Годишен отчет за изпълнение на програмата за 2010 г. и за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко да общинската администрация за второто полугодие на 2010 г.

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, на 09.01.2008 година представих на Общински съвет - Бургас своята Програма за управление за срока на мандата 2007-2011г.

Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям пред общинския съвет годишния отчет за изпълнение на програмата за 2010г.

За постигане приоритетите визирани в програмата, а именно:

І. Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене.

ІІ. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

ІІІ. Открито и динамично управление на Община Бургас.

ІV. Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, основана на знанието, която реализира местните потенциали и предимства.

V. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството

беше извършено следното:

            В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Програмата за управление  на Община Бургас за периода 2008 - 2011г. екипът на Дирекция "Устройство на територията" изпълни следните видове дейности както следва:

Реализирани детски площадки, паркова мебел, внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас:

 • 1. Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул. "Зора", идентификатор по кадастрална карта имот №07079.618.106 част от УПИ І, кв.1 гр. Бургас - обект от капиталова програма 2010 г., в процес на изпълнение (процедура проектиране и изграждане)-131 589,00лв. с ДДС
 • 2. Паспортизация на озеленените площи част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД "Приморие" - ЦГЧ (ЦГЧ, к-с "Република" и к-с" Възраждане") - обект по капиталова програма, сключен договор за изпълнение 2010г. - 2011г. - 38 832,00лв. с ДДС.
 • 3. Огради на гробищни паркове - изграждане - обект от капиталова програма, по настоящем в процедура - заложена стойност 50 000лв. с ДДС.
 • 4. Ограда на Приморски парк - обект от капиталова програма, по настоящем в процедура за избор на изпълнител- заложена стойност 55 000лв. с ДДС.
 • 5. Нова детска площадка Парк с. Маринка -реализирана юли 2010г.
 • 6. Реновиране на детска площадка междублоково пространство бл.136, зона Д ж.к."Меден Рудник" - по докладна записка и решение на общински съвет. - 14 674,12лв. с ДДС.
 • 7. "Поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност- ландшафтно - формировъчни и възобновителни мероприятия, на територията на Лесопарк "Росенец" м. Отманли Община Бургас - сключен договор за изпълнение
 • 8. Почистване от незаконни временни обекти в Парк Езеро гр. Бургас - 23 997,05лв. с ДДС
 • 9. Възстановяване и асфалтиране на "Алеята на Здравето" Парк Езеро гр. Бургас
 • 10. Внасяне на нова паркова мебел и реновиране на стара по "Алеята на Здравето" Парк Езеро гр. Бургас - 20 броя пейки 5232,00лв. с ДДС
 • 11. Възстановяване на паркова мебел Районен парк "Изгрев" гр. Бургас - 5057, 94лв.
 • 12. Композиране на скулптурни паркови пластики Районен парк "Изгрев" гр. Бургас.
 • 13. Изграждане на нова велоалея бул."Д. Димов" Парк Езеро в участъка между ул. "Транспортна" и ул."Панайот Волов" гр. Бургас.
 • 14. Реновиране на детска площадка в Районен парк "Славейков" в близост до бл.58 и магазин "Сара" - дарения "Технополис" - 22 701,16лв. с ДДС
 • 15. Внасяне на ново комбинирано детско съоръжение в Районен парк "Славейков" гр. Бургас. - 6000 лв. с ДДС
 • 16. Паркова мебел (пейки, маси), барбекюта Лесопарк "Росенец", м. Отманли - дарение "Лукойл"- 14 999, 69 лв. с ДДС.
 • 17. Честване на 100 години Приморски парк.
 • 18. Благоустрояване и паркоустрояване пространството заключено между бул."Иван Вазов", ул."Хан Крум", ул."Цар Петър І", гр. Бургас - реализирано по оперативна програма декември 2010г.- 372 985,10 лв. с ДДС.
 • 19. Реконструкция на спортна площадка и изграждане на площадка за фитнес на открито до дом "Надежда" ЦГЧ реализирано по оперативна програма декември 2010г. - 118 667,79 лв. с ДДС.
 • 20. Изграждане на бюст-паметник на Александър Стамболийски в Приморски парк стара част.
 • 21. Изграждане на паметник на Петя Дубарова в Приморски парк стара част - 70000 лв.
 • 22. Изграждане на паметна плоча в памет на основателите на "Меден Рудник" и полагане в двора на училище "Найден Геров"
 • 23. Реконструкция зелени площи,тротоари и изграждане на велоалея ул."Гурко", "Адам Мицкевич" - в процес на реализация по оперативна програма

Актуализация на устройствени планове

1. Актуализация ПУП/ПРЗ с.Димчево - готов проект предстои внасяне за  одобряване от Общински съвет

2. ОУП на гр.Бургас - в процес на съгласуване,предстои внасяне за одобряване от Общински съвет

3. Актуализация ПУП/ПРЗ с.Маринка - готов проект предстои внасянето му за одобряване от Общински съвет

4. Актуализация ПУП-ПРЗ к-с"Славейков" гр.Бургас - одобрен с решение на Общински съвет

5. Актуализация ПУП-ПРЗ к-с"Зорница" гр.Бургас - одобрен с решение на Общински съвет

6.ПУП/ПРЗ на селищно образувание за рибарско селище и домуване на малки рибарски плавателни съдове, м."Ченгене скеле", землище кв."Крайморие", гр.Бургас  - одобрен с решение на Общински съвет

 • 7. Актуализация ПУП-ПРЗ к-с "Изгрев" - в процедура по избор на изпълнител
 • 8. Изменение на ОУП на Община Бургас - в процедура по избор на изпълнител
 • 9. Парцеларни планове за трасета на пътища и инфраструктура- 8бр.
 • 10. Планове за улична регулация и изменение на планове за улична регулация за реализиране на обекти на Община Бургас- 12бр.
 • 11. Проведени обществени обсъждания на планове - 16бр.

Разширяване на сграден фонд  за нуждите на администрация, здравеопазване, спорт и образование

 • 1. ЦДГ №13 в УПИ І, кв.121, ж.р. Меден Рудник - одобрен проект
 • 2. Административна сграда, кв.Лозово - одобрен проект.
 • 3. Детска ясла кв.Сарафово - допълнителен корпус към ОДЗ "Ален Мак" - в процес на проектиране
 • 4. Съгласуване на проектна документация за изграждане на административни сгради Община Бургас за бизнесинкубатори в кв."Лазур" и кв."Акациите"
 • 5. Съгласуване на проектна документация за обект "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул."Александровска, ул."Богориди", ул."Св.Св. Кирил и Методий", гр.Бургас - І етап
 • 6. Съгласуване на проектна документация за открит басейн, в.з. "Минерални бани" - инженерингова процедура
 • 7. Подготовка и възлагане проектиране реконструкция сграден фонд на о."Св. Анастасия"
 • 8. Подготовка и възлагане проектиране реконструкция на Мостик, Приморски парк, гр. Бургас

Развитие и модернизация на инфраструктурата

 • 1. ПУП за ПСОВ с.Братово - влязъл в сила
 • 2. Парцеларен план за довеждащ водопровод Маринка, Димчево, Твърдица- влязъл в сила
 • 3. План за улична регулация за улица ПЗ"Юг" към строително депо- влязъл в сила
 • 4. ПУР ул."Алеко Константинов"
 • 5. Парцеларен план за кръстовище в.з."Росенец" - влязъл в сила

Строителен контрол

1.Издадени  удостоверения за въвеждане в експлоатация

за обекти ІV и V категория                                                                                     - 281 бр.

2.Извършени проверки на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

и временни обекти по отменения чл.120, ал.4 ППЗТСУ                                     - 985 бр.

3.Административни производства за обекти по чл.56 от ЗУТ                - 338 бр.

4.Извършени проверки на строежи -                                                         - 200 бр.

5.Административни производства по чл.224 от ЗУТ за спиране             -  65 бр.

6.Административни производства по чл.178 от ЗУТ

за забрана ползването                                                                                              - 10 бр.

8.Обследване на съществуващи строежи по чл.195, ал.5 от ЗУТ            - 35 бр.

            9.Административни производства по чл.225 от ЗУТ                              - 34 бр.

10.Откриване на строителни площадки                                                     - 171 бр.

11 Принудително премахнати обекти/преместваеми и вр.обекта/         - 423 бр.

 

Справка за извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.

 

 1. Изчертани скици и скици-извадки от ПУП          - 1227бр. 
 2. Разрешения за строеж -огради                                - 20бр.
 3. Разрешения за строеж - сгради                               - 437бр.
 4. Разрешения за строеж - инфраструктура               - 331бр.
 5. Преработки по време на строителство                   - 71бр.
 6. Удостоверения                                                          - 413бр.
 7. Административни адреси                                        - 80бр.
 8. Регистрационни карти ЕС                                       - 2396бр.
 9. Процедури по  ПУП   /І и ІІ обявяване/                 - 275бр.
 10. Протоколи за откриване на стр. площадки           - 39бр.
 11. Обявени планове ПНИ                                            - 3бр
 12. Издадени протоколи по премахване на дълготрайна растителност - 28 броя
 13. Входирани заявления и молби на граждани  с отговори, огледи на място и съгласуване на проектна документация                        - 5171броя

Отчет за работата на ЕСУТ
1. Проведени заседания                                                                         - 39 бр.
2. Разгледани преписки                                                                                     - 896 бр.
3. Издадени мотивирани предписания по чл.135,

ал.3  и решения по чл.124 от ЗУТ                                                         - 229бр.

Дейността на дирекция "Строителство" през изминалата година е насочена главно към изпълнение приоритетите заложени в програмата за управление на мандат 2007 - 2011 г. и е пряко свързана с реализацията на обектите, заложени в Разчета за капиталови разходи на Бюджет 2010г. Формирането на Разчета за капиталови разходи през годината е подчинено на основния приоритет за Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и културна инфраструктура в Община Бургас.

В тази връзка дейността на Дирекцията през 2010г. беше до голяма степен пряко подчинена на реализацията на проектите финансирани по Европейски програми и свързани с обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура, а именно:

1. Проект "Реконструкция на общински път Бургаски Минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас"

Общата стойност на проекта е 4 664 819.75 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013". Обекта приключи през 2010г.

2. Проект "Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас"

Общата стойност на проекта е 5 546 122,69 лв и включва  ремонт и обновяване на три целеви обекта:

 • - Културен център "Морско Казино" - Приморски парк, гр. Бургас
 • - Сцена на открито "Охлюва" - Приморски парк, гр. Бургас;
 • - Младежки културен център - гр. Бургас.

Проектът се осъществява с подкрепата на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

3. Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас"

Общата стойност на проекта възлиза на 5 773 119 лв., финансира се по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", и включва доставка на оборудване и ремонт и обновяване на 6 училища и 1 детска градина на територията на Община Бургас.

4. Проект "Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк - Бургас"

Планираните по проекта дейности са на обща стойност 991 172, 45 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013". Строителните дейности са приключили през 2010г.

 

5. Проект "Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас"

Финансирането по проекта в размер на 10 364 242.12лв. се осигурява по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", и собствени средства на община Бургас.

Предвидените в проекта дейности предвиждат реализация на няколко отделни обекта:

 • - Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до пл. "Тройката", ул. "Св. Св. Кирил и Методий".;
 • - Реконструкция на ул. "Генерал Гурко", ул. "Адам Мицкевич";
 • - Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк - Нова част;
 • - Възстановяване на декоративна стена "Стената на приказките" и водно огледало - Приморски парк;
 • - Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172;
 • - Благоустрояване и реконструкция на пространството, заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър";

Изпълнението на строителните дейности започна през 2010г. и ще приключи през 2011г.

6. Проект "Пречиствателна станция за отпадни води - кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

Извършените по проекта дейности са на стойност  6 547 677,36 Евро. Проектът се финансира по програма "ИСПА", и се реализира в партньорство между Министерство на околната среда и водите, "В и К" ЕАД - Бургас и Община Бургас. Строителните дейности са приключили и обекта е въведен в експлоатация през 2010г.

7. Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ - гр. Бургас"

Проектът е на стойност 6 078 903,49  лв. и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Включените по проекта дейности са свързани с изграждане на нова канална мрежа и тласкател, който да отвежда битови отпадни води от КПС "Долно Езерово" до ПСОВ Бургас. Строителните дейности по проекта са приключили, предстои въвеждане на обекта в експлоатация.

8. Проект "Канализация кв. Победа IV етап - възстановяване на улични  настилки"

Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и се съфинансира от Община Бургас. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 434 867,76 лв. Реализацията на този проект е свързан с приключването на интегрирания воден проект на гр.Бургас, финансиран по ИСПА.

През 2010г. бяха направени две основни актуализации на Разчета за капиталовите разходи, които бяха свързани с възникнали и доказани неотложни потребности, а  също така и с промени на финансирането от Републиканският бюджет, от  министерства и по проекти финансирани от Европейските фондове.

Следва да бъде отбелязано, че през 2010г.  в резултат на проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на  заложените за изпълнение обекти в Разчета за капиталови разходи, бяха реализирани икономии на финансов ресурс в размер на 1 100 000лв. Това даде възможност при актуализацията на разчета да бъдат включени нови обекти свързани с изпълнение приоритетите заложени в програмата за управление на мандат 2007 - 2011г на община Бургас. Основен акцент беше поставен върху модернизацията на съществуващата инженерна инфраструктура на територията на общината с цел подобряване привлекателността и качеството на живот на населението.

 

Списък на обектите за ново строителство и инженерна инфраструктура включени в Разчета за капиталови разходи през 2010г. и групирани по етапи на реализация:

No

Наименование и местонахождение на обектите

Планирана обща стойност предвидена по Разчета за капиталови разходи

Стойност на договора/разходите (след проведена обществена поръчка)

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, приключили през 2010г.

1

Проект за отводняване района около СОМАТ

20000

19890

2

Изграждане на ЦДГ № 3 кв.Крайморие

1044224

1044224

3

Разширение ОДЗ № 1- М.Рудник

1228882

1228882

4

Разширение ЦДГ "Раковина"

1005985

1005985

5

Сграда за котелно и газифициране ОДЗ №3 ул.Левски

9000

5940

6

Газифициране сградата на Община Бургас

60527

53871

7

Газифициране СОУ "К. и Методий"

112000

109942

8

Газифициране с компресирана газ  ОУ "Ив.Вазов" кв.Банево

56000

52441

9

КПС Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие - I  и II етап

2536323

2536323

10

Канализация кв.Победа ІV ет.- домови отклонения

124978

124978

11

Канализация ул.Черноморска кв.Крайморие

124910

123858

12

Вертикална планировка и ограда КПС кв.Сарафово

229714

227500

13

Плувен комплекс в Приморски парк

1318502

1318502

14

Спортен комплекс "Изгрев"

2056720

2056720

15

Спортна площадка ж.к. М.Рудник

178674

176717

16

Велоалея Парк "Езеро"

503423

503423

17

Реконстр.и разшир.районно осветление бл.4-11 к/с Лазур

27000

24177

18

Ул.осветление ул.Карлово и ул.Калофер

31000

29605

19

Укрепване на скат югоизт. от паметник "Т.Бакърджиев" Прим.парк

90000

88470

20

Кръстовище на ул.К.Величков и Д Димов - изготвяне на проект

196000

5838-ППР

21

Отводняване на кв.Д.Езерово - изготвяне на проект

12000

12000

22

Изграждане на "БАЙК-ПАРК"

15000

15000

23

Пътно кръстовище към в.з.Росенец

79683

48163

24

Общински път BGS 1030 Д.Езерово-Лукойл

53017

53999

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, започнали през 2010г. и продължаващи през 2011г.

1

Канализация с.Маринка - I  и II етап

2500000

2366581

2

Реконструкция ул.Места ж.к.Лазур

760000

700 031

3

Реконструкция ул.Хр.Ботев

1782150

1 640 000

4

Обслужваща улица бл.136,137,138,139 к/с Изгрев

250000

195 000

5

Проект и изгр.паркинг до ДКЦ 2

585000

573911

6

Реконструкция ограда в Прим.парк-стара част

80000

 

7

Благоустрояване и възст.детска площадка в Прим.парк-стара част 

140000

131588

8

Реконструкция ул. Ал.Велики

583872

551913

9

Обслужващи улици бл.55-56 Славейков

350000

315270

10

Реконструкция алейно осветл.в Прим.парк

80000

36932

11

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

250000

250000

12

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас -реконстр. ул. осветление по стълбовете на Контактната мрежа 

148000

148000

Обекти за ново строителство и инфраструктура със стартирала процедура по ЗОП през 2010 г. и ще се изпълняват през 2011г.

1

Канализация и ПСОВ гр.Българово

4592221

 

2

Осветл.простр.пред бл.57 ж.к.Бр.Миладинови

146600

 

3

Реконструкция ул.осветл. ул.Перущица

10294

 

4

Ул.осветление обсл. улица ж.к.М.Рудник (кв.13-18)

56994

 

5

Продължение ул.Янко Комитов към Струга

3500000

 

6

Реконструкция ул.осветл.ул.Транспортна

163406

 

7

Районно осветл. парк Мин.бани

54525

 

8

Улица южно от парка в к/с Изгрев

350000

 

9

Светофар източна артерия М.Рудник

150000

 

10

Реконструкция  ул. Калоян

2500000

 

11

Водостоци кв.Г.Езерово

308843

 

12

Изграждане спортен к/с  в к/с Славейков

2612620

 

13

Проектиране и изграждане подход към подземен паркинг Опера от ул.Кл.Охридски

60000

 

15

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

250000

 

16

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас-реконстр.ул.осветление по стълбовете на Контактната мрежа

148000

 

17

Отводняване и благоустр.пространството пред летния театър в Прим.парк.

80000

 

 

Всички обекти, които в момента се изпълняват и са в процедура по избор на изпълнител ще бъдат заложени в разчета за капиталови разходи през 2011г.

 

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРЕВЕНЦИИ, И СПОРТ"

 

За третата година от управлението на общинска администрация се работи по оформената визия за развитие на здравеопазването в Община Бургас и стратегия за превантивни здравни програми, както и по визията за развитие на спорта 2008 - 2012 година. Променени бяха обстоятелства на работа поради финансовата криза, тежките финансови условия при които беше поставена системата на здравеопазване и промените на начините на финансиране на лечебните заведения чрез въвеждане на делегирани бюджети. Въпреки това общинските лечебни заведения показват финансова стабилност, което се дължи на добър мениджмънт и спазване на финансова дисциплина.

ОТДЕЛ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПРЕВЕНЦИИ"

             Основните акценти по които се работи са следните:

             1.  Стартира  изграждането на МБАЛ и Медицински център по принципа на публично-частното партньорство в ж.к. "Меден Рудник". Медицинския център е приключен на груб строеж.

            2. Подобри се чувствително качеството на предоставените медицински услуги в общинските лечебни заведения. Беше дофинансирана дейността в областта на социално-значимите белодробни заболявания с 200 000 лева. Недофинансирането на някои основни мед. дейности от Министерство на Здравеопазването по стандарти или от НЗОК, бе компенсирано от общинския бюджет, за да се избегне принудителното в този случай намаляване на обема и качеството на медицинските услуги.

            3. Продължи подпомагането на онкологичните медицински услуги чрез закупуване на съвременна медицинска апаратура  - скенер за диагностика и виртулна симулация за планиране и лъчелечение  на онкологични заболявания за 1 200 000 лева.

            4.  Община Бургас за пореден път показа добра воля и отговорно поведение, както и желание за сътрудничество с най-голямата болница на територията на Община Бургас - МБАЛ - Бургас АД, в която е съакционер с държавата и други общини и единствена от всички тях включи в капиталовата си програма трансфер за изграждане на лаборатория за ин витро оплождане за 150 000 лв. и апаратура за ин витро процедури - 200 000 лева.

            5.  Във връзка с подпомагане на спешната помощ за жителите в ж.к. "Меден Рудник", където основен проблем представляваше разстоянието от Центъра за спешна медицинска помощ до комплекса и претоварения трафик в региона е разкрит пункт за спешна помощ в ж.к. "Меден Рудник" на територията на МЦ ІІІ - оборудван и работещ денонощно.

            6.   Пред приключване на довършителните работи е изграждане на сградата на здравен пункт в с. Маринка.

            7. Продължи санирането на сградния фонд на съществуващите самостоятелни Детски ясли - ДЯ 3 и ДЯ 5, като по процедурата по ЗОП първоначална стойност бе намалена от предвидените 120 000 лева на 86 000 лева. Проектира се разширение на ДЯ 5.

            8.  С цел подобряване на достъпа на деца до услугите на Детска млечна кухня се разшири дейността и с откриването на три нови пункта - Българово, Маринка, ж. к "Зорница" и предстои разкриване на нови.

            9. С цел подобряване на качеството на медицинските услуги, които гарантират стабилност на качеството и неговото усъвършенстване и доближаване до нивото на европейските стандарти стартира подготовка за сертификация по ISO на общинските лечебни заведения. ДКЦ ІІ вече е сертифицирана по ISO 9001/2008.

10. Дирекция "ЗПС" участва активно в подготовката на необходимата документация за участие в проекти по линия на Министерство на здравеопазването за обновяването на сградния фонд на Диагностично-консултативните и Медицинските центрове с комплектоване на медицинско оборудване, подобряване на достъпа за инвалиди в МЦ ІІ и ДКЦ ІІ.

           11. Сключено беше КТД със синдикатите на мед. служители в училищно здравеопазване и в детски ясли, със значително подобрени условия за самите тях.

           12. Службата по трудова медицина предложи допълнителни услуги за общинските служители - изследване за Хепатит В и С, мамологично изследване и стоматологични прегледи.

13.  През 2010 г. екипът на дирекцията участва в организиране и провеждане на многобройни научни и научно- практически и практически конференции, семинари и кръгли маси и други международни, национални и регионални форуми, посветени на актуални медицински, медико-социални и превантивни дейности.

           14.  Политиката на общинска администрация се изразява и в разширяване на обема от дейности в сферата на здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост. Това наложи и преструктуриране, доизграждане и повишаване на административния капацитет. През 2010 ресор "ЗПСДТЗС" беше разделен на две дирекции с цел подобряване на работата, повишаване на капацитета и по-професионално и отговорно отношение във всяка от новите дирекции - "ЗПС" и "СДТЗ" с промени в структурата.  

           15. Подписан беше меморандум за партньорство с НПО в сферата на превантивните здравни програми.

          16.  Финансирани бяха договорни дейности на Община Бургас с ECAD Европейски градове срещу наркотиците във връзка с развитие на балканска мрежа за превенция на употребата на дрога - оборудване на офис.                                                               

          17. Реализираха се дейности по Общинската стратегия за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН - 14 февруари "Свети Валентин", 21 май "Световен ден в памет на жертвите на ХИВ/СПИН"

          18.Осъществена беше Общинска кампания за превенция на разпространението на хепатит - Едноседмична кампания с пресконференция за откриването и тестуване в мобилни лаборатории на гражданите на Бургас - нова дейност.

         19.   Организиране  и провеждане на общински Кампании и конкурси  на здравна тематика - срещу  наркотици, тютюнопушене и др.

 • - Наркотици - 26 юни - DJ парти "Бургас без дрога" и "Шоуто на барманите"
 • - Тютюнопушене - 30 май, с раздаване на плакати и картички "Градът... да го запазим жив!", и инициатива "Цигара срещу целувка".
 • - Реализираха се дейности по Общинската стратегия за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН - 14 февруари "Свети Валентин", 21 май "Световен ден в памет на жертвите на ХИВ/СПИН"

          20. Проведоха се обучения на кадрите на медицинския персонал в общинските лечебни и учебни заведения - болници, диспансери, ясли, детски градини и училища - превантивна програма.

Към отдел "Здравеопазване и превенции" Община Бургас функционира превантивно информационен център за работа с млади хора по проблеми, касаещи превенция на рисковото поведение и утвърждаване на здравословен начин на живот.

Превантивните програми притежават широк обхват от дейности, свързани предимно с деца и младежи. Основна цел на програмите и мероприятията е повишаване компетентността и отговорното поведение на подрастващите. Поради спецификата на дейността и целевата група, превантивните програми намират своето приложение във всички сфери на образованието и социалните дейности.

Основните успехи  и постигнати резултати по здравна превенция по които работи отделът са:

1. Повишаване на здравната култура на отговорно сексуално поведение в сферата на Превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани болести. Работим по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" и подобряване контрола на туберкулозата в България.

2. Повишаване на здравната култура и критично отношение към нагласите за употреба и предлагане на наркотични вещества, чрез Превенция на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества и наркотици.

3. Активно работим по намаляване на  агресията в и извън училищна среда. Въвежда се общинска програма за Превенция на агресията сред подрастващите.

4. Обществеността на Бургас е запозната и се възползва масово от превенцията на социално значими заболявания предложена безплатно от страна на Община Бургас за нейните граждани - безплатно и анонимно тестване и изследване на Хепатит В и С, за ХИВ и сифилис.

5. Все по-активно общински Превантивно-информационен център работи по превенция на рисковото поведение сред подрадтващите.

6. Работи се и по проекти и кандидатстване по европейски програми.

Здравните и образователни мероприятия целят подобряване на здравния и социален статус на младите хора от различни социални групи на територията на Община Бургас. Тяхната реализация е възможна благодарение съдействието и активната подкрепа на Общинска администрация. Ежегодно в бюджета се осигурява необходимия финансов ресурс, изключително необходим за осъществяване дейностите по:

- Въвеждане на здравно образование в училищата, с активното съдействие на медицинските специалисти на територията на Община Бургас, във всичките му аспекти, засягащи психичното, емоционално и физическо развитие на личността.

- Формиране на активна гражданска позиция на  младите хора.

- Изграждане на отговорно поведение спрямо обществено значими заболявания.

- Възпитаване на толерантно отношение и провокиране на младежката активност и творческа изява.

В изпълнение на Националната Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в  Община Бургас е изготвена Стратегия, обхващаща всички рискови групи: инжекционно употребяващи наркотици /компонент 4/; ромска общност - /компонент 5/; проституиращи жени и мъже - /компонент 6/; млади хора в риск - /компонент 7/.

За изпълнение на дейностите и постигане на целите, отдел "Здравеопазване и превенции" Община Бургас работи в тясно сътрудничество с РИОКОЗ, РЦЗ, РДВР, РИО на МОН, БМЧК, МКЦ, неправителствени организации и сдружения на територията на Община Бургас. Благодарение на ползотворното сътрудничество, изготвянето и осигуряването на здравно-образователни материали, предпазни средства, консултирането и мотивирането за безопасни сексуални и инжекционни практики, осигурената индивидуална психологическа подкрепа за насърчаване на доброволни изследвания, дават своя резултат по отношение промяна на знанията, нагласите  и поведението в различните общностни групи.

Екипът на отдела подпомага работата на педагогическите съветници и психолози в училищата с материали, консултации и провеждане на специализирани обучения по   отношение разпознаване симптомите при първоначална употреба на наркотични вещества, както и превенция на сексуално предаваните инфекции и ХИВ/СПИН.

При обученията на младите хора, се разчита изключително на екипите от доброволци- обучители на връстници. Особено полезен и ефективен се оказа починът "Връстници обучават връстници". Сред съученици и приятели младите хора открито и свободно споделят проблемите си, предлагат решения, а това води до формиране чувство за отговорност.

Провежданите обучения на медицинския персонал за ранно откриване на диабета; балансирано хранене, като превенция на затлъстяването; превенция на гръбначните изкривявания, са в основата на придобиване знания и формиране умения за здравословен начин на живот сред подрастващите. 

Организирането и провеждането на здравни кампании ангажират голям брой млади хора в училищна възраст и имат за цел да провокират в положителна посока мисленето, поведението и действията им.  

Дейностите и усилията на екипа са насочени към институционална ангажираност на  всички нива, за постигане на положителни промени в различните общностни групи и населението като цяло на територията на Община Бургас.

Към отдел "Здравеопазване и превенции" на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинети; 22 в ЦДГ; 12 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска кухня. В здравните кабинети и структури работят общо 100 медицински специалисти в училищата и детските заведения на територията на община Бургас.

Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г., Наредба № 26 от 2008 г. на МЗ и изискванията на РИОКОЗ.

Във връзка с удовлетворяване нарастващите изисквания за качествено медицинско обслужване, усилията на екипа по здравеопазване бяха насочени в изпълнение заложените мероприятия в план - програмата през годините. Проведе се обучение на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване по оказване на спешна долекарска помощ, което завърши с полагане на изпит и придобиване на удостоверение за правоспособност. Продължава поетапно обучение по компютърна грамотност по надграждане уменията за подготовка на презентации и работа в интернет среда. Проведоха се семинари и обучения по проблеми на затлъстяването в ранна детска възраст, на рационалното хранене, ранно откриване и диагностициране на гръбначните изкривявания и диабет.

Сключен беше Колективен трудов договор за ресор "Здравеопазване", касаещ детско и училищно здравеопазване.  Благодарение на ползотворния диалог между общинска администрация и синдикалните организации договориха благоприятни условия, свързани с трудовата заетост, професионалната квалификация, трудовите възнаграждения и обезщетения; здравословните и безопасни условия на труд; социално-битовото осигуряване; работното облекло; условията за синдикална дейност.

Работи се по изпълнение на дейности по Програмата за контрол на туберкулозата в България, чрез укрепване на инфраструктурата, подобряване качеството на лабораторната диагностика, мониторинг и оценка на ситуацията, осигуряване на мултисекторен подход за подобряване информираността на обществото по отношение превенции и контрол на туберкулозата като социално-значим проблем. През месец октомври се проведе безплатно обследване на белодробните функции на деца от 5 до 18 години.

Към ресор "Здравеопазване" функционират три самостоятелни детски ясли и детска кухня:

Детска ясла № 1, ул. "Цар Симеон І", е с капацитет 76 деца.

            Детска ясла № 3, ул. "Сан Стефано" № 42, е с капацитет 166 деца.

            Детска ясла № 5, ж.к. "Лазур" до бл. 24, е с капацитет 120 деца.

В детските ясли работи висококвалифициран персонал от медицински сестри, педагози, детегледачки и помощен персонал.

Основен приоритет на тези заведения е отглеждане и възпитание на деца до 3-годишна възраст. Дейностите са свързани със социализацията и индивидуализацията на подрастващите, с натрупване на начален социален опит, формиране на умения за взаимодействие с материалната и социална среда. Този процес е осъществим благодарение компетентността, професионализма и високата мотивация на медицинския и педагогически персонал.

През последните три години се постигна много в посока подобряване на материалната база и условията в интерес здравето на децата. С финансов ресурс на Община Бургас бяха закупени дълготрайни материални активи, обнови се сградния фонд на трите детски заведения с подмяна на дограма, саниране и основен ремонт на покривното пространство. С финансови средства, заложени в бюджета на детските заведения бяха извършени текущи и аварийни ремонти:

1. Детска ясла № 1 - ремонт на междустълбищното пространство, мокрите помещения на двата етажа; монтиране нови мивки от алпака в мокрите помещения; смяна на фаянсовата облицовка; подмяна на ВИК тръбите за питейна вода. Извършиха се и редица належащи вътрешни подобрения във всички яслени групи.

2. Детска ясла № 3 - подмяна на остарялата мебелировка на отделните групи; изграждане на подстъп за създаване на достъпна среда; ремонт на котелното помещение и подмяна на съораженията; ремонт на ВиК и елинсталациите.

3. Детска ясла № 5 - закупуване на нови бактерицидни лампи; монтиране на нови енергоспестяващи осветителни тела; подмяна на подовата настилка; поетапна подмяна на  съществуващото старо обзавеждане по групите.

