Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Добрин Тошков Иванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Едноетажна жилищна сграда в УПИ I-116, кв.27 по плана на с. Твърдица, Община Бургас"

с възложител  Добрин Тошков Иванов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЛИДЛ България" ЕООД енд КО.КД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пристройка за разширение на съществуващо помещение за хляб и хлебни изделия към Търговски обект тип ЛИДЛ, находящ се в гр. Бургас, к-с "Изгрев", ул. "Транспортна" 21"

 с възложител "ЛИДЛ България" ЕООД енд КО.КД.

 

Инвестиционно предложение на Панайот Станков Котаков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Едноетажна, еднофамилна жилищна сграда в УПИ V, кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас"

с възложител  Панайот Станков Котаков.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Павел Валериев Василев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VI-684, кв.79 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

 с възложител Павел Валериев Василев.

 

Инвестиционно предложение на наследници на Васил, Никола, Илия и Спиридон Сотирови

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и ПУР за имот с идентификатор 07079.12.803, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложители  наследници на Васил, Никола, Илия и Спиридон Сотирови.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Иванчо Танев Иванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-56, кв.14, с. Миролюбово, Община Бургас"

 с възложител Иванчо Танев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Георгиев Турманов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на смесени сгради с обществено обслужване, жилища и трафопост в жилищно строителство, ПИ 07079.8.814; 07079.8.815; 07079.8.833 по КК на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител Иван Георгиев Турманов.

 

Инвестиционно предложение на Вяра Атанасова Цанева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на магазин с идентификатор 07079.610.309.4.21 по КК в ЗОХ за приготвяне и продажба на сандвичи и безалкохолни напитки в партерен етаж на смесена сграда, ПИ 07079.610.309, по плана на ЦГЧ, ул. "Момина сълза" 5, гр. Бургас"

с възложител Вяра Атанасова Цанева.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "МИТ И КО" ЕООД


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ - пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита"

с възложител "МИТ И КО" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Петя Нейчева Памукова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към съществуваща сграда за УПИ VII-1582, кв. 142 по плана кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас - ЕТАП 1, Община Бургас"

с възложител Петя Нейчева Памукова

Инвестиционни предложения на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство на Базова станция на "Теленор България" ЕАД №5117";

"Преустройство на Базова станция на "Теленор България" ЕАД №5420"

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел 20kV от съединителни муфи до ТП 12Е в к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

"Кабел 20kV от МБТП "Капче" до съединителни муфи в ПИ 07079.651.146 в к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

 

Инвестиционно предложение на "НАЧЕВ СТРОЕЖИ" ЕООД и Момчил Кирилов Начев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ площадков канал в УПИ VI 45, кв.27 до бл. 72 в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас"

с възложители "НАЧЕВ СТРОЕЖИ" ЕООД и Момчил Кирилов Начев

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС" АД


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на комплекс за производство на колела, груби оси  и оссиметрични продукти"

с възложител "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС" АД

 

 

 

Инвестиционно предложение на "Идел - Д.Г." ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Производство на почистващи таблетки за конвектомати"

с възложител "Идел - Д.Г." ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "БМК Бургас" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Логистичен център за търговия с мляко и млечни продукти в УПИ ХV-762, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "БМК Бургас" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ масивен ТП "Фуражен цех 2" и реконструкция на кабели СН и кабели НН в ПИ 07079.605.545 по КК на гр. Бургас (УПИ Х, кв. 19) ул. "Одрин", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж и захранване на нови електромерни табла монтирани на границата на собственост на абонатите захранвани от изв. "ОК3+ОК6"от ТП "24Г" по плана на ж-к "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

 

Инвестиционно предложение на Живко Рачев Тодоров, Радослав Живков Рачев, Миглена Живкова Рачева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране на етапно строителство на склад за строителни материали - първи етап; навес - втори етап; автомивка - трети етап в УПИ ­­III-655 в кв. 18 по плана на ПЗ "Север" гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Живко Рачев Тодоров, Радослав Живков Рачев, Миглена Живкова Рачева

 

 

Инвестиционно предложение на Николай Петров Киров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда и ограда в УПИ XV-336, кв. 23 по плана на гр. Българово, община Бургас"

с възложител Николай Петров Киров

 

Инвестиционно предложение на Румен Балев Балев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на надстройка и пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ IX-135, кв. 10, ПИ 07079.823.152 по КК на кв. Лозово, гр. Бургас"

с възложител Румен Балев Балев

 

Инвестиционно предложение на Георги Станиславов Станков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.848 м. "Шосе Бою", кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител Георги Станиславов Станков

 

Инвестиционно предложение на Евгения Ангелова Петрова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обединяване на УПИ III /КК07079.705.2790/ и IV /КК 07079.705.2789/ кв. 8 в.з. "Боровете" землище кв. Банево гр. Бургас в един урегулиран парцел"

с възложител Евгения Ангелова Петрова

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "МВОМОТ" ЕООД и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране и изграждане на смесена сграда в УПИ VI-13, кв.2143 по плана на Районен център к-с "Меден Рудник", ПИ 07079.653.186, гр. Бургас"

 с възложители "МВОМОТ" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Павлин Михайлов Бошнаков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-325, 326, ПИ 07079.701.106 и УПИ V-327, 328, ПИ 07079.701.107, кв.15 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас"

с възложител Павлин Михайлов Бошнаков.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Руси Русев Топалпенчев и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-995, кв.135 по плана на ЦГЧ, ПИ 07079.608.82 и строителство на жилищна сграда с гаражи"

 с възложители Руси Русев Топалпенчев и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Станев Петков и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VI-179, УПИ V и УПИ IV, кв.16 по плана на к-с "Лазур", ПИ 07079.607.165; 169 и 168 по КК на гр. Бургас"

с възложители Димитър Станев Петков и съсобственици.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от съществуваща ел. разпределителна касета пред УПИ X-341, кв.23 до ново ел. табло на улична регулация пред УПИ XVI-348, кв.24, гр. Българово, Община Бургас";

"Кабел НН от ТП "Сапани", ид. 07079.9.341.2 до ново ел. табло на улична регулация пред УПИ XX-337, ид. 07079.9.337, м. "Сулу дере", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас";

"Кабел НН от съществуваща ел. разпределителна касета пред УПИ III-889, кв.65, ид. 07079.657.50 до ново ел. табло на улична регулация пред УПИ I-885, кв.65, ид. 07079.657.47, к-с "М. Рудник", гр. Бургас",

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с ид. 07079.651.234.4.29 (Магазин 2) в Банков офис с площ 111,13 кв.м. в к-с "Меден Рудник", бл.258, вх. А, гр. Бургас"

с възложител  "Сосиете Женерал Експресбанк" АД.

 

Инвестиционно предложение на "КУШ МОДА" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.38  по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител  "КУШ МОДА" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Добрил Димитров Николов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Битова сграда за персонал, стопанска постойка за съхранение на фураж и стопанска постройка - навес за инвентар към Конна база в УПИ I-49, масив 16, ПИ 72151.16.86, землище на с. Твърдица, Община Бургас"

с възложител  Добрил Димитров Николов.

 

Инвестиционно предложение на Светлана Кънчева Барова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 167.1270 по ПНИ, с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас"

с възложител  Светлана Кънчева Барова.

 

Инвестиционно предложение на Радослав Динков Лазаров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна вилна сграда в УПИ LXXVI-85, по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител  Радослав Динков Лазаров.

 

Инвестиционни предложения на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Нова кабелна линия НН от ТНН на ТП "503" в к-с "Изгрев" до ново ел. табло, монтирано в ПИ 07079.501.405 за ел. захранване на сграда със смесено предназначение в УПИ X-291, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас";

"Изграждане на БКТП 1х800 kVA в УПИ XII-333, Kабел 20 кV от БКТП в УПИ VIII-333 до нов БКТП, Кабел НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред БКТП в УПИ XII-333, масив 78, м. "Мокрия камък", гр. Българово, Община Бургас";

"Изграждане на БКТП 1х800 kVA в УПИ IV-333 и ново електромерно табло на фасадата на БКТП-нов, Кабели 20 кV от съединителни муфи на кабел 20 kV"ТП Жилищен блок" до нов БКТП в УПИ IV-333, масив 78, м. "Мокрия камък", гр. Българово, Община Бургас";

"Изграждане на БКТП 1х800 kVA в УПИ VIII-333, масив 78, м. "Мокрия камък", Реконструкция РУ 20 kV на съществуващ ТП "Жилищен блок" в УПИ XIV-222, кв.69, Кабел 20 kV от ТП "Жилищен блок" в УПИ XIV-222, кв.69 до нов БКТП в УПИ VIII, масив 78, м. "Мокрия камък", Кабели НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред УПИ VIII-333, масив 78, м. "Мокрия камък", гр. Българово, Община Бургас",

 с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на кабели 1 kVот БКТП "19Б" до КРШ и до 3 бр. нови електромерни табла в УПИ IV-26, кв.25, к-с "М. Рудник" за електрозахранване на новострояща се жилищна сграда";

"Нова кабелна линия НН с кабел тип NAVY от ЕТ на спирка 20А до ново електромерно табло, монтирано до спирка 9А в ПИ 07079.604.272 за ел.захранване на спирка 9А, гр. Бургас"

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Красимир Христов Динков и Станимир Христов Динков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на апартамент 2 в апартаменти 2 и 2А в УПИ III-7542, кв.59 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас"  

с възложители  Красимир Христов Динков и Станимир Христов Динков.

 

Инвестиционно предложение на Елица Викторова Сиромахова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда за КОО в УПИ VII-303, местност "Край село", кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител  Елица Викторова Сиромахова.

 

Инвестиционно предложение на Татяна Иванова Динева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на магазин с идентификатор 07079.651.255.1.135 в банков офис на "ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД, бл.361, вх.Б, партер, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител  Татяна Иванова Динева.

 

Инвестиционни предложения на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф на ул. "Ал. Велики" 79 до електромерно табло на границата на ПИ 07079.614.24, к-с "Възраждане", ул. "Ал. Велики" 71, гр. Бургас - за захранване на същия обект";

"Кабел НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф на ул. "Оборище" 28 до електромерно табло в ПИ 07079.609.99, ЦГЧ, ул. "Екзарх Йосиф" 26Б, гр. Бургас - за захранване на същия обект";

"Кабел НН от ТП "Риболовци" в ПИ 07079.609.26 до съществуващ КРШ на границата на ПИ 07079.609.22. Кабел НН от съществуващ КРШ на границата на ПИ 07079.609.22 до електромерно табло в ПИ 07079.609.22, ЦГЧ, ул. "Ас. Златаров" 32, гр. Бургас - за захранване на същия обект";

"Монтаж на ново комбинирано електромерно табло пред ПИ 07079.820.1026 по КК на кв. Сарафово и захранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП "711" до КРШ пред ПИ 07079.820.1030"

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Нова кабелна линия НН с 2 бр. кабели от ТНН на ТП "106" в к-с "Лазур" до КРШ-нов, монтиран пред ПИ 07079.607.340; Кабели НН за захранване на жилищна сграда, к-с "Лазур", гр. Бургас"  

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Коста Насков Туджаров


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ № 027014 местност "До село", землището на с. Драганово, Община Бургас"

с възложител Коста Насков Туджаров

 

 

Инвестиционно предложение на Васил Петров Божилов, Иван Николов Николов и Областния управител на област Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.603.108, 07079.603.156 и 07079.602.256 по КК на гр. Бургас"

с възложители Васил Петров Божилов, Иван Николов Николов и Областния управител на област Бургас

 

 

Инвестиционно предложение на Здравка Бонева Иванова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-377 в кв. 60, ПИ с идентификатор 07079.705.377 по плана на КК на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Здравка Бонева Иванова

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Балкан Билдинг БГ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с гаражи и магазини в УПИ VI-47, кв. 3А по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложител "Балкан Билдинг БГ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Жеко Тодоров Евтимов и Жанета Георгиева Евтимова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на офис в ателие и жилище, находящи се в УПИ V, кв.43а по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ 07079.607.422.2.17"

с възложители Жеко Тодоров Евтимов и Жанета Георгиева Евтимова.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Михалев Димитров и Минка Йорданова Димитрова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 07079.820.623.1, УПИ XX, кв.55, кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложители Димитър Михалев Димитров и Минка Йорданова Димитрова.

 

Инвестиционно предложение на Ахмед Мехмед Мурад

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ I-643, кв.31  по плана на кв. Победа, гр. Бургас"

с възложител Ахмед Мехмед Мурад.

 

Инвестиционно предложение на Душко Янев Опърлаков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на офис с идентификатор 07079.607.422.1.60 в склад към съществуващ гараж с идентификатор 07079.607.422.1.61, находящ се в партера на съществуваща сграда в УПИ V, кв.43А по плана на к-с "Лазур", ул. "Абоба" 14, гр. Бургас"

с възложител Душко Янев Опърлаков.

 

Инвестиционно предложение на Александра Владимирова Петрова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на търговско помещение в дентален кабинет, находящ се на ул. "Батак" 45, гр. Бургас"

с възложител Александра Владимирова Петрова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане и инсталиране на Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД - BS3029 "IZGREV 2", находяща се върху покрива на сграда с идентификатор 07079.501.86.1 в гр. Бургас к-с "Изгрев" бл.86"

с възложител "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Иван Георгиев Ставрев и Станка Димитрова Костадинова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-124, кв.2 с цел доброволна делба, с. Брястовец, Община Бургас"

с възложители Иван Георгиев Ставрев и Станка Димитрова Костадинова.

 

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Кабел 1 кVот ТНН на ТП "509" до ново електромерно табло в УПИ II-129, кв. 7, ПИ 07079.501.441, к-с "Изгрев", гр. Бургас - ДП 4297229"
с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

Инвестиционно предложение на Васил Николаев Съботинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Промяна предназначението на Магазин 5 в административно-обслужваща сграда, находяща се в УПИ IV, кв. 15А по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас, Община Бургас, област Бургас в Медико-диагностична лаборатория за образна диагностика по ехография"
с възложител Васил Николаев Съботинов

 

Инвестиционно предложение на Росица Стратиева Дончева

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Жилищна сграда и лятна кухня в УПИ VI-948, кв. 74 ПИ 07079.705.948 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"
с възложител Росица Стратиева Дончева

Инвестиционно предложение на „Интергейм 2009“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуващ самостоятелен обект "Обществена сграда - кафене" в зали за хазартни игри"

с възложител "Интергейм 2009" ООД

Инвестиционно предложение на „ТОПОЛИВО“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение  на ПУП-ПР за УПИ I-23, кв. 1, ПИ с идентификатор 07079.602.23 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас "

с възложител "ТОПОЛИВО" АД

Инвестиционно предложение на „ЕЛКО“ ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база с ограда и външни ВиК връзки за ПИ с идентификатор 07079.602.137, по плана на ж.к. "Славейков", землището на гр. Бургас"

с възложител "ЕЛКО" ООД

Инвестиционно предложение на „Комерс Тони 91“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"БКТП 20/0,4 kV; 1x630 kVA към Конферентен и бизнес център с хотел и подземен гараж, находящ се в УПИ I, местност "Под шосето", ПИ 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Комерс Тони 91" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Диян Павлов Павлов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ XI-1037, кв.84 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Диян Павлов Павлов.

 

Инвестиционно предложение на „Точев Инвест“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство на Комплекс от три жилищни сгради със ЗОХ, магазини и подземен паркинг в УПИ III-269, кв.15, к-с "Меден Рудник", представляващ ПИ 07079.651.269 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Точев Инвест" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "СК" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка на одобрени проекти по време на строителство на Жилищна сграда с КОО в УПИ I-607, кв.40А, к-с "Лазур", ПИ 07079.607.607 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СК" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Спецторг" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция и преустройство на многофамилна жилищна сграда в еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.611.145.1 в УПИ I-1589, кв.93 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"   

с възложител "Спецторг" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ДЖЕЙЕЛПИ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на съществуващи топлопроводи, преминаващи през частен имот в кв.17А, УПИ I-592 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас"   

с възложител "ДЖЕЙЕЛПИ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Фурна Лазур 1956" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на самостоятелен обект магазин с идентификатор 07079.607.617.1.1 в бистро в съществуваща сграда за търговска дейност с идентификатор 07079.607.617.1, к-с "Лазур", ул. "Батак" 18, гр. Бургас"   

с възложител "Фурна Лазур 1956" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Бисерка Хънкова и Георги Хънков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на тавански помещения в жилище в съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ I, кв.60 по плана на ЦГЧ, сграда с идентификатор 07079.612.37.2, ул. "Цар Самуил" 11, гр. Бургас"   

с възложители  Бисерка Хънкова и Георги Хънков.

 

Инвестиционно предложение на Моника Николова Манова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за захранване на жилищна сграда и автомивка в УПИ IX, кв.187 по плана на к-с "М. Рудник", зона Г, гр. Бургас"   

с възложител Моника Николова Манова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Ди енд Ди 2010" АД и Георги Димов Точев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-24, VI-24 и VII-24, кв.140 по плана на "Районен център", к-с "Меден Рудник", представляващи ПИ с идентификатори 07079.653.249, 07079.653.243 и 07079.653.244 по КК на гр. Бургас"

с възложители "Ди енд Ди 2010" АД и Георги Димов Точев.

 

Инвестиционно предложение на Златка Николова Симеонова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.823.515, УПИ XIX-515, кв.13, ул. "Ястребино" 28, кв. Лозово, гр. Бургас"   

с възложител Златка Николова Симеонова.

 

Инвестиционно предложение на „Начев строежи“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на тръбна канална мрежа на БТК УПИ VI-45, кв.27 до бл.72 в к-с "Славейков", гр. Бургас"

с възложител "Начев строежи" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Цветан Андонов Цанев и Цветелина Ненова Цанева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX, кв.30, ПИ 07079.30.976, кв. Крайморие, гр. Бургас"   

с възложители  Цветан Андонов Цанев и Цветелина Ненова Цанева.

 

Инвестиционно предложение на "БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5 и VIII-5, кв.6, ПЗ "Север", ПИ 07079.604.191 и ПИ 07079.604.266, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж на метално табло трафопост /МТТ/ и ново ТЕПО 1Т+ТТ 150/5 А до стоманобетонен стълб от въздушна мрежа СН в УПИ III-312, м. "Овчарска лъка", землище на кв. Рудник, гр. Бургас"  

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Станчо Митков Русчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, кв.15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас"   

с възложител  Станчо Митков Русчев.

 

Инвестиционно предложение на Иван Маринов Апостолов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод от ПЕВН тръби ф110 с дължина 81,60 м и улична канализация от тръби РР-В с дължина 95,20 м, преминаващи през ПИ 07079.830.203 и ПИ 07079.30.796 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас и Уличен водопровод от ПЕВН тръби с ф 90 с дължина 32 м и улична канализация от тръби РР-В с дължина 33 м, преминаващи през ПИ 07079.30.968 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"   

с възложител  Иван Маринов Апостолов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Янка Атанасова Танева и Радостина Атанасова Инджова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда на два етажа в УПИ V-851, кв.39, кв. Сарафово, гр. Бургас"   

с възложители  Янка Атанасова Танева и Радостина Атанасова Инджова.

 

Инвестиционно предложение на "СМК БУРГАС" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разделяне на съществуваща сграда с идентификатор 07079.604.214.1 по КК на гр. Бургас на два склада за промишлени стоки, ПИ 07079.604.214, УПИ XVI-214, кв.13 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "СМК БУРГАС" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Христина Василева Семизова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, УПИ VI и УПИ XVII в кв.25, кв. Сарафово, гр. Бургас"   

с възложител Христина Василева Семизова.

 

Инвестиционно предложение на "Амбулатория за индивидуална практика по първична дентална помощ - д-р Христо Петров" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на фризьорски салон в зъболекарски кабинет на помещение с идентификатор 07079.608.313.1.33 в УПИ III-1232, кв.110А, гр. Бургас"

с възложител "Амбулатория за индивидуална практика по първична дентална помощ - д-р Христо Петров" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Георги Христов Караиванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-1224, ПИ 07079.705.1224 по КК и УПИ V-1223, ПИ 07079.705.1223 по КК, кв.85 по плана на кв. Банево, гр. Бургас с цел промяна на регулационната граница между двата имота"   

с възложител Георги Христов Караиванов.

 

Инвестиционно предложение на "БУРГАСНЕТ" ООД, "ДИДЖИТАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" АД, "КОМНЕТ" ЕООД И "СКАТ ТВ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на основна тръбна подземна мрежа за кабелни оператори в кв.127, кв.128, кв.129 и кв.130 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложители "БУРГАСНЕТ" ООД, "ДИДЖИТАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" АД, "КОМНЕТ" ЕООД И "СКАТ ТВ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф на ул. "Ивайло" 75 до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.171, ул. "Ивайло" 69, гр. Бургас за захранване на обект на същия адрес"  

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "ПАМ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за изграждане на Складове и офиси за промишлени стоки за ПИ 07079.4.882, м. "Хаджи Тарла", гр. Бургас"  

с възложител  "ПАМ" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Георги Йорданов Георгиев и Таня Желязкова Георгиева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.217.2.31 - ателие 214 в апартамент 214 в Смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг в УПИ III-217, кв.36 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас"  

с възложител  Георги Йорданов Георгиев и Таня Желязкова Георгиева.

 

Инвестиционно предложение на Атанас Кузманов Кузманов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с автомивка - етапно строителство в УПИ X-583, кв.187, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"  

с възложител  Атанас Кузманов Кузманов.

