 • правилно и безопасно използване на ел. уредите
 • приготвяне на различни ястия по рецепта
 • поддържане на хигиената в кухненските помещения

            Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

            Юни- Септември

 

            Юни- Септември

 

Програма"Изграждане на умения за самостоятелност"

месец

 • смисъла на пазаруването
 • места, от които можем да пазаруваме
 • оценка на собствените нужди и възможности
 • доусъвършенстване на уменията за миене
 • доусъвършенстване на уменията за пране
 • доусъвършенстване на уменията за гладене

            Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

            Юни- Септември

 

            Юни- Септември

             Юни- Септември

 

 

 

 

 

 

 

         Програма"Цветарство"

                                     месец

 • общи познания за цветята
 • подготовка на почвата.Видове почви и тор
 • посяване на цветя и полагане на грижи за тях
 • цветята -естетика и хоби
 • хербаризиране

           

 

  Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

            Юни- Септември

 

        Програма"Занимателна

             трудотерапия"

месец

 • изобразителна дейност- рисуване с акварел,темперна боя,смесена техника,дорисуване на липсващите елементи,декориране,оцветяване на гипсови фигури с темперни бои
 • конструктивна дейност- моделиране,апликиране,колажи,
 • комбиниране на обекти от две илиповече части
 • изработване на маски,картички
 • израбоване на оригами

            Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

            Юни- Септември

                   

            Юни- Септември

         

            Юни- Септември

 

             Юни- Септември

             Юни- Септември

 

 

         Програма"Битов труд"

месец

 • плетене на две куки
 • шев и кройка-изработване на калъфки на възглавници,торбички и домакински престилки, ръкохватки,покривки за маси,кърпи
 • гладене

            Юни- Септември

           

  Юни- Септември

           

 

           

           

           Юни- Септември

 

Програма"Рехабилитация"

месец

 • рехабилитация
 • говорна и зрителна терапия
 • кинезитерапия
 • лечебна физкултура
 • фитнес

            Юни- Септември

           Юни- Септември

            Юни- Септември

            Юни- Септември

           Юни- Септември       

 

        

         Програма"Образование"

                     

                      месец

 • овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиково и литературно обучение
 • формиране и усъвършенстване уменията им да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо
 • овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктоационни и граматически норми
 • формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация с помощта на кратки по обем и достъпни, като съдържание литературни произведения; за споделяне на впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение
 • формиране на начални комуникативни умения за ориентация в комуникативна ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране
 • развитие на устната и писмената реч, мисленето и въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности
 • Изписване на цифри,смятане на задачи от 1 до 10.

           Юни- Септември

           

           

 

          Юни- Септември

 

           

           

 

           Юни- Септември

 

 

 

 

 

 

          Юни- Септември

 

 

 

 

 

 

 

 

             Юни- Септември

 

 

 

 

 

 

 

             Юни- Септември

 

 

 

 

             Юни- Септември

 

Програма"Природознание

и култура"

месец

 • запознаване с историческите забележителности в нашата страна
 • запознаване с разнообразието на животинския свят в страната ни
 • географско разположение на нашата държава и непосредствено разположените до нея държави
 • запознаване с културни дейци
 • запознаване с бита и традициите на българския народ

            Юни- Септември

           

 

           Юни- Септември

 

            Юни- Септември

 

           

           

            Юни- Септември

           

             Юни- Септември

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, ОБЩИНА БУРГАС

 

Център за работа с деца на улицата

Работа с деца на улицата

През месеци Януари - Септември 2009г. работата по социалната интеграция на деца на улицата осигурява услуги за посрещане на основните нужди и дневни грижи на 19 деца (10 момчета и 9 момичета) и техните семейства. Всички те са насочени от Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.

Предлаганите в ЦРДУ дневни грижи включват следните дейности:

 • - Посрещане на базисни нужди, като безопасен подслон през деня, храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки. Ежедневно екип на КСУДС посещава домовете на децата в кв. "Г. Езерово" и кв. "Победа" и ги придружава до сградата на ЦРДУ. Всекидневно се изнасят беседи за речева етикеция на общуване помежду си и околните в автобуса и на спирката. Всички деца ползващи дневни грижи са подпомагани в къпането и организирането на обяда. Специалистите, работещи с децата акцентират върху затвърдяване на придобитите навици за култура на храненето.
 • - Профилактика и медицински услуги: Основната задача на екипа на ЦРДУ е информиране, консултиране и съдействие за извършване на профилактика - насърчаване на децата и техните семейства за спазване на лична и обществена хигиена. При всяко посещение в ЦРДУ, децата са хигиенизирани. Ежемесечно се измерват антропометрични показатели на децата. При извършените от медицинска сестра и социален работник посещения в домовете на децата от кв. "Г. Езерово" и кв. "Победа" родителите са консултирани в домашни условия. Засегнати теми в провежданите консултации са: осигуряване на сигурна и безопасна среда за децата по отношение игрите им на улицата; хранително дневният режим; консумирането на подходящи храни и предпазване от стомашно-чревни инфекции; предпазване от паразити и предприемане на адекватни мерки след ухапване от насекоми, кърлежи и др.; лична хигиена и превантивни мерки по отношение на главни паразити /въшки/ - предпоставка за лимфаденити. С по-големите деца, посещаващи ЦРДУ ежеседмично се провеждат беседи относно половото съзряване, подготовка за настъпващите промени в организма, хигиена на полови органи, водене на безопасен сексуален живот и предпазване от нежелана бременност и болести предавани по полов път.
 • - Индивидуална социална работа и работа със семейството: Услугите по социално консултиране се предоставят предимно в общността в която живеят децата, клиенти на услугата. Работата е изнесена в центъра на града и в квартали "Победа" и "Горно Езерово", където живее предимно ромско население. Ежеседмично се извършват домашни посещения и консултиране на семействата на насочените деца относно използване на социално приемливи модели на родителстване, повишаване и развиване на родителския капацитет, справяне със специфични проблеми и рискови фактори като бедност, сериозни заболявания, трайна безработица, финансово съветване и предоставяне на информация и посредничество за получаване на социални помощи, помощ при планиране на бюджета. Продължи оказването на подкрепа на родителите на насочените деца, като са предоставени дрехи и обувки за всички членове на семействата на децата. На четири от майките на децата, с които екипа на ЦРДУ работи, през месец април 2009г. са предоставени и хуманитарни помощи в натура /хранителни продукти/, осигурени от БЧК и Д "СП" Бургас
 • - Образователни и ограмотяващи занимания: Дневният престой на децата в ЦРДУ се организира по график. Учебните занимания в Центъра обхващат основните предмети. Всички педагогически занимания са съобразени с образователното им ниво, след провеждане на интервюта с децата с цел определяне степента на владеене на български език и осъществяване на оценка за нивото на грамотност и нуждата от образование. Въпреки, че се работи в група, към всяко дете се прилага индивидуален подход, според възрастта и уменията му. Основната тежест в работата на педагогическият екип е насочена към развиване на нагласи и мотивация за учене у децата, както и преодоляване на изоставането в образователното ниво. Обучението на децата се провежда според възрастта и потребностите им, като усилията са насочени по основни учебни предмети: български език и математика.

Пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата:

Организират се занимания по интереси, спортни дейности, занимания с компютър и др. Децата активно участват в сформираното в ЦРДУ художествено ателие, водено от арт-педагог, където се осъществяват занимания с изобразителна дейност, апликации, моделиране с глина, работа с природни материали и изработване на оригами.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 32 социални доклада, като от тях: 17 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 13 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада относно невъзможността за сключване на договор за предоставяне на услугата.

В резултат от осъществената работа с децата и техните семейства бе постигната поставената цел - превенция на просията, и насочените към ЦРДУ деца значително са намалили проявите си на просия. Основен фактор при този социален проблем се явяват нагласите на родителите чрез подтикване на децата към просия да осигуряват лесно изхранване на многодетните си семейства. Това бе причината в шестмесечните социални доклади към ОЗД да се предлага продължаване предоставянето на социални услуги с цел постигане на устойчиви резултати.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 7 деца. Единият от случаите приключи успешно, детето, заедно със семейството си живее и работи в сметището на град Бургас, намиращо се на три километра от с. Братово и не проси по улиците на града. В шест от случаите не са постигнати успехи поради нежелание за съдействие от страна на родителите. За две от децата липсата на съдействие от страна на родителите, нежелание от тяхна страна, както и от страна на децата да посещават редовно ЦРДУ и да ползват социалната услуга, същата е прекратена. При четири от децата е прекратено предоставянето на услугата, тъй като при посещения в дома на семейството, е констатирано, че жилището е необитаемо и не може да се осъществи контакт с децата и родителите им.

Работа на терен (мобилна работа)

В периода месец Януари-Септември 2009г. екип на КСУДС проведе 107 улични обходи в района на Централна градска част: църквите "Св. Св. Кирил и Методий", "Св. Иван Рилски", "Св. Богородица"; ул."Александровска"; района на Театър за драма, опера и балет и Централна ж.п. гара. След всеки обход се изготвя протокол, в който се вписват данните за децата, с които е установен контакт, местата, на които са открити да просят и предприетите действия.

Основна цел е превенция на просията - установяване на контакт с просещите деца, картографиране на местата, където се събират и просят децата на улицата. Извършва се оценка на реалните потребности на детето; създава се доверителна връзка между екипа и детето; оказва се подкрепа при решаване на ежедневните проблеми на децата, отчитайки начина им на живот; провежда се работа с общността и се осъществява посредничество с различни институции; децата се насърчават да се включат в дейностите и програмите на ЦРДУ, а също така и информиране на институциите имащи ангажимент към конкретните деца.

На 16.03.2009г. трима социални работници от КСУДС участваха в специализирана полицейска операция, организирана от I-во РУ на ОД на МВР - Бургас, на територията на централна градска част за издирване и установяване на малолетни и непълнолетни лица, които извършват противообществени прояви - скитат, просят, проституират, нямат документи за самоличност, намират се в състояние на фактическа безнадзорност, обявени са за издирване или се нуждаят от полицейска закрила.

Резултати:

 Всеки месец се изготвя социален доклад, отразяващ резултатите от извършената мобилна работа за месеца, и заедно с протоколи от уличните обходи се предоставя на ОЗД- Бургас.

Информацията от извършените обходи писмено се предоставя и на I -во и IV- то РПУ на ОДП- Бургас.

Кампании за повишаване на обществената чувствителност

Разпространяват се изработени от КСУДС брошури с послание и призив към всеки гражданин да сигнализира незабавно ОЗД и/или РПУ, когато идентифицира просещи или безнадзорни деца на улицата.

Подготвените от екипа на КСУДС брошури, с които обществеността се приканва да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията, са преведени на английски, немски и руски език и разпространени в хотели на курортен комплекс "Слънчев бряг".

 

Център за обществена подкрепа

Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции

Реинтеграция в семейна среда

През месеците Януари- Септември 2009г. услугите по реинтеграция в семейна среда са предоставени на 12 деца (6 момчета и 6 момичета) и техните семейства. Всички са насочени от ОЗД- Бургас. С едно от децата, което се отглежда в ДМСГД - гр. Бургас, с още едно отглеждано в ДДЛРГ "Щурче" - гр. Средец и с четири от децата, които се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията" - гр. Бургас се работи по подготовка за осъществяване на реинтеграция в семейна среда. С три от децата (2 момчета и 1 момиче) отглеждани в ДМСГД- гр. Бургас се осъществи работа по подготовка и се продължава да се оказва подкрепа след осъществена реинтеграция. С още три деца (1 момче и 2 момичета) вече са реинтегрирани в семейна среда и по тези случаи се предлага подкрепа след реинтеграция.

 • - Подготовка и подкрепа на детето за реинтеграция в семейна среда - връщане в семейството. Консултирането се насочва към формиране на реалистични и благоприятни очаквания спрямо реинтеграцията в семейната среда, като при необходимост се търсят консултации от други специалисти.
 • - Подкрепа и консултации на семейството в периода преди, по време и след завръщането на детето. Много често връзката между биологичното семейство и детето е съхранена, но светогледа на семействата и на общността, към която пренадлежат, включва вярването, че държавата е длъжна да се грижи за част от децата им. Много често това вярване е съпроводено с убеденността на родителите, че настаняването в дом е най-доброто решение за семейството, тъй като институцията задоволява основните потребности на детето от храна, дрехи, подслон, здравна грижа и образование. Преодоляването на тази нагласа е основна цел в работа с тези семейства. Работата с биологичните семейства на деца, напускащи специализирана институция е структурирана върху две основни задачи. Първата е подготовка на семейството за завръщане на детето: подготовка за промяната, осигуряване на пространство за детето и параметри на родителска грижа, повишаване на родителските умения и знания за потребностите на детето, социално консултиране относно помощи и социални добавки и т.н. Втората задача е превенция на повторно настаняване на същото и/или на друго дете от семейството в институция.
 • - Подготовка и работа с родителите и разширеното семейство за създаване и/или възстановяване на връзките родители - дете. В случаите, в които връзката родител -дете е нарушена, работата по реинтеграцията на детето включва и работа по възстановяването й. Планът за реинтеграция включва от една страна работа със семейството и близкото обкръжение с цел приемане на детето и повишаване на информираността за нуждите му, повишаване на родителския капацитет. От друга страна работа със самото дете по посока създаване на връзка с родителите и адекватни очаквания за съвместното съжителстване. Услугите се планират в зависимост от възрастта на детето, срока на неговия престой в институцията, диагностика на причините за нарушаване на връзката между семейството и детето. В повечето случаи работата в това направление се извършва на терен. Практиката показва, че работата със семействата е възможна само "на терен" т.е. в дома на клиента, като активната страна в процеса, е предоставящият услугата, което "изнася" работата на социалните работници извън ЦОП.
 • - Създаване на поддържаща мрежа от помагащи професионалисти, близки и роднини. За да е оптимална работата, специалистите от КСУДС работят съвместно с всички професионалисти, въвлечени в този процес: представители на специализираната институция, лични лекари, педагози от училища или детски градини, които децата посещават, социалните работници от ОЗД и отдел "Социална закрила" на Д"СП"- Бургас, трудови посредници. Формирането на действаща мрежа, от помагащи професионалисти и близки и роднини е необходимо за да бъде устойчиво отглеждането на децата от институциите в семейната им среда.
 • - Работа по промяна на обществените нагласи. Работата в общността има за цел повишаване на информираността на общността за процесите на деинституционализация и реинтеграция, възможните услуги в тази сфера, предоставяни от различни организации, нуждите на децата, настанени в институциите.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 14 социални доклада: 5 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 9 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги. По изискване на Бургаски районен съд е изготвен социален доклад относно процеса на предоставяне на услугата, който е предоставен на изискващата го институция, също и на ОЗД Бургас.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 6 деца. Два от случаите приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и няма риск да бъдат върнати в специализирана институция. В четири от случаите децата продължават да се отглеждат в специализирана институция и поради различни причини ще продължат да живеят там.

Деинституционализация и социална интеграция

Услугите по деинституционализация и социална интеграция са предоставени на 2 (момчета) младежи от ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията" - гр. Бургас. Всички са насочени с направление от ОЗД-Бургас.

Услугата има за цел да подготви младежите, напускащи "Ал. Г. Коджакафалията" поради навършване на възраст, за самостоятелен живот и социална интеграция. Обучението преминава във формата на тренинг за социални умения, умения за житейско планиране  и управление на средствата, професионално ориентиране. Обучението се провежда по следните теми:

 • - Комуникативни умения (вкл. умения за общуване с противоположния пол)
 • - Решаване на интерперсонални проблеми (справяне със стреса и с конфликтите)
 • - Търсене на работа (кандидатстване за работа, представяне на интервю за работа)
 • - Управление на бюджета (планиране на разходите, банкови сметки)
 • - Използване на обществени услуги (вкл. услуги за социално подпомагане)
 • - Планиране на свободното време

По време на неструктурирани занятия младежите имат възможност да практикуват и да развиват своите социални умения. Допълнителни теми, които се разглеждат по време на тези срещи, включват редица други социални и практически умения, необходими за успешен самостоятелен живот (здравословен начин на живот, избягване на употреба на алкохол или наркотици; поддържане на домакинството, приготвяне на храна; лична хигиена и грижи за себе си; и др.). Младежите са подпомогнати при подготовката на набор от документи за приемане в Защитено жилище за младежи в риск и подаването им в отдел "Социални услуги" на Дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 4 социални доклада: 2 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 2 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 2 деца. Младежите успешно са изведени от ДДЛРГ и от месец юли и месец август 2009г. са в Защитено жилище за младежи в риск на Община Бургас. На 21.08.2009г. представител на КСУДС участва в редовно заседание на Междуинституционален съвет за работа с непълнолетни, осъдени на пробация в района на действие на Районен съд - гр. Бургас по покана на Сектор "Пробация" към ОС "Изпълнение на наказанията" - Бургас.

 • - Социално и психологическо консултиране за деца с отклоняващо се поведение. Консултирането на децата е насочено към репариране на просоциалните модели на поведение, ако има интегрирани такива, възпитателно-аксиологични интервенции, насочени към формиране на ценностна-система адекватна на социалните норми, а при асоциални прояви с патологична етиология - насочване към външни специалисти.
 • - Социално и психологическо консултиране на семействата с цел осигуряване на подкрепа при справяне с проблемното поведение, развитие на умения за ефективна комуникация, справяне с конфликти и решаване на проблемите, подобряване на връзката дете - родител.
 • - Посредничество при подобряване на връзката на детето и училището и педагогическа подкрепа има за цел развитие на нагласи и мотивация за учене и помощ при преодоляване на изоставането в образователно ниво. За целта се поддържа непрекъсната връзка с представителите на училищата, в които децата са записани. С някои от децата се осъществяват индивидуални занимания. Мотивират се децата за редовно посещение на училище и спазване Правилника за вътрешния ред на образователната институция.
 • - Организиране на пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности- децата се включиха в развлекателни дейности по техен избор. За целта, децата използваха компютърната база на ЦРДУ, залата за спорт и развлечения и др.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 32 социални доклада: 14 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 16 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада, че не е предоставена социалната услуга поради отказ на родителя на едно от децата и преместване на друго от децата в специализирана институция извън Бургас.През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 13 деца. Четири от случаите приключиха успешно, децата нямат рецидив на противообществени прояви и редовно посещават училище. В девет от случаите при децата продължава да се наблюдават противообществени прояви, а някои от децата са в бягство от специализираната институция и специалистите от КСУДС не могат да провеждат редовни консултации.

Превенция на отпадане от училище

През месеците Януари- Септември 2009г. услугите са предоставени на 16 деца (10 момчета и 6 момичета). Единадесет от децата се отглеждат в семейна среда, а 5 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени от ОЗД - Бургас.

 • - Социално и психологичско консултиране на родителите с цел повишаване на чувствителността към потребностите на детето, особеностите на неговото развитие, формиране на реалистични очаквания за училищна успеваемост и т.н., в зависимост от индивидуалните особености.
 • - Социално и психологичско консултиране на детето се предоставят с цел формиране на мотивация за учене и мотивация за успех, и преодоляване на причините довели до училищния провал на детето - проблем с адаптацията в училищната среда, проблем с общуването с връстници и т.н. в зависимост от етиологията на дезадаптацията.
 • - Посредничество при подобряване на връзката на детето и училището - анализ на причините, довели до нарушаването на тази връзка и интервенции в посока подобряването й: работа с педагогическия колектив, посредничество при търсене и смяна на училище и т.н.
 • - Образователни и ограмотяващи занимания въз основа на оценка на ниво на грамотност и образователните потребности на децата. Заниманията биват индивидуални и целят подобряване на образователното ниво, развитие на нагласи и насърчаване на мотивацията за учене. Някои от децата се подготвят от педагозите на КСУДС за явяване на поправителна сесия.
 • - Извънкласни занимания и развитие на творческите заложби на децата: Някои от децата активно участват в сформираното в ЦРДУ художествено ателие, водено от арт-педагог, където се осъществяват занимания с изобразителна дейност, апликации, моделиране с глина и работа с природни материали. Три от децата отглеждани в ДДЛРГ "Ал. Г.Коджакафалията"- Бургас се включиха в провежданите групови занимания в арт- ателието към ЦРДУ.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 32 социални доклада: 17 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 15 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 12 деца. Осем от случаите приключиха успешно, децата завършиха учебната 2008/2009 година, преминаха в по-горен клас и започнаха да посещават училище през първия срок на учебната 2009/2010 година.  В четири от случаите не са постигнати планираните резултати поради отказване на децата да посещават училище и нежеланието им да продължат образованието си.

Превенция на изоставянето

Семейно консултиране и подкрепа

През месеците Януари - Септември 2009г. услугите са предоставени на 77 деца (35 момчета и 47 момичета) и техните семейства. Седемдесет и пет от децата се отглеждат в семейна среда, а 2 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията" - гр. Бургас. От ОЗД - Бургас са насочени 66 деца, 4 от ОЗД- Айтос и 7 от ОЗД- Карнобат.

 • - Консултиране на семействата: фокусът е върху справянето със специфични проблеми и рискови фактори, включително бедност, сериозни заболявания, трайна безработица, физически или умствени увреждания и т.н.; справяне с конфликтите между родителите и възможност за осъществяване на лични отношения с децата си.
 • - Подкрепа в домашни условия: предоставя се в дома на семейството и помага на родителите да развиват умения, необходими за поддържане на позитивни семейни взаимоотношения и заздравяване на семейството.
 • - Обучение в родителски умения: насочено към различни въпроси, свързани с родителствуване: родителски умения, грижи за детето, грижи за дете с увреждания, умения за решаване на проблеми и справяне с конфликти.
 • - Финансово съветване: консултиране относно възможности за социално подпомагане и детски надбавки, помощ при планиране и управление на бюджета.
 • - Посредничество при свързване с институции с цел решаване на различни въпроси, свързани със социални, материално-битови или здравни проблеми в семейството, вкл. избор на личен лекар и осъществяване на специализирани медицински прегледи.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 120 социални доклада: 52 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 67 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 1 социален доклад относно невъзможността за сключване на договор и предоставяне на социална услуга.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 34 деца. Двадесет и девет от случаите приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и вече не съществува риск да бъдат изоставени и настанени в специализирана институция. В пет от случаите не са постигнати планираните резултати.

 

Пре-натална и пост-натална грижа

През месеците Януари- Септември 2009г. услугите са предоставени на 1 дете (момче) и неговото семейство.  Отглежда се в семейна среда и е насочен от ОЗД- Бургас.

 • - Предоставяне на информация и консултации за особеностите и спецификите на пост-наталния период, начина на живот, нужното хранене и поведение, физическото натоварване, емоционалния статус и др.
 • - Здравни съвети относно отглеждане на здраво дете, основни здравни съвети за физическото и психическо развитие на бебето. Подкрепа при избиране на личен лекар за детето и осъществяване на необходимите профилактични прегледи и имунизации.
 • - Социална работа: предоставянето на тази услуга има за цел подпомагане младите майки при справянето с всекидневни проблеми и интегрирането им в обществения живот. Индивидуалното консултиране има за цел да подпомогне промяна в поведението на майката, да подпомогне изграждането на съвместна, реалистична визия за бъдещето, както и да повлияе върху решението й относно съдбата на детето й.

 

 

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 2 социални доклада: 1 тримесечен социален доклад относно процеса на предоставяне на социални услуги и 1 социален доклад относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

Репродуктивно здраве и семейно планиране

С всички родители на насочените към КСУДС случаи се провежда индивидуално консултиране и обучение насочено към формиране на знания и мотивиране за ползване на контрацепция.

Приемна грижа и осиновяване

През месеци Януари- Септември 2009г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 1 кандидатка за професионална приемна майка,  1 семейна двойка кандидати за приемни родители и 1 дете (момиче) настанено в приемно семейство. Всички са насочени с направление от ОЗД-Бургас. Беше проведено 1 обучение за професионална приемна майка и 1 обучение за доброволни приемни родители (1 семейство).

Провежданите обучения на кандидати за доброволни приемни родители се осъществява по разработената от експертите на НЦСР обучителна програма, която съдържа теоретична обосновка, информационни материали и практически упражнения, представящи седемте теми от утвърдената от МТСП, ДАЗД и АСП "Програма за обучение на кандидатите за приемно семейство":

 • - Въведение в приемната грижа
 • - Семейството: Какво е да се грижиш за детето на някой друг?
 • - Детето - развитие и възпитание
 • - Преместване и сбогуване
 • - Безопасна грижа
 • - Насилие над детето
 • - Подкрепа и наблюдение на приемните семейства

Обучението на кандидатите за приемно семейство се проведе индивидуално и е с обща продължителност 12 часа .

Обучението на кандидатката за професионален приемен родител бе надградено с още 24 часа и осъществено по разработената от експертите на НЦСР обучителна програма, която съдържа теоретична обосновка, информационни материали и практически упражнения, представящи пет теми от утвърдената от МТСП, ДАЗД и АСП "Програма за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство":

 • - Права и закрила на детето
 • - Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете в риск от 0 до 3 годишна възраст
 • - Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете с увреждания
 • - Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете, жертва на насилие или трафик
 • - Специализирана грижа, предоставяна на дете при режим на спешно настаняване.

Оказана бе подкрепа и семейно- консултиране на насоченото приемно семейство, което се грижи за дете с умствена изостаналост.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 4 социални доклада: 2 социални доклада относно проведени обучения на кандидати за приемни родители, 1 тримесечен социален доклад относно процеса на предоставяне на социална услуга и 1 социален доклад относно прекратяване предоставянето на социална услуга.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 3 случая. Те приключиха успешно. Обучените кандидати за приемни родители получиха удостоверение за преминаване на курс на обучение по програма, утвърдена от МТСП, АСП и ДАЗД. Приемното семейство оказва необходимите грижи за настаненото при тях приемно дете, което е прието от всички членове на семейството.

 

Превенция на насилието

През месеците Януари- Септември 2009г. услугите са предоставени на 5 деца (1 момче и 4 момичета) и техните семейства. Три от децата са насочени от ОЗД- Бургас и 2 от ОЗД- Карнобат.

 • - Социално и психологическо консултиране и подкрепа за деца, пострадали от насилие
 • - Индивидуално консултиране по отношение на справяне с възникналите социални проблеми, затрудняващи оптималното функциониране на детето, преодоляване на житейски кризи и справяне със стреса и травмата. Специален акцент се поставя върху подобряване взаимоотношенията в семейството, в частност между родители и детето, и осигуряване на подкрепа при справяне със ситуациите на конфликт или случаите на малтретиране.
 • - Психотерапевтична работа. Услугата е насочена към преодоляване на травмата и чувствата за вина, депресията, отчуждението и други негативни преживявания у децата, пострадали от насилие, и се провежда чрез индивидуални психо-социални интервенции с деца живеещи в насилие и техните семейства.

 Социално и психологическо консултиране на семейства, живеещи с насилие

От съществено значение за успешната работа с деца живеещи в насилие е работата с техните родители, които поради една или друга причина използват насилието като възпитателен метод. Родителите са консултирани за повишаване на родителските им умения.

Център "Спешен прием"

През отчетния период не е предоставена услугата поради некачествено построяване на сградата на ЦОП и необходимост от ремонт на покрива на сградата.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 5 социални доклада: 2 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 3 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 3 деца. Случаите приключиха успешно, не се откриват симптоми на пост - травматично стресово разстройство в следствие на преживените инциденти върху тях от непознати хора и един биологичен баща. Общото  психо-емоционално състояние на момичетата е  добро.

Работа с деца  с увреждания

През месеците Януари- Септември 2009г. услугите са предоставени на 22 деца (11 момчета и 11 момичета) и техните семейства. Двадесет и едно от децата се отглеждат в семейна среда, а 1 се отглежда в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени от ОЗД- Бургас.

 • - Група за дневен престой на деца със специални нужди. Групата включва 8 деца (5 момчета и 3 момичета). В групата се предлагат разнообразни занимания за деца, насочени към развитие на техните способности, както и умения за самостоятелно справяне с цел подготовката им за интеграция в масови детски градини и училища. На 30.05.2009г. две от децата гледаха спектакъла "Принцесата и свинаря" в Куклен театър- Бургас, заедно с други клиенти на КСУДС. Посещението е организирано от екипа на КСУДС съвместно с Кукления театър, във връзка с 1 юни- празника на детето. На 02.07.2009г. и 15.09.2009г., децата от групата посетиха тържествата на ЦДГ "Вълшебство" гр. Бургас.
 • - Амбулаторна грижа. Тази услуга дава възможност за почасови консултации със специалист рехабилитатор за развиване психомоториката на децата. През отчетния период се предоставя на 14 деца (6 момчета и 8 момичета).

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 33 социални доклада: 11 тримесечни социални доклада  относно процеса на предоставяне на социална услуга и 22 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 7 деца. Шест от случаите приключиха успешно, общото състояние на децата се подобри. Две от децата започнаха да посещават масова детска градина. Поради здравословен проблем и нередовни посещения предоставянето на социална услуга "Амбулаторна грижа" на едно от децата приключи без постигнати резултати.

 

Други дейности

Запознаване на местната общественост с проблемите на децата в риск

Разпространени са подготвените от екипа на КСУДС брошури, преведени на английски, немски и руски език, с които се приканва обществеността да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията. На 13.02.2009г. по време на изложба-базар по случай празниците Трифон Зарезан и Св. Валентин  и от 15 до 17.04.2009г. по време на Великденски базар във фоайето на БСУ от екипа на КСУДС са разпространени брошури даващи информация за КСУДС и такива с които се приканва обществеността да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията.

Мониторинг, отчитане и контрол

През месеците Януари- Септември 2009г. редовно се провеждаха ежеседмични екипни срещи на екипите на КСУДС. Системно бяха провеждани и екипни срещи с водещите на случаи от ОЗД по случаите, с които се работи съвместно.

С цел осъществяване на текущия мониторинг на дейността на КСУДС от страна на НЦСР бяха осъществени редовни контакти на директора на КСУДС и председателя на НЦСР, по време на които бе споделяна информация и съгласувани решения във връзка с осигуряване на пълноценно функциониране на Комплекса. На 09.02.2009г. директора на КСУДС участва в отчетно годишно съвещание на НЦСР, където представи отчет за дейността на КСУДС за 2008г.

За всеки месец от отчетния период са подготвяни и подавани на Община Бургас технически и финансов отчет за дейността на КСУДС.