С оглед удовлетворяване нарасналото търсене на услугата, за следващата година е заложено разширяване на сградния фонд с изграждане на нов павилион в Детска ясла № 5. Предвижда се ремонт на дворното пространство на трите детски заведения с възможност за изграждане и оборудване на детски площадки със съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 2009 г.                                                  

                                                  ОТДЕЛ  "СПОРТ" 

І. Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.

За реализиране на местната политика в областта на спорта в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в Република България и в изпълнение на чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, Община Бургас подпомага 55 спортни клуба. През 2010г. бюджетът за спорт е 800 000 лв., от които 518 000 лв. са пряка субсидия за спортните клубове, а 261 000 лв. са за финансиране на местни и национални спортни мероприятия, включени в спортния календара на Община Бургас. За първи път тази година общинска администрация предложи субсидирането на спортните клубове да бъде съобразено с обективни критерии като масовост, стимулиране развитието на детско-юношеския спорт, обхват на състезатели и  отбори по възрастови групи взели участие в Държавни и Международни първенства. В тази връзка се  прие  Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Бургас.

След 27 години Бургас отново беше домакин на Международния турнир по свободна и класическа борба "Дан Колов" и " Никола Петров" за мъже и жени. Най престижното българско състезание по борба, записано в календара на Международната федерация по борба /ФИЛА/ премина при изключително голям интерес от  бургаската общественост. За първи път турнирът  се проведе по новите правила за европейски и световни първенства на Международната федерация по борба /ФИЛА/. Взеха  участие около 300 състезатели от 19 държави от целия свят. Тази година Община Бургас беше домакин и на други престижни международни прояви: Международен турнир по художествена гимнастика "Гран При", Международна колоездачна обиколка на България", Международен турнир по водна топка, Международна ветроходна регата, Международен турнир по спортни танци "Купа Бургас 2010".   

ІІ. Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

Спортните обекти и съоръжения са важен елемент от управлението на физическото възпитание и спорт. В тази насока Община Бургас  започна проектирането  и изграждането на многофункционални спортни обекти и съоръжения, специализирани спортни обекти и съоръжения по видове спорт, спортни обекти, предназначени за изпълнение на функциите на министерства и ведомства. В рамките само на една година в Бургас бяха открити  спортен и плувен комплекс, спортни площадки, басейни. През месец февруари 2010 г. беше открит обновеният плувен басейн в СОУ "Константин Преславски", за ремонтирането на който администрацията осигури 45 000 лв. Два месеца по късно се откри модерна площадка за мини футбол, изградена за нуждите на жителите на най-големия бургаски комплекс "Меден Рудник". В нея са инвестирани 180 000 лв. монтирано е ново осветление, което позволява теренът да се ползва и в тъмната част на денонощието. Площадката се използва активно целогодишно, до 24 часа всеки ден.

През месец май се откри  новия спортен комплекс "Изгрев".На територията на спортния комплекс има 3 футболни, 3 тенис корта, игрище за баскетбол, волейбол, закрита площадка за тенис на маса, фитнес на открито, игрище за петанка, зали за бокс и други спортове. На откриването присъства Илия Лалов - председател на Българска параолимпийска асоциация, който изказа своята благодарност за възможността, която хората с увреждания ще могат безвъзмездно да ползват спортния комплекс.

В деня на български спорт 17-ти май, Министър Свилен Нейков, Петър Зографов - Директор на Дирекция "Научно и медицинско осигуряване" при Министерството на физическото възпитание и спорт и Андрей Андреев - председател на Българска федерация по водна топка присъстваха, като официални гости за откриването на плувния комплекс"Флора", изграден със средства на Община Бургас в размер на 1 300 000лв.

1. Създаване на регистър на спортните клубове, финансово подпомагани от община Бургас.

По отношение на спортните клубове се създаде регистър, който е публичен и може да бъде намерен в сайта на Община Бургас, заедно с мероприятията включени в спортната програма на Община Бургас за 2010г.

2. Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.

С цел стимулиране на развитието на  детско-юношеския спорт в града чрез коефицент в  Наредбата за финансово подпомагане  Общината, приоритетно подпомага клубовете, работещи целенасочено с деца и юноши. Предостави се възможност за новосъздадените спортни клубове да тренират и развиват детско - юношеския спорт в община Бургас. Създадени са условия за системни занимания на децата и младите хора, като основни компоненти на съвременния модел за здравословен начин на живот.

В тази връзка в списъка за финасово подпомагане на спортните клубове от Община Бургас  са  включени още 9 нови клуба.

Възродения баскетболен клуб "Черноморец - Бургас" е финансово подпомогнат за развитие на детско-юношеската си школа. Децата използват залата "Бойчо Брънзов", при висока посещаемост на всички мачове.

На огромна подкрепа на бургаската общественост се радва и ФК "Нефтохимик" Бургас, както и на подкрепата на най-големия фен-клуб в града.

3.  Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се със морски спорт.

Тази година за първи път Бургас беше домакин на престижната "Балканиада по ветроходство  Бургас - 2010", в която участваха около 200 състезатели от всички Балкански държави, развиващи ветроходството, като морски спорт.

Община Бургас приоритетно подпомага клубовете занимаващи се с морски спорт:  Яхт Клуб "Порт Бургас"- ветроходство, яхт клуб "Черноморец" като нов клуб и "Уиндсърф клуб"- Бургас. През месец юли  беше проведена Международна ветроходна регата "Порт Бургас". За първи път се проведе спортната проява  "Парад на  Ветрилата", включена  в  програмата  за Седмица на морето.

4. Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.

Продължава организирането на местни и национални  традиции  в областта на спорта, организирани от Община Бургас.  Това са: Традиционня хандбален турнир за подрастващи в чест на Димитър Гурбалов,  Традиционния баскетболен турнир "Гришата",  като  традиция  остава турнирът по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова", Традиционното осмомартенско рали,  Републиканските турнири за хора с увреждания, Републиканския шампионат  по автомобилизъм - "Рали писта Бургас - 2010" на който присъстваха над 20 000 граждани. За първи път в спортната програма за празника на Бургас - Никулден се организира състезание по ОФРОУД с участието на автомобили, мотоциклети и АТV-та, събрал публика около 5 000 зрители. Състезанието премина при спазване на всички правила за безопасност, със съответното медицинско обслужване, при изключително голям интерес. Също за първи път в спортната програма на Община Бургас се включи и състезание по мото крос в село Маринка, по случай празника на селото св. Мина.

За първа година стартира и Международния турнир по художествена гимнастика "Морски грации".

У-шу бойци  изнесоха уникален спектакъл в новата спортна зала "Никола Станчев". Спектала беше част от първия национален турнир "Купа на България по У-шу".

5. Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.

Община Бургас  по традиция подпомогна финансово - заслужилия треньор по борба - Димитър Минков Добрев. Отпусна се еднократна финансова помощ на хандбален отбор "Фрегата" и еднократна финансова помощ за участие на отбор по плуване за ветерани.

С решение на Общински съвет Бургас се предостави плувен комплекс "Флора" за безвъзмездно ползване от отбора по плуване за ветерани.

6. Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.

Специално внимание  бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение. В тази насока през 2010 година бяха проведени Републикански турнир за хора с увреждания и І-ви кръг от веригата интеграционни турнири по канадска борба за хора с увреждания "Воля за победа". Състезанието се организира за първи път от Община Бургас за мъже и жени от цяла България. Бяха финансово подпомогнати   спортните клубове за хора с увреждания. С всички спортни прояви Община Бургас доказва, че обръща внимание не само на високото спортно майсторство, но и на спорта за хора с увреждания и деца в риск.

Основна цел  на  отдел "Спорт" към Община Бургас е чрез спорт да бъде подпомогната социалната интеграция, личната изява, мотивацията и отговорността на хората с увреждания и децата в риск за реализация на техния потенциал в обществото. Осигури се и достъп до спортни занимания на хората с увреждания, който освен безплатен е и лесно  достъпен.

7. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.

Всички спортни мероприятия през 2010г. се приеха от бургаската общественост с огромен интерес. Знаково за Община Бургас беше 48-то издание на  международния турнир"Дан Колов" и "Никола Петров", за което Българската  Федерация по Борба изказа своята признателност за отличната организация и условия, при които се проведе  турнира  по свободна и класическа борба. Отлична оценка бе дадена и от българска федерация по Ветроходство за домакинството на гр. Бургас на "Балканиада по ветроходство". В тази връзка федерацията изказа своята възможност през 2011 г. Бургас да бъде домакин на Европейско първенство по Уиндсърф.

Община Бургас ще се стреми за бъдеще да привлече повече деца към системни занимания със спорт, както и да води борба срещу негативните явления сред младежите  а именно:  обездвижване, затлъстяване, наркомания и безконтролност.

8. Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта.

В тази област се поставиха основите на публично-частното партньорство в областта на спорта, като  през миналата година се откри спортна зала "Никола  Станчев", носеща името на първия български олимпийски шампион по борба Никола Станчев. Проектът беше изпълнен чрез публично - частно партньорство между "Била" и Община Бургас. Спортният комплекс включва: многофункционална зала комбинирана за различни видове спорт - волейбол, баскетбол, хандбал, футзал и други.

Във връзка с популяризиране на спорта в Бургас бе подпомогнато издаването на книгата на Младен Манолов - "Времето на шампионите - спортната слава на Бургас", която бе посрещната с огромен интерес и представлява един ценен документ за блестящото спортно минало на града.

 

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ"

 

И през 2010 г. дирекция "Социални дейности и трудова заетост" с професионализъм и партньорство реализираше общинската политика в областта на социалните дейности и трудовата заетост, чрез развитие на качествени социални дейности и услуги за всички категории граждани на територията на Община Бургас.

Работата на експертите е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността се постига само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие.

Основната цел е гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи - деца в риск, хора с увреждания и възрастни хора, чрез създаване на мрежа от социални услуги в общността, достъпна архитектурна среда и социално включване.

Основните области на работата са социални и административни дейности в специализирани институции и социалните услуги в общността за деца, за хора в риск, за хора с умствени, физически, психични, сензорни и др. увреждания, хора в риск, пострадали от насилия, възрастни и самотно живеещи хора.

Експертите от дирекцията работят с всички граждани на Община Бургас, като се осъществяват ежедневни срещи и консултации, обработване на заявления за индивидуално финансово подпомагане на физически лица в тежко материално, здравословно и социално положение, заявления и жалби на граждани, персонални и социални пенсии, работа с членовете на юридически лица с нестопанска цел за и на хора с различни целеви групи, клубове, съюзи и организации.

Работата в дирекцията се основава на принципите на професионализъм, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции,  гражданския сектор и медиите. След настъпили административни промени в ръководството на някой държавни институции са избегнати до сега съществуващи ситуации на прехвърляне на отговорност. Взаимодействието между Община Бургас и държавните институции за социално подпомагане все повече се усъвършенства и се основава на професионално и етично взаимодействие с цел търсене реално законово решаване на общите проблемите в полза на гражданите.

Община Бургас е сред малкото общини, които подпомагат финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи.

Експертите на дирекцията осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел работещи с различни целеви групи, оказват професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на всички организации.

Община Бургас финансира юридически лица с нестопанска цел. В бюджет 2010 са финансирани 23 организации за сумата от 224 000 лв. Средствата се предоставят за:

- Дейности, свързани с образование, обучение, квалификация, преквалификация, придобиване на умения, свързани с интеграцията и социалното включване;

- Дейности, свързани с развитието на културата и изкуството;

- Дейности, свързани с физическата активност и масовия спорт;

- Дейности, подпомагащи работата на организацията.

Финансирането се осъществява след сключване на договори между Община Бургас и съответните организации, като след изразходване на средствата се изготвят подробни финансови отчети, осигуряващи възможност за контрол на начина на използване на целевото подпомагане.

И през 2010 година експертите от дирекция "Социални дейности и трудова заетост" работеха в изпълнение на приетия от Общински съвет Бургас Правилник за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. През 2010 година са подпомогнати 82 граждани за сумата от 60 000 лв.

Под патронажа на Кмета на Общината за четвърта поредна година се организира за всички хора с увреждания честване на международния ден на хората с увреждания - 3 декември. Празничната програма включваше изпълнения от изявени деца от град Бургас, талантливи хора с увреждания, великолепна обстановка.

През цялата 2010 година продължи да функционира интегрирана система от звукови сигнализатори на територията на Община Бургас, осигуряваща необходимата възможност за безопасно и бързо придвижване на хора с нарушено зрение с цел задоволяване на техните потребности и водене на активен социален живот. Системата включва обществени сгради и кръстовища, които изпълняват основните административни функции за осигуряване на услуги на територията на Община Бургас. Съвместно с "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания" бяха закупени нови 60 бр. пултове за управление на звуковите сигнализатори в съответствие с най-съвременните тенденции за осигуряване на независим живот на целевата група.

И през 2010 година Община Бургас продължи постепенното адаптиране на градския транспорт и инфраструктура с автобуси с ниски платформи за хора с увреждания.

Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас през цялата 2010 година предоставяше дейностите "Превоз на трудно подвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания". Община Бургас осигури и достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.

Третото издание на фестивала на пясъчните фигури показа желанието на Община Бургас да включи всички жители и гости на града в културния живот. За желаещите да посетят изложбата на любимите  циркови герои бяха осигурени преференциални условия като за хора с увреждания и пенсионери входът бе безплатен. За потребителите на услуги в социалните звена на Община Бургас бяха организирани групови посещения  и по този начин бе максимално улеснен достъпа на тези хора.

И третото издание на фесивала "Spirit ot Burgas" показа социалната ангажираност на организаторите и участниците в уникалното за страната ни събитие.

На главния  вход на фестивалното градче бе изградена рампа за достъп на младежи с увреждания. Входът и на трите фестивални вечери за хората с увреждания и техните придружители беше напълно безплатен.

            През цялата 2010 година функционира Център за превенция на насилието и престъпността разположен на бул. Мария Луиза" №9. Той е създаден като иновативен и успешен модел на сътрудничество мужду Община Бургас, Асоциация "Деметра" и ОД на МВР Бургас. Центърът възникна като спонтанен отговор на потребностите на гражданите, свързани с опазване на обществения ред и сигурността, проблемите свързани с агресията и насилието и проблемите на домашното насилие            .

            Сдружение "Равновесие" в партньорство с Община Бургас реализира проект "За по-добро бъдеще на децата" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". По проекта е изградено и функционира Защитено жилище за млади хора с увреждания. Срокът на изпълнението на проекта е 14 месеца, до 31.03.2011 г.

Община Бургас е единствената община, която спечели финансиране и реализира два обекта по Проект "Красива България" 2010:

С Решение №3/26.07.2010г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектно предложение "Дом за стари хора Цвета и Анка Върбанови", находящ се в гр. Бургас, ул. "Цар Самуил" №117 на обща стойност - 252 631 лева на обекта. От тях 239 999 лева са предназначени за СМР и 12 632 лева - за организация и управление от страна на Проект "Красива България".  Финансовият принос от Община Бургас е в размер на 20% - 50 526 лева. Споразумението е подписано от Кмета на Община Бургас и Зам. Министър на Министерство на труда и социалната политика на 16.08.2010 г. Домът за стари хора е изграден преди 11 години. Обектът е от изключителна социална значимост и е единственото социално заведение на територията на Община Бургас, предлагащо услуги за психически и физически съхранени възрастни хора. Капацитетът на дома е 32 места. С реализиране на Проекта по "Красива България" се извърши ремонт на фасадата, цялостно външно саниране и боядисване, поставяне на топлоизолация и хидроизолация, цялостна смяна на вътрешната ВиК инсталация, подобри се и дворното пространство около сградата на Дома. Извършена бе и доставка и монтаж на целогодишна слънчева система.

             "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост", кв. "Акации".

            С Решение №1/18.01.2010г. по Протокол № 1/18.01.2010г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектно предложение "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост", кв. Акации, гр. Бургас - на обща стойност 109 175 лева на обекта, в т.ч. 87 340 лева финансиране от МТСП и 21 835 лева съфинансиране от Община Бургас - 80% финансиране по проект "Красива България" и съфинансиране от Община Бургас в размер на 20%.     Споразумението е подписано от Кмета на Община Бургас и Зам.-министър на Министерство на труда и социалната политика на в периода 21.07-26.07.2010 год.         Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е построено по проект "Красива България" през 2005 година и е оборудвано със средства от общински бюджет. Защитеното жилище е социална услуга в общността и предлага защитено пространство за съвместен и независим живот на 7 млади жени, непригодни да водят самостоятелен начин на живот. С реализиране на Проекта по "Красива България", се извърши ремонт на Защитеното жилище, цялостна смяна на ВиК и електро системи, направи се дренаж против влагата, закупи се необходимо и липсващо в момента оборудване, извърши се цялостно благоустрояване на дворното пространство, направи се алея за отдих и за отглеждане на зеленчуци, за да се провежда професионално трудотерапия с настанените лица.

            Изпълнението на проекта и по двата обекта се осъществи от експерти от общинска администрация от Дирекция "Социални дейности и трудова заетост", Дирекция "Евроинтеграция", Дирекции "Устройство на територията", дирекция "Строителство", Дирекция "Бюджет и финанси".

Обществена трапезария.

Община Бургас за втора поредна година, спечели проект за предоставяне на социалната услуга "обществена трапезария" от фонд Социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Проектът се реализира на териториата на Община Бургас, където всеки работен ден 44 социално уязвими граждани получават топъл обяд в социалната трапезария находяща се в гр.Бургас, ул."Оборище" 95. Обядът включва супа, основно ястие и хляб в размер на 2.20 лева. Проектът е на стойност 6 292.00 лв. за период 01.10.2010г. до 31.12.2010г. Реализира се с партньорството на Областната структура на Български Червен кръст-гр.Бургас. Храната се приготвя и доставя от служителите на Домашен социален патронаж Бургас.                     

Със Заповед на Кмета е сформирана комисия с представители на Община Бургас и Дирекция "Социално подпомагане" гр.Бургас за подбор на бенефициенти по проекта със следния обхват:

 • - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
 • - Скитащи и бездомни деца и лица.

Община Бургас финансира топъл обяд на 30 души от нуждаещите се целеви групи.

            С обединени усилия на Община Бургас, бургаски бизнесмен и юридическо лице с нестопанска цел, за есенно-зимния период се осигурява топла храна на 164 социално слаби граждани на Община Бургас. С това се допринася за подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на уязвими лица, деца и семейства.

            От 08.11.2010 година Община Бургас стартира изпълнението на проект "Подкрепа за достоен живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.09-Алтернативи. Договарящ орган е Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване", финансирането се осъществява от Европейски социален фонд 2007 -2013.

Дейностите по проекта гарантират предоставянето на социалната услуга "Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самоослужват.

            Срока на проекта е 14 месеца и се изпълнява от служители в дирекция "Социални дейности и трудова заетост", дирекция "Бюджет и финанси" и други експерти от общинска администрация. Проектът се реализира на три етапа. За първи етап за Община Бургас са определени 3000 часа за обслужване на дейността, а за втори етап 4 800 часа.

Процесът на кандидатстване, оценка и класиране се реализира, съобразно "Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата" и определяне на индивидуален месечен бюджет за "Личен асистент". Този процес се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и т.н.

            Към 31.12.2010 г. са подадени документите на 183 души кандидат-потребители и 145 души за лични асистенти.

Община Бургас е одобрена да реализира и проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № BG051PO001-5.2.06-0130-C-0001. Наименование на проекта "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип". Проектът ще стартира реализирането на заложените дейности от 01.01.2011 г.

            Експертите на Община Бургас успешно участват в мултидисциплинарните екипи по изпълнението на  Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. С партньорството с държавните институции се постига обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата.

            Експерти от дирекция "Социални дейности и трудова заетост" участваха в областния оперативен екип по разработване на Областна стратегия на социалните услуги в Област Бургас.

Извършен бе и ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Бургас като етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво. Проучването на ситуацията в Община Бургас е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта.

            В Община Бургас успешно функционира Комисия за детето. Тя е назначена със Заповед на Кмета на общината и обединява усилята на специалисти от общински дирекции и от държавни институции. Провежда редовни заседания на всеки 2 месеца, на които разглежда проблематика свързана със значими социални и образователни проблеми на всички деца живеещи на територията на Община Бургас. За първи път през 2010 година Комисията за детето инициатира и осъществи кампания за "Приемната грижа". Бяха издадени и разпространявани брошури, флаери и плакти. Беше направена конференция за журналисти с презентации за приемната грижа и със споделен опит на приемни родители.

            Беше разработена, приета и успешно реализирана Общинска програма за закрила на детето.

            Дирекция "Социални дейнсти и трудова заетост" инициатира няколко работни срещи с представители на всички институции и на Обществения посредник, с цел координиране действията и мерките за бездомни и просещи лица. Описани бяха проблемните области, потърсени бяха решения, изработван бе механизъм и съгласуване на действията относно проблемите на бездомните и просещи лица.

            Разработено е функционално задание, направен е работен проект и е обявена процедура по ЗОП за проектиране на Център за временно настаняване на бездомни лица.

В изпълнение на поето обещание Община Бургас бе домакин на два пъти на кръгли маси по проблемите на майките и младите семейства. Кметът и експерти от общинска администрация приеха представители на "Инициативен  комитет за защита на майките" - Бургас, заедно с представители на ПП "Атака" Бургас. Поставените искания на бургаските майки са част от исканията в национален план на всички млади семейства за по-добър живот за техните деца.

На дискусиите присъстваха и бургаски депутати. Всички предложения от кръглата маса бяха обобщени и конкретизирани, след което изпратени по компетентност на общински и държавни институции.

През 2010 година бе сключен Колективен трудов договор касаещ всички социални институции в Община Бургас. След ползотворен диалог между общинска администрация и синдикалните организации се договориха благоприятни условия свързани с професионалната квалификация, трудовите обезщетения, здравословните и безопасни условия на труд, социално-битовото осигуряване.

През 2010 година успешно функционира и Обществен съвет по социално подпомагане. Като консултативен орган, съвета оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване. Съветът провежда редовни заседания веднъж на 3 месеца. През 2010 година проведе заседания и направи обобщаващи предложения за изготвяне на Анализ на ситуацията в Община Бургас и даде конкретни предложения за изготвянето на Областна стратегия на социалните услуги 2010-2015 в Област Бургас.

Община Бургас бе домакин и участва в организирането на заключителен семинар по проект Snowball и Първи регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Форумът бе организаран по инициатива на Национален Алианс за Социална Отговорност, с подкрепата и партньорството на Фламандските власти и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

Община Бургас работи по национални и регионални програми за насърчаване  на заетостта на Министерството на труда и социалната политика, както следва:

"Регионална програма за заетост": Програмата се прилага за първи път на територията на община Бургас, като чрез извършваните дейности се оказва грижа за тежко болни, самотни хора със затруднено самообслужване и лица с увреждания. Поради големия брой желаещи да ползват социалните услуги по програмата Община Бургас кандидатства за 30 работни места за срок от 10 месеца, позволяващи обслужването на 60 потребители. За съжаление ни бяха разрешени средства за 15 работни места за срок от 7 месеца. По програмата се предлагат следните социални услуги: Текущо и основно почистване на обитаваните помещения; поддържане на лична хигиена; подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и  отсервиране; закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на електрическа енергия, телефон, вода, данъци и др. По Програмата бяха сключени договори за предоставяне на социалните услуги с 32 лица, от които 2 деца, като обгрижващите ги домашни санитари са 15.

"Помощ  за  пенсиониране"(стартирала през 2004 г.):  По програмата в началото на отчетния период работят 5 лица, като в края на периода те са освободени, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Основните дейности, извършвани по Програмата са: помощ в администрацията в Териториални дирекции "Изгрев" и "Освобождение" и обща  работа в Защитено жилище за хора с умерена и лека степен на умствена изостаналост, с. Рудник и с. Драганово.

 "Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания":  В началото на отчетния период по Програмата работят 4 лица с трайна неработоспособност над 50%, от които 3 лица - назначени през м. октомври 2007 г. и 2 лица - назначени през м. август 2008 г. В края на периода лицата са 2, поради изтичане срока на трудовите договори  на назначените през 2007 г. лица. Извършените дейности са административна  и  обща  работа в "Център  за  социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни  увреждания" и обща работа в гр. Българово и с. Черно море. Съществува необходимост и готовност за осигуряване на още 3 работни места по Програмата. В тази връзка са извършени консултации с Дирекция "Бюро по труда"-Бургас, но към момента Програмата не се финансира.

Национална програма "Старт в кариерата": От извършената от Община Бургас заявка за свободни работни места по Програмата беше одобрено 1 работно място, за Дирекция "Социални дейности и трудова заетост". Спазвайки процедурните срокове, Община Бургас сключи трудов договор с одобреното лице от 01.10.2010 г., за установения по Програмата срок от 9 месеца. По посочената Програма се осигурява възможност за придобиване на трудов стаж и професионален опит на лица до 29 годишна възраст, завършили висше образование и не притежаващи професионален опит по специалността.

Програма за полагане на общественополезен труд от  безработни лица, обект  на месечно социално подпомагане: На  база определен от  Дирекция  "Социално  подпомагане"  размер  на месечна  социална помощ, лица и семейства, отговарящи  на  условията,  полагат  общественополезен труд по 14 дни в месеца.

През м. февруари 2010 г. Община Бургас сключи договор с Дирекция  "Социално  подпомагане" за оказване сътрудничество при осигуряване на участие на безработните лица, които имат право на месечна социална помощ и не са включени в програми за заетост, в обществено полезни дейности. Съгласно клаузите на договора Община Бургас разработи Програма  и  Механизъм  за изпълнение, организация и контрол по изпълнението на дейностите по програмата, съгласно които трудът се полага в направление хигиенизиране и благоустрояване на обществени терени, не попадащи в обхвата на  фирми  и  организации, извършващи  същите  дейности.

            Прилагането на програмите за  осигуряване  работа  на  хора  с  увреждания  и  обслужване на  трудно подвижни лица в Община  Бургас е показател за загрижеността и вниманието на общинското  ръководство към хората  със  специфични  потребности.  

Експерти от дирекцията участваха в семинари, програми, кръгли маси и обсъждания свързани с различни тематики в социалната сфера и работа по проекти на различни организации и НПО, участваха в комисии по заетост и провеждане на конкурси.

Дирекцията осъществяваше съвместна партньорска дейност със следните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за Социално Подпомагане, Агенция по заетостта, Регионална Дирекция за Социално Подпомагане, Дирекция Социално Подпомагане Бургас, Отдел Закрила на детето, Областна администрация, Дирекция Контрол по Правата на Детето, отдел Бургас, Дирекции Бюро по труда и други ведомства.

Към Община Бургас, дирекция "Социални дейности и трудова заетост" функционират следните социални услуги в общността:

- Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

- Защитено жилище за хора в риск

- Домашен социален патронаж

- Дневен център за възрастни с увреждания

- Център за работа с деца на улицата

- Център за обществена подкрепа

- Център за настаняване от семеен тип "Ронкали".

- Дневен център за деца с физически и множествени увреждания "Св. Николай Чудотворец"

- Кризисен център

и институции:

- Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

- Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията"

Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения.

Принципите, на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.

"Защитено жилище за хора с умерена и лека степен умствена изостаналост".

Защитено жилище - Бургас предлага социални услуги на седем жени, на възраст между 23 и 38 години, изведени от специализирани институции. Работният процес е базиран на модела "Живот в малка група". Основна задача на социалното заведение е създаване условия на преход между специализираната институция и обществото. Крайната цел на екипа е да подпомогне развитието на личностните ресурси и усилията на потребителите за водене на относително самостоятелен и пълноценен начин на живот в общността. Процесът на социална интеграцията е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми и дейности, съобразени с конкретните нужди на потребителите за изграждане на нови знания и компетентности за ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от приятели и партньори; трудова реализация на хората с умствени увреждания. Продължителността на престоя в Защитеното жилище е в пряка зависимост от индивидуалните възможности и нужди на клиентите ползващи услугата.

Състав и квалификация на персонала на Защитено жилище: Екипът се състои от петима специалисти -Управител, социален работник - 2, медицинска сестра, педагог. За ефективната защита на настанените лица са осигурени 24 - часови дежурства по график от членовете на екипа.

За подпомагане на включването на потребителите в общественият живот се реализира Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. Основните цели на програмата са съобразени с актуалното ниво на развитие на всеки един потребител. В изпълнение на програмата бяха реализирани разнообразни дейности, като екипа използва индивидуален и групов подход в работата си с потребителите. Методите на работа бяха:

-  интерактивно обучение;

-  дискусии;

-  беседи;

-  нагледни методи и практическа дейност;

Целта е стимулиране активността на всеки един участник в програмата, подобряване на възможностите им за адаптивно реагиране в различни ситуации.

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, обучение и ориентиране осъществено по индивидуални програми за социално включване на незрящи. Центърът е разположен в общинска собственост - в к-с "Зорница" бл.47 вх.7, партер и се стопанисва и управлява от Община Бургас. Дейността на социалното заведение, се обезпечава с финансиране от държавния бюджет на основание, на държавни стандарти и критерии за издръжка. Всички потребители на центъра са запознати и могат да ползват общинската транспортна услуга "Позвъни и се вози". На разположение е стационарен телефон - 86 20 01. ЦСРИ е с капацитет 40 места в съотношение към момента - 19 мъже и 21 жени.

В Центъра се предлагат социални услуги на пълнолетни лица с зрителни увреждания над 71%. ЦСРИ осигурява включваща, приемаща и стимулираща среда и специализирано оборудване и обзавеждане съобразено с конкретните нужди на зрително затруднените лица.

ЦСРИ осигурява:

Социално правни консултации, здравна просвета-промоция, Брайлова и компютърна грамотност, двигателна терапия, фукционална трудотерапия, арттерапия, снабдяване с помощни технически средства и говорящи книги.

"Защитено жилище" за хора в риск. "Защитено жилище" за хора в риск е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Разкрито е със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-296 от 28.03.2007г. Потребителите на социалната услуга са младежи и девойки, биологични сираци, или изоставени от родителите си и отгледани в ДДЛРГ на територията на цялата страна. С предимство се ползват лицата родени  в Община Бургас. Капацитета на жилището е десет човека:

- шест момчета

- четири момичета

За отчетния период екипът на Защитено жилище работи с две групи. Индивидуалната и групова работа са задължителна част от работния процес за социализация и  компенсиране на социалните дефицити на потребителите.

Първата група бенефициенти на социалната услуга бяха шест момчета и четири момичета  изведени от различни институции на територията на страната.

Съвместно с млади доброволци се работи с младежите от Защитено жилище.

Домашен социален патронаж

            На 01. 09 2010 год. Домашен социален патронаж отпразнува своя юбилей- 35 години от създаването му. Патронажът реализира обществен ангажимент към най-уязвимите групи-възрастни, самотни хора и хора с увреждания и с намалена социална адаптация, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда чрез:

 • - Доставяне на храна;
 • - Поддържане на лична хигиена и хигиена на жилището, което обитава обслужваното лице;
 • - Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен живот;
 • - Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни хора с увреждания;
 • - Помощ в общуването и поддържане на социални контакти;
 • - Организиране на културни мероприятия, излети и екскурзии;
 • - Взаимодействие със социални, здравни и други институции;
 • - Битови услуги-закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на телефон, вода, електрическа и топлинна енергия и други със средства на потребителя.