 

Инвестиционно предложение на Янчо Стоянов Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разделяне на УПИ VIII-506, кв.52, кв. Банево, гр. Бургас на два урегулирани имота"  

с възложител  Янчо Стоянов Стоянов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Стоян Георгиев Петров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-74, кв.14, ПИ 07079.820.191 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас с цел промяна на устройствената зона от Жм в 2/Жс - жилищна зона със средно застрпяване"  

с възложител Стоян Георгиев Петров.

 

Инвестиционно предложение на Петьо Иванов Кючуков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пристройка като допълващо застрояване към съществуваща жилищна сграда в УПИ XVII-268, кв.23 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител Петьо Иванов Кючуков.

 

Инвестиционно предложение на "СЪНИ ХИЛ 2" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда (Блок 9) в ПИ 07079.671.339 по КК, УПИ V-139, кв.151, Зона Д, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител  "СЪНИ ХИЛ 2" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Инвестстройпроект" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIV-475 и УПИ XIII-176, кв.12а, к-с "Славейков", гр. Бургас"  

с възложител "Инвестстройпроект" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Бургасбус" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на сграда с идентификатор 07079.621.14.1.1 в склад, санитарен възел и помещения, обслужващи Автогара Запад и бистро, Автогара Запад, гр. Бургас"

с възложител "Бургасбус" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Надежда Маркова и Пламен Марков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-589, кв.22 по плана на кв. Ветрен и УПИ I-14, м.27 по плана на местност "Пиринч Тарла", кв. Ветрен, гр. Бургас и изработване на ПУП-ПУР за транспортен достъп"

с възложители  Надежда Маркова и Пламен Марков.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг"

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нов БКТП 20/40 kV, 2х800 kVA в УПИ VI общ, кв.124, ПИ 07079.653.577; Кабели 20 kV от ТП "1В" до БКТП-нов и от БКТП-нов до БКТП "7В"; Кабели 1 kV от БКТП-нов до нови електромерни табла в УПИ VI-29, кв.122, к-с "М.Рудник", гр. Бургас - за захранване на новострояща се жилищна сграда"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

 

Инвестиционно предложение на "ОСОТ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гаражи в партера, УПИ I-24, кв.141 по плана на Районен център, к-с "М. Рудник", гр. Бургас, ПИ 07079.653.668"

с възложител "ОСОТ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Николай Ангелов Ангелов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Вилна сграда в УПИ XXIII-57, бивш масив 41 по плана на м. "Лозята", землище на кв. Банево, гр. Бургас, ПИ 07079.13.1248"

с възложител Николай Ангелов Ангелов.

 

Инвестиционно предложение на "Хит Строй" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база за строителни материали и офиси в УПИ III-763, кв.43 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.519 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Хит Строй" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Красимир Христов Стайков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пристройка към съществуваща сграда в УПИ XII-5010018, кв.6, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Красимир Христов Стайков.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Имот-Р-Консулт" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.605.486 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север" и последващо изграждане на Складови бази с административна част и шоурум"  

с възложител "Имот-Р-Консулт" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Христо Димитров Болгуров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на плътна ограда и лятна кухня в УПИ IV, кв.74 по плана на зона Г на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител Христо Димитров Болгуров.

 

Инвестиционно предложение на "Оргахим" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Захранващ ел. кабел НН за База за бои на "Оргахим" АД в УПИ IV-19, м.71, ПИ 07079.2.1814 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Оргахим" АД.

 

Инвестиционни предложения на "МЕГА-КОМ 2" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Работилница за изделия от готови каменни изделия и административно-битова сграда в УПИ VII-2850, ПИ 07079.2.2850 по КК на гр. Бургас"

и

"Уличен водопровод в ПИ 07079.2.2667 по КК на гр. Бургас, между о.т.116 и о.т.117"

с възложител "МЕГА-КОМ 2" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "МЕГАДОМ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Склад за търговия на едро и дребно (Строителен хипермаркет Практис) в УПИ VI, кв.1А по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ 07079.621.235 и Крайуличен паркинг в обхвата на кръстовището при о.т. 259 по ПУП-ПРЗ пред УПИ VI, кв.1А по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "МЕГАДОМ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Метал Инс" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Логистичен център за търговия с хранителни продукти в УПИ VII-763, кв.43, ПИ 07079.605.524 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "Метал Инс" ЕООД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Евростил" ООД, "Андезит" ООД, "Жилищно строителство" ООД и Христо Георгиев Праматаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на водопроводно отклонение и площадков водопровод в УПИ ХХХV-248 за УПИ ХХХIV-20, ХХХ-253, ХХХ-254 и ХХIХ-246 по плана на ПЗ "Север", в гр. Бургас"

с възложители "Евростил" ООД, "Андезит" ООД, "Жилищно строителство" ООД и Христо Георгиев Праматаров

 

 

Инвестиционно предложение на Илия Ангелов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ ХХ-5010424, кв. 35 по плана на с. Маринка, Община Бургас, ПИ 47202.501.424 по КК"

с възложител Илия Ангелов Димитров

 

Инвестиционно предложение на Али Неджет Куш

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХIV, кв. 63, с идентификатор 07079.820.890 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Али Неджет Куш

 

Инвестиционно предложение на "Партнерс" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Откриване на площадка за:

 • събиране , временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др.;

 • събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса;

 • събиране и обезвреждане на смесени битови отпадъци;

 • събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла;

 • събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии;

 • събиране и временно съхранение на битум;

 • събиране и временно съхранение на антифризна течност;

 • събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите;

 • събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност;

 • събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри;

 • събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла"

  с местоположение гр. Бургас, м. Караянос, кв. "Долно Езерово"

  с възложител "Партнерс" ООД

   

  Инвестиционно предложение на Емил Ружиев Зурнаджиев

  Община Бургас


  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХVI- 10, кв. 141 по плана на ж.к. Меден Рудник, Районен център, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.653.224 по КК на гр. Бургас"

  с възложител Емил Ружиев Зурнаджиев

   

  Инвестиционно предложение на "ЮПИТЕР - СТОМАНА" ЕООД, гр. София

  Община Бургас

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "ПУП - ПРЗ за ПИ 07079.662.26 в Южна Промишлена Зона гр. Бургас, Община Бургас"

  с възложител "ЮПИТЕР - СТОМАНА" ЕООД

   

  Инвестиционно предложение "ЛОЕС" ЕООД

  Община Бургас

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "Изграждане на многофамилни жилищни сгради с домови отклонения и огради в ПИ 07079.820.1291 по КК на гр. Бургас, УПИ LVIII-1291, кв. 72 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

  с възложител "ЛОЕС" ЕООД

   

  Инвестиционно предложение на Ралица Райчева Арнаудова и Мариела Райчева Арнаудова

  Община Бургас

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "Надстройка на съществуваща едноетажна сграда в УПИ VIII, кв. 126 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас"

  с възложители Ралица Райчева Арнаудова и Мариела Райчева Арнаудова

   

   

  Инвестиционно предложение на Апостол Колев Колев

  Община Бургас

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "Пристройка към съществуваща едноетажна еднофамилна жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство в УПИ III-55 по плана на с. Димчево, община Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 21141.501.77 по КК на с. Димчево, Община Бургас"

  с възложител Апостол Колев Колев

   

  Инвестиционно предложение на Христина Тодорова Христова и Антон Димитров Караниколов

  Община Бургас

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и плътна ограда в УПИ XXVII кв. 43, кв. Крайморие, гр. Бургас"

  с възложители Христина Тодорова Христова и Антон Димитров Караниколов

   

  Инвестиционно предложение на Георги Станиславов Станков, Иван Великов Тодоров, Вълко Георгиев Кидеров и др.

  Община Бургас

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "ПУП - ПРЗ за ПИ 07079.12.678 в местността "Кабата", кв. Ветрен, гр. Бургас"

  с възложители Георги Станиславов Станков, Иван Великов Тодоров, Вълко Георгиев Кидеров и др.

   

  Инвестиционно предложение на Желязко Петров Желязков, Иво Божанов Орозов и Владимир Асенов Талев

  Община Бургас

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  "Изграждане на три броя метални стълби за осигуряване на достъп в двуетажна масивна сграда, разположена на бул. "Ст. Стамболов" №122, гр. Бургас"

  с възложители Желязко Петров Желязков, Иво Божанов Орозов и Владимир Асенов Талев

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "СИМЕКС" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство за разделяне на жилище - апартамент с ПИ 07079.820.821.5.11, на две самостоятелни жилища в сграда с ПИ 07079.820.821.5 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител "СИМЕКС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Костадин Иванов Пумпалов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ с ново застрояване на УПИ VIII, кв.101 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с адм. адрес ул. "Средна гора" 12 при запазване на свързаното застрояване на общата дворищно-регулационна граница с УПИ IX по действащ ПУП и завишаване височината на застрояване до 15,00 м"

с възложител Костадин Иванов Пумпалов.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Спининг 100" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПЗ за обособяване на стопански двор и строителство на селскостопански постройки в ПИ 23090.32.31 и 23090.32.19 по КК на с. Драганово, Община Бургас"

с възложител "Спининг 100" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Атанас Георгиев Рангелов и Тодор Георгиев Рангелов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.473, УПИ IX, кв.13 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложители  Атанас Георгиев Рангелов и Тодор Георгиев Рангелов.

 

Инвестиционно предложение на Стефан Димитров Железчев и Петя Маркова Железчева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-179, кв.25, ПИ 07079.702.179 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложители  Стефан Димитров Железчев и Петя Маркова Железчева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Изграждане на 1 бр. кабел 1кV от БКТП "Евро" до 1 бр. ново електромерно табло в УПИ XI-46, кв. 128 на к-с "М. Рудник" гр. Бургас за електрозахранване на новострояща се жилищна сграда"

"Изграждане на нова кабелна линия от БКТП "ЕМИ" до ново електромерно табло пред УПИ XXVII, кв. 5, ул. "Чаталджа", община Бургас по ДП - 4232208"

"Изграждане на 2 бр. кабели 1кV от БКТП "Евро" до 2 бр. нови електромерни табла в УПИ Х-38, кв. 128 на ж-к "М. Рудник", гр. Бургас за електрозахранване на новострояща се жилищна сграда"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг"

 

Инвестиционно предложение на Димитър Михалев Димитров и Минка Йорданова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХ-424, кв. 55, кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложители Димитър Михалев Димитров и Минка Йорданова Димитрова

 

Инвестиционно предложение на "БОЛЕРО ВИП" ЕООД и "БОЛЕРО ТРЕЙД" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база в УПИ ХIII - 615, кв. 19, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложители "БОЛЕРО ВИП" ЕООД и "БОЛЕРО ТРЕЙД" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Рател" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция и изместване на десен тръбопровод за промишлена вода от язовир "Мандра" до " ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Рател" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "КОМНЕТ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Отклонение от мрежата на кабелни оператори в ж.к. "Славейков", гр. Бургас"

с възложител "КОМНЕТ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Петко Минев Минев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв. 28, по плана на с. Твърдица, община Бургас, идентичен с ПИ 72151.501.282 по КК"

с възложител Петко Минев Минев

 

Инвестиционно предложение Милен Динев Динев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ ХII-1040, кв. 45 /ПИ с идентификатор 07079.30.1040/ по КК на кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложител Милен Динев Динев

 

Инвестиционно предложение на "ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и разширение на Заведение за Обществено Хранене /ЗОХ/, Модул 2, в сградата на Морска Гара и приобщаване към него на открита тераса и ниво +5.50 от Модул 1, намираща се в УПИ VI/ПИ 07079.618.1019/, кв. 1, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция №5140"

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас - Център

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабел НН от СМ на съществуващ резервен кабел ТП "Д. Благоев" до КРШ на ул. "Шейново" до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.615.295 /УПИ VII-295, кв. 144 по плана на ЗЦГЧ, ул. "Шейново" 116-118/- гр. Бургас за захранване на обект в същия имот"

"Кабел НН от ТП "221" в ПИ 07079.617.130 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.617.307 /УПИ I-4792, кв. 23 по плана на ж.к. "Възраждане", ул. "Мария Луиза" 53, гр. Бургас за захранване на обект в същия имот"

"Кабел НН от разпределителна касета на ул. "Л. Каравелов" 58, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.135 /УПИ I-5385, кв. 20 по плана на ж.к. "Възраждане", ул. "Л. Каравелов" 62, гр. Бургас за захранване на обект в същия имот"

"Изграждане на кабели 20 кV за захранване на БКТП "нов" в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. "Славейков", гр. Бургас за присъединяване на обект "Спортен комплекс"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас - Център

 

Обществен достъп до Становище на "ЕСО" ЕАД за резултатите от проведено обществено обсъждане на Доклад за ОВОС

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Еспавиада" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в УПИ IX-2116, местност "Край село", землище на кв. Рудник, гр. Бургас"  

с възложител "Еспавиада" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Мирослав Димитров Щураковски и Надежда Панчева Щураковска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на жилищна сграда с идентификатор 47202.501.983.1 по КК на с. Маринка, Община Бургас"

с възложители  Мирослав Димитров Щураковски и Надежда Панчева Щураковска.

 

Инвестиционно предложение на Елица Викторова Сиромахова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилни сгради в УПИ XI-304 и X-305, местност "Край село", землище на кв. Рудник, гр. Бургас"  

с възложител Елица Викторова Сиромахова.

 

Инвестиционно предложение на Янка Георгиева Недялкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-356, кв.36 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас"  

с възложител Янка Георгиева Недялкова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АРТСТРОЙ 1" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на съществуващ канализационен тласкател стомана Ф820, нова улична дъждовна и битова канализация ф315, и нов уличен водопровод РЕ ø110 за УПИ I-241, II-242, кв. 4 по плана на ж.к. "Зорница", гр. Бургас"

с възложител "АРТСТРОЙ 1" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Христо Иванов Минчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гараж в УПИ ХХV-617, кв. 61 по плана на кв. "Рудник" - кв. "Черно море" имот №2170 - гр. Бургас"

с възложител Христо Иванов Минчев

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "БАТКУ-Никола Фучеджиев"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Магазин за авточасти - преработка по време на строеж на одобрен проект за автомивка и пристройка в УПИ ХVIII-1654, 1655, кв. 82 по плана на зона Г, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.650.424 по КК на гр. Бургас"

с възложител ЕТ "БАТКУ-Никола Фучеджиев"

 

Инвестиционно предложение на Албена Борисова Борисова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на ателие №9/с идентификатор 07079.607.301.3.11 па КККР на гр. Бургас/ в жилищна сграда с магазини и кафене в УПИ IV-372, кв. 22, к-с "Лазур", гр. Бургас, община Бургас в апартамент"

с възложител Албена Борисова Борисова

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Изправяне на стълбове пред УПИ XII -339, кв. 29, на ул. "Околчица", в кв. Банево, гр. Бургас, опроводяване с усукан изолиран проводник и кабел НН от стълб-нов до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ XII-339, кв. 29, ул. "Околчица", за ел. захранване на обект в същия имот, съгласно ДП 4282785/2017г."

"Нова кабелна линия НН с кабел тип NAY2Y 4х185 мм2 от ТНН на ТП "324" в ж.к. "Братя Миладинови" (в ПИ 07079.620.112 по КК на гр. Бургас), до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.620.149 (УПИ   III, кв. 25 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас), за ел. захранване на жилищна сграда съгласно ДП 4256608"

"Нова кабелна линия НН с 3 бр. кабели тип NAY2Y 4х240 мм2 от БКТП "Логистика 3" в ПИ 07079.605.369 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на граница на ПИ 07079.605.518 по КК на гр. Бургас (УПИ   II-763, кв. 43 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас) за ел. захранване на производствено - складова база в същия имот, съгласно ДП 4282232"

"Нова кабелна линия НН с 3 бр. кабели тип NAY2Y 4х240 мм2 от БКТП "Логистика 3" в ПИ 07079.605.369 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на граница на ПИ 07079.605.533 по КК на гр. Бургас (УПИ   XVI-763, кв. 43 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас) за ел. захранване на център за логистична поддръжка, продажба и сервиз на товарни автомобили от марките на "ВОЛВО ГРУП", съгласно Договор за присъединяване 4255852"

"Изправяне на стълбове пред УПИ I-1, кв. 39, кв. Рудник, гр. Бургас, опроводяване с усукан изолиран проводник и кабел НН от стълб-нов до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ I-1, кв. 39, за ел. захранване на обект в същия имот ДП 4250830/2017г."

"Нова кабелна линия НН с кабел тип NAY2Y 4х35 мм2 от ТНН на БКТП нов в УПИ I-17, масив 146 до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.3.1682 (УПИ   XIV-45.46, кв. 46, масив 143, м. "Мадика", гр. Бургас), за ел. захранване на складова база в същия имот, съгласно ДП 4251188/2017г."

"Нова кабелна линия НН с кабел тип NAY2Y 4х35 мм2 от ТНН на БКТП "Дизайн" в ПЗ "Изгрев" до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.2.2825 (УПИ   I-2525, кв.83, м. "Тъмното", гр. Бургас), за ел. захранване на временен паркинг в същия имот, съгласно ДП 4297548/2017г."

"Нова кабелна линия НН с кабел тип NAY2Y 4х35 мм2 от ТНН на ТП "401" в ж.к. "Зорница" до електромерно табло, монтирано до фасадата на бл. 47 в ж.к. "Зорница", гр. Бургас, за ел. захранване на офис с идентификатор 07079.601.47.1.161 по КК на гр. Бургас, съгласно ДП 4302428/2017г."

"Нова кабелна линия НН с кабел тип NAYY 4х95 мм2 от ШКД на ул. "Места" №104 до ново електромерно табло, монтирано на външната фасада на сградата на границата на ПИ 07079.607.519 (УПИ-ХII, кв. 24, по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас), за ел. захранване на жилищна сграда с подземен гараж, съгласно ДП 4283826/2017г."

"Нова кабелна линия НН с кабел тип NAYY 4х95 мм2 от КРШ пред ПИ 07079.702.722 на ул. "Родопи" до ново електромерно табло с разпределителна част, монтирано на границата на ПИ 07079.702.614 (УПИ ХII-603, кв. 1, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас), за ел. захранване на жилищна сграда в същия имот , съгласно ДП 4288361/2017г."

"Кабел НН от БКТП "604" в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в партера на сграда в ПИ 07079.602.524 по КК на гр. Бургас (УПИ XXVI-366, кв. 49, по плана на ж.к. "Славейков", съгласно Договор за присъединяване №4224107"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

Инвестиционно предложение на "ДИ ЕНД ДИ 2010" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-24, 7 в кв. 140 по плана на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.635 по КК"

с възложител "ДИ ЕНД ДИ 2010" АД

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабелно ел. захранване на друг вид сграда за обитаване в ПИ 07079.659.316 в кв. "Акации", гр. Бургас, кабелно захранване НН от стълб от ВМрНН до ЕТ на границата на имота"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

 

Инвестиционно предложение на Цветелина Сашева Илиева и Величко Костадинов Илиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ идентификатор 07079.706.223 с.о. "Острица1", землище кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Цветелина Сашева Илиева и Величко Костадинов Илиев

 

Инвестиционно предложение на МРРБ, Агенция «Пътна инфраструктура» София

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас" с изграждане на второ платно от км 212+233,06 до км 217+000; от км 210+862,10 до км 215+629,05"; Етапна връзка при км 212+233,06 с дължина L=192,00 м и Етапна връзка при км 217+000 с дължина L=477,93 м" с възложител Агенция «Пътна инфраструктура» София.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Златен бряг" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Заведение за обществено хранене в ПИ 07079.820.1462, УПИ 1462,кв. 62, по плана на кв. Сарафово, Община Бургас"
с възложител "Златен бряг" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабелиране на част от трасето на ВЛ 20 кV "Житарово" през имоти: 07079.3.1998, 07079.3.2032, 07079.3.923, 07079.3.927, 07079.3.928, 07079.3.929, 07079.3.1996, 07079.3.933, 07079.3.1948, 07079.3.935, 07079.3.1301, 07079.3.1303 и 07079.3.1965 по КК на гр. Бургас. Кабел 20 кV от нов стоманорешетъчен стълб в имот 07079.3.1998 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Мария Йорданова Коточева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-5010133 и УПИ ХIII-5010133 в кв. 14, ПИ с идентификатор 47202.501.939 и 47202.501.910 по КК по плана на с. Маринка, Община Бургас"

 с възложител Мария Йорданова Коточева

 

Инвестиционно предложение на Юксел Айкурт

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за имот  №167.552 с.о. "Каптажа" землище на с. Изворище, Община Бургас"

с възложител Юксел Айкурт

 

Инвестиционно предложение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция №5046"

"Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция №5008"

"Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция №5007"

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Инвестиционно предложение на Тодорка Тодорова Жекова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и надстройка на подпокривен етаж в жилищна сграда в УПИ V-1552, кв.73 по плана на ЦГЧ, адрес гр. Бургас, ул. "К. Фотинов" 44"

с възложител Тодорка Тодорова Жекова

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "ТРАНСВАГОН" АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Газово лъчисто отопление на склад в ПИ 07079.605.490, гр. Бургас";

"Площадкови газопроводи в ПИ 07079.605.558, ПИ 07079.605.100, ПИ 07079.605.101, ПИ 07079.605.102, ПИ 07079.605.103, ПИ 07079.605.313, ПИ 07079.605.104, ПЕИ 07079.605.463 и ПИ 07079.605.490"

"Отопление на цех "Вагони" - заваръчен участък в ПИ 07079.605.490"

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД, гр. Бургас

 

Инвестиционно предложение на "ГРОМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП - ПРЗ за ПИ 07079.6.1115, по КК на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово с цел промяна на предназначението на земята за изграждане на ведомствена бензиностанция, гараж за камиони, административна и обслужваща сграда и трафопост"

с възложител "ГРОМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ОКЕАН ШИПИНГ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Извършване на дейности по събиране и третиране на нови отпадъци с произход акостирали кораби в пристанищата на област Бургас на площадка с местоположение ПЗ Север - база Лозово, гр. Бургас, Община Бургас и идентификатор № 07079.605.276, както следва:

Добавяне на дейностите с ИУЕЕО с кодове:

160211,160213,160214,200121, 200123, 200135, 200136, 200125, 190114, 020399, 020304, 020199, 020203, 020202, 020299, 190112"

с възложител "ОКЕАН ШИПИНГ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на оградно съоръжение с височина до 8 м в Промишлена зона Север, гр. Бургас"

с възложител "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ЖАКЕН БГ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП - ПЗ НА УПИ ХLII, кв. 162 по прана на зона Д, кв. "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител "ЖАКЕН БГ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Светлин Ангелинов Братанов и Теодор Борисов Желев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП ПРЗ на УПИ ХХ­­VII-10025 /идентификатор 47202.501.923/ и УПИ ХХ­­VI - 10025 /идентификатор 47202.501.922/ по КК на с. Маринка в местността "До село" кв. 7"

с възложители Светлин Ангелинов Братанов и Теодор Борисов Желев

 

Инвестиционно предложение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуваща базова станция № 5001, разположена на жилищна сграда с идентификатор 07079.608.47.1, ул. Иван Богоров, бл. 20, вх. Б, гр. Бургас";

"Преустройство на съществуваща базова станция № 5005, разположена на жилищна сграда с идентификатор 07079.616.8.1, к-с "Възраждане", бл. 10, вх. А, гр. Бургас";

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ВиК" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на съществуващи водопроводи стомана ф426 мм, ф108 мм и ф89 мм по ул. "Богориди" в участъка от ул. "Лермонтов" до бул. "Демокрация", гр. Бургас и подмяна водопровод по ул. "Стефан Караджа", гр. Бургас"  

с възложител "ВиК" ЕАД.