 

Обобщени резултати

Вид услуга

Насочени случаи

Получавали услуги

Брой приключени случаи

Общо

ОЗД

Други

Брой случаи

Брой клиенти

Общо

Успешни

Неуспешни

Център за работа с деца на улицата

Работа с деца на улицата

19

19

-

19

52

7

1

6

Център за обществена подкрепа

Реинтеграция в семейна среда

12

12

-

12

27

6

2

4

Деинституционализация и социална интеграция

2

2

-

2

2

2

2

-

Психологическо консултиране на деца от специализирана институция

1

1

-

1

2

1

1

-

Превенция на отклоняващо се поведение

18

18

-

18

22

13

4

9

Превенция на отпадане от училище

16

16

-

16

25

12

8

4

Превенция на изоставянето

78

78

-

78

152

34

29

5

Приемна грижа и осиновяване

3

3

-

3

6

3

3

-

Превенция на насилието

5

5

-

5

11

3

3

-

Дневни грижи за деца с увреждания

22

22

-

22

43

7

6

1

Общо ЦОП

157

157

-

157

290

81

58

23

 

Център за настаняване от семеен тип "Ронкали"

Детски център "Ронкали", гр. Бургас е изграден през 1994 г. по проект за работа с безпризорни деца, финансиран от организацията Каритас на град Магдебург, Германия. Развитието на проекта преминава през четири етапа:

Работа с деца в риск на гарата, на пристанището, в ромските квартали.

Приют за безнадзорни деца "Ронкали - 1" - разкриване на база за краткосрочно и временно битово обслужване.

Фамилен дом за безнадзорни деца "Ронкали - 2" - за продължителни грижи за деца и по-добро битово устройване.

Детски център "Ронкали - 3".

Последният център е дело обединените усилия на международната и Бургаската католическа общност. Разкрит е през 2002 година със средства на немски донори. Закупена е и е реконструирана сграда - публична държавна собственост, с прилежащи площи и спортна площадка. Управлението на центъра се осъществява от Сдружение "Детски център Ронкали".

Центъра приема и се грижи за 15 безнадзорни деца от улицата, сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение. Създава условия за тяхната оптимална интеграция в обществото.

Институцията работи денонощно с 12 души персонал и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата - уютен дом, храна, облекло, битово обслужване, адаптационни и рехабилитационни индивидуални и групови програми, възпитание, психологическа подкрепа, занимания по интереси, възможности за образование. В Центъра се работи и със семействата и близките на децата за възстановяване и поддържане на семейните отношения, с оглед постигане на евентуално връщане на детето в семейна среда.

От момента на създаването си през 1994 г. до сега Проектът за деца в риск, в т.ч. и Детски център "Ронкали" е изцяло на издръжката на организацията Каритас - Магдебург, Германия.

От началото на 2009 година Център за настаняване от семеен тип е държавно делегирана дейност.

Целевата група, за която е предназначена услугата са  деца в риск в общността на община Бургас на възраст от 4 до 16 години, а ако продължават да учат до 18 години. Това са деца без родители или ако имат семейства и близки, то те не полагат необходимите грижи за израстването им като социално зрели граждани, поради причини от различно социално-икономическо естество. Децата живеят в постоянен риск от насилие, пребивават  и се възпитават предимно на улицата, не посещават училище, имат или са застрашени да придобият девиантно поведение и пр.

Този нов вид социална услуга цели децата да бъдат отглеждани в обстановка, близка до тази на едно добро, сплотено семейство с индивидуална грижа за всеки член на семейството, да се възпитават на труд и отговорност, на съпричастност и  взаимопомощ, на обич и грижа към ближния.

Дейностите, които доставчикът на социалната услуга предоставя покриват утвърдените стандарти за работа с деца в общността и включват :

- осигуряване на основни жизнени потребности - уютен бит в добре обзаведени стаи с две и три легла, гардеробчета и бюра за самостоятелна работа, достатъчно санитарни възли с бани (душове и вани), локално парно отопление на нафта и електричество, постоянно течаща гореща вода, различни помощни помещения за пране, гладене и поддържане на горните дрехи и спалното бельо. Осигурени са голяма дневна - занималня, компютърна зала с библиотека, зала за физикална рехабилитация, отделна работилница за трудотерапия и спортна площадка. Децата ще получават  подходяща за възрастта и здравето питателна храна (сутрешна и следобедна закуска, обяд и вечеря), подготвена на място в голяма, добре оборудвана кухня и удобна трапезария. На децата ще бъдат предоставяни подходящи за сезона всекидневни, училищни, спортни и празнични облекла и обувки. За по-малките деца е осигурен  транспорт до детски градини и училища.

 - грижи за здравето -  осигурени са с договори личен лекар и стоматолог, специализирана консултативна и болнична помощ, условия за възстановяване и рехабилитация, в т.ч. на място в Центъра. Налице са помещения за изолация при заболяване и карантина, както и постоянен набор на медикаменти и консумативи за първа помощ;

- психологична подкрепа - наред с щатните възпитатели и социалния работник, с децата ще работи и привлечен на хонорар психолог, с оглед консултиране и подкрепа за преодоляване на минали и настоящи стресови ситуации, подобряване на психичното състояние, изграждане на умения за общуване и държане в обществото и стимулиране на личностното израстване и вграждането в малкото семейство на Центъра и в общността на града;

- образование - за децата се осигурява достъп и се следи за редовната посещаемост на подходящи детски заведения за предучилищно възпитание и на основни и средни училища за общообразователна, професионална или специална подготовка; оказва се професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности, както и с оглед превенция на изоставането и отпадането от образователни институции;

- усвояване на жизнени умения за самостоятелен и независим живот - в работата с децата се отдава съществена роля и значение на подготовката им за самостоятелен живот след напускането на Центъра. В този аспект се осигурява усвояване под супервизия на хигиенни навици от поддържането на лично хигиена до поддържане на лично бельо, горни дрехи, обувки и спално бельо, включване и усвояване на различни домакински дейности ( подготовка на продукти и готвене, подреждане на маса, сервиране и отсервиране, измиване на посуда, почистване и поддържане на личните помещения, шев и кройка, ръчно и автоматично пране, гладене, водене на бюджет на домакинство и пр.) , т.е. различни дейности за придобиване на умения за водене на независим живот и за повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и компетентност;

- отдих и оползотворяване на свободното време - за децата се осигурява пълноценен и активен отдих и развлечения през почивните от училище дни и лагери, курорти и пътувания по исторически, религиозни, културни и др. обекти по време на ваканциите. Насърчава се участието в извънучебни занимания, в лични и обществени мероприятия и инициативи,  в спортни и културни дейности по избор на детето и според неговия интерес, осигурява се достъп до спортни площадки и стадиони, културни институции - музеи, театри, кина, концертни зали, цирк и пр.;

- работа с родители и семейства - създават се всички условия за осигуряване на възможности за възстановяване и поддържане на връзки със семейството, както и създаване на нови връзки с интересуващи се от детето лица, в търсене и защита на най-добрия интерес за детето; 

- работа с общността, други институции и организации -  провеждат се дейности за интегриране на Центъра и децата в него в живота на местната общност и създаване на добри партньорства, като за целта се привличат медии, други неправителствени и обществени организации, издават се справочни материали, търси се възможност за представяне на талантливите деца в общността и пр.;

- защита на децата от злоупотреба и насилие - разработват се и се реализират политики, програми, мерки, процедури за превенция на насилие и справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата, между децата и между децата и персонала.

За всяко дете се разработва и прилага индивидуален рехабилитационно-интеграционен план за грижи, според социалната оценка и очертаният план за действие, представен от социалните служби за закрила на детето при приемането му в Центъра. Плановете за грижи периодично се оценяват, коригират и осъвременяват. Разработва се  и специален план за извеждане от Центъра и встъпване в самостоятелен независим живот.

Провежданите дейности в Центъра , освен тези за осигуряване на добър бит и трудови навици за поддържането му, включват здравни, образователни и социално-интеграционни грижи с оглед постигане на добро здраве, оптимално високо образование, стабилна професионална подготовка, целево използване на свободното време за интелектуално израстване, възстановяване и поддържане на семейни връзки, поставяне на добри основи за съзнателен и отговорен живот в общността.

Човешки ресурси -       Социалната услуга се извършва от добре подбран професионален екип, притежаващи изискуемото се за длъжността образование, в т.ч.:  директор с педагогически стаж и специализация в областта на социалния мениджмънт, социален работник с магистратура за социална работа, 5 възпитатели с висше педагогическо образование, специалист готвач, хигиенист, работник поддръжка, технически секретар, шофьор и 2 нощни охранители, които поддържат и цветните и зелените площи.

Дейността на Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения през 2009г.

В Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения на база изградената структура и организация на работния процес от 2008г. се извърши ново разпределение на работата между счетоводителите с цел оптимизиране на дейностите и постигане на взаимозаменяемост.

Основните дейности които извършва Обединено счетоводство  са:

 • 1. Изчисляване и изплащане на работните заплати и дължимите социални, здравни, пенсионни и др.осигуровки и тяхното внасяне в приход на НАП, НЗОК,НОО, ф.ГВРС, ДЗПО и Учителски ПФ.
 • 2. Изготвяна на бюджетите на обслужваните заведения и обобщен за всички социални заведения по спуснати финансови рамки от отдел "Бюджет" на Община Бургас-по месечно разпределение и разпределение в електронен вариант предоставен от Министерство на финансите.
 • 3. Изготвяне на ежемесечни отчети /форма 15Б/, тримесечни отчети за изпълнението на бюджета за обслужваните заведения от Обединено счетоводство и обобщен за всички социални заведения.
 • 4. Изработването на баланси и приложени към тях справки по тримесечия за обслужваните заведения от Обединено счетоводство и обобщен за всички социални заведения.
 • 5. Предстои въвеждането на електронно банкиране, първоначално на няколко заведения, а в последствие на всички.

Всичко това ще издигне нивото и подобри качеството на обслужване на социалните заведения.

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА" ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ"

ДОМ    ЗА   СТАРИ   ХОРА   "ЦВЕТА  И  АНКА  ВЪРБАНОВИ"- БУРГАС  е специализирана институция осигуряваща условия близки до обичайната домашна среда.

Дом   за   стари   хора   е   с   капацитет  32   жилищни места за мъже и жени в     съотношение отговарящо на  необходимостта. В момента са  11  места  за  мъже  и  21  за  жени.

Предлагани социални услуги в Дом за стари хора

В институцията се предлагат социални услуги за физически и психически съхранени възрастни хора, които са в състояние самостоятелно да се обслужват.

Дом за стари хора осигурява битови, медицински, обичайни и други услуги разнообразяващи свободното време на потребителите. Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги. Санитарно-хигиенното състояние на спалните и всички използвани помещения е добро.

Начин на определяне и заплащане на таксите в ДСХ. Начислени и събрани такси в ДСХ.

Всеки домуващ в ДСХ заплаща месечна такса съгласно "Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет". Размера на таксите се определя в проценти в зависимост от дохода на лицата.

За отчитания период в ДСХ начислените и събрани такси по месеци са описани в табл. 1. За отчитания период в ДСХ не събраните такси са в размер на 640.00лв. Същите са обявени за несъбрани на счетоводство на социалните заведения и главен счетоводител Община Бургас.

За отчитания период в Дом за стари хора са получени следните дарения:

 • - Аквахим ЕООД София на стойност - 292,16лв.
 • - БЧК / от митница/ на стойност - 1018,29лв.
 • - Техномаркет на стойност - 1878,00лв.
 • - Хляб и Хлебни изделия на стойност - 42,00лв.

Културна програма проведена в ДСХ през отчитания период.

За всеки домуващ настанен в ДСХ е изработена програма за индивидуална    социална  работа  според  възможностите    и    интересите    му.

За отчитания период културно масовите мероприятия проведени в Дом за стари хора са съобразени с културния календар на Община Бургас, програмата на Дом за стари хора, националните и фолклорни празници.

През периода са отбелязани празниците: Бабинден, Празника на виното /Трифон зарезан/, денят на мартеницата, международния ден на жената, първа пролет и др.

Ежемесечно в социалното заведение се провеждат културни и образователни програми, колективно се честват рождени дни на домуващи.

На 14 май 2009г с тържествен концерт се отбеляза 10 годишният рожден ден на ДСХ " Цвета и Анка Върбанови".

Потребителите на ДСХ са включени в програми по трудотерапия, хоби - арт терапия, музико-терапия и други занимания в зависимост от индивидуалните потребности, здравословното състояние и интереси на всяко лице настанено в заведението.

За отчитания период в ДСХ се сформира избирателна секция за провеждането на избори за европейски представители от Република България; избор за народни представители.

Здравна политика в Дом за стари хора

Ежедневното медицинско обслужване се извършва от две щатни медицински сестри на социалното заведение, квалифицирано медицинско обслужване се извършва от лекар общопрактикуващ по ежегодно подписван договор за медицинско обслужване, който координира съвместната работа и с личните лекари на всеки един от домуващите.

През месец април петима от домуващите бяха на лечебно възстановителен отдих за 1 месец в ДСХ " Света Петка" с. Баня, общ Нова Загора.

По инициатива  на МТСП по "Програма за активно стареене" в курортен комплекс "Боровец" почиваха петима от домуващите, а един домуващ почиваше в курортен комплекс " Слънчев бряг".

В изпълнение на плана за здравни грижи и с оглед осигуряване пълноценен и здравословен начин на живот за настанените в ДСХ  - 32-ма потребители се проведоха профилактични прегледи от екип специалисти на Кардиологична клиника гр. Ямбол. На нуждаещите се от лечение домуващи беше предписана терапия, а осем от тях бяха насочени за провеждането на ехокардиография.

По инициатива на Ръководството на ДСХ и със средства на социалното заведение в началото на м. октомври ще се проведе кампания за поставянето на противогрипна ваксина за всички потребители.

Проблеми в Дом за стари хора

Основни проблеми на настоящият етап са:

- наложителни строително ремонтни дейности по външна фасада на сградата / саниране/, подмяна на улуци и част от покривната конструкция,  вътрешно ремонтни дейности, подмяна на част от обзавеждането на ДСХ.

- ремонт на асансьора, находящ се в сградата на ДСХ

- закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации за административните кабинети на ДСХ

- липса на средства за провеждане на обучения на персонала с цел повишаване на квалификацията и привеждането им в съответствие с Европейските изисквания.

- липса на средства за организиране на мероприятия, както в социалното заведение така и извън него, с което не се изпълнява един от критериите и стандартите в заведенията за соц. услуги" организиране на свободното време".

 

Дом за деца лишени от родителска грижа "Александър Георгиев Коджакафалията"

         Домът за деца лишени от родителска грижа "Ал.Г.Коджакафалията" е създаден през 1911 година, като средствата за учредяването му са осигурени от дарения. Най-щедрият благодетел е бил Александър Георгиев-Коджакафалията.

От 01.01.2007г. Домът за деца е на подчинение на Министерството на труда и социалната политика и съвместно с Министерството на образованието и науките е утвърден Правилник за организация и дейност на домовете за деца, съгласно, който ДДЛРГ"Ал.Г. Коджакафалията" е институция за предоставяне на социални услуги за отглеждане на деца и е на подчинение на Община Бургас.

Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал.Г.Коджакафалията"е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Редът и начинът за настаняване на децата са определени в съответните нормативни документи. Настанените деца в институцията са на постоянна грижа. Социалните услуги, които се предоставят на децата в ДДЛРГ са:

 • - осигуряване на подслон, храна и безопасна и сигурна среда на живот;
 • - опазване на живота и здравето на децата;
 • - отглеждане и възпитание на децата ;
 • - осигуряване на необходимите условия за живот съобразени с индивидуалните потребностите на всяко дете;
 • - осигуряване на здравни и медицински грижи за всяко дете;
 • - осигуряване на здравословна храна съобразена с изискванията за специализирани институции;
 • - осигуряване на участието на децата в образователния процес и подпомагане на подготовката ;
 • - осигуряване на социално и психологическо консултиране на децата;
 • - осигуряване на дейности за подпомагане на творческите умения и таланти на децата;
 • - осигуряване и създаване на условия за свободно изразяване на мнение, вземане на самостоятелни решения, както и участие при обсъждане на детето свързани с начина и живота на организация на Дома;
 • - осигуряване и защита от насилия, злоупотреби и тормоз;
 • - обгрижване и оказване на подкрепа за децата в с увреждания;
 • - посредничество между семейство и детето;
 • - създаване на социални умения и навици за самостоятелен живот;
 • - организиране на свободното време на децата;
 • - осигуряване на подкрепа и квалификацията на персонала;
 • - осигуряване на среда за живот материално техническа база;

         Домът е разположен в масивна триетажна сграда, застроена на 852.82 кв.м. Намира се по плана на Централна градска част-изток с прилежащи три спортни площадки и една детска площадка. Мястото е достъпно и комуникативно, съобразено с потребностите на децата. Сградата, помещенията, обзавеждането и оборудването са поддържани в добър вид и добро функционално състояние.

През месеците януари, юни, август и септември са извършени ремонти на втори и трети етаж за пространство, близко до семейна среда и са закупени и монтирани на вградени кухни, ел. уреди.

Капацитета на институцията е 100 /сто/ деца. До момента са настанени 73 /седемдесет и три/ на възраст от 7 до 18 години, като се допуска изключение за деца навършили пълнолетие да останат в Дома до 20 годишна възраст, в случай че посещават училище.

Децата са разпределени в четири възрастови групи, като с всяка група работи екип от петима възпитатели и един социален работник.

До месец септември 2009г. от Дома за деца са изведени 13 /тринадесет/ деца със заповед на Дирекция "Социално подпомагане"-Бургас.

 • - Поради навършване на пълнолетие- 4 деца;
 • - Реинтеграция в биологично семейство- 4 деца;
 • - Преместване в други институции с наложена възпитателна мярка, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 • - Към настоящия момент 26 /двадесет и шест/ деца са посещавани и поддържат контакт със свои близки и роднини.

Основни цели на ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията"

 • - Формиране на знания и умения за самостоятелен живот на децата в Дома;
 • - Повишаване качеството на живот, чрез подобряване благосъстоянието на децата в Дома;
 • - Осигуряване на защитено жилищно пространство на децата необходимо за самостоятелен живот
 • - Активно партньорство със семействата и близките на децата за осъществяване на деинституционализация - връщане в биологичното семейство - при наличие на благоприятни условия за живот, избор на приемно семейство, осиновяване и др. социални форми, даващи възможност на детето да се развива и интегрира в обществото.

Състав и квалификация на персонала на ДДЛРГ "Александър Георгиев Коджакафалията"-Бургас

Числеността, опитът и квалификацията на персонала в институцията е съобразен с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за децата.

Графикът на дежурствата на служителите е направен с оглед осигуряване на качествена грижа за децата денонощно.

Директорът на институцията осигурява приемственост на персонала, така че да не се прекъсват връзките между персонала и децата.

През месец   февруари е  проведено обучение на персонала на тема: "Работа с целеви групи, развитие на комуникативни умения, работа в малки групи, екипна работа;

През месец март е проведено обучение на тема: "Социална работа за деца, преживели насилие";

През месец юни се проведе обучение от Асоциация "Фице-България" за педагогическа и социална помощ с деца на тема: "Успешни практики, прилагани при реформирането на Домовете за деца."

         През месец юли се проведе обучение от ДАЗД за въвеждане на безплатен консултативен тел. 111 116 и на тема "Превенция на ХИВ сред младите хора във и извън училище и подготовка на социални работници за планиране и водене на обучение по здравно образование със фокус сексуалното и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ

През месец септември се проведе супервизия на персонала, свързана с  методически насоки за работата с деца. Супервизията се ръководеше от представител на Държавната агенция за закрила на детето.

Социалните грижи и услуги:

Институцията, осигурява всички необходими условия за живот, съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете.

Децата са разпределени в спални помещения, съобразени с възрастта и пола им. Стаите на персонала са разположени близо до спалните на децата с оглед посрещане на техните нужди. Санитарните помещения са достъпни и устроени, съобразно нуждите на децата за запазване на достойнството и сигурността им.

Условията за настаняване осигуряват безопасна и сигурна среда за живота и здравето на децата:

 • - Предприемат се действия за предпазване на децата от природни бедствия и аварии и др. Извършва се запознаване на децата с правилата за евакуация и действията при възникване на критични ситуации;
 • - Провежда евакуационни упражнение на всеки 12 месеца;
 • - Осигурен пропускателен режим, както и денонощна охрана
 • - Осигурено и съпровождащо лице, когато детето излиза извън институцията или извън населена място.
 • - Разработена е процедура за посещение от външни лица.

Осигуряване на необходими условия за живот, съобразно индивидуалните потребности на децата:

 В Дома за деца лишени от родителска грижа са осигурени на ползвателите необходимите условия за живот, съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете:

 • - лично пространство - легло, скрин, учебници и учебни помагала лични вещи;
 • - право на избор на дрехи и лични вещи;
 • - собствени санитарни средства;
 • - право на децата да разполагат с джобните са пари;

Правилата за организация на живота в ДДЛРГ, отговорностите и задълженията на децата, както и техните права са описани в Правилник за вътрешния ред.

Всяко дете получава грижи съответстващи на индивидуалните му потребности и заложените цели в Плана за действие и План за грижи.

Здравословно хранене: необходимата по количество и качество храна е осигурена и съобразена с техните потребности и утвърдените стандарти за детско хранене. От 2008г. Домът е на външно хранене. Часовете за хранене са регламентирани, столовата е съобразена с конкретните потребности на децата и насърчава развиването на умения за самостоятелност. Здравословното хранене се осигурява от външна форма съгласно условията НАССР и ДАЗД. В изпълнение на тези изисквания децата се хранят на смени. На всяко от децата е осигурено място за хранене и контрол от възпитателите при процеса на хранене. Ежедневно се предоставя качествена и питателна храна, съобразена с рецептурник съгласно възрастта на децата. Количеството и качеството на храната се контролира постоянно от вътрешна комисия. РИОКОЗ контролира хигиената на помещенията, където се хранят децата. На децата пропуснали установените часове за хранене съгласно Правилника за вътрешния ред се запазва храна.

Здравни грижи:

На всички деца е осигурен личен лекар, стоматолог и медицинска сестра, която е назначена на щат в Дома към отдел "Здравеопазване и превенции" при Община Бургас с осем часов работен ден.  Всеки един от тях работи всекидневно, като личния лекар посещава Дома два пъти седмично /понеделник и петък/.

Осигурени са достатъчно на брой и вид лекарства, предназначени за леки наранявания, като децата нямат достъп до лекарства. Лекарствата се предписват единствен от личния лекар като това се отразява в специална книга за назначения и наблюдения здравословното състояние на децата. Рецептите за лечение на децата изписани от личния лекар и стоматолог се предоставят на Директора или упълномощено лице от него, който я подпечатва и подписва след което се закупуват предписаните лекарства. Лекарствата се дават само на детето за което са предписа ни по рецепта и не са за общо ползване. В здравния картон на детето се записват всички проведени лечения и оказана първа помощ, датата, видът и причината на лечението. При назначена терапия  децата са под наблюдение на медицинска сестра, а през нощта от дежурните възпитатели.

На децата със специални потребности се осигурява съответната индивидуална подкрепа и помощ, за да се избегнат възможни притеснения или негативни реакции от страна на околните. При необходимост или сигнал на деца със специални увреждания се предприемат необходимите действия в зависимост от потребностите им. Децата със специални потребности се консултират в различни области като се подхожда много деликатно.

На децата със увреждания и специални потребности се предоставя ползването на външни социални услуги в зависимост от техните нужди. Осигуряват се възможности за изразяване и зачитане на мнението им, като всичко това се отразява в плановете за грижа.

Мултидисциплинарния екип на ДДЛРГ извършва обучение на всяка от групите в зависимост от възрастовите особености по въпросите за употреба на алкохол, наркотични вещества и тютюнопушене. Разяснява им се опасността и негативните последствия. Провеждат се дискусии относно ранното започване на полов живот. Организират се семинарни обучения относно ХИВ/ СПИН и полово предавани болести.

Образование:

 Всички деца се обучават в различни училища, според потребностите и възрастта.

Децата от първа група на възраст от 7г. до 9г. се обучават в ОУ "Г.Бенковски", СОУ "Иван Вазов", ОУ "П.Яворов", ОУ "Васил Априлов", СОУ "Кирил и Методий" и ОУ "П.Р.Славейков".

Децата от втора група на възраст от 10г. до 13г. се обучават в ОУ "П.Р.Славейков", СОУ "Иван Вазов" и ОУ "Л.Каравелов".

Децата от трета група на възраст от 13г. до 16г. се обучават в СОУ "Иван Вазов", ОУ "П.Яворов", ОУ "Васил Априлов", СОУ "Кирил и Методий", ОУ "Л.Каравелов", ОУ "Княз Борис I" и СОУ "Димчо Дебелянов".

Децата от четвърта група на възраст от 16г. до 18г. се обучават в СОУ"Й. Йовков", ОУ "Княз Борис І", ОУ "Л. Каравелов", ОУ "П. Яворов", ПТОХА "Ас. Златаров", СОУ "Д. Дебелянов", СОУ "И. Вазов" и ВГ "З. Стоянов".

Децата с интелектуална недостатъчност се обучават в Помощно училище "Отец Паисий " на целодневен ритъм на работа.

Персонала на Дома следва образователна политика, която показва как институцията подкрепя и подпомага образованието на децата по време на престоя им. Това включва и подкрепа и осигуряване на навременното отиване на училище, както и необходимите учебни пособия. За всяко дете е изготвя план за грижи, съдържащ раздел отнасящ се до образованието на детето. Персоналът е запознат с образователните потребности на децата. На всяко дете се осигурява достъп до учебно заведение в зависимост от неговата потребност, интереси и възможности. На децата се предоставят условия за учене и писане на домашни и активно се насърчават и мотивират.  Възпитателите участват активно в подготовката за образователния процес, като всеки възпитател от екипа на съответната група отговаря за определен брой деца. Ежемесечно възпитателите предоставят отчет за развитието на децата в училище. Следи се за редовната посещаемост и нивото на обучение. В ДДЛРГ с децата със специални образователни потребности работи логопед.

Осъществява се ежедневен контрол и методическа подкрепа в образователния процес, като персоналът е запознат с образователните потребности на децата и с планираните дейности за задоволяването им.

Поддържа се постоянна връзка с класните ръководители, посещават се родителски срещи и часове, наблюдава се посещаемостта в учебните заведения и се взимат мерки за отстраняване пропуските в обучението и поведението на децата.

Предоставят им се условия за самостоятелна подготовка за училище, като активно се насърчават и подкрепят за това.

Социално и психологическо консултиране.

В ДДЛРГ работят четири социални работници, които осъществяват индивидуални и групови консултации, според потребностите на всяко дете. Социалният работник е посредник между детето и институциите. Участва в провеждането на екипни срещи със следните институции:

 • - Комплекс за социални услуги за деца и семейства - от месец май всяка сряда от седмицата социалните работници от комплекса заедно с работещите социални работници от ДДЛРГ работят по случай;
 • - Отдел за закрила на детето, към Дирекция "Социално подпомагане" Бургас от месец февруари се провеждат ежемесечни екипни срещи между социалните работници на отдела и ДДЛРГ;
 • - Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - социалните работници от ДДЛРГ работят съвместно с комисията с деца с отклоняващото се поведение. Към настоящият момент на 9 деца са наложени възпитателни мерки съгласно ЗБППМН - обществен възпитател;

Посредничество между децата и техните семейства

Екипът на ДДЛРГ осигурява възможност за осъществяване на лични контакти с родители, близки, роднини и приятели. Съществува разработена процедура, в която ясно са описани начинът, редът и условията за това.

На персоналът е предоставено писмено ръководство, което изяснява правата на децата, родителите и други лица за поддържане на контакти.

Осигурени са необходимите условия, както подкрепа и съдействие от персонала за осъществяване и поддържане на лични контакти, когато това е в интерес на детето.

Право на лични контакти имат тези деца за които има заповед и социален доклад от ОЗД да посещават родители, близки  и роднини.

В личното досие на детето както и в плана за грижи се отразява редът за осъществяване на личните контакти и ограниченията с оглед безопасността на детето.

Към настоящия момент контакти със семействата си поддържат 26 деца, които ги посещават на територията на ДДЛРГ. От началото на годината са реинтегрирани 4 деца в биологичните си семейства.

Организация на свободното време:

За децата са осигурени възможности да участват в подходящи за тях свободни занимания, празнуването на рождени и именни дни, културни и религиозни празници в планирането и подготовката на които участват и децата.

Персонала на Дома подкрепя и насърчава децата да участват в подходящи за тях дейности при свободното си време и да развиват своите умения и таланти. В изготвените от специализирания екип програми са заложени занимания в различни учебно-възпитателни дейности, съобразени с възрастовите особености и интереси на децата.

Създадени са условия за получаване на информация за заобикалящия ги свят чрез аудио-визуални информационни средства.

Талантите и способностите на децата са насърчавани, чрез заложени в плана за грижи дейности:

 • - баскетбол,
 • - футбол - участие в детска олимпиада по футбол и бягане на късо разстояния в гр. Сливен, гр. Ямбол/,
 • - детска вокална група,
 • - компютърни умения,
 • - изобразително изкуство - сформирана е група по арттерапия към Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, направени са изложби на техните произведения, по случай 1-ви юни. Децата участваха в конкурс за детска рисунка организиран от верига магазини "Баумакс",
 • - състав за модерни и детски танци /участие през месец май децата от формация "Петлите" - участваха в ІХ детски етнофестивал - "Децата на Балканите-Духовност в Европа", "Децата на Балканите-Заедно в Европа" и на 31.05.09г. в Хасковски Минерални бани , където спечелиха І награда/ и др.

Не по-малка част в организацията на свободното време на децата, заема и летният лагер. Община Бургас спечели проект пред Министерство на Труда и Социалната Политика, Фонд "Социално подпомагане" "Летен образователен лагер за деца от Дом за деца, лишени от родителска грижа "Ал. Г.Коджакафалията".    Проектът бе на стойност 35 770,32 лв. Управителния съвет на Фонд "Социално подпомагане", осигурява  30 450 лв. за пълен пансион, образователни занимания, спортни мероприятия, екскурзии. Община Бургас, съвместно със сдружението с нестопанска цел, което работи в Дома предоставят сумата от 5320.32 лв. Тази сума покри пътните разходи за 2 автобуса от Бургас до курортен комплекс "Пампорово", хотел "Снежанка" и обратно в Бургас.