През 2010 год. Домашен социален патронаж осъществява своята дейност с численост на персонала -7 1 бройки, с капацитет - 650 лица и одобрен бюджет 920 000 лв. И през 2010 год. Домашен социален патронаж работи по програми за добри хигиенни практики, които включват контрол и поддържане на хигиенното състояние на обекта, на технологичните операции и отчитане температурата на хладилните системи. Периодично се извършват необходимите обработки на всички обекти за борба с вредители, дезинсекция и дератизация.

Чрез въведената Система за анализ на критичните точки /НАССР/ ежедневно се попълват чек - листи за контрол на критичните точки за варене и печене, чек-лист за контрол за транспортирането на храната от кухнята на патронаж и чек - лист за личната хигиена на персонала. През 2010 година Патронажът продължи да разширява  дейността си. От 21 юни 2010 г. Домашен социален патронаж започна да обслужва кв. Крайморие и село Димчево, а от 01.07 2010 храна получава и Дневен център за възрастни с увреждания в к/с "Славейков" и Занималня за лица с увреждания находяща се на ул. "Антим-І". Към настоящият момент тече процедура  за избор на изпълнител на обществена поръчка - Доставка на лекотоварен автомобил за разнос на храна за Домашен социален патронаж.

            Дневен център за възрастни хора с увреждания /за периода 02.08.2010 г. - 31.12.2010 г./

Центърът предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти,изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и  се предотвратява социалната им изолация. Социалното заведение се намира в к-с " Славейков" бл.10, вх.В и вх.А.  Ползватели на услугите в Центъра са младежи и възрастни хора /над 18 години/ с  лека и умерена степен на умствена изостаналост,които не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно. Сформирани са две групи по 15 потребители. От 02.08.2010 година Дневният център развива своята дейност, вече като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Към 02.08.2010 година в социалното заведение заетите места са 22 в съотношение 11 жени и 11 мъже. Към 31.12.2010 година заетите места са 24 в съотношение 11 жени и 13 мъже. През отчитания период напуснал е само един потребител поради промяна в здравословното състояние.

Услугите, предоставяни в Дневния център са подчинени на общи цели:

 • - Насърчаване на социалната интеграция на хората с ментални увреждания и са насочени както към потребителите с подобни проблеми, така и към техните семейства.
 • - Превенция на институционализирането
 • - Подобряване на интелектуалното и емоционалното им развитие- чрез използването на личностно ориентиран подход;
 • - По-добра комуникативност и по-широки социални контакти;
 • - Придобиване на нови знания, умения и способности;
 • - Подобряване и развитие на социалните умения и адаптивността към заобикалящата среда- създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и обучение на клиентите, което да доведе до изграждане на социални умения и трудови навици;
 • - Развитие на умения за себеизразяване.

Социалните услуги се осигуряват през деня, в рамките на пет дневна работна седмица.

Дейностите,извършени за периода 02.08.2010г.-31.12.2010 г. са изцяло заложени в Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Община Бургас

Център за работа с деца на улицата

През месеци Януари - Декември 2010г. работата по социалната интеграция на деца на улицата осигурява услуги за посрещане на основните нужди и дневни грижи на 15 деца (8 момчета и 7 момичета) и техните семейства. Всички те са насочени от Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- Бургас.

Предлаганите в ЦРДУ дневни грижи включват следните дейности:

 • - Посрещане на базисни нужди, като безопасен подслон през деня, топла храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки. Ежедневно екип на КСУДС посещава домовете на децата в кв. "Г. Езерово" и кв. "Победа" и ги придружава до сградата на ЦРДУ. Основната задача на екипа на ЦРДУ е информиране, консултиране и съдействие за извършване на профилактика -насърчаване на децата и техните семейства за спазване на лична и обществена хигиена.
 • - При нужда екипа придружава родителите и децата за провеждане на профилактични и специализирани медицински прегледи. Родителите многократно са консултирани относно последствията върху детския организъм вследствие употребата на инхаланти. Призовани са за прилагане на по- строг контрол спрямо децата и съблюдаване тяхната сигурност и безопасност.

В резултат от осъществената работа с децата и техните семейства бе постигната частично поставената цел - превенция на просията.

Работа на терен (мобилна работа)

В периода месец Януари- Декември 2010г. екип на КСУДС проведе 152 улични обходи. Основна цел е превенция на просията - установяване на контакт с просещите деца, картографиране на местата, където се събират и просят децата на улицата. Всеки месец се изготвя социален доклад, отразяващ резултатите от извършената мобилна работа за месеца, и заедно с протоколи от уличните обходи се предоставя на ОЗД- Бургас. Информацията от извършените обходи ежемесечно писменно се предоставя и на I -во и IV- то РУ на ОД на МВР- Бургас.

Кампании за повишаване на обществената чувствителност

Разпространяват се изработени от КСУДС брошури с послание и призив към всеки гражданин да сигнализира незабавно ОЗД и/или РПУ, когато идентифицира просещи или безнадзорни деца на улицата.

Подготвените от екипа на КСУДС брошури, с които обществеността се приканва да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията, са преведени на английски, немски и руски език и са разпространени и в търговски обекти в гр. Бургас и курортен комплекс "Слънчев бряг".

Център за обществена подкрепа

Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции

Реинтеграция в семейна среда

През месеците Януари- Декември 2010г. услугите по реинтеграция в семейна среда са предоставени на 23 деца (13 момчета и 10 момичета) и техните семейства. Всички са насочени от ОЗД- Бургас. Още десет деца (5 момче и 5 момичета) вече са реинтегрирани в семейна среда и по тези случаи се предлага подкрепа след реинтеграция.

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 40 социални доклада: 17 социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 21 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада относно невъзможността за сключване на договор за предоставяне на услугата. През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 10 деца. Шест от случаите приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и няма риск да бъдат върнати в специализирана институция. В четири от случаите децата продължават да се отглеждат в специализирана институция и поради различни причини ще продължат да живеят там.

Работа с деца с отклоняващо се поведение

През месеците Януари- Декември 2010г. услугите са предоставени на 10 деца (6 момчета и 4 момичета). Осем от децата се отглеждат в семейна среда, а 2 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Девет деца са насочени от ОЗД- Бургас, а едно дете от ОЗД- Айтос.

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 19 социални доклада: 9 социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 10 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

Превенция на отпадане от училище

През месеците Януари- Декември 2010г. услугите са предоставени на 13 деца (7 момчета и 6 момичета). Единадесет от децата се отглеждат в семейна среда, а 2 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени от ОЗД- Бургас.

Превенция на изоставянето

Семейно консултиране и подкрепа

През месеците Януари- Декември 2010г. услугите са предоставени на 87 деца (44 момчета и 43 момичета) и техните семейства.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 150 социални доклада: 73 социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 70 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги, 1 социален доклад относно трудности при предоставяне на социалната услуга поради неявяване на клиентите, 4 социални доклада относно невъзможността за сключване на договор и предоставяне на социална услуга и 2 социални доклада относно отчетен риск за живота и здравето на насочени деца. През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 33 деца. Двадесет и пет от случаите приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и вече не съществува риск да бъдат изоставени и настанени в специализирана институция или са подобрени взаимоотношенията родител-дете и подновени срещите за лични отношения с децата при разведени родители. В осем от случаите не са постигнати планираните резултати.

Пренатална и постнатална грижа

През месеците Януари- Декември 2010г. услугите са предоставени на 7 деца (1 момче и 6 момичета) и техните семейства.  Отглеждат се в семейна среда и са насочени от ОЗД- Бургас.

Предоставяне на информация и консултации за особеностите и спецификите на пост-наталния период, начина на живот, нужното хранене и поведение, физическото натоварване, емоционалния статус и др.

Здравни съвети относно отглеждане на здраво дете, основни здравни съвети за физическото и психическо развитие на бебето. Подкрепа при избиране на личен лекар за детето и осъществяване на необходимите профилактични прегледи и имунизации.

Социална работа: предоставянето на тази услуга има за цел подпомагане младите майки при справянето с всекидневни проблеми и интегрирането им в обществения живот.

Репродуктивно здраве и семейно планиране

            С всички родители на насочените към КСУДС случаи се провежда индивидуално консултиране и обучение насочено към формиране на знания и мотивиране за ползване на контрацепция.

Приемна грижа и осиновяване

През месеци Януари- Декември 2010г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 1 кандидат за професионална приемна майка, 2 семейни двойки кандидати за професионални приемни родители, 1 кандидат за доброволна приемна майка,  3 семейни двойки кандидати за доброволни приемни родители и 2 деца (1 момиче и 1 момиче) настанени в професионални приемни семейства. Пет от случаите са насочени с направление от ОЗД-Бургас, 2 от ОЗД-Айтос и 1 от ОЗД-Поморие. Бяха проведени 2 обучения в група и 2 индивидуални обучения на кандидатите за приемни родители.

Права и закрила на детето

Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете в риск от 0 до 3 годишна възраст

Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете с увреждания

Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете, жертва на насилие или трафик

Специализирана грижа, предоставяна на дете при режим на спешно настаняване.

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 8 социални доклада: 6 социални доклада относно проведени обучения на кандидати за приемни родители, 1 тримесечен социален доклад относно процеса на предоставяне на социална услуга  и 1 социален доклад относно прекратяване предоставянето на социална услуга.

Превенция на насилието

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 11 социални доклада: 4 социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 6 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 1 социален доклад относно невъзможността за сключване на договор за предоставяне на услугата.

Работа с деца  с увреждания

През месеците Януари- Декември 2010г. услугите са предоставени на 32 деца (17 момчета и 15 момичета) и техните семейства. Всички деца се отглеждат в семейна среда.

ЦНСТ"Ронкали".

През 2010г броят на обгрижващия персонал не е променян- 14 човека:  Мениджър-1; Директор-1; Сътрудник социални дейности и педагози- 5; Технически секретар-1; Технически сътрудник-1; Поддръжка- градинар-1; Хигиенист-1; Готвач-1; Пазачи-2.   

Брой на децата през 2010г

Януари- 13( 6 момчета и 7 момичета);

Февруари- 13 и 1 момиче, настанено на 26.02.2010г;

Март- 14 и 1 момче, настанено на 05.03.2010г;

Април- 15 деца;

Май- 15 деца;

Юни- 15 до 21.06. от 22.06-14; на 22.06. едно момче е върнато чрез съда при семейството си.

Юли- 14 деца;

Август- 14 деца;

Септември- 14( от 1.09 до 7.09), от 9.09- 15 деца;

Октомври- 15;

Ноември- 15;

Декември- 15.

Персоналът на "Ронкали" осигурява на децата възможност за възстановяване и поддържане връзка с родителите и близките от семейството. Възстановяването и поддържането на връзка с родителите и семейството се основава на оценка на потребностите на детето, в търсене на най-добрия интерес на детето в съответствие с Плана за действие и Плана за грижи. Обгрижващият персонал провежда дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на добри партньорства. В тази връзка се осъществява сътрудничество и партньорство с местни национални медии, институции и организации.

Персоналът на дома много добре работи с дирекция "Социално  подпомагане", с колегите от отдел "Закрила на детето", с училищните власти на училищата, които децата посещават.

Персоналът на дома съдейства за осигуряването на психологична подкрепа, психологично консултиране и психотерапия, съобразно потребностите на всяко дете. Изготвяне на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа на детето, в условията на мултидисциплинарен екип от специалисти.

Дневен център за деца с физически и множество увреждания "Св. Николай Чудотворец"

Дневният център e с капацитет за 24 деца на възраст от 5 до 16 години. Те са разпределени в три групи по 8 деца, като за всяка от тях има персонално зачислен социален педагог и социален асистент. Пребиваването им в центъра се извършва от 8.00 до 15.30 часа всеки делничен ден. Целта на ДЦ "Св.Николай Чудотворец" е  подобряване на физическото и психическото състояние на детето до ниво, в което максимално да разгърне своя потенциал. Това става възможно благодарение на всекидневните грижи и работа на мултидисциплинарен екип от специалисти.

Услугите които предлага центъра :

 • - Логопедична помощ ;
 • - Кинезитерапия ;
 • - Арттерапия ;
 • - Консултации с психолог и детски невролог ;
 • - Игри в група ;
 • - Трикратно хранене ;
 • - Индивидуално обучение на ученици от масово и помощно училище и обучение в клас

      Екип с висока квалификация и професионализъм осигурява системна подготовка на децата . Обучението и работата са индивидуални и групови .

Работещия персонал е: 3 соц.работници; 3 асистенти в група; 2 рехабилитатори; 1 логопед-психолог;1логопед; 1арттерапевт; 1готвач; 1 директор; 1 детски невролог.

Дневни грижи за деца с увреждания

Дневният център за деца с увреждания предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са:

 • - Предоставяне на храна;
 • - Здравни грижи;
 • - Рехабилитационни процедури;
 • - Логопед;
 • - Организация на свободно време;
 • - Семейно консултиране и подкрепа.

Основните цели на дневните грижи са:

 • - образователни и ограмотяващи занимания;
 • - възпитание и рехабилитация;
 • - подготовка за водене на самостоятелен живот;
 • - социална и психологическа помощ;
 • - обучение в социални умения и социална интеграция.

Реализирането на предлаганите услуги подготвя децата с увреждания и семействата им за плавно включване в живота на обществото, насърчава и подкрепя развитието на детето и осигурява подобряване на физическото и психическото състояние на детето до ниво, в което максимално да разгърне своя потенциал.

Грижите за всяко дете се осъществяват според индивидуалното му развитие и потребности.

 

Кризисен център /период на отчитане 01.10.2010-31.12.2010/

За този период в Кризисния център са били настанени общо  8 лица, 6 от които със заповеди на " Социално подпомагане " - Бургас, и 2  с подписан договор между потребителите  и Кризисен център Бургас.

І.  Дейности в Кризисен център - гр. Бургас  за лица, претърпели насилие или жертви на трафик:

Социалната услуга "Кризисен център"  включва комплекс от дейности, насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия  и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице.  Целите на директната работа с клиентите е ориентирана в две посоки: Възстановяване от травмата и осигуряване на социална и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в Кризисния център. Тези цели се осъществявани чрез разгръщане на пакет от дейности, които отговарят на заданието и характера на социалната услуга.

В Кризистния център се предоставят дейности по задоволяване на:

- ежедневни потребности;

- здравни потребности;

- образователни потребности;

- рехабилитационни потребности;

- потребности в свободното време;

- потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица;

 

            Превантивно-обучителна  програма "Насилие и трафик на хора"

От стартирането на центъра до края на годината  са проведени част от модулите  предвидени в програмата.

Участниците в превантивно-обучителната програма  изградиха умения за разпознаване и адекватно реагиране в рискова ситуация (при попадане в ситуация на насилие и/или трафик). Въздейства се върху нагласи на нетърпимост към насилието и подкрепящо и неосъдително отношение към жертвите. Стимулираха се нагласите за търсене на професионална и институционална помощ. Към настоящия момент са проведени модулите, свръзани с умения за предпазване от насилие и експлоатация.

За изминалия период в Кризисен център Бургас са проведени превантивни беседи с потребителите на социалната услуга на тема "Сексуално  насилие и трафик на хора". По темата за сексуалното насилие  основен акцент се поставя върху дискусия относно митовете и реалностите за сексуалното насилие.  По темата за "Трафик  на хора"  са им  разяснени  механизмите за въвличане в трафик,  как действат трафикантите,  какво се случва с жертвите на трафик и как да се предпазят от попадане в трафик.

Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

І. Обща характеристика

Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-БУРГАС е специализирана институция, осигуряваща условия близки до обичайната домашна среда. Собственост е на Община  Бургас  и  се  стопанисва  и  управлява от нея. Настаняването в социалното заведение се извършва чрез настанителна заповед на Директора на Дирекция" Социално подпомагане" гр. Бургас. Предлага   отлични  битови  условия    на    възрастните    хора - психически съхранени с запазена възможност за самообслужване. Лицата се настаняват в жилищни стаи  с  2 и 3  легла. Заведението разполага с  необходимите  битови  и  обслужващи  помещения.

Домът за стари хора  има  удобни  транспортни  връзки  ,свързващи  го  с  останалите  части   на  града. На  разположение  е  телефон   -  813 984.

Дом   за   стари   хора   е   с   капацитет  32   жилищни места  за  мъже и жени в     съотношение, отговарящо на  необходимостта, в  момента  са  12  места  за  мъже  и  20  за  жени.

Към 20.12.2010год. в ДСХ заетите места са 29 в съотношение 18 жени и  11мъже. 

ІІ.  Предлагани социални услуги в ДСХ.

             В    институцията   се   предлагат    социални    услуги    само    на  физически    и    психически    съхранени    възрастни    хора, които  са   в  състояние    напълно    самостоятелно    да  се  обслужват, поради  което  няма    приспособления   за  хора  с  увреждания   с изключение на помощни   парапети, които  са  необходимост  за  всеки  възрастен  човек. Социалните  услуги, които  се  предоставят  на  потребителите  са  описани в каталог, приложен към договора сключен между  потребителя и Община    Бургас  при   постъпване    в  институцията.

ДСХ осигурява  битови, медицински, обичайни и други услуги,  разнообразяващи  свободното  време  на  потребителите. Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.

В процеса на експлоатацията в материалната база на социалното заведение  са внесени много и съществени промени и подобрения. С цел социалното заведение да отговаря на европейските изисквания за подобен тип заведения през месец октомври стартира изпълнението на  "Проект Красива България" за цялостна реконструкция и ремонт на Дом за стари хора. Настоящият проект беше успешно приключен на 05.12.2010 год , чрез който заведението изцяло обнови материалната си база, санира се фасадата, а също така беше монтирана целогодишна слънчева система. С реализирането на горе описаните мероприятия дом за стари хора се вписа в социалните заведения, отговарящи на всички европейски изисквания за предлагана социална услуга. Постигна се ефект на енергийна ефективност .

Дом за деца лишени от родителска грижа "Александър Георгиев Коджакафалията"

            Домът за деца лишени от родителска грижа "Ал.Г.Коджакафалията" е създаден през 1911 година, като средствата за учредяването му са осигурени от дарения. Най-щедрият благодетел е бил Александър Георгиев-Коджакафалията. Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал.Г.Коджакафалията"  е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Редът и начинът за настаняване на децата са определени в съответните нормативни документи. Настанените деца в институцията са на постоянна грижа. Социалните услуги, които се предоставят на децата в ДДЛРГ са:

 • - осигуряване на подслон, храна и безопасна и сигурна среда на живот;
 • - опазване на живота и здравето на децата;
 • - отглеждане и възпитание на децата ;
 • - осигуряване на необходимите условия за живот съобразени с индивидуалните потребностите на всяко дете;
 • - осигуряване на здравни и медицински грижи за всяко дете;
 • - осигуряване на здравословна храна съобразена с изискванията за специализирани институции;
 • - осигуряване на участието на децата в образователния процес и подпомагане на подготовката ;
 • - осигуряване на социално и психологическо консултиране на децата;
 • - осигуряване на дейности за подпомагане на творческите умения и таланти на децата;
 • - осигуряване и създаване на условия за свободно изразяване на мнение, вземане на самостоятелни решения, както и участие при обсъждане на детето свързани с начина и живота на организация на Дома;
 • - осигуряване и защита от насилия, злоупотреби и тормоз;
 • - обгрижване и оказване на подкрепа за децата в с увреждания;
 • - посредничество между семейство и детето;
 • - създаване на социални умения и навици за самостоятелен живот;
 • - организиране на свободното време на децата;
 • - осигуряване на подкрепа и квалификацията на персонала;
 • - осигуряване на среда за живот материално техническа база;

Към настоящият момент възпитаниците на  ДДЛРГ са 57,  разпределени в три пространства, близки да семейната среда. В първото пространство са настанени  17 деца на възраст от 10-14 години. Във второто пространство са настанени 14 деца на възраст 8-10 години. В третото пространство са настанени 26 деца на възраст 14-18 години. Всички 57 деца, настанени в институцията са записани в общообразователни училища.

Дейност на Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения  през 2010г.

В Обединено счетоводство за обслужване на социалните заведения на база изградената  структура и  организация на работния процес се извърши ново разпределение на  работата между счетоводителите с цел оптимизиране на дейностите и постигане на взаимозаменяемост. Основните дейности които извършва Обединено счетоводство  са:

1. Изчисляване и изплащане на работните заплати и дължимите социални,  здравни, пенсионни и др.осигуровки и тяхното внасяне в приход на НАП, НЗОК, НОО, ф.ГВРС, ДЗПО и Учителски ПФ.

2. Изготвяна на бюджетите на обслужваните заведения и обобщен за всички социални заведения по спуснати финансови рамки от отдел "Бюджет" на Община Бургас-по месечно разпределение и разпределение в електронен вариант предоставен от  Министерство на финансите.

3. Изготвяне на ежемесечни отчети /форма 15Б/, тримесечни отчети за изпълнението на бюджета за обслужваните заведения от Обединено счетоводство  и обобщен за всички социални заведения.

4. Изработването на баланси и приложени към тях справки по тримесечия за обслужваните заведения от Обединено счетоводство  и обобщен за всички социални заведения.

5. Започна процеса за въвеждане на електронно банкиране, първоначално на няколко заведения, а в последствие на всички.

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"

 

През отчетния период екипът на Дирекция "Евроинтеграция" работи за постигане приоритетите на Програмата за управление за срока на мандат 2007 - 2011г., свързани с

 • - Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и културна инфраструктура в Община Бургас;
 • - Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;
 • - Постигане на открито и динамично управление на Община Бургас.
 • - Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.

Усилията на Дирекцията бяха насочени към подготовка и планиране на проекти с цел привличане на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и други финансиращи програми, управление и успешна реализация на финансирани проекти за изграждане и рехабилитация на инженерна инфраструктура и осигуряване на качествена среда и ефективни услуги в сферата на образованието, културата и социалните дейности, към създаване на партньорства и активно сътрудничество с европейски мрежи и международни организации.

През 2010г. продължи реализацията на четири проекта, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г., един проект, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", пет проекта, финансирани по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013г. и ПУДООС. Подписани бяха договори за безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на два мащабни инфраструктурни проекта по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.: Проект "Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас" и проект "Интегриран градски транспорт на Бургас".

Екипът на Дирекция "Евроинтеграция" продължи своята работа и по управление и реализация на шест проекта, финансирани по Програма "Интелигентна Енергия", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния, програма CONCERTO II, Европейска банка за възстановяване и развитие  и програма URBACT II.

През 2010г. стартира изпълнението на два нови проекта: проект "EcoMobility Scheme to Incentivize Energy-Efficient Transport", финансиран по програма "Интелигентна Енергия - Европа" и проект "Мисли зелено - бъди млад", финансиран по програма "Младежта в действие" на Европейската комисия.

През месец декември бяха одобрени още четири проекта по Програма "Интелигентна Енергия - Европа", финансирани от Европейската Комисия, в които Община Бургас е партньор. Дейностите по проектите ще стартират през 2011 година.

Общата стойност на проектите в процес на реализация през 2010 г. възлиза на 185 707 445 лв.

С оглед постигане приоритетите на Общинския план за развитие 2007 - 2013 и Програмата за управление за срока на мандат 2007 - 2011г., през изминалата 2010г. Дирекция "Евроинтеграция" подготви и предложи за финансиране четири нови проектни предложения по ОП "Околна среда" 2007 - 2013г., ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г., ОП "Административен капацитет" 2007 - 2013г. и програма INTERREC IV C (СМАРТ+) на обща стойност 45 672 164лв.

Стартира подготовката и на проектни предложения за:

 • - създаване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г.;
 • - създаване на областен информационен център по ОП "Техническа помощ";
 • - развитие на туристически атракции - обособяване на туристически маршрут, реконструкция на мостика и предмостово пространство в Приморски парк - гр. Бургас и реставрация и адаптация на културно - историческото наследство на остров "Света Анастасия" по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г.;
 • - изграждане на ПСОВ - ж.к. Меден Рудник - II етап по ОП "Околна среда" 2007 - 2013г.;
 • - изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в кв. Крайморие град Бургас;
 • - интегриран проект за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води за Ветрен-Банево-Минерални бани, община Бургас;
 • - утвърждаване на иновативни комуникационни модели за добро и прозрачно местно управление в партньорство с Община Гент, Белгия, по ОП "Административен капацитет" 2007 - 2013г.

В процес на оценка са и 9 проектни предложения, в които Община Бургас партнира на редица европейски градове и мрежи, предложени за финансиране по програма "Интелигентна енергия - Европа", INTERREG IV и CIVITAS+, Седма Рамкова Програма, Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013"

 • I. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:

Проект "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично - частни партньорства в Община Бургас и Югоизточния планов район"

Проектът е на стойност 519 974.92лв. и е финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/08/1.4-02 "Администрацията - партньор на бизнеса".

Продължителност: февруари 2009 г. - май 2010 г.

Постигнати резултати:

 • - Създадена Работна група, действаща като постоянна консултативна комисия по ПЧП към община Бургас;
 • - Проучено европейското законодателството и добри практики за ПЧП;
 • - Извършен анализ на публичните услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП и изготвена Карта с обекти и услуги за публично-частни партньорства в община Бургас;
 • - Идентифициран Пилотен модел за публично - частно партньорство и разработени конкретни стъпки за прилагането му .

 

Проект "Реконструкция на общински път Бургаски Минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас"

Общата стойност на проекта е 4 664 819.75 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013", Схема за безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа"

Продължителност: септември 2008 г. - септември 2010 г.         

Постигнати резултати:

 • - Реконструиран 6,050 км. пътен участък от общински път между Минерални бани - Банево - Изворище;
 • - Подобрени транспортно-експлоатационните качества на общинската пътна мрежа;
 • - Осигурени по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари.

 

 • II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Проект "Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас"

Дейностите по проекта включват ремонт и обновяване на три целеви обекта:

 • - Културен център "Морско Казино" - Приморски парк, гр. Бургас
 • - Сцена на открито "Охлюва" - Приморски парк, гр. Бургас;
 • - Младежки културен център - гр. Бургас.

Проектът се осъществява с подкрепата на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", на обща стойност от 5 546 122,69 лв.

Продължителност: февруари 2009г. - януари 2011г.

Приключили дейности и постигнати резултати:

 • - Ремонт и обновяване на Концертна зала, котелно помещение, изграждане на достъпна среда в Младежки културен център;
 • - Изготвен технически инвестиционен проект за Културен център "Морско Казино" и Сцена на открито "Охлюва" - Приморски парк, гр. Бургас;
 • - реконструирана и обновена сграда на Културен център "Морско Казино";
 • - Реконструирана и обновена сграда на Сцена на открито "Охлюва".

Предстоящи дейности:

 • - Доставка на оборудване за Младежки културен център, Културен център "Морско Казино" и Сцена на открито "Охлюва"

 

Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас"

Проектът се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" и включва доставка на оборудване и ремонт и обновяване на 6 училища и 1 детска градина на територията на Община Бургас. Общата стойност на проекта възлиза на 5 773 119 лв.

Продължителност: февруари 2009г. - февруари 2011г.

Приключили дейности и постигнати резултати:

 • - Вътрешни и външни ремонти на сградите, реконструкция и обновяване на ОВ, В и К и ЕЛ инсталациите на ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен", ОУ "Елин Пелин", СОУ "Иван Вазов", ПГЕЕ "Константин Фотинов", ПГ САГ "Кольо Фичето", Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" и Гимназия с преподаване на немски език "Гьоте".
 • - Изградена достъпна архитектурна среда в учебните заведения - изградени рампи за хора с увреждания, монтирани асансьори, адаптирани тоалетни за хора с увреждания.
 • - Осигурена комфортна, модерна, достъпна учебна среда в седем учебни заведения.
 • - Доставено оборудване за компютърни и езикови кабинети и учебни пособия за специализирано обучение по биология, химия, физика, география за основно училище "Елин Пелин".
 • - Издадени разрешения за ползване на учебните заведения.

Предстоящи дейности:

       - Доставка на битово оборудване и оборудване за професионални гимназии.

       - Дейности по информация и публичност.

 

Проект "Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк - Бургас"

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-03/2008 "Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации". Планираните по проекта дейности са на обща стойност 991 172, 45 лв.

Продължителност: юни 2009 г. - февруари 2011 г.

Приключили дейности и постигнати резултати:

 • - Изградени съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепване на свлачището, включващи анкерни конструкции и опорни стени;
 • - Изградени съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина чрез дренажи и отвеждането им извън територията на свлачището;
 • - Съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (канавки, дренажни ребра и др.);
 • - Изградена на контролно-измервателна системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на инфраструктурните мерки.

Предстоящи дейности:

 • - Въвеждане на обекта в експлоатация

 

Проект "Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас"

Финансирането по проекта в размер на 10 364 242.12лв. се осигурява по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", "Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда" и собствени средства на община Бургас.

Предвидените за реализация дейности включват:

 • - Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до пл. "Тройката", ул. "Св. Св. Кирил и Методий".;
 • - Реконструкция на ул. "Генерал Гурко", ул. "Адам Мицкевич";
 • - Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк - Нова част;
 • - Възстановяване на декоративна стена "Стената на приказките" и водно огледало - Приморски парк;
 • - Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172;
 • - Благоустрояване и реконструкция на пространството, заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър";

Продължителност: 16.07.2010 г. - 16.01.2012 г. (18 месеца)

Приключили дейности:

 • - Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172;
 • - Благоустрояване и реконструкция на пространството, заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър";

Дейности в процес на изпълнение:

 • - Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до пл. "Тройката", ул. "Св. Св. Кирил и Методий".;
 • - Реконструкция на ул. "Генерал Гурко", ул. "Адам Мицкевич";
 • - Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк - Нова част;
 • - Възстановяване на декоративна стена "Стената на приказките" и водно огледало - Приморски парк;
 • - Изпълнение на авторски и строителен надзор по обектите

Предстоящи дейности:

 • - Приемане и въвеждане на обектите в експлоатация
 • - Извършване на одит на изпълнението на проекта.

Очаквани резултати:

 • - Осигуряване на подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в централната градска част на Бургас, осигуряваща възможности за пълноценен социален и културен живот на населението на града.
 • - Изграждане на балансирана система от обществени пространства, достъпни за всички групи от населението.
 • - Развиване на вътрешния потенциал на градската среда за разработване на устойчиви стратегии за справяне с голямата концентрация на екологични, социални и проблеми, свързани с градската мобилност.

 

Проект "Интегриран градски транспорт на Бургас"

Проектът се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г. и включва дейности, насочени към цялостна модернизация на системата за обществен транспорт в гр. Бургас:

 • - обновяване на автобусен парк;
 • - изграждане на система от бързи автобусни линии;
 • - ремонт и реконструкция на автобусно депо и работилница;
 • - обновяване на автобусни терминали;
 • - въвеждане на интегрирани системи за управление на обществения транспорт;
 • - изграждане на система за видеонаблюдение;
 • - изграждане на цялостна система от велосипедни алеи и др.

Пилотният за страната проект бе подготвен с техническата и финансова подкрепа на финансов механизъм JASPERS с общ бюджет в размер на 131 181 117лв.

Очаквани резултати:

 • - Атрактивна и достъпна градската среда чрез предоставяне на качествени и ориентирани към търсенето транспортни услуги;
 • - Подкрепа за метрополисните функции Бургас;
 • - Подобрена мобилност на гражданите и гостите на Бургас;
 • - Приоритет на екологичните методи за градски транспорт: обществен транспорт, велосипедни и пешеходни алеи;
 • - Увеличен капацитет на обществената транспортна система и намаляване на уличните задръствания.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2007 - 2013

 • I. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:

Проект "Пречиствателна станция за отпадни води - кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

Проектът се финансира по програма "ИСПА", Мярка: EUROPEAID/123191/D/WKS/BG и се реализира в партньорство между Министерство на околната среда и водите, "В и К" ЕАД - Бургас и Община Бургас. Извършените по проекта дейности са на стойност  6 547 677,36 Евро.