 

 

Инвестиционно предложение на Божидар Кирилов Шперов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство - допълващо застрояване от четири броя гаражи в УПИ XII-4204, кв.11 по плана на гр. Бургас"

с възложители  Божидар Кирилов Шперов и съсобственици.

 

 

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели 20 kV от съединителни муфи пред УПИ II-2072, кв.63 /ТП Проектант/ до съединителни муфи пред УПИ II-2271, кв.23, гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Павлин Христов Станчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-626, кв. 43, кв. Банево, ул. "Михаил Герджиков" № 30, гр. Бургас"

с възложител Павлин Христов Станчев

 

Инвестиционно предложение на "КИРИЛ СТОЯНОВ-Т" ЕООД Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Автосервиз и офиси в УПИ XIII-242, кв. 13 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ 07079.604.301 по КК на гр. Бургас"

с възложител "КИРИЛ СТОЯНОВ-Т" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "БАР КАР" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Гаражи в УПИ IV-2264, масив 84, местност "Талисмана", землище гр. Бургас, ПИ 07079.2.2567 по КК на гр. Бургас"

с възложител "БАР КАР" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "БУЛПЛАСТ БГ 1" ЕООД


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова база с работилница и офиси в УПИ ХVI-764, кв. 41 (ПИ с идентификатор 07079.605.384 по КК) по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

 

с възложител "БУЛПЛАСТ БГ 1" ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "БИЛА НЕДВИЖИМОСТИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и изграждане на комплекс със смесено предназначение в УПИ XVIII, кв.127, ПИ 07079.651.241, гр. Бургас"

с възложител "БИЛА НЕДВИЖИМОСТИ" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Силвия Веселинова Шавова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на многофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, кв. Сарафово, УПИ IV-868, кв.453 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Силвия Веселинова Шавова.

 

Инвестиционно предложение на "Братя Гюрови" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складова база за промишлени стоки и автосервиз в ПИ 07079.3.2176 по КК на гр. Бургас"

 

с възложител "Братя Гюрови" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Недялка Янкова Събева и "Класик Вилас" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на три жилищни сгради за собствени нужди в ПИ 040010; 040016 и 040017, землище на кв. Рудник, гр. Бургас"

 

с възложители Недялка Янкова Събева и "Класик Вилас" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Бургасцвет-90-Танев" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка, надстройка и вътрешно преустройство на сграда в УПИ VIII-5, кв.6 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ 07079.604.266"

 

с възложител  "Бургасцвет-90-Танев" ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пътна връзка към ПИ 07079.9.337, м. Сулу дере", землището на кв. "М. Рудник", гр. Бургас на път ІІ - 79 "Средец-Бургас", км 86+850, дясно"

с възложител Здравко Цолов Цолов

 

Инвестиционно предложение на Десислава Петрова Видева, Кристиян Велков Иванов и Елена Петрова Видева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на жилищна-търговска сграда в ПИ 07079.612.286.1 по КК на гр. Бургас, УПИ ІV, кв. 84 по плана ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложители Десислава Петрова Видева, Кристиян Велков Иванов и Елена Петрова Видева

 

Инвестиционно предложение на "СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ" АД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР и изграждане на складово-производствена база в ПИ 07079.3.2274 по плана на м. Мадика, Община Бургас"

с възложител "СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ" АД

 

Инвестиционно предложение на Димитър Анастасов Комунджиев


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ ІV-1248, в кв. 110 по плана ЦГЧ, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.608.208 по КК на гр. Бургас/, с административен адрес гр. Бургас, ул. "Страхил" №9"

с възложител Димитър Анастасов Комунджиев

 

Инвестиционно предложение на Тодор Нейчев Нейчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Надстройка с един етаж на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХІХ-244, кв. 1, кв. Победа, ПИ 07079.660.234 по КК на гр. Бургас"

с възложител Тодор Нейчев Нейчев

 

Инвестиционно предложение на Шукри Мехмед Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-21 и УПИ VІІІ-21, кв. 11 по плана на с. Изворище, община Бургас"

с възложител Шукри Мехмед Мехмед

 

Инвестиционно предложение на „МОНОЛИТ А.Д.“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на кафене, находящо се в Жилищна сграда с идентификатор 07079.650.414.1 за колективно обираване с партер с обслужващи функции, к-с "М. Рудник", зона Г, гр. Бургас - в Детски развлекателен център с кафе на самообслужване"

с възложител "МОНОЛИТ А.Д." ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Димитър Спасов Арнаутски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.831.268 по КК на гр. Бургас"

с възложител Димитър Спасов Арнаутски.

 

 

Инвестиционно предложение на "ТРАНСВАГОН" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на газопроводно отклонение за отопление на Цех "Инструментален" в ПИ 07079.605.490, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на "Даник 2011" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ VII-5, УПИ VIII-5, УПИ IX-5 и УПИ VI-5, масив 23, местност "Кабата - Неравното, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас"

 

с възложител "Даник 2011" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Таня Георгиева Тикнът и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-203, кв.47, ПИ 07079.30.437 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

 

с възложители Таня Георгиева Тикнът и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Георгиев Найденов и Десислава Иванова Ванкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-156, кв.43, ПИ 07079.30.301 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

 

с възложители Димитър Георгиев Найденов и Десислава Иванова Ванкова.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Нордус-Балкан-2" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на ПУП-ПР и изграждане на хотел 3- звезди в УПИ VІІІ-78, кв. 45 по плана на кв. Крайморие, Община Бургас"

с възложител "Нордус-Балкан-2" ООД

 

Инвестиционно предложение на "ИЛЕТ ИНВЕСТ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.653.185 - УПИ V-13, кв. 143 по плана на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител "ИЛЕТ ИНВЕСТ" ООД

 

Инвестиционни предложения на "КЕРАМИКА БУРГАС" АД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Прекратяване дейността на част от инсталацията за производство на тухли- Пещ №1 и Пещ №2"

 

"Реконструкция на Сушилни №1 и №2"

 

"Замяна на част от използваното гориво въглища с биогориво-пелети от слънчогледови люспи"

с възложител "КЕРАМИКА БУРГАС" АД

 

Инвестиционно предложение на "ЗЛАТЕН БРЯГ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Сграда за обществено обслужване (Апартхотел) в УПИ ХХІІІ, кв. 1 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.1243 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ЗЛАТЕН БРЯГ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "БУРГАС ПЛАЗА" АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на два магазина в сграда с идентификатор 07079.2.2362.1 /МОЛ БУРГАС ПЛАЗА/ в ПИ 07079.2.6362, гр. Бургас във Фитнес зала"

с възложител "БУРГАС ПЛАЗА" АД

 

Инвестиционно предложение на Ангелина Лефтерова Михайлова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство търговски обект в жилищна сграда с идентификатор 07079.620.310.1 в ПИ 07079.620.310, гр. Бургас в Агроаптека"

с възложител Ангелина Лефтерова Михайлова

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ: Бургас - Център

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабели НН от БКТП "711" в ПИ 07079.820.1014 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на границата на ПИ 07079.820.1030 и кабели НН от КРШ - нов до нови електромерни табла, монтирани на границата в ПИ 07079.820.1030 /УПИ І-37, кв. 80/ за захранване на обект в същия имот (ДП 4281348)"

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.682 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.820.680 /УПИ ІІ, кв. 58, ул. "Ангел Димитров" № 46/ за захранване на обект в същия имот (ДП 4247037)"

 

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.820.104 по КК на гр. Бургас и захранването чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП "Детска градина" до ТЕПО на ул. "Антон Иванов" № 43; Кабел НН от нов КРШ до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.820.118 /кв. Сарафово, ул. "Септемврийска" №50, УПИ І-27, кв. 19/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4240897"

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.23 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.820.22 /УПИ V-781, кв. 23/ за захранване на обект в същия имот (кв. Сарафово, ул. "Антон Иванов" №10), ДП 4230277"

 

"Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.820.1155 по КК на гр. Бургас (УПИ ІІІ-133, кв. 5, ул. "Ангел Димитров"); Кабели 20 кV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред имот 07079.820.1155/ на съществуващ кабел БКТП "703" - БКТП "Плаза"; Кабели НН от БКТП - нов до електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1155 / УПИ ІІІ-133, кв. 5/ по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас (ДП 4236449)"

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.563 по КК на гр. Бургас до 2 бр. електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.638, /кв. Сарафово,  ул. Ангел Димитров" №52, УПИ VІІІ-48, кв. 57/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4227909"

 

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.820.853 по КК на гр. Бургас и захранването чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП "Нов" до КРШ на ул. "Ради Николов" №9; Кабел НН от нов КРШ до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.853 / кв. Сарафово, ул. "Ради Николов" № 10, УПИ ХІІІ-519, кв. 60/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4284160"

с възложител "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ: Бургас - Център

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Хермес Трейд Груп" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуващ самостоятелен обект в приземен етаж (кафе-сладкарница( - в магазин за хранителни стоки, к-с "Братя Миладинови", ул. "Стара планина" 12, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.619.35.1.42 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Хермес Трейд Груп" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Христина Петкова Гоцева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пристройка 10 кв.м. застроена площ към съществуваща къща в с. Твърдица, УПИ XI-365, кв.11, Община Бургас"

с възложител Христина Петкова Гоцева.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас -Център

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

"Трафопост тип БКТП 2ь800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас - УПИ II-13, кв.79 по плана на кв. Сарафово; Кабел 20 kV от БКТП "709" до нов БКТП в ПИ 07079.820.1142; Кабели НН от БКТП-нов до 3 бр. електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1133 и 2 бр., монтирани в ПИ 07079.820.1039, гр. Бургас"

 

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас - Център.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Анна Иванова Танчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1453 от КК на гр. Бургас, УПИ ХХVІ1453 в кв. 14, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПОДОБЕКТИ: СГРАДА 1 И СГРАДА 2"

с възложител Анна Иванова Танчева

 

 

Инвестиционно предложение на "Съншайн хоумс" ООД, Тодор Христов Тодоров и Дафина Христова Динева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХХІ-1458, кв. 73 в кв. "Сарафово" имот идентификатор № 07079.820.1458 по КК на гр. Бургас"

с възложители "Съншайн хоумс" ООД, Тодор Христов Тодоров и Дафина Христова Динева

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас -Център

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТП "МЛАДОСТ" в ПИ 07079.602.363.43 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на фасадата на сграда в ПИ 07079.602.507 по КК на гр. Бургас /УПИ VІ-365, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков" за захранване на обект в същия имот"

 

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас - Център

 

Инвестиционно предложение на Райна Георгиева Кънчева и Женя Петрова Кръстева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Заведение за обществено хранене "Класически ресторант" в УПИ VІІІ-723/ПИ 07079.602.723/ по плана на к-с "Славейков"

 

с възложители Райна Георгиева Кънчева и Женя Петрова Кръстева

 

Инвестиционно предложение на Тодор Иванов Бандрамалиев  и Гергана Петрова Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на съществуващ търговски обект /МАГАЗИН №7/ с идентификатор 07079.612.168.1.114 на партер - кота 0.00 в КАФЕ в съществуваща сграда със смесено предназначение, находяща се в гр. Бургас - ЦГЧ, ул. "В. Левски" №2, УПИ VІ-2459, 2460, в кв. 147, с идентификатор на УПИ 07079.612.168"

 

с възложители Тодор Иванов Бандрамалиев  и Гергана Петрова Стоянова

 

Инвестиционно предложение на Лазарин Атанасов Танев и Борислав Иванов Жеков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на обект жилищна сграда в УПИ ІV-75, кв. 40А, по плана на ж.к. "Меден Рудник" - Зона "Г", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.658.75, Община Бургас"

 

с възложители Лазарин Атанасов Танев и Борислав Иванов Жеков

Инвестиционно предложение на Камелия Георгиева Деркозлиева - Петрова и Мирослав Тодоров Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на обект вилна сграда в УПИ LІ-34, масив 41, м. "Срещу село", ПИ с идентификатор 07079.13.1202, по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

 

с възложители Камелия Георгиева Деркозлиева - Петрова и Мирослав Тодоров Петров

 

Инвестиционно предложение на Владимир Георгиев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на обект жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-440, кв. 54, с идентификатор 07079.820.606 по плана на КККР на кв. Сарафово, гр. Бургас"

 

с възложител Владимир Георгиев Георгиев

 

Инвестиционно предложение на "НАЧЕВ СТРОЕЖИ" ЕООД и Момчил Кирилов Начев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане сграда със смесено предназначение в УПИ VІ-45, кв. 27, к-с "Изгрев", гр. Бургас"

 

с възложители "НАЧЕВ СТРОЕЖИ" ЕООД и Момчил Кирилов Начев

Инвестиционно предложение на „Деница МГА“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод от о.т. 79 до УПИ I-1, м.148, землище на гр. Българово, Община Бургас" с възложител "Деница МГА" ООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Болеро" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане  на жилищна сграда в УПИ ІХ, кв. 25 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.620.224 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Болеро" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Съншайн хоумс" ООД, Тодор Христов Тодоров и Дафина Христова Динева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХХ-1457, кв. 73 в кв. "Сарафово" имот идентификатор № 07079.820.1457 по КК на гр. Бургас"

с възложители "Съншайн хоумс" ООД, Тодор Христов Тодоров и Дафина Христова Динева

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас -Център

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабели НН от ТП "Военна болница" в ПИ 07079.620.71 по КК на гр. Бургас до нова разпределителна касета /РК/, монтирана на границата на ПИ 07079.620.335 и кабели НН от РК-нова до нови електромерни табла монтирани на границата на ПИ 07079.620.335 /УПИ VІІ - общ, кв. 3а за захранване на обекти в същия имот";

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран в ПИ 07079.613.244 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.613.243 /УПИ ІV-243, кв. 173, ЦГЧ, ул. "Цар Асен" 19 /за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от ТП "Л. Каравелов" в ПИ 07079.616.97 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.269 по КК на гр. Бургас /УПИ І, кв. 9Б по плана на ж.к. "Възраждане" /ул. "Ивайло" 77-85 / за захранване на обект в същия имот/;

 

"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.614.288 по КК  на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.614.288 /УПИ V-7592, кв. 56 по плана на ж.к. "Възраждане /ул. "Гладстон" 16/ за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от ТП "634" в ПИ 07079.602.102 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.602.64 по КК на гр. Бургас, УПИ ІІ-35, кв. 22 по плана на ж.к. "Славейков" за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.615.144 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.615.182 /УПИ ІV-178, кв. 149, ЗЦГЧ, ул. "Пробуда" 42/ за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.609.182 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.609.285 /УПИ ІІІ-2043, кв. 64, ЦГЧ, ул. "Войнишка" 21 /за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабели НН от съществуващо комбинирано ЕТ, монтирано на границата на ПИ 07079.616.39 по КК на гр. Бургас до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.41 /УПИ VІІ-4124, 4125, кв. 9, ж.к. "Възраждане"/ за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от БКТП "Океан" в ПИ 07079.620.150 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.620.340 /УПИ ІІІ-1882, 1883, кв. 41, ж.к. "Братя Миладинови/, гр. Бургас"

 

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ: Бургас - Център

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Костадинка Димова Петрова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ IV-2087, кв.43 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител Костадинка Димова Петрова.

 

Инвестиционно предложение на "КРЕМИ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-1689, ПИ 07079.3.1689 и УПИ XII-1688, ПИ 07079.3.1688, местност "Мадика", гр. Бургас"  

с възложител "КРЕМИ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Йордан Киров Йорданов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на еднофамилна в двуфамилна жилищна сграда и два гаража в УПИ VIII-24, кв.2, ПИ 07079.823.37, кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител  Йордан Киров Йорданов.

Инвестиционно предложение на Стойчо Йорданов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ II-823, кв.139, ПИ 07079.653.823 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител Стойчо Йорданов Тодоров.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "САРИЕЛ" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I, кв.1 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложител "САРИЕЛ" АД.

 

Инвестиционно предложение на "НОВ ПРОЕКТ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на РУП за УПИ X-14, кв.15а по плана на к-с "Бр. Миладинови", ПИ 07079.619.108 с цел изграждане на "Търговско-обслужваща сграда"  

с възложител "НОВ ПРОЕКТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Людмил Стоянов Либчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база, изложбен и административен център, магазин и сервизна дейност в УПИ II-12, кв.125, ПИ 07079.3.1965 по плана на местност "Караач", гр. Бургас" с възложител  Людмил Стоянов Либчев.

 

Инвестиционно предложение на Невена Стоянова Добрева и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПР за ПИ 07079.13.415, местност "До село", кв. Банево, гр. Бургас - за изграждане на нискоетажни жилищни сгради" с възложители  Невена Стоянова Добрева и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на "ЛАКТОС БЪЛГАРИЯ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуващ самостоятелен обект в приземен етаж в магазин за хранителни стоки в ПИ 07079.619.35.1.42, ул. "Стара планина" 12, гр. Бургас" с възложител  "ЛАКТОС БЪЛГАРИЯ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Тоню Георгиев Патриков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-1329, кв.115, ПИ 07079.608.278 по плана на гр. Бургас" с възложител  Тоню Георгиев Патриков.

Инвестиционно предложение на „АКЗ БИЛД“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство на обект "Жилищна сграда с домови отклонения и ограда в УПИ XI, кв.25, ПИ 07079.620.149, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с възложител "АКЗ БИЛД" ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Ангел Росенов Атев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разполагане на временен обект в земеделска земя в ПИ 07079.16.48 по КК на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Ангел Росенов Атев.

 

Инвестиционно предложение на "РАТЕЛ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-43, УПИ IV-43 и УПИ II-43, кв.127 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас с цел обединяване на трите имота и строителство на многофамилни жилищни сгради"

с възложител "РАТЕЛ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Господинка Русева Писарова - Стоева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ X-148, кв.5 по плана на с. Драганово, община Бургас" с възложител  Господинка Русева Писарова - Стоева.

Инвестиционно предложение на Петя Георгиева Димова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ X-1258, кв.62, ПИ 07079.705.1888, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Петя Георгиева Димова.

Инвестиционно предложение на «ИНСТРОЙ» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Инсталиране на Мобилен бетонов възел за временно ползване до приключване на СМР в част от ПИ 07079.618.202 по плана на гр. Бургас" с възложител «ИНСТРОЙ» ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-2064, ПИ 07079.609.197, кв.61 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Лазарин Атанасов Танев и Борислав Иванов Жеков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод и улична канализация за УПИ IV-75, ПИ 07079.658.75, кв.40А по плана на к-с "Меден Рудник", зона Г, гр. Бургас"

с възложители Лазарин Атанасов Танев и Борислав Иванов Жеков.

 

Инвестиционно предложение на Нейчо Георгиев Христов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда в кв.91, УПИ XIV по плана на Зона Г, к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител  Нейчо Георгиев Христов.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Сортови семена - Бургас" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разпръскване на утайки върху земеделски площи в м. "Мадика", гр. Бургас"

с възложител "Сортови семена - Бургас" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "КИБ АГРО" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на цех за преработка и пакетиране на семена, варива и зърно в ПИ 07079.605.548 и 07079.605.549 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "КИБ АГРО" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Бистра Павлова Иванчева - Ибришимова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда 2 в УПИ XI-374.375, кв.16 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с възложител  Бистра Павлова Иванчева - Ибришимова.

Инвестиционно предложение на Стефка Тенчева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и пристройка на съществуващо заведение "Кафе-аперитив" в "Бирария", находящо се в партера на жилищна сграда в ПИ 07079.607.95, к-с "Лазур", бл.96, вх.1, гр. Бургас" с възложител Стефка Тенчева Георгиева.