Образователния лагер се състоя за 10 дни - от 01.07. 2009 до 10.07.2009 г. и в него участват 80 деца от Дома и 7 придружаващи ги специалисти.

Паралелно с почивката се провеждаха занимания и открити форми на интерактивни методи за повишаване информираността на децата по различни теми за превенция на насилието и научаване на нови модели на поведение за избягване на агресивно поведение,повишаване на социалния опит на децата, изграждане на умения за общуване с връстници.

       А за децата, които са се отличили в училище и имат социално приемливо поведение се организират поощрителни екскурзии в гр. Каблешково и гр. Шумен-Преслав-Плиска.   

      През месеците декември 2008 - март 2009 децата, участваха в откриването на ледената пързалка  на площад "Тройката" и със съдействието на Община Бургас, имаха възможност да посещават безплатно пързалката в определен ден от седмицата.

Материална база

В Дома за деца лишени от родителска грижа са обособени четири пространства близки до семейна среда, като децата са разпределени по възрастов признак.

- пространство близко до семейна среда І - 17 деца на възраст от 9 до 12 годишна възраст;

- пространство близко до семейна среда ІІ - 13 деца на възраст 7 години;

- пространство близко до семейна среда ІІІ- 21 деца на възраст от 13 до 16 години;

- пространство близко до семейна среда ІV - 22 деца на възраст 16- 18 години;

М. януари - ремонт на пространство близко до семейна среда ІV - закупуване и монтиране на вградена кухня и електрически уреди.

През месец юни - извършен цялостен ремонт на пространство близко до семейна среда ІІ и закупено ново обзавеждане и електрически уреди

М. август - извършен ремонт на фоайето на Дома

М. септември- извършен ремонт на пространство близко до семейна среда

Социалните услуги, които се предоставят извън Дома са:

 • - образователно-учебна дейност в горепосочените училища;
 • - здравна профилактика и лечение
 • - отдел "Закрила на детето";
 • - дирекция "Социално подпомагане";
 • - дирекция "Бюро по труда";
 • - първо Районно Управление-Детска педагогическа стая;
 • - дирекция "Инспекция по труда"-Бургас.

Както и тясно сътрудничество с неправителствени организации:

 • - Асоциация "Фице-България" за педагогическа и социална помощ с деца;
 • - Асоциация "Деметра";
 • - Асоциация на училищните педагози и психолози;
 • - Младежки червен кръст;
 • - Комплекс за социални услуги за деца и семейства - превенция на изоставянето, превенция на отклоняващо поведение, обучаване в умения за самостоятелен живот, реинтеграция на децата от институцията в биологичното семейство, превенция на насилието;
 • - Общински детски комплекс - гр. Бургас и др.

 

НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА - ПРОЕКТИ ИДЕИ:

Проектиране на Център за временно настаняване /Приют/.

Проектиране на Дневен център за деца с увреждания.

Изграждане на Дневен център за хора с деменция и Алцхаймер.

Работата на експертите от отдел "Социални дейности и трудова заетост" е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността се постига само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие. Основен акцент в работата на Община Бургас в предоставянето на всички услуги е предлаганата грижа към конкретния човек, която включва мерки и дейности за поемане на пълен контрол върху собствения му живот и неговата реализация по начин, както иска да го живее - да може пълноценно да развие своя потенциал, да е защитен в максимална степен и да има право на избор.

 

ІV.   СПОРТ

І. Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.

За реализиране на местната политика в областта на спорта в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в Република България и в изпълнение на чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, Община Бургас подпомага 57 спортни клуба / 11 повече от 2008г./ Средствата са разпределени по обективни критерии - постижения на спортните клубове за предходната година и масовостта с цел стимулирането им за по-големи успехи.

През 2009г. бюджета на бургаския спорт е 850 000лв., от които 442 000лв. са пряка субсидия за клубовете, а останалите са предвидени за организиране и провеждане на различни състезания включени в спортния календар на Община Бургас.

Бургаската е една от малкото български общини, които през трудната настояща година увеличава парите за спорта, в сравнение с миналата.

Спортния календар на Общината е сред най-богатите в страната и постоянно се обогатява с нови събития. Тази година Бургас бе домакин на престижни международни и национални мероприятия: Международен турнир по спортни танци, Международен турнир по художествена гимнастика Гран-При, Международна колоездачна обиколка на България, Международен турнир по водна топка, Международна ветроходна регата,  Световна и отборна купа по Кик - бокс.

ІІ. Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения

В анкетата на ДАМС българските спортни федерации посочиха Община Бургас, като пример за активна политика в областта на спорта. Бургас беше номиниран за постигнати високи резултати в развитието и популяризирането на спорта и реализирани проекти със средства от общинския бюджет за изграждане, подържане и реновиране на спортни обекти и съоръжения. Както предходната така и тази година Община Бургас положи големи усилия за подобряване на спортната инфраструктур в града. Средствата които се отпускат се изразходват за проектиране на нови зали и басейни, ремонт на съществуващите спортни зали, обновяване на спортни площадки в града и изтраждане на нови.

Реконструирани и построени бяха няколко спортни площадки. До края на годината ще бъде завършен новият плувен комплекс в Морската градина. Започва строителството на два нови спортни комплекса в "Изгрев" и "Славейков".

През 2009г. официално се откри новата спортна зала в к-с "Меден Рудник".  Спортния комплекс включва многофункционална зала, комбинирана за различни видове спорт - волейбол, баскетбол, хандал, минифутбол, борба, бокс и вдигане на тежести.

1. Създаване на регистър на спортните клубове, финансово подпомагани от община Бургас.

По отношение на спортните клубове се създаде регистър, който е публичен и може да бъде намерен в сайта на Община Бургас. Общинска администрация изготви Правилник за условията и реда на финансовото подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Бургас.

С този Правилник ще се определи реда и условията за предоставяне на средства от Община Бургас, утвърдени от Общински съвет Бургас.

2.  Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.

С цел стимулиране на развитието на  детско-юношеския спорт в града Общината

приоритетно подпомага клубове, работещи целенасочено с деца и юноши -

СК"Делфин" - баскетбол, СК "Черноморец"- свободна и класическа борба, ПК "Бриз", ПК "Черноморец", СКХГ "Чурноморец"- худ. гимнастика, СКГХ "Олимпия" - худ. гимнастика, СК "Бургас- 75"- спортни танци, СК "Аякс"- бойни изкуства и др.

Създадени са условия за за системни занимания на децата и младите хора, като основни компоненти на съвремения модел за здравословен начин на живот.

3.  Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се със морски спорт.

Общинска администрация се надява плувните спортове в града да се развият с бързи темпове и състезателите от местните клубове да предтсавят Бургас още по-успешно в национални и международни състезания.

Община Бургас подпомага финансово 5 спортни клуба по плуване един по водна топка и по един клуб "Порт Бургас" - ветроходство и "Уиндсърф клуб" - Бургас.

4. Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.

Община Бургас продължава организирането на местните традиционни турнири - Хандбален турнир за подрастващи в чест на Димитър Гурбалов /през м.март/; Традиционен турнир по Карете киоку-шин за деца и юноши,  както и Награждаването на 10-те най- добри спортисти на Бургас. Като национална традиция  остава турнира по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова",

 Републиканските турнири за хора с увреждания.

В тази насока Община Бургас създаде по-добри условия за учебно-тренировъчна дейност на тези спортове, които имат изградена "Пирамида", участие в Държавни и Международни прояви и спортове традиционни за град Бургас.

5. Финансово подпомагане за участие в балкански, европейски, световни първенства и олимпийски игри.

И тази години Община Бургас спази традицията и  подпомогна участието в Световното първенство по борба в Дания  - Николай Куртев, Кирил Терзиев, Мирослав Гешев, Димитър Кумчев,  състезатели на Бургаския клуб по свободна борба "Черноморец"

Финансово се подпомогнаха състезателите по тенис на маса  за участието им в Световно отборно първенство за ветерани гр. София - Тодор Макров, Живко Алексиев, Светла Михайлова, Николай Панайотов.

Подпомагане на състезателите за участие в Европейско първенство по вдигане на тежести в Румъния - Славейка Ружинска, Румяна Петкова, Ивелина Николова , Силвия Ангелова, Десислава Божилова - състезателки на КВТ" Черноморец".

Йордан Янков и Николай Атанасов - участие в Европейско първенство по Муай тай в Литва.

Предоставена бе и еднократна финансова помощ  на световната шампионка по карате киокушин - Гергана Апостолова за участието и в Световно първенство по карате-киокушин в Япония, както и отпускане на целева помощ на спортен клуб "Параспорт"за провеждане на занимания по адаптивна физическа активност за хора с увреждания и неравностойно социално положение.

6. Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.

Община Бургас подпомогна финансово и изявени спортисти и треньори прекратили своята дейност, които имат основен принос за развитието на спорта не само в Бургас, но и в национален мащаб.

Никола Станчев Николов - първия Олимпийски шампион на България .

7. Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.

Специално внимание бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение. Направена е реконструкция на съществуващите спортни обекти, за да бъде улеснено ползването и от спортисти инвалиди и хора с увреждания. В тази насока през 2009 година бяха проведени Републикански турнир за хора с увреждания и Републикански турнир за глухи. Бяха финансово подпомогнати  всички спортни клубове за хора с увреждания.

Един от основните приоритети на общинска администрация е насочен към дейностите по подобряване условията за развитие на спорта за хора с увреждания и нарушен статус, чиято цел е -  интеграция в обществото.

8. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.

Увеличаването на финансовите средства през 2009г. говори за положителното отношение на Общинските съвети  и Община Бургас към спорта.

Особено внимание се отдели на тези спортове и спортни прояви, които създават настроение на жителите на град Бургас, и които дават своя принос в Национални Европейски и Световни първенства. Бургас е първият град в България домакин на Световното първенство по Муай Тай (тайлантски бокс).

За първи път  тази година Община Бургас ще бъде домакин на Държавно първенство по прескачане на препядствия за деца и юноши - младша и старша възраст.

Висока оценка и голям интерес от Бургаските граждани имаше към - Международен турнир по спортни танци ,Международна колоездачна обиколка на България,

Републикански шампионат по автомобилизъм - събрал публика над 15 000 хил. зрители Турнир по Карате киоку-шин / деца и юноши/, Спортни мероприятия за седмица на морето, Спортни мероприятия за празника на Бургас / Никулден/, Държавно първенство по борба, Републиканско първенство по Шото кан.

•9.  Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта.

В тази посока Община Бургас има интерес да подпомага и стимулира публично-частните партньорства. Това може да стане чрез:

-  инвестиране от частния сектор в инфраструктурата и предоставяне на спортни услуги на публичния сектор;

 -  разработването на проекти за изграждане на нови спортни съоръжения и спортни площадки , както и текуща подръжка на съществуващите от типа на публично частни партньорства, с цел подобряване на материално-техническото и финансово осигуряване на спорта;

През 2009г. официално се откри нова спортна зала в к-с "Меден Рудник". Проектът бе изпълнен чрез публично-частно партньорство межде "Била" и Община Бургас. Срещу отстъпено право на строеж на супермаркет,  търговската верига се ангажира да построи и предостави спортно-тренировъчен комплекс на две нива, с разгъната застроена площ от 2585 кв.м. и паркинг.

           

Дирекция "Евроинтеграция" инициира и поддържа контакти със структурите на гражданското общество, успешно изгражда международни партньорства с цел популяризиране на общината и осигуряване на допълнителен финансов и експертен ресурс, подпомагащ устойчивото социално-икономическо развитие на общината.

Дейността на Дирекция «Евроинтеграция» се ръководи изцяло от поставените в Програмата приоритети:

 • - Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене.
 • - Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината
 • - Открито и динамично управление на Община Бургас.
 • - Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, основана на знанието, която реализира местните потенциали и предимства.
 • - Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

През 2009 г. продължи изпълнението на дейностите по 5 проекта, одобрени за финансиране през 2008 г. на обща стойност 29 576 016 лева по Оперативна програма "Околна среда" и Оперативна програма "Регионално развитие".

Сключени бяха и 6 нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 12 830 390 лева и започна реализацията на дейностите по тях. Проектите се финансират по Оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и "Административен капацитет".

През 2009 г. Община Бургас, съвместно с международни партньори спечели финансиране по 3 нови международни проекта, както и продължи работата по 4 международни проекта, финансирани по различни програми на Европейската Комисия.

Разработени и предложени за финансиране по Оперативните програми, Програма за трансгранично сътрудничество "България - Турция", Програма "Красива България", Министерство на физическото възпитание и спорта, ПУДООС и др. са 13 проектни предложения.

Община Бургас участва като партньор в  24 проекта предложени за финансиране по програмите "Съвместна оперативна програма "Черно море 2007 - 2013", Интеррег VІ С, Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа,  Интелигентна Енергия - Европа , Програма "Младежта в действие", и др.

І. Проекти по линия на Структурните  и Кохезионния фондове на ЕС:

1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ":

1. 1. Проекти в процес на реализация

1. Проект "Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас".

Проектът е на стойност 4 664 819,75 лв. и е с продължителност две години. През 2009 година стартира изпълнението на строително-ремонтните работи, като е положен биндер до 4, 334 километър.

2. Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас".

Проектът стартира през месец февруари 2009 година и е на стойност 5 773 119,93 лв. Планира се да бъде извършен ремонт, да се адаптира архитектурна среда и да се достави оборудване на 6 училища и 1 детска градина - СОУ "Елин Пелин, ПГЕЕ "К. Фотинов" и СОУ "И. Вазов", ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Г. Милев", ПГ СAГ "Кольо Фичето" и ЦДГ 2 «Ханс Кристиян Андерсен». През 2009 година са изготвени технически проекти за достъпна обществена среда, избрана е фирма за осъществяване на строителен надзор и е стартирана процедурата за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи.

3. Проект "Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас".

Проектът е на стойност 5 546 122,69 лв. и стартира през месец февруари 2009 година. В проекта е планирано да се подобри състоянието на сградния фонд и прилежащата инфраструктура на Младежки културен център, Културен център "Морско казино" и сцена на открито "Охлюва". През 2009 г. са завършени строително-ремонтните дейности на Младежки културен център на стойност 1 510 698,46 лева. Изготвен е технически и инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на културен център "Морско казино" и проект за ремонт и обновяване на сцена на открито "Охлюва".

4. Проект "Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк, гр. Бургас".

Проектът е на стойност 991 172,45 лева. Реализацията му стартира през месец юли 2009 година и е планирано да се изпълни в продължение на 20 месеца.  В рамките на проекта ще бъде извършено укрепване на свлачищния район по ската зад Летен театър в Приморски парк - гр. Бургас. През 2009 година е подготвена и стартирана процедурата за избор на изпълнител на строителните дейности.

1.2. Проекти в процес на подготовка

 • 1. Проект "Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда". Общият бюджет на проекта е 10000 000 лв. , а продължителността е 18 месеца. По проекта се предвижда да се подобри състоянието на 5 обекта на територията на община Бургас - Пешеходна зона на ул. "Александровска" от пл. Царица Йонна до пл. Тройката, ул. "Св.св. Кирил и Методий", ул. "Ген. Гурко и Адам Мицкевич; Приморска парк - нова част; декоративна стена "Стената на приказките и водно огледало"; пространството заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър".

2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА":

2. 1. Проекти в процес на реализация

1. Проект ,,Инвестиционни проекти за Водоснабдителната и Канализационна мрежа на Бургас- Меден рудник".

Проектът е на стойност 17 272 334 лв. и е планирано да се осъществи в тригодишен период. Проектът предвижда: Рехабилитация на В и К мрежите в квартал Меден рудник на гр. Бургас и Рехабилитация на Помпена станция "Победа". През 2009 г. е подготвена тръжната документация за избор на изпълнител на консултантски услуги,  инвеститорски контрол и надзор при изпълнение на проекта и избор на изпълнител на СМР за изпълнение на инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационна мрежи на Бургас - Меден рудник.

2. Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до пречиствателна станция"

Проектът е на стойност 6 768 132,20 лв. Предвижда изграждане на нова канална мрежа и изграждането на тласкател, който да отвежда битови отпадни води от КПС "Долно Езерово" до ПСОВ Бургас. През 2009 г. са избрани фирмите за изпълнение на  СМР, строителен, инвеститорски и авторски надзор. Стартирани са строително-монтажните дейности, които са на стойност 5 470 000 лева.

3. Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас - Техническа помощ"

Проектът е на стойност 391 640 лв. и е планирано да се осъществи до 2010 г. В Планирано е да се изготвят проекти за  довеждащ колектор до ПСОВ и проект за ПСОВ. През 2009 година се изпълниха дейности по преотреждане на терените за КПС и е подготвена процедурата за избор на проектантски екип. 

4. Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас"

Проектът е на стойност 479 090 лв. и е планирано да се осъществи до 2010 г. В рамките на проект за управление на питейните и отпадните води на с.Рудник и м.с.Черно море ще се разработят проекти за ПСОВ, проектиране  на помпена станция за битови отпадни води и реконструкция на довеждащия водопровод. През 2009 г. са изпълнени дейностите по преотреждане на терена, определен за изграждане на канално-помпена станция в землището на с. Рудник. Подготвена е тръжната документация за избор на проектантски екип.

2. 2. Разработени проекти предложени за финансиране.

 

1. Проект "Мерки за поддържане и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания в защитена зона "Бакърлъка". Общият бюджет на проекта е 1 779 203,19лв. и е планирано да се изпълни за период от 30 месеца. Проектът предвижда "Възстановяване и подобряване на екологичния статус на местообитанията и видовете в ЗЗ "Бакърлъка" и подобряване на инфраструктурата и възможностите за устойчиво използване и управление на природния ресурс в ЗЗ "Бакърлъка".

2. Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води гр. Българово". Общият бюджет на проекта е 14 166 110,59лв. и е с продължителност 20 месеца. По проект се предвижда да се изгради канализация и пречиствателна станция за отпадни води в гр. Българово, община Бургас.

3.  Проект "Интегриран проект за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води за с. Ветрен, с. Банево и вилна зона "Минерални бани, Община Бургас". Общият бюджет на проекта е 36 903 723, 34лв. По проекта е планирано изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни води обслужваща кв. Ветрен, Банево и Минерални бани.

С решение на Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" № 50 от 02.07.2009 г. е прекратена процедурата за подбор на проекти по процедура №: BG161PO005 08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.", по която са подадени двете проектни предложения.

3. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

3.1. Проекти в процес на реализация

1. Проект "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район",  в партньорство с МРРБ

Проектът е на стойност 519 974,92лв. и стартира на 10 февруари 2009 г. Целта на проекта е администрацията (централна и общинска) да се превърне в реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас. През 2009 г. е сформирана консултативна работна група по публично-частно партньорство, извършено е социологическо прочуване на мнението на гражданите и бизнеса относно приоритетните публични услуги; осъществено е работно посещение в  Община Мадрид, Община Валенсия и Община Пловдив с цел запознаване с добрите практики за ПЧП. Завършен е анализа на европейското законодателство и практики в областта на ПЧП. Започна дейността по анализ на публичните услуги в секторите и обектите на територията на Община Бургас, подходящи за публично-частно партньорство.

3. 2. Разработени проекти предложени за финансиране.

1. Проект "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Общата стойност на проекта е 1 248 976,30. Проектът не е одобрен за финансиране.

4. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО"

В процес на подготовка е Проект ,,Изграждане на закрити лодкостоянки в кв.Сарафово" с бюджет 2 000 000 лв.

5. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ.

1. Схема за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор на инфраструктурни проекти за подобряване на условията на живот на ромите в България, изпълнявана от консорциум на Фондация Микрофонд - София , Клуб "Отворено общество" - Русе и Регионален център за икономическо развитие - Сливен.

Дирекция "Евроинтеграция" участва с три проектни идеи по схемата:

 • Подобряване на образователната инфраструктура в населени места с компактно ромско население" е насочен към подобряване на материалната база на ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа, ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово в гр. Бургас и ОУ "Христо Ботев" - м.с. Черно море.
 • Подобряване на условията на живот и техническата инфраструктура в кв. Победа - гр. Бургас.
 • Изграждане на пречиствателна станция за отрадни битово-фекални води /ПСОВ/ с. Маринка.

За финансиране е одобрен проект на Общината «Подобряване на образователната инфраструктура в населени места с компактно ромско население" е насочен към подобряване на материалната база на ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа, ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово в гр. Бургас и ОУ "Христо Ботев" - м.с. Черно море. В рамките на техническата помощ ще бъдат извършени обследване за енергийна ефективност на сградите, проектиране и подготовка на проектно предложение за кандидатстване по Оперативните програми.

2. Платформата за създаване на проекти "Структурните фондове на ЕС като средство за равноправна интеграция на ромите в българското общество",

Три проектни предложение, свързани с подобряване качеството на живот в населени места с компактно ромско население, бяха разработени и представени пред администрирана от Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Ресурсния център по децентрализация и общинско развитие, Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" и Националната асоциация на служителите, работещи по ромските въпроси в публичната администрация. Техническа помощ ще бъде оказана по проект "Подобряване качеството на живот и жилищните условия в кварталите с компактно ромско население в гр. Бургас", който има за цел изграждане на социални жилища в кв. Победа, кв. Горно Езерово и к-с Меден Рудник.

3. Техническа помощ за подготовка на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция. Община Бургас е бенефициент по програмата за оказване на техническа помощ по програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. В рамките на техническата помощ е изготвен работен проект за изграждане на велоалея с маршрут "Атанасовско езеро" - бул. "Димитър Димов".

6. Проект "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

6.1. Реализирани проекти.

1. Проект "Подобряване на естетическия вид и функционалност на административната сграда на Община Бургас - ул. "Александровска" №26" Проектът е на стойност 277 810, 36 лв. В рамките на проекта е извършен ремонт и подмяна на дограмата на сградата на Общинска администрация - Бургас.  Община Бургас е осигурила съфинансиране по проекта в размер на 177 992 лева.

6.2. Разработени и предложени за финансиране проекти.

1. Реконструкция и рехабилитация на съществуващата детска площадка в парк "Славейков" до бл. 1а в ж. к. "Славейков", гр. Бургас. Проектът е на стойност 148 734.33 лв. Община Бургас ще осигури съ-финансиране по проекта в размер на 55 908.00 лева. По проекта е планирано да се извърши ремонт и да се монтира ново оборудване на площадката

2. Реконструкция и рехабилитация на съществуваща детска площадка в парк "Славейков" пред бл. 58  Проектът е на стойност 139 772.00 лв. Община Бургас ще осигури съ-финансиране по проекта в размер на 69 886.00 лева. По проекта е планирано да се направи ремонт и да се монтират фитнес уреди.

3. Текущ ремонт на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Проектът е на стойност 326 986.63 лв. Община ще осигури съ-финансиране по проекта в размер 68 839,20. Дейностите по проекта включват ремонтни дейности и оборудване на дома.

4. Текущ ремонт на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост. Проектът е на стойност 150 564.00 лв. Община Бургас е осигурила съ-финансиране по проекта в размер на 30 112.80  лева. Дейностите по проекта включват ремонт и оборудване на защитеното жилище.

5. Проект "Основен ремонт на покрив, фасада и стълбище на Етнографски комплекс, ул. "Славянска" № 69 при Регионален Бургаски музей, Община Бургас".  Проектът е на стойност 111 815,61лв. и е планирано да се осъществи за 1 год. В рамките на проекта е планирано да се извърши ремонт на сградата на Етнографски музей и подобряване на прилежащата инфраструктура.

7. "ПУДООС"

7.1. Проекти в процес на реализация

1. "Възстановяване на улични настилки в кв. Победа".

С решение на ПУДООС от 09.07.2009г. на Община Бургас са отпуснати 1 513 552.60 лв. за възстановяване на улични настилки. Подготвена е процедурата за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи.

2. Проект "Изграждане на ПСОВ и подобряване на инфраструктура за отпадъчни води - гр. Българово, Община Бургас" на стойност 10 780 051,94 лева.

8. Проект на ПРООН "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Община Бургас бе одобрена за участие във II фаза на  Проекта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие към ООН /ПРООН/. През 2009 година е извършено саниране и благоустрояване на две многопрофилни жилищни сгради в ж.к. "Изгрев", бл.20, вх.3 и ул. "Съгласие" № 6, бл. "Пощенец 2". Община Бургас е финансирала и изпълнила дейностите по благоустрояване на междублоковите пространства. 

9. Програма за финансиране на проекти на Министерство на физическото възпитание и  спорта:

По програмата за кандидатстване за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения е предложен Проект за ремонт на плувен басейн на Младежки Културен Център. Проектът е на стойност 506 376,65 лева. Ремонтните дейности включват подмяна на В и К и ЕЛ инсталации, подмяна на вентилационната система, изграждане на достъпна архитектурна среда и др.

ІІІ. Общинска програма за малки благоустройствени строежи

В изпълнение на Програма на Община Бургас за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти през 2009 г. са одобрени 21 проекта, от които през 2009 г. са завършени 15 проекта на обща стойност - 161 100,80, като финансирането от Община Бургас е в размер на 112 500 лв.. е финансирането от общинския бюджет.

•1.     Изпълнени към декември 2009.

1. "Ремонт и изграждане на локални тротоарни участъци в кв. Банево, ул. А. Манчев - нечетни номера" стойност 10 000 лв.

2. "Ремонт и изграждане на локални тротоарни участъци в кв. Банево, ул. А. Манчев -четни номера" стойност 10 000 лв.

3. "Благоустрояване  на южната част на двора, алеите, водещи от входа на сградата към входа на двора ( откъм ул. "Ангел Димитров") и алеята, на която се намира гробът на Ангел Димитров- патрон на училището" стойност 9 997,18 лв.

4. "Изграждане на детска площадка в задния двор на читалище "В. Левски" кв. "Горно Езерово", гр. Бургас" стойност 9 997,61 лв.

5. "Изграждане на оградни съоръжения около сградата и спортната площадка на ОУ "Васил Левски", кв. "Горно езерово", гр. Бургас" стойност 9 997,63 лв.

6. "Ремонт и благоустрояване на тротоарната отсечка между ъгъла на бул. "Гурко" и бул. Демокрация" и аптека "Марешки" и подмяна на старите амортизирали павилиони" стойност 18 802,73 лв

7. "Ремонт и благоустрояване на двора на ОДК гр. Бургас, боядисване на оградата на комплекса, частично външно боядисване на санитарен възел и подмяна на вратите на санитарните помещения" стойност 9 999,48 лв.

8. "Реконструкция и модернизация на спортна площадка в гр. Българово" стойност 10 000 лв.

9. "Ремонт и подмяна на тротоарни плочи и бордюри в двора на ОДЗ №9 "Делфин"" стойност 9 999, 02 лева10. "Ремонт на тротоарни площи, подходи и алеи в двора на ЦДГ № 11 "Чайка"" стойност 9 990.95 лева

11. "Благоустрояване на двора на ЦДГ №10 "Слънце" и обезопасяване на пространството около трафопоста" стойност 10 000 лв.

12. "Озеленяване, поставяне на плочи и осветителни тела около храм Св. Петка - с. Рудник" стойност 10 000 лв.

13. "Обособяване на детска площадка в източната част на двора на ОУ "П.Р.Славейков" стойност 12 426, 00 лева14. "Проект за ремонт и подмяна на тротоарни плочи и бордюри в двора на ЦДГ №28 "Детелина" стойност 9  998,84 лева15. "Ремонт на тротоарни площи и монтаж на нова детска площадка със съоръжения за игра в двора на ОДЗ №2 "Звънче" стойност 9  981,36 лева•2.     Одобрени, но неизпълнени проекти  към декември 2009.

1. "Подмяна на тротоарни настилки и облагородяване на тророален участък от ул. Патриарх Евтимий № 1, гр. Бургас";

2. "Благоустрояване, подмяна на настилки и поставяне на градински пейки в двора на ЦДГ № 29 "Моряче" к-с Славейков";

3. "Ремонт на 4 броя бетонови цветарника и допълнително озеленяване пред жилищна кооперация с адрес  ул. "Цар Симеон І" № 111";

4. Подмяна на мозаечна настилка на параден вход на ЦДГ №14 "Здравец"-гр. Бургас";

5. "Изграждане на плочник и пясъчник и затревяване на пояса до оградата в двора на  ЦДГ №3 "Радост";

6. "Частично облагородяване на училищен двор и подмяна на настилка пред входа на ОУ "Св. Кл. Охридски" - к-с Изгрев".

ІV. Международни програми:

Община Бургас активно работи за създаване на партньорство с местни власти, институции и организации от Европейски страни с цел кандидатстване и усвояване на средства по Европейски програми.

През 2009 година Община Бургас продължи работата по четири международни проекта. Стартира изпълнението и на три нови.

1. Проекти в процес на изпълнение.

1.1. Проект "Remaining Lowex" - «Развитие на Европейски минни райони в устойчиви общности чрез интегриран подход на предлагане и търсене, базиран на принципите на използване на нискотемпературна енергия", финансиран по програма CONCERTO ІІ на Седма рамкова програма на Европейската комисия. Проектът е с продължителност 60 месеца и ще се изпълнява до 2011 година. Общата стойност на бюджета за община Бургас е 75 000 Евро. През 2009 година Община Бургас бе домакин на международна работна среща. Извършено бе проучване на възможностите за използване на водата от затворените мини в мина Черно море за охлаждане и отопление.

1.2.  Проект "Joining forces" (Да обединим сили - Метрополисно управление  и конкурентоспособност на европейските градове), финансиран по програма URBACT II. Община Бургас е партьор с 7 града от Полша, Холандия, Белгия, Испания, Чехия. Бюджетът за Община Бургас е 45 000 Евро. През 2009 г. бе сформирана Местна работна група в Община Бургас, която ще подпомогне процеса на подготовка на планове и стратегии за градско развитие чрез трансфер на ноу хау и добри европейски практики. Учасктие бе взето в три работни срещи с международните партньори по темите «Транспорт», «Публично-частно партньорство», «Екологични проблеми в градското управление». 