Постигнати резултати:

Изградената Пречиствателна станция за отпадъчни води в ж.к. Меден Рудник - гр. Бургас бе официално открита на 10 март 2010 г. Станцията е пусната в експлоатация от 21.12.2009 г. и обслужва над 53 000 жители на ж.к. Меден Рудник. През м. Септември 2010г. приключи реконструкцията на довеждащия колектор, обслужващ Пречиствателната станция, за изграждането на който са инвестирани собствени средства на Община Бургас.

 

 • II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Проект ,,Инвестиционни проекти за Водоснабдителната и Канализационна мрежа на Бургас- Меден Рудник".

Проектът е на стойност 16 305 757,13  лв. и включва: Рехабилитация на В и К мрежите в квартал Меден Рудник на гр. Бургас и Рехабилитация на Помпена станция "Победа".

Приключили дейности и постигнати резултати:

            - Изготвена документация и обявени три обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство, строителен надзор и техническа помощ.

Предстоящи дейности:

            - Стартиране изпълнението на строителните работи и съпътстващите дейности по проекта.

 

            Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ - гр. Бургас"

Проектът е на стойност 6 078 903,49  лв. и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", процедура BG161PO005/08/1.10/01/02. Включените по проекта дейности са свързани с изграждане на нова канална мрежа и тласкател, който да отвежда битови отпадни води от КПС "Долно Езерово" до ПСОВ Бургас.

Приключили дейности и постигнати резултати: Възложени са всички предвидени с проекта дейности. Изпълнението на строително-монтажните работи по проекта е напълно завършено. Приключили са всички монтажни и възстановителни дейности. От 10.12.2010 обектът е предаден на Възложителя. 

Предстоящи дейности: Предстои официалното откриване на новоизградения обект, което ще се случи след подписване на Акт Протокол 16.

 

Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас - Техническа помощ"

Проектът е на стойност 391 640 лв. и  се финансира по ОП "Околна среда" 2007 - 2013. Дейностите по проекта включват изготвянето на проекти за  довеждащ колектор до ПСОВ и проект за ПСОВ в кв. Горно Езерово - гр. Бургас.

Приключили дейности и постигнати резултати: В края на 2010 г. приключиха процедурите за избор на изпълнител на дейностите по проектиране и съгласуване на инвестиционния проект, разработването на тръжната документация за възлагане на строителство и надзор на бъдещия инвестиционен проект, разработката на финансово икономическите анализи и попълването на апликационната форма.

Предстоящи дейности: До средата на 2011г. предстои да бъде определен изпълнителят на дейностите по  изготвяне на комплексен доклад за оценка на инвестиционния проект със ЗУТ и да се изпълни разработката на инвестиционния проект.

Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас"

В рамките на проекта се разработват технически инвестиционни проекти за ПСОВ, помпена станция за битови отпадни води и реконструкция на довеждащия водопровод. Общият бюджет на проекта е 479 090,00, които се осигуряват по ОП "Околна среда" 2007 - 2013г.

Приключили дейности и постигнати резултати:

Проведена процедура и избран изпълнител за изготвяне на интегриран проект за управление на питейните и отпадните води.

Предстоящи дейности:

            - Изготвяне на идеен проект за ПСОВ и работни проекти за В и К инфраструктура, геодезическо заснемане и прединвестиционни проучвания.

            -  Изготвяне на тръжна документация за строително - ремонтните дейности.

Проект "Канализация кв. Победа IV етап - възстановяване на улични настилки"

            Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и се съ-финансира от Община Бургас. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 434 867,76 лв.

Приключили дейности и постигнати резултати: В периода август - септември 2010 г. бяха възстановени участъците на уличните настилки в кв. Победа, гр. Бургас, които бяха включени в проект "Интегриран воден проект за гр. Бургас" - Лот 2 "Разширение на канализационната мрежа -кв. Победа, гр. Бургас" изпълняван по Програма ИСПА от Дирекция ЕИП на МРРБ.

В резултат на изпълнението на проекта за възстановяване на уличните настилки за първи път в Бургас беше използван нов метод за асфалтиране чрез полагане на стабилизация. С него бяха изградени над 15 000 кв. м нови улици в квартала.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Проект "Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас"

Проектът се изпълнява съвместно с Изпълнителна агенция за околна среда и Норвежки институт за изследване качеството на въздуха (NILU) с подкрепата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.  Общият бюджет на проекта е в размер на 377 230 Евро

Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината се постига чрез закупуване на мобилна автоматична станция, която да измерва концентрациите и да следи разпространението на основните замърсители, изпускани в атмосферния въздух от различни източници.

Приключили дейности и постигнати резултати:

        - Проведено проучване на място в 31 точки на територията на Община Бургас на качеството на атмосферния въздух по метода "passive samplers" с цел определяне на фоновите концентрациите на SO2 и  NO2 в Бургас.

        - Проведено обучение за споделяне на норвежкия опит в областта на опазване на качеството на атмосферния въздух и използване нови методи и технологии за измерване на нивото на замърсяване.

        - Проведена обществена поръчка и избран изпълнител за доставка на мобилната лаборатория.

Предстоящи дейности:

      - Доставка на мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух.

      - Обучение на заинтересованите страни - РИСОВ, Община Бургас и представители на индустрията.

      - Подбор и обучение на двама служителя, които ще обслужват новозакупената мобилна лаборатория.

Проект "Remining Lowex" - "Развитие на Европейски минни райони в устойчиви общности чрез интегриран подход на предлагане и търсене, базиран на принципите на използване на нискотемпературна енергия"

Проектът се финансира по програма CONCERTO ІІ на Седма рамкова програма на Европейската комисия, с обща стойност на бюджета за община Бургас е 75 000 Евро.

Приключили дейности и постигнати резултати:

- Проведено проучване на капацитета за използване на минната вода от затворените мини във въглищен комплекс Черно море за отопление и охлаждане на сгради.

Предстоящи дейности:

- Изготвяне на финансово-икономически анализи за използване на минната вода за отопление и охлаждане.

Проект "JOINING FORCES" (Да обединим сили - Метрополисно управление  и конкурентоспособност на европейските градове)

В рамките на проекта, финансиран по програма URBACT II, Община Бургас си партнира със 7 града от Полша, Холандия, Белгия, Испания, Чехия. Чрез поредица от семинари, работни срещи и конференции представители на местната власт и експерти от градовете - партньори дискутираха различни аспекти на метрополисното управление, обменяха опит и добри практики в областта градското планиране и развитие, транспорта, околната среда, социалните услуги и др.

През 2010г. Община Бургас бе домакин на работен семинар на тема "Социално включване, гражданско участие и овластяване". Участие в семинара взеха представители на градовете - партньори, местни и регионални институции от системата за грижа. 

Бюджетът за Община Бургас е 45 000 Евро.

Проект "Sustainable NOW" ("Устойчиви СЕГА")

Проектът се финансира по Програма "Интелигентна енергия - Европа" и е насочен към популяризиране на мерки за пестене на енергията и разработване на Местен енергиен план. Бюджета за община Бургас е 86 791 Евро.

Приключили дейности и постигнати резултати:

- Проведени две инициативи "Дни на енергията през 2009 и 2010 г."

- Сформиран и действащ Консултативен съвет за устойчиво управление на енергията.

- Проведена тръжна процедура за избор на изпълнител за разработване на Стратегия за устойчиво управление на енергията в Община Бургас и План за действие.

Предстоящи дейности:

- Разработване, консултиране и приемане на Стратегията за устойчиво управление на енергията.

- Организиране на Дни на енергията 2011 година и национална конференция.

Проект "Българо-Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморските общини"

Община Бургас е пилотна община по проекта, финансиран по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния. Общата стойност на проекта за Община Бургас е 80 000 Евро.

Приключили дейности:

- Извършени енергийни обследвания на четири обществени сгради - две детски градини, едно училище и Специализирана болница за активно лечение по пневмофизиатрични заболявания ЕООД - гр. Бургас.

-  Избрана пилотна обществена сграда, на която ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност.

-  Изготвен проект за вътрешна реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на избраната пилотна сграда.

- Проведена обществена поръчка и избран изпълнител на строително-ремонтните дейности на избраната пилотна сграда.

Предстоящи дейности:

- Реализация на планираните мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата.

Проект "Програма за повишаване кредитоспособността на Община Бургас"

Проектът се осъществява с техническата помощ на Европейска банка за възстановяване и развитие като част споразумението за подкрепа по проект "Интегриран воден цикъл на Бургас" между Европейската банка за възстановяване и развитие, В и К ЕАД - Бургас и Община Бургас. Основната цел на проекта е да допринесе за институционалното укрепване на Община Бургас по отношение на организационното развитие и кредитоспособността.

През 2010г. бяха финализирани дейностите по избор на консултант за изготвяне и осъществяване на програма за повишаване кредитоспособността на Община Бургас. До декември 2010г. бяха реализирани дейностите по Фаза 1 и Фаза 2 на проекта, свързани с преглед на съществуващите условия, идентифициране на потенциални проблеми и разработване на модел за финансово и инвестиционно планиране в Община Бургас.

Проект "Мисли зелено - бъди млад"

В рамките на проекта Община Бургас си партнира с Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива - Бургас, градове и организации от Италия и Чехия. Финансирането на проекта в размер на 49 660 Евро се осигурява по програма "Младежта в действие" на Главна дирекция "Образование и култура" на европейската комисия.

Планираните по проекта дейности включват:

 • - Сформиране на група от младежи на възраст между 15-25 год.
 • - Организиране на кръгли маси с участието на младежки групи и представители на местната власт за обсъждане на проблемите на околната среда , климатичните промени и устойчивото развитие
 • - Серия от инициативи на младите хора, насочени към подобряване качеството на околната среща
 • - Международна младежка конференция с участието на младежи от страните партньори по проекта и изработване на план за действие "Мисли зелено, действай устойчиво"
 • - Международни работни срещи
 • - Разпространение на постигнатите резултати

 

Проект "ЕКО МОБИЛНОСТ -  схема за насърчаване на енергийно ефективен транспорт"

Проектът се финансира от Изпълнителна Агенция за Конкурентоспособност и иновации към ЕК чрез Програмата "Интелигентна Енергия Европа". Общата стойност на проекта възлиза на  896 149Евро, от които 36 609 Евро - бюджет на Община Бургас.

Партньори на община Бургас по проекта са местни власти и организации от Великобритания, Белгия, Швеция, Унгария и Международна Асоциация на Местните власти (ICLEI).

Проект  "Еко Мобилност" цели създаването на набор от критерии за оценка и подобряване устойчивостта на транспортните политики местните власти. Дейностите по проекта са свързани с популяризиране на схемата "EcoMobility Label"("Еко Мобилност - Етикет"),  която насърчава чисти и енергийно ефективни системи за мобилност чрез предоставяне на "етикет за качество" на градовете с оглед на техните транспортни политики, услуги и инфраструктура. Чрез схемата за етикетиране ще се утвърдят критерии за оценка на достъпността на градските зони, инфраструктурата за пешеходците, велоалеите и обществения транспорт и политиките за насърчаване на интер- модалността.

 

РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА:

През 2010г. екипът на Дирекция "Евроинтеграция" подготви и представи за финансиране следните проектни предложения:

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас"

Проектното предложение е на стойност 43 000 000лв. и е предложено за финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., Приоритетна ос 2.

Основна цел на проекта е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. С реализацията на предвидените по проекта дейности ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

Проект "Предотвратяване на наводнения в кварталите Долно Езерово и Лозово, Община Бургас чрез изграждане на дребномащабна инфраструктура".

Разработеното проектно предложение е на стойност 2 076 789лв. и е предложено за финансиране по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации".

Планираните по проекта дейности включват изграждане на отводнителен канал за  отвеждане на дъждовните води и предотвратяване на наводнения в кварталите Долно Езерово и Лозово.

            Проект "Подобряване обслужването в Община Бургас чрез въвеждане на електронно управление и услуги"

Изготвеното проектно предложение е насочено към анализ и моделиране на технологичните процеси на предлаганите в Община Бургас административни услуги, анализ и реинженеринг на процесите на обслужване в Център за административно обслужване на гражданите в Община Бургас, разработване и внедряване на нови електронни услуги в Община Бургас, разработване и въвеждане  на модул "Единен телефонен номер за обслужване на гражданите". Проектът е на стойност 302 072лв. и е предложен за финансиране по ОП "Административен капацитет" 2007 - 2013г., Приоритетна ос 3: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, Подприоритет 3.1. "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

Проект "Ролята на иновативните услуги в сферата на туризма в подкрепа регионалното развитие"

Проектът е разработен в партньорство с местни власти и организации от Лайпциг - Германия и Северна Македония - Гърция и включва дейности по обмяна на опит и добри практики, внедряване на системи и приложения за мениджмънт на туристическите дестинации.

Проектът е с обща стойност 328 789 Евро и е предложен за финансиране като подпроект на проект  СМАРТ+, финансиран по програма INTERREC IV C.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Един от приоритетите на Дирекция "Евроинтеграция" през изминалата 2010г. бе взаимодействието и сътрудничеството с неправителствените организации, извършващи дейност на територията на община Бургас, включително:

 • - поддържане на база данни и актуализиране на регистъра на НПО публикуван на интернет страницата на Община Бургас;
 • - Комуникация и регулярно изпращане на информация до организациите за отворени програми за финансиране, покани за участие в различни събития и др.;
 • - Предоставяне на консултации и подкрепа за подготовка на проекти;
 • - Подкрепа на проектни предложения, представени от неправителствени организации в съответствие с Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО".

През 2010 г. бе сключен първия договор с Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива за съфинансиране на проекти на НПО по реда на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО.

МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дирекция "Евроинтеграция" осъществяваше координация по организиране на съвместни инициативи и администриране на офиса на Сдружението на общините от Югоизточен район в гр. Брюксел. Резултат от партньорството на общините Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора бяха:

 • - Дискусионна кръгла маса "Законодателни инициативи за насърчаване на публично - частното партньорство в България", проведена през м. юни 2010г. с участието на представители на местната власт, депутати от Народното събрания на Р България, депутати от Европейския парламент, представители на академичната общност, бизнеса и др. заинтересовани страни;
 • - Участие на Сдружение на общините от Югоизточен район в Осмите поредни Отворени дни - Седмица на европейските градове и региони в Брюксел през м. октомври 2010г.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През 2010г. Дирекция "Евроинтеграция" осъществяваше активна комуникация и участва в съвместни инициативи с редица градове, региони и партньорски мрежи:

 • - Град Риека, Република Хърватия.
 • - Югозападен Окръг на Москва, Руска Федерация.
 • - Град Гент, Белгия.
 • - Град Валенсия, Испания.
 • - Град Мадрид, Испания.
 • - Град Медан, Северна Суматра, Република Индонезия.
 • - Сдружение "Черноморски Еврорегион (BSER).
 • - ICLEI International Council for Local Environmental Initiative.
 • - EUROCITIES.
 • - BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите балкански градове от 8те държави на Балканите.
 • - NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions.
 • - ECAD European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата.

ИНИЦИАТИВИ И ОБЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ:

Официално събитие по повод  9 май - Ден на Европа.

По традиция Дирекция "Евроинтеграция" отбеляза деня на Европа с организирането на информационна среща и изложение на проекти и инициативи на Община Бургас и нейните партньори. Фокус на събитието бе популяризирането на Европейската стратегия 2020, както и отбелязване на две години от създаването на Дирекцията.

Форум на европейската мрежа от градове EUROCITIES, посветен на възможностите за финансиране на политиките по околна среда

През м. юни 2010г. Община Бургас бе домакин на един от традиционните форуми на европейската мрежа от градове EUROCITIES. Основна тема на форума бяха възможностите за финансиране и изпълнение на политиките в сферата на околната среда, сътрудничеството на различните заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво, ролята на градовете и местните власти за справяне с предизвикателствата, породени от климатичните промени. В събитието взеха участие представители на над 20 европейски градове и региони, които споделиха опит и формулираха препоръки за подобряване на възможностите за финансиране на местни проекти и инициативи.

Седмица на екологията и устойчивата енергия (20 - 24 септември 2010г.)

За 13-ти пореден път Община Бургас в партньорство с неправителствени организации, бизнес и образователни институции проведе поредица от инициативи, посветени на Седмицата на екологията и устойчивата енергия. В периода 20 - 24 септември бяха проведени: велошествие, демонстрация по екстремно колоездене, интерактивна експозиция "Пести енергия - живей по-добре", Европейска нощ на прилепите и др.

Събития по повод инициативата "Отворени дни - 2010"

За трети пореден път Община Бургас участва с презентация на добри практики в осмите по ред "Отворени дни - седмица на европейските градове и региони", организирани от Комитета на регионите и Европейската комисия в Брюксел. Общината представи успешно реализирани проекти в областта на териториалното сътрудничество в рамките на два от форумите на инициативата. През м. ноември в рамките на отворените дни Община Бургас бе домакин на местно събитие на тема "Устойчивост на териториалното сътрудничество в Европа - перспективи на местно и регионално ниво". По време на форума бяха представени програми и механизми за финансиране на инициативи в областта на териториалното сътрудничество.

 

Дирекция "Опазване на околната среда"

 

I. Проекти за устойчиво развитие и опазване на околната среда

1. Проект "Мерки за  управление на отпадъците в регион Бургас" - изграждане на Регионално депо и съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци на 9 общини - обща стойност на проекта 35,3 мил. лева, за финансиране чрез ОП "Околна среда". Община Бургас е водеща община при реализация на проекта.

Етап на реализация:

 • - Доклади за резултатите от проведените геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на площадка "Братово" за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци и за площадките за ПСО-Карнобат и ПСО-Несебър
 • - Доклад за ОВОС, приет с Решение за ОВОС - №29 от 24.04.2008 г. на РИОСВ-Бургас
 • - Заявление за издаване на Комплексно разрешително, утвърдено с Решение №385-НО-ИО-АО/2009г.
 • - Документация за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на техническа помощ за управление на инвестиционен проект за изграждане на система за регионално управление на отпадъците на територията на Регион Бургас, чрез изграждане на регионално депо за битови отпадъци и претоварни станции за отпадъци, финансиран по приоритетна ос 2 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013" - Тръжната документация - подготвена. В процес на съгласуване с общинска администрация и МОСВ.
 • - Документация за възлагане на обществена поръчка за инженеринг /проектиране и строителство, ФИДИК жълта книга 3 бр./ за изграждане на следните обекти: а) "Регионално депо за отпадъци "Братово-запад", б) Претоварна станция за отпадъци в Карнобат и Претоварна станция за отпадъци в Несебър" и Изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител и доставчик на технологично оборудване, съобразно одобрени инвестиционни проекти на Регионално депо за отпадъци "Братово", Претоварна станция за отпадъци в Карнобат и Претоварна станция за отпадъци в Несебър. В процес на подготовка.
 • - ПУП за отреждане на площадка за строителство на регионално депо, утвърден от кмета на община Камено със Заповед № РД-09-589/08.12.2009г.
 • - ПУП за застрояване на имоти и отреждането им за площадка за третиране на неопасни отпадъци с претоварна станция за сортиране на разделно събирани отпадъци и временно депо, утвърден от кмета на община Карнобат
 • - ПУП за застрояване на имоти и отреждането им за площадка за третиране на неопасни отпадъци с претоварна станция за сортиране на разделно събирани отпадъци и временно депо, утвърден от кмета на община Несебър със Заповед №708/24.07.2006
 • - Актуализация на ПИП, АРП и ФК, в съответствие с указанията на МОСВ, Механизма за подпомагане изграждането на системата от регионални съоръжения за управление на отпадъците и консултиране с JASPERS. Подадено проектно предложение, предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда".

 

2. Проект "Изграждане на мобилна автоматична станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух" - Община Бургас спечели финансиране по проекта в размер на 377 230 Евро по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство; времетраене на проекта - 2 години; партньори - ИАОС и Норвежки институт за изследване на въздуха. Целта на проекта е чрез мобилната автоматична станция да се контролират нивата на следните замърсители: бензен, стирен, сяроводород, азотни оксиди, серен диоксид, озон и фини прахови частици; дейностите стартираха през м. юни 2009 г.; проведена процедура и избран изпълнител за доставка на Мобилната станция, предстои през м. март 2011 г. окомплектованата станция да започне работа. 

3. В Община Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност в Общинска администрация Бургас. На 16 декември 2008 г. Общинска администрация Бургас получи Сертификат по Стандарта ISO 14001:2004, издаден от Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification. На 27.05.2010 г. бе проведен преглед от ръководството, като част от функциониране на системата, а през м. октомври 2010 г. успешно бе преминат сертификационния одит за 2010 г.

4. Разработена е Програма за опазване на околната среда на Община Бургас 2010 - 2013 г., Програмата е внесена в Общински съвет Бургас и е утвърдена с решение по Протокол N 36 от заседание на 22 и 27.07.2010 г. 

5. Община Бургас е партньор на Българското дружество за защита на птиците по Проект по програма ЛАЙФ+ "Живот за бургаските езера"- общият бюджет на проекта е 1 775 006 евро, като 75% от тях са безвъзмездна помощ от програмата на Европейския съюз.  Проектът стартира през януари 2010 г. и ще се изпълнява на територията на Община Бургас в продължение на четири години. Проектът има за цел да осигури дългосрочно и самостоятелно опазване на бургаските езера и тяхното видово разнообразие в полза на гражданите на областния град и България.

6. Проведена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас"; избран изпълнител  - "Спектри" ООД; средствата в размер на 220 хил.лв. са осигурени чрез бюджета на общината. Целта на разработване на Стратегическата карта за шум е определяне на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива; тя ще се използва за определяне приоритетните проблеми и разработване на план за действие, относно намаляване на шумовото натоварване; основа за провеждане мониторинг на шума в околната среда; както и като източник на информация за гражданите. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на жителите на гр. Бургас и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване. В периода септември - декември 2010 г. се проведоха две серии реални замервания "на терен", всяка серия в 50 точки в различните жилищни комплекси и квартали на Бургас, като освен през деня са извършени и нощни замервания. През м. октомври 2010 г. бяха доставени и монтирани 3 броя стационарни терминала за непрекъснат 24-часов мониторинг - в ЦГЧ /сградата на бившия Профсъюзен дом/, к-с "Лазур /сградата на ТД "Зора"/ и к-с "Славейков" /сградата на ТД "Освобождение"/.

7. Проект "Насърчаване собствениците на домашни любимци към регистрирането им и увеличаване събираемостта на такса за притежание на куче". Проектът е финансиран чрез собствени средства в размер на 10 000 лв., като целта му е насърчаване на собствениците на домашни любимци към регистрирането им, основа за създаване на детайлна база данни  за домашните кучета на територията на общината и всички произтичащи от това ползи. За осъществяването на проекта Община Бургас проведе поръчка за избор на изпълнител за доставка на 1 000 бр. микрочипове, които са предоставени чрез частно практикуващи ветеринарни лекари безвъзмездно на собствениците на домашни любимци,  както и 2 броя четци за разчитане на данните.

През месец септември 2010 г. с информационна кампания стартира реалното изпълнение на проекта. Чрез поставяне на микрочип от ветеринарните лекари са регистрирани 800 бр. кучета.

 

II. Участие на Община Бургас в организиране и провеждане на ежегодни екологични кампании  и мероприятия за повишаване съзнанието на гражданите и отговорността им за решаване на екологичните проблеми

1.Информационна кампания "Осинови куче - спаси живот" под мото "Любовта няма порода", организирана  и проведена съвместно с организацията за защита на животните "Спаси приятел".

2. Проведена е "СЕДМИЦА НА ЕКОЛОГИЯТА" в периода 20 - 24 септември 2010 г.

3. Пролетно почистване, реализирано в периода 22 февруари - 23 април 2010 г.

 • - Общо количество почистени строителни отпадъци и земни маси - 1264 куб.м и 442 тона битови отпадъци
 • - Чрез допълнителни дейности сформираните мобилни екипи са събрали 16 590 бр. чували отпадъци, извозени на депо.
 • - В съставните селища на общината са почистени всички нерегламентирани замърсявания от битови и строителни отпадъци, като в това число са ликвидирани и незаконите градинки в парк "Езеро", покрай канала.

В програмата за пролетно почистване се включиха 33 бр. учебни заведения, 13 бр. детски заведения, всички териториални дирекции, 3 бр. фирми.

Разходите за пролетното почистване са в размер на 82 хил.лв. от бюджета на Община Бургас по дейност 623 "Чистота".

III. Други дейности на Дирекция "ООС"

1. Контрол по Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас в частта за излезли от употреба МПС - сключен договор с фирма, притежаваща разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС;

За периода 01.01.2010 г. - 27.12.2010 г. са маркирани общо 581 бр. ИУМПС;

Доброволно преместени от собствениците им са 362 бр. автомобили; издадени и изпълнени са 76 бр. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС; за 71 бр. са представени документи, че са изрядни и протоколите са анулирани. За периода от началото на годината са освободени 462 паркоместа.

Общо съставени са 57 бр. АУАН; издадени са 36 бр. НП, като стойността на наложените глоби за ИУМПС е в размер на 5 550 лв.

2. Актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за опазване на обществения ред в частите, касаещи регистрацията и отглеждането на домашните кучета.

3. Изготвени и представени в РИОСВ Бургас годишни отчети за изпълнение на "Програма за управление на отпадъците" и "Програма за управление качеството на атмосферния въздух" и на мерките, заложени в плановете за действие към тях.

4. Разработена  "Програма за пролетно почистване на територията на Община Бургас".

5. Проведена процедура за избор на изпълнител за услуга за разделно събиране на отпадъци от НУБА , ИУЕЕО и ИУМПС. През м. юли са сключени договори с организации за оползотворяване на НУБА и ИУЕЕО. Бяха раздадени 150 бр. кошчета за НУБА. От м. септември ежемесечно чрез мобилни групи се извършва събиране на ИУЕЕО от гражданите на Бургас.

6. Поддържане и актуализация на електронни бази данни относно:

-  Качество на атмосферния въздух по пунктове и замърсители;

-  Количества  и видове отпадъци;

- Декларации по чл. 13, ал.4 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги;

-  Разходи за дейностите по поддържане на чистотата;

-  Разрешения за водоползване.

7. Проведени процедури за обществен достъп до проекти за разрешителни на предприятия в риск за предотвратяване на аварии с опасни вещества, както и до проекти за комплексни разрешителни за експлоатация на промишлени предприятия.

8. Проведени процедури по преценка необходимостта от ОВОС и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по НАТУРА 2000 на 19 бр. инвестиционни предложения /планове, програми и проекти/ на Община Бургас; издадени становища от компетентния орган РИОСВ Бургас.

9. През месец юни 2010 г. в системата за организирано сметосъбиране е включено с. Извор. Предоставени са 350 бр. кофи тип "Мева" за битови отпадъци за жителите.

10. Планиране и контрол на дейността на "Приют за скитащи кучета на Община Бургас":

- Екипът, работещ в Приюта е преминал обучителен курс за хуманно отношение към животните в съответствие със Закона за защита на животните.

- Дейността на Приюта е приведена в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните; осигурено е ветеринарно-медицинско обслужване; кучетата се ваксинират, обезпаразитяват, кастрират и маркират.

- През м. ноември е проведена обществена поръчка с предмет "Осигуряване на ветеринарно-медицинско обслужване на Приюта за безстопанствени кучета на община Бургас. През м. декември е сключен Договор с избрания изпълнител.

- Разработен е проект на "Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки". Програмата е съгласувана с РВМС-Бургас.

- През месец юни стартира кампания за залавяне на безстопанствени котки и кастрирането им в Приюта.

- Кастрирани са 108 бр. безстопанствени котки за 20 проведени акции.

- Кастрирани са 336 бр. безстопанствени кучета.

11. Регистрация на домашни кучета по Закона за ветеринарно медицинска дейност - до 31.08.2010 г. са регистрирани 378 бр. домашни кучета. От м. септември регистрацията се извършва при ветеринарния лекар на кучето, съгл. изменение в НОАМТЦУ на Община Бургас.

12. Ежеседмично издание на Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух и качеството на питейната вода - издадени са 48 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата.

13. Участие в експертни и консултативни съвети във връзка с дейностите по опазване на околната среда - ЕЕС и Консултативен съвет по отпадъците към РИОСВ-Бургас; ЕСУТ и Консултативен съвет по туризъм - Община Бургас; Басейнов съвет към Басейнова дирекция на Черноморски регион.

14. Проверки и отговор на жалби и сигнали на граждани, вкл. и постъпили на "горещия телефон", както и на електронната поща  - 463 бр. жалби

IV. Контролна дейност - Екоинспектори

Контролното звено към Дирекция "Опазване на околната среда", отдел "Управление на околната среда" се състои от 5 еко-инспектори и 1 бр. ст. юрисконсулт.

За периода 01.01.2010 г. - 27.12.2010 г. обобщената справка показва следното:

1. Общ брой извършени проверки                                                  - 1 191 бр.

В т.ч.: по жалби на граждани                                                          - 365

2. Съставени констативни протоколи                                            - 1 095 бр.

3. Съставени актове за установяване на административно

нарушение                                                                                         - 388 бр.

4. Издадени наказателни постановления                                       - 342 бр.

- обща стойност на наложените санкции/глоби                            - 59 635 лв.

5. След проверки - ликвидирани замърсявания  за сметка на

 причинителите,  около                                                                    - 60 куб.м.

 

ДИРЕКЦИЯ " КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

 

ОТДЕЛ "КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" И ЗВЕНО "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА"

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА

"КУЛТУРА" НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ 2010 ГОДИНA

Утвърдената културна програма на Община Бургас за 2010 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели, като се преодоля рутинността при планирането и осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви, като те се актуализираха, търсеха се нови акценти и подход.

Приоритетите за изпълнение в културния календар са:

 

НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

 

 • 1. 3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;
 • 2. 24 МАЙ - Ден на славянската писменост и култура;
 • 3. 6 СЕПТЕМВРИ - Съединението на България;
 • 4. 22 СЕПТЕМВРИ - Ден на независимостта;
 • 5. 1 НОЕМВРИ - Ден на народните будители;

 

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ

 

 • 1. Младежки културни празници;
 • 2. Летни културни празници;
 • 3. Национална седмица на морето;
 • 4. 6 ДЕКЕМВРИ - Ден на Бургас;

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ

 

 • 1. 06 01. - Рождението на Христо Ботев;
 • 2. 06.02. - Освобождението на Бургас;
 • 3. 19.02. Гибелта на Васил Левски;
 • 4. 26.03. Ден на Тракия;
 • 5. 22.04. Световен ден на земята;
 • 6. ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ;
 • 7. 06.05 - ГЕРГЬОВДЕН - Ден на храбростта и воинската слава;
 • 8. 09.05 Ден на Европа;
 • 9. 02.06. Гибелта на Христо Ботев;
 • 10. 12.07. Международен ден на младежта;
 • 11. 18.07. - Рождението на Васил Левски;
 • 12. 31.10. Международен ден на Черно море;
 • 13. 01.10-30.10. Есенните литературни празници;
 • 14. 06.12. НИКУЛДЕН - ПРАЗНИК НА БУРГАС;
 • 15. КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ;

 

КОНКУРСИ , КОНЦЕРТИ , ФЕСТИВАЛИ

 

През 2010 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси, като бяха реализирани десетки концерти и спектакли, 12 фестивала и множество културни събиития:

      Проведоха се традиционните за Бургас фестивали, но се появиха и някои нови:

1.  Международен кинофестивал София Филм Фест - "На брега"

2.  Международен фолклорен фестивал

3.  Нациoнален конкурс за забавна песен "Бургас и морето"

 • 4. Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига"
 • 5. Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"
 • 6. Национален конкурс за изпълнение на българска музика "Върбан Върбанов"
 • 7. Национален конкурс за млад изпълнител "СЕЗОНИ"
 • 8. Фестивал на пясъчните фигури
 • 9. MTV - фестивал "Духът на Бургас" ( "Spirit of Burgas") и др.
 • 10. Международен театрален фестивал
 • 11. Международен детски фестивал на изкуствата "Радост на брега"
 • 12. Летни музикални празници

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината.