Инвестиционно предложение на „Бейно Инвест Къмпъни“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР на ПИ 07079.9.964 по КК, м. "Брястите", землище на к-с "М.Рудник", гр. Бургас - с цел отреждането му за курортни нужди, допълващи ги дейности и трафопост" с възложител "Бейно Инвест Къмпъни" ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "БМ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на съществуващ магазин в кафе-сладкарница в УПИ VIII-341, кв.25, ПИ 07079.620.341 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложител "БМ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "СЕВА България" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-177, кв.56, ПИ 07079.605.158 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "СЕВА България" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Делчо Великов Мушев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.1613 за изграждане на складова база за промишлени стоки, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  Делчо Великов Мушев.

 

Инвестиционно предложение на Ангел Иванов Пепелянков и Неделчо Динев Неделчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разделяне на УПИ IX-510, кв.43, кв. Ветрен, гр. Бургас - на два броя УПИ" с възложители  Ангел Иванов Пепелянков и Неделчо Динев Неделчев.

 

Инвестиционно предложение на Йорданка Димитрова Тамахкярова-Димова и Мария Йорданова Ташкова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи в ПИ 07079.653, УПИ XI-10, кв.141, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложители  Йорданка Димитрова Тамахкярова-Димова и Мария Йорданова Ташкова.

 

Инвестиционно предложение на "Перфект Инвест 2007" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на обекти с идентификатори 07079.620.186.1.3; 6; 9, находящи се в съществуваща Офис-сграда в УПИ XIV-2637, 2638, кв.39 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас" с възложител  "Перфект Инвест 2007" ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Руска Иванова Петкова и Петър Адамов Петков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Временен обект - Пристройка на сграда с ид. 07079.612.149.1 в УПИ X-960, ул. "Александровска" 107, гр. Бургас"

с възложители Руска Иванова Петкова и Петър Адамов Петков.

 

Инвестиционно предложение на Марин Станков Жеков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда  в УПИ VIII-75, кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител Марин Станков Жеков.

 

Инвестиционно предложение на "СМАРТВЮ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ с цел обединяване на УПИ XV-592, кв.22, ПИ 07079.607.592 и УПИ XVII-593, кв.22, ПИ 07079.607.593 по плана на к-с "Лазур", ул. "Калофер" 5, гр. Бургас" с възложител  "СМАРТВЮ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Васил Димитров Йовков

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Смяна предназначение на самостоятелен обект с адрес: гр. Бургас, ул. Сливница № 61, ет.0, магазин 2, ПИ с идентификатор 07079.616.234 от "Обект за търговска дейност" в "Дентален кабинет" с възложител Васил Димитров Йовков.

Инвестиционно предложение на Ерсен Юзджаков Халилов

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща пицария в детски парти-център и кафене в партерния етаж на бл.118, вх.2, ет.0 в имот с идентификатор 07079.602.238.1.50, ж.к. "Славейков", гр. Бургас" с възложител Ерсен Юзджаков Халилов.

Инвестиционно предложение на Иванка Атанасова, Веселина Радева, Карамфилка Джамбова, Стефан Джамбов, Янко Киряков, Руска Кирякова, Диана Раева, Ели Кънчева, Антон Кънчев, Мария Янкова, Захарина Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Строителство на жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ ІІ-191, кв. 17 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас с идентификатор 07079.607.179 по КК"
с възложители Иванка Господинова Атанасова, Веселина Господинова Радева, Карамфилка Кръстева Джамбова, Стефан Павлов Джамбов, Янко Кръстев Киряков, Руска Станчева Кирякова, Диана Танева Раева, Ели Дмитрова Кънчева, Антон Иванов Кънчев, Мария Иванова Янкова, Захарина Димова Тодорова

 

Инвестиционно предложение на Ангелина Щерева Чилингирова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Вътрешно преустройство на обект с идентификатор 07079.601.193.1.77 в сграда в ПИ с идентификатор 07079.601.193 по КК на гр. Бургас в АПТЕКА"
с възложител Ангелина Щерева Чилингирова

 

Инвестиционно предложение на Рада Димитрова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 21141.501.62 по КК, УПИ ІХ-62, кв. 5 по плана на с. Димчево, Община Бургас"
с възложител Рада Димитрова Георгиева

 

Инвестиционно предложение на Гергана Леонидова Терзиева и Петя Леонидова Харизанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-853, кв. 58, по ПУП на кв. Банево, гр. Бургас, идентичен с ПИ 07079.705.853 по кадастралната карта на гр. Бургас"
с възложители Гергана Леонидова Терзиева и Петя Леонидова Харизанова

 

Инвестиционно предложение на Евгени Рачев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-662, кв. 45, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, идентичен с ПИ 07079.705.662 по кадастралната карта на гр. Бургас"
с възложител Евгени Рачев Тодоров

 

Инвестиционно предложение на „Фрапорт туин еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Разширение на паркинг пред Терминал 2 на летище Бургас"
с възложител "Фрапорт туин еърпорт Мениджмънт" АД

 

Инвестиционно предложение на „Максоник Консалт“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на проект за жилищна сграда в УПИ VІ, кв.11 по плана на с. Димчево, община Бургас, ПИ с идентификатор 21141.501.157 по КК на гр. Бургас" с възложител "Максоник Консалт" ЕООД .

Инвестиционно предложение на „БЕРКС 2004“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ ХI-20268 и УПИ ХII-20269, кв.65 по плана на с. Маринка, гр. Бургас" с възложител "БЕРКС 2004" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Теленор България“ ЕАД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на базова станция BGS0261 на Мобилтел ЕАД и базова станция №5236 на Теленор България ЕАД в имот с идентификатор 07079.660.427.1, ул. "Индустриална" № 23 -А, гр. Бургас, Община Бургас"

 

с възложител "Теленор България" ЕАД

Инвестиционно предложение на Моника Димитрова Колева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Отглеждане на домати и спанак в имот №008006 с. Равнец, община Бургас"

 

с възложител Моника Димитрова Колева

Инвестиционно предложение на „КРАСИ –К- КОСТОВ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на магазин промишлени стоки в кафе-сладкарница с ИД №07079.602.1.633 в бл. 55 вх. Ц к-с "Славейков", гр. Бургас"

 

с възложител "КРАСИ -К- КОСТОВ" ЕООД

Инвестиционно предложение на Марина Павлова Сорокина

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с масивна ограда в имот, находящ се в кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, ул. "Дунав" № 16, УПИ І-127 в кв. 7"

 

с възложител Марина Павлова Сорокина

Инвестиционно предложение на Марина Павлова Сорокина

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с масивна ограда в имот, находящ се в кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, ул. "Дунав" № 16, УПИ І-127 в кв. 7"

 

с възложител Марина Павлова Сорокина

Инвестиционно предложение на „ИППДП – ДЕНТАЛ ЕЛИТ д-р Д. Габрова“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на офис в стоматологичен кабинет с идентификатор 07079.616.110.2.15 на ул. "Любен Каравелов" № 57, гр. Бургас, Община Бургас"

 

с възложител "ИППДП - ДЕНТАЛ ЕЛИТ д-р Д. Габрова" ЕООД

Инвестиционно предложение на „АКЗ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на два броя складове, кантар и бензиностанция с една колонка в ПИ 070.827.100, УПИ І, масив 64178, местност  Черна Яна, землището "Долно Езерово", гр. Бургас"

 

с възложител "АКЗ" ЕООД

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг“ ЕАЦ, КЕЦ „Бургас-юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Модулен бетонен трансформаторен пост /МБТП/ 400 кVА в УПИ ХLІV, кв. 175 в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас и кабели 20 кV от МБТП - нов до съединителни муфи със съществуващ кабел 20 кV "Роса"

 

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАЦ, КЕЦ "Бургас-юг"

Инвестиционно предложение на Петко Крумов Чорбаджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІІ-445 и УПИ ХІІ-455 кв. 175, ЗЦГЧ, гр. Бургас"

 

с възложител Петко Крумов Чорбаджиев

Инвестиционно предложение на „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смесена сграда - етап 6, в УПИ І-195 в кв. 16 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас /ПИ с 07079.604.195 по КК на гр. Бургас"

 

с възложител "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД

Инвестиционно предложение на Калуш Петров Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІV-1619, кв. 146 по плана на кв. Черно море - Рудник, гр. Бургас, ул. "Черноморска" №35

 

с възложител Калуш Петров Иванов

Инвестиционно предложение на Кръстьо Димитров Дъбов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на ПУП за част от имот 054072 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас"

 

с възложител Кръстьо Димитров Дъбов

Инвестиционно предложение на „ТИТАН ТООЛС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство на "Офиси, магазини и складове за промишлени стоки" в ПИ 07079.2.2237 по КК на гр. Бургас - УПИ ХІІ-17, кв. 74, местност "Голата нива"/б.м. "Келева нива"/, землище на гр. Бургас"

 

с възложител "ТИТАН ТООЛС" ЕООД

Инвестиционно предложение на „КИМ ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство на "Складова база с магазин за промишлени стоки в партера" в "Търговска база с магазини и Център за хемодиализа с диагностично-консултативни кабинети, в ПИ 07079.2.2436, УПИ ХVІІІ-10, масив 81, местност "Лъджа йолу", землище на гр. Бургас"

с възложител "КИМ ИНВЕСТ" ООД

 

Инвестиционно предложение на Диан Георгиев Жеков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Вилна сграда в УПИ ІV-618, 619, кв. 20 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас"
с възложител Диан Георгиев Жеков

 

Инвестиционно предложение на Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на производствено-складова база в ПИ 07079.3.1182 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика"
с възложители Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

 

Инвестиционно предложение на „Унибетони“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот 07079.6.1205, в землището на гр. Бургас"
с възложител "Унибетони" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Дойчин Соколинов Първанов и Теодора Любенова Първанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на "Навес" в УПИ ХVІІ454, кв. 47/ПИ 07079.702.905 по КК/, кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас"
с възложители Дойчин Соколинов Първанов и Теодора Любенова Първанова

 

Инвестиционно предложение на Владимир Здравков Хаджистоянов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Вътрешно преустройство на складово помещение с идентификатор 07079.614.251.1.166 в агроаптека в партера на жилищна сграда, находяща се в УПИ І, кв. 256 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас"
с възложител Владимир Здравков Хаджистоянов

Инвестиционно предложение на „Експрес сервиз“ ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Семеен хотел и център за автодиагностика - вътрешно преустройство на сграда с ид. 07079.2.2161.6 с шоурум и офиси, находяща се в УПИ І-8,35 /ПИ с ид. 07079.2.2161 по КК/, м. 83, м-ст "Хайнлъка" землище на гр. Бургас"
с възложител "Експрес сервиз" ООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Стефан Валентинов Папазов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 72151.501.130 по КК, УПИ XVIII-24, кв.13 по плана на с. Твърдица, Община Бургас"

с възложител Стефан Валентинов Папазов.

 

Инвестиционно предложение на Киро Стоянов Николов и Юлия Стратиева Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда  - един етаж и частичен сутерен в УПИ XIV-1040, кв.77 по плана на гр. Българово, Община Бургас"

с възложители Киро Стоянов Николов и Юлия Стратиева Николова.

 

Инвестиционни предложения на "Инвест Банк" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Промяна трайното предназначение на територията на ПИ 07079.30.60 от земеделска в урбанизирана, м. "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Промяна трайното предназначение на територията на ПИ 07079.30.266 от земеделска в урбанизирана, м. "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Промяна трайното предназначение на територията на ПИ 07079.30.267 от земеделска в урбанизирана, м. "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас";

 

с възложител  "Инвест Банк" АД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Радослав Динков Лазаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на външен водопровод за УПИ LXXVI-85 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Радослав Динков Лазаров.

 

Инвестиционно предложение на "АЛУПЛАСТ - ЖТГ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на масивна ограда с височина до 4.50 м - УПИ IVІ20, кв.5 по плана на ПЗ "Юг-запад", ПИ 07079.663.613 по КК на гр. Бургас"

с възложител "АЛУПЛАСТ - ЖТГ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Сдружение по ЗЗД "Нова надежда"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство на Жилищна сграда с гаражи и магазини в УПИ II-33, кв.126 по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител  Сдружение по ЗЗД "Нова надежда".

 

 

Инвестиционно предложение на Бойко Станков Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 47202.501.981 по КК, УПИ I, кв.17 по плана на с. Маринка, Община Бургас"  

с възложител Бойко Станков Димитров.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Халунг" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Административна и офис сграда и складови площи за окомпектовка на кабелни системи за автомобили в УПИ I-12, масив 50, местност "Краварника", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "Халунг" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ТАЛ Бургас" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на цех за заготовки и монтаж на вентилаторни фасади, стъклени фасади и производство на дограма  в УПИ XIII-762, кв.44, ПИ 07079.5.414 в ПЗ "Север", гр. Бургас "

с възложител "ТАЛ Бургас" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Жори Димов Богданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на тръбен кладенец за напояване на зеленчуци чрез капково-напоителна система"

с възложител  Жори Димов Богданов

 

 

Инвестиционно предложение на "СЕЛИНО" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 07079.618.1020.1 по КК в сграда със смесено предназначение - апартаменти, офиси, хотел, ресторант, кафе-аперитив, търговски обекти и паркинг, разположена в ПИ 07079.618.1020, ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "СЕЛИНО" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ТРАНСВАГОН" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-456, УПИ I-464, УПИ ІI-463 и УПИ III-457, кв.25 по плана на ПЗ "Север" за обект: Складово хале в нов УПИ I, кв.25 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Инвестиционно предложение на Красимир Георгиев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на съществуващи трайни насаждения - 25,465 дка , с. Димчево, Община Бургас - за финансиране чрез ПРСР 2014-2020 г." с възложител Красимир Георгиев Георгиев.

Инвестиционно предложение на ДП „Пристанищна инфраструктура», Клон «Пристанище Бургас»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостно облагородяване на района около 3-то и 4-то корабни места, намиращи се на Пристанищен терминал Бургас-Изток, кв.1, ПИ 07079.618.1019; 07079.618.1021 и 07079.618.1025, гр. Бургас" с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура», Клон «Пристанище Бургас».

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Минчо Николов Колев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на гараж в УПИ VI-346, кв.32 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас " с възложител Минчо Николов Колев.

 

Инвестиционно предложение на Ахмед Юсеин Гънгърлак

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ I, кв.109 по плана на кв. Черно море-кв. Рудник", гр. Бургас" с възложител Ахмед Юсеин Гънгърлак.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Росен Стефанов Въжаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обединяване на офис №1 с идентификатор № 07079.616.76.1.14 и офис №2 с идентификатор №07079.616.76.1.15, находящи се в партер на съществуваща жилищна сграда в апартамент и  поземлен имот на ул. "Пробуда" № 75, гр. Бургас"

с възложител Росен Стефанов Въжаров

 

Инвестиционно предложение на "Андонови" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на временен обект "Автомивка"  в УПИ ІІІ-39, кв. 22, ж.к. "Меден Рудник", зона "Б", гр. Бургас "

с възложител "Андонови" ООД

 

Инвестиционно предложение на Жори Димов Богданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на тръбен кладенец за напояване на зеленчуци чрез капково-напоителна система"

с възложител  Жори Димов Богданов

 

 

Инвестиционно предложение на "ВИП ЛАЙФ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен канал от ОТ1320 до УПИ VІ-365, кв. 49 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, ПИ 07079.602.507 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ВИП ЛАЙФ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Диян Димов Михов и Снежана Димова Ташева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-736  и УПИ ІІ-736 и Работен устройствен план за УПИ І, ІІ и ХІІІ, кв. 44, кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложители Диян Димов Михов и Снежана Димова Ташева

 

Инвестиционно предложение на Анна Маринова Богоева и Светла Димитрова Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ Х-829, кв. 53 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас ПИ 07079.820.829 от КК"

с възложител Анна Маринова Богоева и Светла Димитрова Николова

 

 

Инвестиционно предложение на Веска Кръстева Белиматева и Виолета Вачева Белиматева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ ХХХІІІ8, кв. 73 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас  ПИ 07079.820.1166 от КК"

с възложители Веска Кръстева Белиматева и Виолета Вачева Белиматева

 

 

Инвестиционно предложение на "ДЖЕЙЕЛПИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и изграждане на жилищна сграда в УПИ І-592, ПИ с идентификатор №07079.602.592 по КК на гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "ДЖЕЙЕЛПИ" ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "МИРАМАР" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-543 и ІІІ-543 идентични с ПИ с идентификатор 07079.605.227 и 07079.605.226 в ПЗ "Север", гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "МИРАМАР" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "СИЛ ВИВЕСТА" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ VІ-772, кв.1, Върли бряг, ПЗ "Меден Рудник", ПИ 07079.665.6, гр. Бургас"

с възложител "СИЛ ВИВЕСТА" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Елисавета Георгиева Янева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство с цел обединяване на складови помещения с ид. 07079.650.19.3.14, ид. 07079.650.19.3.15 и ид. 079079.650.19.3.16 в съществуваща жилищна сграда в общо складово помещение, в УПИ ІІ-1643, кв. 105, ж.к. "М. Рудник", зона Г, гр. Бургас, ул. "Босна" №1А, ПИ 07079.650.19 по КК"

с възложител  Елисавета Георгиева Янева

 

Инвестиционно предложение на "ТРОС- МЕТАЛ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Водопроводно отклонение за ПИ 07079.9.341, м. "Сулу дере", гр. Бургас от съществуващ водопровод ф90 - ПЕВП"

с възложител "ТРОС- МЕТАЛ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Дева Бродкаст" ЕООД и "Ригел-99" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за захранване на парцели І-13, ІІІ-14 и ХІІ в масив 123 м. "Вълчи връх", землище гр. Бургас"

с възложители "Дева Бродкаст" ЕООД и "Ригел-99" ООД

 

Инвестиционно предложение на Стоян Димитров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-543 идентични с ПИ с идентификатор 07079.605.228 в ПЗ "Север", гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Стоян Димитров Димитров

 

Инвестиционно предложение на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД и "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Базова станция №5400 на "Теленор България" ЕАД и изграждане Базова станция BGS0583.А000 на "Мобилтел" ЕАД"

с възложители "МОБИЛТЕЛ" ЕАД и "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "АНДЕЛА ИНВЕСТ" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на бетонов възел от модулен тип на територията на кариера "Г. Езерово", намираща се в землището на кв. "Горно Езерово", Община Бургас, област Бургас"

с възложител "АНДЕЛА ИНВЕСТ" АД

Инвестиционно предложение на Пламен Христов Христов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 167.225 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас за изграждане на вилна сграда"

с възложител Пламен Христов Христов

Инвестиционно предложение на Миглена Николова Стоилова и Стефан Петков Стоилов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІХ - 586, кв. 15 кв. Ветрен, гр. Бургас с идентификатор по ККР 07079.702.1025"

с възложители Миглена Николова Стоилова и Стефан Петков Стоилов

Инвестиционно предложение на Александър Александрович Узнанский

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на самостоятелен обект с ИД 07079.607.121.1.24 в жилище  - УПИ І-610 в кв. 27 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас ПИ с ИД 07079.607.121  по КККР"

с възложител Александър Александрович Узнанский

Инвестиционно предложение на Станимир Александров Христов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проект за Подробен устройствен план - план за промяна на застрояването (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 07079.30.241 в м. "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на нискоетажна еднофамилна жилищна сграда за постоянно обитаване"

с възложител Станимир Александров Христов

Инвестиционно предложение на Елена Кирова Димитрова, Таня Петрова Сачарова, Станка Димитрова Събева и Златко Димитров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР на ПИ № 07079.658.31, по плана на ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас, Община Бургас"

 

с възложители Елена Кирова Димитрова, Таня Петрова Сачарова, Станка Димитрова Събева и Златко Димитров Димитров

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж на електромерно табло /ЕТ/ на фундамент до павилион в ПИ 07079.604.272 по КК на гр. Бургас и кабел НН от РК до нивото ЕТ за ел. захранване на обекта в същия имот"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Инвестиционно предложение на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуваща Базова станция на "Мобилтел" ЕАД BGS0019.A "Българово" в поземлен имот с номер 00309, в местност "Ташлъците", землище гр. Българово, община Бургас"

 

с възложител "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, гр. София

Инвестиционно предложение на Ангел Веселинов Христов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа 4 kWза производство на електрическа енергия на покрива на селскостопанска сграда с идентификатор 07079.6.1094.1, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител Ангел Веселинов Христов.

Инвестиционно предложение на Ради Колев Василев и Веска Благоева Куцева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда в ПИ 07079.826.151 по КК на гр. Бургас /УПИ IV-745, кв.80 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас/" с възложители Ради Колев Василев и Веска Благоева Куцева.

Инвестиционно предложение на Цветослав Цветославов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХV-1192, кв.91 по плана на кв. "Банево", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.1192 по КК на гр. Бургас" с възложител Цветослав Цветославов Димитров.

Инвестиционно предложение на „ТАГАРА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на магазин за търговия с месни продукти, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.619.11.1.40 по КК на гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 71" с възложител "ТАГАРА" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Командор 02“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на джилищна сграда в УПИ II-10026, кв.15, ПИ 47202.501.1010 по КК на с. Маринка, местност "До село", Община Бургас" с възложител  "Командор 02" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Андрей Иванов Танев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки в партера в УПИ XIV 315, кв.91, ПИ 07079.611.315 по КК на гр. Бургас" с възложител Андрей Иванов Танев.

Инвестиционно предложение на „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Смесена сграда - Етап 1 - Секция 1; Етап 2 - Секция 2 и Етап 3 - Секция 3, в УПИ I-195, кв.16, ПИ 07079.604.195 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД.  