1.3. Проект «IN HAND", финансиран по програма  EACEA. Община Бургас е партньор с шест организации от Италия, Франция и Испания. Проектът ще се реализира в периода декември 2008 - май 2010, а общият му бюджет за Община Бургас е 57 536 EUR. Целта на проекта е да се създадат условия за иновации и изследване, за да се стимулира икономическия и културен растежа на занаятчийството. През 2009 г. бе извършен подбор на занаятчии и художници, чийто творби са включени в международните изложби, организирани по проекта.

1.4. Проект "Sustainable NOW" ("Устойчиви СЕГА"), финансиран по Програма "Интелигентна енергия - Европа". Проектът стартира през месец септември 2008 година и ще се реализира до 2011 година. Проектът е насочен към популяризиране на мерки за пестене на енергията и разработване на Местен енергиен план. Бюджета за община Бургас е 86 791 Евро. През 2009 г. бяха организирани Дни на Устойчивата Енергията. Сформиран бе Консултативен съвет по енергийна ефективност и стартира процеса на подготовка на Стратегия за Устойчиво енергийно развитие на Община Бургас в периода 2010 - 2020 и План за действие 2010-2013 г.

2. Проекти, одобрени за финансиране през 2009 г.

2.1. Проект "Инсталиране на мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас". Проектът е одобрен за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и стартира изпълнението си от месец юни 2009 г. Общата стойност на проекта е Общата стойност на проекта е в размер на 377 230 евро. Проектът ще се реализира в продължение на 22 месеца в партньорство с Национален Институт по въздуха, Норвегия. Планирано е закупуването и инсталиране на мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух на територията на община Бургас.

2.2. Проект "Българо-Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморските общини", финансиран по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния. Община Бургас е пилотна община по проекта. Планирано е да се извърши ремонт, като се въведат мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни технологии на  пилотна общинска сграда и да се подпомогне разработването на Местен енергиен план. Общата стойност на проекта за Община Бургас е 80 000 евро.

2.3. Проект: "Осигуряване опазването на приоритетни видове птици и техните местообитания в района на Влажни зони Бургас, част от Натура 2000", финансиран по Програма LIFE+. Община Бургас е партньор на Българското дружество за защита на птиците, Кралско Общество за защита на птиците (Royal Society for the Protection of Birds), Българска Фондация Биоразнообразие (Bulgarian Biodiversity Foundation), "М. Черноморски солници" АД, Пловдив. Проектът е одобрен за финансиране. Изпълнението му ще започне през 2010 г.

3. Проекти подадени за финансиране по международни програми в процес на оценка от Управляващите органи:

3.1. Програма Интеррег ІVС.

По програма "Интеррег ІVС" община Бургас е партньор в осем проектни предложения, които са в процес на оценка. 

•1.     Проект "Sustainable Management of Urban Coastal Areas" (SMUCA) - «Устойчиво управление на градски крайбрежни зони». Целта на проекта е да се приложи  интегрирано управление на крайбрежните зони- процес, който обединява местни власти и общество, наука и мениджмент, публични и частни интереси, чрез подготовката и прилагането на интегриран стратегически план и политики за опазването и възстановяването на крайбрежни екосистеми, осигуряване на достъп, безопасност, анализ на риска свързан с климатичните промени и др. Партньори по проекта са 9 местни власти и 2 университета от страни членки на ЕС. Продължителността на проекта ще е 36 месеца, като бюджета за Община Бургас е в размер на 137 000 евро.

•2.     Проект "Landscape Vitalisation of former mining sites" (LAVITA) - Рекултивиране на минни райони". Целта на проекта е да идентифицира, събере и спомогне за разпространението на добри практики и подходящи инструменти за прилагането им, по отношение на рекултивацията на открити мини. Проектът включва 11 партньора от страни членки на ЕС. Предвижда се проектните дейности да се извършат за 24 месеца. Бюджета на Община Бургас е в размер на 107 000евро.

•3.     Проект "Intelligent Lighting for Night Sky Protection, Biodiversity Conservation" (INTELIGHT) - "Интелигентно улично осветление, допринасящо за опазване на биоразнообразието". Основната цел на проекта  е да се подпомогнат политики по отношение на      опазване на био- разнообразието, климата и ограничаване използването на енергия. Продължителност 37 месеца. Бюджет за Община Бургас 322 414,88 евро. 

•4.     Проект "Investigating Sustainable Transport options linked to Interregional GATEways" (INSTIGATE) - "Проучване на възможностите за устойчиви транспортни общности". Основната цел на проекта е да се повиши мобилността в градовете. Проектът ще създаде мрежа за обмяна на опит и идеи по тези въпроси между 15 местни и областни власти в 9 страни. Продължителност 36 месеца.Бюджетът за Община Бургас е в размер на 185 330, 55 евро.

•5.     Проект "European Water Lands" (EUWAL) - "Европейски влажни зони". Да се създаде мрежа от региони, където водата е основен "двигател" за икономическо развитие, особено в  туризма, свободното време, рекреационен      и здравен туризъм; да се подсилят местните икономики и малки и средни      предприятия използвайки специфичния потенциал на регионите и общините; да се създадат нови възможности за малките и средни предприятия да          повишат конкурентноспособността си, чрез институционализиране на    ефективни партньорства и взаимодействие с общините и регионите.

6. Проект "Сultural heritage and landscape in regional development: a policy framework for heritage tourism destinations" (CHARTS) - "Културното наследство и зони за регионално развитие". Предвидените по проекта дейности включват: обмяна на опит по отношение на по- доброто управление на културните обекти, което ще допринесе за тяхното опазване и повишаване на популярността.

•7.     Проект "Energetic Environmental Building Regulation' (EEBR). Основната цел на проекта насочена към необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на сградите изисква прилагането на специфични предписания, включващи правила за подобряване на енергийната ефективност на старите сгради (исторически или не) както и на новите (новопостроени или в строеж). Бюджета за Община Бургас е в размер на 60 000 евро.

•8.     Проект "OASIS". Основната цел на проекта е да се повиши ефикасността на политиките за развитие насочени към модернизиране на икономиката и повишаване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия, чрез идентифициране и обмяна на добри практики и познание относно финансиране на малките и средни предприятия, чрез държавна помощ. Партньорите по проекта са 12. Бюджета за Община Бургас е в размер на 117 310 евро.

3.2. Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

Община Бургас участва като партньор в 13 проектни предложения, насочени към опазване на околната среда, подобряване на транспорта и популяризиране на културното наследство.

3.3. Програма "Интелигентна Енергия - Европа".

Община Бургас е партньор по проект "Eco-mobility label" - Еко-мобилити маркировка", подаден за финансиране по програма "Интелигентна Енергия - Европа" на Европейската Комисия. Общият бюджет за Община Бургас е 70 078 Евро.

3.4.  Съвместна оперативна програма "Черно море 2007 - 2013" - Иновативни решения за устойчиво управление и опазване на природните ресурси в урбанизираните територии".

Проект "Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместен маркетинг и развитие на туризма в Черноморския регион". Водеща организация е Международен център за развитие на бизнес и популяризиране на инвестиции - Батуми, Грузия. Бюджетът за Община Бургас е 119 611,66 Евро.

3.5. Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция.

Проект "Зелени коридори - популяризиране на културно-историческото наследство в трансграничния регион". Проектът е на стойност 98 401,49 евро и е планиран да се изпълни за 12 месеца. Партньор по проекта е Община Къркларели.

4. Проекти, подадени за финансиране по международни програми, неодобрени за финансиране.

1. Проект "DINOMAC" - Dissemination and Implementation of Noise Management and Abatement among cities - "Разработване и въвеждане на система за управление на шума в градовете", подаден за финансиране по Седма Рамкова програма на Европейската Комисия. Общият бюджет за Община Бургас е 18 832 Евро.

V. Планове за бъдещи проекти.

 

1. Подготовка на проектно предложение по Оперативна програма «Конкурентноспособност», 2.1. "Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура", процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Основна цел на схемата, по която общините са допустими бенефициенти е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.

В партньорство с местни организации, Община Бургас разработва проект за създаване на научен парк на територията на гр. Българово, който да бъде превърнат в център за бизнес изложения, конгресни събития, образование и обучение, иновационен мениджмънт и услуги в подкрепа на бизнеса.

2. Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип". Проектът ще бъде предложен за финансиране по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 : "Социални услуги за социално включване". Планирано е да бъде адаптирано общинско жилище в център за настаняване от семеен тип на деца от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи «Александър Георгиев - Коджакафалията». Максималната стойност на бюджета е 250 000 лева.

VІ. Финансови механизми на Европейския съюз.

1.  Проект "Интегриран градски транспорт - Бургас" с техническа помощ на JASPERS.

В началото на 2009 година град Бургас бе избран за пилотен град в рамките на техническа помощ по програма JASPERS -  съвместна финансова инициатива на Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие. Инициативата има за цел да подпомага държавите - членки и държавите в процес на присъединяване към Европейския съюз в подготовката на големи инфраструктурни проекти, които да бъдат финансирани със средства на Структурните и Кохезионния фондове.

Единствен сред шестте големи града в България, Бургас е бенефициент на техническа помощ за разработване на интегриран проект за градски транспорт. Екип от консултанти на Ove Arup &Partners Ltd. и ROM Transportation Engineering Ltd извършват проучвания, анализи и подготовка на формуляр на проектно предложение за модернизиране на транспортната система в града. Проектът ще бъде съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013".

През месец юни приключи първата фаза от работата на консултантския екип. Бяха разработени няколко варианта на транспортен модел на града. Предлаганите варианти и резултатите от проучванията и анализите на консултантите са представени в настоящата презентация. Община Бургас предоставя възможност на своите граждани и всички заинтересовани страни за коментари и въпроси по проекта за интегриран градски транспорт.

2. Финансов механизъм JESSICA.

Европейската инвестициона банка. ИБ, МРРБ и Министерството на финансите подписаха меморандум за разбирателство по отношение на прилагането на  JESSICA в България. Това предвижда предоставянето на помощ на големите български общини за разработването на техните планове за интегрирано градско развитие, както и идентификацията, осъществимостта и дизайна на пилотен проект за градско развитие за всяка една от тях.
Община Бургас е една от пилотните общини, които ще получат техническа помощ по JESSICA. Екипът на Дирекция «Евроинтеграция» осъществява процеса на координация и попълни въпросниците, предоставени по програмата. 

VІІ. Сътрудничество с неправителствените организации.

Тясното сътрудничество с неправителствените организации извършващи дейност на територията на община Бургас остава един от приоритетите на Община Бургас. Дирекция "Евроинтеграция" продължи да си сътрудничи с неправителствените организации и през 2009 година. С цел подпомагане организациите, са инициирани следните дейности:

 • - Регистърът на НПО с актуални данни на организациите публикуван на интернет страницата на Община Бургас се актуализира непрекъснато. До момента са регистрирани 119 организации.
 • - Приемане на "Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО" на 18 заседание на Общински съвет- Бургас. Искане за финансова помощ е входирано в Деловодството на Община Бургас и е в момента се разглежда от комисия.
 • - Регулярно изпращане на информация до организациите за отворени програми за финансиране, покани за участие в различни събития и др. по електронна поща.
 • - Предоставяне на консултации за подготовка на проекти.
 • - Подкрепа на проекти. Общината е дала писмо за подкрепа и е партнирала в над 10 проекта.
 • - Одобрени за съ-финансиране две проектни предложения.

VІІІ. Междурегионално сътрудничество.

Осъзнавайки необходимостта от реално и ефективно междуобщинско сътрудничество на регионално ниво, Община Бургас инициира процес на задълбочаване на партньорството и сътрудничеството между общините от Югоизточен район за планиране.

През 2009 г. бе  регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел Сдружение на Общините от Югоизточен регион, в което участват общините Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Председател на Сдружението е г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас

От септември 2009 г. е назначен Координатор, който обслужва офиса на Сдружението в Брюксел.

ІХ. Международно сътрудничество.

През 2009 г. усилията на Община Бургас в сферата на международното сътрудничество бяха насочени от една страна към интензифициране на сътрудничеството с градове, с които имаме установени партньорски отношения, както и към създаване на нови връзки и партньорство със стратегически важни за Община Бургас градове и региони.

1.  Инициативи с организации и институции от побратимени градове.

 • - Град Риека Република Хърватия.

След подписване на Споразумение за сътрудничество през 2008г., Община Бургас и град Риека поддържат интензивен контакт. Община Бургас участва като партньор по проект "Емиграцията вчера и днес", финансиран по Програма "Европа за гражданите". Група ученици от град Бургас участва в едноседмичен семинар в Република Хърватска на тема "Емиграцията вчера и днес".

 • - Югозападен Окръг на Москва, Руска Федерация.

Осъществен бе контакт с ръководството на Московския окръг и планиране на обмен на делегации за очертаване на бъдещите приоритети за сътрудничество между двата града.

2. Подписани нови споразумения за сътрудничество.

 • - Град Гент, Белгия.

Делегация от град Гент, водена от кмета г-н Даниел Термон бе на посещение в град Бургас през месец юни 2009 г. Подписано бе писмо с намерение за установяване на сътрудничество между двата града и бяха очертани бъдещите сфери, в които общините ще обединят усилия. Делегация от Община Бургас бе поканена официално  да вземе участие в Международното изложение за цветя "Флоралия" в гр. Гент през 2010г.

3. Установени контакти с цел установяване на сътрудничество.

 • - Град Валенсия, Испания.

По време на работно посещение на делегация от Община Бургас в град Валенсия се установи първоначален контакт с местната и регионална администрация. И двете страни се съгласиха,че съществуват реални възможности за сътрудничество в сферата на пристанищната инфраструктура, културата и европейски програми и проекти. Община Бургас е в процес на разработване на Протокол за сътрудничество, който да бъде подписан между двете общини.

 • - Град Мадрид, Испания.

Община Бургас установи тесни връзки с местната администрация на гр. Мадрид  в сферата на ПЧП, международната дейност и културата с цел обмен на опит и добри практики.

 • - Град Медан, Северна Суматра, Република Индонезия. В резултат на посещение на негово превъзходителство Инкар Ванк - посланик на Република Индонезия бе изпратено писмо-покана за сътрудничество с град Медан, Северна Суматра.

Х. Инициативи на Община Бургас за отбелязване на международни дни.

1. Честване на Ден на Европа. По повод Деня на Европа, Дирекция "Евроинтеграция" организира честване на събитието в Бургас. Организирана бе информационна среща и изложение на проекти и инициативи на Дирекцията и нейните партньори. Събитието бе използвано и като повод за отбелязване на една година от създаването на Дирекцията.

2. European Neighbors Day - Европейски празник на съседите.  На 26 май 2009 г. Бургас за първи път отбеляза Европейския празник на съседите. По този повод се проведе тържество на открита сцена "Охлюва" в Морската градина под надслов. "Заедно живеем по-добре".Сред участниците в събитието бяха хоровете при няколко от пенсионерските клубове в Бургас. Много бургазлии от третата възраст подготвиха и представиха за дегустация приготвени от тях ястия.

3. Местни събития по повод инициативата "Отворени дни - 2009".

 • - Форум "Устойчива енергия - местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата". Форумът се проведе на 23 септември 2009 г., в Бургас и бе организиран от Община Бургас в партньорство със Сдружение на Общините от Югоизточния регион. Форумът бе съпътстван от изложение "Устойчива енергия - добри практики на общините от Югоизточен регион", на който се представи опита на фирми и организации в региона в намирането на ефективни мерки за пестене на енергия и технологични решения за използване на възобновяемите енергийни източници,
 • - Форум "Обмен на най-добри практики в подкрепа на регионалното развитие" - 29 септември 2009 г., организиран от Община Бургас, Високотехнологичен бизнес инкубатор - Бургас, Община - Бургас и Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас съвместно с германските партньори CAPCom AG и INI-Novation GmbH.

4. Посещение на еврокомисаря Павел Самецки.

На 26 ноември 2009 г. на посещение в Бургас бе Еврокомисарят с ресор регионална политика Павел Самецки. Той бе придружаван от г-жа Яна Трост - Програмен ръководител в Генерална Дирекция по регионална политика, министрите на регионалното развитие и благоустройството,  околната среда и водите и по европейските въпроси - г-н Росен Плевнелиев и г-жа Нона Караджова и г-жа Юлияна Николова, заместник-министрите на регионалното развитие, околната среда, транспорта, информационните технологии и комуникации. В програмата на визитата включваше посещение на обекти, изпълнявани с финансиране по Оперативните програми - Младежки Културен Център, общински път Минерални бани-Банево-Изворище, първа копка на строително-ремонтните работи на канализация в кв. Долно Езерово.

ХІ. Участие на Община Бургас в международни инициативи и организации:

С цел развитие на сътрудничеството, обмен на добри практики и опит, както и задълбочаване на партньорството с международни институции , Община Бургас продължи членството си в международни организации и се включи в нови европейски инициативи, като:

1. Участие в Европейски инициативи:

1.1. Инициатива «Споразумение на кметовете». На 10 февруари 2009 г. в Брюксел бе подписано Споразумението на кметовете -  декларация за общи действия в сферата на енергийната ефективност. Бургас е сред първите 160 града присъединили се към тази европейска инициатива, наред с градовете Мадрид, Париж, Будапеща, Хамбург, Лондон, Хелзинки и др. Присъединилите се градове и региони се ангажират да намалят емисиите на CO2 с над 20 % до 2020 г., като за тази цел ще разработят планове за действие за устойчиво използване на енергията.

1. 2. Инициатива "Отворени дни - 2009 г.".

Община Бургас участва за втора поредна година в най-голямото събитие в Европа инициативата Европейската седмица на регионите и градовете. Община Бургас се представи с презентация в две събития в рамките на "Отворените дни - 2009 г.

 • - 6 октомври - Регионални решения на климатичните решения - добри практики, на който като член на Сдружение на Общините от Югоизточен регион. Г-жа Атанаска Николова - Заместник.-кмет "Евроинтеграция и Екология" представи добрите практики и опит на общините в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници.
 • - 7 октомври - Регионални иновации: Иновативни региони в Развитие.

1.3. "Зелена седмица". Инициатива на ICLEI за противодействие изменението на климата. Г-жа Ивелина Василева представи презентация на тема "Предизвикателства пред местните власти в борбата с климатичните промени".

2. Членство в международни организации.

През 2009 г. Община Бургас продължи да членува и да участва във форуми и събития, инициирани от организациите, в които членува, както следва:

•1.     Сдружение "Черноморски Еврорегион (BSER).

•2.     ICLEI International council for Local Environmental Initiative.

•3.     EUROCITIES.

•4.     BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите балкански градове от 8те държави на Балканите.

•5.     NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions.

•6.     ECAD  European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата.

•7.     Асоциация "Големи европейски градове - ИТ група".

•8.     European Federation of Local Solidarity - Европейската федерация за солидарно съседство.

 

Дирекция "Опазване на околната среда"

I. Проекти за устойчиво развитие и опазване на околната среда

1. Проект "Мерки за  управление на отпадъците в регион Бургас" - изграждане на Регионално депо и съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци на 9 общини - обща стойност на проекта 35,3 мил. лева, за финансиране чрез ОП "Околна среда". Община Бургас е водеща община при реализация на проекта.

Етап на реализация:

 • - Определена е площадка за изграждане на Регионалното депо;
 • - Изготвен е Доклад за ОВОС, разгледан на заседание на ЕЕС при РИОСВ Бургас, постановено положително решение за изграждане на депото;
 • - Издадено е Комплексно разрешително за експлоатация на Регионалното депо за отпадъци;
 • - Изготвен е ПУП на площадките и е в процедура промяната предназначението на земята за площадката на новото Регионално депо, Претоварна станция Карнобат и Претоварна станция Несебър;
 • - Изготвени са Тръжни процедури за Звено за управление на проекта /ЗУП/, както и Тръжни процедури за изготвяне на РП и строителство на регионално депо и претоварни станции;
 • - Изготвена Апликационна форма съгласно изискванията на ОП "Околна среда" за кандидатстване за финансиране.
 • - Изготвена Тръжна процедура за Технически надзор на обекта.

2. Проект "Обезвреждане на негодните за употреба пестициди  от склад в с. Брястовец в контейнери Б-Б куб". Проектът е одобрен за цялостно финансиране под формата на безвъзмездна помощ от ПУДООС  в размер на  144 х.лв., но средствата се отпускат за етапно изпълнение. През м. август 2009 г. приключи и последния 3-ти етап на проекта - окончателно е ликвидиран в Община Бургас проблемът с пестицидите с изтекъл срок на годност; закрит е регионалния склад за пестициди с изтекъл срок на годност в с. Брястовец.

3. Проект "Изграждане на автоматична мобилна станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух" - Община Бургас спечели финансиране по проекта в размер на 377 230 Евро по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство; времетраене на проекта - 2 години; партньори - ИАОС и Норвежки институт за изследване на въздуха. Целта на проекта е чрез мобилната автоматична станция да се контролират нивата на следните замърсители: бензен, стирен, формалдехид, сяроводород, азотни оксиди, серен диоксид, озон и фини прахови частици; дейностите стартираха през м. юни 2009 г.; изготвено е Техническото задание за закупуване и доставка на Мобилната станция; обявена е обществена поръчка за подготовка на документация за избор на доставчик на станцията. 

4. Проект "Сателитен мониторинг" -  целта е извършване на мониторингово изследване на атмосферни замърсявания в района на Община Бургас на базата на спътникови данни; ежедневно се извършва изследване на атмосферните замърсявания на базата на получените спътникови данни; след извършване обработка и анализ на данните, получените резултати се публикуват на Интернет страницата на Община Бургас. Проектът възлиза на 24 480 лв. и се финансира чрез бюджета на Община Бургас.

5. Разработен проект "Разширяване на Електронната система за информиране на гражданите за качеството на атмосферния въздух в реално време" - предвижда се изграждане на външно електронно информационно табло, разположено на площад "Тройката", на което под формата на графична информация да се представят нивата на контролираните замърсители на въздуха; стойност на проекта - 120 хил. лв.; през месец юли 2009 г. е внесен в ПУДООС за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията му. Обектът е предложен и в проекта за капиталова програма 2010 г.

6. В Община Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност в Общинска администрация Бургас. На 16 декември 2008 г. Общинска администрация Бургас получи Сертификат по Стандарта ISO 14001:2004, издаден от Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification.

На 20.10.2009 г. успешно премина надзорния Одит за 2009 г.

7. Изготвена е актуализация на Програмата за опазване на околната среда на Община Бургас, предстои Програмата да бъде внесена в Общински съвет.

II. Участие на Община Бургас в организиране и провеждане на ежегодни екологични кампании  и мероприятия за повишаване съзнанието на гражданите и отговорността им за решаване на екологичните проблеми

1. 21 - 26 септември 2009 г. "Седмица на Екологията" под мотото "Устойчива енергия". Акцентът тази година е поставен на енергийната ефективност; програмата на седмицата включва разнообразни мероприятия, включително информационни кампании за пестене на енергия в бита; форуми на енергийна тематика и международна среща по проект "Устойчиви сега", в който Община Бургас е партньор. В рамките на Седмица на екологията се проведе и есенно почистване, с активното участие на училища и детски градини в Община Бургас, раздадени са безплатни ръкавици и 1 000 бр. чували за доброволните акции за почистване на отпадъци; по инициатива на  БДЗП е организиран и проведен Ден  на отворените врати /26 септември/ за посещение и наблюдение на птиците в местността "Пода".

Мероприятията от "Седмица на екологията" са финансирани от бюджета на Община Бургас в размер на  5 900 лв.

2. Европейска седмица на мобилността  -  16 - 22 септември под мотото "Да подобрим градския климат". Община Бургас подкрепи инициативата на ЕК, като на 22 септември от 11 часа стартира Велошествие от Колодрума, в което се включиха членове на Колоездачен клуб "Бургас", ученици и много граждани.

3. Пролетно почистване , реализирано в периода 9 март - 17 април 2009 г.

 • - Общо количество почистени строителни отпадъци и земни маси - 12838 куб.м и 2477 тона битови отпадъци
 • - Чрез допълнителни дейности сформираните мобилни екипи са събрали 20300 бр. чували отпадъци, извозени на депо.
 • - В съставните селища са почистени всички нерегламентирани замърсявания от битови и строителни отпадъци, като в това число са ликвидирани и нерегламентираните съществуващи сметища около кв. Горно Езерово, кв. Банево и кв. Сарафово

Разходите за пролетното почистване са в размер на 250 хил.лв. от бюджета на Община Бургас по дейност 623 "Чистота".

4. Информационна кампания "Защо плащаме повече за чистотата на Бургас?" - за неправомерното изхвърляне и замърсяване със строителни и едрогабаритни отпадъци.

5. Информационна кампания "Бъди приятел на Бургас" - за поетапното ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали; Община Бургас разработи План за действие за поетапно ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали, в който са заложени конкретни мерки и действия за осъществяване на тази инициатива; през април 2009 г. е проведена среща с представителите на големите хипермаркети в града за обмяна на опит и идеи при ограничаването и забраната на употребата на полиетиленови торби и пликове. Организирана е широка информационна и разяснителна кампания сред населението - изготвени и отпечатани са торбички от плат, дипляни, плакати, стикери и др.; официалният старт на Кампанията "Бъди приятел на Бургас" бе даден на 29.09.2009 г. Предложени и приети са текстове в Наредбата за местните данъци и такси, чрез които се стимулира преустановяване използването на полиетиленови торбички от търговците

III. Други дейности на Дирекция "ООС"

1. Контрол по Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас в частта за излезли от употреба МПС - сключени са договори с две фирми, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС;

За 2009 г. са маркирани общо 651 бр. ИУМПС;

Доброволно преместени от собствениците им са 410 бр. автомобили; издадени и изпълнени са 138 бр. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС; за 17 са представени документи, че са изрядни и протоколите са анулирани; за 46 бр. предстои извършване на контролни проверки; на 119 собственици са изпратени писма покани за явяване за съставяне на актове за установяване на административно нарушение.

Общо съставени са 64 бр. АУАН; издадени са 49 бр. НП, като стойността на наложените глоби за ИУМПС е в размер на 10 050 лв.

2. Разработено Техническо задание и проведена процедура за обществена поръчка за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Община Бургас; избрана фирма - "Дезинфекционна станция" ЕООД, гр. Бургас; за дейността чрез бюджета на общината за 2009 г. са предвидени 130 хил.лв.

3. Разработено техническо задание и проведена процедура за избор на изпълнител на услуга "Ветеринарно-медицинско обслужване на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас"; възложено е ветеринарномедицинското обслужване на Приюта.

4. Разработено Техническо задание за разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас. Целта на разработване на Стратегическата карта за шум е определяне на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива; тя ще се използва за определяне приоритетните проблеми и разработване на планове за действие, относно намаляване на шумовото натоварване; основа за провеждане мониторинг на шума в околната среда; както и като източник на информация за гражданите. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на жителите на гр. Бургас и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване. През м. януари 2010 г. предстои обявяване на процедура за обществена поръчка за възлагане разработването на Стратегическата карта за шум.

5. Актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в раздели такса за битови отпадъци, такса за притежание на домашно куче, цени на услугите извършвани от "Приют за скитащи кучета".

6. Изготвени и представени в РИОСВ Бургас годишни отчети за изпълнение на "Програма за управление на отпадъците" и "Програма за управление качеството на атмосферния въздух" и на мерките, заложени в плановете за действие към тях.

7. Разработена  "Програма за пролетно почистване на територията на Община Бургас.

8. Почистени са всички  общински терени  след премахването на незаконно поставените гаражи и са възстановени първоначалните им функции на открити паркинги за паркиране на автомобилите на живущите в съседните сгради граждани бул. "Мария Луиза", кв. Възраждане, пред бл.42-43 и срещу бл.36. и др.

9. Основно са почистени крайпътните канавки и прилежащите терени около всички пътища на територията на Община Бургас.

10. Поддържане и актуализация на електронни бази данни относно:

-  Качество на атмосферния въздух по пунктове и замърсители;

-  Количества  и видове отпадъци;

- Декларации по чл. 13, ал.4 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги;

-  Разходи за дейностите по поддържане на чистотата;

-  Разрешения за водоползване.

11. Проведени процедури за обществен достъп до проекти за разрешителни на предприятия в риск за предотвратяване на аварии с опасни вещества, както и до проекти за комплексни разрешителни за експлоатация на промишлени предприятия.

12. Проведени процедури по преценка необходимостта от ОВОС и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по НАТУРА 2000 на 31 бр. инвестиционни предложения /планове, програми и проекти/ на Община Бургас; издадени становища от компетентния орган РИОСВ Бургас.

13. Изготвена е актуализация на размера на таксата за битови отпадъци за 2010 г., вкл. и таксите за обслужване на различните видове съдове по райони.

14. Подготвена План-сметка за дейност -623 Чистота за 2010 г.

15. Планиране и контрол на дейността на "Приют за скитащи кучета на Община Бургас":

- Екипът, работещ в Приюта е преминал обучителен курс за хуманно отношение към животните в съответствие със Закона за защита на животните.

- Дейността на Приюта е приведена в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните; осигурено е ветеринарно-медицинско обслужване; кучетата се ваксинират, обезпаразитяват, кастрират и маркират.

- Кастрирани са 306 бр. безстопанствени кучета.

16. Регистрация на домашни кучета по Закона за ветеринарно медицинска дейност - регистрирани са 180 бр. домашни кучета.

17. Ежеседмично издание на Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух и качеството на питейната вода - издадени са 46 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата.

18. Участие в експертни и консултативни съвети във връзка с дейностите по опазване на околната среда - ЕЕС и Консултативен съвет по отпадъците към РИОСВ-Бургас; ЕСУТ и Консултативен съвет по туризъм - Община Бургас; Басейнов съвет към Басейнова дирекция на Черноморски регион.

19. Проверки и отговор на жалби и сигнали на граждани, вкл. и постъпили на "горещия телефон", както и на електронната поща  - 497 бр. жалби

IV. Контролна дейност - Екоинспектори

Контролното звено към Дирекция "Опазване на околната среда", отдел "Управление на околната среда" бе увеличено като щатни бройки на 7 еко-инспектори.

За 2009 г. обобщената справка показва следното:

1. Общ брой извършени проверки                                               - 2 941 бр.

В т.ч.:

- по жалби на граждани                                                                - 456

- проверки за замърсяване със строителни отпадъци,

  от неустановен извършител                                                        - 125

- контролни проверки за изпълнение на предписанията

 за отстраняване на нарушенията                                       - 864

2. Съставени констативни протоколи                                           - 872 бр.