 • 1. Дни на руската култура
 • 2. Великденски концерт
 • 3. Джулай Морнинг
 • 4. Изложба "Основи на българския парламентаризъм"
 • 5. Изложба "Българската Независимост"
 • 6. Концерт на "Акустик Трио 3000" - Иван Лечев, Цветан Недялков и Веселин Койчев
 • 7. "Орисия " - спектакъл на Нешка Робева
 • 8. Кулинарен фестивал "Пъстра трапеза на гости на моя град"
 • 9. Летни музикални празници на изпятата поезия "Солени ветрове 2010

•10.  Европейски дни на наследството

 • 11. Съвместна изложба на бургаски фотографи
 • 12. Концерт-спектакъл по повод 75 години от рождението и 20 години от смъртта

  на маестро Константин Ташев

      13."Бургаските вечери на Аглика и Валери ..." творчески бенефис на Аглика Бояджиева и Валери Еличов

      14. Концерт, посветен на 65 години от създаването на  Фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев

      15. Юбилеен концерт по повод 45 години от създаването на ПФА "Странджа" и др.

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с  една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.

В третото издание на Фестивал на пясъчните фигури в България през 2010 г. с тема "ЦИРК" на площ от пет декара на територията бургаския парк "Езеро" в Морската градина в началото на юли се появиха фигурите на множество герои и същества, които върнаха спомените от детството на всеки посетител. За причудливите модели се използваха 3300 тона специален, устойчив на дъжд пясък, от който 22 скулптори от Русия, Украйна, Чехия, Латвия, САЩ, Португалия и България. Хиляди граждани и гости на Бургас посетиха пясъчните скулптури.

В програмата на традиционния ХХХVIII Международен Фолклорен Фестивал през 2010 г. се включиха състави от Япония, Турция, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния, Словакия, САЩ, Башкортостан, Грузия и България. Наградата "Нестинарка изключителен принос и заслуги в народното певческо и танцовото изкуство се присъди на фолклорен ансамбъл "Тракия", който тази година отбелязва 35 години от създаването си. Награда от Община Бургас по-случай своята 65-годишнина получи и Бургаският фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев".

През 2010 г. за поредното XXVIII издание на националния конкурс за песен "Бургас и морето" Община Бургас се подготви със собствен екип. Концепцията през 2010 г. е фестивала да няма конкурсен характер и да събере на една сцена своите най-големи хитове през годините и техните изпълнители. Представени бяха 16 емблематични и неостаряващи песни  за почитателите на добрата българска музика от началото на фестивала през 1973 г. досега.

Фестивалът Spirit of Burgas отново се превърна в най-очакваното музикално събитие в България за лято 2010 г. Той се проведе в дните от 13 до 15 август и зареди с приятни емоции хиляди младежи, както и направи невероятна реклама на Бургас и България, благодарение на медийното партньорство на МТВ.

Меломаните изживяха три незабравими вечери с изпълненията на THE PRODIGY, Apolo 440, Gravity Co.,  Unkle, DJ Shadow, Gorillaz, Grandmaster, Serj Tankian и др .

Тази година Община Бургас излезе с инициатива да се раздадат безплатно пропуски за трите вечери на Spirit of Burgas, на хората, които живеят в непосредствена близост до фестивалната територия.

Успешно се осъществява Кампанията "Завръщане в Бургас" стартирала през 2008 г. Целта и е да покаже на бургазлии най-известните и успели у нас и в чужбина наши съграждани. През септември 2010 г. по покана на кмета Д. Николов в Бургас пристигна живият класик на българската литература акад. Антон Дончев. Именитият писател бъше и специалният гост на събитие в градинката до Часовника, което го потопи в атмосферата на града от миналия век.

За тринадесети път през 2010 г. есенните литературни празници предложиха богата и разнообразна програма Тази година те започнаха още през септември с посрещането на академик Антон Дончев, и продължават със среща с Никола Инджов, който ще отпразнува 75-я си рожден ден в Бургас. Всички събития, включени в програмата имат амбицията да превърнат бургаската есен в истински празник на словото", подготвена съвместно с писателските обединения в града със съдействието Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски", Бургаската опера, Кукления театър, Военния клуб, Младежкият културен център, Бургаския свободен университет и музикалното НУМСИ "Проф. П. Владигеров" и др. Акцент тази година ще бъде честването на 130 години от рождението на Петко Росен.  Множество книги на автори като Милка Стоянова, Георги Христов, Иван Ненков, Киро Дженков, Керана Ангелова, Денчо Михов, Румяна Емануилиду, Стойчо Биячев и др. тръгнаха към своите читатели от литературна есен 2010.

Отдел "Култура, маркетинг и реклама" подготви богата на събития програма за Никулден - 06.12. и Коледно-новогодишните празници. Красивата коледна украса спомогна бургазлии и гостите на града да се потопят в празничното настроение. На площад "Тройката" е създадено импровизирано "Коледно градче" със специални атракции за малки и големи - Коледен базар, Ледена пързалка, Коледно влакче, Къщичка на Дядо Коледа със сцена за изява на бургаски творци, на която от началото на м. декември се провеждаха многобройни прояви, в които се ангажираха професионални артисти, ученици от бургаските училища и детските градини. В центъра на Бургас светнаха красиви коледни елхи. В организирания празничен концерт на 06.12. под наслов "Завръщане в Бургас - Младите" взеха участие: Георги Дюлгеров, Тодор Георгиев, Амур, Владо Димов, Димитър Атанасов, Стефан Илчев, група "Силует", дует "Бургас", "5-те сезона" Орлин Горанов под съпровода на: "Levon Manukyan Collegium Musicum" и група "Горещ пясък.

С подкрепата на Община Бургас беше осъществен коледния концерт "12-ет Коледни картички", с участието на Тони Димитрова, формация "Врабчетата", Стефан Диомов,  група "Горещ пясък", 5-те сезона и др.

 Новогодишният концерт на пл. "Тройката" с водещи Тончо Токмакчиев и Стефан Щерев взеха участие Милена Славова, формацията "Дърти Пърчис", Жечка Сланинкова, ПФА "Странджа".

В процеса на реализация на програмата се утвържди стремежа към оптимизиране на оперативността в работата на отдела, подобряване на  взаимодействието между общинските звена и културните институти.

Всяко едно от тези звена, съюзи, групи и организации съгласува и съвместно с отдела осъществява значителна част от своите специфични по жанр и форма прояви: изложби, тематични експозиции, самостоятелни и юбилейни концертни прояви, конкурси, събори, празници. Всичко споменато представлява само част от цялостната културна програма и в много случаи, в процеса на реализация тя се разширява и дообогатява.

Значително място в осъществяването на културната програма заема дейността на регистрираните на територията на Община Бургас 27 читалища. Много и различни са направленията в културно-просветната и художествено-творческата дейност на читалищата. Една от основните читалищни дейности - библиотечно-информационното обслужване, поддържа своето традиционно ниво и има висок социален ефект.

За 2010 г. субсидираната численост за читалищата е в размер на 78 субсидирани бройки. Общата държавна субсидия е в размер на 447104 лв. В нея са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. В тази връзка значителна част от дейността им в рамките на културната програма се осъществява с непосредственото съдействие на Община Бургас и средствата отпуснати са в размер на 35 000 лв.

Отдел "Култура, маркетинг и реклама" поддържа ефективна и традиционно добра връзка със Сливенската Света митрополия,  Архиерейското наместничество, с председателите на църковните настоятелства на бургаските православни храмове. Това взаимодействие е непосредствено свързано с с изпълнението на значителна част от културната програма, особено в часта и свързана с честването на национални и местни празници, годишнини и др.

По Капиталова програма на Община Бургас бяха извършени основни ремонтни дейности на следните културни институти:

1.Обект:Основен ремонт читалища / по списък- НЧ "Хр. Ботев" кв. Победа и НЧ "Пробуда" ул. "Дрин" №14 /  -  на стойност - 38247.30лв.с включен ДДС. Има Договор за изпълнение под № 9700182/19.05.2010 г. между Община Бургас и фирма "АДЕЛ-М" " ЕООД - Бургас. Обектите са завършени. Извършен e ремонт на покривните  конструкции, препокриване с керемиди, подмяна водосточни тръби, олуци, подмяна дървена дограма с ПВЦ.

2.Обект: Изграждане, изработване, отливане и монтаж паметник на Петя Дубарова в Приморски парк Бургас , на стойност 69996.08 лв.с включен ДДС. Изпълнител на обекта е фирма"БУРГАСИНВЕСТ" ООД, съгласно Договор № 70-00-116-1/19.07. 2010г.Обектът е завършен.

3. Обект: Основен ремонт плувен басейн при МКЦ" на стойност  120000 лв. с включен ДДС. Извършени са демонтажни дейности, вентилационна система. Изпълнител на обекта е Дружество по ЗЗД "Консорциум"Младежки дом"Бургас, съгласно Договор № 93-00-222/ 15.12. 02010 г.

Обектът е преходен за изпълнение - 2010/2011 г.

4. Обект: Трансфер православни храмове -довършителни строителни работи по списък/на стойност 200 000 лв. с включен ДДС.

- Храм "Св. Николай Чудотворец" к-с "М. рудник" - 130000лв. с ДДС.

- Храм "Св. Пимен Зографски" кв. Крайморие - 30000лв. с ДДС.

-Храм "Св.Георги" кв. Лозово - 10000лв. с ДДС.

-Храм "Св. Атанасий" к-с "Изгрев" -10000лв. с ДДС.

-Храм "Рождество Богородично"с. Твърдица - 10000лв. с ДДС.

-Храм Света Троица"кв. Банево - 5000лв. с ДДС.

-Храм "Възнесение Господне"кв. Ветрен -5000лв. с ДДС.

Обектите са завършени.

Отделните зена към направление "Култура" - Представителен духов оркестър, група "Горещ пясък", хор "Родна песен", ПФА "Странджа", хор "Милка Стоева" имаха множество участия в организирани от Община Бургас мероприятия, както и много външни изяви.

Положителна тенденция се наблюдава цялостно в направление "Култура" и ОП "Летен театър, фестивали и концерти" въпреки лекия спад в приходите вследствие икономическата криза. Общо приходите за бюджета за 2010 г. се изчисляват на 119 412 лв. (за сравнение през 2009 г. 135 464 лв. през 2008 г. -  116 224 лв., а през 2007 г. - 34 843 лв.).  Тук трябва да се отбележи, че десетки културни прояви бяха изцяло финансирани от Община Бургас и със свободен достъп за гражданите и гостите на града.

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ"

І. МРЕЖА на общинските училище и извънучилищни звена.

През учебната 2010/2011 година на територията на Община Бургас функционират общо 47 училища - с 1 училище повече в сравнение с 2009 година, поради това, че Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "П. Пенев" премина на общинско финансиране.

Общият брой на учениците в училищата е 24 102, което е с 296 ученика по-малко в сравнение с 2009 година. По видове и степени те се разпределят, както следва:

В професионалните 7 гимназии броят на приетите ученици е 4 512, което е със 126 ученика повече предвид увеличението на броя на професионалните гимназии с една.

В профилираните 5 гимназии броят на приетите ученици е 4 369,което е с 52 ученика повече в сравнение с учебната 2009/2010 година.

В паралелките общообразователна подготовка учениците са 15 221, което е със 474 ученика по-малко в сравнение с 2009 година.

Броят на учениците в І клас е 1933 ученика, което е със 113 ученика повече от учебната 2009/2010 година.

Броят на децата на 6 години, обхванати в групи предучилищна подготовка в 16 училища е 470, което е само с 2 деца по-малко в сравнение с 2009 година.

И през 2010 година продължи да функционира едно извънучилищно звено - Общински детски комплекс на общинско финансиране - местна отговорност.

В Община Бургас, на база на нормативните изисквания утвърдени от МОМН има три средищни училища - с едно повече от 2009 година - ОУ "Хр.Ботев" - с. Черно море, ОУ "Ив.Вазов" - с. Банево и ОУ "Хр.Ботев" - с. Маринка, за които са получени три ученически автобуса.

Община Бургас и през настоящата 2010 година с подкрепата на Общински съвет Бургас и Регионален инспекторат по образованието- Бургас съхрани паралелки, които са с пълняемост под нормативния минимум, което създава възможности за обучение на децата близо до дома и за съхраняване на училищата в някои от съставните селища на Община Бургас.

 

ІІ. МРЕЖА на детските заведения

През учебната 2010/2011 година на територията на Община Бургас продължават да функционират общо 34 детски заведения с общ брой 7 430 деца, което е със 138 деца в повече в сравнение с 2009 година. По вид детските заведения са променени, както следва:

Обединените детски заведения (ОДЗ) са 12 - увеличение с 2 детски заведения в сравнение с 2009 година, поради това, че две целодневни детски градини бяха преобразувани в ОДЗ, а именно: ЦДГ № 27 "Брезичка" бе преобразувана в Обединено детско заведение № 8 "Брезичка" и ЦДГ № 3 "Радост" бе преобразувана в ОДЗ № 12 "Радост".

Общият брой на децата в Обединените детски заведения е 3 546, което е със 374 деца повече в сравнение с 2009 година.

Целодневните  детски градини (ЦДГ) са 22 - намаление с 2 и общият брой на децата в ЦДГ е 3 884 деца, което е с 236 деца по-малко в сравнение с 2009 година.

Броят на децата на 6 години, обхванати в групи предучилищна подготовка е 1438, което е с 35 деца повече в сравнение с 2009 година.

 

ІІІ. Работа по проекти и национални програми

 • - ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проект на Община Бургас - дирекция "Образование и демографски въпроси" - "Училището в моя роден град Бургас -любимо и незабравимо";
 • - Проект на Община Бургас - дирекция "Образование и демографски въпроси" - "Обучението в професионална гимназия - сигурен път към успешна трудова и социална реализация на децата от етнически малцинства" - Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - гр. София НП "Училището - територия на учениците" - модул "Подкрепа на целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап";
 • - НП "Въвеждане на система за национално стандартизирано външна оценяване", "Информационни и комуникационни технологии в училище" и "Квалификация" - модул 2 "Квалификация на директори";
 • - НП "Оптимизация на училищната мрежа - т.2". Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - модул "Изплащане обезщетения на персонала" - мярка "Без свободен час";
 • - НП "Диференцирано заплащане";
 • - Национална програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби;
 • - През 2010 година стартира програмата за работа с родители. Бяха сформирани съвместни комисии, които направиха проверки за състоянието на материалната база и качеството на храненето в 7 детски градини и 3 училища;
 • - През 2010 година в Община Бургас беше въведена задължителната предучилищна подготовка на 5 годишните. Това даде възможност да бъдат обхванати допълнително още 120 деца в предучилищните групи в детски градини и училища.

 

ІV. ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРАВОСЛАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2010 ГОДИНА

 

Финансова рамка на Програмата в бюджета на ОДК, съгласно Плана             19 000 лв.

Изразходени средства по Програмата за календарната 2010 година                  13 760 лв.

 

Дейности по Програмата и финансовата им обезпеченост:

1. Обучение на деца и ученици от детски заведения и училища по религия:

Общ брой деца - 1570, в т. ч:

- детски заведения- 790;

- училища - начален курс - 630;

                  - среден курс - 150.

което е с 20 % повече деца и ученици в сравнение с 2009 година.

Изразходени - 4400 лв. за лекторски часове и осигуровки.

2. Изграждане на кабинети по религия:

- ремонт и обзавеждане на кабинет в ОУ "Св. Климент Охридски" - Бургас-3400 лв.;

- ремонт и обзавеждане на мултимедиен кабинет по религия в ОУ "Г. Бенковски" - 3500 лв.

3. Осигуряване на помагала, учебни тетрадки и пособия, икони, материали за обучението по религия на стойност 1100 лв.

4. Провеждане на обучителни семинари с учители от детските заведения по методика на религиозното възпитание.

Изразходени за възнаграждение на обучителите, консумативи и материали - 300 лв.

5. Провеждане на общински конкурси и състезания по религия:

            - Общинско състезание по религия:

            Участвали - 64 ученика;

            Изразходени - 300 лв.за награди и консумативи.

            - Общински конкурс за великденска картичка и украса:

      Участвали - 720 деца и ученици;

      Изразходени - 350 лв. за награди и консумативи.

            - Общински конкурс за коледна картичка с духовно-нравствено послание:

      Участвали - 720 деца и ученици;

      Изразходени - 300 лв.за награди и консумативи.

6. Изготвяне на филми с открити педагогически ситуации и уроци като методически материали за учителите по религия - 4 филма.

      Изразходени-110 лв.

Благотворителна дейност по Програмата:

- Благотворителни базари за великденски и коледни картички и украса - 700 лв. Преведени на УНИЦЕФ-България и "Българската Коледа"

 

V. РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В § "ОБРАЗОВАНИЕ"НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ 2010 г.- 9 132 855 ЛВ

           

І. Изграждане на инфраструктурни обекти - 7 586 855  лв.

            В т.ч. за                                                         

 • - ППР 29 000 лв.

Приключи проектирането на сграда за котелно с газифициране на ЦДГ №3"Радост" - 9 000 лв.

Проектира се разширение на ЦДГ №19"Ален мак" - кв. Сарафово за

откриване на 2 яслени групи - 20 000 лв.

 

 • - Строителство, газификация, саниране на училища и детски заведения- 1831 964 лв.

Завърши строителството на:

 • - Нова сграда на филиала на ЦДГ №3 "Радост" в кв. Крайморие на обща с/ст 987811 лв.
 • - Разширение на ЦДГ №17 "Раковина" в централна градска част на обща с/ст 958587 лв.
 • - Разширение на ОДЗ №1 "Морска звезда" в к/с "М. Рудник на обща с/ст 1180750 лв.
 • - Газификация на СОУ "Св. Св. К. и Методий" и ОУ "Иван Вазов"-кв.Банево. 162383 лв.
 • - Енергоефективно саниране на сградите на СОУ "Св.К. и Методий",ПГМЕЕ и ОУ "Хр-Ботев"-кв.Ветрен 190574 лв.
 • - Подобряване на образователна инфраструктура 5739510 лв.

ІІ. ДМА - 100 000 лв.

 • - Закупуване на кухненско оборудване - готварски печки, пекарни, картофобелачки, зеленчука резачки, стерилизатори и др.за тринадесет детски заведения:
 • - ОДЗ №1 "Морска звезда";
 • - ОДЗ №3 "Звънче";
 • - ОДЗ№6 "Р.Босилек";
 • - ОДЗ №9 "Делфин";
 • - ОДЗ №10 "Славейче";
 • - ЦДГ №2 "Х.К.Андерсен";
 • - ЦДГ №5 "Златна рибка";
 • - ЦДГ №6 "Вълшебство";
 • - ЦДГ №7 "Синчец";
 • - ЦДГ №11 "Чайка";
 • - ЦДГ №14 "Здравец";
 • - ЦДГ №17 "Раковина";
 • - ЦДГ №28 "Детелина".

 

ІІІ. Извършване на основни ремонти - 1 385 000лв.

1.Подмяна на външна дограма  - 354 675 лв., в т.ч. от бюджета училища и детски заведения - 159 006 лв.

1.ОУ "К.и Методий"-с.Равнец;

2.СОУ "Й.Йовков";

3.СОУ "Д. Дебелянов";

4.ОУ "Хр. Ботев"-с. Ч. море;

5.СОУ "Д. Чинтулов";

6.ОУ "Г. Бенковски";

7.ОУ "Бр. Миладинови";

8.ОУ "Хр. Ботев"-с. Маринка;

9.СОУ "П. Росен";

10.ОУ "В. Левски"-гр. Българово.

 

1.ОДЗ№ 9 "ДЕЛФИН";

2. ЦДГ №11 "ЧАЙКА";

3.ЦДГ №29 "МОРЯЧЕ";

4.ЦДГ №28 "ДЕТЕЛИНА";

5.ОДЗ №7 "Р.КНЯГИНЯ";

6.ЦДГ №35 "ТЕМЕНУГА" - С.РАВНЕЦ;

7.ЦДГ №19 "АЛЕН МАК"-КВ.САРАФОВО.

2.Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения - 211 018 лв. в т.ч. от бюджета училища и детски заведения - 117 212 лв.

 1. ОУ "Ан. Страшимиров";
 2. СОУ "К. Преславски";
 3. ОУ "СВ. К.Борис І-ви";
 4. ОУ "Ив. Вазов"-кв. Банево;
 5. СОУ "Й. Йовков";
 6. ГПАГ "Гео Милев" и ГПНЕ"Гьоте".

    

               1. ЦДГ №10 "Слънце";

               2. ЦДГ №19 "Ален мак" - кв.Сарафово;

               3.ОДЗ №2 "Звездица-Зорница";

               4.ЦДГ №29 "Моряче";

3.Основен ремонт на дворни огради в детски заведения- 217 389 лв. в т.ч. от          бюджета училища и детски заведения - 115 586 лв.

               1. ЦДГ №20 "Златно ключе";

               2. ЦДГ №17 "Раковина";

               3. ЦДГ №14 "Здравец";

               4. ЦДГ №3 "Радост";

               5.ОДЗ №3 "Звънче";

               6. ОДЗ №1 "Морска звезда";

               7. ОДЗ №7 "Р.Княгиня";

               8. ЦДГ №9 "Пламъче".

 

4.Основен ремонт на спортни площадки в училища - 103 605 лв. в т.ч.от бюджета училищата - 10 900 лв.

  1.ПГ по механоелектротехника и електроника;

  2. ОУ "Хр. Ботев" - кв. Сарафово;

  3. ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево;

  4. ОУ "Хр. Ботев" - кв. Ветрен;

  5. ОУ "Хр. Ботев" - с.Черно море;

5. Обновяване на детски площадки в детски градини - 114 768 лв. в т.ч.от бюджета училищата - 19 290 лв.

1. ОДЗ №6 "Р.Босилек";

2. ЦДГ №:7 "Синчец";

3. ЦДГ №10 "Слънце";

4. ЦДГ №17 "Раковина";

5. ЦДГ №30 "Изгрев";

6. ЦДГ №32 "Светулка" - гр.Българово.

6. Основен ремонт на скатни покриви - 148 860 лв.

               1.ОУ "В.Левски" - гр.Българово;

               2.ПМГ "Акад.Н.Обрешков" и ГРЕ "Г.С.Раковски";

               3.ОУ "Хр. Ботев" - кв.Сарафово;

               4.ОУ "Л. Каравелов"

               5.ОУ "Кл. Охридски" - с.Рудник;

               6.ПГЕЕ "К. Фотинов" и СОУ "Ив. Вазов";

7. Подмяна на покривни хидроизолации в училища и детски заведения- 119 937 лв.

              1. СОУ "Добри Чинтулов";

              2. СОУ "Йордан Йовков";

              3. СОУ "Димчо Дебелянов";

              4. ОУ "Бр. Миладинови";

              5. ЦДГ №2 "Х.К. Андерсен";

              6. ОДЗ №5 "Иглика";

              7. ПГАСГ "К.Фичето";

8. Основен ремонт на отоплителни инсталации - 145 473 лв.

1. ОУ "В. Левски" - кв. Г.Езерово;

2. СОУ "Д. Дебелянов";

3.ОУ "Хр. Ботев" кв.Долно Езерово;

4. СОУ "Д.Чинтулов";

5. ОДЗ 1 "Морска звезда" к-с "М.Рудник";

6. ЦДГ 31 к-с "Изгрев";

7. ЦДГ 1 "Звездица" - Филиал ;

8. ЦДГ №2 "Х.К.Андерсен";

9. Основен ремонт на І-я етаж на ІІ-ри павилион на ОДЗ№2"Звездица. Зорница" - 68 833 лв.

10. Основен ремонт на съществуваща каменна облицовка на ГПНЕ"Гьоте" и ГПАЕ "Г.Милев" - 102 612 лв.

VІ. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС -БУРГАС

М. ФЕВРУАРИ

- Участие на Национален конкурс за детска рисунка "Трифон Зарезан" - Сунгурларе - 2 призови места;

- Участие в празничен концерт, посветен на 6-ти февруари - Освобождението на Бургас.

 

М. МАРТ

- Общински конкурс "Мартеницата в традиционната българска култура", съвместно с РБМ - 2 призови места;

- Общинска викторина по безопасност на движението;

- Организиране и участие в Националното състезание "Водата - извор на живот" от Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности;

- Участие в Националния конкурс за рисунка "Моите детски мечти" - София - 1 призово място;

- Участие в Националния музикално-фолклорен конкурс "Орфеево изворче" - Стара Загора - 12 призови места;

- Традиционна великденска изложба на школите по изобразително изкуство;

- Участие във великденски открити сцени, боядисване на яйца и изработване на великденска украса на открито.

М. АПРИЛ

- Участие в Национален конкурс за рисунка "Пролет върху листа" - Кюстендил - 1 призово място;

- Участие в Национален конкурс за учебна рисунка - София - 1 призово място;

- Организиране на Областен кръг на Националната викторина  по безопасност на движението;

- Залесителна акция по проект "За чиста околна среда" на МОСВ;

- Открити ателиета през пролетната ваканция;

- Участие в Международен фолклорен фестивал на ДФТА "Радост" в гр. Измир, Република Турция.

М. МАЙ

- Провеждане на Зона "Данон", съвместно с МОМН и "Данон-България";

- Участие в Националния конкурс за рисунка и литературна творба "Орфей-моята мечта" - 1 призово място;

- Участие в Национален конкурс"Казанлъшка роза" - Казанлък;

- рисунка - 1 призово място;

- мултимедийна презентация - 1 призово място;

- Организиране и провеждане на Х II Национален конкурс за класически, характерен , съвременен танц и фрий-денс;

- Организиране и участие на Тържествен концерт, по повод 24 май - Ден на славянската писменост култура;

- Участие в Национален събор "Божура" на солисти от Народен хор "Трепетлика" и Детска фолклорна формация "Шарени гайтани";

- Честване на Международния ден на биоразнообразието, съвместно с БЗДП;

- Участие в Национално състезание по ракетомоделизъм за деца и юноши в гр. Ловеч - 3 призови места;

- Участие в Международен фестивал на Народен хор "Трепетлика" в Чехия.

М. ЮНИ

- Организиране и участие на весел детски празник, по повод 1 юни - Международен ден на детето;

- Организиране и участие в Международния конкурс за изкуства "Радост на брега, съвместно с РИО-Бургас;

- Стартиране на лятна програма за свободното време на децата - открити летни ателиета по изобразително изкуство, езикова школа, игротека и спортни занимания;

- Участие в Националното състезание по авио- и ракетомоделизъм в гр. Горна Оряховица - 7 призови места.

М. ЮЛИ

- Участие в Международни турнири по художествена гимнастика - 2 призови места;

- Участие в Трети кръг на Републикански шампионат по приложно колоездене "Младежта за безопасност на движението" - 1 призово място;

- Провеждане на летен пленер, съвместно с Център "Компас", по изобразително изкуство в Приморски парк.

М. АВГУСТ

- Организиране на конкурси по изобразително изкуство, състезание по английски език и спортни игри в Летни школи.

М. СЕПТЕМВРИ

- Участие в 12 Национален конкурс за рисунка "Космосът" - настояще и бъдеще на човечеството" - 2 призови места;

-Участие в Национален конкурс "Плодовете на есента" - Своге - 2 призови места;

- Откриване на новата учебна година , съвместно с МКЦ-Бургас.

М. ОКТОМВРИ

- Организиране и участие на тържествен концерт, по повод 5 октомври - Международен ден на учителя;

- Организиране и участие в Националния конкурс за рисунка и фотография "Морето не е за една ваканция" - 9 призови места;

- Провеждане на обучителен семинар с медицинските лица на детските заведения, във връзка със стартирането на Програма за обследване и профилактика на гръбначни изкривявания и наднормено тегло на деца и ученици от 5 до 10 години, съвместно с РИОКОЗ.

М. НОЕМВРИ

- Тържествен концерт и изложба, по повод 15 години от създаването на ОДК-Бургас;

- Организиране и участие в Общински конкурс - изложба "Аз, моят, град и морето", съвместно с Ротари клуб "Бургас-Пиргос" - по проект.

М. ДЕКЕМВРИ

- Участие в открити сцени на Народен хор "Трепетлика", ДФТА"Радост" и ДФФ "Шарени гайтани";

- Участие в съвместен проект с Фондация "НеостаряващиТЕ" - "Мост между поколенията";

- Детски игротеки, изработване на коледни картички, подреждане на пъзели и занимателни игри през време на ваканцията.

 

VІІ. СПОРТЕН КАЛЕНДАР

През отчетния период основен дял в спортния календар бе отделено на ученическите игри, провеждани на базата на Указание на Министерството на образованието, младежта и науката. Бяха организирани и проведени 45 общински състезания по 11 вида спорт с участието на 294 ученически отбора и 2734 състезатели от начален, среден и горен курс на обучение.

В тези първенства са проведени общо 348 спортни срещи. В областни и зонови състезания бургаската община участва с 60 отбора с 576 състезатели. За финалите на ученическите игри класирахме и изпратихме 15 отбора от 11 учебни заведения със 146 състезатели, които завоюваха: 1 - І-во; 4 - ІV-ти ; 5 - VІ-ти; 3 - VІІ-ми и 2 - Х-ти места в страната.

Най - активно в ученическите игри са участвали отборите на учебните заведения както следва:

V - VІІ клас: ОУ"Бр.Миладинови"; ОУ "Любен Каравелов"; СОУ "Димчо Дебелянов"; ОУ "Антон Страшимиров",СОУ "Добри Чинтулов"

VІІІ - Х клас: ПМГ "Н.Обрешков",П Г М Е Е; ГПАЕ "Гео Милев"; ГРЕ "Г.С.Раковски"; ГПНЕ "Гьоте".

ХІ - ХІІ клас: . П Г С А Г " Кольо Фичето"

Най-добре на финалите на Ученическите игри се класираха отборите на:

ОУ "Любен Каравелов" - І място - футбол -момчета -V-VІІ клас, VІІ място тенис на маса - момчета - V-VІІ клас ;

ПГСАГ "Кольо Фичето" - ІV място хандбал-юноши - ХІ-ХІІ клас,VІ място - волейбол-юноши - ХІ-ХІІ клас;

ОУ "Антон Страшимиров" - ІV място -лека атлетика - момчета-V-VІІ клас;

СОУ "Йордан Йовков" - ІV място -хандбал - момчета - V-VІІ клас;

ГПНЕ "Гьоте"- ІV място - баскетбол-девойки - VІІІ-Х клас;

ОУ"Братя Миладинови" - VІ място бадминтон - момчета - V-VІІ клас, VІІ място бадминтон - момичета - V-VІІ клас;

ПМГ "Н.Обрешков" - VІ място - шахмат -VІІІ-Х клас, VІІ място - лека атлетика - юноши- VІІІ-Х клас;

ГПАЕ "Гео Милев" - VІ място бадминтон - девойки - VІІІ-Х клас;

ГЧЕ "Васил Левски"- VІ място- хандбал- девойки - VІІІ-Х клас;

СОУ "Добри Чинтулов" - Х място -тенис на маса момичета -V-VІІ клас;

ОУ "Васил Априлов" - Х място -шахмат - V-VІІ клас.