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабел НН от ТП "нов" в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в партер на сграда в ПИ 07079.602.524 /УПИ ХХVІ - 336, кв. 49, кв. "Славейков", (ДП 4224107)"

с възложител  "Електроразпределение ЮГ"  ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Инвестиционно предложение на „Порт България Уест“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Открит ТИР паркинг - Открит склад" в УПИ ХLVII - 34 (ПИ 07079.660.438), кв. 7, по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

с възложител "Порт България Уест" ЕАД

Инвестиционно предложение на Петър Николов Паспалев, Елена Николова Янакиева, Николай Огнянов Маринов и Данаил Антониев Средков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гаражи в ПИ с идентификатор №07079.609.110 по КК на гр. Бургас, ул. Рилска" № 35"

с възложители Петър Николов Паспалев, Елена Николова Янакиева, Николай Огнянов Маринов и Данаил Антониев Средков

Инвестиционно предложение на „ФЕРМА БАДЕМОВА ГРАДИНА“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с обслужващ партер и ограда в УПИ ХХІХ-581, кв. 7, кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител "ФЕРМА БАДЕМОВА ГРАДИНА" ООД

Инвестиционно предложение на Жеко Евтимов Сачаров и Таня Петрова Сачарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.9.615 по КК на гр. Бургас, местност "Сулу дере"

 с възложители Жеко Евтимов Сачаров и Таня Петрова Сачарова

 

Инвестиционно предложение на „ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП - ПП за изграждане на водопровод към УПИ І-21,23, масив 63, местност "Минерални бани", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ" ООД

Инвестиционно предложение на „БУРГАСЦВЕТ -90-ТАНЕВ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция и модернизация на оранжерия за отглеждане на етерично маслени култури в ПИ с идентификатор 07079.604.191, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "БУРГАСЦВЕТ -90-ТАНЕВ" ЕООД

Инвестиционно предложение на “Кроношпан България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на навес над площадка за временно съхранение на стърготина на площадка гр. Бургас, ПЗ "Север" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Георги Великов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ IX-1099, кв.81, ПИ 07079.705.1099, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Георги Великов Георгиев.

Инвестиционно предложение на Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващо торохранилище към Кравеферма в ПИ 07079.2.2619 по КК, 5-ти км, гр. Бургас" с възложител Всестранна земеделска кооперация "Христо Ботев", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „КОЗЛОДУЙ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствена и складова база в УПИ XIII-764, кв.41 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КОЗЛОДУЙ" ООД.  

Инвестиционно предложение на Стойчо Стоянов Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединяване на собствени три имота в един УПИ и изграждане на жилищна сграда със смесено предназначение, ПИ 07079.653.673; 07079.653.674 и 07079.653.368, Зона В, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител Стойчо Стоянов Стоянов.

Инвестиционно предложение на Красимир Георгиев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на лека ажурна ограда в ПИ 21141.17.30; 21141.17.31; 21141.17.26; 21141.35.24 и 21141.28.42 - с цел опазване на създадени трайни насаждения, с. Димчево, Община Бургас" с възложител Красимир Георгиев Георгиев.

Инвестиционно предложение на «А Т БИЛДИНГ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод ПЕВП ф110 за водоснабдяване на ПИ 07079.671.351 по КК, УПИ XXXIII-382, кв.162 по плана на к-с "М. Рудник", Зона Д, гр. Бургас" с възложител «А Т БИЛДИНГ» ООД.

Инвестиционно предложение на „СК“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителството на жилищна сграда с КОО в УПИ IІ607, кв.40А по плана на к-с "Лазур", ПИ 07079.607.607, гр. Бургас" с възложител "СК" ООД.

Инвестиционно предложение на Жерар Венсан Фирмен Пине

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на къща, ул. "12" Nо6, кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Жерар Венсан Фирмен Пине.

Инвестиционно предложение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Кабели НН от ТП "625" в ПИ 07079.602.67 по КК на гр. Бургас до елекйтромерни табла, монтирани в партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.499, УПИ IV-76, кв.25А и партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.498, УПИ IVІ76, кв.25А"

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на «АГРО-ИД» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.9.970, местност "Каменица", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител «АГРО-ИД» ООД.

Инвестиционно предложение на Янко Спасов Златанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ L-53, масив 41, идентичен с ПИ 07079.13.1186, местност "Лозята", гр. Бургас" с възложител Янко Спасов Златанов.

 

Инвестиционно предложение на Венцислав Станимиров Папанчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на трайни насаждения - 19,579 дка от сливи и 1,20 дка праскови в имоти 015015 и 052013, с. Пирне, Община Айтос и имот 090029, землище на гр. Българово, Община Бургас" с възложител Венцислав Станимиров Папанчев.

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на магазин за промишлени стоки в УПИ II, кв.136, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Слави Андонов Костадинов и Николина Андонова Костадинова

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за жилищна сграда в УПИ III -219, кв.14 по плана на кв. "Рудник", гр. Бургас" с възложител Слави Андонов Костадинов и Николина Андонова Костадинова.

Инвестиционно предложение на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Трафопост, тип БКТП 1х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.2.1793 по КК на гр. Бургас (УПИ ХХIV - 15, м.71, местност "Крушата"; Кабели 20 кV от БКТП - нов до нов ЖР стълб № 96А ВЛ "Прогрес". Кабели НН от БКТП - нов до електромерни табла монтирани в ПИ 07079.2.17938 /ДП 1120856400/2016 г./ и на границата на ПИ 07079.2.2729 /ДП 4250639/2017 г./" с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преградно съоръжение в ПИ с идентификатор 07079.604.237 в Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с възложител "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕО

Инвестиционно предложение на „ГРАНД ГРУП“ ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обект с обществено предназначение - 3 бр. магазини и игрална зала в УПИ I-38, кв.11 по плана на ж.к. "Меден Рудник", зона "А", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.38 по КК" с възложител "ГРАНД ГРУП" ООД.

Инвестиционно предложение на Андреас Марк Шмидт

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с гараж в УПИ VI-223, кв.14 по плана на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас" с възложител Андреас Марк Шмидт.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подобрения на водоснабдителната мрежа на Летище Бургас в ПИ 07079.690.67 и ПИ 07079.690.68" с възложител "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на Сияна Иванова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на складови помещения на тавански етаж в жилище, УПИ II, кв.22, ПИ 07079.607.298.1 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложител Сияна Иванова Димитрова.

Инвестиционно предложение на Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-98, кв.2, ПИ 07079.30.251,  кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложители Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова.  

 

Инвестиционно предложение на «Трансвагон“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на БКТП 20/0,4 kV 1ь630 kVA в УПИ III-457, кв.25, ПЗ "Север", гр. Бургас и Външно ел.захранване на складово хале (Кабелна линия 20 kV и кабели НН) за УПИ IV-458, кв.25, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Трансвагон" АД.

Инвестиционно предложение на Тансел Бирол Гюней

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-9, кв.3 по плана на с. Изворище, Община Бургас" с възложител Тансел Бирол Гюней.

Инвестиционно предложение на Евтим Николов Банев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на Коктейл-бар с идентификатор 07079.612.564.11 в Игрална зала хазартни игри и кафе-бар в сутерен и партер в жилищна сграда в УПИ XV-757, кв.146а по плана на ЦГЧ на гр. Бургас"

с възложител Евтим Николов Банев.

Инвестиционно предложение на Димитър Атанасов Комунджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV-1248, кв.110 по плана на ЦГЧ, ПИ 07079.608.208, ул. "Страхил" 9, гр. Бургас" с възложител Димитър Атанасов Комунджиев.

Инвестиционно предложение на „ЖЕСТ-82“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ с цел повишаване на градоустройствените показатели на ПИ с идентификатор 07079.901.119 по КК /УПИ II, кв.8 по плана на ж.к. "Изгрев"/ гр. Бургас" с възложител "ЖЕСТ-82" АД.

Инвестиционно предложение на „СТРОЙСТИЛ 2000“ ООД и „МАКСИ СТРОЙ БС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ ХIII, кв.7 по плана на ж.к. "Славейков", идентичен с ПИ с идентификатор 07079.602.478 по КК на гр. Бургас" с възложител "СТРОЙСТИЛ 2000" ООД и "МАКСИ СТРОЙ БС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ГАЛЕРИЯ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кафе бар - преустройство на част от обществена зона на кота +/- 0.00 м, между оси Е-Н и оси 8-10 в Многофункционален търговско - развлекателен комплекс "Галерия Бургас" с възложител "ГАЛЕРИЯ БУРГАС" АД.

Инвестиционно предложение на Дочка Кирилова Димова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-20242 /ПИ с идентификатор 47202.501.151 по КК/, УПИ VIII-20242 /ПИ 47202.501.157 по КК/, УПИ ХI-20242 /ПИ 47202.501.164 по КК/ и УПИ ХII-20242 /ПИ 47202.501.173 по КК/, кв.3 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител Дочка Кирилова Димова.

Инвестиционни предложения на „ДОРОСЛАВА СТРОЙ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Улична канализация РР ф200 SN8 от СКО до РШб-3 за УПИ Х-88, кв.3 по плана на ж.к. "Зорница", гр. Бургас" с възложител "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД.

Инвестиционно предложение на „АЛГО 2017“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по събиране, съхранение и предварително третиране  /ръчно рязане и балиране/ на отпадъци с характер на неопасни от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки и пластмаса, дървесни, композитни, смесени, текстилни опаковки, стъкло на територията на гр. Бургас, Промишлена зона "Юг", част от имот с идентификатор 07079.662.9519 /промишлена сграда с № 07079.662.9519.16" с възложител "АЛГО 2017" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Самостоятелна медико – диагностична лаборатория д-р Бистра Тошкина“ ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на офис 2 с идентификатор 07079.607.99.1.2 в сграда с административно - обслужващи дейности, в самостоятелна медико - диагностична лаборатория" в УПИ I-699, кв.1а /ПИ 07079.607.99.1 по КК/ по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас" с възложител "Самостоятелна медико - диагностична лаборатория д-р Бистра Тошкина" ЕООД.

Инвестиционно предложение на АИППМПДМ д-р Владислав Кънев ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на обект за здравни и социални услуги в амбулатория за индивидуална практика по дентална медицина, представляващ самостоятелен обект 07079.501.53.1.381 в сграда №1 в ПИ 07079.501.53 по КК на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас" с възложител АИППМПДМ д-р Владислав Кънев ЕООД.

Инвестиционно предложение на Стефан Михайлов Карталов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пет жилищни сгради в УПИ LVII-30,31, кв.72, ПИ 07079.820.1214, местност "Манаф Хенде", кв. "Сарафово", гр. Бургас" с възложител Стефан Михайлов Карталов.

Инвестиционно предложение на Дочка Кирилова Димова

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VI-20242, кв.3 по плана на с. Маринка, Община Бургас, ПИ 47202.501.150 по КК" с възложител Дочка Кирилова Димова.

Инвестиционно предложение на Дончо Стоянов Христов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълващо застрояване - лятна кухня със складово помещение за градински инвентар в УПИ ХХХI-648, кв.22 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас" с възложител Дончо Стоянов Христов.

Инвестиционни предложения на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас - Център

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 "Кабели НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.615.157 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.615.157 /УПИ I-157, кв.150, ул. "Пробуда" 58, ЗЦГЧ/ за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от ТП "Елин Пелин" в ПИ 07079.614.336 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.614.401 /УПИ V-7617, кв.60 по плана на ж.к. "Възраждане"/, ул. "Хан Крум" 52";

"Кабел НН от ТП "221" в ПИ 07079.617.130 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.617.307 /УПИ V-307, кв.17 по плана на ж.к. "Възраждане", ул. "Раковска" 79/, гр. Бургас за захранване на обект в същия имот";

"Кабел 1 кV от ТНН на ТП "Сиропиталище" до нови електромерни табла за учебен корпус в УПИ I, кв.139 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.1 по КК на гр. Бургас - промяна по време на строителство"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас - Център.

Инвестиционно предложение на „АТОКО“ АД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП - ПП за трасе на захранващ кабел извън границите на урбанизираната територия до ПИ с идентификатори 07079.827.55, 07079.827.56 и 07079.827.80 по КК на гр. Бургас, местност "Черна Яна" /бивша "Караянос"/, землище кв. "Долно Езерово", гр. Бургас" с възложител "АТОКО" АД.

Инвестиционно предложение на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас - юг“

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Полагане на 2 бр. нови КЛНН от БКТП - 10Е до нови електромерни табла 2 бр. в УПИ II-33, кв.126, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг"

Инвестиционно предложение на Делян Жеков Генов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ ІV-235, кв.21 /ПИ 07079.705.1555 по КК/, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Делян Жеков Генов.

Инвестиционно предложение на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели НН от ТП "625" в ПИ 07079.602.67 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.499 (УПИ I-76, кв.25А, по плана на ж.к. "Славейков") и партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.498 (УПИ I-76, кв.25А, по плана на ж.к. "Славейков"), съгласно ДП 4236087 и ДП 4236097/2016 г." с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на Деан Панев Нотев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна вилна сграда в ПИ №167.527 по плана на с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с възложител Деан Панев Нотев.

Инвестиционно предложение на Мая Живкова Георгиева

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.13 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.464 по КК на гр. Бургас" с възложител Мая Живкова Георгиева.

 

 

Инвестиционно предложение на „СЕЛИНО“ ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Усилване основите на складова сграда в УПИ III, кв.1 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.1020 по КК на гр. Бургас" с възложител "СЕЛИНО" ЕООД

Инвестиционно предложение на Димитрина Петрова Тончева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ I-371, кв.50 /ПИ с идентификатор 07079.702.1022/ по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Димитрина Петрова Тончева.

Инвестиционни предложения на „БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Улични водопроводи за включване на "Смесена многофункционална сграда", бул. "Д. Димов", к-с "Зорница", гр. Бургас";

"Външна канализация за включване на "Смесена многофункционална сграда", бул. "Д. Димов", к-с "Зорница", гр. Бургас";

"Промяна по време на строителство по чл.154, ал.1 от ЗУТ за "Смесена многофункционална сграда", бул. "Д. Димов", к-с "Зорница", гр. Бургас"

 

с възложители  "БУРГАС ТАУЪР" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Инвестиционно предложение на Радостина Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVII-1405, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Радостина Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на Мария Трифонова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-603, кв.1, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Мария Трифонова Георгиева.

Инвестиционно предложение на Ангел Росенов Атев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за Изграждане на 5 вилни сгради в ПИ 07079.13.1648 по КК, кв. Банево, гр. Бургас"  с възложител Ангел Росенов Атев.

Инвестиционно предложение на „АРГОНАВТ-ЕР“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за промишлени стоки в УПИ XIV-870, масив 65, местност "Сулу дере", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "АРГОНАВТ-ЕР" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «МЕТАЛСПЕД» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Навес до сграда с идентификатор 07079.9.589.1 в УПИ II-870, масив 65, местност "Сулу дере", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител «МЕТАЛСПЕД» ООД.

Инвестиционно предложение на Диньо Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автосервиз, дървен навес и вътрешно преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 07079.604.99.1 в УПИ I-403, кв.50, А, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител Диньо Стоянов.  

Инвестиционно предложение на „ПЛАНЕР“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и сградно водопроводно и канализационно отклонение в ПИ 07079.609.9 по КК, ЦГЧ, ул. "Екзарх Йосиф" 26Б, гр. Бургас" с възложител "ПЛАНЕР" ООД.

Инвестиционно предложение на Петя Николаева Арнаудова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с гараж в УПИ XI-604, кв.1, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител Петя Николаева Арнаудова.

Инвестиционно предложение на Любка Георгиева Тодорова и Димитър Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на външна ВиК връзка на водопровод и канализация за УПИ XXIII-1107, кв.42, ПИ 07079.657.156 и УПИ XXII-1107, кв.42, ПИ 07079.657.155, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложители  Любка Георгиева Тодорова и Димитър Тодоров Тодоров.

Инвестиционно предложение на Веселина Зейлстра, Рина Костова, Марин Вълчанов и Константин Вълчанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.611.129, УПИ XVIII-1407, кв.91, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители  Веселина Зейлстра, Рина Костова, Марин Вълчанов и Константин Вълчанов.

Инвестиционно предложение на Жельо Костов Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-482, кв.18 по плана на кв. Д. Езерово, гр. Бургас" с възложител Жельо Костов Иванов.

Инвестиционно предложение на Силвия Коева, Карина Маринова, Донка Илиева, Венелина Илиева и „Билдникс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с офиси в партера в ПИ 07079.614.333 по плана на к-с "Възраждане", УПИ VIII-7550, кв.59, гр. Бургас" с възложители Силвия Коева, Карина Маринова, Донка Илиева, Венелина Илиева и "Билдникс" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ДЕСПРЕД“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за пакетирани хранителни и промишлени стоки в УПИ I-54, 106, масив 71, ПИ 07079.827.119, местност "Черна Яна", кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител "ДЕСПРЕД" АД.

 

Инвестиционно предложение на ЕТ „Водоканалстрой – Щерион Костов – Веска Костова“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обединяване на УПИ VII и УПИ VIII в един нов УПИ VII, кв. 25с по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител ЕТ "Водоканалстрой - Щерион Костов - Веска Костова".  

Инвестиционно предложение на Чавдар Иванов Чавдаров и Емил Иванов Ламбов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на смесена сграда с гаражи, магазини, зали, офиси и апартаменти в УПИ II-21, местност "Под шосето", гр. Бургас" с възложители Чавдар Иванов Чавдаров и Емил Иванов Ламбов.

Инвестиционно предложение на Петър Минев Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ обект - ателие в жилище, ул. Пиротска" 19, етаж 5, гр. Бургас" с възложител Петър Минев Димитров.

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабел 1 kV от БКТП "Маринка 4" до ново КРШ между УПИ VIII и УПИ IX и монтаж на ново електромерно табло пред УПИ VIII, кв.64, с. Маринка, Община Бургас";

"Кабел 1 kV от КРШ пред УПИ VIII и УПИ IX до ново електромерно табло пред УПИ IX и X, с. Маринка, Община Бургас"

и

"Реконструкция на ВМрНН и монтаж на 7 м помощен стълб с ново електромерно табло пред УПИ VII, кв.24, кв. Д. Езерово, гр. Бургас"

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на „Анген Строй“ ООД, Емил Енчев, Стоян Енчев, Щерю Калпачков, Маринка Иванова и Дияна Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.1456, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители  "Анген Строй" ООД, Емил Енчев, Стоян Енчев, Щерю Калпачков, Маринка Иванова и Дияна Иванова.

Инвестиционно предложение на Ганка Ангелова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и сградни ВиК връзки в ПИ 07079.820.352, УПИ I-350, кв.35 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Ганка Ангелова.

Инвестиционно предложение на „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД, Пенка Балабанова, Марийка Георгиева и Сашо Балабанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда по улична регулация на ул. "Александър Стамболийски", свързана със застройките в УПИ XIV-5806 и УПИ-XII-5810, ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители  "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД, Пенка Балабанова, Марийка Георгиева и Сашо Балабанов.

Инвестиционно предложение на „Морато Мебел“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на цех за производство на мебели в УПИ I-3, ПИ 07079.2.2418, местност "Веригите", землище на гр. Бургас" с възложител "Морато Мебел" ООД.

Инвестиционно предложение на Таньо Танев и Станка Танева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.826.3.1, ул. "Захари Зограф" 3, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители  Таньо Танев и Станка Танева.

Инвестиционно предложение на Панайот Станков Котаков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за жилищни сгради в УПИ V и УПИ VI, кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с възложител Панайот Станков Котаков.

Инвестиционно предложение на Ангел Николов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-1087, кв.33 по плана на гр. Българово, Община Бургас" с възложител Ангел Николов Николов.

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабел НН от разпределителна касета на границата на ПИ 07079.605.122 до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.605.128 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от разпределителна касета на ул. "Места" 96 в к-с "Лазур" до електромерно табло в ПИ 07079.607.599 за ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VII-599, кв.23 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас";

"Кабел НН от разпределителна касета на границата на ПИ 07079.702.1011 до електромерно табло на границата на ПИ 07079.702.722 за ел. захранване на жилищна сграда в УПИ I-603, 604, 578, кв.11 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас";

"Кабел НН от БКТП "Океан" в ПИ 07079.620.150.1 до ново табло в ПИ 07079.620.340 за ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-1882, 1883, кв.41 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас";

"Кабели НН от ТП "Военна болница" в ПИ 07079.620.71.6 до 2 броя електромерни табла в ПИ 07079.620.335 за ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VII-46, кв.3А по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас".

Инвестиционно предложение на „БОЛЕРО ВИП“ ЕООД и „БОЛЕРО ТРЕЙД“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-347 и УПИ VI-346, ПИ 07079.605.347 и 07079.605.346 и РУП за УПИ I-55, УПИ XIII-615 и УПИ VII-146, кв.19 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатори 07079.605.55, 07079.605.615 и 07079.605.146 по КК на гр. Бургас" с възложители "БОЛЕРО ВИП" ЕООД и "БОЛЕРО ТРЕЙД" ЕООД.  

Инвестиционно предложение на „АГРОХИМ БЪЛГАРИЯ“ АД и „ЕЛАН“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, ПИ 07079.5.889, 07079.5.891, 07079.5.892, 07079.5.917 и 07079.5.1675; УПИ IX, ПИ 07079.5.887 и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.5.895 по КК на гр. Бургас, местност "Краварника, бивш Стопански двор, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители  "АГРОХИМ БЪЛГАРИЯ" АД и "ЕЛАН" ООД.

Инвестиционно предложение на Малатея Георгиева Николова и Ганка Георгиева Маламова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за разделяне на ПИ 07079.823.500, ул. "Ястребино" 12, кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители Малатея Георгиева Николова и Ганка Георгиева Маламова.