3. Съставени актове за установяване на административно

нарушение                                                                                     - 116 бр.

4. Издадени наказателни постановления                                     - 93

- обща стойност на наложените санкции/глоби                  - 45 300 лв.

5. След проверки - ликвидирани замърсявания  за сметка на

 причинителите,  около                                                                 - 570  м3.

 

Утвърдената културна програма на Община Бургас за 2009 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели. Доминиращ беше стремежа да се преодолява рутинността при планирането и осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви, като те се актуализираха, търсеха се нови акценти и подход.

Приоритетите за изпълнение в културния календар са:

НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

 

 • 1. 3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;
 • 2. 24 МАЙ - Ден на славянската писменост и култура;
 • 3. 6 СЕПТЕМВРИ - Съединението на България;
 • 4. 22 СЕПТЕМВРИ - Ден на независимостта;
 • 5. 1 НОЕМВРИ - Ден на народните будители;

 

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ

 

 • 1. Младежки културни празници;
 • 2. Летни културни празници;
 • 3. Национална седмица на морето;
 • 4. 6 ДЕКЕМВРИ - Ден на Бургас;

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ

 

 • 1. 06 01. - Рождението на Христо Ботев;
 • 2. 06.02. - Освобождението на Бургас;
 • 3. 19.02. Гибелта на Васил Левски;
 • 4. 26.03. Ден на Тракия;
 • 5. 22.04. Световен ден на земята;
 • 6. ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ;
 • 7. 06.05 - ГЕРГЬОВДЕН - Ден на храбростта и воинската слава;
 • 8. 09.05 Ден на Европа;
 • 9. 02.06. Гибелта на Христо Ботев;
 • 10. 12.07. Международен ден на младежта;
 • 11. 18.07. - Рождението на Васил Левски;
 • 12. 31.10. Международен ден на Черно море;
 • 13. 01.10-30.10. Есенните литературни празници;
 • 14. 06.12. НИКУЛДЕН - ПРАЗНИК НА БУРГАС;
 • 15. КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ;

 

КОНКУРСИ , КОНЦЕРТИ , ФЕСТИВАЛИ

 

През 2009 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси, като бяха реализирани над 150 концерта и спектакли, 14 фестивала и множество културни събития:

Проведоха се традиционните за Бургас фестивали, но се появиха и някои нови:

1.  Международен кинофестивал София Филм Фест - "На брега"

2.  Международен фолклорен фестивал

3.  Нациoнален конкурс за забавна песен "Бургас и морето"

 • 4. Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига"
 • 5. Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"
 • 6. Национален конкурс - изпълнения на немска и австрийска музика
 • 7. Национален конкурс за млад изпълнител "СЕЗОНИ"
 • 8. Фестивал на пясъчните фигури
 • 9. Фестивал на Европейски копродукции
 • 10. MTV - фестивал "Духът на Бургас" ( "Spirit of Burgas") и др.
 • 11. Международен театрален фестивал
 • 12. Международен детски фестивал на изкуствата "Радост на брега"
 • 13. Летни музикални празници
 • 14. Фестивал на барабанното и танцово изкуство "DreamArt"

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината.

 • 1. Дни на руската култура
 • 2. Изложба "Научно-техническото наследство на Леонардо да Винчи"
 • 3. Конно шествие и традиционна кушия (надбягване с коне) за Тодоров ден
 • 4. "Пролет на поетите" Среща на френски, испански и бургаски поети
 • 5. Фестивал на френския филм
 • 6. 75 години от рождението на Христо Фотев

      Музикално-поетичен спектакъл по стихове на Христо Фотев

 • 7. Великденски базар на занаятите
 • 8. Великденски концерт
 • 9. "Славянска прегръдка" поетична вечер с участието на поети и преводачи от славянски страни
 • 10. 85 - години "МОСФИЛМ" "Златният фонд" на Киноконцерна представя ....
 • 11. Джулай Морнинг
 • 12. Стената 20
 • 13. Изложба живопис Анелия Райкова
 • 14. Изложба "Животът и творчеството на Джакомо Пучини"
 • 15. Международна писателска среща
 • 16. Поклонение пред трите чудотворни икони от Украйна с образа на Св. Богородица

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с  една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.

Във второто издание на Фестивал на пясъчните фигури в България през 2009 г. участваха творци от различни страни -  Якуб Зимачек - Чехия, Ева Макгрю - САЩ, Николай Жданов - Русия, Анатолий Лунин - Русия, Владимир Кураев - Русия, Вячеслав Борецки - Полша, Марион Катерберг - Холандия, Педро Мира - Португалия. Имаше и силно българско присъствие трима бургазлии - Атанас Стоянов, Любо Коцев и Добрин Вътев.

На площ от пет декара на територията бургаския парк "Езеро" в Морската градина в началото на юли се появиха фигурите на множество приказни герои и същества. За причудливите модели се използваха 3300 тона специален, устойчив на дъжд пясък като се създадоха 28 скулптури, някои от които представляват композиции от по няколко фигури. Хиляди граждани и гости на Бургас посетиха пясъчните скулптури.

В програмата на традиционния ХХХVII Международен Фолклорен Фестивал през 2009 г. се включиха състави от Хърватска, Индия, Израел, Италия, Латвия, Македония Полша, Русия, Сърбия, Словакия и България. Наградата "Нестинарка изключителен принос и заслуги в народното певческо и танцовото изкуство се присъди на народната певица Калинка Згурова.  Това беше признание за особено активната дейност на певицата в популяризирането и утвърждаването на българския фолклор.

През 2009 г. за поредното XXVII издание на националния конкурс за песен "Бургас и морето" Община Бургас се подготви със собствен екип, за разлика от 2008 г. , когато бяха наети консултанти от продуцентска къща "Сиа адвъртайзинг". Телевизионното излъчване беше  поверено на TV1- с ръководител Румен Ковачев. Сценарист беше Ивайло Вълчев - син на поета Ваньо Вълчев, а  режисьор - постановчик е Атанас Генов. Водещи бяха Тони Димитрова и Асен Блатечки.

Тази година отново конкурсът привлече вниманието на много известни изпълнители от родната поп-сцена, като Васил Найденов, който в дует със Силвия Кацарова спечели Голямата награда и изнесе рецитал на втората фестивална вечер. В Конкурса взеха участие още Кристина Димитрова, група "БТР", Камелия Воче, Джина Стоева и др. 

Фестивалът Spirit of Burgas отново се превърна в най-очакваното музикално събитие в България за лято 2009 г. Той се проведе в дните от 14 до 16 август и зареди с приятни емоции хиляди младежи, както и направи невероятна реклама на Бургас и България, благодарение на медийното партньорство на МТВ.

Меломаните изживяха три незабравими вечери с изпълненията на Faith No More, Dreadzone, CLAWFINGER, Fun Lovin' Criminals, LTJ Bukem, Dreadzone, DE PHAZZ, La Muchedumbre, Sub Focus, MARIO RANIERI, Alexander Kowalski, Lauhaus, MAKCIM, BORIS WERNER, JULIEN CHAPTAL, TOM TRAGO, AARDVARCK, BERNAYS PROPAGANDA, ELVIS JACKSON и др .

Тази година Община Бургас излезе с инициатива да се раздадат безплатно пропуски за трите вечери на Spirit of Burgas на хората, които живеят в непосредствена близост до фестивалната територия.

През 2009 година на голям интерес се радваше продължението на  проекта "Пътуващо кино" на режисьора Андрей Слабаков, към инициативата на Община Бургас се присъедини и София филм фест "На път", който има за цел да популяризира българското кино. Под надслов "Кино под звездите" за периода 03.07.2009г - 21.08.2009г. - на лятна естрада "Охлюва" в Приморски парк бяха направени 9 прожекции на български филми. Те бяха откупени от Община Бургас и организирани от отдел "Култура". Излъчиха се филмите "Светът е голям, спасение дебне отвсякъде", "Мила от Марс", "Всичко е любов", "Единствената любовна история, която Хемингуей не описа", "Лудост посред лято", "Любовен празник - Гуча", "Маймуни през зимата", "Прогноза" и  "Джон Лоутън представя .....Община Бургас."

Успешно се осъществява Кампанията "Завръщане в Бургас" стартирала през 2008 г. Целта и е да покаже на бургазлии най-известните и успели у нас и в чужбина наши съграждани. През септември 2009 г. оперната прима Райна Кабаиванска пристигна в Бургас по покана на кмета Д. Николов. На 27.09. гражданите на Бургас имаха удоволствието да се насладят на гласа на Райна Кабаиванска и ученици от майсторския и клас на грандиозен концерт на сцената на ОФД - Бургас.

       За тринадесети път през 2009 г. есенните литературни празници предложиха богата и разнообразна програма, подготвена съвместно с писателските обединения в града със съдействието на ОФД - Бургас, Регионална библиотека "П.К.Яворов", БХГ " Петко Задгорски", Кукления театър, НУМСИ "Проф. П. Владигеров", читалище "Фар".

Девет книги на бургаски автори  тръгнаха към своите читатели от литературна есен, 2009. Премиери имаха  младият белетрист Мартин Колев, младият поет Стоян Тодоров, Стоянка Грудова, Атанас Радойнов,  Калина Вергиева,  Мариана Праматарова, Дена Джелебова - Пейчева, Боян Станилов, Керана Ангелова.

Един от акцентите бе спектакълът "Вдъхновени от Бургас" по текстове на български писатели, посетили Бургас.  Своята премиера имаше документалния филм на Александър Томов за Христо Фотев " Тоя влак за Бургас е тъй бавен...", изработен по случай 75-годишнината на поета. Не бяха забравени и писатели, които вече не са между нас. Възпоменателни вечери бяха посветени на Иван Апостолов и Янаки Петров.

      Специално за откриване на литературните празници излезе вестник "Литературен Бургас", представящ творчеството на бургаските писатели и литературния живот на града.

Отдел "Култура, маркетинг и реклама" подготви богата на събития програма за Никулден - 06.12. и Коледно-новогодишните празници. Красивата коледна украса спомогна бургазлии и гостите на града да се потопят в празничното настроение. В комплексите бяха обособени сцени, на които от началото на м. декември се провеждаха многобройни прояви, в които се ангажираха професионални артисти, ученици от бургаските училища и детските градини. В центъра на Бургас и комплексите "Меден Рудник", "Изгрев", "Славейков" светнаха красиви коледни елхи. По време на организирания празничен концерт на 06.12. с водещи Мария Статулова и Пейо Пантелеев взеха участие ПФА "Странджа", "Мери Бойс Бенд", Албена Вескова, Хор "Милка Стоева", Оперно-филхармонично дружество Бургас, Хор "Родна песен", Вокална група "Студентски гласове", Група "Тийн", Танцова формация при Здравен клуб и спортен център "Аякс" Бургас, Борислава Кехайова, Клуб по спортни танци "Бургас 75". Тържествено бе включено празничното осветление на Бургас от кмета Димитър Николов и големия български актьор Георги Клоянчев, който подкрепи стартиралата успешно  кампания "Завръщане в Бургас".

С подкрепата на Община Бургас беше осъществен коледния концерт "Бургазлии за Коледа" 2, с участието на Тони Димитрова, формация "Врабчетата", Стефан Диомов,  група "Горещ пясък", 5-те сезона и др. и Новогодишния концерт на пл. "Тройката" с водещ Димитър Павлов взеха участие оркестър "Карандила", Жечка Сланинкова, група "ФОР", Иван Притъргов и Станислава Христова;

В процеса на реализация на програмата се утвърди стремежа към оптимизиране на оперативността в работата на отдела, подобряване на  взаимодействието между общинските звена и културните институти.

Всяко едно от тези звена, съюзи, групи и организации съгласува и съвместно с отдела осъществява значителна част от своите специфични по жанр и форма прояви: изложби, тематични експозиции, самостоятелни и юбилейни концертни прояви, конкурси, събори, празници. Всичко споменато представлява само част от цялостната културна програма и в много случаи, в процеса на реализация, тя се разширява и дообогатява.

Значително място в осъществяването на културната програма заема дейността на регистрираните на територията на Община Бургас 27 читалища. Много и различни са направленията в културно-просветната и художествено-творческата дейност на читалищата. Една от основните читалищни дейности - библиотечно-информационното обслужване, поддържа своето традиционно ниво и има висок социален ефект.

За 2009 г. субсидираната численост за читалищата е в размер на 77 бройки. Стандартът за една субсидирана бройка е 7130 лв. В него са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. В тази връзка значителна част от дейността им в рамките на културната програма се осъществява с непосредственото съдействие на Община Бургас.

През 2009 г. няколко читалища имаха юбилейни годишнини от своето създаване -  НЧ "Изгрев" - гр. Бургас - 100 години, НЧ "Пробуда" - с. Равнец - 80 години, НЧ "П. Янев" - кв."Крайморие" - 70 години, НЧ "Ангел Димитров" кв. Сарафово - 80 години.

Отдел "Култура, маркетинг и реклама" поддържа ефективна и традиционно добра връзка с Архиерейското наместничество, с председателите на църковните настоятелства на бургаските православни храмове. Това взаимодействие е непосредствено свързано с с изпълнението на значителна част от културната програма, особено в частта и свързана с честването на национални и местни празници, годишнини и др.

По Капиталова програма на Община Бургас бяха извършени основни ремонтни дейности на следните културни институти:

1. Обект: Основен ремонт читалища  по списък  -  на стойност -78 777.55 лв.с включен ДДС по Договор № 70 00 77 / 07.05.09 г. между Община Бургас и фирма "АДЕЛ-М" " ЕООД - Бургас, на стойност 78 777.55 лв.

- Читалище "Петър Янев" кв. Крайморие - извършен e ремонт на покривната конструкция -- обшивка с профилна ламарина, дървена обшивка на стрехите, настилка с гранитогрес в библиотека и помещение по рисуване,направено е помещение с ПВЦ дограма за библиотекаря.Стойността на извършените работи възлиза на 7 699.44 лв. с включен ДДС.

- Читалище "Ангел Димитров" кв. Сарафово - извършени са: ремонт на покрива,препокриване с керемиди, подмяна дървена конструкция - частично, обшивка на таван на читалищния салон с гипсокартон, направа настилка с ламинат,ремонт ел инсталация, подмяна главно ел табло,  боядисване с латекс стени, тавани.

Стойността на извършените видове работи е  21 028.50 лв. с включен ДДС.

 -  Читалище "Изгрев" к-с "Изгрев" гр. Бургас - извършена е подмяна на дървената дограма с ПВЦ, топлоизолация на външните стени - фасади, боядисване фасади, облицовка на цокъл с камък.

Стойността на извършения ремонт е 21 626 лв. с включен ДДС.

-  Читалище  "Просвета " С. Рудник . Извършен е ремонт на читалищния салон  и библиотеката - подмяна дограма с ПВЦ, ремонт на покрива - частично, боядисване с латекс стени, тавани - частично.

Стойността на извършения ремонт е 9 104.58 лв с включен ДДС.

- Читалище "Възраждане с. Рудник. Извършен е ремонт на покривната конструкция, препокриване с керемиди, направа на нов таван над читалищния салон и балкон, ел инсталация, ново ел табло, монтаж нови осветителни тела, стълба за тавана , боядисване стени и тавани.

Стойността на извършения ремонт е 14 582.75 лв. с включен ДДС.                                                                                                                                                   

2.  Обект: Основен ремонт на читалище "Възраждане" с. Рудник на стойност 29 883 лв.с включен ДДС. Изпълнител на обекта е фирма"АДЕЛ-М" ЕООД , съгласно Договор № 91-00-560 / 16.09. 09г.

3. Обект: Основен ремонт читални на библиотека "П. Яворов" на стойност  12 810 лв. с включен ДДС.  Извършен е ремонт на  читалните, подменени са осветителните тела с нови, боядисване стени и тавани с латекс, направена е нова входна врата и прозорци от ПВЦ, ново стълбище. Изпълнител на обекта е фирма "ТРАНС АУТО" ЕООД, съгласно Договор № 93-00-1090/ 17.08. 09г.

4. Обект: Основен ремонт на басейн при МКЦ   на стойност  32556 .48 лв. с ДДС. Извършена е подмяна на филтри, помпи, ел инсталация на плувен басейн. Изпълнител на обекта е фирма "МИЛЕНА ПУУЛС"ЕООД, съгласно Договор №93-00-1296/ 08.09.09г.

5. Обект:" Основен ремонт Младежки културен център фоае първи и втори етаж"на стойност 19 849.56 лв. с включен ДДС. Изпълнител на обекта е фирма "БИЛДНИКС" ЕООД., съгласно Договор №70-Б-974/17.12.09.

6. Обект: "Благоустрояване пространството около сградата на МКЦ на стойност 19 855.08 лв. Изпълнител на обекта е фирма "ПЪТ -2004", има Договор № 70П478/18.12.09 г.

Други обекти:

1. Детска спортна площадка в двора на читалище "В. Левски" кв. Г. Езерово- Публично - частно партньорство. Обектът е завършен от фирма "Борела" ЕООД -Бургас на стойност 9 997.61 лв. с ДДС.

            2. Обект: МКЦ - изпълнение на строително-монтажни работи на стойност 1 573 329 лв.

По  Проект : "Подобряване на културната инфраструктура на Община Бургас". Изпълнител на обекта е фирма "Билдникс" ЕООД Бургас. Извършен е ремонт на котелното, отоплителната и ел инсталации, на концертна зала на първи етаж - подмяна на звукоизолация, топлоизолация, настилки, ремонт на сцена, осветителна инсталация и др. СМР. Обектът е завършен в срок.

4.  Обект: Основен ремонт на "Дом за медико - социални грижи за деца" гр. Бургас, к-с"Зорница", реализиране на Микропроект 1502 от 15.04 2009 г. на стойност 468 240 лв., като 80 процента от средствата за ремонта се осигуряват от Социалноинвестиционния фонд, а останалите от Община Бургас. Изпълнител на обекта е фирма "А енд КО"ЕООД - Бургас. Извършена е топлоизолация и боядисване на фасадите на блок "А-физиологично отделение " и блок"Б"- отделение за недоносени деца, хипотрофични и деца с аномалии. Подменена е дървената дограма с ПВЦ - частично, а ВиК  инсталацията изцяло на на бл. "А". Изградена е нова пожароизвестителна инсталация. Изцяло е завършен ремонта на първи етаж - физиологично отделение. Ремонтните работи на втори, трети и четвърти етаж са завършени в срок.

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ - 2009 г.:

1.Обект: Ремонт на втори етаж на Исторически музей- Бургас

 Извършена е подмяна на ел инсталацията,осветителни тела, направа на окачен таван, настилка с ламинат, нова преградна стена с врата ПВЦ, досавени са и монтирани нови витрини за експонати. Стойността на ремонта е 50 000 лв. с включен ДДС. Обектът е завършен.

2.Обект: Ремонт на къща музей "П. Дубарова" гр. Бургас

Извършен е ремонт на покрива, ел инсталация, укрепване стълбище, ВиК инсталация, витрини, фасади, боядисване.

Стойността на ремонта е 14802.90 лв. Обектът е завършен.

3.Обект: МКЦ -Бургас

Извършен е ремонт на зала младежки парламент, семинари и стая за архив.

Извършен е ремонт на репетиционна зала за танци на ансамбъл "Радост",

ремонт на репетиционна зала за оркестранти на ансамбъл "Странджа", ремонт на зала за брейк- танци на обща стойност 27 984 лв. с включен ДДС.

4. Обект: Ремонт пейки в зрителна зала на Летен театър- Бургас

Извършен е ремонт на дървените пейки- подменени са частично счупените дъски, извършено е боядисване с блажна боя на пейки, сцена и с фасаген фасада- частично на стойност 9 000 лв.с включен ДДС.

5. Обект: Художествена галерия "П. Задгорски"- Бургас

Извършени са ремонтни дейности- боядисване на изложбени зали, ел инсталация, осветителни тела, мазилки на стойност 10 000 лв.с включен ДДС.

6. Обект : Регионална библиотека"П. Яворов" - Бургас

Извършени са ремонтни дейности - направа окачени тавани, мазилки, боядисване на стойност  6 120 лв. с включен ДДС.

 Промени настъпиха във визията и списването на списание "Море". През 2009 г . списание "Море"  излиза в нов обновен вид, като издание за литература, изкуство и култура. Амбицията на редакторите е то да продължи традицията на излизалия до 1992 алманах "Море", без да го копира и повтаря. На страниците на списанието през 2009 г. намират място творбите на едни от най- изтъкнатите български и бургаски автори: Светлозар Игов, Роза Боянова, Иван Груев, Кристин Димитрова, Георги Константинов, Едвин Сугарев, Палми Ранчев, Христо Карастоянов, Александър Томов,Марин Бодаков,Йордан Атанасов.От бургаските автори - Венда Райкова, Иво Рафаилов, Керана Ангелова, Атанас Радойнов, Стоян Георгиев, Цоня Дражева, Иван Бубалов, Добрина Топалова.

И в трите броя през 2009 г. има по едно паметно представяне на починал автор от Бургас. В първи брой - Христо Фотев, във втори - Янаки Петров, в трети - Петя Дубарова. В трети брой, излязъл за празника на Бургас - "Никулден", паметно са представени още петима поети, знакови за града ни - Йордан Захариев, Иван Ванев, Иван Апостолов, Антоний Бинчев и Илия Буржев.

Списанието дава възможност за изява на млади автори чрез рубриката си "Млади гласове". На страниците на  списанието бяха представени преводни текстове от световно известни автори като: Виктор Пелевин, Джон Дън, Предраг Матвеевич, Юрий Мамлеев и др.

През 2009 г. се  отразяваха и събития от областите на: киното, театъра, музиката и др. Цветната кола предостави възможност за представяне на творби на известни бургаски художници и фотографи.

Общинските зена към направление "Култура" - Представителен духов оркестър, група "Горещ пясък", хор "Родна песен", ПФА "Странджа", хор "Милка Стоева" имаха множество участия.

Представителният духов оркестър на Община Бургас през 2009 г. има общо 39 участия, от които 18 ритуални и 21 концертни. Той активно участва в проявите организирани от отдел "Култура, маркетинг и реклама" по повод различни чествания, годишнини, ритуали по издигане на националния флаг и концерти - 06.01. - Йорданов ден (Богоявление) и годишнината от рождението на Хр. Ботев, 19.02. - честване годишнина от смъртта на Васил Левски, 03.03. - национален празник на Р. България, 06.05. - Ден на храбростта и българското войнство, Коледен концерт и др.

Смесен общински Хор "Родна песен" и хоровата школа при МКЦ (детски хор "Милка Стоева", смесен хор "Бургас") също имаха многобройни изяви, някои от които с международен характер. От 29.07. до 03.08.2009 г. хор "Родна песен"  взе участие в международен фолклорен фестивал в гр. Монтекатини, Италия., а детски хор "Милка Стоева" от 04.-08. 11. на Международния хоров фестивал в гр. Анталия, Турция.

Смесен хор "Бургас" и детски хор "Милка Стоева" взеха участие в много събитията от културния календар с концерти във връзка с Великденските празници, Никулден, Коледно-новогодишните празници, както и в над тридесет други прояви - конкурси, фестивали и др.

През 2009 г. група "Горещ пясък" имаше 16 участия в концерти, а ПФА "Странджа" 42 концерта и фолклорни програми, от които 24 външни участия, като се наблюдава положителна тенденция в сравнение с 2008 г. Това ясно личи от справката за ангажиментите на формациите през изтеклата година. Голяма част от участия на ПФА "Странджа" и група "Гореш пясък" са благотворителни или с възложител Община Бургас и са свързани със събитията от Културния календар за 2009 година.

През 2009 г. се активизира дейността на Общинско радио. До 16 04. се осъществяваше само едно излъчване дневно на местна програма с информационно-музикален характер - от 15 - 16 ч.(на запис), която включваше четири рубрики (едната авторска): "Пътят към храма", "Актуално", "Дебют" и "Ежовини", с продължителност от 5-10 минути всяка, излъчвани само в сряда, всяка от тях само по веднъж месечно, а след тази дата предаванията са увеличени на две дневно: от 10-11ч. и от 15-16 часа.

Промените ставаха бързо и на 2 юни започва онлайн-излъчване чрез банер на сайта на Община Бургас. Същият месец Радиовъзела е дарен от БТК на Община Бургас и е направена  регистрация на Община Бургас като обществен оператор, но до 16.08. радиото няма излъчване поради преместването на радиовъзела в сградата на "Александровска"147.

Възобновяването на дейността на 17.08. съвпадна с назначаването на новия главен редактор Виолета Секиранова. След тази дата са предоставени справки за кабелната мрежа на радиото и е поставено началото на възстановяване на радиофикацията на територията на гр.Бургас. На сесия от 22.10.2009 г. радиото е преименувано от РТВ на Общинско радио Бургас. Включени са нови услуги и са променени цени в Тарифата към Наредбата за МДТ.

Радиото приема ново лого. Създаден е сайт, чрез който става онлайн-излъчването и се публикуват информационни материали. Закупена е нова компютърна и озвучителна техника. Организиран е абонамент за радиоточки, прекратен от БТК през 2005 година.  Включени са нови, 10-минутни авторски рубрики, излъчвани всеки ден в следобедните предавания, както и ти плаващи - общо осем на брой. Привлечени са нови автори и сътрудници на радиото. Разнообразена е тематиката - характерът вече е политематичен - като рубриките отразяват българската традиция, развитието на съвременната музика, постиженията на бургазлии, православна просвета, коментари и анализи, анкети и мнения на граждани. Започна излъчване по радиото и чрез високоговорителите на платена реклама. Общинско радио Бургас озвучава и излъчва по радиоточката за гр.Бургас и онлайн в интернет сесиите на общинския съвет.За периода от 17.08. до 31.12. заявени и отстранени от техниците на Радиовъзела са 156 повреди, направени са 43 озвучавания (154 часа), от които 97 часа - общински културни мероприятия, 53 часа - общинска сесия, 4 часа - мероприятия на клиенти. Възстановена е кабелната мрежа в участъка между улиците "Ив.Богоров", "Оборище", "Сан Стефано" и "Демокрация".

Положителна тенденция се наблюдава цялостно в направление "Култура". Общо приходите от направление "Култура" за бюджета за 2009 г. се изчисляват на 135 464 лв. (за сравнение през 2008 г. -  116 224 лв., а през 2007 г. - 34 843 лв.).  Тук трябва да се отбележи, че десетки културни прояви бяха изцяло финансирани от Община Бургас и със свободен достъп за гражданите и гостите на града.

 

ДИРЕКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ»

1.Мрежа на общинските училища и извънучилищни звена.
През учебната 2009/2010 година на територията на Община Бургас функционират общо 46 училища и 1 извънучилищно звено - ОДК на общинско финансиране-местна отговорност.Общият брой на учениците в училищата е 24 378 ученика, което е с  590 ученика по-малко в сравнение с учебната 2008/2009 година.В професионалните и профилирани гимназии и паралелки броят на приетите ученици е 8 930 .В паралелките - общообразователна подготовка - учениците са 15 468, което е 729 по-малко в сравнение с 2008год.

Броят на учениците в І клас е 1 820, което е със 30 ученика повече от учебната 2008/2009 година.

В Община Бургас, на база на нормативните изисквания утвърдени от МОМН има две средищни училища - ОУ"Хр.Ботев"-с.Черно море и ОУ"Ив.Вазов" - с.Банево, за които са получени два ученически автобуса.
Община Бургас и през настоящата година с подкрепата на Общинския съвет и Регионален инспекторат по образованието съхрани паралелки в училищата в съставните селища на Общината, които са с пълняемост под нормативния минимум, което създава възможности за обучение на децата близо до дома и за съхраняване на самите селища.

2.Детски    градини.
2.1.Мрежа:

Съгласно утвърдените Образец № 2 на детските заведения на територията на Община Бургас през учебната 2009/2010 г.функционират общо 34 детски: 10 Обединени детски заведения /ОДЗ/ и 24 Целодневни детски градини /ЦДГ/, с общо 7 193 деца - с 250 деца в повече от изминалата учебна година.Разкрити са допълнително 2 градински групи, в ЦДГ №9 и ЦДГ №2, както и една яслена група към ОДЗ "Коледарче", филиал кв. Лозово. Броят на децата на 6 години, обхванати в предучилищни групи е 1 381 с тенденция за запазване.

2.2.Финансиране.
Всички общински детски градини от началото на бюджетната 2009год. преминаха към системата на делегирани бюджети.Както за тях така и за училищата бяха изработени формули за прилагане системата за делегирани от държавата дейности, които бяха одобрени от МОМН и това донесе допълнителни средства на Община Бургас-респ. на всички образователни звена.Едновременно с формулите бяха делегирани права на директорите на училищата и детските заведения да събират собствени приходи.Заработи механизма за отдаване на помещения под наем. Бе изработен и механизъм за работните заплати на директорите на детските заведения.

Допълнителни средства за образованието бяха спечелени и по различни Национални програми:

- Национална програма "Диференцирано заплащане": 1 188 688 лв.;
- Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби: 38 640лв.;
- Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" - Модул 3- общо 199 859 лева.

За провеждане на празничната програма на дирекция "Образование" бяха осигурени: 30 000 лева/чествания на национални и местни празници;Националния конкурс за изпълнение на произведения от български композитори;награждаването на учениците по повод 6-ти декември и 24-ти май; празничното шествие по повод 24-ти май; среща на Кмета на Община Бургас с директори и учители от бургаските училища и детски градини; Математическото състезание "Св.Николай Чудотворец" и др./; 25 000 лева за юбилейни тържества на училища и детски градини.
3.Спечелени проекти.

3.1.ОП"Развитие на човешиките ресурси" - Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора" /"Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабаравимо" - обхват 38 училища/ - Дирекция ОДВ, Община Бургас

3.2.ОП "Развитие на човешките ресурси" - Програма "Училище на две скорости" - компонент "Без звънец" - 6 училища

3.3.НП "С грижа за всеки ученик":

Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците"- 10 училища.

Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици"- 6 училища.

3.4.НП" Училището-територия на учениците" :

Модул "Ритуализация на училищния живот"- 7 училища.

3.5.НП"Модернизиране на системата на професионалното образование"- 1 училище /ПГМЕЕ/.

3.4..НП"Оптимизация на училищната мрежа"-мярка "Без свободен час"- 34 училища.