В комплексното класиране за Ученическите игри през учебната 2009/2010 година Община Бургас се класира на І­V място сред общините в страната, като допусна пред себе си само общините София, Варна и Русе.

При изпълнение на разделите "Масови спортни прояви" и "Допълнителни спортни прояви" от спортния календар се проведоха: лекоатлетическа щафета - посветена на 24 май, турнири тенис на маса, стрийтбол, футбол, приложно колоездене и др. В тези прояви /общо на брой 15/ участваха 150 отбора с 1543 участника.

Най-активно в масовите спортни прояви се включиха: ОУ "Елин Пелин", ОУ"Антон Страшимиров", ОУ"Васил Априлов", ГРЕ"Г.С.Раковски", П Г М Е Е и др.

За осъществяване на състезанията от Ученическите игри и масовите спортни прояви /без стрийтбол, турнир по футбол "Данониада", турнир по баскетбол - Купа "Гришата" и щафета "Лукойл- Нефтохимик", които се финансираха от програмите към които се провеждаха/ Общината изразходва общо 26 628,04 лева.

На основание ПМС 129 от 11.07.2000 година и измененията и допълненията към него с ПМС № 64 от 24.03. 2006 година, идейни проекти за осигуряване на целеви средства за физическо възпитание и спорт в учебните заведения и детските градини разработиха: 20 средни учебни заведения, 25 основни и начални училища и 34 детски заведения. Те получиха целево общо 83 337 лева. Тези средства обогатиха спортните пособия и дадоха възможност да се подобри оборудването на спортните салони с уреди, което от своя страна създаде условия за разнообразяване на класно - урочната, учебно - тренировъчната, спортно състезателната и възпитателната дейности.

В бъдещата си дейност Община - Бургас ще насочва усилията си за допълнително обогатяване и разнообразяване на спортния календар за учащи.

 

За подбора на кадрите, системите за оценка, квалификация, стимулиране и санкциониране на служителите от общинската администрация е отговорна дирекция "Човешки ресурси".

През 2010г. Община Бургас разполага със следния административен капацитет:

Персонал

Обща численост на общинската администрация - 466 бр., от които заетите длъжности към края на 2010 г. са 452.

Новопостъпили служители през 2010 г.  - 44

Напуснали служители през 2010 г. - 41, от които 20 са се пенсионирали.

Конкурси:

През 2010 година са проведени 17 конкурса по Закона за държавния служител и 9 конкурса по Кодекса на труда. Назначени са общо 18 държавни служители, от които двама на ръководни длъжности. Назначените чрез конкурс по трудово правоотношение са 12.

Информацията, относно провежданите конкурси продължава да се поддържа в сайта на общината, раздел "Кариери".

Обучение:

25 служители от общинската администрация със съгласието на кмета на общината се обучават във ВУЗ за придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен.

5 служители от общинската администрация са приключили обучението си и са придобили по-висока образователно-квалификационна степен.

49 служители са участвали в други курсове и семинари за повишаване на квалификацията.

Длъжностни и поименни разписания

Съгласно утвърдените от Общинския съвет натурални показатели са изготвени длъжностните и поименните разписания за 2010 година. При възникнала необходимост през годината, в изпълнение на решение на Общинския съвет за промяна в структурата на общинската администрация и по предложение на заместник-кметовете се извършват промени и в разписанието на длъжностите.

Длъжностни характеристики

През 2010 година продължава актуализирането на длъжностните характеристики, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 за длъжностните характеристики на държавните служители и изменения, които са настъпили в нормативните актове.

Длъжностните характеристики се връчват своевременно на общинските служители.

Атестиране на персонала

В съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в администрацията през периода 01.12.2009 г. - 30.11.2010 г. се проведоха трите етапа на атестиране и оценяване на всички общински служители.

В дирекцията се водят следните регистри

За назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала;

За издаване и съхраняване на трудови и служебни книжки;

За ползване на платени и други отпуски;

За провеждане на инструктаж на служителите за безопасни условия на труд;

Входящ регистър на болничните листове;

Регистър за лични формуляри на служителите, относно завършено образование и квалификации;

Регистър за преминалите обучение служители;

Електронен регистър за провеждащите се конкурси по Закона за държавния служител;

Регистър за декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Отчети

Тримесечни и годишни статистически отчети пред Статистическо бюро Бургас;

Информация в електронен вид /ежегодно/ за годишния доклад за състоянието на държавната  администрация;

Годишен отчет за служителите пред Регионален център по здравеопазване;

 

Дейност на дирекция "Административно обслужване"

 

Целите и задачите на дирекция "Административно обслужване" са:

 • - качествено предоставяне на цялата гама административни услуги;
 • - удовлетвореност на клиентите - физически или юридически лица при административно обслужване от служителите на Община Бургас;
 • - разумно управление на собствеността - административни сгради; снабдяване на администрацията с консумативи и осигуряване на добри условия за труд;
 • - пестеливо разходване на бюджетни средства от дирекцията;
 • - безпроблемно от организационна гледна точка провеждане на заседанията на Общински съвет.

1. Подобряване качеството на публичните услуги за гражданите и бизнеса чрез:

- Поддържане на Интегрираната система по управление на качеството и околната среда:

Успешно преминаха вътрешният одит, прегледът от ръководството през м. май 2010 г. и надзорният одит на внедрената ИСУ по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в края на 2010 г. Констатациите направени от одиторския екип от сертифициращата организация  "Бюро Веритас" показаха, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е ефикасно внедрена и поддържана и съответства на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Служителите на Община Бургас демонстрират добро познаване и правилно прилагане на изискванията на ИСУ.

- Разширяване обхвата на онлайн публичните услуги съвместно с дирекция "Информационно обслужване и технологии".

- Създаване на електронен архив на семейните регистри:

Община Бургас е възложила на фирма изпълнител да извърши цифровизация на съществуващите семейни регистри по гражданско състояние. Това ще улесни дейностите по справки в старите семейни регистри, като поддържа цифрови копия на техните страници. Цифровите копия на семейните регистри са организирани така, че е възможно да се правят справки в тях от всички работни места в отдел ГРАО, да се търси по том, страница, имена и адреси. Дейността по електронното архивиране ще продължи и през 2011 г.

И през 2010 г. към Министерски съвет се подготви подробна информация за Системата за самооценка на административното обслужване и за Отчетния доклад за състоянието на администрацията.

За работата си през 2009 г. Община Бургас се класира на второ място за "Най-прозрачна община". И през 2010 г. администрацията на Общината се старае да покрива критериите за прозрачност. Дирекция "Административно обслужване" подготви и подаде подробна информация за участие в Конкурса на Фондацията за прозрачни регламенти за приз в категория "Най-прозрачна общинска администрация".

За предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. основната организация и работа се поема от дирекция "Административно обслужване". През м. декември се приеха, обработиха и предадоха към НСИ около 2000 заявления на кандидати за преброители и контрольори.

2. Удовлетвореност на клиентите - самоконтрол и самооценка

На разположение на гражданите е изготвена анкета за качеството на административното обслужване, която е достъпна в Центъра за административно обслужване, в териториалните дирекции, а в сайта на Общината може да се попълва онлайн. Резултатите от нея  се анализират периодично, като се вземат мерки относно забележките и резултатите.

3. Повишаване информираността на местната общност

- Община Бургас има разработен План за ефективно и прозрачно управление на Общината за 2010 г. с включени антикорупционни мерки.

- На 03.12.2010 г. се проведе Ден на отворените врати в Община Бургас. Ученици от различни гимназии бяха запознати с работата на общинските служители, сградата на Общината и изгледаха презентация за минало, настояще, символи и проекти на Община Бургас. Срещите минаха при откровен интерес и с много въпроси. От попълнените анкети през този ден отчетохме, че учениците са останали особено впечатлени от гостоприемството и живо се интересуват от случващото се в общината.

4. Повишаване ефективността от работата на администрацията чрез подобряване условията на труд

Условията на труд в Община Бургас се подобряват непрекъснато. През текущата 2010 година продължи подмяната на дограмата на сградата на Община Бургас, която не е подменяна от построяването на сградата през 1943 г., като на всички прозорци се поставиха еднотипни щори. На места, където беше най-необходимо бе подменено остарялото офис-оборудване с ново по-функционално и красиво. Остаряла и повредена климатична техника бе подменена с нова. В заседателната зала на общината се подмени озвучителната техника.

През изтеклата 2010 г. Дирекцията подготви технически задания и чрез процедури по НВМОП се осъществиха следните обществени поръчки:

 • - Беше избран мобилен оператор и спазвани лимитите за мобилните телефонни разговори;
 • - Продължи тенденцията за извършване на основен и текущ ремонт и създаване на отлични условия на труд и придобиване на представителен вид на общинските сгради и кметства. Завърши се ремонта на сградата в кв. Лозово, кв. Горно езерово, с. Твърдица, с. Драганово, с. Брястовец;
 • - Избрана беше фирма за изработка и доставка на мебели, с чиято услуга напълно се обновиха 15 кабинета в сградите на Община Бургас. Изцяло се мебелираха помещенията на отдел "ГРАО", а старите открити шкафове за съхранение на ЛРК бяха заменени с нови метални затворени кардекси;
 • - Избра се фирма за доставка и монтаж на климатична техника и се климатизираха 11 общински помещения. Беше извършена пълна профилактика на климатичната техника и навременни ремонти за всяка повредена климатична машина;
 • - Чрез обществена поръчка се избра фирма за доставка на канцеларски материали и консумативи за две години;
 • - Избра се чрез обществена поръчка и фирма за изработка, печат и доставка на формуляри;
 • - Има избрана фирма за поддръжка на телефонната централа и всички телефони по териториалните дирекции и другите общински сгради в Бургас;
 • - Проведе се процедура за избор на фирма за почистване на общинските сгради и зареждане с консумативи за срок от 2 години;
 • - През месец декември се избра и фирма за абонамент на вестници и списания за общинската администрация;
 • - По предписание на РУ "Пожарна безопасност и спасяване" в сградата на общината се монтираха метални врати на архивни помещения и бе избрана фирма за монтаж на пожароизвестителна уредба, която вече функционира;
 • - Бургаска фирма беше избрана да изработи униформено облекло на служителите от Центъра за административно обслужване. Те носят с гордост своите униформи и демонстрират идентичност към институцията, за която работят.

 

Извърши се регулярната профилактика на котелната инсталация и подготовка за новия отоплителен сезон. През 2010 г. се извърши газифициране на сградата на Общината.

Навременно се обработват, съгласно правилата на СФУК всички фактури по сключени договори, вкл. и фактурите за разход на ток, вода, топлоенергия, телефони, пощенски услуги и др. в общинските сгради, териториалните дирекции и кметствата.

През изминалата 2010 г. само в административното деловодство на ЦАО са регистрирани 22272 броя документи без Наказателните постановления, издадени са 222 броя удостоверения за трудов стаж - УП-3 и 159 броя удостоверения за възнагражденията на гражданите - УП-2. Регистрираните писмени жалби на гражданите са 1626 броя. Подадени са 5 заявления за достъп до обществена информация, на които е предоставена такава.

Само в приемните дни на Кмета на общината са участвали 260 граждани и юридически лица, а в приемните дни на зам.-кметовете - 580 граждани. Характерното е, че основните въпроси, които поставят, са свързани най-вече с проблематиката по: възстановяването на земи; строителството и жилищните им потребности; инфраструктура. По същите проблеми са и големият брой жалби.

В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица. В резултат на това са направени над 272 публични обявления, което представлява близо 56% повече от предходния период на 2009 година.

            През 2010 г. служителите от отдел "Канцелария" и сектор "Обслужване на Общинския съвет"  са участвали в подготовката и провеждането на 14 заседания на Общинския съвет, в дейността на 133 заседания на постоянните комисии към Общинския съвет. Освен това във временните комисии, образувани за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети - 4 заседания, както следва:

 • - Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - 1 заседание;
 • - Комисия по контрол на качеството и видовете СМР по ремонтно асфалтовите дейности на територията на Община Бургас - 3 заседания.

Служителите на отдел "ГРАО" са издали за 2010 г.: удостоверения по АПОН - 6526 бр.,  удостоверения за брак в чужбина - 140 бр., заверки на документи за чужбина, удостоверения за наследници - 1207 бр., препис-извлечения от акт за смърт, заявления за настоящ адрес - 11537 бр., заявления за постоянен адрес - 14582 бр., документи по КМЧП - 31 бр., искания за ЕГН - 356 бр.,

            В отдел "ГРАО" са кодирани : 3236 раждания, 614 разводи, 1305 бракове, 3085 данни за смърт, промени в актовете за раждане - 2455 бр., промени в актовете за брак - 5 бр., корекции по ЛРК - 16310 бр., вписани особени бележки - 3485 бр., корекции роднини - 1912 бр. Приблизителният брой на обработените от служители на отдел "ГРАО" документи - 61441 бр.

Резултатите от изпълнението на посочените мероприятия през изминалия период показват, че поставените цели са изпълнени. Обемът от административни услуги е голям, но служителите от отделите на дирекцията се справят качествено, в срок и с много добра култура на обслужване.

 

Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

Въпреки наложилите се бюджетни ограничения във връзка с прилагане на антикризисната програма на Община Бургас и през 2010 г. успешно се реализират проекти в сферата на информационните технологии за постигане на основните приоритети в управленската програма на Община Бургас.

Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината:

1. Поддържа се функционирането на седемте зони със свободен интернет достъп - Гаров площад, площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и районът около него, ТИЦ, сградата на Община Бургас и площадът пред Община Бургас.

2. Започна изграждането на собствена комуникационна структура на Община Бургас, като на първи етап с центалната сграда на Общината ще бъдат свързани сградите на ТД "Приморие", Дирекция "МПДТР", ТИЦ и Европейския информационен център на ул. "Св. Кл. Охридски" 3. Изградено е и част от оптичното кабелно трасе до Културен център "Морско казино".

3. Периодично се обновява интернет-страницата на ТИЦ.

4. Обновен е електронният геопортал с възможност за интернет достъп до карти и друга геопространствена информация за общината.

5. Поддържат се и се развиват с нови функционалности интернет страниците на Община Бургас и на Общински съвет Бургас, като с помощта на съвременни административни модули информацията на тези страници се обновява във възможно най-кратки срокове. В интернет страницата на Общината са поставени линкове и банери към полезна за жителите и гостите на града информация, като тази за Зоната за платено паркиране (Синя зона), резултатите от измерванията на антените на мобилните оператори, екологичния мониторинг и др. Сайтът на Община Бургас и тази година значително повиши своя рейтинг. Спрямо предишната 2009-та той бележи 30 % ръст на посещенията. Три години поред www.burgas.bg постоянно подобрява своя дизайн и съдържание, превръщайки се в основен информационен канал за хората, които се интересуват от дейността на местната администрация и я следят.

6. В резултат на съвместната работа със Сименс АД от началото на месец октомври 2010 г. Община Бургас стана първата голяма община в България, която след столичните райони Триадица и Слатина, която се включва в националния електронен портал www.egov.bg . Чрез него Община Бургас предоставя 7 електронни услуги:

1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

2. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

3. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

4. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

5. Издаване на удостоверение за родствени връзки

6. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние.

Открито и динамично управление на Община Бургас:

1. Интернет страницата на Общината се поддържа в процес на непрекъснато развитие и обновяване, като резултатът от това е спечелването за втора поредна година на престижното второ място в конкурса "БГ Сайт" в категорията "Публична администрация и НПО". Освен това тази година успешното развитие на сайта наклони везните към Община Бургас при връчването на награда "Златен ключ" за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите.

2. Администрацията е модернизирана с 25 нови компютърни конфигурации, съвременна принтерна и копирна техника. Разширени са и възможностите на сървърните системи.

3. По програма на Министерски Съвет на Р България са осигурени по 230 лиценза за операционни системи на MS Windows и софтуерни пакети MS Office.

4. В съответствие с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност са предприети действия за подготовка на общинската администрация за сертифициране по международния стандарт ISO 27001:2005 Информационна сигурност. В тази връзка 11 служители на администрацията са преминали курс за вътрешни одитори по този стандарт.

5. Продължава развитието на информационната структура от виртуален тип, като са добавени допълнителни лицензи, повишено е нивото на защита на софтуера и базите данни.

6. В действие е пусната информационна система за качеството на обслужване, при която потребителите на общински услуги могат да гласуват за качеството на обслужване. Резултатите от гласуванията се визуализират в интернет страницата на Общината.

7. С пускане в действие през месец юли на уеб камера в залата на общината и он лайн излъчване на работата на комисиите при провеждане на обществени поръчки Община Бургас стана първата община в България, която осъществи такова излъчване и показа на практика откритата и прозрачна работа на администрацията.

8. Усилено се работи в посока компютъризиране на процесите по управление на знанията в Общината, чрез прилагане на иновативно  и непознато до сега в българските общини решение - електронна система за управление на знанията и електронни курсове за обучение. Разработени са електронни курсове и тестове по компютърна грамотност и работа с основните продукти на Microsoft Office и електронна поща.

9. Обновен е софтуерът за регистриране на съдебните дела.

10. В актуално състояние се поддържат всички операционни системи и ползваните програмни продукти, като е подменена антивирусната програма, ползвана от администрацията.

11. Пуснат е в действие обновен интернет базиран геопортал с възможност за извеждане на различни справки и визуализиране на резултатите върху картата на общината.

12. Подготвени и изпратени са 2 проекта за кандидатстване за финансиране на дейности, свързани с развитието на информационните технологии: един по ОПАК Подприоритет 3.1 "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" и един по програмата на IBM Smarter Cities Challenge.

 

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

І. Поставени цели

 • 1. дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;
 • 2. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
 • 3. съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
 • 4. контролира законосъобразното съставяне на договорите и други актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за

дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;

 • 5. проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
 • 6. осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
 • 7. осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
 • 8. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

9. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;

10. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва в конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.

            ІІ. Изпълнение:

1. През 2010 г. дирекцията е участвала в изготвянето на следните проекти на нормативни актове и тяхното изменение: Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас, Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Бургас.

Предстои разглеждане и даване на мнение по проект на   Наредба за реда, по който община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества и Наредба за условията и реда за предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ от съответната етажна собственост.

2.  Служителите от дирекцията дават мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината и когато е необходимо участват в изработването им.

След анализ на съдебната практика по издаваните заповеди за премахване на преместваеми обекти дирекцията изработи процедури, предхождащи издаването на заповеди за премахване на преместваеми обекти, и процедури по издаване на наказателни постановления по ЗАНН, както и примерни заповеди към тях, които се утвърдиха като образци от кмета.

3. В дирекция ПНО се подготвят различни видове договори.

По инициатива на дирекцията се изработиха образци на договори за услуга, проектиране, строителство, дарение, за възлагане работа на оценители, с цел улесняване на служителите и уеднаквяване практиката в общината.

4. Ежедневно служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство на общината пред различни съдебни инстанции. Резултатите след приключването на делата се анализират и пропуските и нарушенията се отстраняват при осъществяването на контрол за законосъобразност на издаваните в общината административни актове.

 От началото на 2010 г. до настоящия момент, образуваните административни дела са 404, от които приключили са 321.

През изминалата 2010 г. се забеляза увеличаване броя на гражданските дела, по които Община Бургас е ответник по регресни искове на застрахователи във връзка с претърпени ПТП. По посочените дела общината предявява обратни искове спрямо дружествата, на които е възложено поддържане на пътната настилка. 

Образуваните съдебни производства по решения на Общински съвет-Бургас не са приключили. Информация за хода им се предоставя периодично по повод питания на общински съветници.

 • 5. В дирекцията се изготвят или съгласуват проекти на решения на кмета, с които се произнася по искания за възстановяване право на собственост по реда на чл.31 от ЗОС, решения по жалби на граждани срещу определена степен на жилищна нужда, становища по искания за признаване на чуждестранни съдебни решения.

 

ДИРЕКЦИЯ "УКОРС"

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛИ "ОФК", "КИИТ" И "ИААНД"

 

Служителите от дирекция "УКОРС" при Община Бургас извършват ежедневни проверки за спазване разпоредбите на следните нормативни актове: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, Закон за движението по пътищата, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за събранията, митингите и манифестациите и др. нормативни актове. При констатиране на нарушения съставят актове за установяване на административни нарушения, като въз основа на тях се издават наказателни постановления, с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. В отдел "ИААНД" се изработват наказателни постановления по съставени АУАН за констатирани нарушения по Наредбата за опазване на обществения ред на територия на Община Бургас от служители на ОДМВР-Бургас и СПУ-Бургас.

Служителите от дирекция "УКОРС" самостоятелно и съвместно с органите на МВР са участвали в обезпечаването на обществения ред при провеждането на мероприятия, организирани от Община Бургас: Великденски и други църковни празници, Коледни и Новогодишни празници; празници, посветени на Деня на славянската писменост; Детски Фолклорен фестивал; Откриване на "Флора - Бургас"; национални конкурси за песни "Сладкопойна чучулига" и "Бургас и морето"; Международен Фолклорен фестивал; МТВ Фестивал "Духът на Бургас"; Турнири по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова" и "Гранд При"; Международен турнир по спортни танци; мероприятия по спортна "Седмица на морето"; колоездачни и рали състезания; изложби; Национални празници и много други обществени, спортни и културни прояви.

Извършва се ежедневен контрол по опазване на обществения ред, с цел предотвратяване продажбата на наркотични и упойващи вещества в района на училищата на територията на гр.Бургас, включително и денонощен контрол в Приморски парк.

Съвместно със служителите на Пътна полиция "КАТ" се осъществява ежедневен контрол по неправилно паркирани МПС на територията на град Бургас по улици и тротоари, както и в зелени площи, дворове на учебни и детски заведения, като същите са принудително премествани с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите са съставяни актове.

Съвместно със служители от ПОММББ при ОДМВР - Бургас, периодично се извършват проверки на нерегламентирани стокови борси и тържища.

С оглед опазване на обществения ред и осигуряване на спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите и гостите на град Бургас, инспекторите стриктно контролират пропускателния режим за преминаване на автомобили в Централна градска част и "Приморски парк", в сформирани съвместни патрули със служители от ОДМВР - Бургас. За зареждане на търговски и други обекти, находящи се в тези части на града ни, в отдел "ИААНД" се изготвят пропуски за движение и престой в пешеходните зони и Приморски парк. За цялата 2010г. са издадени 189 броя. На основание Протокол № 25/29.06.01г. на Общински съвет гр. Бургас, с който е определена месечна такса от 50 лв. за издаване на пропуск за преминаване на автомобили в Централна градска част и "Приморски парк" са платени такси в размер на 23550 лв.

Инспекторите извършват нощни проверки по спазването на работното време на търговските обекти, мерките за недопускане в заведенията на лица с огнестрелно и друго оръжие, както и посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и други обществени места от лица до 18 години. В отдел "ИААНД" се изготвят разрешения за удължено работно време на търговските обекти. За 2010 г. са издадени 79 броя. 

Периодично се провеждат мероприятия по демонтиране на антипаркингови съоръжения, монтирани без разрешение по улици и тротоари, публична общинска собственост, с които се заграждат същите и се затруднява движението на пешеходците.

Осъществява се контрол по график за недопускане влизането на превозни средства с животинска тяга в централна градска част. При констатиране на нарушения, същите се репатрират с техническо средство тип "Паяк", а на нарушителите се съставят актове. Контрол се извършва и с цел опазване от повреждане и замърсяване със строителни и други отпадъци на улици, паркове, градини и зелени площи, строителни замърсявания и изхвърляне на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места; поставяне на афиши, плакати и други информационни материали извън определените места; опазване на общински дървета, цветя и храсти от нерегламентирано отсичане, изкореняване и късане; контрол по носене или ползване на хладни оръжия на обществени места или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие; контрол по отглеждането, пашата и свободното пускане на животни в границите на населените места на територията на Община Бургас, както и разхождане на кучета в дворовете на учебни и детски заведения или извън забранените места, но без каишка и намордник; контрол по извършване на търговска дейност на открито без разрешение, както и продажбата на храни на открито; контрол с цел предотвратяване на продажбата на тютюневи и спиртни напитки на лица до 18 години, както и консумацията им от тези лица. Осъществява се контрол по изпълнение заповедите на кмета на общината, издадени в изпълнение на неговите правомощия по чл.44, ал.2 от ЗМСМА.

Ежедневно се контролира нерегламентирано поставени на територията на общината рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти за търговска дейност - поставени без разрешение, в противоречие с издадено разрешение, когато срокът на разрешението е изтекъл или не отговарят на други изисквания, определени в Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас и Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. На нарушителите се съставят АУАН и се провеждат процедури по премахването на тези обекти.

Извършва се съдействие на общинската администрация за опазване на общинското имущество. Инспекторите съдействат и участват в съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите структурни звена на администрацията. Оказва се съдействие по принудително премахване на гаражи и други постройки, поставени на територията на Община Бургас без разрешение, както и по обезопасяване на територии при опасни обекти от срутване с цел предотвратяване на инциденти.

Инспекторите са съдействали на спасителния отряд на "Гражданска защита" и "Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението" в много случаи на критични ситуации - пожари, наводнения, случаи на удавяния, аварии, бедствия, катастрофи, с цел спасяване на човешкия живот и опазване здравето и имуществото на гражданите.

При влошени метеорологични условия и други критични ситуации, инспекторите със специализирано оборудване и технически средства обхождат територията на Община Бургас и оповестяват населението и при необходимост подпомагат работата на специализираните органи и фирми.

Служителите на дирекцията осъществяват ежедневни проверки по писмени жалби, искания, заявления на граждани, на които се изготвят и изпращат пълни и компетентни отговори до жалбоподателите в срок. За 2010г. са постъпили и отработени 90 писмени жалби. Проверки се извършват незабавно и по сигнали на граждани и от дежурните на ОДМВР, които постъпват денонощно в дежурната на Община Бургас - скъсани проводници, ел. и ВиК аварии, пожари, наводнения, замърсявания, разливи, обгазявания, пътнотранспортни произшествия, съборени дървета и клони, нарушения на обществения ред, нарушения на работното време на търговските обекти, междусъседски отношения, нарушена инфраструктура, неработещо улично осветление и други обстоятелства, застрашаващи здравето и спокойствието на гражданите. Създадена е синхронизация с обслужващите фирми и отговорните служители от общинската администрация с цел бързото и компетентно реагиране, като е въведена и обратна връзка с гражданите.

На основание чл.43, ал.4 от Закона за административните нарушения и наказания, инспекторите са осъществили връчване на множество актове за установяване на административни нарушения, съставени от контролни органи от други градове на страната, дадени за връчване на Община Бургас. За 2010г. са връчени 118 броя.

Със своя стремеж към непрекъснато обучение и усъвършенстване, служителите от дирекцията изпълняват своите задължения точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната, Устройствения правилник на Община Бургас и другите законови и подзаконови нормативни актове. Служителите обслужват гражданите професионално, културно и етично, като се стремят да запазят доброто име на общината и повишат доверието на гражданите. За компетентното изпълнение на служебните им задължения, на служителите от дирекцията ежедневно се провеждат юридически консултации.

За цялата 2010г. от служителите на дирекция "УКОРС" са извършени контролни проверки като са съставени 11644 броя АУАН. Съставените АУАН от служителите на ОДМВР - Бургас и СПУ-Бургас по Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, по които в отдел "ИААНД" се изработват наказателни постановления са 649 бр. Издадените наказателни постановления са 14197 броя с обща стойност на наложените глоби и имуществени санкции, в размер на 769980 лв. От тях са събрани суми по 5225 броя наказателни постановления за 180003.35 лв. В НАП за принудително събиране са изпратени 3609 броя НП за 377560 лв. На ЧСИ за принудително събиране са изпратени 459 броя НП за сума, в размер на 116470 лв.

Брой на съставените актове за 2010 г. от служителите на дирекция "УКОРС", както следва:

 • 1. По ЗДвП (паркиране на забранени места) - 9471 бр.
 • 2. По НООРТОБ - 1869 бр.
 • 3. По НПОТДОДЕГОТОБ - 219 бр.
 • 4. По НРИДТОБ - 82 бр.
 • 5. По НУОПЧТОБ - 3 бр.

Благодарение усилията на състава на дирекцията е увеличена събираемостта на наложените глоби. Община Бургас започна успешно да си сътрудничи с Частните съдебни изпълнители за принудителното събиране на глоби и имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления. Ежемесечно се подава справка до директорите на териториалните дирекции за констатираните нарушения на територията на съответната дирекция. С цел повишаване събираемостта на глобите, на основание чл.41 от ЗАНН, при констатиране на административни нарушения актосъставителят изземва и задържа веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, които се връщат на нарушителя след влизане в сила на НП и заплащане на глобата. Електронен регистър за наказателни постановления в деловодна програма "Акстър" е свързан с програма "Акстър каса" и програма "Акстър вземания" и всяко влязло в сила НП автоматично се отразява на касите на Община Бургас като задължение. Съответно всяка касиерка има информация, дали конкретното лице има задължение към общината по наказателни постановления. След погасяване на задължението на каса, автоматично се връща информация в програмата за всяко платено НП, номер на ПКВ и дата на плащане.

 

 

дирекция  "Вътрешен одит"

 

През 2010 год. вътрешните одитори от дирекция  "Вътрешен одит" изпълниха 30 одитни ангажименти за даване на увереност:

-4 одита на звена в администрацията - отделите "Спорт", "Туризъм", "Общинска собственост" и "Обществени поръчки".

-14 одита на второстепенни разпоредители с бюджетни средства в системата на образованието  -  ОУ  "Христо Ботев" с.Маринка, ОУ "Елин Пелин", ОУ "Елин Пелин", ОУ "Иван Вазов"-кв.Банево, ОУ "Христо Ботев"-кв.Долно Езерово, ОДЗ №8 "Брезичка", ОДЗ №12 "Радост", ОДЗ №1 "Морска звезда", ЦДГ №7 "Синчец", ЦДГ №32 "Ракета"-с.Твърдица, ГРЕ "Г.С.Раковски", СОУ "Константин Преславски", СУ "Юрий Гагарин", ПМГ "Акад.Н.Обрешков", ПГТ "Проф.Ас.Златаров".

-2  одита на общински предприятия - "Спортни имоти, паркинги и гаражи" и "Общински имоти";

- 5 одита на териториални дирекции;

- 3 одита на  изпълнени през 2009 година обекти по капиталовата програма;

- Одит на "Бургасинвест" ООД;

- Одит на Плувен клуб "Бриз" ООД.

- Одит на Бургаския регионален музей;

В резултат на изложените в одитните доклади констатации и изводи, на ръководителите на одитираните структури са дадоха 88 конкретни препоръки за изпълнение с цел подобряване на качеството и ефективността от дейността им.

През годината бяха изпълнени и 20 одитни ангажимента за консултиране.Служители на отдела консултират ръководители на разпоредители с бюджетни средства към общината за въвеждане на системи за финансово управление и контрол, които както да отговарят на нормативните изисквания, така и да се максимално съобразени със спецификата на всяка структура.