Инвестиционно предложение на Дучка Великова, Серафимка Роева, Юлия Кирова и Михаил Киров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.1455, УПИ XIX-116, кв.19 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители  Дучка Великова, Серафимка Роева, Юлия Кирова и Михаил Киров.

Инвестиционно предложение на Мария Христова Параскова и Параско Георгиев Парасков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, реконструкция и пристройка на съществуваща жилищна сграда и масивни постройки в УПИ VII-319, кв.22 по плана на гр. Българово, Община Бургас" с възложители  Мария Христова Параскова и Параско Георгиев Парасков.

Инвестиционно предложение на Даниела Ангелова Бонева и Митко Генчев Баев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIV-2 и УПИ XVII-2, кв.141 по плана на Районен център к-с "Меден Рудник", ПИ 07079.653.232 и 07079.653.231 по КККР на гр. Бургас" с Даниела Ангелова Бонева и Митко Генчев Баев.

Инвестиционно предложение на „Вижън Естейтс“ ЕООД, Георги Янев Данданов и Сталю Янев Данданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в УПИ VII-236, кв.18, ПИ 07079.607.210 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложители "Вижън Естейтс" ЕООД, Георги Янев Данданов и Сталю Янев Данданов.

Инвестиционно предложение на Ленка Колева Костадинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-549, кв.17 по плана на кв. Д. Езерово, гр. Бургас" с възложител Ленка Колева Костадинова.

Инвестиционно предложение на Рени Тодорова Колчева и Росица Костадинова Колчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ограда на УПИ I-28045, местност "Край село", с. Извор, Община Бургас" с възложители  Рени Тодорова Колчева и Росица Костадинова Колчева.

Инвестиционно предложение на Веса Радкова Мирчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVII-22, кв.2 по плана на с. Братово, Община Бургас" с възложител Веса Радкова Мирчева.

Инвестиционно предложение на Кръстинка Николова Костадинова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.73 по КК на кв. Банево, м. "До регулация", гр. Бургас" с възложители Инвестиционно предложение на Кръстинка Николова Костадинова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Константин Георгиев Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на временен паркинг в ПИ с идентификатор 07079.8.351 по КК, местност "Кара баир", к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложител Константин Георгиев Петров.

Инвестиционно предложение на Димитър Парашкевов Влахов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XIV-199, кв.15 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложител Димитър Парашкевов Влахов.  

Инвестиционно предложение на Свилен Любенов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.616.81 по КК, УПИ VII-4096, кв.9А по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с възложител Свилен Любенов Димитров.

Инвестиционно предложение на Мария Георгиева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в ПИ УПИ XVI-558, 561, кв.23 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас" с възложител  Мария Георгиева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Моника Николова Манова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка и жилищна сграда - етапно строителство, к-с "М. Рудник", зона Б, УПИ IX, кв.187, гр. Бургас" с възложител Моника Николова Манова.

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабел НН от ТП "Росенец" в УПИ XVIII-57, ПИ 07079.831.126 до електромерно табло на улична регулация пред УПИ XV-70, ПИ 07079.831.117, кв.1, Лесопарк "Росенец", Община Бургас";

"Кабел НН от ТП "Росенец" в УПИ XVIII-57, ПИ 07079.831.126 до електромерно табло на улична регулация пред ПИ 07079.831.15, кв.1, Лесопарк "Росенец", Община Бургас";

и

"Кабел НН от ТП "Механизация" в УПИ VI, ПИ 07079.663.611 до електромерно табло на улична регулация пред УПИ IІ73, ПИ 07079.663.624, кв.7, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на Магдалина Димитрова Ганчева, Нана Георгиева-Балева и Христина Красимирова Маджарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с магазин в партера в ПИ 07079.820.644 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-644, кв.55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители  Магдалина Димитрова Ганчева, Нана Георгиева-Балева и Христина Красимирова Маджарова.

Инвестиционно предложение на Атанас Илчев Туджаров и Галина Статева Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII, кв.27 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас - обособяване на два нови УПИ" с възложители Атанас Илчев Туджаров и Галина Статева Георгиева.

Инвестиционно предложение на Милка Маринова Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в ПИ 07079.832.71 по КК, УПИ IIIX-71, кв.9 по плана на в.з. Росенец, Община Бургас"

 

с възложител Милка Маринова Николова.

Инвестиционно предложение на Павлин Кирилов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на магазин за пакетирани стоки в УПИ I-424, кв.55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ 07079.820.622, ул. "Ангел Димитров" 22" с възложител  Павлин Кирилов Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на Галина Иванова Генова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с 12 бр. апартаменти в ПИ 07079.820.839, ул. "Баба Тонка" 10, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Галина Иванова Генова.

 

Инвестиционно предложение на ТПК „Металик“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за част от ПИ 07079.662.25 с цел обособяване на УПИ 500 кв.м. и строителство на една сграда за складови нужди, Южна промишлена зона, гр. Бургас" с възложител ТПК "Металик".  

Инвестиционно предложение на „ПОБЕДА“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда - за Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, магазини, офиси и апартаменти в УПИ I, ПИ 07079.610.305, кв.9 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител "ПОБЕДА" АД.

Инвестиционно намерение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Базова станция 5454 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ с идентификатор 07079.619.21 по КККР на гр. Бургас, ул. "Дунав" 3"

 

 с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Инстрой Моторспорт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автосервиз и магазин за авточасти в УПИ IX-969, местност ТЕЦ, ПИ 07079.4.969, кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител "Инстрой Моторспорт" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Йорданов 66“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.1375 по КК на гр. Бургас, местност Герен бунар, кв. Долно Езерово, гр. Бургас  за обособяване на УПИ, отреден за складово-производствени дейности и изграждане на Складова база с административна част" с възложител "Йорданов 66" ООД.

Инвестиционно предложение на Живко Жеков Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-120, кв.20 по плана на с. Брястовец, Община Бургас" с възложител Живко Жеков Иванов.

Инвестиционно предложение на Александрина Николаева Петрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.823.78 в УПИ IV-104, кв. по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител Александрина Николаева Петрова.

 

Инвестиционно предложение на „Пенев Аутос“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за резервни части за автомобили I и II етап, в УПИ VI-355, 354, 341, кв.4 ПИ с идентификатор 07079.603.143 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Пенев Аутос" ООД.  

 

Инвестиционно предложение на „ВЮ 2002“ ЕООД и „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на външен уличен водопровод, преминаващ през ПИ 07079.823.457 /местен път/ по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители "ВЮ 2002" ЕООД и "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на „Мол Инвест 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.820.823 за Изграждане на малка жилищна сграда с 8 апартамента, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител "Мол Инвест 78" ЕООД.

 

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"КНН от ново КРШ пред УПИ X-334 до ново електромерно табло пред УПИ II-340, кв.47, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

и

"КНН от съществуващо КРШ до ново електромерно табло пред УПИ II-560, кв.184, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на Щелиян Сотиров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка с ръчно зимиване в УПИ VIII-761, кв.67, кв. кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Щелиян Сотиров Димитров.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСОЙЛ 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-5010149, ПИ с идентификатор 47202.501.149 по КК и УПИ XIII-5010150, ПИ с идентификатор 47202.501.951 по КК, кв.12 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  "ТРАНСОЙЛ 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Михаил Пламенов Богоев и Трофка Георгиева Богоева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-394, кв.30 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложители Михаил Пламенов Богоев и Трофка Георгиева Богоева.

Инвестиционно предложение на „ОСОТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-24 и УПИ II-24, общ., кв.141 по плана на Районен център к-с "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.668 и 07079.653.240 по КК на гр. Бургас" с възложител "ОСОТ" ЕООД, гр. Бургас.

Инвестиционни предложения на Таня Тодорова Пашова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на вилна сграда в УПИ IX, м.42, местност "Яката", землище на кв. Рудник, гр. Бургас"

и

"Изграждане на ограда в УПИ IX, м.42, местност "Яката", землище на кв. Рудник, гр. Бургас"

 

с възложител Таня Тодорова Пашова.

Инвестиционно предложение на Еленка Панайотова Гроздева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IIІ339 и УПИ VIII-718, кв.131 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.612.339 и 07079.612.199 по КК на гр. Бургас" с възложители Еленка Панайотова Гроздева и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Виктория Бисерова Гечева и Мария Бисерова Гечева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна двуетажна вилна сграда в УПИ VIII-278, кв.8 по плана на вилна зона "До стопански двор", кв. Банево, гр. Бургас" с възложители Виктория Бисерова Гечева и Мария Бисерова Гечева.

Инвестиционно предложение на Недялка Илиева Димова и Пламен Стоянов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-1080, 1081, кв.82, ПИ 07079.705.1080 по КК, кв. Банево, гр. Бургас" с възложители Недялка Илиева Димова и Пламен Стоянов Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Недялка Димитрова Брадева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-84, кв.43, кв. Крайморие, гр. Бургас и изграждане на еднофамилни жилищни сгради в новообразуваните имоти" с възложители  Недялка Димитрова Брадева и съсобственици.  

Инвестиционно предложение на Владимир Костов Маджаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителството - изграждане на втори етаж и на навес - покрита тераса към Жилищна сграда в ПИ 07079.829.477 по КК на гр. Бургас, кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с възложител Владимир Костов Маджаров.

Инвестиционно предложение на Росица Иванова Георгиева и Стефан Георгиев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.610.171.1.4 в жилищна сграда на ул. "Антим I" 30, ет.2 ап.4, гр. Бургас"

с възложители Росица Иванова Георгиева и Стефан Георгиев Георгиев.

Инвестиционно предложение на Георги Иванов Гаврилов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водопровод и канализация за УПИ IX-24, масив 146, местност "Мадика, гр. Бургас" с възложител Георги Иванов Гаврилов.

Инвестиционно предложение на «НИКИ-ТЕЛ-РЕЦИКЛИНГ» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Увеличаване площта на Площадка за събиране, временно съхранение, транспортиране и балиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон в ПИ с идентификатор 07079.827.95, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител «НИКИ-ТЕЛ-РЕЦИКЛИНГ» ЕООД.

Инвестиционни предложения на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас –Юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Монтаж на ново ТЕПО в кв. 15, УПИ ІV, пред ПИ 07079.830.73, кв. "Крайморие", гр. Бургас"

 

"Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХVІІ, кв. 7, с. Маринка, Община Бургас"

 с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - Юг"

Инвестиционно предложение на Янка Димова Атанасова, Тихомир Атанасов Атанасов, Димитър Атанасов Атанасов и „ЛЕГА – 5“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.505, УПИ Х-109, кв. 11, кв. Сарафово, гр. Бургас "

с възложители  Янка Димова Атанасова, Тихомир Атанасов Атанасов, Димитър Атанасов Атанасов и "ЛЕГА - 5" ООД

Инвестиционно предложение на „РОЯЛ-ИНВЕСТ 2014“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ ІV-2094 от кв. 140, по плана кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител "РОЯЛ-ИНВЕСТ 2014" ООД

Инвестиционно предложение на Кольо Иванов Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на терасовиден етаж в етаж и изграждане на нов терасовиден етаж в УПИ ІІІ-571, кв. 41, кв. Рудник -кв. Черно море, гр. Бургас"

с възложител Кольо Иванов Петров

Инвестиционно предложение на Мирослав Христов Христов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот №501.643 по плана на с.о. "Острица 2", кв. Банево, Община Бургас"

с възложител Мирослав Христов Христов

Инвестиционно предложение на „РИГЕЛ – 99“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за захранване на парцели І-13 и ІІІ-14 масив 123 м. "Курт тепе", землище гр. Бургас"

с възложител "РИГЕЛ - 99" ООД

Инвестиционно предложение на Карамфилка Любомирова Савова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ по време на строителството на одобрен проект за обект "Двусекционна жилищна сграда - секция "А", ПИ 07079.602.387 по КК на гр. Бургас, УПИ ІІ-121, кв. 51 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас"

с възложител Карамфилка Любомирова Савова

Инвестиционно предложение на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Предприемане на спешни укрепителни мерки с цел предотвратяване на ерозионното действие на крайбрежната ивица"

с възложител "БМФ Порт Бургас" ЕАД

Инвестиционно предложение на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – Център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас (УПИ ІІ-13, кв. 79 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас); Кабел 20кV от БКТП "709" до нов  БКТП в ПИ 07079.820.1277; Кабели НН от БКТП - нов до 3 бр. електромерни табла, монтирани до фасада на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1133/УПИ І-13, кв. 79/  и 2 бр. монтирани в жилищни сгради в ПИ 07079.820.1034, ДП 4232984"

 с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - Център"

Инвестиционно предложение на „БУРГСТРОЙ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод до складова база за строителен инвентар в УПИ ІІІ12 , м. 59, местност "Герен бунар"  ПИ 07079.6.1089 землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "БУРГСТРОЙ" ООД

Инвестиционни предложения на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – Център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.820.1291 по КК на гр. Бургас (УПИ LVІІІ-1291, кв. 72 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас); Кабели 20кV от БКТП - нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред имот 07079.820.1229/ на кабел БКТП "709" - БКТП "710" по ДП 4232984; Кабели НН от БКТП - нов до 6 бр. нови електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1229 /УПИ LVІ-1208, 1210, кв. 80/ по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас "

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.449  по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.820.461 /УПИ ХV, кв. 13/ за захранване на обект в същия имот (кв. Сарафово, ул. "Пробуда" №8), ДП 4223755"

 

"Кабел НН от ТНН на БКТП "Мента" до ново електромерно за жилищна сграда в УПИ ХХІ-397 кв. 18 по плана на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот"

 

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.648 (ул. Ради Николов №27) по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.1254 /УПИ ІV-426, кв. 55/ за захранване на обект на същия имот (кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 34), ДП 4234215"

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - Център"

Инвестиционно предложение на „БТК“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Оптично кабелно захранване на ДЗИ с адрес гр. Бургас, ул. "Чаталджа" № 10А" с възложител "БТК" ЕАД

Инвестиционно предложение на „Ж енд Х“ ООД, „Микро АСУ“ ЕООД и „Арт Флекс Студио“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за УПИ ХVІ-52, ХХХІІ-2204 и ХХХІІІ-2205, кв. 60 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложители "Ж енд Х" ООД, "Микро АСУ" ЕООД и  "Арт Флекс Студио" ЕООД

Инвестиционно предложение на Динко Вангелов Колев и Светла Тодорова Желева - Колева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Основен ремонт на покрив на таванско помещение, принадлежащо към Апартамент №11 с идентификатор 07079.618.99.1.10 по КК на гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, бул. "Демокрация" №1, вх. 1 ет. 4"

с възложители Динко Вангелов Колев и Светла Тодорова Желева - Колева

Инвестиционно предложение на „ДИСКОНТ 57“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда, ограда и захранващ уличен водопровод и улична канализация към нея в УПИ ІV- 63, 67, 13, кв. 143, ж.к. "Меден Рудник", идентичен с ПИ с идентификатор 07079.653.426 по КК на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител "ДИСКОНТ 57" ЕООД

Инвестиционно предложение на „Комерс Тони – 91“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Конферентен и бизнес център с хотел и подземен гараж, находящ се в УПИ І, бивш масив 80, м. Под шосето, землище на гр. Бургас, с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас" с възложител "Комерс Тони - 91" ЕООД

Инвестиционно предложение на „СТРУГА 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на действащ ПУП за УПИ ІV, /ПИ 07079.620.6/, кв. 1, ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас" с възложител "СТРУГА 1" ЕООД

Инвестиционни предложения на ЧСИ Иванка Недялкова Миндова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж на Смесена многофункционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460, ПИ 07079.612.168, кв.147 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас - промяна предназначението на апартамент 511 в ателие 511"

и

"Промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж на Смесена многофункционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460, ПИ 07079.612.168, кв.147 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас - промяна предназначението на апартамент 510 в ателие 510"

с възложител ЧСИ Иванка Недялкова Миндова.

 

Инвестиционно предложение на Боян Георгиев Бойчев и Константин Чанков Чанев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV и V, кв.118 по плана на Зона "В", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас с цел обединяване на двата УПИ, промяна на градоустройствените показатели в съответствие с одобрените показатели по ОУП на гр. Бургас и строителство на една жилищна сграда в новообразувания УПИ" с възложители  Боян Георгиев Бойчев и Константин Чанков Чанев.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабел НН от ТП "Морска" в ПИ 07079.611.290 по КК на гр. Бургас до елктромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.618.101 за семеен хотел с ресторант в ПИ 07079.618.102, ул. "Ал. Батенберг" 32, гр. Бургас";

"Кабели НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.613.47 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.613.374, ул. "Сливница" 27, гр. Бургас";

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - център".

Инвестиционно предложение на Димитър Костадинов Гюлев и Емилия Иванова Гюлева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за УПИ I-1, масив 39, местност "Старите лозя", землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложители Димитър Костадинов Гюлев и Емилия Иванова Гюлева.

Инвестиционно предложение на „Гарден Франц“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ XVIII-39, масив 39, местност "нанелика", ПИ 07079.13.1077 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител "Гарден Франц" ООД.

Инвестиционно предложение на „МАГНЕТИКО“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на част от съществуваща складова база в Цех за производство на шоколадови и какаови продукти и мед с център за препакетиране в ПИ 07079.6.394, масив 102, м. Караянос, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител "МАГНЕТИКО" ООД.

Инвестиционно предложение на Михаела Дончева Дойнова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-1049, кв.83 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Михаела Дончева Дойнова.

Инвестиционно предложение на Михаил Георгиев Михайлов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Михаил Георгиев Михайлов.

Инвестиционно предложение на Георги Петков Ганчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ XXXVIII-98, кв.16, кв. Крайморие, гр. Бургас на два УПИ - за изграждане на жилищна сграда и за жилищна сграда със заведение за бързо хранене" с възложител Георги Петков Ганчев.  

Инвестиционни предложения на ОУ „Пейо Яворов“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Частична надстройка - Актова зала към Център за екологично образование и възпитание в ОУ "Пейо Яворов", УПИ I, кв.18 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас"

и

"Благоустройство и реконструкция на училищен двор на ОУ "Пейо Яворов", УПИ I, кв.18 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас"

с възложител ОУ "Пейо Яворов", гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Иво Стамов Камбуров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на гараж и едно покрито паркомясто в УПИ I-179, кв.94 по плана на Зона "Г", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител Иво Стамов Камбуров.

Инвестиционно предложение на Красимир Коев Великов и Любомир Коев Великов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-54 и УПИ IV-54 в кв.1 по плана на кв. банево, гр. Бургас - ПИ 07079.705.1537 и ПИ 07079.705.54 - с цел уеднаквяване площите на двата имота" с възложители Красимир Коев Великов и Любомир Коев Великов.

Инвестиционно предложение на «СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод от съществуващ водопровод ф200 при о.т. 1394 до съществуващ водопровод ПЕВ ф225 при о.т.215а по бул. "Даме Груев", ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител «СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД.

Инвестиционно предложение на «Проект 2011» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова тупикова улица с обръщало до новопредвидени УПИ 07079.13.411, 07079.13.412 и 07079.13.1497, местност "До село", кв. Банево, гр. Бургас с цел разделяне на два броя УПИ" с възложител «Проект 2011» ЕООД.

Инвестиционно предложение на “Метални конструкции“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.663.51 в ПЗ "Юг-Запад" по КК на гр. Бургас"  с възложител "Метални конструкции" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Иван Георгиев Турманов, Иван Апостолов Калчишков и Янка Димитрова Вангелова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на ПИ 07079.8.814, 07079.8.815, 07079.8.833 по КК на гр. Бургас, местност "Черна гора" (бивша "Кара баир"), к-с "М. Рудник", гр. Бургас - с цел изграждане на жилищни сгради" с възложители Иван Георгиев Турманов, Иван Апостолов Калчишков и Янка Димитрова Вангелова.

Инвестиционно предложение на Никола Иванов Ламбов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строеж на многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.820.386 по КК на гр. Бургас, УПИ X-372, кв.34, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Никола Иванов Ламбов.

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Ел. захранване на Автобусна спирка в кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ LIV, кв.65, с. Маринка, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на „Тандем 1991“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова база за промишлени стоки и услуги в УПИ ІІ-763, кв. 43 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.518 гр. Бургас " с възложител "Тандем 1991" ЕООД

Инвестиционно предложение на Иванка Христова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и документация за Разрешение за строеж в земеделска земя (нива) на "Заслон за домашни животни" в ПИ с идентификатор 21141.10.10, м. Кале бурун,  землище на с. Димчево, община Бургас" с възложител Иванка Христова Георгиева

Инвестиционно предложение на Теменуга Петрова Колева, Елена Георгиева Янчева, Светла Димова Петрова, Диана Апостолова Попова, Веселин Николов Попов, Димитър Сотиров Гавраилов, „СК“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка  по време на строителство на Магазин 04 в кафене, Магазин 06 и 08 в магазини и на Аталиета А-9 и Б-7 в апартаменти в сграда със смесено предназначение в УПИ ІІ-339, кв. 131, ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.339 по КК на гр. Бургас" с възложител Теменуга Петрова Колева, Елена Георгиева Янчева, Светла Димова Петрова, Диана Апостолова Попова, Веселин Николов Попов, Димитър Сотиров Гавраилов, "СК" ООД

Инвестиционно предложение на Йордан Пеев Йорданов и Йордан Симов Стойчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и етапно строителство за склад за промишлени стоки в УПИ ІV-772 кв. 3 ПЗ "Върли бряг" гр. Бургас, община Бургас " с възложители Йордан Пеев Йорданов и Йордан Симов Стойчев

Инвестиционно предложение на Михо Трифонов Трифонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане  на вила в УПИ ХІІІ-10031, 10032 кв. 15 в с. Маринка" с възложител Михо Трифонов Трифонов

Инвестиционно предложение на„БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД, гр. Бургас и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на инвестиционни намерения по време на строителство по чл. 154, ал. 1 от ЗУТ за обект "Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси, ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи" с възложители "БУРГАС ТАУЪР" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ XI-937, кв.25, кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ XVII-919, кв.22, ПИ 07079.30.919, кв. Крайморие, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда и ограда в ПИ 07079.30.933, кв. Крайморие, гр. Бургас";

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – център“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабели НН от БКТП "Логистика 1" до ново комбинирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.605.406, Кабел НН от комбинирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.605.406 до ново електромерно табло на границата на ПИ 07079.605.226, ПЗ "Север", гр. Бургас";

"Кабели НН от ТП "625" в ПИ 07079.602.67 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.499 и ПИ 07079.602.498, УПИ IV-76, кв. 25А по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас";

 

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - център".

Инвестиционно предложение на Дора Величкова Симеонова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова жилищна сграда с гаражи в партера, в УПИ V-1361, кв.113, ПИ 07079.609.22 по КК на гр. Бургас, ЦГЧ" с възложител Дора Величкова Симеонова.

Инвестиционно предложение на „ВЕРТ 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обявяване на етапност на "Складова база за зърнени храни и мелница" в УПИ II-398, местност "Гара Българово", землище на гр. Българово, Община Бургас" с възложител "ВЕРТ 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „СМК БУРГАС“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXIII-243 и на УПИ XXII-216м кв.13, ПИ 07079.604.243 и ПИ 07079.604.216, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "СМК БУРГАС" ЕАД.  

Инвестиционно предложение на „АРТСТРОЙ 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на две многофамилни жилищни сгради в новообразувани имоти УПИ I-100 и УПИ II-100, кв.4 - ПИ 07079.601.100 по КК на гр. Бургас" с възложител "АРТСТРОЙ 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Оги Инвест Строй“ ЕООД, Пеньо Кръстев Камбуров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и последващо изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.607.319 и ПИ 07079.607.317 по КК на гр. Бургас, к-с "Лазур" с възложители "Оги Инвест Строй" ЕООД, Пеньо Кръстев Камбуров и съсобственици.

Инвестиционно предложение на “Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло, опаковки от различен материал; отпадъци от селското стопанство; абсорбенти, филтърни материали;; оловни акумулаторни батерии, флуорисцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак; битум; отпадъчни бои и лакове; нефтени отпадъци от резервоари; маслени филтри; отработени масла; обеззаразяване на смесени битови отпадъци в Пристанищен терминал "Бургас Запад", гр. Бургас" с възложител "Партнерс" ООД.

Инвестиционно предложение на Димитринка Костова Янакиева и Димитър Ангелов Калоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на УПИ VII-355, кв.31, кв. Лозово, гр. Бургас в два УПИ" с възложители Димитринка Костова Янакиева и Димитър Ангелов Калоянов.

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на буферен склад за течни горива 5 х 1000 м3, находящ се в ПИ 07079.618.203 - Пристанищен терминал Бургас Изток - 2, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Владимир Димитров Павлов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Производствено-складова база - дърводелски цех в УПИ II-3, м.130, ПИ 07079.3.1917, местност "Хаджиева нива", землище на гр. Бургас" с възложител Владимир Димитров Павлов.

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 3 броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови клонове на поливна система и интегрирането й към съществуващата на Летище Бургас" с възложител "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Инвестиционно предложение на „Сток Трейдинг“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база с шоурум за пакетирани храни и стоки за домашни любимци в УПИ X-13, местност "Мадика, гр. Бургас" с възложител "Сток Трейдинг" ЕООД.

Инвестиционни намерения на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на Базова станция 5052, разположена на покрива на сграда с адм. адрес к-с "Славейков" бл.30 вх.1 и вх.2, гр. Бургас";

"Изграждане на Базова станция 5037, разположена на покрива на сграда с адм. адрес Пристанище Бургас, ПИ 07079.618.22.132, гр. Бургас",

 

 с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Ел. захранване на Смесена сграда с подземен гараж в УПИ III, кв.14, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Реконструкция и модернизация на противопожарни тръбопроводи на площадката на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Решение БС-1-ЕО/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за управление на отпадъците на Община Бургас"

Решение БС-01-ЕО/2017 г. е обявено на 10.02.2017 г.

Инвестиционно предложение на СМДЛ „РАМУС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на Магазин за хранителни стоки в Манипулационна към съществуваща СМДЛ "РАМУС", ул. "В. Левски" 103, гр. Бургас" с възложител СМДЛ "РАМУС" ООД.

Инвестиционно предложение на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Строеж на Базова станция на "Мобилтел" ЕАД BGSO634 "Нептун" върху сграда с идентификатор 07079.618.141.19 по КК на гр. Бургас, Приморски парк"

 

с възложител "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Стойчо Йорданов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-1 и УПИ V-1, кв.139, ПИ 07079.653.253 и ПИ 07079.653.254, Районен център, к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с възложител Стойчо Йорданов Тодоров.

Инвестиционно предложение на «Топлофикация» ЕАД, „Хипократ“ ЕООД и „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на топлопровод от К No 25-36 до т.8 в к-с "Славейков", гр. Бургас и изграждане на нов топлопровод от т.8 до сгради със смесено предназначение в УПИ I-195 и УПИ III-289, кв.16 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители «Топлофикация» ЕАД, "Хипократ" ЕООД и "Сентрал Парк Бургас" ЕООД.

 

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Външно ел. захранване на банков офис на ул. "Чаталджа" 8, кв. Победа, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ XVII, кв.7 в с. Маринка, Община Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционни предложения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Кабели НН от ТП "нов" в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас до 2 бр. електромерни табла в партера на сграда в ПИ 07079.602.557, гр. Бургас";

"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.605.410 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.605.413 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

 

Инвестиционно предложение на Марче Петрова Недялкова и Коста Петров Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за строителство на жилищна сграда в ПИ 07079.820.322, ул. "Драва" 22, кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложители Марче Петрова Недялкова и Коста Петров Петров.

Инвестиционно предложение на Тодор Димитров Джемилев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ II-109, кв.30 по плана на м. Мочура, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Тодор Димитров Джемилев.

Инвестиционно предложение на Руска Иванова Петкова и Петър Адамов Петков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ X-960, кв.128, ПИ 07079.612.149, ул. "Александровска" 107 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с възложители Руска Иванова Петкова и Петър Адамов Петков.

Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Привеждане на Пирсове 1, 2 и 3 на ПТ "Росенец" към нормативните изисквания и добрите европейски практики"

 

с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

Инвестиционно предложение на Станко Атанасов Пехливанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ XII, кв.27, с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Станко Атанасов Пехливанов.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Ел. захранване на Смесена сграда в УПИ XXXVII-30047, кв.25, с. Маринка, Община Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

 

Инвестиционно предложение на «ЕЙ ПИ ЕС Бургас“ ЕООД, Радостина Иванова и Николай Мишинев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод и улична канализация за УПИ V-930, кв.24, ПИ 07079.30.930, кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложители «ЕЙ ПИ ЕС Бургас" ЕООД, Радостина Иванова и Николай Мишинев. 

Инвестиционно предложение на „ДЖЕЙЕЛПИ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на фабрика за производство на храни в УПИ X-411, кв.44, ПИ 07079.605.411, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "ДЖЕЙЕЛПИ" ЕООД

Инвестиционно предложение на Иван Тодоров Бандрамалиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 32367.501.26, УПИ VII-26, кв.13, с. Извор, Община Бургас" с възложител Иван Тодоров Бандрамалиев.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.616.136 по КК на гр. Бургас и захранването му чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП "Пробуда" и ШКД-6 на ул. "Л. Каравелов" 58;

Кабел НН от КРШ-нов до електромерно табло, монтирани до сграда в УПИ XIII-5383, 5384, кв.20 на ул. "Ивайло" 75 за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от КРШ ул. "Ал. Стамболийски" 59 до електромерно табло";

"Кабел НН от БКТП в ПИ 07079.601.230, к-с "Зорница" до електромерно табло";

"Кабелно ел.захранване на смесена многофункционална сграда за обществено обслужване в к-с "Зорница", кв.3";

"Кабел НН от ТП "570" до електромерно табло в к-с Изгрев", ПИ 07079.501.266";

"Кабели НН от БКТП "Пералня-нов" в ПИ 07079.607.527.1 до елктромерни табла на сграда в к-с "Лазур", ПИ 07079.607.558";

"Кабел НН от ТНН на ТП "609" до ново електромерно табло за жилищна сграда в к-с "Славейков", ПИ 07079.602.387",;

"Кабел НН от БКТП в ПИ 07079.501.378 до електромерно табло на фасадата на жилищна сграда в к-с "Изгрев", ПИ 07079.501.378",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на „Авточасти Енчеви“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Външен водопровод към ПИ 07079.5.1648, местност Елентарла, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Авточасти Енчеви" ООД.

Инвестиционно предложение на Лъчезар Любомиров Фенерджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-1978, 1979, кв.59 по плана на ЦГЧ, ПИ 07079.611.188, с административен адрес ул. "Алеко Богориди" 44, гр. Бургас" с възложител Лъчезар Любомиров Фенерджиев.

Инвестиционно предложение на „Бургасцвет 90 Танев“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-1679, кв.5, ПИ 07079.5.1679, местност "Краварника", кв. Д. Езерово, гр. Бургас" с възложител "Бургасцвет 90 Танев" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „А Т БИЛДИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в УПИ XXXIII-382, кв.162 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "А Т БИЛДИНГ" ООД.

Инвестиционно предложение на „Аджис Билд 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена сграда в УПИ IIІ2396, 2399, 2400, кв.14Г по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с възложител "Аджис Билд 1" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Яни Георгиев Желязков и Стоян Георгиев Желязков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-159, УПИ XV-159 и УПИ XVI-159, масив 13, местност нанекилика, землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложители  Яни Георгиев Желязков и Стоян Георгиев Желязков.

Инвестиционно предложение на „ТРАНСВАГОН“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Комплексен проект за инвестиционна инициатива за:

ПУП-ПР за ПИ 07079.605.456 и ПИ 07079.605.490, УПИ I и IV, кв.25 по плана ПЗ "Север", гр. Бургас

И Инвестиционен проект за Изграждане на складово хале с размери 32 х 66 м в ПИ 07079.605.456, УПИ IV, кв.25 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

 

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

Инвестиционно предложение на Станчо Йорданов Бистрев и Недка Иванова Бистрева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една вилна сграда в ПИ 07079.118.197, Зона за земеделски труд и отдих съгласно параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Бургас" с възложители  Станчо Йорданов Бистрев и Недка Иванова Бистрева.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабели НН от съединителни муфи на съществуващи кабели НН от БКТП "Пантеон 2" до електромерни табла, монтирани в сграда в УПИ VI-2413, кв.47, ПИ 07079.607.534, к-с "Лазур", гр. Бургас; Монтаж на електромерни табла в ПИ 07079.607.534 за захранване на обект в същия имот";

"Кабели НН от ТП "649" в ПИ 07079.602.121 по КК на гр. Бургас до нова разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.602.533 и кабели НН от РК-нова до 2 бр. нови електромерни табла, монтирани в партера на жилищна сграда в ПИ 07079.602.533, к-с "Славейков", гр. Бургас";

"Нов кабел 1 kV от точка на разкъсване на съществуващ резервен кабел 1 kV от ТНН на ТП "628" и КРШ пред бл.154, вх.А, к-с "Славейков" до ново комбинирано ЕТ за ел. захранване на Жилищна сграда в к-с "Славейков", ПИ 07079.602.460, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Ел. захранване на Автобусни спирки с номера М14А, М15Б, М17А, М17Б, М18А, М19Б, М20А, М20Б, М22А, М23А, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Автобусни спирки ДЕ4А и ДЕ4Б, кв. Долно Езерово, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ XX, кв.19, с. Извор, Община Бургас";

"Ел. захранване на Фуражомелка в ПИ 07079.6.1087, кв. Долно Езерово, гр. Бургас",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на „Хотел КОСМОС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.2 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас, ПИ 07079.619.3 по КК на гр. Бургас" с възложител "Хотел КОСМОС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на ЛИДЛ България ЕООД енд КО.КД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-227, 234 и УПИ II-24, кв. 1А по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас  и разширение на съществуващ обслужващ паркинг на Търговски обект "ЛИДЛ" Ф 156 в УПИ I-227, 234, кв.1А по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител ЛИДЛ България ЕООД енд КО.КД.  

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Монтаж на електромерно табло на фундамент пред УПИ X-46, кв.41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, кабел НН от ВМрНН до новото ЕТ за захранване на обект в същия имот";

"Трафопост тип БКТП 1х800 kVA в ПИ 07079.820.1297 по КК на гр. Бургас (кв. Сарафово); Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване пред ПИ 07079.820.1297 на съществуващ кабел ТП "Ален мак" - ТП "Детска градина"; Кабели НН от БКТП-нов до електромерно табло, монтирано  на фасада на жилищна сграда А в ПИ 07079.820.1297 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Електросъоръжения за присъединяване на спирки за Интегриран градски транспорт на гр. Бургас - интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение";

"Кабел НН от ТНН на БКТП "Пантеон 1" в ПИ 07079.607.459 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.618.3 и кабел НН от КРШ-нов до ново комбинирано електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.618.3 по плана на Приморски парк за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.609.132  по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.609.158 по плана на ЦГЧ за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от съществуваща разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.610.322 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.610.321 по плана на ЦГЧ за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на границата на ПИ 07079.610.132 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.610.458 по плана на ЦГЧ за захранване на обект в същия имот";

"Трафопост тип БКТП 2х800 kVA в ПИ 07079.605.369 по КК на гр. Бургас, УПИ XIV-763, кв.43 по плана на ПЗ "Север"; Кабе;и 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване пред ПИ 07079.605.246 на съществуващ кабел ТП "Камелия" - ТП "Логистика-1"; Кабели НН от БКТП-нов до електромерно табло, монтирано  на границата на ПИ 07079.605.528 по КК на гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно предложение на „НДС ГРУП“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.607.337 по КК на гр. Бургас, к-с "Лазур" с възложител "НДС ГРУП" ООД.

Инвестиционни намерения на «ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Юг»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 "Външно ел. захранване на Жилищна сграда в УПИ VII-641, кв.91, к-с "М. Рудник", Зона Г, гр. Бургас";

"Кабелно ел. захранване на бл.5 в к-с "Съни Хил", УПИ VІ339, кв.151, ПИ 07079.671.339, к-с "М.Рудник", Зона Д, гр. Бургас";

"Кабелно ел. захранване на бл.6 в к-с "Съни Хил", УПИ VІ339, кв.151, ПИ 07079.671.339, к-с "М.Рудник", Зона Д, гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, бистро, закусвалня и гаражи в УПИ II, кв.128, к-с "М. Рудник", гр. Бургас";

"Ел. захранване на жилищни сгради - 2 броя, бл.А и бл.Б в УПИ VІ41, кв.128, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Юг».

 

Инвестиционно предложение на Александър Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ офис в партера на жилищна сграда в кабинет по дентална медицина на ул. "Цар Самуил" No 64, гр. Бургас" с възложител Александър Тодоров.

Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Монтиране на комуникационен шкаф на БТК на ул. "Крайезерна", Индустриален и логистичен парк, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на Никола Димитров Колев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и ограда в УПИ XII-490, кв.24, к-с "Лазур", ПИ 07079.607.519 по КК на гр. Бургас" с възложители Никола Димитров Колев и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „БИЛДИНВЕСТ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна предназначението на ресторант, кафе и магазини в Диализен център гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл. 245" с възложител "БИЛДИНВЕСТ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Найден Георгиев Найденов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПУР за изграждане на 7 броя жилищни сгради в ПИ 72151.503.123, местност "Язовира", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с възложител Найден Георгиев Найденов.

 

Инвестиционно предложение на „БРЕНД ОЙЛ“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на проект за ПУП-ПП за осигуряване на транспортно обслужване за имот с идентификатор 07079.2.1722 по КК на гр. Бургас" с възложител "БРЕНД ОЙЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ЗЛАТЕН БРЯГ“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ, кв.62 по плана на кв. "Сарафово", ПИ с идентификатори 07079.820.1221 и 07079.820.1222 по КК на гр. Бургас" с възложител "ЗЛАТЕН БРЯГ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Даниел Атанасов Тодоров

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дърводелска работилница за изработване на мебели от европалети" с възложител Даниел Атанасов Тодоров.

Инвестиционно предложение на „БТК“ ЕАД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Приемо предавателна станция за глас и/или данни ВS3126 В Clara Apart hotel - част от националната мрежа на "БТК" ЕАД за безжична комуникация VIVACOM" с възложител "БТК" ЕАД.

Инвестиционно предложение на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газифициране на Индустриален парк", с възложител "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД.

Инвестиционно предложение на „Пиргос Агро“ ООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-2106 в бивша местност "Хайлъка", землище гр. Бургас", с възложител "Пиргос Агро" ООД.

Инвестиционно предложение на Дечко Димитров Георгиев, Тошко Бойчев Стоянов, Елвира Стоянова Стоянова и Веселина Георгиева Маринчева

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство на Апарт хотел в УПИ ХІІІ-437, кв.55 в кв. "Сарафово", гр. Бургас - ПИ 07079.829.651 по КК на гр. Бургас", с възложители Дечко Димитров Георгиев, Тошко Бойчев Стоянов, Елвира Стоянова Стоянова и Веселина Георгиева Маринчева.

Инвестиционни намерения на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас - Център

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:
"Трафопост, тип БКТП 2х800кVА,20/0,4кV в ПИ 07079.501.408 по КК на гр. Бургас (УПИ VІІ, кв.36 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас";
"Кабели 20кV от БКТП-нов до ТП "535" в УПИ VІІІ-214 в кв.23а и от БКТП-нов до ТП "534" в УПИ ІV-211 в кв.23а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас";
"Кабели НН от ТНН на БКТП-нов в ПИ 07079.501.408 по КК на гр. Бургас до нови електромерни табла, монтирани в смесена многофункционална сграда в ПИ 07079.501.217 (УПИ VІ-217, кв.36) по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, община Бургас",
с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас - Център.

Инвестиционно предложение на Коста Туджаров

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ № 027014, местност "До село", землище на с. Драганово, община Бургас", с възложител Коста Насков Туджаров.

Инвестиционно предложение на „БУЛЕЛЕКТРИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база в ПИ 07079.8.901, местност "Кара баир", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "БУЛЕЛЕКТРИКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Трафопост тип БКТП 2ь800 kVA, 20/0,4kV в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас по плана на к-с "Славейков";

"Кабели 20 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.602.551 до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП "603" и ТП "607" по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас";

Кабели НН от БКТП-нов в ПИ 07079.602.551 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в смесена функционална сграда в ПИ 07079.602.372 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас";

"Ел.кабел 1 kV от ТНН на БКТП "Логистика 1" до ново електромерно табло за ел. захранване на Складова база с офиси в ПЗ "Север", кв.44, УПИ IX-762, ПИ 07079.605.410, гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционни намерения на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТНН на ТП "Княз Борис" до ново електромерно табло за Жилищна сграда в УПИ XXII-5671, кв.29 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от съществуващ разпределителен кабелен шкаф до ново електромерно за Жилищна сграда в УПИ VI-7393, кв.39 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот";

"Кабел 20 kV от ЗРУ 20 kV на п/ст "Индустрия" до КРУ 20 kV "Вход" в ЗРУ  20 kV  на МСЗ "Арена";

"Кабели 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV от п/ст "Славейков" до ТП "МОЛ 3" до КРУ 20 kV "Вход-изход" в ЗРУ 20 kV на МСЗ "Арена Бургас" в УПИ II-360, 361, кв. 15Б по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас";

"Кабел НН от ТП "Есперанто в ПИ 07079.611.4 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.611.22 и кабел НН от КРШ - нов до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.611.22 за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ 07079.616.208 до ново електромерно за Жилищна сграда в ПИ 07079.616.208 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот";

"Външно кабелно ел. захранване на Търговска складова база в УПИ XII-47, масив 82, ПИ 07079.2.2364, местност "Хайнлъка", гр. Бургас"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно предложение на „МГМ-59“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител "МГМ-59" ООД.

Инвестиционно предложение на Иван Стойков Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Плътна ограда с височина 2,20 м в УПИ I-12, кв.39, ПИ 07079.658.38, к-с "Меден Рудник", зона В, гр. Бургас" с възложител Иван Стойков Тодоров.

Инвестиционно предложение на «ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПП за изграждане на водопровод към УПИ I-21, 23, масив 63, местност "Минерални бани, землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител «ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ» ООД.

Инвестиционно предложение на „Лерами строй“ ЕООД, Калуда Калчева, Стоянка Николова, Жеко Александров и Мима Александрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-742, УПИ XII-739 и УПИ XIII-742, кв.38 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.266, 07079.820.267, 07079.820.265 по КК на гр. Бургас" с възложители  "Лерами строй" ЕООД, Калуда Калчева, Стоянка Николова, Жеко Александров и Мима Александрова.

Инвестиционно предложение на Петя Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-281, кв.26, с. Извор, Община Бургас" с възложител Петя Стоянова.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ «Бургас – Център»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения: "Кабели 1 kV от ТНН на ТП "310" до нови електромерни табла за Жилищна сграда в ПИ 07079.620.341, УПИ VIIIІ341, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

и

"Кабели НН от БКТП "НХК 3" в ПИ 07079.612.181 по КК на гр. Бургас до нови електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.612.339 за захранване на обект в същия имот"

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАДКЕЦ «Бургас - Център».

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Гараж - завишаване на мощност в УПИ VIII, кв.5, с. Твърдица, Община Бургас";

"Ел. захранване на Складова база в УПИ IV, кв.3, ПЗ "Юг-запад", ПИ 07079.663.605, гр. Бургас";

Ел. захранване на Детска градина - I-ви етап в УПИ II, кв.134, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас";

Ел. захранване на Помпена станция в УПИ XIV-55, кв.47, с. Маринка, Община Бургас";

"Ел. захранване на Сграда със смесено предназначение в УПИ IX-176, кв.156, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас";

"Ел. захранване на Селскостопанска сграда в ПИ 07079.827.92, кв. Долно Езерово, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Жилищна сграда с гаражи в партера, УПИ VII-57, 64, кв.130, к-с "Меден Рудник, гр. Бургас";

"Ел. захранване на Шоурум в ПЗ "Юг=западЮ, УПИ X-91, ПИ 07079.663.604, гр. Бургас";

"Кабели 20 kV от съединителни муфи на изв. "Копринка", гр. Бургас по Инвестиционна програма за 2017 г. на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД",

 

с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на «Радослав 2005» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод ПЕВП ф160, дължина 26,05 м, от съществуващ водопровод стомана DN150 до УПИ XI-180, кв.33, ПИ 07079.30.148, местност "Кафка", кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител «Радослав 2005» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Борис Любомиров Събев и Ненчо Вълчев Събев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-1870, кв.147 по плана на кв. Черно море, ул. "Дунав" 26, гр. Бургас" с възложители Борис Любомиров Събев и Ненчо Вълчев Събев.

Инвестиционно предложение на “ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Доставка и монтаж на Инсталация за производство на изкуствен строителен материал от твърди битови отпадъци за получаване на продукт, Южна промишлена зона, гр. Бургас"  с възложител "ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС" ООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на „Комерс Тони-91“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Конферентен и бизнес център с хотел и подземен гараж в УПИ I, местност "Под шосето", гр. Бургас" с възложител "Комерс Тони-91" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Димо Вълчев Прокопов, Калона Хрисвова Прокопова, Златка Вълчева Димова и Славка Василева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с гаражи в партера и ограда в УПИ XI-217, кв.17, ПИ с идентификатор 07079.607.196 по КК на гр. Бургас" с възложители Димо Вълчев Прокопов, Калона Хрисвова Прокопова, Златка Вълчева Димова и Славка Василева Василева.

 

Инвестиционно предложение на ЕТ „ПЕРОС-91-Руска Петкова“ и ЕТ „ПЕРОС-Петко Петков“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-220, кв.32, ПИ с идентификатор 07079.618.220, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители ЕТ "ПЕРОС-91-Руска Петкова" и ЕТ "ПЕРОС-Петко Петков".  

 

Инвестиционно предложение на «СИЛ ВИВЕСТА» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VI, кв.1, ПИ 07079.665.5 и ПИ 07079.665.6, ПЗ к-с "Меден Рудник", Върли бряг, гр. Бургас - с цел обединяване на двата имота и изработване на инвестиционен проект за дърводелски цех" с възложител «СИЛ ВИВЕСТА» ЕООД.

Инвестиционно предложение на Петя Костова Хаджиева – Дракалиева и Даниела Петкова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство - Изграждане на смесена многофункционална сграда "УЛТИМА", находяща се в УПИ VI-2459, 2460, ПИ 07079.612.168, кв.147 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - Преустройство на Магазин 1А в банков офис и Монтаж на архитектурен елемент слънцезащитна пергола на Апартамент 806-7" с възложители  Петя Костова Хаджиева - Дракалиева и Даниела Петкова Георгиева.

Инвестиционно предложение на „АХМАКОВ 2002“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на УЗ 1/Смф1 за ПИ с идентификатори 07079.605.247, 07079.605.248, 07079.605.249, 07079.605.250, 07079.605.252 и части от ПИ с идентификатори 07079.605.251, 07079.605.314 и 07079.605.488 по КК на гр. Бургас" с възложител "АХМАКОВ 2002" ООД.

Инвестиционно предложение на Стойчо Тодоров и Радка Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ V-1, кв.138 по плана на РЦ "Меден Рудник", ПИ 07079.653.262 по КК на гр. Бургас" с възложители  Стойчо Тодоров и Радка Тодорова.

Инвестиционно предложение на Зоя Димитрова Пантелеева и Златомир Генчев Бакалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ XXXIII-67, кв.41, ПИ с идентификатор 07079.13.1213, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас" с възложители Зоя Димитрова Пантелеева и Златомир Генчев Бакалов.

Инвестиционно предложение на Румен Михайлов Николов, Николай Михайлов Николов и Тодор Събчев Боев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имоти с идентификатори 07079.12.824 и 07079.12.818, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложители  Румен Михайлов Николов, Николай Михайлов Николов и Тодор Събчев Боев.

Инвестиционно предложение на Яни Крумов Григоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот с идентификатор 07079.12.825, м. "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител  Яни Крумов Григоров.

Инвестиционно предложение на Любка Георгиева Тодорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XXII-1107, кв.41, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител Любка Георгиева Тодорова.

Инвестиционно предложение на „Сортови семена“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ в т.ч. изменение на част от ПУР на ПЗ "Север" за изграждане на обекти за складово-производствени чисти дейности, офиси и магазини в ПИ с идентификатори 07079.605.49, 07079.605.43, 07079.605.44, 07079.605.45, 07079.605.46, 07079.605.47 и 07079.605.48 по КК на гр. Бургас" с възложител "Сортови семена" ЕООД.  

Инвестиционно предложение на „Йорданови-77“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2096 по КК на гр. Бургас, за Складова, търговска и административна дейност, местност "Хайнлъка", гр. Бургас" с възложител "Йорданови-77" ООД.

Инвестиционно предложение на „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в подземен гараж и ограда в УПИ IX-480. Кв.24, к-с "Лазур", гр. Бургас" с възложители "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на «МЕГАТРОН» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Търговско-обслужващ комплекс за селскостопанска техника с офиси, складове, шоурум, сервиз, охрана и трафопост в УПИ XXI-333 за високотехнологично производство, кв.78, местност "Вая кайряк", гр. Българово, Община Бургас" с възложител «МЕГАТРОН» ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Виолина Иванова Пеева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и гараж в УПИ IX-8, кв.6, ПИ 07079.830.8 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител Виолина Иванова Пеева.

Инвестиционно предложение на „ИНПАК“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ IV-2729, местност "Крушата", гр. Бургас" с възложител "ИНПАК" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Александър Николов Грозданов и Стоимен Николов Грозданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение обхвата на Частично изменение на ПУП-ПРЗ в кв.1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - за обособяване на нови 6 УПИ" с възложители Александър Николов Грозданов и Стоимен Николов Грозданов.

Инвестиционно предложение на „Ж енд Х“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база за промишлени стоки с шоурум в УПИ XVI-52, кв.60, ПИ 07079.3.2056 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Ж енд Х" ООД.  

Инвестиционно предложение на „Царски извори“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в ПИ 47202.10.110 и 113, местност "Припека", землище на с. Маринка, Община Бургас" с възложител "Царски извори" ООД.

Инвестиционно предложение на „Даник 2011“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една вилна сграда и басейн до 100 куб.м. в УПИ IX-5, масив 23 по плана на местност "Кабата", ПИ 07079.12.786, кв. Ветрен, гр. Бургас" с възложител  "Даник 2011" ООД.

Инвестиционно предложение на „ЕС БЕТОН“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.11.77 и 07079.11.78, местност "До шосето", землище на гр. Бургас - с цел промяна предназначението на земята" с възложител "ЕС БЕТОН" ЕООД.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на ново електрозахранване на лятна кухня в УПИ XXI, кв.54, к-с "Меден Рудник, гр. Бургас" с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

Инвестиционно предложение на „Вердула Комерсио“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство и ремонт на Склад за зърно в склад за съхранение на зеленчуци, селскостопанска техника и инвентар в ПИ 120 в Стопански двор на с. Брястовец, Община Бургас" с възложител "Вердула Комерсио" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Веселина Тодорова Гинева и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2043, УПИ V-2042, УПИ VII-2044 и УПИ VIII-2045, кв.120 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложители Веселина Тодорова Гинева и съсобственик.

Инвестиционно предложение на Милен Желязков Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на Задание за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.484, кв.27 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител  Милен Желязков Йорданов .

Инвестиционно предложение на Йордан Минчев Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-943, кв.24 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложител Йордан Минчев Стоянов.

Инвестиционно предложение на Елена Йорданова Салкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-1072, кв.82 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Елена Йорданова Салкова.

Инвестиционно предложение на Даниела Красимирова Герасимова - Деспотова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-1187, кв.91, ПИ 07079.705.1187 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Даниела Красимирова Герасимова - Деспотова.

Инвестиционно предложение на Нора Киркор Баклаваджян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VII-1983, кв.59, ПИ 07079.611.190, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител Нора Киркор Баклаваджян.

 

Инвестиционно предложение на Ганка Атанасова Ангелова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-350, кв.35, ПИ 07079.820.352 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с възложител  Ганка Атанасова Ангелова.

Инвестиционно предложение на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройки към магазин "Практикер" в УПИ XXI-282, кв.53, ПИ с идентификатор 07079.604.282, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД, гр. София.  

Инвестиционно предложение на «РИГЕЛ 99» ООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на склад и офиси към него в ПИ с идентификатор 07079.3.928, УПИ III-14, масив 123, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас" с възложител «РИГЕЛ 99» ООД, гр. Пловдив.

Инвестиционно предложение на Емил Петков Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обслужваща сграда с автосервиз, пункт за ГТП и шоурум в УПИ XXX-300, кв.175, Зона Д, к-с "Меден Рудник, гр. Бургас" с възложител Емил Петков Стоянов.

Инвестиционно предложение на Първа Евангелска съборна църква, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-244, кв.24 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.609.244 по КК на гр. Бургас" с възложител Първа Евангелска съборна църква, гр. Бургас.

 

Инвестиционно предложение на Мариана Георгиева Терзиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-339, кв.29, ул. "Околчица" 14-16, кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Мариана Георгиева Терзиева.

 

Инвестиционно предложение на Жеко Евтимов Сачаров и Таня Петрова Сачарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.9.615 по КК на гр. Бургас, местност "Сулу дере" - за складова база с административна част" с възложители Жеко Евтимов Сачаров и Таня Петрова Сачарова.  

Инвестиционно предложение на „Бургасцвет 90 Танев“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Модернизация на оранжерия в ПИ 07079.604.191, ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложител "Бургасцвет 90 Танев" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Милко Ценков Кескинев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-1441, кв.98 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Милко Ценков Кескинев.

Инвестиционно предложение на Георги Петров Чапкънов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ III-61, кв.1 по плана на с.о. "Бадемите", землище на кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Георги Петров Чапкънов.

Инвестиционно предложение на Живко Рачев Тодоров, Радослав Живков Рачев и Миглена Живкова Рачева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране на етапно строителство на Складова база - първи етап в УПИ V-279, кв.62 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители Живко Рачев Тодоров, Радослав Живков Рачев и Миглена Живкова Рачева.  

Инвестиционно предложение на Веселин Георгиев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда и гараж в УПИ XXIV-1104, кв.80 по плана на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Веселин Георгиев Иванов.

Инвестиционно предложение на Георги Иванов Гаврилов и Стефан Петров Тотев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР и РУП и последващо строителство на сграда със смесено предназначение в УПИ XVII-1544, кв.74 по плана на източна ЦГЧ, гр. Бургас" с възложители Георги Иванов Гаврилов и Стефан Петров Тотев.

 

Инвестиционно предложение на Райна Георгиева Кънчева и Женя Петрова Кръстева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-335, ПИ 07079.602.521 по КК и на УПИ VIII-340, ПИ 07079.602.522 по КК, кв.45 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложители Райна Георгиева Кънчева и Женя Петрова Кръстева.

Инвестиционно предложение на “Роси“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улица от о.т.122 до о.т.148 по одобрения ПУП на ПЗ "Юг", улично осветление, уличен водопровод, битова и дъждовна канализация, за ПИ 07079.663.16 по КК на гр. Бургас"  с възложител "Роси" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „ДОСИЕНТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-30 и XIII-31, ПИ с идентификатори 07079.2.2459 и 07079.2.2461, местност "Хайнлъка", гр. Бургас" с възложител "ДОСИЕНТ" ООД.

Инвестиционно предложение на „ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел в УПИ I-21, 23, масив 63, местност "Минерални бани", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с възложител  "ЛИКА ГРУП ИНВЕСТ" ООД.

Инвестиционно предложение на Андон Ненков Калошев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 47202.501.39, УПИ III-5010039, кв.10 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Андон Ненков Калошев.

Инвестиционно предложение на Александър Костадинов Събев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на магазин на кота 15.54 от Търговска сграда с магазини и ателиета в УПИ VI-694, кв.39А, к-с "Лазур" в Лекарски кабинет по вътрешни болести" с възложител  Александър Костадинов Събев.

 

Инвестиционно предложение на Радостинка Веселинова Кирилова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.614.288, УПИ V-7592, кв.56 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с възложители  Радостинка Веселинова Кирилова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на „АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и автомобили и площадка за разкомплекстоването им, административно битова сграда в УПИ I-1485, 1486, масив 49, ПИ 07079.5.1648 по КК, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ" ООД.

Инвестиционно предложение на Евалд Ейсфелд

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в ПИ 47202.501.79 по КК, УПИ V-5010079, кв.8 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с възложител  Евалд Ейсфелд.

 

Инвестиционно предложение на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газификация на съществуващо котелно помещение в Административна сграда на ул. "Цар Иван Шишман" 8, гр. Бургас" с възложител РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС.

 

Инвестиционно предложение на Ана Георгиева Балсамова и Анастасия Кирилова Малева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.602.556, УПИ XXVIII-556, кв.49 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с възложители Ана Георгиева Балсамова и Анастасия Кирилова Малева.  

 

Инвестиционно предложение на „ХИДРОБЕТОН“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на База за производство на бетонови разтвори и водовземно съоръжение (тръбен кладенец) от подземни води в ПИ 07079.605.499 и ПИ 07079.605.500, Промишлена зона "Север", гр. гр. Бургас" с възложител "ХИДРОБЕТОН" ООД, гр. София.  

Инвестиционно предложение на Атанас Георгиев Рангелов и Тодор Георгиев Рангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX, кв.13, ПИ с идентификатор 07079.820.473 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс и изграждане на нова жилищна сграда в ПИ 07079.820.473" с възложители  Атанас Георгиев Рангелов и Тодор Георгиев Рангелов.

Инвестиционно предложение на „ЕЙ ПИ ЕС“ ЕООД, Радостина Стоилова Иванова и Николай Костадинов Мишинев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в УПИ V-930, кв.24 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с възложители "ЕЙ ПИ ЕС" ЕООД, Радостина Стоилова Иванова и Николай Костадинов Мишинев.

 

Инвестиционно предложение на Желю Йовчев Андонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителството - Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ II-840, кв.60 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  Желю Йовчев Андонов.

Инвестиционно предложение на „БУТЕД“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на навес в УПИ I-197, 424, кв.17 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БУТЕД" АД, гр. Бургас.  

Инвестиционно предложение на „ДИКАЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Работен устройствен план за УПИ X-1882, кв.38 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.477" с възложител  "ДИКАЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „АРТЕЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III-11,20, местност "Под село", землище на кв. Лозово, гр. Бургас" с възложител "АРТЕЛ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Димитър Николов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-131 и УПИ VI-132, кв.10, кв. Лозово, гр. Бургас - уреждане на квадратурата на УПИ по квоти съобразно нотариалните актове" с възложител Димитър Николов Тодоров.

Инвестиционно предложение на Мара Делчева, Ирина Атанасова, Недялка Маринова, Христина Семизова, Янко Делчев и Мара Динева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изместване на съществуващи ВиК мрежи, преминаващи през УПИ III-52, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с възложители Мара Делчева, Ирина Атанасова, Недялка Маринова, Христина Семизова, Янко Делчев и Мара Динева.

Инвестиционно предложение на “ЛМ Инвест Груп“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоизмивен комплекс - Автомивка на самообслужване и четков портал в ПЗ "Юг", ул. "Транспортна, ЦСС Технокорект, гр. Бургас"  с възложител "ЛМ Инвест Груп" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на Мара Янкова Делчева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ III-52, кв.13 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас с възложители Мара Янкова Делчева и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Анастасия Иванова Илева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на магазин за хранителни стоки с идентификатор 07079.617.56.11 в апартамент на партера на жилищна сграда - източен близнак в УПИ XIII-4050, кв.8 по плана на к-с "Възраждане", ул. "Македония" 99А, гр. Бургас" с възложител Анастасия Иванова Илева.

Инвестиционно предложение на Петър Костов Костов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на административно производствена и складова база в УПИ IV-14 (2469), масив 81, местност "Лъджа Йолу", гр. Бургас и Подхос (пътна връзка) към УПИ XV-14, м.81, местност "Лъджа Йолу", землище на гр. Бургас (ПИ 07079.2.2045 по КК на гр. Бургас)" с възложители Петър Костов Костов и съсобственици.

Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация РР ф315 SN8 от СКО до РШ1 за УПИ VIII-106, кв.5 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с възложител  "СКАТ ТВ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Валентина Манева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ с цел делба на УПИ III-19, масив 12, местност "До село", кв. Банево, гр. Бургас" с възложител Валентина Манева Димитрова.

Инвестиционно предложение на „Планиране, инвестиции и строителство“ ЕООД, Радосринка Кирилова, Благовеста Кирилова, Веселин Димитров, Георги Ченулов, Васил Калканджиев, Недялка Маринова, Дочка Рунтева, Калоян Чакъров, Нели Вълкова и Цанко Калканджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-7592, кв.56, кв. "Възраждане", ул. "Гладстон" 16, гр. Бургас" с възложители  "Планиране, инвестиции и строителство" ЕООД, Радосринка Кирилова, Благовеста Кирилова, Веселин Димитров, Георги Ченулов, Васил Калканджиев, Недялка Маринова, Дочка Рунтева, Калоян Чакъров, Нели Вълкова и Цанко Калканджиев.

Инвестиционно предложение на Виолета Георгиева Костадинова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII-295, кв.144 по плана на ЦГЧ гр. Бургас" с възложители  Виолета Георгиева Костадинова и съсобственици.

Инвестиционно предложение на Румен Огнянов Симеонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-1520, кв.107 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Румен Огнянов Симеонов.

Инвестиционно предложение на Екатерина Анваровна Сухоребрая

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.611.80 по КК на гр. Бургас, ул. "Трайко Китанчев" 27" с възложител  Екатерина Анваровна Сухоребрая.

Инвестиционно предложение на „СПЕКТА АУТО“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация РР тръби за УПИ V-339, кв.48, ПИ 07079.603.129 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север" с възложител  "СПЕКТА АУТО" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „АНГАРА ГРУП“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-547, кв.186 по плана на Западна ЦГЧ на гр. Бургас, ПИ 07079.613.360 и 07079.613.353 по КК на гр. Бургас" с възложител  "АНГАРА ГРУП" ООД.

Инвестиционно предложение на Николай Желязков Мерджанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда между два калкана в УПИ X-5390, кв.19, ЗЦГЧ, ул. "Ивайло" 72, гр. Бургас" с възложител  Николай Желязков Мерджанов.

 

Инвестиционно предложение на Найден Янков Кумчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-933, ПИ с идентификатор 07079.659.174, кв. Акациите, гр. Бургас" с възложител Найден Янков Кумчев.

Инвестиционно предложение на ЕТ „СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Поливане на черешова овощна градина и изграждане на система за капково напояване в имоти 046005, 046041, 046042 и 046043, местност "Соватчалъ", кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител ЕТ "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ".

Инвестиционно предложение на „РАЕВ 7“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база в УПИ II-510, кв.26 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.510, гр. Бургас - етапно строителство, Първи етап Надстройка на сграда 07079.605.510.2" с възложител "РАЕВ 7" ЕООД.

Инвестиционно предложение на “БАТ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и разширение на съществуваща бензиностанция с автомивка - монтиране на 4 броя многопродуктови колонки и изграждане на нова газстанция в УПИ XII-92, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-изток", гр. Бургас"  с възложител "БАТ" ООД, гр. Бургас.

Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ „Бургас – юг“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на ново електрозахранване на КПС с местонахождение УПИ XIV, кв.1, с. Маринка, Община Бургас" с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ "Бургас - юг".

 

Инвестиционно предложение на Мария Атанасова Шаренкова, Георги Атанасов Камиларов, Костадин Христов Парашкевов, Георги Христов Парашкевов, Николай Георгиев Цъцъров и Иван Георгиев Цъцъров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с магазини, гаражи и ателиета в УПИ II-6, кв.138 по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с възложители Мария Атанасова Шаренкова, Георги Атанасов Камиларов, Костадин Христов Парашкевов, Георги Христов Парашкевов, Николай Георгиев Цъцъров и Иван Георгиев Цъцъров.

Инвестиционно предложение на „ВОЛФ-2014“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIV-15008, кв.15, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.820.1167 по плана на кв. Сарафово, м. "Манастирското", гр. Бургас" с възложител  "ВОЛФ-2014" ЕООД.

Инвестиционно предложение на „БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.5.904 и УПИ XIV-27, (ПИ 07079.5.912), масив 52, м. "Краварника", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител  "БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Добрин Марчев Марков и Иван Марчев Марков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила инф