4. Общински програми :

- Нормален летен режим на работа в детските градини -24 детски градини.

- Православно образование - 28 училища.

- Ученически спортен календар - 47 общински състезания с участието на 2 749 ученици от         41     училища.
5.Разработена документация за създаване на система за видеонаблюдение на училища и детски заведения; направено проучване на необходимостите от отдаване под наем на помещения в сградите на училищата за Дирекция "Общинска собственост".

6.Организирана процедура и проведени конкурси за длъжността "Директор" на ЦДГ №3"Радост", ЦДГ№27"Брезичка", ОДЗ№10"Славейче", ЦДГ31"Веселушко", ДГ№35"Теменуга".

7.Проведена Общинска конференция "Училището - желана територия на ученика" - съвместно  с        РИО-Бургас.
8.Проведе се Научна конференция с международно участие на тема "Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество".В конференцията взеха участие 29 университетски преподаватели, а така също и специалисти в областта на предучилищното възпитание от 28 общини на страната, експерти от МОМН, РИО, директори на детски заведения, учители и студенти дипломанти.Гостите от чужбина бяха от Македония,Сърбия,Словакия,Русия,Турция.
9. Капиталови разходи.

  За 2009 г.        

Изграждане на инфраструктурни обекти -                  3 209 800 лв.

 В т.ч. за                                         

 • - ППР 145000 лв.

Приключи проектирането на :

 • - нова сграда в к/с "Меден Рудник"за Спортно училище "Юрий Гагарин".
 • - Приключи и проектирането на ЦДГ №21"Синчец" в с.Банево и физкултурен салон и кабинети за ПГ по електротехника и електроника "Н. Фотинов" и СОУ "Иван Вазов";
 • - Строителство, газификация, саниране на училища, подмяна на външна дограма и др. 3 064800 лв.

 Започна строителството със срок на завършване-2010 г.на:

Нова сграда на филиала на ЦДГ №3 "Радост" в кв. Крайморие на обща с/ст - 987 811 лв.

Разширение на ЦДГ №17 "Раковина" в централна градска част на обща с/ст - 958 587 лв.

Разширение на ОДЗ №1 "Морска звезда" в к/с "М. Рудник" на обща с/ст - 1 180 750 лв.

През м. септември беше завършена и открита новата сграда на филиала на ОДЗ №11 "Коледарче" в кв. Лозово - 915 221 лв.

Подмяна на дървена дограма с PVC профил - 300 000 лв.

Газификация на ОУ "П. Р. Славейков" и ЦДГ №10 "Слънце"- 84 400 лв.

ДМА                                                                                  181 600 лв.

Закупуване на кухненско оборудване - готварски печки и картофобелачки за дтринадесет детски заведения и за пет - обзавеждане на спални и занимални.

Извършване на основни ремонти -                           1 187 370 лв.                 

Ремонт на сградата на ЛУСК за откриване на общежитие на Спортно у-ще "Юри Гагарин" - 47 000 лв.,подмяна на дворната ограда на ОУ "П. Р. Славейков", ремонт на сградата на ЦДГ №1 "Звездица - 300 000 лв., подмяна на осветлението в районите на училища и детски заведения - 240 000 лв.,основен ремонт на санитарни възли - 280 000 лв., ремонт на спортната площадка на ПМГ "Акад. Н. Обрешков" и ГРЕ "Г. С.Раковски" - 80 000 лв., ремонт на покриви - 100 000 лв.
10.Спортен календар

Община Бургас разширява и обогатява дейността си по физическото възпитание и спорта сред децата и учащите се и по приложение на Закона за физическото възпитание и спорта. Направлението"Образование" разработва и реализира много богат годишен спортен календар в три раздела със стремеж за максимално ангажиране на подрастващите и  активното им включване в занимания с физически упражнения и спорт.През отчетния период основен дял в спортния календар бе отделен на ученическите игри, провеждани на базата на Указание на Министерството на образованието и науката.Бяха организирани и проведени 47 общински състезания по 11 вида спорт с участието на 298 ученически отбора и 2749 състезатели от начален,среден и горен курс на обучение.В тези първенства са проведени общо 358 спортни срещи.

В областни и зонови състезания бургаската община участва с 64 отбора с 587 състезатели.За финалите на ученическите игри класирахме и изпратихме 19 отбора

от 10 учебни заведения със 150 състезатели,които завоюваха: 1 - І-во ; 1 - ІІІ-то;

5 - ІV-ти ; 3 - V-ти ; 1 - VІ-то ; 4 - VІІ-ми  и  4 - VІІІ-ми  места в страната.  Най -  активно в ученическите игри са участвали отборите на учебните заведения както следва:

   V - VІІ клас - :ОУ"Бр.Миладинови"; О У Елин Пелин"; ОУ"Любен Каравелов" ;   ОУ"Найден Геров";СОУ"Кирил и Методий";ПМГ"Н.Обрешков" ,VІІІ - Х клас:

П  Г  М  Е  Е ;  Г Ч Е "Васил Левски"; П Г С А Г " Кольо  Фичето" ;  Г Р Е " Г.С. Раковски", ХІ - ХІІ клас: Г Р Е " Г.С. Раковски". Най-добре на финалите на Ученическите игри се класираха отборит на: ОУ"Елин Пелин" - І  място - лека атлетика -момичета -V-VІІ клас , ІV мяс-        то леката атлетика - момчета и VІ място - баскетбол - момичета - V-VІІ клас ;        П Г М Е Е -ІІІ място плуване - юноши-ХІ-ХІІ клас  и VІІ място - бадминтон -  юноши - VІІІ - Х клас ; ПГСАГ"Кольо Фичето" -  V място хандбал- юноши -   VІІІ-Х клас ;  О У"Найден Геров"" - V място хандбал - момчета -V-VІІ клас ;        ПМГ"Акад. Никола Обрешков"- VІІ място шахмат-V-VІІ клас ; Г Ч Е "Васил  Левски" - VІІ място - хандбал - девойки - VІІІ - Х клас ; ОУ"Братя Миладино- ви" - ІV място бадминтон - момчета - V - VІІ клас, VІІІ място бадминтон -   момичета - V - VІІ клас, ІV място плуване - момчета - V - VІІ клас, VІ  място   плуване - момичета - V - VІІ клас ; С О У"Кирил и Методий" - ІV място -    баскетбол - момчета - V - VІІ клас; О У"Любен Каравелов"-ІV място-тенисна маса - момчета - V-VІІ клас и VІІІ място - тенис на маса-момичета- V -VІ клас; Г Р Е " Г.С.Раковски" - VІІ място - лека атлетика - юноши - VІІІ - Х клас ,VІІІ  място - волейбол - юноши - ХІ - ХІІ  клас и VІІІ място - хандбал -   юноши - ХІ - ХІІ клас.

В комплексното класиране за Ученическите игри през учебната 2008/2009 година Община Бургас се класира на І­ІІ място сред общините в страната,като допусна пред себе си само общините  София и Варна. При изпълнение на разделите"Масови спортни прояви" и "Допълнителни спортни прояви " от спортния календар" се проведоха: лекоатлетически кросове, щафети, турнири по волейбол, баскетбол, тенис на маса, стрийтбол, футбол, приложно колоездене и др.В тези прояви / общо на брой 15 / участваха 350 отбора с 2645 участника. Най-активно в масовите спортни прояви се включиха : ОУ"Елин Пелин", ОУ"Найден Геров", ОУ"Васил Априлов",ГРЕ"Г.С.Раковски",НЕГ "Гьоте",ПГМКР"Св.Никола" и др.

За осъществяване на състезанията от Ученическите игри и масовите спортни прояви /без стрийтбол,турнир по футбол"Данониада",турнир по баскетбол-Купа"Гришата" и лекоатлетическият крос и щафета"Лукойл-Нефтохимик",които се финансираха от програмите към ,които се провеждаха / .  Общината изразходва общо 31028 лева.                    

На основание ПМС 129 от 11.07.2000 година и измененията и допълненията към него с ПМС № 64 от 24.03. 2006 година, идейни проекти за осигуряване на целеви средства за физическо възпитание и спорт в учебните заведения и детските градини  разработиха: 19 средни учебни заведения,24 основни и начални училища и 33 детски заведения.Те получиха целево общо 85961 лева. Тези средства обогатиха спортните пособия и дадоха възможност да се  подобри оборудването на спортните салони с уреди ,което  от  своя страна създаде условия за разнообразяване на класно-урочната,учебно-тренировъчната, спортно състезателната и възпитателната  дейности.В бъдещата си дейност Община-Бургас ще насочва усилията си за допълнително обогатяване и разнообразяване на спортния календар за учащи.Ще се увеличи обхватът на участниците в допълнителните и масови спортни  прояви.Ще работим за приобщаването на учащите в похода за здраве чрез     физкултура и спорт,за привличането им към активни спортни занимания и откъсването им от пороците на нашето време:алкохол,тютюнопушене и наркотици.

11. Хранене в училища и детски градини.

 • 1. Контрол за спазване на менюто, качеството и количеството на приготвяната храна.
 • 2. Проверка на кухните и посудата за хигиенното им състояние.
 • 3. Определяне със Заповед на г-жа Ананиева и комисия от Директори, оклад за храната от 1,20 до 1,80лв. за детските заведения.
 • 4. Разработване на НАССР план за нощуващи групи в кв.Банево.
 • 5. Включване в менюто на пълнозърнести хлябове от новата учебна година 2009/2010год.
 • 6. Извършване на консултации за технологичните пътища при ремонти на кухните в детските градини.
 • 7. Изготвяне на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на ДЗ.
 • 8. Изготвяне на справка за фактическото храненене на децата за първото шествесечие на 2009г. по изискване на РИОКОЗ.
 • 9. Участие в мероприятия организирани от детските градини.
 • 10. Организиране на пресконференция с наемателите на столовете във връзка с Наредба №37/21.07.09г. за здравословно хранене на учениците.
 • 11. Изготвяне на конкурсна дакументация за отдаване на седем ученически столове и павилиони под наем.
 • 12. Проверка на проведените ремонти в отдадените столове под наем през 2008г.
 • 13. Проверка за спазването на Наредба №37 в сила от 15.09.09г.
 • 14. Разработване на брошура за здравословно хранене на учениците и нейнто разпространение сред родители и ученици.
 • 15. Разпределяне на средствата по Програмата за по-пълно обхващане на учениците в училище от ПППД и І-ІV клас.
 • 16. Изготвяне на справки относно усвоените средства по Програмата за закуските.
 • 17. Съгласуване на обедното меню и закуските на фирмите с Технолога по хранене и публикуването им в сайта на Община Бургас.
 • 18. Участие в Проект "Местни инициативи за насърчаване здравословния начин на живот" съвместно с клуб "Зонта"-Бургас.
 • 19. Участие в ОП - "Образователна инфраструктура" по Лот 1,Лот 2 и Лот 3. Подготовка на обществената поръчка по съответните лотове.

12.Общински детски комплекс

М. февруари 2009 г.

- Участие в Национален конкурс за детска рисунка "Трифон Зарезан"-Сунгурларе-3 призови места

- Участие в Ученически игри 2009-Общинско първенство по волейбол-2 призови места

- Участие в Празничния концерт, посветен на 6 февруари-Освобождението на Бургас

- Организиране и участие в Общинския конкурс за рисунка и литературна творба, съвместно с Ротари клуб"Бургас-Пиргос""Аз, моят град и морето"-9 призови места

- Участие в Националния конкурс за рисунка "Наследниците на Дечко Узунов"-Казанлък-2 призови места

- Участие в Национално състезание по английски език "Аз общувам с Европа"-София-1 награда

- Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ - Баба Марта- уникална българска традиция /изработване на мартеници и подреждането им в изложба/

М. март 2009 г.

- Стартиране на дейности по Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас:

- Оборудване на кабинет по православно образование в СОУ"К. Петканов"

- Създаване на Клуб "Православни християнски традиции, ценности и празници"

- Организиране и участие в Общински конкурс-изложба "Мартеницата- амулет за здраве, съвместно с Етнографски музей-Бургас- 1 призово място

- Участие в Националната кампания "Направи мартеничка за сираче" под патронажа на народния представител Фатме Илияз-3 призови места

- Участие в Националния конкурс "Моите детски мечти"-София-1 призово място

- Участие в Международната изложба за детска рисунка -Токио, Япония-1 награда

- Участие в Националния конкурс "Рецептите на баба"-София-1 призово място

- Организация и участие в Националното състезание "Водата-извор на живот "Бургас-3 призови места

- Участие в Националния музикално-фолклорен конкурс "Орфеево изворче"-Стара Загора-12 призови места

- Участие в Ученически игри 2009-Областно първенство по волейбол-1 награда

-Организиране и участие в Общинския кръг на Националната викторина по БД"Да запазим децата на пътя"

- Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ- Арменски и български приказки, легенди и предания / среща с български и арменски писатели/

М.април 2009 г.

- Участие в Националния конкурс за рисунка "Пролет върху листа"-Кюстендил-1 награда

- Участие в Националния ученически празник "За хляба наш"-Благоевград-1 призово място

- Участие в Националния конкурс за рисунка "Часовниковите кули в България"-Благоевград-2 призови места

- Участие в Националния конкурс за учебна рисунка-София-1 награда

-Участие в Националния конкурс за детска карта на света "Живеем в глобализиран свят"-София-1 награда

- Участие в Национално състезание по БД и приложно колоездене-София

- Участие в Международния турнир по художествена гимнастика"Купа Берое"-Стара Загора-2 призови места

- Участие в Зонално първенство на УСШ и ОДК-Бургас-1 призово място

- Организиране на Областен кръг на Националната викторина по БД "Да запазим децата на пътя"

- Юбилеен концерт "50 години ДФТА"Радост"към ОДК

- Великденска изложба на школите по изобразително изкуство и Клуб "Православни християнски традиции,ценности и празници"

- Участие във Великденски сцени

- Открити занятия по религия-християнство със сурдопаралелка в ОУ"П.К.Яворов"и в ОУ"Св.княз Борис"

- Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ- разучаване на арменски и български народни песни и танци

М. май 2009 г.

- Участие в Националния конкурс "Казанлъшка роза"-Казанлък-3 призови места

- Участие в Международния детски екологичен форум "Зелета планета 2009"София и Москва-6 призови места

- Организиране на Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс-Бургас

- Участие в Националния конкурс за рисунка "Малките нашенци"-Казанлък-1 награда

- Участие в Националния конкурс за рисунка "Орфей-моята мечта"-Смолян-1 призово място

- Участие в Национален конкурс за рисунка "Казанлъшка роза"-Казанлък- 1 призово място

- Участие в Националния детски футболен турнир "Данон"- Зона-Сливен-1 награда и Финал-София-1 награда

- Организиране и участие в Общински концерт, по случай 24 май-Ден на славянската писменост и култура

- Юбилеен концерт "10 години ДФФ"Шарени гайтани" и представяне на нова продукция на солисти от НХ"Трепетлика"към ОДК.

- Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ- Конкурс за рисунка и есе "Два етноса- едно приятелство"

М. юни 2009 г.

- Организиране и участие на весел детски празник, по случай 1 юни-Международен ден на детето

- Организиране и участие в Международния конкурс за изкуства "Радост на брега"-Бургас-28 призови места

- Участие в Националното състезание "Природата-наш дом "-София-1 награда

- Участие в Националния конкурс за рисунка "Ябълката"-Стара Загора-2 призови места

- Участие в Международния конкурс за рисунка "На сваей зямли"-Минск, Беларус-1 награда

- Участие в Републиканския шампионат по БД и приложно колоездене по АИТ-Благоевград-1 призово място.

- Стартиране на лятна програма за свободното време на децата, предназначена за деца от 6 до 14 години: открити летни ателиета, езикова школа и игротека, спортни занимания, школа по приложно колоездене и фототуризъм

- Участие на ДФТА"Радост"в Международния фолклорен фестивал "Белая лилия"-гр. Кахул, Република Молдова

- Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ- Детски празник "Два етноса- едно приятелство"

- Участие в Национално състезание по авио- и ракетомоделизми за деца и юноши- гр. Г. Оряховица- 6 призови места

- Национален турнир по авиомоделизъм- гр. Д. Митрополия-3 призови места

- Национален турнир по авиомоделизъм за купа "Георги Маринов"- Бургас-3 призови места

- Национално състезание по ракетомоделизъм- гр. Ловеч-2 призови места

- Международно състезание по ракетомоделизми /кръг от световната купа/-гр. Каспичан-1 награда

- Международно състезание по авиомоделизъм за купа "Асен Йорданов"- София / кръг от световната купа/- 3 награди

М. юли 2009 г.

- Стартиране на дейности по проект"Почистване на площи в град Бургас и облагородяването им"към МОСВ по Програма "За чиста околна среда"

- Участие в Международен турнир по художествена гимнастика в Босна и Херцеговина-2 призови места

- Участие в турнир по художествена гимнастика за купа "Инфала"-Стара Загора-1 награда

- Участие в 3-ти кръг от Републикански шампионат по приложно колоездене "Младежта за безопасност на движението"-Приморско-2 награди

- Участие в 4-ти кръг от Републикански шампионат по приложно колоездене "Младежта за безопасност на движението"-Кранево-1 награда

М.август 2009 г.

- Стартиране на проект по Програма за публично-частно партньорство -реконструкция на двора на база "Райна Княгиня"

- Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ- Отпечатване на сборник с български и арменски приказки, песни, предания, легенди, кулинарни рецепти и кратък разговорник- "Два етноса- едно приятелство"

 М. септември- 2009 г.

- Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ- Изработване на DVD / със снимки, есета, рисунки и други материали/ по проекта

- Участие в 11 Национален конкурс за рисунка "Космосът- настояще и бъдеще на човечеството"-София-1 награда

М.октомври- 2009 г.

 • - Проект "Два етноса-едно приятелство" на ОДК-Бургас и ЦОИДУЕМ- Заключителна пресконференция за отчитане на проекта и връчване на удостоверения за участие в проекта
 • - Участие на Национално състезание по природни науки и екология-Ямбол-1 награда
 • - Участие в Национален турнир по художествена гимнастика за Купа "Хармония"-Пазарджик-1 призово място
 • - Организиране и участие в Тържествен концерт, по повод 5 октомври-Международен ден на учителя
 • - Организиране и участие в Националния конкурс за рисунка и фотография "Морето не е за една ваканция"-Бургас-9 призови места

      -     Организиране на обучителен семинар за учители от ОДЗ и ЦДГ по религия, във връзка със Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас

М. ноември 2009 г.

- Оборудване на кабинети по православно образование в СОУ"Добри Чинтулов" и ОУ"Г.Бенковски", във връзка с осъществяване на дейностите по Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас

 - Участие в Национално състезание по БД и приложно колоездене- Ловеч-1 награда

М. декември 2009 г.

- Участие в Международния турнир по художествена гимнастика за купа "Черноморец"-7 призови места

- Участие в Национален конкурс "От Коледа до Васильовден"-по календара на МОМН-София- 1 призово място

- Участие в празнични открити сцени за 6 декември и Коледа

- Организиране и участие в Първи общински конкурс за коледна картичка с духовно-нравствено послания "Рождество Христово"-11 награди

- Организиране на детска игротека, занимателен център и спортни дейности в базите на ОДК през зимната ваканция

13. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

 • - Организира цялото движение на документацията и дейността от входирането до приключването на дадена преписка и контролира изпълнението (ефедневно)
 • - Консултиране на деца с криминални прояви и техните семейства (ежедневно)
 • - Привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им (ежедневно)
 • - Обменя информация и работи съвместно с инспекторите от детска педагогическа стая (ежеседмично)
 • - Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел "Закрила на детето" (при необходимост)
 • - Обменя информация с КСУДС и неговите звена ЦРДУ и ЦОП по общите случаи (при необходимост)
 • - Работа в арт-терапевтични групи за деца като възпитателна мярка и в две групи като превантивна мярка (ежеседмично)
 • - Методическа помощ и подкрепа на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (УКПППМН) (ежеседмично)
 • - Организира кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (ежеседмично)
 • - Разглежда деянията на деца с криминални и противообществени прояви, като налага възпитателни мерки и проследява тяхното изпълнение (ежемесечно)
 • - Съвещания на обществените възпитатели с организирана сепурвизия на работата им (ежемесечно)
 • - Периодично подсигурява стаж на студенти от БСУ със специалност "Социални дейности" по дисциплината "Работа с млади правонарушители" и на студенти от Университета "Асен Златаров" със специалност "Психология", в частта изготвяне на психологически профил на деца с девиантно и деликвентно поведение и основни подходи и дейности в консултирането на деца и семейства (януари, април, юни)
 • - Съдейства на децата, излизащи от поправителни домове, възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати и Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (целогодишно)
 • - Организира дейността на консултативни кабенети за работа с деца и родители. МКБППМН поддържа два кабинета - в централна градска част и в жк "Меден рудник"(целогодишно)
 • - Прави предложения до Районен съд - Бургас за настаняване на деца във корекционно-възпитателни интернати по смисъла чл. 13, ал. 1, т.т. 11 и 13 от ЗБППМН, като представлява МКБППМН в съдебна зала при разглеждането на предложенията (целогодишно)
 • - Изготвя статистически отчет за проведените възпитателни дела и наложените мерки по Закона за БППМН съвместно с главен инспектор по детска престъпност от ОД "Полиция" (януари)
 • - Организира прожекцията на филмите на журналиста Емилия Антова - "Умирай лесно" (първа и втора част) (еднократно)
 • - Дискусия по проблемните теми от филмите на Емилия Антова - жертви на автомобилни катастрофи и жертви на рисково каране, причинили автомобилни катастрофи, с летален изход на техните приятели, доверили се на шофьор, употребил алкохол и агресивно поведение в училищна среда в СОУ "Братя Миладинови" (еднократно)
 • - Обучение на ученически лидери по проблемите на детската престъпност и наказателната отговорност, както и рискове от попадане в криминогенна среда беше организирано съвместно с Общинския превантивно-информационен център, където излъчихме филма "Умирай лесно" (първа част), разглеждащ конкретни случаи от българската действителност на агресия и терор над деца от деца, както и убийства в юношеска възраст
 • - Обучение на ученически лидери по проблемите на детската престъпност и наказателната отговорност, както и рискове от попадане в криминогенна среда беше организирана
 • - Съвместно със Соу "Елин Пелин" и на негова територия се организира великденски спортен празник и боядисване на яйца, в който бяха включени и деца, обект на МКБППМН, живеещи в комплекс "Меден рудник"
 • - Участие в множество обучителни семинари, както на секретаря на МКБППМН, така и на обществените възпитатели към него, организирани съвместно с НПО (целогодишно)
 • - Организирано обучение съвместно с общинската Комисията за превенция на трафика на хора (еднократно)
 • - Организира новогодишен детски празник за децата от групите по арт-терапия (еднократно)
 • - Участия в телевизионни предавания по тематиката на детската престъпност (периодично)
 • - Участия в заседанията на Комисия за детето (периодично)
 • - Участия в заседанията на Комисията за превенция на трафика на хора (периодично)

 

Дирекция "Човешки ресурси"

Персонал

Обща численост на общинската администрация - 440 бр., от които заетите длъжности към момента са 427.

Новопостъпили служители през 2009 г. - 59

Напуснали служители през 2009 г. - 39, от които 11 са се пенсионирали.

Конкурси:

През 2009 година са проведени 20 конкурса по Закона за държавния служител и 8 конкурса по Кодекса на труда. Назначени са общо 18 държавни служители, от които четирима на ръководни длъжности. Назначените чрез конкурс по трудово правоотношение са 14. Информацията, относно провежданите конкурси продължава да се поддържа в сайта на общината, раздел "Кариери".

Обучение:

25 служители от общинската администрация със съгласието на кмета на общината се обучават във ВУЗ за придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен.

11 служители от общинската администрация са приключили  обучението си по многомодулните специализации "Управление на администрацията", "Организация на административната дейност и процеси" и "Европейска административна практика" в БСУ по проект на закритото Министерство на държавната администрация и административната реформа.

157 служители са преминали курсове и семинари чрез вътрешно обучение по различни теми.

101 служители са участвали в други курсове и семинари за повишаване на квалификацията.

Длъжностни и поименни разписания

Съгласно утвърдените от Общинския съвет натурални показатели са изготвени  длъжностните и поименни разписания по функции и дейности - общинска администрация и други бюджетни дейности за 2009 година. При възникнала необходимост през годината по предложение на заместник-кметовете се извършва промяна в разписанието на длъжностите.

Длъжностни характеристики

През 2009 г. продължава актуализирането и разработването на нови длъжностни характеристики, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 за длъжностните характеристики на държавните служители. Същите своевременно се връчват на общинските служители.

Атестиране на персонала

В съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в администрацията през периода 01.12.2008 г. - 30.11.2009 г. се проведоха трите етапа на атестиране и оценяване на всички общински служители.

 

В дирекцията се водят следните регистри:

- За назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала;

-   За ползване на платени и други отпуски;

- За провеждането на инструктаж на служителите за безопасни условия на труд;

-  Входящ регистър на болничните листове;

- Регистър за лични формуляри на служителите, относно завършено образование и квалификации;

- Регистър  за преминалите обучение служители;

- Електронен регистър за провеждащите се конкурси по Закона за държавния служител;

 - Регистър за декларациите по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

Отчети

- Тримесечни и годишни статистически отчети пред Статистическо бюро Бургас;

-  Информация в електронен вид /ежегодно/ за годишния доклад за състоянието на държавната администрация;

- Годишен отчет за служителите пред Регионален център по здравеопазване;

-   Други отчети при необходимост.

 

 

Дирекция "Административно обслужване"

 

Целите и задачите, които си поставя дирекция "Административно обслужване" са в посока:

 • - постигане удовлетвореност на клиентите - физически или юридически лица от обслужването от служителите на Община Бургас;
 • - разумно управление на собствеността - административни сгради; снабдяване на администрацията с консумативи и осигуряване на добри условия за труд;
 • - пестеливо разходване на бюджетни средства от дирекцията;
 • - качествено предоставяне на цялата гама административни услуги;
 • - безпроблемно от организационна гледна точка провеждане на заседанията на Общински съвет.

В изборната 2009 г. основната тежест по провеждането на изборите за членове на Европейски парламент на 07.06.2009 г. и изборите за народни представители на 05.07.2009 г. се падна на дирекция АО. Изборите бяха перфектно организирани и проведени на територията на общината. Оценката е дадена от РИК - Бургас.

Община Бургас е сертифицирана по Системата за управление на качеството ISO 9001:2000, но промяната във версията на стандарта ни подтикна своевременно да преминем към новата версия и да променим документацията. Въведохме новата версия /ISO 9001:2008/ от 30.07.2009 г., а сертификационният одит се проведе и премина успешно на 20.10.2009 г. пред Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification.

Дирекцията подготви технически задания и чрез процедури по НВМОП се осъществиха следните обществени поръчки:

 • - За първи път беше избран мобилен оператор и въведени лимити за мобилните телефонни разговори. Чрез новия избор и конкурентната среда между операторите се постигна спад на разхода за тази услуга с близо 40%, а с въведения лимит - преразхода влиза в общински бюджет;
 • - С цел енергийна ефективност се извърши основен ремонт на административната ни сграда на ул. "Конт Андрованти" и се смени амортизираната дървена дограма с пластмасова;
 • - Продължи тенденцията от 2008 г. за основен ремонт и създаване на отлични условия на труд и придобиване на представителен вид на сградите на кметствата в с. Брястовец, Братово, Миролюбово, Изворище, Димчево и кв. Лозово;
 • - Избрана беше фирма за изработка и доставка на мебели, с чиято услуга напълно се обновиха кабинети в Община Бургас, а новоизграденото кметство в с. Изворище беше изцяло обзаведено;
 • - Избра се фирма за доставка и монтаж на климатична техника и се климатизираха още 12 общински помещения. Беше извършена пълна профилактика на климатичната техника в териториалните дирекции "Приморие" и "Освобождение" и навременни ремонти за всяка повредена климатична машина;
 • - Избра се фирма и започна електронното архивиране на семейните регистри. Това ще продължи и през 2010 г., защото процесът е трудоемък, а Община Бургас е голяма и обемът от регистри изисква повече време за обработка;
 • - Избра се застраховател, при който застраховахме общинските сгради и техниката - компютри, периферни устройства, мултифункционални устройства и др.;
 • - Чрез обществена поръчка се избра фирма за доставка на канцеларски материали и консумативи;
 • - За първи път се избра чрез обществена поръчка и фирма за изработка, печат и доставка на формуляри;
 • - Има избрана фирма за поддръжка на телефонната централа в Община Бургас;
 • - Проведе се процедура за избор на фирма за почистване на допълнителни помещения, необхванати от първоначалния списък на почистващата фирма.
 • - През месец декември се избра и фирма за абонамент на вестници и списания за общинската администрация. Целта е намаляване на обема на печатните издания, спазвайки антикризисната програма на Общината, което няма да доведе до спад на информираността на колегите, тъй като имат Интернет, но се наблегна повече на специализираните издания.

Организира се и се извърши текущ ремонт на канцеларии в общински сгради, като кабинетите придобиха нов облик. До края на 2009 г. се поставиха метални врати на резервоарното помещение към котелното и на помещенията за архив с цел противопожарна безопасност. Със същата цел оборудвахме кметствата, териториалните дирекции и Ритуалната зала с пожарогасители.

С цел оптимизиране на разходите за телефонни разговори на стационарните телефони се направи задълбочен анализ и се направи предложение за закриване на 30 стационарни телефона и 3 наети линии, като по този начин няма да се ограничи възможността за провеждане на телефонни разговори от служителите и възможността  гражданите да се обръщат към администрацията, защото от 2008 г. в Община Бургас има автоматичен вход, който предоставя това.

Община Бургас спечели проект по "Красива България". Изпълниха се следните мероприятия в сградата на Общината:

 • - Смяна на дограма, която е от построяването на сградата 1943 г. и е много амортизирана. Това е важна крачка в посока енергийна ефективност и добри условия за труд;
 • - Смяна на осветителни тела с енергоспестяващи и естетически;
 • - Почистване на облицовъчния камък в коридорите, боядисване на тавани и т.н.

Извърши се профилактика на котелното помещение и подготовка за новия отоплителен сезон.

Навременно се обработват, съгласно правилата на СФУК всички фактури по сключени договори, вкл. и фактурите за разход на ток, вода, топлоенергия, телефони, пощенски услуги и др. в общинските сгради, териториалните дирекции и кметствата. С цел оптимизиране на получаването и обработването на фактурите, се направи предложение и се премина към електронно получаване на фактури, което ще доведе до по-бързото им предвижване и плащане. Това спестява средства за лихви. За по-лесно и разбираемо обработване се осъществи комбиниране на фактури по дейности.

С цел оптимизиране работата на "домакина" към отдел "Канцелария" се въведе използването на компютърна програма.

В дирекцията се актуализира Деловодната инструкция и се създадоха:

 • - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Бургас;
 • - Инструкция относно механизма на обработване но лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване;
 • - Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни.
 • - Създадоха се актуални технологични карти на всички административни услуги.

През изминалата 2009 г. в деловодството на ЦАО са регистрирани 20181 броя документи, което представлява два пъти и половина повече в сравнение с 2008 година, издадени са 185 броя удостоверения за трудов стаж - УП-3 и 117 броя удостоверения за възнагражденията на гражданите - УП-2. В общинския архив са приети допълнително документи на ликвидираните "Работническа поликлиника при НХК Бургас" и "МЦТПО - Бургас". Регистрираните писмени жалби на гражданите са 1907 броя. Подадени са 12 заявления за достъп до обществена информация, на които е предоставена такава.

Само в приемните дни на Кмета на общината са участвали 347 граждани и юридически лица, а в приемните дни на зам.-кметовете - 395 граждани. Характерното е, че основните въпроси, които поставят, са свързани най-вече с проблематиката по: възстановяването на земи; строителството и жилищните им потребности. По същите проблеми са и големият брой жалби.

Нарасналият обем на работа наложи изработката и поставянето на допълнително информационно табло на сградата на общината. В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица. В резултат на това са направени над 150 публични обявления, което представлява близо 65% повече от предходния период на 2008 година.

До този момент на 2009 г. служителите отдел "Канцелария" и сектор "ООбК"  са участвали в подготовката и провеждането на 14 заседания на Общинския съвет, в дейността на 145 заседания на постоянните комисии към Общинския съвет. Освен това във временните комисии, образувани за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети - 14 заседания, както следва:

 • - комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - 4 заседания;
 • - комисия за избор на съдебни заседатели - 3 заседания;
 • - комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" - 5 заседания;
 • - комисия за съфинансиране на проекти на НПО - 2 заседания.

С цел намаляване на разходите от наем, се наложи заседанията на Общинския съвет да се провеждат в  зала в сградата на Областна управа.

Служителите на отдел "ГРАО" са издали за 2009 г.: Удостоверения по АПОН - 4951 бр., Удостоверения за брак в чужбина - 129 бр., Заверки на документи за чужбина, Удостоверения за наследници - 1507 бр., Препис-извлечения от акт за смърт, Заявления за настоящ адрес - 5900 бр., Заявления за постоянен адрес - 7138 бр., Разводи по КМЧП - 23 бр.

В отдел "ГРАО" са кодирани : 3194 раждания, 714 разводи, 2889 бракове, 3186 данни за смърт, правни ограничения - 17 бр., промяна на гражданство - 39 бр., промени в актовете за раждане - 1392 бр., промени в актовете за брак - 2 бр., обработка и корекция на постоянни адреси - 8043 бр., а на настоящи адреси - 8992 бр., записи по ЛРК -3627 бр., корекции по ЛРК - 11705 бр., вписани особени бележки - 3286, корекции роднини - 2820. Приблизителният брой на обработените от служители на отдел "ГРАО" документи - 50000.

Съставени са записи на починали лица до 1990 г. - 2998 бр., с цел по-облекченото електронно търсене.

Резултатите от изпълнението на посочените мероприятия през изминалия период показват, че поставените цели са изпълнени. Обемът от административни услуги е голям , но служителите от отделите на дирекцията се справят качествено, в срок и с много добра култура на обслужване.

            Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

 

Въпреки намаления с повече от два пъти в сравнение с 2008 г. бюджет за развитие на информационните системи и през 2009 г. успешно се реализират проекти за постигане на основните приоритети в управленската програма на Община Бургас.

 

Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

1. Изградени са четири зони със свободен интернет достъп - Гаров площад, площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и районът около него, с което зоните със свободен интернет достъп са увеличени двукратно, а общият им брой е 7, заедно с изградените през 2008 г. зони в ТИЦ, сградата на Община Бургас и площадът пред Община Бургас.

2. Обновена е интернет-страницата на ТИЦ.

3. Разработени са интерактивни карти и пътеводители, които са поставени както на интернет-страницата на ТИЦ, така и на разположения там киоск, с което се дава възможност на гостите на града да се запознаят по атрактивен начин със забележителностите му и да получат ориентир за интересуващите ги обекти.

4. Създадена е нова, със съвременен дизайн и функционалност интернет страница на Общински съвет Бургас, като с помощта на модерен административен модул информацията на тази страница се обновява във възможно най-кратки срокове.

 

Открито и динамично управление на Община Бургас.

1. Интернет страницата на Общината се поддържа в процес на непрекъснато развитие и обновяване, като резултатът от това е спечелването на престижното второ място в десетия юбилеен конкурс "БГ Сайт" в категорията "Публична администрация и НПО".

2. Сайтът на Община Бургас е даден като пример за добра практика на откритост и прозрачност в Наръчника за прилагане принципите на добро управление, издаден от Омбудсмана на Република България през 2009 г.

3. Администрацията е модернизирана с 25 нови компютърни конфигурации, един сървър, съвременна принтерна и копирна техника.

4. В мрежата на общинската администрация се включват и административните служби в кварталите Крайморие, Банево и Ветрен.

6. Извършва се засилен контрол по прилагане на процедурите и правилата за информационна сигурност.

7. Продължава развитието на информационната структура от виртуален тип, като са добавени допълнителни лицензи, повишено е нивото на защита на софтуера и базите данни и е осигурена архивираща система за автоматизиран архив на данните.

8. Усилено се работи в посока компютъризиране на процесите по управление на знанията в Общината, чрез прилагане на иновативно  и непознато до сега в българските общини решение - електронна система за управление на знанията и електронни курсове за обучение. Разработени са електронни курсове за обучение и тестове по ISO 9001:2008, 14001:2004 и 27001:2005. В процес на разработка са електронни курсове и тестове по компютърна грамотност.

9. Разработен е електронен регистър на етажната собственост.

10. В актуално състояние се поддържат всички операционни системи и ползваните програмни продукти, като изцяло е подновена версията на продукта за управление на общинската собственост.

11. Пуснат е в действие нов интернет базиран геопортал с възможност за извеждане на различни справки и визуализиране на резултатите върху картата на общината.

 

През 2009 година дирекция Управление на Общинската Собственост е подготвила и входирала за разглеждане в Общинския съвет 135 докладни записки относно управление и разпореждане с общински имоти.

При планирани приходи от разпореждане с общинска собственост в размер на 13 100 хил. лв. до 31.12.2009 год. са постъпили 4 590 хил. лв.

Разпорежданията са както следва:

 • 1. За търгове за отдаване под наем на нежилищни обекти-общинска собственост са входирани 6 докладни записки за общо 27 имота.
 • 2. Придобити са 2 имота - 1 за изграждане нa КПС с. Рудник - Черно море и 1 за изграждане на КПС в кв. Горно езерово.
 • 3. За прекратяване на съсобствеността в чрез продажба на миноритарната част на общината са входирани 38 докладни записки.
 • 4. За продажба на общински терени върху които има построени сгради с отстъпено право на строеж върху държавна или общинска земя са входирани 27 докладни записки за 27 имота.
 • 5. .По реда на §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС са входирани 12 докладни записки отнасящи се за 27 имота.
 • 6. За доброволна делба на съсобствени имоти са входирани 5 докладни записки за 13 имота. По този ред Община Бургас е придобила 13 имота с пазарна стойност 1238671 лв.
 • 7. Учредяване на право на строеж за изграждане на трафопостове на EVN са входирани 13 докладни записки за 17 имота.
 • 8. За учредяване на право на строеж на обекти, придобили траен градоустройствен статут са входирани 5 докладни записки за 5 имота.
 • 9. За продажба на общински нежилищни имоти чрез търг са входирани 10 докладни записки за 73 имота. От тях са разпоредени 21 имота. Останалите непродадени имоти ще бъдат включени в програмата за разпореждане с общинска собственост за 2010 г..
 • 10. За продажба на общински жилища е входирана 3 докладни записка за 8жилища. От тях са разпоредени 2 жилища.
 • 11. Започна разглеждането на преписки по §4 от ЗСПЗЗ. Извършени са огледи на имотите във в.з. "Боровете" и в.з. "До стопански двор", съставени са протоколите на комисиите и са внесени 10 докладни записки за приключване на 93 бр. преписки във в.з. "Боровете" и в.з. "До стопански двор" Продължава работата по установяване на правата на собственост и подготовката на докладни записки за приключване на процедурите.

 

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти за общинска собственост. За 2009 година са съставени 615 акта за общинска собственост. За всеки имот се съставя досие и се завежда в регистъра на общинската собственост.

Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти. В електронен вид достъпни са около 4000 акта чрез сайта на Община Бургас. Проблемни са 2000 акта, коиото са създадени със стара версия на програмния продукт за съставяне на актове и е невъзможно конвертирането на базата данни. Друг проблем е големият обем информация, което не винаги дава възможност за преглед на актове в големи съвкупности. И на двата проблема се търси рационално решение.

 

ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛИ "ОФК", "КИИТ" И "ИААНД"

ПРИ ДИРЕКЦИЯ "УКОРС"

      

Служителите от дирекция "УКОРС" при Община Бургас извършват ежедневни проверки за спазване разпоредбите на следните нормативни актове: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Наредба за преместваемите обекти, рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, Закон за движението по пътищата, Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. При констатиране на нарушения съставят актове за установяване на административни нарушения, като въз основа на тях се издават наказателни постановления, с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. В отдел "ИААНД" се изработват наказателни постановления по съставени АУАН за констатирани нарушения по Наредбата за опазване на обществения ред на територия на Община Бургас от служители на ОДМВР-Бургас и ЗЖУ-Бургас.

Служителите от дирекция "УКОРС" самостоятелно и съвместно с органите на МВР са участвали в обезпечаването на обществения ред при провеждането на мероприятия, организирани от Община Бургас: Великденски и други църковни празници, Коледни и Новогодишни празници; празници, посветени на Деня на славянската писменост; Детски Фолклорен фестивал; Откриване на "Флора - Бургас"; национални конкурси за песни "Сладкопойна чучулига" и "Бургас и морето"; Международен Фолклорен фестивал; МТВ Фестивал "Духът на Бургас"; Турнири по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова" и "Гранд При"; Международен турнир по спортни танци; мероприятия по спортна "Седмица на морето"; колоездачни и рали състезания; изложби; Национални празници; при провеждане на избори за Европейски парламент и Парламентарни избори и много други обществени, спортни и културни прояви.

Извършва се ежедневен контрол по опазване на обществения ред, с цел предотвратяване продажбата на наркотични и упойващи вещества в района на училищата на територията на гр.Бургас, включително и денонощен контрол в Приморски парк.

Съвместно със служителите на Пътна полиция "КАТ" се осъществява ежедневен контрол по неправилно паркирани МПС на територията на град Бургас по улици и тротоари, както и в зелени площи, дворове на учебни и детски заведения, като същите са принудително премествани с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите са съставяни актове. За описания период са репатрирани 6799 броя МПС.

Съвместно със служители от СПОММ при ОДМВР - Бургас, периодично се извършват проверки на нерегламентирани стокови борси и тържища.

С оглед опазване на обществения ред и осигуряване на спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите и гостите на град Бургас, инспекторите стриктно контролират пропускателния режим за преминаване на автомобили в Централна градска част и "Приморски парк", в сформирани съвместни патрули със служители от ОДМВР - Бургас. За зареждане на търговски и други обекти, находящи се в тези части на града ни, в отдел "ИААНД" се изготвят пропуски за движение и престой в пешеходните зони и Приморски парк. За цялата 2009г. са издадени 178 броя. На основание Протокол № 25/29.06.01г. на Общински съвет гр. Бургас, с който е определена месечна такса от 50 лв. за издаване на пропуск за преминаване на автомобили в Централна градска част и "Приморски парк" са платени такси в размер на 30000 лв.

Инспекторите извършват нощни проверки по спазването на работното време на търговските обекти, мерките за недопускане в заведенията на лица с огнестрелно и друго оръжие, както и посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и други обществени места от лица до 18 години. В отдел "ИААНД" се изготвят разрешения за удължено работно време на търговските обекти. За 2009 г. са издадени 213 броя. 

Периодично се провеждат мероприятия по демонтиране на антипаркингови съоръжения, монтирани без разрешение по улици и тротоари, публична общинска собственост, с които се заграждат същите и се затруднява движението на пешеходците.

Осъществява се контрол по график за недопускане влизането на превозни средства с животинска тяга в централна градска част. При констатиране на нарушения, същите са репатрирани с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите са съставени актове. За 2009г. са репатрирани, съответно съставени 17 броя АУАН. Контрол се извършва и с цел опазване от повреждане и замърсяване със строителни и други отпадъци на улици, паркове, градини и зелени площи, строителни замърсявания и изхвърляне на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места; поставяне на афиши, плакати и други информационни материали извън определените места; опазване на общински дървета, цветя и храсти от нерегламентирано отсичане, изкореняване и късане; контрол по носене или ползване на хладни оръжия на обществени места или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие; контрол по отглеждането, пашата и свободното пускане на животни в границите на населените места на територията на Община Бургас, както и разхождане на кучета в дворовете на учебни и детски заведения или извън забранените места, но без каишка и намордник; контрол по извършване на търговска дейност на открито без разрешение, както и продажбата на храни на открито; контрол с цел предотвратяване на продажбата на тютюневи и спиртни напитки на лица до 18 години, както и консумацията им от тези лица. Осъществява се контрол по изпълнение заповедите на кмета на общината, издадени в изпълнение на неговите правомощия по чл.44, ал.2 от ЗМСМА.

Ежедневно се контролира нерегламентирано поставени на територията на общината рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти за търговска дейност - поставени без разрешение, в противоречие с издадено разрешение, когато срокът на разрешението е изтекъл или не отговарят на други изисквания, определени в Наредба за преместваемите обекти, рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. На нарушителите се съставят АУАН и се провеждат процедури по премахването на тези обекти. За 2009г. от служителите на дирекцията са проведени 99 броя процедури.

Извършва се съдействие на общинската администрация за опазване на общинското имущество. Инспекторите съдействат и участват в съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите структурни звена на администрацията. Оказва се съдействие по принудително премахване на гаражи и други постройки, поставени на територията на Община Бургас без разрешение, както и по обезопасяване на територии при опасни обекти от срутване с цел предотвратяване на инциденти.

Инспекторите са съдействали на спасителния отряд на "Гражданска защита" и "Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението" в много случаи на критични ситуации - пожари, наводнения, случаи на удавяния, аварии, бедствия, катастрофи, с цел спасяване на човешкия живот и опазване здравето и имуществото на гражданите.

При влошени метеорологични условия и други критични ситуации, инспекторите със специализирано оборудване и технически средства обхождат територията на Община Бургас и оповестяват населението и при необходимост подпомагат работата на специализираните органи и фирми.

Служителите на дирекцията осъществяват ежедневни проверки по писмени жалби, искания, заявления на граждани, на които се изготвят и изпращат пълни и компетентни отговори до жалбоподателите в срок. За 2009г. са постъпили и отработени 165 писмени жалби. Проверки се извършват незабавно и по сигнали на граждани и от дежурните на ОДМВР, които постъпват денонощно в дежурната на Община Бургас - скъсани проводници, ел. и ВиК аварии, пожари, наводнения, замърсявания, разливи, обгазявания, пътнотранспортни произшествия, съборени дървета и клони, нарушения на обществения ред, нарушения на работното време на търговските обекти, междусъседски отношения, нарушена инфраструктура, неработещо улично осветление и други обстоятелства, застрашаващи здравето и спокойствието на гражданите. Създадена е синхронизация с обслужващите фирми и отговорните служители от общинската администрация с цел бързото и компетентно реагиране, като е въведена и обратна връзка с гражданите.

На основание чл.43, ал.4 от Закона за административните нарушения и наказания, инспекторите са осъществили връчване на множество актове за установяване на административни нарушения, съставени от контролни органи от други градове на страната, дадени за връчване на Община Бургас. За 2009 г. са връчени 68 броя.

Със своя стремеж към непрекъснато обучение и усъвършенстване, служителите от дирекцията изпълняват своите задължения точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната, Устройствения правилник на Община Бургас и другите законови и подзаконови нормативни актове. Служителите обслужват гражданите професионално, културно и етично, като се стремят да запазят доброто име на общината и повишат доверието на гражданите. За компетентното изпълнение на служебните им задължения, на служителите от дирекцията ежедневно се провеждат юридически консултации.

За цялата 2009г. от служителите на дирекция "УКОРС" са извършени контролни проверки като са съставени 8893 броя АУАН. Съставените АУАН от служителите на ОДМВР - Бургас и ЗЖУ по Наредбата за опазване на обществения ред на територия на Община Бургас, по които в отдел "ИААНД" се изработват наказателни постановления са 700 бр. Издадените наказателни постановления са 8689 броя с обща стойност на наложените глоби 1249027 лв. Събрани са суми по 3213 броя наказателни постановления за 173318 лв. В АДВ за принудително събиране са изпратени 1249 броя НП за 197940 лв.

Брой на съставените актове за 2009 г. от служителите на дирекция "УКОРС", както следва:

 • 1. По ЗДвП (паркиране на забранени места) - 5858 бр.
 • 2. По ЗУТ (поставяне на преместваеми обекти без разрешение, чл.56) - 9 бр.
 • 3. По НООРТОБ - 2646 бр.
 • 4. По НПОРИДТОБ - 318 бр.
 • 5. По НУОПЧТОБ - 1 бр.
 • 6. По НИПОЗСОБ - 2 бр.

Благодарение усилията на състава на дирекцията е увеличена събираемостта на наложените глоби. Ежемесечно се подава справка до директорите на териториалните дирекции за констатираните нарушения на територията на съответната дирекция. С цел повишаване събираемостта на глобите, на основание чл.41 от ЗАНН, при констатиране на административни нарушения актосъставителят изземва и задържа веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, които се връщат на нарушителя след влизане в сила на НП и заплащане на глобата. Електронен регистър за наказателни постановления в деловодна програма "Акстър" е свързан с програма "Акстър каса" и програма "Акстър вземания" и всяко влязло в сила НП автоматично се отразява на касите на Община Бургас като задължение. Съответно всяка касиерка има информация, дали конкретното лице има задължение към общината по наказателни постановления. След погасяване на задължението на каса, автоматично се връща информация в програмата за всяко платено НП, номер на ПКВ и дата на плащане.

 

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама"

За изминалата 2009г. Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" отчита ежегодното изпълнение на законоустановените дейности по административно обслужване, в т.ч.: прием и обработка на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси  - за новопридобити недвижими имоти и превозни средства, за облагане с патентен данък и за определяне на такса битови отпадъци; както и по издаване на документи - удостоверения за данъчна оценка, за декларирани данни, за наличие и липса на задължения към общината.

Съставяни са своевременно актове за административни нарушения на ЗМДТ, издавани са наказателните постановления и се отчита съществено увеличение в приходите от глоби и имуществени санкции.

В приходната част на бюджета по отношение на местните данъци се отчита общо изпълнение, като по някой видове данъци има съществено преизпълнение.

За повишаване приходите през изминалата година са извършени заплануваните контролно-ревизионни дейности: връчени заповеди за ревизии, приключили с ревизионни доклади, въз основа на които са издадени съответни ревизионни актове и актове за установяване на публично общинско вземане за такса; издадени и изпратени са актове за установяване на задължения по декларации и покани за доброволно изпълнение.

Бяха извършени и допълнителни дейности свързани с контрол на декларирането и за събиране на натрупани задължения за предходни години: по данни подадени от "Пътна полиция" бяха изпратени  съобщения за подаване на декларации за недекларирани МПС; по разрешителни за въвеждане в експлоатация; по предоставени от Агенция по вписвания нотариални актове и въз основа на проверки по обекти бяха изпратени  съобщения за подаване на декларации за недекларирани недвижими имоти; бяха масирано разпращани съобщения-покани за заплащане на просрочени задължения за минали години; бяха подготвени и предадени за принудително събиране в АДВ множество преписки, като към задължени лица, които след щателно издирване не са открити на посочения от тях адрес, се публикуват съобщения в сайта от Община Бургас.

 

Дирекцията "Икономика и стопански дейности".

 

НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" 

А. Дейности свързани с икономиката на Община Бургас

•1.     Поддържане на база данни за икономиката на Община Бургас по икономически показатели и икономически тенденции;

•2.     Излезе от печат вторият икономически каталог на Община Бургас на английски език, който е достъпен за всички интересуващи се и на български език в интернет страницата на Община Бургас.

•3.     Съгласно споразумение между Община Бургас и Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес работи информационно-консултантска услуга, която може да  се ползва на фронт -офиса на Община Бургас и е достъпна и on-line в интернет страницата на Община Бургас.

•4.     Провеждане на периодични срещи с ръководствата на браншовите организации на територията на Община Бургас за сътрудничество в решаването на конкретни проблеми на организациите. Във връзка с нелоялната конкуренция в хлебопроизводството са подадени 21 броя сигнали до съответните институции за нерегламентирани цехове за производство на хляб и хлебни изделия на територията на Община Бургас. От страна на компетентните институции за констатираните нарушения са издадени предписания, съставени са актове за установяване на административни нарушения, а  няколко от проверените обекти са трайно затворени. Общинска администрация активно участва в борбата срещу "сивия" сектор в бранша.

 

Б. Дейности, свързани с търговските дружества със 100 % участие на Община Бургас в капитала

- Състояние на търговските дружества за 2009г.

Във връзка с намаляване негативните последици от финансовата криза в началото на 2009 г. общинските търговски дружества разработиха антикризисни програми насочени главно към ограничаване на всички текущи разходи и търсене на  начини за увеличаване на приходите или запазването им на равнището на 2008 г.

Всички търговски дружества в изпълнение на антикризисните си програми са оптимизирали текущите си разходи и персонал. Запазени са нивата на работните заплати.

През 2009 година икономическата криза се отрази негативно в почти всички сектори на икономиката. Спада в отделни браншове, като строителство, хлебопроизводство, потребление на услуги и намалената покупателна способност на потребителите определено оказa влияние и върху дейността на общинските търговски дружества в посока намаление  на приходите. В тази връзка общинска администрация и ръководствата на дружествата предприеха действия за търсене на начини и резерви за стабилизиране на финансовото им състояние - анализ на нерентабилните производства, търсене на ниши в продуктовата гама и предлаганите услуги.

 В резултат на тези действия през 2009 година се очаква да приключат на загуба само 4 от общо 18 търговски дружества, като "Медицински център 1" ЕООД и "Аптеки" ЕООД реализират загуба от дейността си, а другите две медицински дружества реализират загуба от начислени амортизации, вследствие на инвестирани собствени средства в медицинска апаратура.

Очакваният дивидент за Община Бургас през 2010г. е в размер на 420 хил.лв. Като се има пред вид, че това са резултати в момент на икономическа криза, считаме че общинските търговски дружества, в резултат на предприетите антикризисни мерки, работят добре.

- Състояние на общинските предприятия за 2009г.

Общински имоти - Планираната субсидия за 2009 г. бе в размер на 1 500 000 лв. Отчетени са разходи за  издръжка на дейността 1 291 890 лв. Изпълнението е 86,1% . Реализираните приходи от наеми за 2009 г. възлизат на 3 310 хил.лв. Изпълнението на приходите е 99,1%. Отчетеното неизпълнение от 0,9% се дължи на негативните последици от икономическата криза, която принуди наематели, спечелили общински обекти на търг да се откажат от тях поради невъзможност да заплащат определения месечен наем. По тази причина за периода м.септември-м.декември 2009 г. в приходната част на бюджета не постъпиха 80 хил.лв. приходи от наеми от нежилищни имоти.

От 01.01.2009г. се създаде нова ремонтна група за извършване на неотложни ремонти и отстраняване на аварии в общински имоти. С цел подобряване състоянието на сградния фонд и обновяването му от новосъздаденото звено се извършиха съществени ремонти на общински сгради, детски градини и инфраструктура. До 31.12.2009г. са извършени общо ремонтни работи на стойност 310 хил.лв. в т.ч. на общински жилища - 67 хил.лв.;общински нежилищни имоти- 243 хил.лв.

Спортни имоти, паркинги и гаражи - В отчетния период ръководството на ОП"СИПГ" обърна особено внимание на дейността и експлоатацията на специализираните автомобили, модернизирането на основните обособени паркинг зони, ревизирането на сключените със старото ръководство договори за наем. Предвид потребностите на транспортната инфраструктура приоритетно усилията на ръководството бяха насочени към подобряване на условията на паркинг услугата, в това число по - голям брой места за паркиране, по - голяма сигурност, както и модернизация на паркинг - инфраструктурата. Чрез въвеждането на технически иновации се постигна по - добро качество на обслужването,  намаляване на разходите по отношение на човешките ресурси и значително повишаване събираемостта на таксите, респективно постъпленията в общинския бюджет. Реализирани приходи за 2009 година в размер на 2 036 хил.лв. , които са с ръст от  23% спрямо 2008 г.

 Дейности по направления:

 • - С внедряването на автоматизирана паркинг система за паркинг- хотел "България" се подобри обслужването на гражданите и контрола при таксуване на лица ползващи услугата, максимално се оптимизира използването на наличния ресурс и почти изцяло е елиминирана необходимостта от човешки фактор при обслужването на обекта, което от своя страна значително повиши приходите на ОП "СИПГ", респективно на Община Бургас.
 • - На Общинска сесия е приета промяна в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Бургас, в която наредба е регламентирано въвеждането на зони за кратковременно паркиране ("Синя зона"). С Наредбата Община Бургас регламентира и контролира паркирането като го превръща в достъпна и удобна услуга за всички жители на града, а не в лукс. Паралелно ще отговори на необходимостта от облекчаване на транспортния трафик. Целта е да създаде нормативни предпоставки, с които макар и частично да създаде контролирано и целесъобразно паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Бургас.
 • - Община Бургас закупи и 3-ти автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове, поради това че двата специализирани репатриращи автомобила са недостатъчни да се справят с проблеми като трафика и паркирането в Бургас. Приходите от репатриране на леки автомобили и джипове са в размер на 386 хил.лв.

- Извършeни контролни дейности през периода

За стабилизиране дейността на всички общински търговските дружества са извършени следните дейности от отдел "Икономика" :

1. През месец Януари 2009г. Кмета на Община Бургас утвърди план за приходите, разходите и финансовите резултати на търговските дружества по месеци. На всяко тримесечие, заедно с управленските доклади на управителите на дружествата и директорите на общинските предприятия се извършва анализ на дейността им и очакваните резултати.

2. Извършен е анализ и оптимизация на:

 • - вътрешната нормативна база и надеждност на системата за вътрешен контрол, както и уеднаквяване на някои счетоводни операции и счетоводната политика на дружествата.
 • - управленска структура
 • - ефективност на активите
 • - обезпеченост с техника и апаратура
 • - състояние на материалната база и проблеми

      3. Създадена е информационна база данни за :

 • - ежемесечно изпълнение на план-програмата за годината
 • - досие на всяко ТД включващо:
 • - правен статут
 • - численост
 • - сключени договори
 • - кредити
 • - сертификати и лицензи
 • - стратегии и др.

     4. Във връзка с контрола по финансовото състояние и дейността на дружествата са извършени следните тематични проверки:

 • - Тематична проверка във всички търговски дружества, относно процедурите на отдаваните от тях обекти под наем. Проверката обхвана 169 броя обекти, отдадени под наем.
 • - Тематична проверка за определяне на наемните цени в общинските лечебни заведения.
 • - Тематична проверка за сключените договори на дружествата с рекламни агенции и медии за периода 2008-2009г. и предприемане на мерки за недопускане на нарушения.
 • - Участие на експерти от общинска администрация в провежданите тръжни процедури от търговските дружества.
 • - Пълен финансово икономически анализ на «Аптеки» ЕООД и предложение и подготовка за вливане в «Бургаски пазари» ЕООД.
 • - Ежемесечен контрол по отчета за приходи и разходи, относно дейността на търговските дружества през годината.
 • - Презентиране на финансовите показатели на общинските търговски дружества пред медиите.

5.Разработен е проект на нова "Наредба, за реда по който Община Бургас участва в управлението и упражняване правото на собственост на търговските дружества" и е предоставен за обсъждане.

6. Извършен е одит на маркетинговата дейност на немедицинските търговски дружества.

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ».

"Транспорт"

За 2009г. от страна на Община Бургас са осигурени финансови средства за социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани в размер на 5 549 895 лв., като от  услугата са се ползвали общо 184 322 души.

 Осигурени са финансови средства в размер на 259 274,50 лв. - за социални разходи за общинска дейност "Превоз на трудно подвижни лица"  и "Превоз на деца и младежи с увреждания". От услугата са се възползвали средно месечно 1694  трудно подвижни лица и 775 деца и младежи с увреждания.

 През 2009г., Община Бургас получи покана и се включи в проекта Mediate, който обединява 20 европейски града и 10 европейски организации на хора с увреждания, възрастни хора и други групи, които срещат трудности с ползването на градския транспорт. Целта на проекта е  да допринесе за развитието на градска транспортна система, чрез определяне на  показатели за достъпност и обмяна на  опит. Община Бургас ще има възможност да ползва готови модели от политиката на други държави в това направление, както и да реализира свои идеи. Сред градовете-участници в Mediate са Лондон, Мадрид, Барселона, Осло, Прага и Единбург. Част от показателите за достъпност на градската среда, определени в резултат на работните срещи по проекта са заложени в изготвения проект за отдаване на концесия на спирките на масовия градски транспорт и проектът за интегриран градски транспорт по програма "Джаспърс".

Реализираните приходи за 2009 година от отдел "Стопански дейности" са:

 • 1. Приходи от категоризация на туристически обекти, в размер на 54 430лв., което е завишение с 55% спрямо 2008г. Категоризирани са 144 бр. обекти. Извършени 103 бр. промени в категоризирани туристически обекти, 29 бр. прекратени категоризации и направени 24 отказа, поради нередовности в представените документи. От инспекторите в отдела са извършени 142 бр. проверки на място по туристическите обекти, като за установените нарушения са съставени актове и издадени наказателни постановления.
 • 2. Приходи от туристическа такса, в размер на 315 096 лв., което е завишение спрямо същия период на 2008г. с 12%. В резултат на проверки от страна на инспекторите в отдела са констатирани 2800 нощувки, укрити и нерегистрирани от самостоятелни стаи и хотели през летния сезон, за които е събрана съответната туристическа такса.
 • 3. Приходи от разрешителни за таксиметрова дейност и съгласуване на маршрутни разписания в размер на 61 605 лв., което е завишение с 6,66% спрямо предходната година, като са издадени 873 броя разрешителни за таксиметрова дейност и съгласувани 27 броя маршрутни разписания. По инициатива на Община Бургас периодично са извършвани съвместни проверки със служители на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", свързани с извършване на таксиметров превоз на пътници. От проверените 124 бр. водачи, са констатирани осемнадесет нарушения, за които са съставени актове за установяване на административни нарушения от съответните компетентни органи.
 • 4. Приходи от търговия с тютюневи изделия, в размер на 28 550 лв., като са издадени 143 броя разрешителни и прекратени 96 бр. разрешителни. През 2009г. отпада годишната такса за търговия с тютюневи изделия, поради това спрямо 2008г. има спад с 22 %. В резултат на изпратени покани за заплащане на задължения по издадени разрешения за стар период, по сметка на Община Бургас е постъпила сумата от 8200лв.
 • 5. Действащите към момента разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи са 413 броя, като през 2009г. са издадени 130 броя. Приходите от рекламна дейност са в размер на 1 274 000лв, от които месечни такси за 2009г., в размер на 1242500 лв.; административни такси за издаване на разрешения за поставяне, в размер на 4290 лв, административни такси за разглеждане на заявления от Комисията по реклама, в размер на 27180 лв.

 През 2009г. се извърши опис със снимков материал на поставените без разрешение рекламно-указателни табели. Предстои принудителното им премахване. По инициатива на Комисията по реклама, започна изготвянето на схеми за разполагане на рекламно-указателни табели по стълбовата мрежа.  Осъществен е превантивен контрол и са връчени  предупредителни писма на собствениците на 472 бр. РИЕ, незаконно поставени на територията на Община Бургас. В резултат на това, по сметка на Община Бургас за 2009 год. са постъпили суми в размер на 209 203 лв, като обезщетения за ползване на терени с рекламна цел за минали периоди. 

По закона за  защита на потребителите към общинската администрация са извършени проверки в 170 обекта, като за констатираните 22 бр. нарушения са съставени  актове. За констатирани нарушения, които не са от правомощията на общинска администрация са сезирани съответните  компетентни институции.

 

МОРСКА ПОЛИТИКА

Създаденият "Обществен съвет по морска политика" работи активно за ролята на Община Бургас в  интегрираната европейска морска политика и подпомага провеждането на обединена морска политика в гр.Бургас. Основна цел е създаване на условия за устойчиво развитие на морските сектори и крайбрежните райони.

 Като подкрепи инициативата на Европейския съюз, Община Бургас включи 20 май в културния си календар и за първа година чества Европейския ден на морето.

В изпълнение на взетите решения на заседание на "Обществен съвет по морска политика" под егидата на Община Бургас и Бургаска морска асоциация  се издаде информационна брошура с правила и ценни съвети по отношение на безопасността в морето на малките плавателни съдове за риболов, спорт, туризъм и развлечение.

Предвид изключителната важност на морският транспорт за развитието на Бургас и региона, Община Бургас води активна дейност в следните насоки:

Ръководството на Общината следи отблизо реализирането на "Генерален план за развитие на пристанище Бургас до 2015 година". Целта е създаване на един модерно оборудван порт, в който са реализирани най-новите тенденции при обработване на товарите.Реализирането на "Генералния план за развитие на пристанището" ще даде възможност стоките, обработвани на 1-8 корабни места да се преместят на новите терминали и да се реализира проекта "Супер-Бургас".

Община Бургас запозна Министерството на транспорта с необходимостта да се избърза с изграждането на новия контейнерен терминал с капацитет 500 000 TEU по вече подписания международен проект с Япония.

  На заседание на Обществения съвет по морска политика се разгледа степента на реализация на проекти обособяване на рибарско пристанище в кв.Сарафово, ''Зона за обществен достъп Бургас'' и предоставяне от държавата за управление на о.''Св. Анастасия'' от Община Бургас и идеята за възраждане на хидробусен транспорт в Бургаския залив на базата на публично частно партньорство.

Изхождайки от основната цел на интегрираната морска политика на гр. Бургас за създаване на оптимални условия за устойчиво използване на морето и за развитие на морските сектори и крайбрежните райони  дейността през този период бе насочена в участие на работна група за анализ и допълнение на "Задължителни правила за морските пристанища на Република България". Въз основа на предложените от групата допълнения Директора на ДМА Бургас издаде Разпореждане No 1 от 27/07/2009 за правила за маневриране на корабите в пристанище Бургас.

 

ОТДЕЛ "ИКОНОМИКА"

А. Дейности свързани с икономиката на Община Бургас

•1.     Поддържане на база данни за икономиката на Община Бургас по икономически показатели и икономически тенденции;

•2.     Излезе от печат вторият икономически каталог на Община Бургас на английски език, който е достъпен за всички интересуващи се и на български език в интернет страницата на Община Бургас.

•3.     Съгласно споразумение между Община Бургас и Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес работи информационно-консултантска услуга, която може да  се ползва на фронт -офиса на Община Бургас и е достъпна и on-line в интернет страницата на Община Бургас.

•4.     Провеждане на периодични срещи с ръководствата на браншовите организации на територията на Община Бургас за сътрудничество в решаването на конкретни проблеми на организациите. Във връзка с нелоялната конкуренция в хлебопроизводството са подадени 21 броя сигнали до съответните институции за нерегламентирани цехове за производство на хляб и хлебни изделия на територията на Община Бургас. От страна на компетентните институции за констатираните нарушения са издадени предписания, съставени са актове за установяване на административни нарушения, а  няколко от проверените обекти са трайно затворени. Общинска администрация активно участва в борбата срещу "сивия" сектор в бранша.

 

ОТДЕЛ «ТУРИЗЪМ»

Туристически информационен център

През 2009 година  са проведени мероприятия, оформени в двадесет и две основни точки:

 • 1. През месец януари продължи работата по две започнати процедури от 2008 година:
 • - изработка на туристически пътеводител на град Бургас, събрал на едно място всички обекти - цел на туристическо посещение от страна на туристи - потребители на културно-познавателния туризъм;
 • - разработване на туристическа карта на Община Бургас.
 • 2. През месец януари започна подготвителни етап по процедурата за изготвяне на цялостна рекламна концепция за участието на Община Бургас в туристически изложения в страната и чужбина през 2009 година.
 • 3. Между 12 - 15 февруари по покана на Варненска Туристическа Камара и EKIN Group, Турция участие в международно туристическо изложение EMITT, Истанбул.

4. За втори пореден път Община Бургас участва в международното туристическо изложение "Вашата ваканция 2009", което по традиция се провежда в Националния дворец на културата в град София. Щандът на Община Бургас беше част от общата визия на щанда на Държавната агенция по туризъм.

 5. В рамките на три последователни дни Община Бургас се  представи със собствен щанд на изложението в Букурещ - Rumexpo, 18-21.03.2009. Щандът беше част от общото представяне на цялото българско Черноморие. Интерес беше проявен към хотелите в град Бургас, запитвания имаше за възможностите за развитие на конгресен туризъм и еко зоните около града.

6. През месец март отдел "Туризъм" стартира процедура по проектиране, печат и монтаж на седем броя рекламни винилни пана, част от рекламно оформление на спортна зала "Бойчо  Брънзов" и "Изработка на 30 секунден аудиоспот със същата информация".

7. В началото на годината беше разработен и издаден и основен каталог на видовете туризъм, които могат да се потребяват от туристите избрали дестинация Бургас.

8. През месец март се издаде подкаталог Фестивален туризъм - насочен към професионалистите в туризма, за да бъдат включени в пакетите им събитията организирани от Община Бургас.

9. За добрата визия на зелените площи, разделящи комплексите "Славейков" и "Изгрев" избрахме фирма, която да изрисува морски пейзажи върху двата броя бетонни постройки, скриващи ново поставените  ВиК съоръжения.

10. След приключване на сезон 2008, въз основа на докладите на служителите, отзивите на туроператорите и туристите и извършените проверки  през работно време бяха отчетени отлични резултати от функционирането на Туристически Информационен Център Летище. Това наложи необходимостта от оформяне на постоянен Туристически Информационен Център на Летище Бургас, като се сключи три годишен договор за безвъзмездно ползване на щанд и павилион между Община Бургас и на ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕНД ПОРТ МЕНИДЖМЪНТ през активния туристически сезон.

11. През месец април се стартира процедура по проектиране и изработване на рекламни материали за брандиране на информационен диск за изнесен туристически център на Летище Бургас и винил за външен павилион в района на Летище Бургас, необходими за предстоящия летен сезон.

12. През месец юни приключи проектирането и изграждане на обект № 1284 за атрактивно осветление на общински обекти по списък, кръгови движения вход Варна, София, Мираж и БХГ "Петко Задгорски".    

13.Поставиха се табели на входно-изходните артерии на град Бургас.

14. Организира се  и  се проведе Киноложка изложба - "Европейски Шампионат по кинология - Бургас 14-21 юни 2009 година":

15. Проектиране и изработване на рекламни материали за "Изработка, демонтаж и монтаж на знамена" за пилони, монтирани в острова за кръгово движение на вход София-Бургас и на вход Варна-Бургас; за пилони, в центъра на кв.Сарафово, с което се отличи като единствен град в България.

16. Отпечатване на туристическа карта-дипляна на Община Бургас, както и за използването й за целите на уеб страницата.

17. Включване на град Бургас в стоте национални туристически обекта.

18. Участие с рекламен щанд на MTV фестивала.

19. Отпечатване на дипляна на манастир "Света Богородица" на български, руски, немски и английски език.

20. Електронна книга за посетители на интернет страницата ни.

21. Стартиране на процедура по изготвяне на проект по СОП за трансгранично сътрудничество «Черно море  2007-2013 година», съвместно с отдел «Евроинтеграция и устойчиво развитие».

22. Средно годишен брой обслужени туристи в Туристически информационен център град Бургас - 100 души на ден.

 

ДЕЙНОСТ В КМЕТСТВАТА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЧЕСТВА  НА ОБЩИНА БУРГАС  ЗА 2009 ГОДИНА

 

КМЕТСТВО ТВЪРДИЦА

 1. Изграждане на тротоари на ул. Първа и ул. Дванадесета;
 2. Изготвяне на идеен проект за мръсна канализация;
 3. Продължава изграждането на православен храм "Рождество Богородично", като от  Община Бургас се преведоха 15 000 лв.;
 4. Ремонт на сградата на кметството - смяна дограма, метални решетки на врати и прозорци, ремонт на стълбище, вътрешно боядисване и изграждане на санитарен възел;
 5. Асфалтиране на улица в с.о. Батака;
 6. Изграждане на нова детска площадка в ЦДГ "Ракета";
 7. Подмяна на улични стълбове и кабели и поставяне нови 30 бр. осветителни тела;
 8. Изготвяне проект за водоснабдяване от язовир "Ясна поляна" на с. Твърдица, Димчево и Маринка;
 9. Завършване ТУП на землищата на с. Твърдица, Димчево и Маринка;
 10. Извършване основен ремонт на отсечка от 800 м. на пътя Твърдица - Бургас ( к-с М. Рудник).

 

КМЕТСТВО ДИМЧЕВО

•1.     Ремонт на пътя с. Твърдица -с. Димчево;

•2.     Сондаж за питейна вода за задоволяване нуждите на живеещите в селото;

•3.     Прехвърляне ел. захранването на селото от подстанция Босна към подстанция Рудничар;

•4.     Изграждане на детска площадка в парка на селото;

•5.     Асфалтиране на площада и направа тротоар по продължението на главната улица;

•6.     Поставяне на нови 30 бр. осветителни тела на улични стълбове;

•7.     Почистване на гробищния парк;

•8.     Изготвяне на техническата част на улица № 11 и улица № 14;

•9.     Извършване ремонт на сградата на кметството, изграждане битова стая и тоалетна;

•10.                       Организиране мероприятия, свързани с обичаите и традициите на с. Димчево.

КМЕТСТВО МАРИНКА        

 • 1. Влизането в сила на ТУП е предпоставка за изработване на ПУП-ПРЗ за разрастване и бъдещо развитие на селището, който е подложен на обществено обсъждане през месец ноември;
 • 2. Дава се старт през месец април на втория етап от изграждането на битовата канализация, като през тази година е изграден южния колектор с дължина 800 м на стойност 500000 лв.;
 • 3. За подобряване облика на централната улица "М.Герджиков" се извършват частични ремонти на тротоара и на площадката пред кметството със собствени средства и труд;
 • 4. С оглед предотвратяване бедствие от наводнение на жилища по ул."Ст. Караджа" и под нея е изграден отводнителен канал от 100 м.;
 • 5. Във връзка с безопасността на децата от детската градина и учениците от училище "Хр.Ботев" са направени предпазна метална ограда и изкуствени гърбици, положи се съответната хоризонтална и вертикална маркировка;
 • 6. Нова придобивка получиха и най-малките жители на Маринка след монтирането на нова пластмасова пързалка, като се направи ремонт и на останалите игрови съоръжения. Отремонтирани и боядисани са пейките в парка със собствени сили;
 • 7. Подменена е електропреносната мрежа по ул. "Д.Чинтулов" и е извършено преразпределение на захранването на домакинствата по ул."Бузлуджа", което бе слабо място във връзка с новото жилищно изграждане;
 • 8. От страна на ВиК навреме се отстраняват авариите по водопреносната мрежа и периодично се прави изкърпване на разрушена улична настилка като резултат от отстранени аварии. Изгради се нов водопровод по ул."Средна гора";
 • 9. Периодично се прави ремонт на уличното осветление от страна на поддържащата към Община Бургас фирма;
 • 10. Поставена бе в края на м.Ноември светлинна украса за коледни и новогодишни празници;
 • 11. През месеците юни - август кметството осигури работа на 11 безработни в сферата на туризма и археологията;
 • 12. Има договореност с фирма за доставяне на твърдо гориво по схемата на ваучерите за социално слабите хора;
 • 13. Кметството участва в раздаването на помощи за социално слаби по линия на БЧК;
 • 14. За решаване на персонално наболели въпроси е проведена среща на населението с омбудсмана г-н Таню Атанасов;
 • 15. Почистен от храсти и висока тревна растителност е гробищният парк, като се използват хора с наложено пробационно трудово наказание в полза на обществото;
 • 16. През месец април е проведено пролетно почистване на селището с участие на населението, училището и фирма "Титан";
 • 17. Направена е нова ограда на параклиса "Св.Марина"- чрез дарение;
 • 18. В кметството се работи на принципа на взаимозаменяемост при отсъствие на член на екипа, когато хората се нуждаят от административна услуга;
 • 19. Доставената от Общината нова компютърна конфигурация улеснява работата на секретаря подобрява качеството на обслужване;
 • 20. Кметската администрация е в помощ на училище и детска градина във връзка с благоустройство и частични ремонти;
 • 21. Проведен е тридневен празник на селото, наситен с художествени и спортни прояви с участие на читалище, училище, пенсионерски клуб и външни формации;
 • 22. За интегриране на ромите на 6-ти май традиционно се провежда техният празник "Хедерлези", обогатен със спортни и местни художествени изяви.

 

КМЕТСТВО ГР.БЪЛГАРОВО

 • 1. Подготовка смяна статута на земята за ПСОВ;
 • 2. Подготовка на проект за ПСОВ Българово;
 • 3. По случай 6-ти февруари - 131 г. от освобождението на гр.Българово, откриване на паметна плоча в двора на църквата;
 • 4. На 1 март - организиране празнуването на Кукеров ден;
 • 5. По-случай Националния празник 3 март - тържествено вдигане на националния флаг;
 • 6. Изготвяне на проект за канализация и ПСОВ в МОСВ;
 • 7. Пролетно почистване през месец април;
 • 8. Освежаване на пътна маркировка, боядисване заслоните на автобусните спирки;
 • 9. Организиране на празника на град Българово и храмов празник на църквата "Св. Атанасий";
 • 10. Организиране на изложба на Райна и Енчо Рачеви;
 • 11. Провеждане на футболен турнир;
 • 12. Ремонт на общински път гр.Българово - разклон Българово;
 • 13. Възстановяване на улици с фрезована асфалтова настилка: "Васил Левски", "Обходна" участъци, "Ернст Телман", "Стефан Караджа", "Вела Пеева" част, гробищен парк нова част;
 • 14. Извършване на кърпежи по улиците "Обходна" и "Митко Палаузов";
 • 15. Строеж и откриване на детска площадка в Градския парк;
 • 16. Възстановяване на осветлението в градския парк;
 • 17. Ремонт на улично осветление;
 • 18. Ремонт и възстановяване на жилищния етаж и кухнята в сградата на Здравна служба;
 • 19. Ремонт на сградата на Читалище "Съгласие" гр.Българово от Международна студентска бригада;
 • 20. Подмяна на пътните знаци и освежаване на маркировката;
 • 21. Изграждане на чешма в крайградския парк;
 • 22. Изграждане на чешма в Гробище парк Българово;
 • 23. Рязане на клоните на дърветата по главните улици;
 • 24. Откриване на автобусна линия Българово - Камено;
 • 25. Организиране празници на гр.Българово, по случай 35 години от обявяването му за град;
 • 26. През месец ноември извършване на есенно почистване на града;
 • 27. Ремонт и възстановяване на алеята в района на Сладката чешма;
 • 28. Възстановяване на спортна площадка срещу пенсионерски клуб.

 

КМЕТСТВО БРЯСТОВЕЦ

 • 1. Изготвяне на работен проект на ул. "Двадесета";
 • 2. Изграждане на санитарен възел от две клетки и складово помещение в подземен етаж на читалището, включващо отделно изграждане на септична яма;
 • 3. Доставка и монтаж на нови пейки в градинката пред читалището;
 • 4. Частичен ремонт на ограда на читалището;
 • 5. Доставка и монтаж на две нови люлки, катерушки и пейки в парк-паметника;
 • 6. Подмяна на дограмата на кметството;
 • 7. Подмяна на напречни неравности по път в селото с асфалтови гърбици и маркиране със съответните знаци;
 • 8. Поставяне знак, преди мостово съоръжение;
 • 9. Поставяне на нови 15 осветителни тела на улични стълбове;
 • 10. Изтегляне на проводник за улично осветление на ул. "26-та";
 • 11. Пуснаха се от "Бургасбус" ЕООД допълнително 3 автобусни линии от Бургас до трите села - Брястовец, Драганово, Изворище и обратно, позволяващи на ученици, студенти и работещи в Бургас да пътуват;
 • 12. Организира се извозването с нов училищен автобус на децата от с. Брястовец и с. Драганово до училището и детската градина в с. Рудник;
 • 13. През месец март е извършено почистване на нерегламентирани отпадъци от седем сметища на територията на кметство Брястовец;
 • 14. Извърши се почистване на отпадъци от двете страни на общински път Рудник-Брястовец и Брястовец-Изворище;
 • 15. През месец юни е извършено окосяване на тревните площи в парк-паметника, площада, пред църквата, около кметството и по централната улица;
 • 16. Открит нов интернет-клуб към читалището;
 • 17. През месец май организиран и проведен Празника на село Брястовец.

 

КМЕТСТВО ЧЕРНО МОРЕ

 • 1. Направен отводнителен канал в кв "Атанас Манчев", около бл. 4;
 • 2. Възстановен е тръбопровод за промишлена вода;
 • 3. Изработен е заслон за автобусна спирка;
 • 4. Изградени са сервизни помещения;
 • 5. Ремонтирана е масивна автобусна спирка;
 • 6. Изграден 180 м тротоар;
 • 7. Богата културна програма с честване на Деня на миньора - празник на селото, Коледуване, Лазаруване и др.

 

КМЕТСТВО РУДНИК

 • 1. Подмяна на тротоарни настилки - централна част ;
 • 2. Бетониране площада пред Читалище "Възраждане";
 • 3. Основен ремонт на покрив и киносалон - Читалище "Възраждане"- по КП;
 • 4. Нова детска площадка на ул. "Йорданка Николова";
 • 5. Почистване и затревяване зелени площи;
 • 6. Маркиране бордюри централни улици;
 • 7. Редовно косене и поддръжка Гробищен парк;
 • 8. Изграждане на ново футболно игрище - Стадион с.Рудник;
 • 9. Почистване и поддръжка на шахти отпадни води - Кметство и централни улици;
 • 10. Нов пенсионерски клуб - оборудване;
 • 11. Вертикална планировка ул. "Ж.Карамфилова"- по КП;
 • 12. Поставяне на нова тротоарна настилка - Църква "Св.Петка" с.Рудник.

 

КМЕТСТВО РАВНЕЦ

 • 1. Направени отводнителни канавки и траншеи /частично/ за пропускане на идващи води;
 • 2. Довършено изграждането и на 01. ноември 2009 г. откриване и освещаване на църковен храм "Св. Архангел Михаил" от владиката Йоаникий;
 • 3. Тясно сътрудничество и пряка работа с учители на местното училище и родители за редовната посещаемост и добра дисциплина на учениците;
 • 4. Богата културна програма, подготвена съвместно с читалището - празник на селото - 9-ти май, Коледуване, бабин ден, 80-годишен юбилей от създаване на читалището в селото и др.
 • 5. Извършени административни услуги - нотариални заверки, удостоверения за наследници, адресни регистрации и др.

 

КМЕТСТВО ИЗВОРИЩЕ

 • 1. Изграждане на нова сграда на кметството в селото и цялостното й обзавеждане с нова мебелировка;
 • 2. Изготвен работен проект за канализация на селото;
 • 3. Започнат цялостен ремонт на пътя Банево-Изворище;
 • 4. Събрана и подготвена документацията за пречиствателна станция;
 • 5. Честване празника на селмо Изворище.

 

КМЕТСТВО ДРАГАНОВО

 • 1. Осигурен автобус за ежедневно извозване на децата от Драганово до детската градина в с. Рудник;
 • 2. Осигурен превоз за децата от Драганово, учащи в гр. Бургас, с удобно разписание на автобусите за първа и втора смяна;
 • 3. Организиране поддържането на чистотата в селото и със собствени инициативи;
 • 4. Поставяне на нови осветителни тела в селото.

 

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО БРАТОВО

 • 1. Асфалтиране на ул. "Васил Левски";
 • 2. Изграждане на тротоар на ул. "Първи май" и ул. "9-ти септември";
 • 3. Основен ремонт на кметството - ремонт на покрив, външно и вътрешно боядисване, поставяне на ламинат, подмяна на дограма, изграждане на санитарен възел и склад;
 • 4. Извършени административни услуги - нотариални заверки, удостоверения за наследници, адресни регистрации и др.
 • 5. Организиране на културни мероприятия - празнуване на Бабин ден, Трифон Зарезан ,Лазаровден, Нова година и празника на селото.

 

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО МИРОЛЮБОВО

 • 1. Основен ремонт на кметството - вътрешно боядисване, поставяне на ламинат, подмяна на дограма, поставяне на изолация и измазване на външна стена;
 • 2. Ремонт на тротоари;
 • 3. Изготвяне на ПОСВ за пречиствателна станция
 • 4. Поддържане на уличното осветление;
 • 5. Извършени административни услуги - нотариални заверки, удостоверения за наследници, адресни регистрации и др.

 

Представяйки отчета за изпълнение на програмата за управление и във връзка с решение от Протокол №29, т. 2 от проведеното заседание на Общински съвет на 17 и 18.12.2009 г.  относно неизпълнени решения на Общински съвет от 2008г. Ви предоставям информация за непълно изпълнени и/или решения, чието изпълнение е в процес на изпълнение, както следва:

Протокол № 5 /24.01.2008 г.

По т.15 - Да  бъде изготвена Програма с мерки за адаптиране  на урбанизираната територия, на отделните сгради и съоръжения в нея по достъпност, съгласно НАРЕДБА № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии -  срок януари 2009 г. Зам.- кмет  по "Здравеопазване и социални дейности".

Със Заповед № 3262/27.10.2009 г. на Кмета на Община Бургас са назначени комисии в Териториалните дирекции, които са изготвили подробни описи на обществени сгради и предложения за осигуряване на достъпна среда. Към протоколите са приложени снимков и картен материал, които могат да служат за база при разработване на дейностите по строителна и капиталова програма и по проекти от европейски програми.

До 31.03.2010 г. на собствениците ще бъдат дадени конкретни указания за провеждане в съответствие с нормативната уредба.

По приоритетната задача за адаптиране на инфраструктурата в града за нуждите на хората с различни видове увреждания Община Бургас извършва поредица от дейности:

През 2008 година за първи път бе изграден подемен елеватор в централната административна сграда на общината.

По капиталова програма 2008 година бе изградена и рампа за осигуряване на достъпност за хора с физически и сензорни увреждания до втората административна сграда на ул. "Шейново" №24.

През 2008 година Община Бургас осигури за градския транспорт 20 чисто нови автобуса, всичките адаптирани за хора с увреждания. Така се започна постепенното адаптиране на градския транспорт и инфраструктура. И през 2009 година Община Бургас продължи постепенното адаптиране на градския транспорт и инфраструктура с автобуси с ниски платформи за хора с увреждания.

Всички шофьори на автобуси и тролейбуси преминаха специално обучение за работа с подвижните рампи и за обслужване на хора с увреждания.

Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас през цялата 2008 и 2009 година предоставяше дейности - "Превоз на трудно подвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания".

Община Бургас осигури достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.

На територията на най-големия бургаски комплекс "Меден Рудник" предстои израждането на нова Многопрофилна болница за активно лечение, чиято сграда е съобразена със всички изисквания за достъпна архитектурна среда. Сградата ще разполага с два асансьора специално за хора с уреждания.

Протокол №11/24.07.2008 г.

По т.12 - Да се проучат  възможностите за изграждане на крипта към катедрален храм "Св.Св. Кирил и Методий".

Направено е запитване до НИПК-София по отношение възможността за изграждане на крипта.Към настоящия момент отговора е отрицателен. В съответствие с промяната в Закона за историческото наследство заедно с църковното настоятелство ще бъде подготвено ново искане до Министерство на културата за становище и разрешаване изграждането на крипта.

Протокол №11/24.07.2008 г.

По т.14 - Да се проведе широка разяснителна кампания сред обществеността за вредното действие от употребата на торбите и пликовете от неразградими полимерни материали за околната среда;

Да се предприемат мерки за насърчаване във всички търговски обекти на торби и пликове произведени от биоматериали, плат, дегрален или друг бързо разграждащ се материал;

Да се разработи и предложи план за действие за поетапно ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали и отстраняване на вредните последици от тяхната употреба на територията на общината.

Общински съвет - Бургас взема решение за поетапното ограничаване и забрана на торби и пликове от неразградими полимерни материали. В тази връзка Община Бургас разработва План за действие за поетапно ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали, в който са заложени конкретни мерки и действия за осъществяване на тази инициатива.

Част от плана е провеждането на работна среща с представителите на големите хипермаркети в града. Срещата е организирана от Кмета на Община Бургас и е проведена на 30.04.2009 г. На нея са присъствали представители на хипермаркети: Кауфланд, Метро, Билла, Сара, Техномаркет, Технополис, Практикер и Мастерхауз. Целта е обмяна на опит и идеи при ограничаването и забраната на употребата на полиетиленови торби и пликове.

През м. август 2009 г. е проведена процедура за изработване на информационни материали за провеждане на кампания сред гражданите на Бургас за необходимостта от използване в търговските обекти в Община Бургас на торби и пликове, произведени от плат, дегрален или друг бързоразграждащ се материал. Изработени са рекламни торби от плат - 1000 бр., плакати - 1000 бр., стикери - 5 000 бр. и др.

На 29.09.2009 г. стартира информационна и разяснителна кампания под мотото "Бъди приятел на Бургас!". Тя е насочена основно към гражданите - потребителите на торби и пликове. Из целия град /но най-вече в магазините/ бяха разпространени плакати, транспаранти, флаери, стикери и рекламни торби от плат с логото и мотото на кампанията.

На сайта на Община Бургас се провежда анкета сред бургазлии за необходимостта от използване на торби и пликове, произведени от екологични, бързо разграждащи се материали. Данните показват, че 94 % от жителите на Бургас подкрепят инициативата.

Да се предприемат мерки за насърчаване употребата във всички търговски обекти на торби и пликове произведени от биоматериали, плат, дегрален или друг бързо разграждащ се материал.

На заседание на Общински съвет - Бургас на 17 и 18.12.2009 г. с Докладна записка от Кмета на Община Бургас е предложено допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, с което да бъде въведена  преференциална такса "битови отпадъци" за собствениците на търговски обекти, които преустановят употребата на полиетиленови торби. Предложението е одобрено и прието с решение по т. 5 на заседание на  Общински съвет - Бургас проведено  на 17.12.09г.

Като резултат от проведените мероприятия от Община Бургас търговските вериги - Карфур и Кауфланд, както и част от аптеките в града преминаха изцяло към употреба на торби и пликове от бързоразграждащ се материал. Другите големи хипермаркети са поели ангажимент след изчерпване на наличните количества полиетиленови торби да преминат на биоразградими.

По т.16 - Да се направи проучване  и да се дадат конкретни предложения за изграждане на обществени тоалетни  или поставяне на преместваеми екотоалетни в района на Приморски парк и парк "Езеро"

За територията на парка е изготвена схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми екотоалетни. Предстои сключване на договор за доставка и обслужване на същите. В старата част на Приморски парк е пред завършване нова обществена тоалетна.

 

Уважаеми общински съветници,

Завършвайки този отчет искам да благодаря на всички Вас, така, както го направих и при представяне на отчета по чл. 44, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, за проявената активна позиция и добронамерена съпричастност към общите ни усилия да направим по-добри нашия град и нашата община.

 

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ

Община Бургас