В съответствие с промените на Закона за вътрешния одит в публичния сектор от месец юли 2010 год. Общински съвет-Бургас прие плановете за работа на дирекцията до 2013 год.

Одитната дейност през 2010 год. се изпълняваше в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Статута на отдел "Вътрешен одит" и методическите указания на Министерството на финансите.

 

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама"

 

За изминалата 2010г. Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" отчита ежегодното изпълнение на законоустановените дейности по административно обслужване, в т.ч.: прием и обработка на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси  - за новопридобити недвижими имоти и превозни средства, за облагане с патентен данък и за определяне на такса битови отпадъци; както и по издаване на документи - удостоверения за данъчна оценка, за декларирани данни, за наличие и липса на задължения към общината.

При приемането и обработката на декларации по Закона за местните данъци и такси,  увеличеният брой на декларациите по чл.14 се дължи на промените в нормативната уредба и задължителното подаване на този вид декларации от предприятия, но като цяло новопридобитите имоти от физически лица са намалели. Същото се забелязва и при новопридобитите превозни средства, което обуславя спада в приетите декларации по чл.54.

Издаването на документи бележи спад при удостоверенията за данъчна оценка, като причините както и при декларациите по чл.14 и чл.54 е в общата икономическа криза и намалелия обем на сделки. При удостоверенията за липса на задължения към общината се забелязва значително увеличение, поради изискването на този документ при записване на деца в детски ясли и детски градини, което също така води до заплащане от родителите на стари задължения. Голямо увеличение се забелязва в предоставянето на справки, най-вече на частни съдебни изпълнители.

Всички декларации, подавани в дирекция МПДТР, освен на гишетата за обслужване, където се получават и указания за попълване, могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Бургас. Там има информация и за сроковете и дължимите такси за  услугите, предоставяни от дирекцията.

Съставяни са своевременно актове за административни нарушения на ЗМДТ, издавани са наказателните постановления и се отчита съществено увеличение в приходите от глоби и имуществени санкции.

Служител на дирекцията отговарящ за отчитане събраните приходи от такси, освен справки по издаване на удостоверения за липса на задължения (чийто брой е значително увеличен), системно осъществява контакти със задължените лица, изпраща съобщения за събиране на вземанията от такси за ползване на общински терени за поставяне на рекламни съоръжения. Специалистите по приходи в Териториалните дирекции също системно изпращат съобщения за просрочени задължения за общински такси.  

За повишаване приходите през изминалата година са извършени заплануваните контролно-ревизионни дейности: връчени заповеди за ревизии, приключили с ревизионни доклади, въз основа на които са издадени съответни ревизионни актове и актове за установяване на публично общинско вземане за такса; издадени и изпратени са актове за установяване на задължения по декларации и покани за доброволно изпълнение.

Бяха извършени и допълнителни дейности свързани с контрол на декларирането и за събиране на натрупани задължения за предходни години: по данни подадени от "Пътна полиция" бяха изпратени съобщения за подаване на декларации за недекларирани МПС; по разрешителни за въвеждане в експлоатация; по предоставени от Агенция по вписвания нотариални актове и въз основа на проверки по обекти бяха изпратени  съобщения за подаване на декларации за недекларирани недвижими имоти; бяха масирано разпращани съобщения-покани за заплащане на просрочени задължения за минали години.

Бяха предприети проверки на гаражи към жилища, които се използват не по предназначение, а като магазини, ателиета, занаятчийски работилници и др. подобни обекти. Също такива проверки бяха предприети и в  района на промишлените зони, където са съсредоточени голям брой помещения на  предприятия и фирми Съответно тези мерки доведоха до множество доброволно подадени декларации от собствениците, до начисляване на задължения и съответно по-високи приходи в бюджета на Община Бургас.

Промените в нормативната уредба позволиха на органите по приходите към Община Бургас да предприемат обезпечителни мерки, гарантиращи вземанията от задължените лица. Бяха подготвени и предадени за принудително събиране в НАП множество преписки, като към задължени лица, които след щателно издирване не са открити на посочения от тях адрес, се публикуват съобщения в сайта на Община Бургас.

Организирано беше отпечатването, пликоването и разпространението на съобщения за дължимия годишен данък на физически лица за жилищни и нежилищни имоти; на предприятия за жилищни имоти. Масирано се изпратиха съобщения  и за задълженията за такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия.

По изготвени графици, чрез посещения на място се събират дължимите суми от съставните селища на Община Бургас. В изпълнение на препоръки в одитен доклад, от началото на месец март в к-с "Меден рудник" беше открито изнесено работно място за касово заплащане на местни данъци.

През изминалата година планът по приходната част на бюджета беше увеличен в сравнение с предходната година с около 1 500 000лв. (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и патентен данък), без увеличение в  размерите на местните данъци. Въпреки това се отчита много добро общо изпълнение - 100% за данъците за имоти и превозни средства и 85% за патентен данък и данък при придобиване. Това повишено изпълнение е следствие на повишаване ефективността в работата на служителите на приходната дирекция - чрез въвеждане на нови дейности за насърчаване на доброволното заплащане и чрез предприемане на мерки за принудителното събиране на просрочени задължения.   

През 2010г. дирекция МПДТР не е инициирала внасяне на докладни записки в Общински съвет гр.Бургас. С протокол №38/23 и 24.09.2010г.  и протокол 43/09 и 14.12.2010г. на Общински съвет Бургас са приети промени в таксите и цените на услугите. Предприети са действия за отразяването им в програмен продукт "Акстър". Няма други изменения и допълнения през текущата година в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Бургас, както и в Наредбата за определяне размера на местните данъци, касаещи пряко дейността на Дирекцията.

 

 

Дирекция "Икономика и стопански дейности"

 

І.  "ИКОНОМИКА" 

1. Състояние на търговските дружества със 100 % участие на Община Бургас в капитала през 2010г.

Община Бургас е собственик на капитала на 7 търговски дружества с предмет на дейност в сферата на производството и услугите. През 2010г. тези дружества успяха да запазят като цяло финансовите си резултати, някои от тях като "Обреден комплекс" ЕООД реализираха увеличение на финансовия си резултат с 33% спрямо предходната година, "Благоустройствени строежи" ЕООД  с 10% въпреки тежкото наследство от минали години. "Бургасбус" ЕООД във връзка с изграждане на разширение на  тролейбусната мрежа, инвестира през 2010г. собствени средства в размер на 111 хил.лв. Изграждането на новата част на тролейбусната мрежа е остойностено на  1 035 хил.лв, които дружеството предстои на вложи. "Дезинфекционна станция" ЕООД с цел постигане на по-високо качество на предлаганата услуга със собствени средства закупи два нови специализирани автомобила и машина за топъл аерозол  и разшири обхвата на дейността си. "Бургаски пазари" ЕООД в резултат на вливането на "Аптеки" ЕООД запази дейността в четири аптеки, като три от тях отдаде под наем. Четвъртата аптека дружеството стопанисва и развива дейност в кв. Победа, където е съсредоточено население с ниски доходи и липсва друга аптека, с цел да бъдат задоволени потребностите на населението от този квартал.

         Община Бургас е собственик и на 10 лечебни заведения. Социалната функция, която общината провежда чрез тях предполага създаване на благоприятна  жизнена среда и качество на живот на гражданите. В условия на възникналите проблеми в здравеопазването общинските лечебни заведения запазиха финансовите си резултати, спрямо предходната 2009г. Голяма част от тях вложиха собствени средства за модернизиране на медицинска апаратура и техника. Община Бургас отпусна финансови средства, чрез капиталовата си програма за ремонтни дейности по сградния фонд и изграждане на съоръжения за достъп на трудно подвижни граждани. Създаден е изнесен пункт на център за спешна медицинска помощ в ж.к. "Меден Рудник".

Общинските лечебни заведения, със сто процента собственост на Община Бургас полагат всички усилия да оптимизират условията на работа в лечебните заведения и да продължават да работят в услуга на гражданите.

Община Бургас чрез своите структурни звена осъществява оперативен контрол и подпомага дейността на всичките си търговски дружества за стриктното спазване на финансовата дисциплина, оптимизация на приходите и разходите и развитието им.

Очакваният дивидент за Община Бургас за финансовата 2010г. е в размер на 430 хил.лв.

Контрол върху дейността на търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия

През месец Януари 2010г. Кмета на Община Бургас утвърди план за приходите, разходите и финансовите резултати на търговските дружества по месеци, съобразени с антикризисните им програми. На всяко тримесечие, заедно с управленските доклади на управителите на дружествата и директорите на общинските предприятия се извършва анализ на дейността им и очакваните резултати. Във връзка с контрола по финансовото състояние и дейността на дружествата са извършени тематични проверки по: законосъобразност на сключените договори, щатно разписание и незаети бройки, финансови показатели, тръжни процедури, отговори на сигнали и жалби, свързани с дейността на дружествата, информация за възможности и участие по оперативни програми, съдействие за решаване на въпроси, свързани със собствеността на дружествата.

­­            2. Дейности, свързани с икономиката на Община Бургас

            Проведени срещи с браншовите организации в града за обсъждане на проблеми в бранша и под надслов: "Икономиката в Община Бургас - една година в условия на криза"

            Подадени са сигнали до РИОКОЗ , Областна дирекция на МВР, Дирекция "УКОРС" към Община Бургас, НАП - Бургас и Дирекция "Инспекция по труда" за нерегламентирани цехове за производство на хляб и хлебни изделия на територията на Община Бургас. По всички сигнали са предприети действия от съответните институции.

            Презентиране на икономическия потенциал на общината пред чуждестранни делегации и форуми.

3. Състояние на общинските предприятия през 2010 г.

На основание чл.66а от ЗОС представям на вашето внимание отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управленние по видове и категории:

ОП "Общински имоти":

            С направеното допълнение към правилника за дейността на ОП "Общински имоти", включващ  ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения и други жилищни и нежилищни имоти, собственост на Община Бургас и създадената ремонтна група за извършване на неотложни ремонти и отстраняване на аварии в общински имоти до 28.12.2010г. са извършени  ремонтни работи на 84бр. жилища за 47 348лв. и  87бр. нежилищни имоти за 573 670лв. , общинска  собственост.

            По значими ремонти са:

 • - Пенсионерски клуб "Хр.Ботев" на ул."Кубрат"в кв.Победа
 • - Пенсионерски клуб в кв."Акации", ул.Китка, кв.11, п-лVІІІ
 • - Пенсионерски клуб в гр.Българово
 • - Здравна служба гр.Българово
 • - Здравна служба в кв.Горно езерово
 • - Здравна служба в кв.Лозово
 • - Здравна служба в с.Брястовец
 • - Здравна служба в с.Равнец
 • - Здравна служба в кв.Победа, ул.Кубрат №7
 • - Кметство кв.Г.езерово-ремонт на всички помещения
 • - Кметство кв.Лозово - ремонт на всички помещения и киносалон
 • - Кметство в с.Драганово - водопровод и канализация на WC и фасади
 • - Ремонт на подлез зад Механотехникум на бул.Демокрация
 • - Ремонт на подлез срещу бл.63 в к-с "Славейков"
 • - Ремонт на подлез до ІІ РПУ на бул."Ст.Стамболов"
 • - Ремонт на ДДЛРГ"Ал.Коджакафалията"
 • - ОДЗ"Брезичка" в к-с "Славейков"
 • - ЦДГ "Ханс Андерсен" в к-с "Лазур"
 • - ТД "Възраждане-офис за дирекция "МПДТР"
 • - ТД "Изгрев"- ремонт външни стълби и стълбищно рамо
 • - ТД "Приморие"- ремонт на покрив и фасада
 • - Отрезвително на ул. "Ив.Богоров"№19
 • - Административна сграда на ул."Конт Андрованти" 1
 • - Зона за разходка на кучета в парк "Езеро"
 • - Зона за разходка на кучета в парка на к-с "Славейков"
 • - Приморски парк - "Бункера"
 • - Ремонт и поддръжка на 10 градски фонтана

             С цел подобряване състоянието на сградния фонд и обновяването му, със създаденото ремонтно звено и подготвените малки обществени поръчки се извършиха съществени ремонти на общински сгради, детски градини, инфраструктура, огради и премахнаха грозящи съоръжения.

 Направиха се значителни подобрения в общински жилища,  амортизирани от лошо стопанисване на наемателите и след принудителни изваждания.

           Действията на предприятието са съгласувани със съответните дирекции на Община Бургас и с други общински звена в зависимост от спецификата на дейността. Съществува добра координация с колегите. С внедрената компютърна обработка на информацията за общинските имоти  ежемесечно се подава информация до дирекция "Управление на общинската собственост" за свободните нежилищни имоти с предложение за настаняване или търг, а до отдел "Общински жилища и жилищна политика" за свободните жилища по видове.

            Планираната субсидия - 2010 г. за предприятието е в размер на 1 602 000 лв. Отчитаме 1 601 970 лв. разходи за издръжка на дейността ни.

 Изпълнението  е 100 %.

            Реализираните приходи от наеми към 30.11. 2010 г. възлизат на 2 650 728 лв. Планът за отчетния период е 2 749 000 лв.

 Изпълнението на приходите е 96.4 %.

Отчетеното неизпълнение от 3,6 % се дължи на негативните последици от икономическата криза, която принуди наематели, спечелили общински обекти на търг да се откажат от тях, поради невъзможност да заплащат определения месечен наем.

            През 2010г. са  заведени  16 ч.гр.съдебни дела  за временни обекти  по §17 от ЗУТ , 12 ч.гр.дела.за нежилищни имоти , 12 административни дела пред АС за общински жилища и 20 изпълнителни дела като от съдия изпълнител са преведени 67 310.97 лв.

Извършени са 22 принудителни изваждания на неизрядни общински наематели, ползващи общински жилища.

ОП " Общински   имоти" - Бургас извършва дейности по поддръжка и управление на жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост, както следва:

 

I.

НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

 

312

 

 

 

 

-

за отдаване под наем

 

 

138

 

 

 

 

-

предоставени на държ.структури /по ЗДБРБ/

36

 

 

 

 

-

предоставени на звена на издръжка на общ.бюджет

38

 

 

 

 

 

/в т.ч. детски градини - 16 броя/

 

 

 

 

 

 

-

предоставени на обществени и НПО по ЗЮЛНЦ

30

 

 

 

 

-

клубна база на политическите партии

19

 

 

 

 

-

клубове на пенсионери

 

 

12

 

 

 

 

-

съсобствени, с неизяснена собственост, негодни за ползване

39

 

 

II.

ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

 

924

 

 

 

 

-

за настаняване на граждани с установени жилищни нужди

836

 

 

 

 

-

резервни жилища

 

42

 

 

 

 

-

ведомствени жилища

 

 

34

 

 

 

 

-

съсобствени и с неизяснена собственост

12

 

 

III.

ДВОРНИ МЕСТА

 

 

 

113

 

 

IV.

ТЕРЕНИ, ЗАЕТИ ОТ ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ ПО §17 ОТ ЗУТ

772

 

 

 

 

 

 

 

               ВС И Ч К О

2121

 

 

За  изтеклата година реализираните приходи и направени разходи свързани с описаните имоти са, както следва:

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

БРОЙ ИМОТИ

ПРИХОДИ

/ лева/

РАЗХОДИ

 / лева/

1.

Жилищни имоти

924

356 427

54 386

2.

Дворни места

113

35 260

-

3.

Нежилищни имоти

312

954 080

551 960

3.1.

Имоти, отдадени под наем

187

954 080

27 243

3.2.

Имоти,предоставени на държавни структури; звена на бюджетна издръжка;

клубове на пенсионера

 

125

 

-

 

90 239

3.3.

Административни сгради, детски градини, културни институции, съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Бургас

 

 

 

 

 

 

-

 

434 478

4.

Обекти по § 17 от ЗУТ /отм.чл.120 ал.4 от ППЗТСУ/

772

1 428 686

19 782

5.

Други общински такси

 

151 600

-

 

ВСИЧКО:

2121

2 926 053

626 128

През 2010 година дирекция Управление на Общинската Собственост е подготвила и входирала за разглеждане в Общинския съвет 75 докладни записки относно управление и разпореждане с общински имоти.

При планирани приходи от разпореждане с общинска собственост в размер на 3 100 хил. лв. до 31.12.2009 год. са постъпили 4 144 хил. лв.без ДДС.

Разпорежданията са както следва:

 • - За търгове за отдаване под наем на нежилищни обекти-общинска собственост са входирани 3 докладни записки за общо 38 имота.
 • - Придобити са чрез сделки 3 имота на - 1 за изграждане нa КПС за изпълнение на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води за кв. Ветрен-кв.Банево-в.з. Минерални бани и 2 имота за изпълнение на проект за отводняване на кв. Лозово и кв. Долно Езерово. Имотите са на обща стойност 129 400 лв.
 • - За прекратяване на съсобствеността в чрез продажба на миноритарната част на общината и продажба на общински терени върху които има построени сгради с отстъпено право на строеж върху държавна или общинска земя са входирани 41 докладни записки. Реализирани са постъпления за 218500 лв. без ДДС.
 • - По реда на §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС са входирани 4 докладни записки отнасящи се за 12 имота. По този ред е извършена 1 сделка за 9000 лв.
 • - За доброволна делба на съсобствени имоти е входирана 1 докладна записка за 2 имота. По този ред Община Бургас е придобила 2 имота с пазарна стойност 395800 лв. без ДДС
 • - Учредяване на право на строеж за изграждане на трафопостове на EVN са входирани 2 докладни записки за 2 имота.
 • - За учредяване на право на строеж на обекти, придобили траен градоустройствен статут са входирани 2 докладни записки за 1 имота.
 • - За продажба на общински нежилищни имоти чрез търг са входирани 6 докладни записки за 64 имота. От тях са разпоредени 16 имота. Останалите непродадени имоти ще бъдат включени в програмата за разпореждане с общинска собственост за 2011 г. Реализирани са постъпления в размер на 3506000 лв. без ДДС.
 • - За продажба на общински жилища е входирана 4 докладни записка за 4 жилища. Разпоредени са 4 жилища. Постъпилии са 200 000 лв. Без ДДС
 • - Започна разглеждането на преписки по §4 от ЗСПЗЗ. Извършени са огледи на имотите във в.з. "Боровете" и в.з. "До стопански двор", съставени са протоколите на комисиите и са внесени 8 докладни записки за приключване на 24 бр. преписки във в.з. "Боровете" и в.з. "До стопански двор" Продължава работата по установяване на правата на собственост и подготовката на докладни записки за приключване на процедурите.

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти за общинска собственост. За 2010 година са съставени 265 акта за общинска собственост. За всеки имот се съставя досие и се завежда в регистъра на общинската собственост.

Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти.  Във връзка с последните промени в нормативната уредба се актуализира софтуера за съставяне на актове за общинска собственост, като целта е да се конвертира информацията от старите системи,  където е невъзможно да се пресъставят актовете за общинска собственост  за да станат достъпни в електронен вид.

ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи"

През изминалата година на територията на Община Бургас, бяха изградени :

            1..Многофункционален спортен комплекс в к-с "Изгрев",  с обслужваща сграда на два етажа съобразена с капацитета на комплекса разполагаща със съблекални, бани, административна част, заведение и две зали за обща физическа подготовка и лекарски кабинет. Специализираните спортни настилки и спортното оборудване, отговарят на всички съвременни изисквания на съответните федерации и условия за безопасност.

2. Плувен басейн в Приморски парк, единственият открит басейн на територията на гр. Бургас. Към басейна има изградена обслужваща сграда и газова отоплителна инсталация за подгряване на водата, с цел по - дълго ползване на открития басейн за задоволяване нуждите на граждани на община Бургас и на спортните клубове, тъй като на плувния басейн  тренират предимно деца .

3. Спортна площадка "Елин Пелин", к-с Меден Рудник, - футболно игрище с изкуствена настилка, изградено  в най - големия спортен комплекс на гр. Бургас.

4. Ремонтираха се и много съществуващи спортни площадки, който бяха не използваеми и дори опасни за употреба.

Приходи от спортни обекти:

2009г. -                            213 355 лв.

2010г. до 31.11 2010г. -  310 243 лв.

Паркинги и гаражи

 • 1. Синя Зона

            На 01.09.2010г. беше въведена в експлоатация "Синята Зона", след въвеждането й се наблюдава контрол и организираност при паркирането в ЦГЧ. Услугата паркиране вече е достъпна и удобна за всички жители на града, а не лукс. На първия етап бяха въведени 584 бр. места. от тях 457(Синя зона); 65 сл.абонамент; 28 инвалидни; 34бр. таксиметрови автомобили. На  втори етап предстои да бъдат пуснати в експлоатация : 1336 бр. места. от тях 1275(Синя зона); 18 сл. абонамент ;30 инвалидни ;13бр. таксиметрови автомобили.

Средно приходи на ден 2 403 лв.( включени са и приходите от сл. Абонамент, стикери и скоби)

Приходи "Синя зона" от 01.09.2010г. до 31.11.10г. -  116 741 лв.

 • 2. Паяци

Община Бургас закупи три специализирани автомобила за репатриране  Репатриращите автомобили през 2010г. летния сезон работиха с удължено работното време на  от 07:00  до 11:00 часа, с  цел облекчаване на трафика. Постигнатите резултати: спазване на пътна маркировка, ред при паркирането, по - малко паркирани автомобили върху тротоари.

Приходи от "Паяци" - 2009 г.                     -  356 327 лв.

                                       2010г. до 31.11.10. -  451 521 лв.

Приходи ОП "СИПГ" : 2009 г.                   -   1 863 441, 70 лв.

2010г -  30.11.2010г.                                     -    1 889 647, 54 лв.

 

ІІ. "СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

1. Категоризация.     

Приходите от категоризация на туристически обекти са в размер на 47 692лв.  Категоризирани са 98 бр. обекти. Извършени 103 бр. промени в категоризирани туристически обекти, 25 бр. прекратени категоризации и направени 2 отказа от категоризация. От инспекторите в отдела са извършени 93 бр. проверки на място по туристическите обекти, като за установените нарушения са съставени актове.

2. Туристическа такса.

Приходите от туристическа такса за периода 01.01.2010-30.11.2010 г. са в размер на 375 903 лв., което е завишение спрямо същия период на 2009г. с 19%. Общ брой туристи реализирали нощувки на територията на Община Бургас за периода 01.01.2010-30.11.2010г. е 93 260бр. Чуждестранни туристи, нощували в гр. Бургас през периода 01.01.2010-30.11.2010г. са 24 539. Най- голям ръст е отчетен при туристи от Русия - 4 836 (19,7%); Великобритания - 1767 (7,2%); Германия - 1 695 (6,9%) и др.

            3. Транспорт

За 2010г. от страна на Община Бургас са осигурени финансови средства за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани в размер на 033 176лв., като от  услугата са се ползвали общо 165 413 души.

Осигурени са финансови средства в размер на 268 755, 80 лв. - за социални разходи за общинска дейност "Превоз на трудно подвижни лица"  и "Превоз на деца и младежи с увреждания". От услугата са се възползвали средно месечно 1575  трудно подвижни лица и 712 деца и младежи с увреждания.

Приходи от разрешителни за таксиметрова дейност и съгласуване на маршрутни разписания в размер на 57 120 лв., като са издадени 745 броя разрешителни за таксиметрова дейност и съгласувани 12 броя маршрутни разписания.

По инициатива на Община Бургас периодично са извършвани съвместни проверки със служители на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", свързани с извършване на таксиметров превоз на пътници и фирми обслужващи вътрешно градския транспорт.

През 2010 година след решение на Общински съвет Община Бургас сключи договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирките на градския транспорт на територията на град Бургас. Съгласно договора за концесия се извърши подмяна на съществуващите спирки с нови и изграждане на прилежащата инфраструктура с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт.

            4. Реклама.

            Действащите към момента (28.12.2010г.) разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи са 447 броя, като през 2010г. са издадени 189 броя и прекратени 23 бр. разрешения. Приходите от рекламна дейност са в размер на 1 098 648 лв., от които: месечни такси за 2010г., в размер на  1 063 546лв.; административни такси за издаване на разрешения за поставяне, в размер на 7560 лв., административни такси за разглеждане на заявления от Комисията по реклама и Експертен съвет по устройство на територията, в размер на 18 865 лв., обезщетения за ползване на общински терен с рекламна цел, без издадено разрешение за поставяне на РИЕ 8 677лв.

През 2010г., в резултат на предприети процедури по принудително премахване от страна на общинска администрация са демонтирани над 95 % от РИЕ тип "Пиза" и РИЕ тип "Ракета" без издадено разрешение за поставяне, както и такива с изтекъл срок на действие или с дължими  две или повече месечни такси. На фирмите с висок размер на задължения са съставени АУПОВ.

По предложение на дирекция "Икономика и стопански дейности", в схемата за поставяне на РИЕ в имоти общинска собственост, се добавиха нови позиции в кв. Банево; кв. Ветрен; кв. Сарафово; кв. Крайморие, с цел задоволяване интересите на участниците в рекламния бизнес и увеличаване приходите в общинската хазна от рекламна дейност.

През 2010г. Контролен блок към отдел "Стопански дейности" са извършили 197 броя проверки по ЗТ, ЗЗП и Наредбата за РИДТОБ.. Съставени са 36 броя АУАН. За констатирани нарушения, които не са от правомощията на общинска администрация са сезирани съответните  компетентни институции.

ІІІ . "ТУРИЗЪМ"

Туристически информационен център

През 2010 година отдел "Туризъм" проведе следните мероприятия:

 • 1. Балкански кулинарен конкурс
 • 2. Киноложка изложба
 • 3. Откриване на ТИЦ Летище
 • 4. Участия в международни и национални изложения - Румъния, София, Велико Търново, Сърбия
 • 5. Архитектурно художествено светодиодно осветление на общински обекти:

- кв. Сарафово

- бул. Стефан Стамболов

- Исторически музей - град Бургас

- Бункера в Морската градина

 • 6. Изработка и монтаж на пилони за знамена
 • 7. Изработване и монтаж на обемен светещ надпис и герб на Община Бургас
 • 8. Изработка, монтаж и поддръжка на информационни табели за туристически обекти.
 • 9. Ретираж на рекламни материали - каталози, ключодържатели, магнити, химикали, портмонета, рекламни торбички
 • 10. Отпечатване на рекламни листовки
 • 11. Изготвяне на презентационен диск за Бургас и региона
 • 12. Ретираж на Илюстрован туристически пътеводител
 • 13. Изработка, демонтаж и монтаж на знамена
 • 14. Провеждане на Заседания на Консултативен съвет по туризъм
 • 15. Ежемесечни проверки по хотели за реализирани нощувки

ІV. МОРСКА ПОЛИТИКА

Създаденият "Обществен съвет по морска политика" работи активно за ролята на Община Бургас в  интегрираната европейска морска политика и подпомага провеждането на обединена морска политика в гр.Бургас. Основна цел е създаване на условия за устойчиво развитие на морските сектори и крайбрежните райони.

Представител на Община Бургас в "Обществен съвет по морска политика" участва в:

- в разработване на цялостна концепция за организация на дейностите по морско търсене и спасяване в българския морски отговорен район за търсене и спасяване, съгласно Заповед № РД-08-8 от 11.01.2010 г. на МТИТС;

            - в семинар в гр. Варна за промяна на системата за разделно движение и одобрението и от IMO. В последствие в Бургас се проведе обсъждане на новите схеми с представители на гранична полиция, Морска администрация, Пилотска служба и други заинтересовани организации;

            - участие в международната конференция E Maritime Black Sea 2010 - гр. Варна, на която се разгледаха основно следните въпроси:               1.Европейска политика за развитие на E Navigation, E Мaritime, E Freight               2.Европейска практика - примери   за успешно организиране и функциониране на Port Community Single Window и  Port Community Systems

               3.Регионално пристанищно развитие - модернизация на инфраструктурата, на морските връзки /морски магистрали  и морските комуникационни системи

   - участие в конференция на тема: "Морската и речна индустрия - един от основните национални приоритети на България.

   Състоя се работна среща с делегациите на спедиторски асоциации от Казахстан, Киргистан и Узбекистан.

   Пристанище Бургас, като част от Транс Европейския транспортен коридор №8 и неговото продължение на изток, където прераства в ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа - Кавказ - Азия) има важно значение за овладяването на развиващите се потенциални пазари на източния бряг на Черно море и страните от Централна Азия. Стратегическото положение на "Пристанище Бургас" ЕАД и започналата процедура по реализация на проекта "Супер Бургас", който е и с интермодална насоченост (водно - железопътна и авто - транспортна връзка) очертава параметрите на търговското сътрудничество - възможността за транзитиране на товари от и за Европейския съюз през порта.

Изготвен е сравнителен анализ за мястото на Община Бургас в Европейската транспортна схема.

 

ДЕЙНОСТ В СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА  НА ОБЩИНА БУРГАС  ЗА 2010 ГОДИНА

 

               КМЕТСТВО ТВЪРДИЦА

1. Основен ремонт на пътя ж.к. Меден рудник - с. Твърдица;

2. Основен ремонт на сградата на кметството - заливане на плоча;

3. Поставяне на 30 бр. осветителни тела за улично осветление;

4. Продължава изграждането на православен храм "Рождество Богородично", като се направи покрива и се постави мазилка;

5. Проектиране паметник на олимпийския шампион Никола Станчев;

6. Изградено градинско пространство за паметника с осветление;

7. Частична смяна на дограма на ЦДГ "Ракета";

8. Премахване на опасна сграда в центъра на селото;

9. Изготвяне проект за водоснабдяване от язовир "Ясна поляна" на с. Твърдица.

 

               КМЕТСТВО ДИМЧЕВО

1.      Почистване и одълбаване на дере, намиращо се в кв.19 по плана на с. Димчево;

2.      Изграждане на  8 бр. джобове за сметосъбирането на ул. "Десета" и ул. "Втора" от главния път, преминаващ през селото;

3.      Чакълиране на ул. "Край село" и ул. "Дванадесета";

4.      Почистване на гробищния парк;

5.      Ремонт и кърпежи, пътна маркировка по улиците на селото;

6.      Извършване ремонт на част от покрива на сградата на кметството;

7. Организиране мероприятия, свързани с обичаите и традициите на с. Димчево.

               КМЕТСТВО МАРИНКА        

1.      Продължава работата по реализиране на канализацията на с. Маринка;

2.      Възложена актуализация на съществуващия проект за подобряване на водоснабдяването  във връзка с бъдещо разрастване на селото. През 2011 г. ще се търсят средства за изграждането му от надлеза  на спирка "Граничар" до водоема в лозята. За осъществяването на проекта ще се изгради  и нова   помпена  станция.

3.      Изградена детска площадка през м. август, като част от  проекта за селищния парк.

4.      Частично изкърпване на уличната мрежа, като фрезования материал бе вложен по ул. "Стефан  Караджа";

5.      Изграждане на джобове за контейнерите, по  тротоарите на главната улица "Михаил Герджиков";

6.      Извършени превантивни дейности по отношение на бедствията и  авариите в района на двата моста на реката, чрез почистване и удълбаване на  речното корито;

7.      Ремонтиран спирателен кран на язовира и  поставена предпазна решетка на шахтата през месец  декември;

8.      Започнато изграждане на футболно игрище за децата до парка, чрез подравняване и изораване на терена,  като етап на  подготовка за  засяване с тревна смеска през пролетта на 2011 г.

9.      Очаква се издаване на строително разрешение  за стартиране  изграждането на здравната служба. Проведен конкурс за избор на строителна фирма и е извършен авансов превод;

10.  Във  връзка с плана за разширение на регулацията на селото през м. декември е  проведено обществено обсъждане на четири влезли в регулацията квартали  - кв.4, кв. 20, кв. 40 и кв. 44;

11.  Почистване на гробищния парк и окосяване на тревата по обслужващите  алеи;

12.  Периодично почистване на селищния  парк, извършено окопаване  и варосване на  дърветата, отремонтиране на   счупените  пейки, окосяване на тревата;

13.  Периодично се  извършват   ремонтни работи по  уличното осветление;

14.  Съвместно  с БЧК оказана парична  помощ  и  хранителни продукти на  една  онкоболна жена. Периодично раздаване на предоставени хранителни продукти за социално слабите  жители;

15.  Оказване на помощ при кризисни  ситуации на  екипа на социалния  патронаж за доставяне храна  на самотните  и възрастни хора;

16.  Разкрити са две работни места към кметството - за обща работа по хигиенизиране на  селото и  поддържане  на  общинската собственост;

17.  Проведен празника на селото на  17 Юли - ,,Св. Марина"  с празнична самодейна  програма, поздравителен концерт  и  състезание  по  мото-крос с  награден фонд.

18.  Направена  светеща  коледна украса  по  главната улица и пред кметството;

19.  Организиране на  коледни  и новогодишни тържества съвместно с  читалището  тържество  за  децата до  7 години  с раздаване на подаръци, посрещане на коледари  пред кметството. Провеждане на новогодишно тържество в Новогодишната нощ пред кметството   с  музика  и заря.

20.  Административно обслужване е на високо ниво, осигурена е нова офис-техника и от  осем години  няма постъпило  оплакване за качеството на обслужване.

               КМЕТСТВО ГР. БЪЛГАРОВО

 

         През отчетния период декември 2009 до декември 2010 година усилията на кметството бяха насочени към традиционни дейности - ремонт на улично осветление, отводняване на дворове и къщи, почистване на дерета от отпадъци и храсти, уширяване на пътища и дерета, отремонтиране на тротоари и пътни настилки, улична маркировка, поставяне на пътни знаци и указателни табели, но освен това:

 

1. По обект Канализационна система е стартирала процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Осигурено е финансиране. Предстои изграждане на главни колектори с дължина около 2000  метра.

2. Направен е основен ремонт на сградата на пенсионерския клуб. Изградени са нов покрив и нова дограма. Облагороден е района около клуба.

3. Ремонт на здравната служба. Подмяна на дограма, основен ремонт, боядисване  и подмяна на водопроводната и канализационна система.

4. Ремонт на покрива на училище "Васил Левски", подмяна на керемиди и конструкция, смяна на дограма.

5. В читалище "Съгласие" по програма "Глобални библиотеки" са доставени 6 компютъра, прожекционен апарат и принтер.

6. Благоустрояване на градския парк, изграждане на плочници, алеи, парково осветление,  затревяване и засаждане на дървета.

7. Смяна на керемидите и препокриване на Църква "Свети Атанасий". Подготовка за отливане на бетонова плоча над основите на помощната сграда в двора на църквата

8. Привличане на инвеститори - Електрауиндс Белгия. С решение на Общински съвет гр.Бургас се дава разрешение за строеж на ветроенергиен парк от 72 турбини, 16 от които в землището на гр. Българово. Планирано започване на строителството месец юни. Очаквани работни места 200 човека.

 

               КМЕТСТВО БРЯСТОВЕЦ

 

1. Изготвяне на проект на общински път с. Рудник - с. Брястовец;

2. Реализиране на два проекта по ПЧП :

2.1. Ремонт на оградата на парк-паметника, полагане на тротоарни плочки на алеите и гумени плоскости под люлките на детската площадка;

2.2. Полагане на тротоарни плочки на ул. "Трета" - 180 м.;

3. Подмяна на дограмата на здравната служба, вътрешно боядисване и обзавеждане;

4. Изграждане път - 200 м. във вилна зона "Пръсницата";

5. Поставяне на мантинели -  40 м;

6. Поставяне на информационно табло до магазин за хранителни стоки;

7. Боядисване на мостово съоръжение, намиращо се в средата на селото и поставяне на знак пред него;

8. Прокопаване на канал в дерето зад кметството с цел предпазване на двата каптажа за питейна вода;

9. Подмяна на 200 м. тръби по ул. "Осемнадесета";

10. Кърпежи по път с. Рудник - с. Брястовец;

11. Поставяне на нови 6 бр. осветителни тела на улични стълбове;

12. През месец март е извършено почистване на нерегламентирани отпадъци от три сметища на територията на кметство Брястовец;

13. Извърши се почистване на отпадъци от двете страни на общински път с. Рудник-с. Брястовец и с. Брястовец - с. Изворище;

14. През месец юли е извършено окосяване на тревните площи в парк-паметника, площада, пред църквата, около кметството и по централната улица;

15. През м. юни е извършено ръчно почистване на дерето зад кметството;

16. Организирано отрязването на топола, застрашаваща при евентуално падане сградата на кметството и ел. проводник;

17. Учреден и обзаведен пенсионерски клуб;

18. През месец май организиран и проведен празника на село Брястовец.

 

КМЕТСТВО ЧЕРНО МОРЕ

 

1. Подмяна и ремонт на канализация, смяна на дограма, частичен ремонт и осветление на спортна площадка, ремонт на салон за културни мероприятия на ОУ "Христо Ботев";

2. Изграждане на ограда на ОДЗ "Калинка";

3. Разширяване и чакълиране на ул. "Н. Лъсков";

4. Почистване и чакълиране на основната алея на гробищен парк ;

5. Почистване на двете дерета и прокопаване на отводнителен канал между ТПК "Вая" и кучкарника, изграждане на втори канал - продължение на основния открит отводнителен канал - 1500 м.;

6. Ликвидиране на опасни останки от бившия ТЕЦ;

7. Изграждане на гърбици на ул. "Ат. Буров", ул. "Ст. Караджа" и ул. "Градинарска" с отводнителна цел;

8. Частичен ремонт и асфалтиране на дупки по ул. "Дунав" и ул. "Ст. Караджа"

9. Културна дейност: организиране на Великденска изложба и обичай "Лазаруване"; отбелязване на 1-ви май с концерт; празник на селото - Деня на миньора - концерт, колоездачни състезания; Никулденска изложба; Коледни празници - изложба на сурвакници, коледни краваи, детски рисунки, празнична програма; обичай "Коледуване";

10. Извършени административни услуги:

- удостоверения за наследници - 135 бр.;

- удостоверения за семейно положение - 53 бр.;

- удостоверения за родствени връзки - 75 бр.;

- удостоверения за идентичност на имена - 35 бр.;

- удостоверения за вписване в картотечния регистър - 21 бр.;

- удостоверения за настоящ адрес - 15 бр.;

- удостоверения за постоянен адрес - 5 бр.;

- заявления за постоянен адрес - 77 бр.;

- адресни карти - 30 бр.;

- получени и връчени призовки - 297 бр.;

- съставени Актове за смърт - 29 бр.;

- съставени Актове за граждански брак - 3 бр.;

- нотариална заверка - 130 бр.

 

КМЕТСТВО РУДНИК

 

1. Частично асфалтиране на ул. "Н. Лъсков" и ул. "Г. Бенковски", кърпеж на дупки по ул. "Ж. Карамфилова", ул. "Й. Николова" и ул. "Кирил и Методий"

2. Културна дейност: отбелязване Деня на родилната помощ; Великденска изложба и концерт; Концерт на самодейните състави от с. Рудник; отбелязване Деня на детето - Празник на близнаците; Втори национален конкурс за надсвирване с кавал "Н. Ганчев"; Празник на с. Рудник; Никулденска изложба, обичай "Коледуване"

3. Извършени административни услуги:

- удостоверения за наследници - 160 бр.;

- удостоверения за семейно положение - 106 бр.;

- удостоверения за родствени връзки - 19 бр.;

- удостоверения за идентичност на имена - 36 бр.;

- удостоверения за вписване в картотечния регистър - 19 бр.;

- удостоверения за настоящ адрес - 6 бр.;

- удостоверения за постоянен адрес - 4 бр.;

- заявления за постоянен адрес - 168 бр.;

- адресни карти - 62 бр.;

- получени и връчени призовки - 427 бр.;

- съставени Актове за смърт - 35 бр.;

- съставени Актове за граждански брак - 11 бр.;

 нотариална заверка - 316 бр.

 

КМЕТСТВО РАВНЕЦ

 

1. Почистване на коритата на река "Чукарлийка" и малката река;

2. Почистване на канавките на ул."Камчия";

3. Прокопаване на отводнителен канал по южния скат;

4. Ремонт на улично осветление;

5. Ремонт на ЗУ /основен ремонт на лекарски кабинет/;

6. Ремонт на ОУ - подмяна на дограма;

7. Ремонт на ЦДГ - подмяна на дограма.

 

КМЕТСТВО ИЗВОРИЩЕ

 

1. Завършване реконструкция на част от пътя  с. Банево - с. Изворище;

2. Направа на асфалтов кърпеж на друга част от пътя с. Банево - с. Изворище на стойност 100 хил.лв.;

3. Ремонт и направа на ограда на гробищен парк;

4. Почистване на дере в с. Изворище;

5. Честване празника на село Изворище - 01. ноември.

 

КМЕТСТВО ДРАГАНОВО

              

1. Осигурено водоснабдяването на с. Драганово от деривация Камчия;

2. Кърпежни ремонти по пътя с. Драганово - с. Брястовец;

3. Организиране поддържането на чистотата в селото;

4. Текущ ремонт на сградата на кметството - външно боядисване и изграждане на вътрешен санитарен възел.

 

КМЕТСТВО ИЗВОР

 

1. Ремонт на язовирна стена;

2. Почистване на гробищен парк;

3. Поддръжка, ремонт и подмяна на тела за улично осветление;

4. Запушване на дупки по главните артерии, по които се движи извънградския транспорт;

5. Насипване пътя към параклис "Св. Илия" с фрезован материал;

6. Почистване на сметището и обособяване на площадка за строителни материали;

7. Почистване на улиците от паднал сняг.

 

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО БРАТОВО

 

1. Асфалтиране на ул. "Москва", ул. "Тракия" и ул. "Първи май";

2. Извършени административни услуги:

- нотариални заверки - 14 бр.,

- удостоверения за наследници - 19 бр.,

- адресни регистрации - 3 бр. и др.

3. Организиране на културни мероприятия - празнуване на Бабин ден и празника на селото и църквата, организиране на екскурзии с Клуб на пенсионера "Тракия", украсяване на Новогодишната елха, празнуване на Коледни и Новогодишни празници.

 

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО МИРОЛЮБОВО

 

1. Почистване на гробищен парк;

2. Изрязване на дървета, храсти и косене на трева;

3. Поддържане на уличното осветление;

4. Извършени административни услуги - нотариални заверки, удостоверения за наследници, адресни регистрации и др.

 

Представям на Вашето внимание и на основание чл.76 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас, отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко да общинската администрация от заседанията, проведени през второто полугодие на 2010 г., както следва:

Протокол № 36

от заседанието на 22 и 27.07.2010 година

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за предоставяне в собственост от страна на държавата на имот - държавна собственост находящ се в землището на с. Рудник - Черно море.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на Кмета на Община Бургас да поиска от Министерския съвет на Република България , чрез Областния управител на Бургаска област, да приеме решение за предоставяне в собственост на ОбщинаБургас поземлен имот № 000255 по Картата на възстановената собственост на землището на с. Рудник-Черно море.

Изпратени са писма и получени отговори от Министерството на икономиката и енергетиката относно собствеността на сградите в имота. Сградите са премахнати. Тече процедура по прехвърляне на собствеността на терена.

35. Докладна записка от групата на общинските съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Подобряване организацията на движението и предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия (ПТП) на територията на кв. Ветрен.

РЕШЕНИЕ:

Задължава общинската администрация да предвиди средства в бюджета на Община Бургас за 2011 год. необходими за изграждане на светофарна уредба в кв. Ветрен на кръстовището образувано от пресичането на ГП I-6 и пътя за Бургаски минерални бани.

Обектът е включен в проекто-бюджета за 2011г.

36. Докладна записка от група общински съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Подобряване безопасността на движението на път I-9, в района на разклонението за сервиз "Ситроен" с оглед предотвратяване на тежки пътно-транспортни произшествия (ПТП).

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация да предвиди необходимите средства в бюджет 2011 г., за проектиране и изграждане на мантинела (стоманена предпазна ограда) на път I-9, посока от гр. Бургас за кв. Сарафово, в района на разклонението за сервиз "Ситроен".

Предвидено е да се съгласува с АПИ и да се възложи на фирмата отговаряща за текущата поддръжка на пътна маркировка и сигнализация в района при разработване Бюджет 2011 г.

37. Докладна записка от Роза Арсова Желева - общ. Съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Възстановяване на парк "Росенец" и връщане на привлекателността му за гражданите и гостите на Община Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1. Да се ограничи достъпа на МПС до зелените площи на парка.

2. Да се задължи Общинска администрация да изготви цялостен проект за възстановяване на парк "Росенец" и да кандидатства пред Европейските програми за финансирането му.

3. Да се включи в капиталова програма 2011 г. Обект "Лесоустройствен проект на Лесопарк Росенец" - Община Бургас със стойност за проектиране.

4. Да се създаде система за контрол и санкциониране на гражданите, замърсяващи парк "Росенец .

Обектът е включен в проекто-бюджета за 2011г. при разработване Бюджет 2011 г.

38. Докладна записка от група общински съветници "Независими" относно: Предотвратяване на пътно-транспортни произшествия на пътя Бургас-Созопол.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на Общинска администрация да отправи искане до компетентните държавни органи във възможно най-кратки срокове да се предприемат всички необходими и законоустановени действия за създаване на условия за безопасно пресичане на пътя Бургас-Созопол в участъка на спирка "Пода" от пешеходци.

Отправено е питане до Областно пътно управление. Загражденията не могат да се премахнат, тъй като това е в противоречие с правилата за движение на пътища от този клас. В проекто-бюджета за 2011г. е предвидено да се проектира пешеходен надлез за преминаване на пътниците.

Протокол № 37 от заседанието на 23.08.2010 година

3. Докладна записка от група общински съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Промяна на движение на ППС по Т - образното кръстовище при улиците "Димитър Димов" и "Константин Величков" и У - образното кръстовище при ул. "Димитър Димов" и локалната улица водеща до северния плаж.

РЕШЕНИЕ:

Да се предприемат необходимите действия от компетентните органи на Община-Бургас за проектиране и изграждане на кръгово кръстовище или светофарно регулирано кръстовище при улиците "Димитър Димов" и "Константин Величков" , с връзка за транспортно обслужване на тези райони, с продължение на ул." К.Величков" до улицата водеща до северния плаж.

През 2010г. е изготвен идеен инв.проект в два варианта. През 2011г. ще се изготви работен проект и ще се премине към изпълнието му.

4. Докладна записка от група общински съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Изграждане на пешеходна пътека и изкуствени неравности пред бл. 72 в к-с П. Р. Славейков.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация в Община Бургас да изгради пешеходна пътека и изкуствени неравности пред бл.72 в ж.к."Славейков", гр.Бургас.

Решението е изпълнено.

6. Докладна записка от група общински съветници "Независими" относно: Изграждане на съоръжение за преминаване на хора с увреждания и на детски колички.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на Общинска администрация във възможно най-кратки срокове да предприеме всички необходими и законоустановени действия за изграждане на необходимите съоръжения за преминаване на лица с увреждания и на детски колички през подлеза на бул. "Стефан Стамболов" разположен до бл. 55, ж. к. "Славейков".

Обектът е включен в проекто-бюджета за 2011г. за проектиране и изпълнение.

7. Докладна записка от група общински съветници на "Независими" относно: Обезопасяване на детска площадка.

РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Общинска администрация във възможно най-кратки срокове да предприеме всички необходими и законоустановени действия за обновяване на оборудването и за преустановяване на възможността за преминаване на автомобили през детска площадка, разположена зад бл. 136 в ж. к. "Меден рудник".

2.Необходимите средства в размер на 14 814.79 лева да се осигурят при актуализацията на бюджета.

Детската площадка е ремонтирана в периода декември 2010г. Предстои внасяне на ударопоглъщаща настилка под детски сторъжения, но поради технологични изисквания за полагане, ще бъде изпълнена след повишаване на средните денонощни температури. Протокол № 38 от заседанието на 23.09 и 24.09.2010 година.

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Въвеждане в Община Бургас на задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст, от учебната 2010/2011 година.

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие Община Бургас да бъде включена в проекта за поетапно въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година.

2. Задължава Кмета на Община Бургас да направи съответните постъпки в Министерството на образованието, младежта и науката за включването на Община Бургас в проекта за поетапно въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година.

Решението е изпълнено. От учебната 2010/2011г. 5 годишните са на задължителна подготовка и финансирането на обучението е държавно делигирана дейност.

8. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас относно: I. Съществуването на паралелки в прогимназиална и гимназиална степен за учебната 2010/2011 година в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба №7 от 29.12.2000 година на МОМН.

II. Съществуването на 1 маломерна сурдопаралелка в VІ клас на ОУ "П. К.Яворов" - Бургас и 2 паралелки в помощно училище "Отец Паисий"-Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1.Разрешава за учебната 2010 / 2011 година съществуването на 47 самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум в 14 училища, съгласно Приложение 1, неразделна част от докладната записка.

2. Да се заложат в бюджет 2011 г. средства в размер на 206 795 лв. годишно от § 97-резерв , т."Съфинансиране" , за обезпечаване на учебния процес в посочените в Приложение 1 училища.

3.Задължава Кмета на Община Бургас да направи искане до Министъра на образованието, младежта и науката за разрешаване съществуването на: 1 паралелка за деца с увреден слух с 5 ученика в ОУ"П.К.Яворов"-Бургас през учебната 2010/2011 г. и 2 паралелки в Помощно училище "Отец Паисий"/1 пар. VІІ клс с 4 ученика и 1 паралелка в ІХ клас със 7 ученика / през учебната 2010/2011 година.

Решението е изпълнено. Паралелките са утвърдени с утвърждаването на Образец №1 за учебната 2010/2011 г.  от МОМН и в тях се обучават ученици.

37. Докладна записка от група общински съветници на "Независими" относно: Изграждане на паметник посветен на обявяването на Независимостта на България на 22.09.1908 г.

РЕШЕНИЕ:

I. На следващото заседание на Общинския съвет общинска администрация да представи:

1. Необходимата документация за отреждане на точното място в гр. Бургас за изграждане на паметник посветен на обявяването на Независимостта на България на 22.09.1908 г.;

2. Доклад за необходимите финансови средства за възлагане на проект за реализация ;

3. Конкурсна документация за възлагане на проектирането и изграждането на паметника.

II. Необходимите финансови средства за изграждане на паметник посветен на обявяването на Независимостта на България на 22.09.1908 г. да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2011 г.

В изпълнение на решението общинска администрация е входирала докладна записка  до Общински съвет № 08-00 03 295 от 08.10.2010 година за отреждане на място и ситуиране на паметника. С протокол №42 от 13.10.2010г., Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет е върнала докладната записка до общинска администрация с препоръки за допълнително проучване и обсъждане на предложението. С докладна записка № 08-00 03 437 от 05.11.2010 г. общинска администрация е входирала нова докладна записка за отреждане на място на паметника. С протокол №43 от 09.11.2010 година на Постоянната комисия по култура, образование, наука, вероизповедания и читалищна дейност връща докладната записка до общинска администрация за определяне на друго място за ситуиране Паметника на Независимостта. С писмо с № 08- 00 03723 от 12.01.2011г. общинска администрация отново е дала становище по отношение ситуирането на паметника, при разработване Бюджет 2011 г

38. Докладна записка от общинските съветници от ПП "АТАКА" относно: Проектиране и изграждане на Православен кръст на остров "Света Анастасия".

РЕШЕНИЕ:

1. Задължава общинска администрация след проучване и съгласуване с всички институции да проектира и изгради православен кръст на остров "Света Анастасия" .

2. Средствата да се заложат в бюджета на Община Бургас за 2011 година.

В момента сме в процедура по съгласуване със заинтересованите ведомства и експлоатационни дружества.

39. Докладна записка от общинските съветници от ПП "АТАКА" относно: Подобряване на движението в района на завод "Кроношпан".

РЕШЕНИЕ:

Да се възложи на Общинска Администрация и Дирекция "УКОРС" на Община Бургас да вземат необходимите мерки, като отстранят неправомерно спрелите и паркирали транспортни средства и освободят съответните ленти за нормално движение на останалите участници в движението.

На ул. "Одрин" е поставен пътен знак В-27, забраняващ престоя и паркирането, както и пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на пътно превозно средство, паркирано в нарушение на правилата за движение.

Служителите от дирекция "УКОРС" ежедневно извършват проверки на бул. "Проф. Яким Якимов" и ул. "Одрин", като при констатиране на нарушения, съставят АУАН. За периода 2010 г. - 2011 г. са съставени 31 броя АУАН за нарушение на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.5отНООРТОБ.

 

По Протокол № 40 от заседанието на 21.10 и 26.10.2010 година

37. Докладна записка от група общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Закупуване на специализирани уреди за водна рехабилитация на лица с увреждания и отклонение в здравния статус.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация в Община Бургас да включи в Бюджета за 2011 г. закупуването на десет броя уреди тип колела -хидроридер за вода.

Предвидено е при разработване на Бюджет 2011 г.

38. Докладна записка от група общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Отпускане на средства за извършване на ремонтни дейности в Пенсионерските клубове в кв. Долно Езерово и ж.к. Изгрев.

РЕШЕНИЕ:

Задължава администрацията на Община Бургас да предвиди в бюджета на ОП "Общински имоти" за 2011 г. сумата от 40 000 лева, необходими за извършване на ремонтни дейности в Пенсионерските клубове в кв. Долно Езерово и ж. к. "Изгрев".

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

39. Докладна записка от група общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Отпускане на средства за довършителни ремонти и благоустрояване на църквите в кварталите: Долно Езерово и Лозово.

РЕШЕНИЕ:

Задължава администрацията на Община Бургас да заложи в Капиталова програма 2011 год. средства за:

1. Довършителни ремонтни дейности - външно и вътрешно измазване, изграждане на купол и благоустрояване на района на църквата "Рождество Богородично" в кв. Долно Езерово, Община Бургас - 20 000 лв.

2. Довършване изграждането на църквата "Св. Георги Победоносец" в кв. Лозово - 20 000 лв.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

40. Докладна записка от група общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Отпускане на средства за благоустрояване пространството пред църквата "Св. Троица" в кв. Банево.

РЕШЕНИЕ:

Задължава администрацията на Община Бургас да заложи сумата от 20 000 лв. за благоустрояване пространството пред църквата "Св. Троица" в кв. Банево, капиталова програма 2011.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

41. Докладна записка от група общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Изграждане на мини футболни игрища в кв. Банево, кв. Лозово и с. Рудник, община Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Задължава администрацията на Община Бургас да заложи сумата от 60 000 лева за изграждане на мини футболни игрища в кв. Банево, кв. Лозово и с. Рудник, Община Бургас, в капиталовата програма за 2011 г.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

43. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП "АТАКА" относно: Обособяване на кът в Община Бургас с имената на почетните граждани на гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1. На подходящо място в сградата на Община Бургас да се обособи специален кът за почетна книга за почетните граждани на града ни и за какво са удостоени с това звание, която ще служи освен за информация и за своеобразна почит към тези хора и техните наследници.

2. В сайта на Община Бургас да се поместят техни снимки и кратка автобиография.

Цитираното решение не съдържа срок за изпълнение, но досега са установени голяма част от почетните граждани на града ни. Предстоят проучвания и в "Държавен архив" относно биографичните данни и професионалния и творчески път на лицата, като целта е до средата на 2011г. цялата събрана информация да се обобщи в подходящ вид /книга/ и да се обнародва и на интернет страницата на общината.

44. Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП "АТАКА" относно: Почистване на крайбрежната алея в района от Бургаски солници до кв.Сарафово, гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1.Задължава общинска администрация - Бургас да осигури сумата от 2000 лв. , от бюджета за поддръжка за 2010 год. , за извършване на почистване и ремонт на увредения участък от крайбрежната алея в района на Бургаски солници до кв.Сарафово и въвеждането в нормалния й вид.

2. Да се предвиди и почистване от края на плаж Северен до Солниците.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

 

По Протокол № 41  от заседанието на 18.11 и 23.11.2010 година

16. Докладна записка от Вълчо Чолаков общински съветник от ПП СДС относно: Предвиждане на средства по Бюджет 2011 за финансова подпомагане на процедури "ин витро".

РЕШЕНИЕ:

Общинска администрация да предвиди в бюджета за 2011 година на Община Бургас средства в размер до 200 000 лева за финансово подпомагане на процедури "ин витро".

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011г.

43. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Проектиране и изграждане на плувен басейн в СОУ "К. Петканов" в ж.к. Меден Рудник.

РЕШЕНИЕ:

Сумата от 160 000 / сто и шестдесет хиляди / лева да бъде заложена в "Капиталова програма 2011" на Община Бургас за проектиране и извършване на реконструкция на плувен басейн в СОУ " К. Петканов" в ж. к. "Меден Рудник".

Средствата са предвидени при разработване Бюджет 2011 г.

44. Докладна записка от група на общински съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Регулиране кръгово кръстовище с вертикална сигнализация - пътни знаци.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация да предприеме необходимите действия за монтирането на вертикална сигнализация - пътен знак Б3 "Път с предимство" на пътен възел в кв. Сарафово, летище Бургас кръстовище с кръговодвижение.

Предвидено да се възложи на фирмата изпълняваща текущото поддържане през  2011г.

45. Докладна записка от общински съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Изграждане на детска площадка с. Извор община Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Задължава общинска администрация да заложи сумата от 15 000 лв. за изграждане на детска площадка в с. Извор в Капиталовата програма на Община Бургас за 2011 г.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

46. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП "АТАКА" относно: Проектиране и изграждане на Вело алеи в Община Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Сумата от 10 000 лв. да се заложи в Капиталовата програма за 2011 г. на Община Бургас за проектиране на велоалея от кръстовище на път І-6 , кв. Ветрен , до кръгово кръстовище на Минерални бани.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

49. Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов - общински съветник от група "Независими" при Общински съвет - Бургас относно: Благоустрояване на градинките между бл.24 и бл.26 и бл.26 и бл.28 в ж.к. "Лазур".

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Общинската администрация да предприеме следните действия за благоустрояване на градинките между бл.24 и бл.26 и бл. 26 и бл. 28, ж. к. "Лазур" гр. Бургас, а именно:

2. Да бъде изпълнена процедура по промяна плана за регулация в обхвата на кварталите 32-33 и 31-34, съгласно задание и мотивирано предписание за изменение на ПРЗ и съгласно решение на ЕСУТ по Протокол № 32/03.11.2010 год.

След влизане в сила измението на ПУП-ПРЗ за обособените терени за благоустрояване и озеленяване да се изготвят инвестиционни проекти и се реализират предвидените с тях СМР .

Предвид значимия обхват на разработката, проектът да се включи като обект в Капиталовата програма за 2011 г. за изменение на ПРЗ, проектиране и реализиране на благоустрояването.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

51. Докладна записка от Селим Смаил Иса и Мехмед Хасан Катърджъолу - общински съветници от ДПС относно: Изграждане на футболно игрище в с. Драганово и мини футболно игрище в кв. Победа.

РЕШЕНИЕ:

Задължава администрацията на Община Бургас да проучи и заложи сумата от 20 000 лева за провеждане на процедура по изготвяне на ПУП и промяна предназначението на земеделски имот за изграждане на футболно

игрище в с. Драганово , както и за да заложи сумата от 20 000 лв. за изграждане на мини футболно игрище в кв. Победа , в Капиталовата програма за 2011 г. на Община Бургас.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

52. Докладна записка от общински съветници - БСДП относно: Жалба на живущите в бл. 242, ж.к. "Меден рудник", ул. "Въстаническа" в селото.

РЕШЕНИЕ:

В проекта за Капиталова програма 2011 год. да се включи обект "Проектиране и изграждане на детска площадка в кв.30, западно от бл.72, на територията на ж.к."Меден Рудник".

За реализиране на проекта , на база издаденото разрешение за строеж, да се проведе процедура по чл.57а от ЗУТ за премахване на разположените в терена гаражи.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

 

По Протокол № 43 от заседанието на 09.12 и 14.12.2010 година

2. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет относно: Предоставяне на КПС "Сарафово" за експлоатация и поддържане на "ВиК" ЕАД-Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи договор за безвъзмездно възлагане на експлоатацията и поддръжката на обект "Канална помпена станция - кв. Сарафово с тласкател до ПСОВ - гр. Поморие" на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас.

2. Определя срок на договора 18 месеца.

Договорът е сключен.

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Приемане на решение за отправяне на искане за предоставяне в собственост от страна на държавата на имот - държавна собственост находящ се в гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на Кмета на Община Бургас да поиска от Министерския съвет на Република България , чрез Областния управител на Бургаска област, да приеме решение за предоставяне в собственост на Община Бургас следният имот:

- Поземлен имот с площ по КК 365 кв.м. и идентификатор № 07079.610.437, идентичен с бивш парцел XIV в бивш квартал 44 по действащия към 1948 год. план на гр. Бургас, идентичен с УПИ X в кв. 50 по действащия план на гр. Бургас.

След влизане в сила на решенията на Общинския съвет от заседанието проведено на 09.12.2010 год. с продължение на 14.12.2010 год., се извършва подготовка на изискваните по закон писма, обосновки и документи за представяне в Областна администрация за продължаване на процедурата по чл. 54 от ЗДС.

36. Докладна записка от общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Проектиране на път в ПЗ "Север" гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Задължава общинска администрация да заложи сумата от 10 000 лв. за изготвяне на проектна документация за обслужващ път УПИ I-647 кв.11- ПЗ Север. Средствата да бъдат заложени в "Капиталова програма 2011".

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

37. Докладна записка от общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Отреждане на терен за проектиране и изграждане картинг писта в гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Задължава общинска администрация да отреди терен с размер 50 дка за проектиране и изграждане на картинг писта и картинг център за обществено ползване и за провеждане републикански и международни състезания.

Изследват се два терена в ПЗ "ЮГ". Изработването на ПУП е предвидено в капиталовата програма за 2011 год.

41. Докладна записка от Магдалена Събева Миткова - общински съветник от групата на БСП относно: Предвиждане на финансови средства в Бюджет 2011 за възстановяване на автоспирка и подслон на пътници № 1 - Каптаж по автолиния № 32.

РЕШЕНИЕ:

Да се предвиди в Общинския бюджет 2011 година на град Бургас финансови средства за възстановяване на спирката и отклонението на пътното платно в района Каптажа № 1 (автобусна линия № 32) в съответствие с техническите изисквания.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

43. Докладна записка от група общински съветници "Независими" относно: Възстановяване на осветлението на подлеза между ж.к. "Зорница" и ж.к. "Изгрев".

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на общинска администрация в срок от 4 /четири/ месеца да предприеме всички необходими действия за възстановяване на осветлението на подлеза между ж. к. "Зорница" и ж. к. "Изгрев".

2. Необходимите средства да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2011 г.

Средствата ще се предвидят при разработване Бюджет 2011 г.

 

               Уважаеми общински съветници,

 

               Изказвам своята искрена благодарност на всички Вас, независимо от политическа принадлежност, които допринесохте за успеха на общите ни усилия да направим живота в Бургас и цялата община по-хубав.

 

 

 

С уважение,

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас