Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Бургас за Мандат 2007-2011

Димитър Николов

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В края на 2007 г. встъпих в правомощията си като кмет на Община Бургас. През януари 2008 г. представих своята Програма за управление за срока на мандат 2007-2011г.

В края на мандат 2007-2011 г. представям пред вас отчет за изпълнение на програмата си.

За постигане приоритетите визирани в програмата, а именно:

 

І. Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене.

ІІ. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

ІІІ. Открито и динамично управление на Община Бургас.

ІV. Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, основана на знанието, която реализира местните потенциали и предимства.

V. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството

и  в изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Програмата за управление  на Община Бургас за периода 2008 - 2011г. екипът на Община Бургас, изпълни следните видове дейности по съответни дирекции и отдели, както следва:

 "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ЗА ПЕРИОДА 2007-2011Г.

В рамките на ресор "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"са дирекция "Бюджет и финанси", "Икономика и стопански дейности" и "Местни приходи от данъци, такси и реклама". С балансирания си бюджет и амбициозната си капиталова програма, Община Бургас се превърна в притегателен  център за туристите и най-добрия град за живеене за 2010г. В резултат на въведената строга финансова дисциплина, въпреки икономическата криза, Община        Бургас приключи 2009 и 2010г. без неразплатени задължения.

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", включва  отделите "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци" и "Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране", за посочения период отчита извършване на дейности, по видове:

Приход

За периода 01.01.2008г. - 30.06.2011г., Дирекция МПДТР отчита общо събрани местни данъци и такса битови отпадъци:

Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) - 30 079 100 лв.

Данък върху наследството (ДН) - 5 800 лв.

Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) - 31 493 163лв.

Данък върху превозните средства (ДПС) - 18 970 695лв.

Пътен данък (ПД) - 272 403лв.

Патент - 2 733 972лв.

Такса битови отпадъци (ТБО) - 62 051 079лв.

Данъкът при придобиване бележи спад след 2008г., поради намалелия обем от сделки, както и вследствие законодателните промени, свиващи кръга на облагаемите обекти при превозните средства. За компенсиране на намалените приходи от този данък се повишават приходите от данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства, като това се постига не следствие на увеличения в данъчните ставки, каквито  след 2009г. няма, а като повишаване ефективността на обслужване и осъществяваната контролно-ревизионна дейност. Патентния данък, преминал към общините от 2008г., въпреки предприетите действия за контрол, намалява, като особено значение имат и законодателните промени от 2010г. за задължителна регистрация по ЗДДС за търговците на тютюн и тютюневи изделия. Пътния данък е отменен от 2004г. и събраните суми, представляват остатъци от предходни години. Данък върху наследството практически не се събира, поради широкия кръг освободени лица и високия облагаем праг. Туристическият данък замени от 2011г. туристическата такса, но поради законодателната уредба за подаване на декларации и заплащане на изравнителни вноски едва в следващата година, то очакваните приходи ще постъпят в началото на 2012г.    

Административно обслужване на данъкоплатци

При приемането и обработката на декларации по Закона за местните данъци и такси, за периода от 01.01.2008г. до 30.06.2011г. общо приети декларации:

по чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия, от 01.01.2010г. и за нежилищни имоти на предприятия) - 50 170;

по чл.17 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите нежилищни имоти на предприятия, отпаднали от 01.07.2011г.) - 8 682;

по чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства) - 75 598;

по чл.61н (за облагане с патентен данък) - 12 524;

по чл.32 (наследство) чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други - 281;

по чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) - 2 026;

по чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране) - 12 939.

През периода се забелязва намаление в броя на приетите декларации. Увеличението на декларации по чл.14 през 2010г. е следствие на законодателните промени.

При издаването на документи общо извършените дейности са:

Удостоверения за данъчна оценка - 47 914;

Удостоверения за наличие и липса на задължения - 24 669;

Удостоверения за декларирани данни - 11 562.

Отбелязва се спад при удостоверенията за данъчна оценка, като причините са в намалелия обем на сделки. При удостоверенията за липса на задължения към общината се забелязва значително увеличение, поради изискването на този документ при записване на деца в детски ясли и детски градини, и за ползване на преференциална такса за синя зона, което също така води до заплащане от лицата на стари задължения.

 

 Контролно-ревизионни дейности

Контролно-ревизионната дейност първоначално е основно в извършване на ревизии, за които е необходимо процедурно време и отнемат по-голям човешки ресурс. Затова дейността се насочи и към издаването на актове за установяване на задължения по декларации, за които от 2008г. беше създадена програмна възможност за автоматизирано издаване. През 2009г. въз основа на информация от "Пътна полиция", засилено се изпратиха съобщения за недекларирани превозни средства. По предоставени данни от Агенция по вписвания и въз основа на удостоверения за въвеждане в експлоатация също се изисква от данъчно-задължените лица подаване на декларации. През 2010г. масово се извършиха проверки на гаражи към жилища, които се използват не по предназначение, а като магазини, ателиета, занаятчийски работилници и др. подобни обекти, които доведоха до множество доброволно подадени декларации от собствениците. От 2010г. стартираха и първите производства за налагане на обезпечителни мерки, съгласно новите правомощия на общинските администрации. Поради законодателните промени, уеднаквяващи реда за установяване на местни данъци и такси от 2011г. не се издават актове за установяване на публични общински вземания и ревизионните производства приключват с ревизионен акт. През 2010г. 10 от издадените АУПОВ са за такси по разрешения за поставяне на РИЕ, а съобразно посоченото изменение от 2011г. стартираха ревизионни производства за установяване на вземания от други общински такси (за разрешителни по чл.56 ЗУТ). Постепенно се увеличават предадените за принудително събиране на вземания, като от 2011г. освен на НАП преписки се предават и на частни съдебни изпълнители. 

 

 

Общи дейности

Ежегодно се разпращат съобщения за дължимия годишен данък и такса битови отпадъци, като за 2010 и 2011г. освен на физически лица за жилищни и нежилищни имоти и на предприятия за жилищни имоти, бяха разпратени и за нежилищни имоти на предприятия. По изготвени графици, чрез посещения на място се събират задължения от съставните селища на Община Бургас.

В изпълнение на препоръки в одитен доклад, от началото на месец март 2010г. в к-с "Меден рудник" беше открито изнесено работно място за касово заплащане на местни данъци.

От месец май 2011г. беше внедрен нов програмен продукт за администриране на местни данъци, който освен повишаване на ефективността на административното обслужване на гише, даде възможност за извършване на справки на сайта на община Бургас - в т.ч. не само за задължения, но и за подадени декларации и искания, за издадени наказателни постановления и плащания; увеличиха се възможностите за проследяване на задължения и за по-бързо издаване на покани за заплащането им.

Развитие

Развитието в дейността на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" като част от структурата на Община Бургас е в постоянно повишаване ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите. При повишаване удовлетвореността на хората от предлаганото административно обслужване, ще се стимулира доброволното заплащане на дължимите данъци и такси. Подобряването на обслужването ще се постигне чрез оптимизиране на процесите, което е свързано и с опростяване на декларациите (правомощие на министъра на финансите); по-пълно прилагане на принципите на служебното начало, най-вече при събирането на доказателства, което все повече ще се постига чрез обмен на данни между институциите; развитие в областта на предлагане на електронни услуги; предоставяне на информация, в т.ч. и чрез медиите за срокове за подаване на декларации и за заплащане на задълженията.

Както към дейности за насърчаване на доброволното изпълнение, дирекцията ще продължи целенасочено да осъществява дейности на контрол и предприемане на принудителни мерки към данъкоплатци, които не спазват своите данъчни задължения. Развитието в тези области е в засилване обмена на информация с институциите; автоматизиране процесите по предварително установяване на задължения и съставяне на съобщения и покани, на база на предоставената в електронен вид информация; увеличаване на действията по обезпечаване на вземания, като се прилагат мерки, които пряко да водят до събиране.

Постигането на така поставените цели, е в пряка и непосредствена връзка със сътрудничеството с институциите, и особено с достъпът до информация. От една страна редовното получаване на данни за придобити имоти и превозни средства, от друга - предоставянето от дирекцията на информация на частни съдебни изпълнители, НАП и т.н.

Не на последно място перспективите за развитие на дирекцията са свързани с оптимизиране на работната среда - повишаване функционалността на помещенията; осигуряване на достъп за хора с увреждания; развитие на използваните програмни продукти; повишаване квалификацията на служителите и същевременно осъществяването на системен контрол  и отчетност на извършваните дейности.

В Дирекция "Икономика и стопански дейности" се включват отделите "Стопански дейности", "Икономика" и "Туризъм". Дейността е свързана с разрешителни режими във връзка с извършваната стопанска дейност на територията на Община Бургас, оперативен контрол върху дейността на търговските дружества, поддържане на актуална информация за състоянието на икономиката на територията на Община Бургас, развитие на туризма и реклама на туристическия продукт на национално и международно ниво.

В началото на мандата, след като се запозна със състоянието на общинските търговските дружества, общинска администрация предприе действия за стабилизиране, развитие  и осъществяване на ефективен контрол върху дейността им. Прекратиха се  договорите с назначените от предходното ръководство контрольори, осъществяващи до този момент контрол върху дейността на  дружествата и се създаде икономическо звено, което да  контролира дейността на търговските дружества. Това не само освободи дружествата от гласуваните от Общинския съвет заплати на контрольорите, но и осигури пряк контрол на администрацията върху дейността на дружествата, с цел установяване на фактическото състояние на търговските дружества и стабилизиране на финансовото им състояние и развитие.

Като резултат от  акумулираната  навременна и периодична информация, анализ на състоянието и  тенденциите в развитието  на дружествата, се изготвиха оздравителни програми на тези, които бяха със заварено тежко финансово състояние- "Благоустройствени строежи" ЕООД, "Обреден комплекс"ЕООД, "Аптеки" ЕООД. Извърши се смяна на управителите на дружествата: "Аптеки" ЕООД, "Благоустройствени строежи" ЕООД, "Обреден комплекс" ЕООД, ОП "Спортни имоти,паркинги и гаражи" ЕООД, където беше констатиран лош мениджмънт или с груби нарушения на финансовата дисциплина.

На база извършен през 2008г. възлагателен одит от независими одитори на всички търговски дружества, след установяване на състоянието им по отношение на собственост, капитал, работни заплати, парични средства, се  уеднаквиха някои счетоводни операции и счетоводната политика на дружествата, оцени се надеждността на системата за вътрешен контрол, и се оптимизира броя на персонала,  ефективността на активите. Отчетени бяха и състоянието на материалната база и  обезпечеността с техника и апаратура.

Успоредно с възлагателния одит се извърши и одит на маркетинговата дейност на търговските дружества, като голяма част от дружествата се съобразиха с направените препоръки, и предприеха мерки за по-ефективно използване на ресурсите, подобряване, развитие,  създаване на нови продукти или услуги и популяризирането им на пазара. Към настоящия момент в 60% от дружествата са внедрени системи за управление на качеството ISO, а останалите са в процес на сертифициране.

В процеса на осъществяване на дейностите, свързани с оперативния контрол, ежегодно се утвърждават план-програми за приходите, разходите и финансовите резултати на  търговските дружества и план-сметка на общинските предприятия по месеци, като контролът по изпълнението им е ежемесечен.  Извършват се финансово-икономически анализи, които съвместно с представените управленчески доклади,  служат за база при изготвяне на тематични планови проверки свързани с дейността на общинските търговски дружества.

Резултатите от ефективността на новосъздадения отдел се проявиха още през 2008г., когато дивидентът към Община Бургас се увеличи с 62% спрямо 2007г. и с 125% спрямо 2006г.

С оглед осигуряване на прозрачност при провеждане на тръжните процедури в дружествата, в комисиите, задължително се включват представители на общинска администрация, а при процедури по Закона за обществените  поръчки, се включват и общински съветници. 

Във връзка с намаляване негативните последици от финансовата криза в началото на 2009 г. общинските търговски дружества разработиха антикризисни програми насочени главно към ограничаване на всички текущи разходи и търсене на начини за увеличаване на приходите или запазването им на равнището на 2008 г.

От страна на дружествата, за периода от 2008г. до 2011 ,са инвестирани  собствени средства в размер на 8 102 хил.лв., отчетен ръст на дълготрайните активи  с 21% и собствения капитал  с 32%.

 

 "Благоустройствени строежи" ЕООД

 

Изпълнени СМР за периода 2008г- 2010г. в размер на  -  10 190 хил. лева.

За увеличаване на оборотните средства са  изкупени акции от Булбанк и използвани са за плащане на текущи задължения. След смяна на ръководството на дружеството през 2008г и като се има пред вид наследените от старото управление  липси и задължения, перспективите за развитие на дружеството са акцентирани към:

 • Промяна в пазарната политика на дружеството. По-голяма гъвкавост в използването на пазарни ниши в търсенето на инертни материали и асфалтови смеси, чрез непрекъсната актуализация на цените с цел конкурентоспособност. По-голяма активност за договаряне с частни инвеститори.
 • Оптимизация на разходите след задълбочена калкулация за всяко едно производство.
 • Реорганизиране и преструктуриране на производствените звена, подобряване координацията между тях.
 • Оптимизиране на управлението, актуализиране на длъжностните характеристики и периодична атестация на кадрите.
 • Звеното, работещо на Разсадника да намери своето място в озеленяването и поддръжката на града за реализация на по-големи приходи. Производствената продукция да се ориентира спрямо пазарното търсене и предлагане.

"Обреден комплекс" ЕООД

 

Извършени основни дейности:

- Тъжни ритуали - актуализация на цените на стоките и услугите продиктувана от пазарните условия, прекратяване на договорните взаимоотношения за доставка на погребални стоки и услуги, освобождаване от остарелия и ненужен автопарк и техника за поддръжка на Гробищен парк, закупени нов траурен автомобил и техника за поддръжка на парка, монтиране на колонни климатици в ритуална зала за удобство на близките на покойниците, изграждане на цветен пазар на площада пред дом на покойника с цел улесняване на гражданите и освобождаване на входовете от автомобили, изграждане на нова алея  в старата част на гробищен парк в много проблемен участък, чакълиране на алеи в новата част на гробищен парк, които ще бъдат довършени след приключване на погребването в новите парцели, подмяна на пейките пред дом на покойника с нови, поставяне на нови  табели с номерата на парцелите и   указателни схеми на гробищен парк за улеснение на посетителите, монтиране на  указателни табели на входовете  на гробищен парк, монтиране на нови табла за разлепяне на некролози, започнато изграждане на попивни шахти на чешмите с цел да не се излива водата от тях по алеите, започна изграждането на урнова стена от 150 урнови ниши, с предварителна КСС 85 000 лева, проектиране и издаване на строително разрешение за изграждане на входни портали и ограда на гробищен парк, чието изграждане предстои в близко време, осъществяване на залесителна програма на трайни декоративни растения, дребни градински храсти, тревни площи около дом на покойника, извършен основен ремонт на Зала за помени и въвеждането и в експлоатация, с цел окрупняване на предлаганите услуги по организация и извършване на погребенията, активна медийна политика за популяризиране на услугите и цените, които предлага "Обреден комплекс" ЕООД в траурната дейност.         

Радостни ритуали - Дейността е свързана с организация на сватбени тържества и се осъществяваше само в зала за сключване на граждански бракове на ул."Вардар" № 1. Тя се оборудва и поддържа в адекватно за функциите си ниво.

С откриването на Морското казино-символ на град Бургас, бе предоставена зала "Петя Дубарова" за извършване на тържества по бракосъчетания на младоженци, дълго очаквана от гражданството алтернатива.

На 22 май 2011 година се състоя първата сватба в зала "Петя Дубарова" в Морско казино. Проведен бе конкурс за избор на нов сценарий за романтичен ритуал, избран бе победител и е в процес на поставяне от режисьор.

Почивна база парк "Росенец"       - Почивната база в парк "Росенец"  с решение на Общински съвет е отдадена под наем на Сдружение с нестопанска цел "Рето-Надежда" гр.София с договор от 06.08.2003 година за социална рехабилитация на зависими лица , превенция и работа с млади хора с цел предотвратяване разпространението на наркотици и други упойващи средства ,ограничаване размерите на явлението и намаляване броя на зависимите лица на територията на Община Бургас.Сдружението е международно  значение и има завидни резултати .

Конно-развлекателни мероприятия - В перспективите за развитие на конно-развлекателните мероприятия е заложен мащабен проект за изграждане на Екологично-образователен и конно- развлекателен център с  необходимата прилежаща инфраструктура, върху терен - част от парк "Езеро" предоставен на концесия. Част от този проект е реалност със собствени средства  и  с изтеглен кредит е построена конна база, разполагаща с боксове за отглеждане на 29 коня на първи етаж и складови помещения на втория етаж, както и терен за конна езда и провеждане на състезания със съвместни средства на Община Бургас и "Обреден комплекс" ЕООД. Базата е открита през месец юни 2007 година с провеждане на първото състезание по конeн спорт за купата на град Бургас. Предлагат се първите услуги в конно-развлекателните мероприятия  и домуване на кон срещу месечен абонамент за издръжка и обяздване. Ежегодно се организира и провежда празник за Тодоровден с традиционната за него Кушия и състезания по прескачане на препятствия, при голям интерес от страна на гражданите и гостите на града. През м.август 2011 г. се проведе първия у нас турнир по конен спорт. Общинската конна база в парк "Езеро" единствена в страната разполага с подходящо осветление за такъв тип състезания.   

По време на визирания четири годишен период, в зависимост от стратегическите цели, които си е поставяло ръководството, дейността на дружеството  е варирала между различните звена така, че да бъде изпълняван предмета на дейност максимално по всичките му направления. Променящия се относителен дял и тежест в процеса на развитие е продиктувано преди всичко от обективните пазарни условия в забързаната динамика на времето, довели до нелоялна и трудна за овладяване конкуренция, както в радостната, така и в тъжната сфера  на предоставяните услуги. Основна цел на дружеството е постигане на максимален положителен финансов резултат посредством:

- Актуализиране на цените на предоставяните стоки и услуги

- Осигуряване на максимална събираемост на приходите

- Строг режим на икономии на разходите във всички направления

- Стратегия за развитие на печелившите дейности и стесняване или прекратяване на губещите

- Осигуряване на подходяща среда за развитие в условия на лоялна конкуренция

- Редовно обслужване на задълженията към доставчици, банки, лизинги и други институции

- Разумни инвестиции, довеждащи до обновяване на основния капитал в ДМА и модернизация на предлаганите услуги

Основни цели за развитие на дружеството  

 • Изграждане на ансамбъл от урнови стени и благоустрояване по архитектурен проект
 • Изграждане на входни портали и ограда на гробищен парк
 • Изграждане и асфалтиране на алеи в гробищен парк
 • Разширяване на водопроводна мрежа и ремонт на съществуващата
 • Закупуване на нов траурен автомобил
 • Обновяване на техническата обезпеченост свързана с предлагането на услуги на гробищен парк
 • Въвеждане на електронен регистър на гробните места

 

"Бургаски пазари" ЕООД

                                                                       

За периода 2007г. - 2011г. "Бургаски пазари" се развива успешно, въпреки трудните икономически условия, особено през последните две години от този период. През 2007г. ефективно заработи 1-вия етаж на ТК "Краснодар", отдаден на ТВ "Европа", който значително допринася за подобряване на финансовото състояние на дружеството /около 20% от годишните приходи /. В края на същата година бе изграден втория етап от реконструкцията на Централен пазар, състоящ се от административни и търговски площи, които допринесоха за подобряване на организационното и финансово състояние на дружеството. ТК "Краснодар" 2-ри етаж бе отдаден под наем за срок от десет години на търговска верига, но за съжаление на 01.01.2010г. договорът бе прекратен, поради невъзможността на наемателя да заплаща месечната наемна цена. Година и половина магазинът остана празен, поради липса на кандидати, които да наемат цялото помещение. Поради тази причина през 2011г. са предприети мерки за разделянето на площта на търговски клетки - 35 на брой с площ от 9 до 105 кв.м. и кафе-сладкарница. Магазинът е обновен изцяло и ще отвори врати в началото на м.септември. За нуждите на целия търговски комплекс е закупен нов чилър за отопление и охлаждане, като по този начин решихме дългогодишния проблем с отоплението /много стари котли и скъпо дизелово гориво/.

През 2008г. на дружеството бе предоставен имот в ПЗ "Север" за изграждане на Пазар на производителите на плодове и зеленчуци, който да отговори на потребностите на производители и търговци на едро на плодове и зеленчуци. За съжаление мястото не бе подходящо за търговците и те се насочиха към други предоставени им възможности /частни зеленчукови борси/. Предвижда се имотът да бъде изваден от капитала на дружеството и да се включи в списъка на Агенцията по приватизация за продажба.

През четиригодишния период районните пазари работят добре. До края на 2009г. имаше почти 100% заетост на обектите. От 2010г. до сега се наблюдава тенденция на намаляване на приходите, незаети обекти, намаляване на месечните наемни цени, поради слабото търсене на търговски обекти.

С решение на Общински съвет Бургас от 2009г. на 01.01.2010г. бе вписано вливането на "Аптеки" ЕООД в "Бургаски пазари" ЕООД. В резултат на това дружеството наследи всички активи и пасиви на "Аптеки" ЕООД, което се изразява в следното: 5 помещения, предназначени за аптеки и административна сграда, която бе предоставена безвъзмездно за нуждите на "Синята зона". Аптеките са отдадени успешно под наем, с изключение на една, която се намира в кв."Победа" и е единствената за района. Дружеството има Разрешение за търговия на дребно с лекарствени средства и обслужва аптеката. През 2011г. започнахме проектирането на пазар за селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки в зона "А" на ж.к. "Меден Рудник". Предоставено ни е правото на строеж за изграждане на пазар на площ от 1 392 кв.м. Изготвен е идейния проект , в който са предвидени 16 бр. сергии за продажба на плодове и зеленчуци с площ от 6 до 8 кв.м.; 12 бр. магазини за търговия с месо и месни произведения, за риба и рибни продукти, за мляко и млечни произведения, за пилета, хляб и готови хлебни изделия, за пакетирани шоколадови и сладкарски изделия, за цветя и агроаптека. Изграждането на пазара е планирано да се извърши за около четири месеца.

Перспективите за развитие на дружеството се изразяват в осигуряване на по-голяма заетост на обектите, макар и на по-ниски наемни цени.

 

"Дезинфекционна станция" ЕООД

 

През 2008г., съгласно Решение на Общински съвет е създадена «Дезинфекционна станция» ЕООД, която поема активите и пасивите на старата Дезинфекционна станция и е  сменено ръководството.

В изготвената стратегия за развитие на «Дезинфекционна станция» ЕООД Бургас за 2009-2011г са заложените основни цели и задачи.

1.Закупуване на ефективни и по-евтини препарати

2.Обновяване на технологичния парк - закупена е специализирана 50 литрова моторна пръскачка /студен аерозол/ за  извършване на мащабна дезинсекция,    специализиран генератор топъл аерозол с дистанционно управление и по-голям обхват на действие. С така закупените препарати и техника вече можеше да се осъществи по-качествена работа по дезакаризация на тревните площи и дезинсекция срещу комари  на територията на Община Бургас.

3.Участие в Обществена поръчка за ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи, обявена от Община Бургас за 2009г. - 2011г., който дружеството спечели и до настоящия момент продължава работата по нея. През 2011г. е възложена поръчка от Община Бургас за дератизация на цялата канална мрежа на Община Бургас, която с помощта на ВИК-Бургас успешно се изпълни.

4.Обновяване на дезинфекторския състав, кадрите преминаха специализирани курсове на обучение и като мотивация за  изграждане на професионализъм и персонална отговорност  създадох диференцирана форма на заплащане - според обем, качество на извършваната услуга и маркетинг.

5.Подобряване на  микроклимата на работното място чрез

- уплътняване на работното време

- социални придобивки - ваучери за храна

- частични съкращения / административен състав/

- обновяване на дезинфекторския състав

- мотивация

6.Обновяване на автомобилния  парк  -Бракувани са два броя стари леки автомобили, спрени от движение и са предадени за скрап, обновен е неефективния, морално и технически остарял /15-17 годишен/ автомобилен парк чрез закупуване на лизинг на 2броя специализирани автомобили.

7.С оглед  развитие на търговията на дребно с препарати срещу вредители в бита и селското стопанство се изгради и откри  магазин  в района на Автогара "Запад".

8.Реклама на ДДД дейността

- Чрез използване на марката на Община Бургас, като гарант за качеството на услугата се приложи пулсираща комуникационна кампания, безплатен достъп до местните медии като пресреклама - интервюта, статии, репортажи,  информация.

- Създаден е уеб сайт, с възможност за електронни поръчки и маркетинг по интернет

- Извършено е «брандиране» на специализираните фирмени транспортни средства и директна реклама - визитки

- Създаден и утвърден фирмен стил - облекло, цвят и лого.

9. Създаден е разнообразен пакет от услуги като дезинфекция, дезинсекция и дератизация, фумигация, хербицидни обработки, обработки срещу влечуги, бърд контрол /срещу птици/ и  консултации.

10. Формирани са диференциални цени за различните групи потребители

- преференциални за социални, здравни, детски и учебни заведения, достъпни за жилищни входове и граждани, абонаментно обслужване  /с отстъпка/ и  заявки

11. Разработена и внедрена е интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда, съответстваща на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 - през 2011 година

12. За насърчаване на продажбите са предприети следните действия

- отстъпки от цената при повторно и последващо ползване на услугата, комбинирани предложения /с гаранция и възможност за рекламация/

 1. Увеличен е обхванатия  % потребители на услугата

- училища и детски  заведения от 60 на 100%

- социални заведения от  70 на 100%

- здравни заведения от 10 на 50%

- общински фирми от 80 на 100%

- частен сектор от 10 на 50%

- жилищен фонд от 20 на 50%

 

Переспективи за развитие:

Дружеството е изложено на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора - инфлация, неплатежоспособност на клиентите и другите отрицателни фактори на общата световно- икономическа криза. Освен това - ДДД дейността е със силно  изразен сезонен характер.

Основни цели:

 1. Стабилност , развитие и разширяване.
 2. Задоволяване на потребителите с услуга с още по-високо качество.
 3. Укрепване на доверието на клиента.

Методи за осъществяване:

1.Подновяване на договора с община Бургас, община Руен .

2.Увеличаване на обхванатия % потребители на услугата

-   включително сключване на нови договори с други    общини.

3.Разширяване на обхват на действие на услугата - Община Карнобат, Поморие, Несебър, Приморско, Царево.

4.Включване и развитие на търговия на едро

5.Продължаване на обновяването на автомобилния и технологичен парк.

-закупуване на още 2 бр. специализирани за дейността автомобили на лизинг/единия подходящ за дезинсекция на плажове /

-закупуване на електрически ulv генератор, необходим за дезинфекция/дезинсекция на затворени помещения

6.Непрекъснато обучение и самообучение на кадрите  - затвърдяване на професионализма и персоналната отговорност.

7. Регистрация  по BS ОHSAS 18001:2007 

8.Членство в българската асоциация по пест контрол

9. Създаване и утвърждаване на собствена  марка.

10. Засилване на рекламата

-  директна реклама - дипляни, листовки, визитки, стикери

- пулсираща комуникационна кампания /смесица от последователна и форсираща през пиковите периоди  / безплатен достъп до  местните медии - канал 0, скат, инфо към общината, черноморски фар, компас и др./  като пресреклама - интервюта, статии, репортажи, информация

- поддръжка и обновяване на уеб сайта, електронните поръчки  и маркетинг по интернет

 

«Чистота» ЕООД

   Развитие и резултати от дейността

С решение от 11.04.1995 година БОС вписва преобразуване на ОФ "Чистота" ф.д. 49/1989 година в "Чистота" ЕООД, ф.д. 1394/1995 година на основание протокол 30/07.03.1991 година на Общински съвет гр.Бургас. "Чистота" ЕООД поема активите и пасивите на ОФ "Чистота" по баланса към 28.02.1995 година.

На основание чл.42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците "Чистота" ЕООД притежава разрешително №02-ДО-222-00/21.03.2008г. да извършва дейности по: събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране и оползотворяване на отпадъците за срок до 21.03.2013 година.

Дружеството осъществява сделки с две свързани лица:

- Община Бургас със 100% участие;

- "Чистота" ЕООД участва с 50% в "Бургас Шеле Екосервиз" ООД и упражнява значително влияние.

1. Общо  обработени и депонирани отпадъци на депо Братово  - 305 891 т.

2. Общо за периода 2008-2011г. пресовани и извозени отпадъци от Претоварна станция към депо Братово - 72 095 т.

Дружеството е приключило четиригодишния период с нетна балансова печалба в общ размер на 566 хил.лв.

Трябва да се има впредвид, че отчетената печалба е само от собствената стопанска дейност на дружеството.

По решение на Общински съвет гр.Бургас, "Чистота" ЕООД гр.Бургас е превела дивидент в размер на 421 хил.лв.

През отчетния период са вложени инвестиции за:

- подръжка на машинния парк и сервизна работилница на претоварна станция и депо Братово;

-  реконструирана и модернизирана тоалетна на площад Тройката:

- реконструирана и модернизирана тоалетна Приморски парк - срещу Турско консулство:

- Обновена фасада на тоалетна Гаров площад:

- В процес на завършване е реконструкцията и модернизацията на тоалетна находяща се до РУМ Младост;

Перспективи за развитие на дружеството

Ръководството счита, че основните направления в дейността на дружеството не би следвало да се различават съществено от тези през предходния период

1. Дружеството ще продължи своята основна дейност по обработка,   депониране и транспортиране на отпадъци, както и други услуги за        населението;

2.  Планира се реконструкция на съоръженията на Претоварна станция за използване на контейнери с по-голям обем;

3.  Поетапно закупуване на необходимите обслужващи машини и контейнери;

4.  Активно участие при разработването на системата за извличане и оползотворяване на образуващия се в депото биогаз.

5.  Разработване на проект за рекултивация на депото.

6.  Рекултивация на депо Братово.

Съществуващата нормативна уредба към опазване на околната среда налагат периодични разработки на планове и други мероприятия свързани с депонирането на отпадъците.

 

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД

 Постигнати цели

Разширен капацитет на цех "Закуски", с оглед разширяване на пазара. Популяризиране на основният хляб на дружеството.

Повишаване обема на продажбите

Регистрирана е запазена марка - търговската марка е символ на качеството на продуктите и доверието към дружеството, както от клиенти, така и от партньори.

 

През 2009г. се навършиха 40 години от основаването на дружеството.

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД получава от "Лойдс Регистър ЕМЕА" сертификат за внедрената система за оценка на опасностите и контрол на критичните точки.

През 2010г. разширена номенклатура с разработване и пускане на пазара на нови серии продукти, като кексове, бисквити, хляб, произведен по еднофазна технология на замесване на тестото, хлябове по специална технология "Квасеници"и др.

През 2011г. започва производството на бял хляб по утвърдения Национален стандарт "България".

 

До края на 2010г. са направени инвестиции в размер на 720 хил.лв., отнасящи се до машини, съоръжения и частична газификация на хлебопроизводството.

През 2011г. започна усвояването на 1,6 млн. лв. инвестиция за реконструкция и модернизация на недействащ обект на хлебозавода за нуждите на Социален патронаж и Детска млечна кухня.

 

Планове:

 • Продължаване реализацията на маркетинговата програма с цел повишаване на пазарния дял; Разширяване присъствието на пазара на хляб и хлебни изделия в градовете Ямбол и Сливен
 • Развитие на маркетингови иновации на пазара - нови продукти и разфасовки
 • Обновяване на машините и съоръженията /подмяна, разширяване на капацитета,икономичност на оборудването/ Подобряването на опаковките на продуктите
 • Преструктуриране на материалната база на Дружеството чрез успешното приключване на проект "М.Рудник"

Постижения

ХХИ е един от основните производители и доставчици на хляб в региона:

 • Доставя продуктите си в над 50 % от магазините в търговска мрежа в Бургаски регион.
 • Дружеството обслужва нуждите от хляб и хлебни изделия на Лукойл, Летище Бургас, Пристанище Бургас и други ключови клиенти.
 • През активният летен сезон работи с около 80% от хотелите в нашия регион.
 • Продукцията на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас присъства във всички вериги магазини в Бургас.

С цел задоволяване променящите се потребности на  потребителите непрекъснато се разработват нови продукти.                 

Добрият  имидж на дружеството на пазара в Бургаски регион се дължи на :

 • непрекъснатото разработване на нови продукти
 • Прецизността и постоянството по спазване на изискванията за качество както на суровините и материалите, така и на технологията на производство и качеството на готовия продукт.
 • Компетентността на персонала и мениджмънта.
 • Ориентация към крайния клиент - качество и продуктово разнообразие
 • Запазена марка и много добра фирмена идентификация
 • Квалифициран персонал със средства и на Европейските фондове
 • Признат коректен изпълнител на отговорни обществени поръчки
 • Най-големия данъкоплатец сред всички фирми производители на хляб в Общината

 

 

"Бургасбус" ЕООД

 

"Бургасбус"ЕООД гр.Бургас е фирма с дългогодишен опит в областта на транспорта. Основният предмет на дейност на дружеството е извършването на обществен превоз на пътници на територията на страната, като за това притежава Лицензия № 00298 валидна до 2015г. Средно списъчния състав на превозните средства в Бургасбус"ЕООД гр.Бургас включва над 170 броя  автобуси  и 15 броя  тролейбуси, които изпълняват превози на пътници по линиите  зададени по вътрешноградска, общинска, областна и републиканска транспортна схеми. С тези автобуси Дружеството  изпълнява 10 броя градски автобусни и 2 тролейбусни линии,  12  линии от Общинската транспортна схема, 38 автобусни линии по направления от областна транспортна схема и 4 броя от републиканска  транспортна схема до градовете Елхово, Ямбол, Варна и Русе. Друга част  от транспортната дейност, която фирмата развива е свързана със звеното за превоз на трудноподвижни граждани "Позвъни и се вози". "Бургасбус"ЕООД обръща особено внимание и на  хората в неравностойно положение, като им дава възможност за по голяма интеграция, мобилност  и адаптивност към заобикалящата ги среда.За изпълнение на ежедневните си задачи звеното разполага със  7 броя микробуси пригодени с платформи.  

Дружеството е собственик и на две Автогари - "Запад" и "Юг", откъдето ежедневно преминават или започват изпълнение на маршрутите  си множество на брой транспортни фирми. На територията на Автогарите се извършва и продажба на билети и абонаментни карти, както за направленията на "Бургасбус" ЕООД, така също и за  други фирми, с които фирмата има сключен договор за комплексно информационно обслужване.

Транспортна къща е най големия билетен център на територията на града за продажба на абонаментни карти, в която ежемесечно се обслужват над 20 000 пенсионери, ученици, студенти и други категории граждани, които ползват различни видове преференции с Решения на Общински съвет Бургас. 

През 2008 год., в изпълнение на стратегията на  Община Бургас за един по чист и зелен БУРГАС, "Бургасбус"ЕООД   закупи 10 броя нови градски автобуси, работещи на метан от марка "Тедом", на пет от които бяха монтирани  и климатици, с което значително се завиши качеството на  обслужване на гражданите и гостите на града ни и направи градския транспорт по-привлекателен и по-предпочитан.

 

Закупени бяха и 2 броя нови специализирани микробуси марка "Форд",  за звеното за превоз на трудноподвижни граждани "Позвъни и се вози". Двата микробуса са оборудвани с лифтови устройства, и са снабдени с климатични инсталации. Бяха закупени и въведени в експлоатация и рециклирани автобуси  с дизелови двигатели от по ново поколение - 10 броя съчленени автобуси от марка "МАН" и 12 броя соло автобуси от марка "Мерцедес". Всички автобуси закупени от "Бургасбус"ЕООД са нископодови, с което Дружеството отговаря и покрива изцяло изискванията на "Наредба Nо 2 за превоз по утвърдени транспортни схеми, към настоящият момент не по малко от 35% от общия брой курсове да се извършва с нископодови автобуси.

В средата на годината бяха доставени и 11 броя съчленени тролейбуси марка "Волво", които пък изведоха от експлоатация над 15- годишните "ЗИУ"-та. За тролейбусният транспорт това беше първа доставка от много години насам. Изготвен  беше и  проект за разширение на тролейбусната мрежа,  който намери реализацията си през настоящата 2011 година. С това удължение ще се осигури връзка на най-големия комплекс на Бургас, с морската градина, 3 училища и Бургаски свободен университет.

 

За обслужване на междуселищния транспорт бяха закупени 5 броя рециклирани автобуси с климатични инсталации от марките Сетра и Ман.

В контекста за намаляване на енергийните разходи на Дружеството и в същото време  намаляване на вредните емисии в атмосферата на града, "Бургасбус" ЕООД инвестира и изгради две котелни помещения с горелки работещи на /метан/, като стойността на инвестицията надхвърля 100 000 лв. Същите се намират на територията на гаража на Дружеството и на Автогара "Запад". С това значително се намалиха разходите за електроенергия в сервиза, особено през есенно-зимния период. В същото време чакалнята на Автогара "Запад" е отоплена и функционира през целия зимен период, като разходите  за това са значително  по малки, а в най студените дни на територията и се приютяват и хора изпаднали в затруднено положение и лошо материално състояние.

През тази календарна година се извърши и първият етап от модернизацията и обновяването на сервизните помещения и халетата за обслужване на автобусите, предпътен преглед и автомивката на територията на гаража на Дружеството.

Дружеството ефективно участва и в програмите на Европейския социален фонд предоставящ възможност и безвъзмездна финансова помощ по Схемата за предоставяне на "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е на стойност 53 622.35 лв., от който размерът на паричните средства по Оперативната програма  е 37 563.65 лв. Същият бе насочен в две направления:

- Обучение за придобиване на правоспособност "Водач на МПС категория Тролейбус";

- Обучение по специалността "Социални услуги на деца и възрастни  с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, за обслужване на трудноподвижни граждани.

 

Въведена бе системата по ISO 9001:2008 за управление на качеството, като едновременно с това бяха обучени 14 на брой вътрешни одитори, които имат за цел да следят процеса по изпълнение на стандартите.Ежегодно в периода септември-декември в Дружеството се извършва атестация относно изискванията за изпълнение на стандартите по качеството на всеки служител във фирмата. Целта е непрекъснато да се завишават критериите за качество, като заедно с това да се  подобрява  и културата на обслужване сред служителите ни.

Наред със системата за управление на качеството на територията на Тролейбусно депо беше сертифициран пункт за извършване на Годишни технически прегледи на всички тролейбуси, в който се инвестираха над 35 000лв.

Реализирано  и е въведенa в експлоатация "Автоматизирана система за контрол на достъпа на моторни превозни средства" на територията на двете автогари собственост на дружеството. С това мероприятие се  подобри  организацията и реда в автогарите, ограничи се достъпа на МПС, и се създаде организация по редовното събиране на приходите от всички транспортни оператори,  използващи услугите на Автогарите. Системата в паралел с видео наблюдението ни дава възможност за контрол по изпълнение на транспортната задача от водачите на автобуси, с което  се  намалиха случаите по неизпълнение на маршрутните разписания, както на наши, така и на чужди превозвачи.

С цел подобряване на технологичната дисциплина и повишаване на качеството на възложените задачи  на територията на Гаража, Сервиза и Администрацията беше въведена системата за контрол на работното време на служителите и работниците, като с това значително се подобри дисциплината, а заедно с това и мотивацията за работа на съответните служби, където беше въведена системата.

След закупуването на първите автобуси от марка "Тедом", Община Бургас започна активно да търси методи и начини за доставката и на други нови автобуси, като основно се разчиташе на финансиране от Европейски фондове. В началото на 2009г., започнаха предпроектните проучвания на  Проекта "Интегриран градски транспорт по ОП"Регионално развитие", където специалисти от "Бургасбус"ЕООД активно участваха във всички етапи на проучванията и подготовката на докладите. Всичко това допринесе за избора на Бургас, като град с пилотен проект.

През 2010г.се проектира и стартира обществена поръчка за изграждане на тролейбусно трасе в централна градска част- по ул."Иван Вазов", Гаров площад, ул."Булаир",бул."Демокрация", ул."Дунав", бул."Стефан Стамболов", ул."Сан Стефано", бул."Христо Ботев", ул."Цар Петър" и бул."Иван Вазов".

По ОП "Развитие на човешките ресурси " се проведе обучение по ан През 2011 г. се изгради контактно-кабелна мрежа по новото трасе в централната градска част на Бургас.Проектната стойност на поръчката е 1 034 000лв.След извършване на строително-монтажните работи започна да функционира втора тролейбусна линия в Бургас-Т2.Като част от това бяха допълнително извършени следните няколко дейности:

- реконструира се изцяло контактно-кабелната мрежа при Пътен възел "Юг", като част от новоизграденото кръгово кръстовище.

- при рекунструирането на ул."Хр.Ботев" и ул."Цар Петър" се извърши преустройство на контактната мрежа в участъка пред дома на НХК.

На 89 стълба от тролейбусната мрежа по ул."Христо Ботев", ул."Цар Петър", Гаровия площад и ул."Булаир" беше положено освен антикорозионно покритие и допълнителен пласт антиплакатно покритие. По ОП "Развитие на човешките ресурси " се проведе обучение по английски език на 50 служители и работници по ваучерната система

До края на м.септември предстои пускане в експлоатация и на нова автостанция в ж.к."Славейков" пред магазин Мастерхаус, където отново ще бъде цялостно обновено и оборудването.

През настоящата година продължи поетапното въвеждане на компютърни системи и нови програмни продукти за отчетност и контрол в различните звена на Дружеството-от складовите наличности до издаването на карти и билети на гражданите. Програмите, които се внедряват в Дружеството дават възможност за бързо извършване на услугата по веригата касиер-клиент, както и на вътрешен контрол по отнощение на отчетността.

В процес на внедряване е нова Програма за издаване на билети, карти и други атрибути за клиенти в Междуселищния транспорт. След пускането и в експлоатация, предстои и прегрупиране и пускане в действие на Програмата за продажба на преференциални карти от всички възможни места за продажби-Автогари и Транспортна къща.

Инвестирането в нови превозни средства, в мероприятия, които водят до намаляване на разходите на Дружеството, обновяването и подобряването условията на труд, както и повишаване квалификацията на персонала  наредиха фирмата на едно от челните места при фирмите от сектор пътнически автобусен транспорт. Доказателство за това са и финансовите резултати за последните три години, в което фирмата реализира печалби. Всичко това нямаше да се случи без подкрепата на Община Бургас, която и към момента е ангажирана с реализацията на Проекта "Интегриран градски транспорт", където водеща роля има именно "Бургасбус"ЕООД.

ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Община Бургас е собственик на капитала на десет медицински търговски дружества, от които три центъра за болнична помощ, специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар и шест центъра за извънболнична помощ.

Общинските лечебни заведения обслужват 85% от населението в Община Бургас.

В областта на здравеопазването естеството и характерът на натрупаните проблеми в национален мащаб, както и забавените плащания от РЗОК генерират напрежение в дейността на тези дружества и са предпоставка за известен дисбаланс на финансовото им състояние.

 За периода 2008-2011 г. общинските лечебни заведения са вложели собствени средства за обновяване на медицинска апаратура и техника в размер на 2 843 хил.лв. За същия период Община Бургас, чрез капиталовата си програма осигури средства за ремонтни дейности по сградния фонд на дружествата и изграждане на съоръжения за достъп на трудно подвижни граждани в размер на 2 027 хил.лв.

Създаден е изнесен пункт на център за спешна медицинска помощ и  дежурен кабинет в най-големия  ж.к. "Меден Рудник". Социалната функция, която Община Бургас провежда чрез общинските лечебни заведения предполага създаване на благоприятна жизнена среда и качество на живот на гражданите.

 

"Медицински център I - Бургас" ЕООД

"Медицински център I-Бургас"ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. 33 хил.души от населението на общината.

"Медицински център I - Бургас" ЕООД има договор с НЗОК от юли 2000 г. и до сега. Допълнителни договори за медицински услуги има сключени с осем здравноосигурителни фондове.

Строително ремонтни  дейности:

- ремонт  на  малката сграда  /общинско участие/

- ремонт и освежаване на Физиотерапевтично отделение/общ.участие/

- изплащане  и финализиране на всички  сключени договори и сделки от предишни периоди./ общинско участие/

Предстоящи  ремонти и дейности:

1. Ремонт на покрива на ЛЗ, освежаване на коридорите и две тоалетни.

2. Поставяне на вътрешни климатични инсталации в кабинетите на специалистите.

       Закупена апаратура  и техника със средства на Община Бургас:

-    Нов Рентгенов апарат на стойност -100 000лв.

-    Апаратура и уреди  за физиотерапевтично отделение - 14 000лв.

-    Портативен Ехограф за нуждите на АГ кабинета  -10 000лв.

-    Заплащане на изготвения проект за дограма и съгласуване с НИПК- 9300лв./ от капиталова програма/

-    въведена е нова компютърна система за работа и улеснение на медицинските специалисти. Системата е новаторска, единственна в България за сега. Принципът на работа е взаимно заменяеми компютърни работни места,като всеки мед.специалист разполага с персонална чип карта.

Перспективи на лечебното заведение:

В условията на жестоката конкуренция от страна на други общински и частни лечебни заведения, лечебното заведение ще търси други източници на финансиране и да привлече други мед.специалисти, нови и повече на брой пациенти.

 

Медицински център ІІ - Бургас - ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС - ЕООД е лечебно заведение и предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ. През периода 2008 - 2011 г. Дружеството е усвоило финансиране, предоставено от ОБЩИНА - БУРГАС за ремонтно-възстановителни дейности и изграждане на подемник в размер на 149 880 лв.

През 2009 г. с оглед изпълнение Програмата за енергийна ефективност за снижаване на разходите за отопление са извършени ремонтно-възстановителни дейности - саниране и други видове строително-монтажни работи на сградата. Финансирането е осигурено от Община - Бургас в размер на 92 040 лв.

През 2010 г. с оглед изпълнение Програмата за обслужване на хора с увреждания е изграден подемник, който да улеснява достъпа до специалисти и ОПЛ на 2-рия етаж на сградата. Финансирането е осигурено от Община - Бургас в размер на 57 840 лв.

Активната компонента на материалните ресурси на Центъра е медицинското оборудване, което има съществено значение за пазарното развитие и сключване на по-обемен договор с НЗОК, Здравно осигурителни фондове и др.

През периода 2008 - 2011 г. Дружеството е усвоило финансиране, предоставено от ОБЩИНА - БУРГАС за закупуване на медицинска апаратура в размер на 107 хил. лв. Със собствени средства дружеството е закупило медицинска апаратура в размер на 37 хил.лв.

Закупената медицинска апаратура осигурява медицинските дейности да отговарят на утвърдените стандарти за добра медицинска практика, повишава конкурентните възможности на лечебното заведение, съкращава времето за изследвания, подобрява качеството на предлаганите медицински дейности.

През 2011 г. в Дружеството е разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN YSO 9001:2008.

В Медицински център ІІ-Бургас-ЕООД е разработена и въведена компютъризирана система за въвеждане на цялостната количествена информация по отделните клинични направления. С въведената електронна база данни е възможна преценка относно използваемостта на капацитета на лечебното заведение.

Мениджърският екип на Медицински център II - Бургас - ЕООД разглежда и оценява мястото на Дружеството в системата на търсене и използване на възможности за текущо нарастване на финансовите приходи, както и постигане на стратегическа стабилност и конкурентоспособност чрез разработване на Стратегия за редуциране на разходите чрез диверсификация на доставчиците.

Инвестиционната програма е един от мощните инструменти в управлението, позволяващ правилно планиране на ресурсите за бъдещ период, с цел обновяване на мощностите и ресурсите на центъра.

Основните елементи в инвестиционната програма са насочени в няколко направления:

 • инвестиции в нова медицинска апаратура и техника:

- Ултразвуков апарат с интравагинална сонда -  за АГ к-т;

- Рентгенова система за измерване на костна плътност: Двойно енергийна рентгенова абсорбометрия. Области на сканиране: гръбначен стълб, фемур и подмишница;

- Апарат за ултразвукова терапия - за Физиотерапия;

- Апарат за високочестотна терапия - УВЧ - за Физиотерапия;

- Стерилизатори

 • инвестиции в материалната база:

- изграждане на рампа на входа на лечебното заведение, която да подобри достъпа на трудно подвижните пациенти

 • инвестиции в персонала:

- обучение и квалификация на персонала;

- продължително обучение на персонала;

- увеличаване броя на специалностите (допълнително наемане на търсени от пациентите специалисти)

 

Медицински център ІІІ - БУРГАС - ЕООД

Отпуснато е финансиране от Община Бургас в размер на 36 500 лв. за подпомагане дейността на дружеството, като средствата са разходвани за извършване на текущ  ремонт на сградата.

- Извършен  текущ  ремонт   със собствени средства - 3 254 лв.

- Закупена апаратура за физиотерапевтично звено на стойност 14 292 лв.

1.Апарат за лечение  с импулсно магнитно поле MAGNETOMED 2000

2.Кошетка с един соленоид

3.Апарат за микровълнова терапия  - 210 386 лв.

 

На 01.03.2011 г. е открит дежурен кабинет в МЦ III за обслужване пациентите в к-с "Меден Рудник". През месец август 2011г. е сключен договор с общопрактикуващ лекар за обслужване на пациентите от с.Росен , с.Веселие и Атия.

Закупена е нова компютърна конфигурация за нуждите на Звено по образна диагностика и Апарат за електролечение /Галваностат/ за нуждите на Физиотерапията.

Предстои преместването на "Медицински център III " - Бургас ЕООД в нова сграда, с възможности за разширяване на специализираната помощ при нови, по - добри условия , модерна апаратура и подобрено обслужване на населението на к-с "Меден Рудник".

"Дентален център I Бургас" ЕООД

ДЦ е лечебно заведение за доболнична помощ  със 100% общинско участие. Центърът разполага с добре оборудвани кабинети по съответните специалности, операционна зала, легла за временно наблюдение, физиотерапия, рентген за ТРГ, ОПГ и малки секторни зъбни снимки.

В центърът е в действие ПВР, според който основни функции на  ДЦ1 Бургас ЕООД са осъществяване на диагностика и лечение в областта на специалностите, за които е регистриран и са описани в предмета на дейност. ДЦ има сключен договор с РЗОК. Услугите, които не се покриват от РЗОК се заплащат по ценоразпис, съгласно ЗЛЗ.

В центъра работят висококвалифицирани специалисти. Тяхната квалификация се повишава и поддържа, чрез участие в семинари, конференции, курсове и научни конгреси.

В кадровата политика в ЛЗ влиза и създаване на нови кадри.През 2007г завърши специализацията си д-р Маджаров- ЛЧХ. През 2009г. започна специализация д-р Партенов /протезиране/ и очакваме да завърши септември 2012г. Специализантите сключват договор по КТ, че ще работят минимум 5 години в ДЦ , след вземане на специалност.

Предстои създаване на специалност по детска дентална медицина и терапия.

Вливането на МТЛ към ДЦ се осъществи през октомври 2009 г. след решение на Общинския съвет. Новото дружество бе вписано в Агенцията по вписванията.

Вече споменахме, че в Центъра работят  висококвалифицирани специалисти. Но заедно с това е необходимо също да има добри условия на труд и съвременна техника. Ръководството на ЛЗ винаги е полагало много усилия за поддръжка  на материалната база. През 2007г. бяха закупени вакуум машина за шини и ксерокс. От 2008г. до 2011г.- август месец бяха закупени :

- електонож и каутер, също и аспиратор за операционната

- апарат за малки снимки кугел и UPS за рентгена

- шест броя стоматологични машини и столове с компресорни уредби

- система за видео наблюдение през 2008г.

Сменена е външната и вътрешната дограма с PVC и AL с шпакловане, боядисване и ремонт на ВИК, както и подовите настилки с гранитогрес на около 40%  от сградата на улица "Александрвска" №120

Всичко това е направено през отчетния период със средства на лечебното заведение.

Отпуснатите средства от Община Бургас през 2011г. са в размер на 60 000 лева за закупуване на нова стерилизационна уредба.    

В ЛЗ бе изготвен антикризисен план, който и сега се изпълнява. Завиши се финансовия контрол при разходване на средствата, ограничиха се разходите, лимит на телефоните, съкращение на административния персонал.

Дружеството е предприело действия и до края на текущата година ще приключи процедурата по сертификация на лечебното заведение.

През следващите години ще продължи усъвършенстването на специалистите. Като перспектива по отношение на техниката залагаме закупуване на модерен рентгенов апарат - 3D заснемане на глава.

 

"Диагностично-консултативен център-І- Бургас" ЕООД

В "Диагностично - консултативен център 1 Бургас"  ЕООД медицинските услуги се извършват от високо квалифициран висш и среден персонал и обхваща всички специалности по национална здравна карта.  Дружеството има сключени договори и обслужва пациенти от осем доброволни здравно-осигурителни фондове. Свободните кабинети в сградата са отдадени под наем на общопрактикуващи лекари, както и на  други наематели.

 - През периода със собствени средства са извършени ремонтни дейности и закупена медицинска апаратура в размер на 266 хил.лв.

 

Със средства финансирани от Община Бургас бяха закупени и монтирани нов графичен рентгенов апарат "Куантум рад"за 148 080лв. и асансьорна уредба за 46 550лв.

 

Добрата организация на работа и доброто ниво на предлаганите услуги, показват, че "ДКЦ-І-Бургас" ЕООД  има реално осъществими цели и мисия на лечебно заведение, което поддържа качественото си състояние и в перспектива има възможност за развитие, усъвършенстване и стратегическо навлизане в пазарните ниши на медицинската дейност.

 

Перспективи за развитие на дружеството

- Съхранение на високия имидж на отделните специалисти и на структурата като цяло

- Участие в благотворителни кампании като предлагане на безплатни медицински прегледи и услуги по повод национални и международни чествания и празници.

- Да запази своята конкурентноспособност, за да продължи да бъде притегателен център за пациентите

- Саниране на сградата на "ДКЦ-І" със средства от Национален доверителен екофонд по чийто проект сме кандидатствали.

 

"Диагностично-консултативен център ІІ Бургас "ЕООД

 

 "Диагностично-консултативен център ІІ Бургас" ЕООД е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в което лекари от различни специалности и помощен персонал извършват качествена и достъпна медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

 Основна цел пред ръководството на ДКЦ ІІ е ефективно функциониране на модерен център за извънболнична медицинска помощ, със съвременна медицинска апаратура, с екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти работещи в съответствие с последните новости в медицината и правилата на добрата практика, както и осигуряване на финансова независимост и ресурсна обезпеченост на търговското дружество.

През изминалите години бяха създадени нови частни центрове и болници, което доведе до увеличаване на конкуренцията между лечебните заведения. Въпреки това ДКЦ ІІ запазва относителния си дял от медицински услуги с малки колебания като втори по обем дейност от общинските медицински центрове, което го прави важен субект за оказване на качествена медицинска помощ на жителите на Община Бургас.

За периода със средства на Община Бургас по капиталовата програма са инвестирани средства в размер на 223 хил.лв., т т.ч. ремонт на детска консултация,  в размер на 47 417лева. и  изграждане на вход и рампа за инвалиди в размер на 21 446 лева.

 

През 2009 Община Бургас финансира закупуването на Рентгенов апарат на стойност 134 хил.лв,а дружеството инвестира още собствени средства за закупуване на апаратура и стопански инвентар на обща стойност 89 хил.лв.

 

През 2010 година дружеството внедри и прилага Система за управление на качеството в съответствие със стандарт  ISO 9001:2008.

Дългосрочната цел на дружеството е устойчиво позициониране на  медицинския пазар и постоянно подобряване на качествените  показатели във всички сектори на организационната му структура.

 Стратегията на управление на  лечебното заведение е привеждане на здравеопазването в  съответствие с европейските стандарти.

Разширяването на дейността на лечебното заведение е неминуемо свързана с разширяване обема на предлаганите медицински услуги. Търсят се варианти за разкриване на нов вид медицинска дейност.

Продължава дейността за подобряване състоянието и вида на отделните кабинети и звена, в зависимост от финансовото състояние на дружеството.

Поддържане и прилагане на  Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008.

Санирането  на сградата е от особена важност за развитието на центъра, както и за комфорта на пациентите и работещите. Реализирането е чрез участие в проекти  по енергийна ефективност с помощта на Община Бургас.

 

"Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

 

1.Извършени изследвания на пациентите от стационара и специализираните диагностично-консултативни кабинети в лабораториите на "КОЦ-Бургас" ЕООД

период

извършени изследвания

2008 г.

105 669

2009 г.

112 844

2010 г.

115 253

І-во шестмесечие на 2011 г.

 60 103

 

2. Диспансеризирани пациенти в "КОЦ-Бургас" ЕООД

период

диспансеризирани пациенти

2008 г.

17 517

2009 г.

14 985

2010 г.

13 809

І-во шестмесечие на 2011 г.

14 543

3.Закупена медицинска апаратура и извършени ремонти в "КОЦ-Бургас" ЕООД

 

период

извършен ремонт

2008 г.

§  края на 2007 г. основен ремонт на сградата на Отделение по лъчелечение - покрив, инсталации, фасада, подови покрития и стени

 

период

апаратура закупена с финансова помощ от Община Бургас

2008 г.

§  края на 2008 г. с финансова помощ от Община Бургас 600 000 лв. закупен апарат за дълбока и полудълбока рентгенова терапия за Отделение по лъчелечение

2009 г.

§  края на 2009 г. с финансова помощ от Община Бургас 280 000 лв. закупен апарат за контактна рентгенова терапия за Отделение по лъчелечение

 

 период

по-значима медицинска апаратура закупена със собствени средства

2008 г.

§  машина за дезинфекция на ендоскопски сонди

2009 г.

§  края на 2009 г. - фибробронхоскоп

 

§  април 2009 г. - замразяващ микротом (криостат)

2010 г.

§  януари 2010 г. апарат за ендоскопска урологична хирургична дейност

§  март 2010 г. ехограф

§  юли 2010 г. дихателен апарат Дъчмед

 

§  октомври 2010 г. химическа филтрационна камина

 

§  октомври 2010 г. инфузомати

2011 г.

§  януари 2011 г. автоматичен коагулометър

§  март 2011 г. имунологичен анализатор - апарат за туморни маркери

§  скенер с виртуална симулация, планираща система за лъчелечение и автоматичен инжектор

 

За периода 2007 г. - 2011 г. лечебното заведение е инвестирало в закупуването на медицинска апаратура общо около 2 500 000 лева.

4.Перспективи за развитие на дружеството през следващите две години са:

a.Придобиване на мултимодален линеен ускорител и изграждане на бункер за него, чрез оперативна програма "Регионално развитие";

b. Сформиране на отделение по "Онкологична гастроентерология";

c. Изграждане на собствена стерилизационна към Операционен блок.

 

"Център за психично здраве" БУРГАС ЕООД

 

През отчетния период ЦПЗ - Бургас е приключвал всяка година с печалба, а медицинските показатели сочат трайна тенденция към оптимално изпълнение.

По отношение на материално-техническата база:

- обособени са четири болнични стаи за повишен надзор и грижи с фиксирани легла, укрепени врати и видеонаблюдение;

- обзаведе се една болнична стая с максимален комфорт за болничен престой (VIP);

- реновира се клуба за културтерапия и столовата, поднови обзавеждането им;

- ремонтирани и обновени са манипулационните и лекарските кабинети, както и кабинетите за физикална терапия и рехабилитация;

- изградена е рампа за улесняване достъпа на хора с увреждания;

- подменено е осветлението на лекарските кабинети и манипулационните;

- изградена е система за безопасност и сигурност на персонала чрез инсталиране на паник-бутон.

 

«Център за кожно - венерически заболявания - Бургас»

 

«Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Бургас» ЕООД е преобразуван и пререгистриран в «Център за кожно - венерически заболявания - Бургас» съгласно §70, (1), т.4 от ПЗР към ЗИД на ЗЛЗ.

Дейността на Центъра се регламентира с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ - 99 / 21.12.2010 г. на МЗ.

До края на 2010г. финансирането на лечебното заведение е осъществявано  от:

- субсидия за държавни дейности чрез Община Бургас;

- договор с НЗОК за оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица;                  

- собствени приходи;

- дарения.

През периода 2008г - 2010 г. дружеството е в стабилно финансово състояние.

Като  единственото специализирано лечебно заведение за дермато-венерологична помощ в Бургаска област, в което е възможно осъществяването на пълния диагностично-лечебен процес със собствени структури и средства, "ЦКВЗ- Бургас" стои стабилно на пазара на дерматовенерологичните услуги.

Структурата за стационарно лечение работи по договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по всички възможни клинични пътеки за кожно-венерически заболявания.  Използваемостта на легловата база е с много добър показател - около 80%. Средният престой на болните е оптимизиран.

Годишният брой на извършените прегледи е увеличен спрямо предходни години и показва постоянна стабилност.  Увеличението е за сметка на първичните и консултативни прегледи.

Специализираните прегледи, извършвани в диспансера, са с добра апаратурна обезпеченост и своевременна лабораторна диагностика. За запазване и повишаване на конкурентноспособността на диагностичните звена, в две от тях са въведени нови видове изследвания.

 В изпълнение на Решение на Общински съвет Бургас по т. 22 от Протокол № 38/23 - 24.09.2010 г. е открита процедура по НВМОП за доставка на медицинска апаратура, която приключи през м.февруари 2011 година. Закупени са четири диагностични апарата на обща стойност 12 000 лв.

Съгласно действащата нормативна уредба, във финансирането на ЦКВЗ - Бургас през 2011 г. настъпи промяна - субсидията за делегирани от държавата дейности бе заменена със субсидия по договор с МЗ за  диспансеризация, с което финансирането от държавния бюджет бе намалено с 98%.

Промяната се отрази драстично на размера на приходите на лечебното заведение.

За справяне със създалата се ситуация  в  ЦКВЗ бяха предприети следните мерки:

- увеличаване на цените на платените медицински услуги, в резултат на което  приходът за първото полугодие достигна размера на годишната сума за 2010г.;

- увеличаване на използваемостта на легловата база  и произтичащо от това запазване на приходите от НЗОК  в размера от 2010г., въпреки  двукратното намаление на броя на леглата;

-  поетапно ползване на неплатен отпуск от всички служители в рамките на три месеца;

- намаление на числеността на персонала с 27%;

- извършени са промени в разпределението и организацията както  на работното време, така и на длъжностните задължения на персонала. Въпреки намалената численост, работният процес е кадрово осигурен, като се използват всички възможности за взаимозаменяемост.       

Съгласувано и съвместно с ръководството на Община Бургас са предприети всички възможни мерки за запознаване на централната власт както с финансовото състояние на лечебното заведение, така и с проблемите, които ще възникнат за здравето на населението при  прекратяване на дейността му.

 

«Специализирана болница за активно лечение на ПФЗ-БУРГАС» ЕООД

 

СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД е лечебно заведение за активно лечение и е основна структурна единица в системата на здравеопазването в Бургаска област, което предлага определени действия и въздействия за постигане положително влияние върху здравето на  човека.  

В СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД се затваря цикълът на диагностика ,диференциална диагностика и терапевтично поведение в областта на белодробната патология и е модел за специализирана медицинска помощ.

Лечебното заведение е акредитирано от МЗ със  Заповед № РД-01-58/30.01.2008г. определя следните акредитационни оценки:

Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност "отличен"за срок от пет години. През 2010г. лечебното заведение започна процедура по ISO 9001:2008. Клиничната лаборатория участва  в Национална система за външна оценка на качеството, Програма Гликиран белтък съвместно с INSTAND-Германия.

Клиничната микробиология участва в Национална система за външна оценка на качеството и е избрана за  супервайзер  на микробиологичната диагностика на туберкулозата в Сливенска, Ямболска, Хасковска, Кърджалийска, Ст.Загорска и Варненска област

Лечебното заведение притежава Лицензия от АЯР  рег.№03241/02.02.2010г. за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели. 

СТЕЛК обслужва жителите на Бургаска , Сливенска и Ямболска област Белодробна функционална лаборатория - осъществява бронхопровокационен тест и  белодробна патология.

 

 В момента се обособява лаборатория за нарушение на дишането по време на сън.

 По данни на НЦЗИ за 2009 и 2010г  СБАЛПФЗ Бургас е лекувала около 30% от цялата белодробна патология в Бургаска област.

 В периода 2007-2011 г. е осъществена:

 1.1. Инфрастуктурно укрепване на  съществуващата сграда-.

 • извършване на ремонт на сутерена с цел разкриването в него на складови помещения, архив .
 • частична подмяна на ВИК  и парната инсталация  
 • Разширяване на кислородната инсталация
 • реновиране на болничните стай
 • основен ремонт на клинична лаборатория
 • ремонт на микробиологична лаборатория

- Разширяване площта на стационарния блок  чрез ремонт и обновяване на бившия архив с цел обособяване на болнични стаи  за бацилоотделители  и самостоятелен санитарен възел.

- Поддържане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания -извършен бе ремонт и поставена бе кислородна инсталация и звукова сигнална инсталация на стая намираща се на първия етаж с цел достъпна болнична среда за хора с увреждания.

- Осигурени са помощни средства за предвижване на хората по време на стационарния престой .

- Осъществен бе ремонт на болнични стаи сменена частично дограма ,щори, закупени бяха телевизори, изградена  бе оповестителна система, видеодомофонна уредба и видеоохранителна уредба и мебели на стойност-105 496 лв.

-Преместване на СТЕЛК и осъществен основен ремонт на сградата

Обща стойност 240 130 лв.

През отчетния период е  подмемена  почти цялата медицинска апаратура:

- Дооборудване с медицинска апаратура на лабораторията за  микробиологична  диагностика- стойност около 100 000лв.  предоставена от Глобалният фонд за борба с туберкулозата.

- Дооборудване на лабораторията за  клинична химия  и затворени системи за кръв - на стойност  около 42 000лв.

 - В рентгеново отделение бе закупена апаратура за стойност -  23 100лв. -ремонт на рентгенов апарат и закупуване на  нов ехограф

 - Внедрени са всички  съвременни лични предпазни  средства. Закупени са служебно облекло, маски, ръкавици и дезинфектанти  на  стойност около 41 000лв.

Основна задача е въвеждане на електронното досие на пациента и компютаризация на всяко едно работно място с цел намаляване времето за обработване на пациентите,облекчаване труда на персонала и повишаване коефицента на полезно действие.

В периода 2007-2011г. е внедрена компютърна информационна система свързваща лечебното заведение с РЗОК, МЗ -по Програма за контрол на туберкулоза. Снабдени с персонални компютри с интернет система и програмен продукт 80% от работните места  на стойност 25 000лв.

С цел разширяване на диференциално диагностичните възможности са въведени  нови методи за ранно откриване на заболяванията :

 • Бронхопровокационни тестове.
 • Внедрена е неинвазивна вентилация
 • Лаборатория за нарушение на дишането по време на сън
 • С цел подобряване на качеството на оказаната болнична помощ в стационарния блок и белодробната функционална лаборатория бе закупена апаратура на стойност 66700лв.

 

 ОП "Общински имоти" - Бургас

 

ОП "Общински имоти" - Бургас е специализирано звено на Община - Бургас за управление, поддържане и ремонт на жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост. Предприятието е второстепенен разпоредител с общински кредити.

 

2007 г.

 

            През 2007 г. за месеците ноември и декември са реализирани приходи от наеми на стойност 496 841 лв. За същият период са  извършени ремонтни работи за 250 лв. на общински жилища и за 1 187 лв. за нежилищни имоти.

 

2008 г.

 

За 2008 г. при план 3 100 000 лв. приходи от наеми отчитаме 3 323 016 лв. или изпълнение на 107.2 %. Утвърденият Бюджет - 2008 г. е 729 318 лв. Към 31.12.2008 г. отчитаме 728 730 лв. касово изпълнение на бюджета, което представлява 99.9 %.

Извършените ремонти през 2008 г. възлизат на 9 231 лв. за жилища и на 3 661 лв. за нежилищни имоти.

Добрите резултати през 2008 г. се дължат на:

1. Направените промени в Правилника на предприятието, с който  се прецизира дейността му, структурата, численият състав и предоставеното за управление имущество. Внесеният за разглеждане проект за правилник, се прие с протокол № 11 на сесията на 24.07.2008 г.

2. Комплектоването на досието на всеки управляван имот в предприятието с копие от  акта за собственост / съгласно чл.58, ал.2 от ЗОС /. Този процес продължава да се осъществя съвместно с дирекция "Управление на общинската собственост".

3. С направеното изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища в чл.3 и §4 от същата се определи предназначението на общинските жилища по видове, което подобри координацията с отдел "Общински жилища и жилищна политика"и доведе до по-голяма яснота при настаняването.

В тази връзка се подготвиха типови писма до наемателите, в които изискваме платени консумативи към различните ведомства и такси за общи разходи на входа за всяко тримесечие. При не представяне на изискваните копия от платежни документи пристъпваме към прекратяване на наемното правоотношение.

4. Участието на представител от предприятието в общинската комисия за провеждане на търгове допринесе за уточняване на някои пропуски при подаване на декларация от кандидат наемателите и се обсъди промяна на текстове в Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общински имоти и вещи, с цел избягване блокиране на търгове.

5. Добрата координация с директора на дирекция "Управление на общинската собственост" по e-mail с предложение на свободни обекти за търг и за настаняване, подпомага по ефективното им използване за увеличаване на приходите.

6. Приетите нови базисни цени, проведените търгове за отдаване под наем на свободните нежилищни помещения, настаняване на наематели в свободните общински жилища, освобождаване на жилища от неизрядни платци и постъпили плащания по изпълнителни дела.

7. Контролът в създадената техническа и счетоводна отчетност за сключените наемни договори. Осигурява се приемането и предаването на наетите имоти, съгласно условията на договора. Осъществяван е контрол по използването на имотите от страна на наемателите, съобразно нуждите, за които са предоставени.

8. Извършваният пролетен и есенен обход на всички обекти като за всеки обект се съставя констативен протокол. Изготвя се подробна информация за проблемните наематели, както и предприетите действия.

9. Предприетите действия по прекратяване и разваляне на договорите, когато има основание за това. Реализира се освобождаването на имотите по административен ред като се подготвиха необходимите актове за подписване от Кмета на Община Бургас. Предприети са производства по принудително освобождаване на общински имоти.

10.Анализиране на физическото състояние на имотите и при констатирана необходимост се разпорежда извършване на необходимите ремонти, които се отразяват количествено и стойностно в ремонтни карти за всеки обект.

Осигурена е добра организация за своевременно събиране и постъпване на наемите като реализираните финансови средства от дейността си предприятието внася изцяло в приход на общинския бюджет, ежеседмично. Към 31 декември на отчетна година приходите от наеми се внасят 100 % и банковата сметка на предприятието се занулява.

 

2009 г.

 

На 18.12.2008 г. с протокол №16 на сесия на Общински съвет се направи допълнение към правилника за дейността на ОП "Общински имоти", включващ ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения и други жилищни и не жилищни имоти, собственост на Община Бургас.

От 01.01.2009 г. се създаде нова ремонтна група за извършване на неотложни ремонти и отстраняване на аварии в общински имоти.

През 2009 г. са извършени ремонтни работи на 79 бр. жилища за 66 828 лв. и 89 бр. нежилищни имоти за 243 219 лв. , общинска собственост. Общо материали и текущ ремонт на жилищни и нежилищни имоти на стойност 310 047 лв.

 

 

По значими ремонти са:

 • Защитено жилище в к-с "Изгрев", бл.7, вх.2, ет.6, ап.11 за изоставени деца след навършване на пълнолетие.
 • Подмяна на покривна конструкция и В и К инсталации на общинска къща на ул."Кавала" №19
 • Ул."Левски" №23, ет.3 - ремонт на покрив и етажа
 • Пенсионерски клуб "Хр.Ботев" на ул."Кубрат"в кв.Победа
 • Пенсионерски клуб в кв."Акации", ул.Китка, кв.11, п-лVІІІ
 • Пенсионерски клуб в с.Брястовец- изграждане на тоалетни със септична яма и оформяне на парковото пространство.
 • "Вила" в приморски парк- НИМХ при БАН , филиал Варна -ХМО-Бургас
 • К-с "Славейков" до бл.39 №1- Детска млечна кухня
 • К-с "Славейков" до бл.30- Детска млечна кухня
 • К-с"Славейков", ул."Проф.Якимов"с/у ТУ "Асен Златаров"- охранителни ролетки на подлез
 • Основен ремонт на подлез пред Военна болница и Строителен техникум
 • Ул."Александровска" №147 - Радио възел Бургас
 • Ул.Оборище №95 м/у вх.А и вх.Б - БЧК
 • Възстановяване и освежаване фасадата на сградата на ул.Богориди №34
 • Конструктивно укрепване на сградата и подмяна на В и К, предоставена на Регионално сдружение с нестопанска цел "Диабетни грижи" - Бургас
 • Кв."Г.Езерово"- ограждане на детска спортна площадка
 • Летен театър - ремонт на тоалетни за посетители
 • Ул."Конт Андрованти "- ремонт на стълбищна площадка
 • ТД "Възраждане"- дограма, ламинат, ремонт на санитарен възел
 • ТД "Освобождение"- дограма, боядисване, теракот на входа
 • ТД "Зора"- ремонт на дограма
 • ТД "Приморие"- охранителни решетки и боядисване
 • Рекламни табла- възстановяване и боядисване
 • ЦДГ"Радост" на ул."Левски - оформяне и разчистване на двора
 • Младежки дом- направа на окачен таван
 • Кв.Крайморие - ремонт и обзавеждане на киносалон
 • Приморски парк- събаряне стената на приказките

 

С цел подобряване състоянието на сградния фонд и обновяването му, с новосъздаденото звено и подготвените малки обществени поръчки се извършиха съществени ремонти на общински сгради, детски градини, инфраструктура, огради и премахнаха грозящи съоръжения.

Направиха се значителни подобрения в общински жилища с не извършени довършителни работи от новото строителство, както и възстановиха амортизирани от лошо стопанисване на наемателите, и  след принудителни изваждания.

Действията на предприятието са съгласувани със съответните дирекции на Община Бургас и с други общински звена в зависимост от спецификата на дейността. Съществува добра координация с колегите. С внедрената компютърна обработка на информацията за общинските имоти ежемесечно се подава информация до дирекция "Управление на общинската собственост" за свободните нежилищни имоти с предложение за настаняване или търг, а до отдел "Общински жилища и жилищна политика" за свободните жилища по видове.

Планираната субсидия - 2009 г. за предприятието е в размер на 1 500 000 лв. Отчитаме 1 291 890 лв. разходи за издръжка на дейността ни.

Изпълнението е 86.1 %.

Реализираните приходи от наеми за 2009 г. възлизат на 3 310 342 лв. Планът за отчетната година е 3 340 000 лв. . Изпълнението на приходите е 99.1 %.

Отчетеното неизпълнение 0.9 % се дължи на негативните последици от икономическата криза, която принуди наематели, спечелили общински обекти на търг да се откажат от тях поради невъзможност да заплащат определения месечен наем.

            Наемателите на следните търговски обекти: "Глобус - партнес"  ЕООД, ул."Александровска" № 121; "Авентура тийм" ООД, ул."Шейново" № 24 - северно крило и "Корект мебел" ООД, ул."Фердинандова" № 49 подадоха предизвестие за прекратяване на сключените договори за наем. За периода м.септември - м.декември 2009 г. в приходната част на бюджета не постъпиха 80 320 лв. приходи от наеми за годината от тези нежилищни имота.

 

2010 г.

 

През 2010 г. са извършени ремонтни работи на 92 бр. жилища за 54 386 лв. и  85 бр. нежилищни имоти за 571 743 лв., общинска собственост.

            По важни ремонти са:

 • Пенсионерски клуб "Хр.Ботев" на ул."Кубрат"в кв.Победа
 • Пенсионерски клуб в кв."Акации", ул.Китка, кв.11, п-лVІІІ
 • Пенсионерски клуб в гр.Българово
 • Здравна служба гр.Българово
 • Здравна служба в кв.Горно езерово
 • Здравна служба в кв.Лозово
 • Здравна служба в с.Брястовец
 • Здравна служба в с.Равнец
 • Здравна служба в кв.Победа, ул.Кубрат №7
 • Кметство кв.Г.езерово-ремонт на всички помещения
 • Кметство кв.Лозово - ремонт на всички помещения и киносалон
 • Кметство в с.Драганово - водопровод и канализация на WC и фасади
 • Ремонт на подлез зад Механотехникум на бул.Демокрация
 • Ремонт на подлез срещу бл.63 в к-с "Славейков"
 • Ремонт на подлез до ІІ РПУ на бул."Ст.Стамболов"
 • Ремонт на ДДЛРГ"Ал.Коджакафалията"
 • ОДЗ"Брезичка" в к-с "Славейков"
 • ЦДГ "Ханс Андерсен" в к-с "Лазур"
 • ТД "Възраждане-офис за дирекция "МПДТР"
 • ТД "Изгрев"- ремонт външни стълби и стълбищно рамо
 • ТД "Приморие"- ремонт на покрив и фасада
 • Отрезвително на ул. "Ив.Богоров"№19
 • Административна сграда на ул."Конт Андрованти" 1
 • Зона за разходка на кучета в парк "Езеро"
 • Зона за разходка на кучета в парка на к-с "Славейков"
 • Приморски парк - "Бункера"
 • Ремонт и поддръжка на 10 градски фонтана

 

Планираната субсидия за 2010 г. е в размер на 1 602 000 лв. Отчитаме          1 601 970 лв. разходи за издръжка на дейността ни.

Изпълнението е 100 %.

Реализираните приходи от наеми към 31.12.2010 г. възлизат на 2 926 053 лв. Планът за 2010 г. е 3 000 000 лв.

Изпълнението на приходите е 97.5 %.

Отчетеното неизпълнение от 2.5 % се дължи на негативните последици от продължаващата икономическата криза. Повечето нежилищни имоти са търговски обекти. Намаленото потребителско търсене се отрази на реализираните печалби на наемателите. Това доведе до несвоевременното заплащане на дължимите наеми. 

През 2010 г. са заведени 16 ч. гр. съдебни дела за временни обекти по §17 от ЗУТ, 12 ч. гр. дела.за нежилищни имоти, 12 административни дела пред АС за общински жилища и 20 изпълнителни дела като от съдия изпълнител са преведени 67 311 лв.

Извършени са 22 принудителни изваждания на неизрядни общински наематели, ползващи общински жилища.

 

2011 г.

Планът за приходите от наеми към 31.07.2011 г. е 1 439 000 лв. Реализираните приходи са 1 593 119 лв. Изпълнението е 110.7 %.

До 31.07.2011 г. са извършени ремонти на 55 общински жилища за 21 366 лв. и на 53 нежилищни имота на стойност 535 410 лв.

 

            Открояващи се ремонти:

 • Базар "Автоспирка" срещу МБАЛ
 • Базар "Механотехникум"
 • Базар "Трапезица"
 • Базар "Флора"
 • Базар в к-с Славейков до ТИЦ
 • к-с Зорница, подлез "Янко Андонов"
 • к-с Изгрев - изграждане канализация за пенсионерски клуб
 • к-с Меден Рудник - пенсионерски клуб
 • ДКЦ 2 ЕООД - ремонт тротоар
 • ул.Транспортна - изграждане ограда в разделителната ивица
 • кв.Сарафово - събаряне сграда бивша столова
 • с.Извор - детска градина
 • с.Маринка - пенсионерски клуб
 • с.Миролюбово - пенсионерски клуб
 • с.Твърдица - кметство

 

Предстоят довършителни ремонти дейности и нови ремонти на следните обекти:

 • с.Извор - детска градина
 • к-с Изгрев - пенсионерски клуб
 • ул.Транспортна - II eтап на изграждане ограда в разделителната ивица
 • ДКЦ 2 ЕООД - ремонт бетонова стълба
 • кв.Ветрен - пенсионерски клуб
 • кв.Д.Езерово - пенсионерски клуб
 • с.Братово - пенсионерски клуб и киносалон

 

ОП "Общински имоти" прие за стопанисване 7 броя нови общински жилища в

к-с "Изгрев", за които предстоят довършителни работи непредвидени в договора на строителя и изискващи значителни средства да привеждането им в годност за експлоатация и настаняване на наематели.

С цел постепенното извеждане на децата от ДДЛРГ "Ал.Коджакафалията", ще бъдат подготвени три броя четиристайни общински жилища за "Център за настаняване от семеен тип".

В по - голямата си част общинските апартаменти са построени преди повече от 25 години, при преобладаваща конструкция - едропанелно строителство. Предвид общия 50-годишен амортизационен срок на този вид сгради е добре да се обнови жилищния сграден фонд чрез постепенната подмяна с новопостроени жилища или чрез включването им в подходящи програми за реновиране на сгради.

 Община Бургас е собственик на отчуждени къщи (на ул."К.Величков" № 55, ул. "Струма" № 37, ул."Дебелт №63 и др.) и съсобственик на къщи (на ул."Дебелт" 49,51, к-с"Изгрев" ул."Малчика" №3,  кв."Победа" ул."Велека" № 41, кв."Победа" ул."Резвая" № 37, кв."Победа" ул."Тертер" № 29 и др.), които са в лошо състояние. Същите са в урегулирани поземлени имоти предвидени за изграждане на нови модерни жилищни кооперации, в които общината ще бъде обезщетена с нови жилища. Така старите, негодни за ползване и застрашени от самосрутване сгради ще бъдат премахнати, а района около тях благоустроен.

Предстои изграждането на Дом за безпризорни в кв."Акациите", основни ремонти на пенсионерски клубове за възрастните хора, отремонтиране на изоставени киносалони в прилежащите селища, ремонт на лекарски кабинети, административни помещения, детски градини, благоустрояване и др.

 

ОП "Спортни имоти, паркинги и гаражи"

 

1. Изграждане на нови обекти

1.1. Многофункционален спортен комплекс в к-с "Изгрев", 

Спортен център "Изгрев" е модерен и многофункционален комплекс,  изграден в Районен парк "Изгрев",  в едноименния градски квартал в Бургас. Построен е върху УПИ -общинска собственост с площ 14 390 кв.м., като застроената площ е 451 кв.м., и РЗП - 704 кв.м. Комплексът е въведен  в експлоатация през месец май 2010 г.

В територията на Спортен комплекс "Изгрев" са изградени 3 футболни игрища, 3 тенис корта, игрище за баскетбол и волейбол, закрита площадка за тенис на маса, комбинирана детска площадка, фитнес на открито, игрище за петанка, обслужваща сграда с тренировъчни зали за бокс и други видове спорт. В центъра се извършва както спортно- тренировъчна дейност, така и се провеждат дейности за  обучение на любители. В обособения паркинг, който е изграден за удобство на спортуващите, има осигурени места за МПС на хора в неравностойно положение. Обслужващата сграда е изградена на два етажа. На партерния етаж са разположени: фоайе,   помещение за спортен инвентар, лекарски кабинет с манипулационна, санитарни  възли за посетители включително и  за хора в неравностойно положение. Спортен блок се състои  от зала за бокс и обща физическа подготовка и зала за комплексни тренировки, съблекални, санитарни възли, умивални, душови помещения и склад. На втория етаж се намират три административни помещения, санитарни възли, кафе- клуб със складово- подготвителни помещения и тераса.

В момента в Спортният център се упражняват следните видове спорт: футбол, тенис на корт, тенис на маса, ръгби, бокс, спортни танци, модерен балет, киокушинкай, йога и други видове спорт свързани с физическото възпитание на деца и подрастващи.

 

1.2 . Плувен басейн в Приморски парк

Плувен комплекс "Флора" - находящ се в Приморски парк Бургас, пуснат в експлоатация на 17.05.2010г.

Плувния комплекс разполага с два басейна , единият от които 50 метров, а другият 20 - метров. И в двата басейна водата се подгрява чрез газова инсталация, което позволява почти 8 месечна експлоатация на съоръжението.

За удобство на състезатели и треньори комплекса разполага с обслужваща сграда , санитарни възли, съблекални , помещения за клубове и открито кафе.

 

1.3. СЗ "НИКОЛА СТАНЧЕВ"

 

СЗ "Никола Станчев" се намира в к-с "Меден Рудник", зана А , в близост до магазин "БИЛЛА"

Самостоятелна сграда , представляваща спортна зала на два етажа - закрита площ..

Първият етаж е със застроена площ от 839,20 кв.м. и втори етаж от 1746, 69 кв.м..

В спортна зала има обособена голяма и малка зала; съблекални към залите за тренировки - 2 бр.; отборни съблекални - 4 бр. ; методичен кабинет и склад към него, помещения ( офиси) за треньори  - 4 бр.; лекарски кабинет .

В голямата зала се практикуват следните видове спорт:

 • Хандбал
 • Баскетбол
 • Волейбол
 • Футбол
 • Бадминтон
 • Тенис на корт
 • Тенис на маса

В малката зала:

 • Художествена гимнастика
 • Спортни танци
 • Народни танци
 • Айкидо
 • Киокошин - карате
 • Детска танцова школа
 • Балет

Открита площ към залата. Детска площадка в близост до спортната зала. Площадката за играе е устроена в зависимост от предназначената възрастова група (3 - 12 год.). Има два вход/ изход и е оборудвана със спортни съоръжения - пързалка, катерушки, люлки и т.н. В близост до детска площадка е изградена и фитнес площадка на открито, с фитнес уреди.

Предвид факта , че залата е пусната в експлоатация декември 2009г, е в добро състояние.

 

1.4 ПЛУВЕН БАСЕЙН "МИНЕРАЛНИ БАНИ"

 

През изминалта година бе построен на зона за спорт  плувен басейн в кв. "Минерални Бани" гр. Бургас. В спортния комплекс ще бъде изграден открит плувен басейн с размери 25 м. На 12,5 м и дълбочина 1,40 м. на 1,80 м. В комплекса ще има едноетажна обслужваща сграда  и спортни игрища за минифутбол, тенис на корт и баскетбол.  Към момента роектът се изпълнява и срокът

1.5 ИЗГРАЖДАЩИ СЕ СПОРТНИ КОМПЛЕКСИ

 

 Спортен комплекс "Славейков". Спортният комплекс е проектиран като многофункционална спортна база за провеждане на тренировъчна дейност за следните спортове: волейбол, баскетбол, хандбал, минифутбол, тенис на корт, тенис на маса, зала за борба и лекоаткетическа писта. В комплекса е предвидена и обслужваща сграда с РЗП около 900 кв.м. Към момента проектът се изпълнява

1.6. Спортни площадки:

 

1.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА "ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ

Спортната площадка се намира в Централна градска част на ул. "Дебелт" с площ 2193 кв. м .

На площадката има обособени игрища за мини футбол, волейбол, баскетбол, една трибуна и ограда

Състоянието на спортната площадка е добро.

 

2.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА "СЛАВЕЙКОВ"

Спортната площадка се намира в к-с "Славейков", зад  бл. 1 Б с площ от 999 кв.м. има изградени  футболно  и баскетболно игрище.

Състоянието на спортната площадка е добро.

3.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА "МЕДЕН РУДНИК", Зона Б

Спортната площадка се намира в ж.к. "Меден рудник". Имот VII, кв. 22, зона Б с площ 6933 кв.м. върху които са изградени игрища за :

a.       Тенис на корт

b.      Волейбол

c.       Баскетбол

d.      Футбол

Има три броя зрителски трибуни, районно осветление, поливна инсталация и ограда.

Състоянието на спортната площадка не е много добро.

 

4.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА КВ. "КРАЙМОРИЕ"

Спортната площадка се намира в кв. Крайморие. Целият спортен обект с площ от 4, 677 дка , площадката е открита с комбинирано игрище за мини футбол и баскетбол , има и обособена детска площадка.

Състоянието на площадката е отлично.

 

 

5.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА "АБОБА"

 

Спортната площадка се намира в Централна градска част на ул. "Абоба". На спортната площадка има изградени игрища за мини футбол и волейбол, съществуваща ограда.

Състоянието е добро. с площ 2193 кв. м .

 

6.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА "ЕЛИН ПЕЛИН"

 

Спортната площадка се намира в ж.к. "Меден рудник", зона А . Има изградено игрище за минифутбол с изкуствена трева и съществуваща ограда.

Състоянието на игрището е в много добро състояние.

 

7.  БАЙК ПАРК

           

Спортният обект се намира в Приморски парк гр. Бургас.

 

8.   СПОРТНА ПЛОЩАДКА "ДОМ НАДЕЖДА"

 

Спортната площадка се намира на ул. "Поп Грую" . Има изградено игрище за волейбол и баскетбол с акрилна настилка и съществуваща ограда.

Състоянието на игрището е в много добро състояние.

 

9.      СПОРТНИ ИГРИЩА ПАРК МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

В парка на Минералните бани бяха изградени игрище за футбол, волейбол и бадминтон.

 

1.2. Изграждащи се нови спортни съоръжения  

 

1.2.1.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА КВАРТАЛ ЛОЗОВО

 

Спортната площадка се намира в кв. Лозово. Ще бъде изградена с изкуствена тревна настилка и ограда с размери 20м/30м.

 

1.2.2.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА КВАРТАЛ САРАФОВО

 

Спортната площадка се намира в кв. Сарафово. Ще бъде изградена с изкуствена тревна настилка и ограда с размери 20м/40м.

 

1.2.3.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЕЛО ЧЕРНО МОРЕ

 

Спортната площадка се намира в село Черно море. Ще бъде изградена с изкуствена тревна настилка и ограда с размери 20м/30м.

 

1.2.4.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЕЛО ДРАГАНОВО

 

Спортната площадка се намира в село Драганово. Ще бъде изградена с асфалтово покритие с размери 11м/15м.

 

1.2.5.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА КВАРТАЛ ПОБЕДА

Спортната площадка се намира в квартал Победа. Ще бъде изградена с асфалтово покритие с размери 30м/15м.

 

1.2.6.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА КВАРТАЛ ВЕТРЕН

 

Спортната площадка се намира в квартал Ветрен. Ще бъде изградена с естествено тревно покритие с размери 20м/40м.

 

1.2.7.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА КВАРТАЛ БАНЕВО

 

Спортната площадка се намира в квартал Банево. Ще бъде изградена с естествено тревно покритие с размери 20м/40м.

 

1.2.8.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЕЛО БРЯСТОВЕЦ

 

Спортната площадка се намира в село Брястовец. Ще бъде изградена с естествено тревно покритие с размери 20м/40м.

 

1.2.9.      СПОРТНА ПЛОЩАДКА ОТМАНЛИ

 

Спортната площадка се намира в м. Отманли, на която ще бъдат изградени 4 бр. спортни игрища.

 

1.2.10.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА  КОМПЛЕКС БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

 

Спортната площадка се намира в комплекс Бр. Миладинови. Ще бъде изградена с изкуствена тревна настилка, осветление и ограда с размери 20м/40м.

 

1.2.11.   ИГРИЩЕ ХЕТТРИК СЦ ИЗГРЕВ

 

Спортното игрище се намира в комплекс Изгрев и ще бъде подменена изкуствената трева с нова настилка.

 

1.2.12.   ТЕНИС КОРТ УЛ. ГУРКО

 

Тенис корта се намира на ул. Гурко. Същият е в добро състояние и ще бъде очертан с акрилно покритие.

 

1.2.13.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА  УЛ. СЪГЛАСИЕ

Спортната площадка се намира на ул. Съгласие. Ще бъде изградена с асфалтово покритие и ограда с размери 14м/15м.

 

1.2.14.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА УЛ. БОСНА

 

Спортната площадка се намира в Меден рудник ул. Босна. Ще бъде изградена с асфалтово покритие и ограда с размери 20м/20м.

 

1.2.15.  СТАДИОН С. РУДНИК

 

Стадионът се намира в с. Рудник. Ще бъде направен ремонт на съществуваща сграда, покрив, бани, тоалетни, съблекални и сервизни помещения.

 

1.3     Извършени ремонти на спортни зали

 

1.3.1 Спортна зала "Младост", к-с "Славейков"

 

През отчетния период бе направен основен ремонт на металната покривна конструкция на спортната зала. Основен ремонт на залата не е правен от построяването й и това налагаше спешен ремонт на покривната конструкция. Обектът беше включен в капиталовата програма на Община Бургас за 2010г.

 

1.3.2  Спортна зала "Бойчо Брънзов" - подмяна на дограмата

 

Спортната зала се намира в к-с "Изгрев". Предназначена е за тренировъчно състезателна дейност по баскетбол. Залата е построена през 1970год. По залата са правени само текущи ремонти. Дограмата не е подменяна от 40 години и беше в много лошо състояние - стара, на места прогнила, изметната и недобре уплатнена, което води до висок разход на топлоенергия - ниски температури в залата през зимния период и високи през летния. През 2010г. е направен ремонт на залата като старата и неефективна дограма е подновена от нова четирикамерна с камерен PVC профил и стъклопакет. Монтирани са вътрешни витрини и радиаторни решетки от термоплотове. Обектът беше включен в капиталовата програма на Община Бургас за 2010г.

 

А. Изградени спортни съоръжения

А1. 2 бр. спортни комплекси

А2. 14 открити спортни игрища

А3.Сгради с РЗП над 2500 м2 - СЦ Изгрев и СЦ Славейков

 

Б. Спортни зали

 

Б1. Многофункционална зала "Никола Станчев", в която се извършват над 15 вида спорт

 

В.

Плувни басейни

 

В1. Плувен комплекс "Флора" - 2 бр. басейни

 

В2. Плувен басейн "Минерални бани" - 1 басейн

 

Г. Спортни площадки - изградени

 

Г1. Спортна площадка "Златно ключе" - 3 игрища

Г2. Спортна площадка комплекс "Славейков" бл. 1Б - едно игрище

Г3. Спортна площадка Меден Рудник , зона Б - 4 игрища

Г4. Спортна площадка кв. Крайморие - 2 игрища

Г5. Спортна площадка Абоба - 2 игрища

Г6. Спортна площадка елин Пелин - 1 игрище

Г7. Спортна площадка Дом Надежда - 1 игрище

Г8. Спортни игрища Парк  Минерални бани - 3 игрища

Г9. Байк парк

 

Д. Спортни площадки - изграждащи се

 

Д1. Спортна площадка с. Драганово - 1 игрище

Д2. Спортна площадка ул. Съгласие - 1 игрище

Д3. Спортна площадка ул. Босна - 1 игрище

Д4. Тенис корт ул. Гурко - 1 игрище

Д5. Спортна площадка кв. Сарафово - 1 игрище

Д6. спортна площадка кв. Лозово - 1 игрище

Д7. Спортна площадка с. Черно море - 1 игрище

Д8. Спортна площадка кв. Ветрен - 1 игрище

Д9. Спортна площадка кв. Банево - 1 игрище

Д10. Спортна площадка с. Брястовец - 1 игрище

Д11. Спортна площадка м. Отманли - 4 игрища

Д12. Футболно игрище Сц Изгрев - 1 игрище

Д13. Спортна площадка Бр. Миладинови - 1 игрище

Д14. Стадион с. Рудник

Д15. Спортна площадка кв. Победа - 1 игрище

 

За последните 4 години Община Бургас е ремонтирала над 35 спортни игрища, включително и за летният сезон на Централен плаж гр. Бургас бяха изградени 2 футболни игрища, едно за волейбол и едно за тенис.

 

ІІ. ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

 

В отчетния период ръководството на ОП"СИПГ" обърна особено внимание на дейността и експлоатацията на специализираните автомобили, модернизирането на основните обособени паркинг зони, ревизирането на сключените със старото ръководство договори за наем. Предвид потребностите на транспортната инфраструктура приоритетно усилията на ръководството бяха насочени към подобряване на условията на паркинг услугата, в това число по - голям брой места за паркиране, по - голяма сигурност, както и модернизация на паркинг - инфраструктурата. Чрез въвеждането на технически иновации се постигна по - добро качество на обслужването,  намаляване на разходите по отношение на човешките ресурси и значително повишаване събираемостта на таксите, респективно постъпленията в общинския бюджет.         

1. Изградени парко места на улици и паркинги

През отчетеният период бяха реконструирани изцяло или частично множество улици в ЦГЧ, както и в комплексите, като бяха обособени значителен брой нови парко места:

Ул. "Копривщица" - 60 броя паркоместа

Бул. "Ст. Стамболов" - 114 паркоместа в отсечката от ул. "Цар Самуил" до ул. "Левски"

Ул. "Левски" - 35 паркоместа

Две нови улици и паркинг за 110 автомобила в к-с "Славейков" до бл. 55 и 56

Два нови паркинга пред блокове 34 и 35 в к-с "Зорница" с обособени 52 паркоместа.

Ул. "Цар Симеон 1" - 135 паркоместа

Ул. "Димитър Димов" - 130 паркоместа

Ул. "Генерал Гурко" - 140 паркоместа

Ул. "Адам Мицкевич" - 48 паркоместа

Ул. "Места" -  100 паркоместа

Бул . "Хр.Ботев" - 25 паркоместа

От средата на месец Юли 2011 г. работи ново изграденият паркинг зад ДКЦ 2. Паркингът се намира в идеалния център на Бургас и има два входа/изхода - откъм ул. "Гурко" и ул. "Оборище". Паркоместата в него са близо 500. Част от тях са предназначени за туристическите автобуси и микробуси, които досега с часове изчакваха клиентите си на неразрешени места - най-често по спирките на градския транспорт. 

За периода 2008 - 2011 г. са създадени близо 2500 паркоместа. Приключват ремонтите на улиците "Александър Велики", "Калоян", "Мара Гидик" и някои улици в комплексите, където ще се създадат нови паркоместа за автомобилите.

2. Синя Зона

На 01.09.2010г. беше въведена в експлоатация "Синята Зона", след въвеждането й се наблюдава контрол и организираност при паркирането в ЦГЧ. Услугата паркиране вече е достъпна и удобна за всички жители на града, а не лукс.До момента след 3 етапа на въвеждане в експлоатация местата за паркиране в Синя зона са както следва : синя зона 1983 места, инвалиди - 70, служебен абонамент - 104, такси - 47. До момента са издадени около 1500 стикера за локално паркиране на живущи, както и около 750 карти за инвалиди.

След близо едногодишна работа на Синя зона се отчита фактът, че  улиците, в които експлоатира зоната са станали много по-подредени и удобни за използване както от автомобили, така и от пешеходци. Тротоарите в голямата си част са свободни, а паркиралите коли заемат само обозначените места без да пречат на детските колички или на преминаващите превозни средства.

 

3. Паяци

Община Бургас закупи три специализирани автомобила за репатриране  Репатриращите автомобили през 2010 г. и 2011 г. през летния сезон работиха и работят с удължено работното време от 07:00  до 11:00 часа, с  цел облекчаване на трафика. Постигнатите резултати: спазване на пътна маркировка, ред при паркирането, по - малко паркирани автомобили върху тротоари.

 

4. Транспорт

Община Бургас е бенефициент по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", който ще се реализира в рамките на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. и е на общата стойност  е 67 млн. евро. По проектът Община Бургас ще закупи 28 дизелови и 39 метанови нискоемисионни автобуси. В рамките на проекта ще се развие адекватна мрежа на градския транспорт, която да отговаря на нуждите на населението и която да бъде така организирана, че да дава възможност за бързо и лесно преминаване и прехвърляне от една линия на друга. Чрез разработването на нова транспортна схема и обособяването ленти за приоритетно движение на  превозните средства на градския транспорт на територията на Община Бургас, ще се подобрят значително експлоатационните параметри  на транспортния процес - скорост на движение, време на движение за извършването на един курс и най-важното запазване интервала на движение на автобусите. Ще бъде разработена концепция за въвеждането на интегрирана система за управление на трафика, която да осигури координация и комуникация между превозните средства на градския транспорт и да облекчи трафика в пиковите часове и избягване на задръствания. Въвеждането на координирана и интегрирана система за управление на градския транспорт, чрез изграждане на интегриран център за управление, ще включва управление на светофарните системи; поставяне на електронни информационни табла по спирките на градския транспорт и в автобусите, внедряване на системи за електронно таксуване в автобусите, подобряване материалната база, видеонаблюдение и осигуряване на достъпност за инвалиди.

Целта на проекта е да подобри системата за градския транспорт в Бургас, като той стане по-атрактивен, достъпен, комфортен, безопасен, екологично чист и високоскоростен.

В изпълнение на социалната политика на Община Бургас, ежегодно се осигуряват финансови средства за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани, в т.ч.: ученици и студенти редовно обучение; многодетни майки; граждани над 65г. и над 70 г.; граждани с нетрудоспособност над 50% и 71%;  болни от захарен диабет и паркинсонова болест и др. Осигурени са и финансови средства за социални разходи за общинска дейност "Превоз на трудноподвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания", като от услугата се възползват средномесечно 2452 трудно подвижни лица и 827 деца и младежи с увреждания.

През 2009г., Община Бургас съвместно с общинската фирма "Бургасбус" ЕООД се включи в проекта Mediate, който обединява 20 европейски града и 10 европейски организации на хора с увреждания, възрастни хора и други групи, които срещат трудности с ползването на градския транспорт. Целта на проекта беше,  да допринесе за развитието на градската транспортна система, чрез определяне на  показатели за достъпност и обмяна на  опит. Участието в този проект, осигури възможност на Община Бургас да ползва готови модели от политиката на други държави в това направление, както и да реализира свои идеи. Сред градовете-участници в Mediate бяха Лондон, Мадрид, Барселона, Осло, Прага и Единбург. Част от показателите за достъпност на градската среда, определени в следствие на работните срещи по проекта, се заложиха в условията за отдаване на концесия на спирките от градския транспорт, като съгласно подписаните през 2010 година 2 бр. договори се предостави концесия за изграждане и експлоатация на 174 спирки от градския транспорт на Бургас. В резултат на това концесионерът  подмени съществуващите спиркозаслони с нови, постави схема с маршрутите на  линиите на вътрешноградския транспорт, спирков знак с маршрутните разписния, кошче за отпадъци и тактилни настилки. Общата стойност на първоначалната инвестиция е 2 137 600 лв.

 

С реализирането на концесията отпаднаха и разходите по поддръжка на територията около спирката, както и почистването и от афиши, плакати и безразборно разлепени съобщения. Успоредно с това, концесионерът предоставя 10% от рекламната си площ за нуждите на Община Бургас и заплаща концесионни такси в размер на 135 354 лв./годишно. С подписването на концесионния договор се осигуриха нови работни места във връзка с експлоатацията на обекта.

 

Приходи по закона за туризма - обща диаграма на приходите

 

Категоризация

За периода м.11.2007г. - м.08.2011г. са постъпили приходи от категоризация на туристически обекти общо в размер на 173 335 лв. Категоризираните обекти за периода са 517 бр. и са извършени са промени в обстоятелствата на 299 бр. категоризирани туристически обекти.

 

 

Туристическа такса/туристически данък

Постъпилите приходи от туристическа такса за периода 11.2007г. -12.2010г. възлизат на 1 024 651,17 лв., а постъпленията от въведеният през 2011г. туристически данък към 31.07.2011г. са в размер на 191 242,77 лв.

 

 

Общо приходи по Закона за туризма

 

Постъпилите приходи се разходват във връзка с дейността на отдел "Туризъм" за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, зелените площи, издръжка на Туристическия информационен център, реклама на Бургас, като туристическа дестинация на национално и международно равнище.

Със средства от туристическа такса, от отдел "Туризъм", бяха реализирани следните мероприятия: Освежаване на бункера в Морската градина и превръщането му в атракция

 

Реклама

През 2009 година се извърши ревизия на всички рекламни съоръжения на територията на Община Бургас, като за констатираните незаконни се изготви опис, с приложен снимков материал. След връчване на 472 бр. покани за доброволно заплащане на обезщетения за ползване на общински терен, постъпиха суми в размер на над 500 000лв.,  част от рекламите бяха демонтирани доброволно от собствениците, а за останалите се предприеха съответните процедури по принудително премахване. Във връзка с промяна на Наредбата бяха прекратени демонтирани и съоръжения с издадени разрешения, по които се дължат две или повече месечни такси. За неплатените такси, се изготвиха актове за установяване на публични вземания, с цел принудителното им събиране.

През 2011 година се прие нова Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, с която се поставиха нови условия в разрешителния режим по чл.57 от ЗУТ.  Към нея се приеха и технически условия, с които се прецизираха условията за поставяне на РИЕ в кръстовища, утвърдиха се нови типови проекти на рекламно-указателни табели, с цел да се унифицират рекламите.

След като се актуализира схемата за разполагане на рекламно-информационните елементи, позициите се включиха и в интегриран геопортал към интернет страницата на община Бургас, който предоставя информация за възможностите за реклама на територията на общината и осигурява пълна  прозрачност.

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"

 

Успехите на Община Бургас в изграждането на модерна техническа, социална и образователна инфраструктура, в подобряването обхвата и качеството на предлаганите административни, социални и образователни услуги, могат да бъдат измерени и с резултатите от усвояването на Европейските фондове. Една от основните задачи на общинска администрация през периода 2008-2011г. бе да използва максимално възможностите, предоставени от Оперативните програми и другите финансиращи механизми и програми на ЕС за изпълнение на местните приоритети за подобряване качеството на живот на населението, подкрепа на социално - икономическото развитие и превръщането на Бургас в модерен европейски град.

През изминалите четири години Община Бургас успя да мобилизира експертен и партньорски потенциал за подготовка на качествени проекти, насочени към решаване на ключови проблеми на градската среда и съставните селища.

За периода 2008 - 2011г. общинска администрация подготви и успешно защити за финансиране 47 проекта, 17 от които, на стойност 227 470 581,2лв., финансирани по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г., ОП "Околна среда" 2007 - 2013г., ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Административен капацитет" 2007 - 2013г. и ОП "Техническа помощ" 2007 - 2013г.

Стартира изпълнението и на двата най-мащабни проекта както за общината, така и за региона: проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г. и проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран по ОП "Околна среда" 2007 - 2013г. Реални инвестиции бяха извършени в обекти на пътната, социалната, културната и образователната инфраструктура, В и К мрежите, третирането на отпадъци и др.

В процес на изпълнение са още 30 проектa, финансирани по програма "Красива България", ПУДООС, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния, Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция, програми на Европейската комисия като: URBACT II, Кончерто ІІ, Култура, Интелигентна енергия - Европа, програма "Югоизточна Европа", ИНТЕРРЕГ ІV С и др.

В рамките на изпълняваните проекти, община Бургас си партнира и с на над 30 европейски градове и региони, като обменя опит и добри практики по въпроси, свързани с устойчивото развитие, системи за интегриран градски транспорт, енергийна ефективност, опазване на културно - историческото и природно наследство и др.

Общият размер на договорените средства по всички финансиращи програми за периода 2008 - 2011г. е 231 300 190лв.

В процес на оценка са 16 нови проектни предложения на стойност над 72 милиона. Подготвените проектни предложения адресират проблеми, свързани с рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови водоснабдителни и канализационни мрежи в крайградските квартали и съставни селища, създаването на модерна инфраструктура в подкрепа на местната икономика, подобряване достъпа до образователни и социални услуги на населението.

 

 

І. Проекти изпълнени в периода 2008-2011 година.

 

Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"

 

1.    Проект: "Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас". Бюджетът на проекта е 4 664 819, 75 лв. и е реализиран за 24 месеца в периода 16 09. 2008 - 15. 09. 2010.  Целта на проекта е да се подобри достъпността до различни населени места в община Бургас чрез реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на общината. В резултат на проекта са

 • Рехабилитирани 6 054 м от пътната отсечка Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас
 • Изградена отводняваща система, включваща изграждане на нови тръбни водостоци в участъка от км.6+500 до км.7+030 и изграждане на водосток тип батерия от равоъгълни стоманобетонови елементи ;
 • Монтирани нови еластични огради;
 • Поставена хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и пътни знаци.

 

2.    Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас". Проектът е с продължителност 24 месеца (февруари 2009 г. - февруари 2011 г.) и е с бюджет 5 773 119,93 лв.

Основната цел на проекта е изграждането на модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа на икономическото благоденствие и социалната интеграция на Бургаския градски ареал. В резултат на изпълнени на проекта са постигнати следните резултати:

 • Изпълнени ремонтни и обновителни дейности на 7 учебни заведения - ГПНЕ "Гьоте"; ГПЕА "Гео Милев"; ПГЕЕ "К. Фотинов"; СОУ "Иван Вазов"; ПГСАГ "Кольо Фичето", ОУ "Елин Пелин" и ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен", включващи въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешни ремонтни дейности, подмяна на електрическа, В и К и отоплителна инсталации.
 • Осигуряване на достъпна среда за хора с различни увреждания в ПГЕЕ "К. Фотинов"; СОУ "Иван Вазов"; ПГСАГ "Кольо Фичето", ОУ "Елин Пелин" и ЦДГ 2 "Ханс Кристиян Андерсен" - изградени рампа и монтирани асансьори.
 • Доставено оборудване за кабинетно обучение, специализирано професионално обучение, компютърно и ИТ обучение.

 

3.    Проект  "Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас". Бюджетът на проекта е 4627603,73 лв., а проекта е изпълнен в продължение на 24 месеца.

Обекти на интервенция по проекта са:  Културен център "Морско Казино" - Приморски парк, гр. Бургас, Сцена на открито "Охлюва" - Приморски парк, гр. Бургас, Младежки културен център - гр. Бургас. В резултат на проекта е

 • Културната инфраструктура в Община Бургас е модернизирана и достъпна, като са изцяло обновени сградите на Младежки културен център - Бургас, Културен център «Морско Казино», Сцена на открито «Охлюва»;
 • Създадени са условия за насърчаване и развиване на културните ценности и изяви на населението на Община Бургас;
 • Осигурен е равен достъп до културните дейности и активно участие в културния живот на всички жители и гости на града и Общината, включително и за хора с увреждания;

 

4.    Проект: BG161PO001/1.4-03/2008/015  "Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк- Бургас. Реализацията на проекта продължи 20 месеца (юни 2009 г. - февруари 2011 г.). Договорът за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 991 172,45 лв.  В резултат на проекта са постигнати следните резултати:

 • Укрепен е свлачищния район зад Летен театър в Приморски парк - Бургас с дължина 3057 м.;
 • Възстановени са засегнатите от свлачищните процеси съществуващи алейна мрежа, площадки, подпорни стени с дължина обща дължина 1 237, кв. м.;
 • Изградени съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина чрез дренажи и отвеждането им извън територията на свлачището;
 • Съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (канавки, дренажни ребра и др.);

Изградена на контролно-измервателна системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на инфраструктурните мерки.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

 

1. Проект  "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ". Договорът за безвъзмездна финансова помощ е в размер на  6 078 903,49 лв., а проектът е изпълнен за 28 месеца в периода 2008г. - март 2011г.

Като резултат от реализацията на проекта в кв. Долно езерово на Община Бургас са изградени:

 • Нова канализационна мрежа в източната част на квартала по оста на всички улици с дължина 10 км.
 • Канално-помпена станция с две помпи и тласкател с дължина 3 150 м, които осъществяват технологичната връзка на канализационната мрежа с пречиствателното съоръжение - Градската пречиствателна станция на Бургас.

В дългосрочен план с проектът се решават два основни проблема на този квартал - екологичния проблем свързан със замърсяване на защитеното езеро Вая н битово отпадъчни води и социално-битовия проблем изразяващ се в липсата на съвременна канализационна мрежа.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013"

 

1.    Проект "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично- частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район", финансиран по ОП "Административен капацитет"  2007- 2013г.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 515 000 лв. Проектът е изпълнен в периода  10. 02. 2009 г. - 10. 05. 2010 г., като постигнатите резултати са:

 • Създадена Работна група за изготвяне и приемане на механизма за ПЧП;
 • Изготвен анализ на ПЧП практиката в ЕС и България;
 • Извършен анализ на обществените услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП;
 • Социологическо проучване на мнението на бизнеса и гражданите на община Бургас;
 • Изготвена карта на обекти за ПЧП на Община Бургас;
 • Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за прилагане механизма на ПЧП;
 • Разработен пилотен модел за публично-частно партньорство за Спортен Комплекс в кв. Славейков, гр. Бургас;

Разработен интернет портал за публично-частно партньорство - http://ppp.burgas.bg/

 

ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" НА МТСП

 

1. Проект "Текущ ремонт на защитено жилище за хора с умствена изостаналост и дворно  пространство - кв. Акации". Бюджет: 109 175,00 лв. В рамките на проекта са изпълнени ремонтни дейности на защитеното жилище за хора с умствена изостаналост, включващи подмяна на дограма, ремонт на покривно пространство, вътрешни ремонтни дейности.

 

2. Проект "Текущ ремонт на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови". Бюджета на проекта е 212 433,92 лева. В рамките на проекта са изпълнени ремонтни дейности на сградата на дома, включващи вътрешни ремонтни дейности, ремонт по фасада, ремонт на вътрешни инсталации - В и К, ОВ, Ел инсталации, включително монтиране на слънчеви колектори за топла вода.

 

3.Проект "Подобряване на естетическия вид и функционалност на административната сграда на Община Бургас - ул.           "Александровска" № 26". Проектът е на стойност 250 000 лева. Постигнатите в рамките на проекта резултати са следните:

 • Частично изпълнение на облицовка на вътрешни стени с мушелкалк;
 • Демонтаж на съществуваща дървена дограма-прозорци, изработване и монтаж на нова РVС и възстановяване на отвори, подмазване и боядисване;
 • Доставка и монтаж на нови, енергоефективни осветителни тела във вътрешните подходи, коридори и стълбища;
 • Доставка и монтаж на нови полилеи и стенни осветителни тела в Заседателната зала;
 • Подмяна на кутиите на етажните разпределителни и телефонни талба и окомлектовка на същите.

 

ПРОГРАМА ИСПА

 

1. Проект "Пречиствателна станция за отпадни води кв. Меден рудник, гр. Бургас", финансиран по програма "ИСПА", Мярка: EUROPEAID/123191/D/WKS/BG

Проектът се реализира в партньорство между Министерство на околната среда и водите, Община Бургас и "В и К"ЕАД - Бургас. Бюджетът на проекта е  6 547 677,36 Евро. Като резултат от изпълнението на проекта:

 • Изградена нова Пречиствателна станция за отпадъчни води в ж.к. Меден Рудник - гр. Бургас, отговаряща на изискванията на Европейската директива за заустване на битови отпадъчни води във водоприемници, определени като чувствителни зони. Пречиствателната станция е в експлоатация от 21 декември 2009 г. и обслужва 53000 жителя.
 • Официално открита на 10 март 2010 г.
 • Подменен около 645 м от съществуващия довеждащ колектор до входа на ПСОВ.
 • Предотвратено е замърсяването на Черно море и е подобрено състоянието на околната среда в Община Бургас.

 

2. Проект "Интегриран воден проект за гр. Бургас", финансиран по програма "ИСПА", Мярка: EUROPEAID/123191/D/WKS/BG.  Бюджетът на проекта е в размер на 21 000 000 евро и е разпределен както следва: Безвъзмездна помощ по Програма ИСПА 10 800 000 евро или 48%, заем от ЕБВР на името на "В и К" ЕАД гр. Бургас, на който гарант е Община Бургас  10 920 000 евро или 52%. Проектът с реализира в периода март 2008-септември 2010 и се състои от 5 компонента:

 • Лот 1: Рехабилитация и разширение на вътрешната водопроводна мрежа и реконструкция на резервоар "Изгрев".
 • Лот 2: Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа - кв. Победа. Паралелно с неговата реализация Община Бургас инвестира собствени средства в размер на 400000 лв. за изграждането на домовите отклонения на 24 улици в квартала. И двата обекта са завършени.
 • Лот 3: Реконструкция на съществуващата Пречиствателна станция за отпадъчни води.
 • Изграждане на главен водопровод от резервоар Лозово до х-л "Мираж". Финансирането на този компонент беше поето изцяло то ЕБВР
 • Техническа помощ на място.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез Изпълнителна агенция ИСПА отговаря за цялостното финансово, техническо и административно управление на ИСПА мярката, включително подготовката и провеждането на тръжните процедури, сключване и управление на договорите, проверка на фактури и контрол на допустимостта на разходите. Община Бургас сътрудничи за изпълнение на необходимите условия за започване на строителните работи, учредяване правото на строеж на отклонения от общи мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура на името на МРРБ, издаване на разрешения за строителство и др. "В и К" Бургас ЕАД е краен бенефициент на инвестицията.

 

 

ПРОГРАМА ФАР

 

Проект "Изграждане и рехабилитация на вътрешна и прилежаща инфраструктура" по проект "Развитие на индустриални зони, фаза 2" BG 2006/ 018 - 343.10.03.03

 

Проект: Индустриална зона. Обект: "Локално пътно платно на ул. "Крайезерна" от о.т. 504 - о.т. 506 - о.т. 508 до о.т. 511, по плана на Промишлена зона "Север", гр. Бургас 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Проект "Канализация кв. Победа IV етап - възстановяване на улични настилки". Общият бюджет на проекта възлиза на 1 434 867,76 лв. В периода август - септември 2010 г. бяха възстановени участъците на уличните настилки в кв. Победа, гр. Бургас, които бяха включени в проект "Интегриран воден проект за гр. Бургас" - Лот 2 "Разширение на канализационната мрежа -кв. Победа, гр. Бургас" изпълняван по Програма ИСПА от Дирекция ЕИП на МРРБ.

ПРОЕКТ НА ПРООН "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие към ООН - ПРООН

 

Община Бургас бе една от пилотните общини в България включена в изпълнението на проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради. В периода 2008-2011 година в рамките на проекта са напълно обновени три жилищни блока:

 • бл. 27, вх. А, комплекс "Братя Миладинови";
 • ж.к. "Изгрев", бл.20, вх.3
 • ул. "Съгласие" № 6, бл. "Пощенец 2"

 

ІІ. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

1. Проект "Joining forces" (Да обединим сили - Метрополисно управление  и конкурентоспособност на европейските градове), финансиран по програма URBACT II. Община Бургас е партньор с 7 града от Полша, Холандия, Белгия, Испания, Чехия. Бюджетът за Община Бургас е 45 000 Евро. Бе сформирана Местна работна група в Община Бургас, която ще подпомогне процеса на подготовка на планове и стратегии за градско развитие чрез трансфер на ноу хау и добри европейски практики. Участие бе взето в три работни срещи с международните партньори по темите «Транспорт», «Публично-частно партньорство», «Екологични проблеми в градското управление». 

2. Проект "IN HAND", финансиран по програма  Култура на ЕК. Община Бургас е партньор с шест организации от Италия, Франция и Испания. Бюджетът на Община Бургас бе 57 536 EUR. Целта на проекта бе да се създадат условия за иновации и изследване, за да се стимулира икономическия и културен растежа на занаятчийството. По време на изпълнението на проекта бе извършен подбор на занаятчии и художници, чийто творби бяха включени в международните изложби, организирани по проекта.

3. Проект "Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас", финансиран по Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Бюджетът на проекта е в размер на 737 786,43 лева и е изпълнен в периода юни 2009 - април 2011. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:

1. Закупена и инсталирана мобилна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух. Мобилната лаборатория дава възможност да се измерва качеството на въздуха по 8 показателя.

1.    Повишена информираност на обществеността и проведени обучения

2.    Създадена Интернет страница на проекта - http://air.burgas.bg/ с възможност за проследяване в реално време резултатите    от измерването на мобилната лаборатория, както и възможност за следене на качеството на атмосферния въздух.

3.    Обучение експерти за обслужване на лабораторията и за прилагане на норвежкия опит в мониторинг качеството на атмосферния въздух.

Разработени и издадени обучителни и информационни материали.

4. Проект "Българо-Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморските общини", финансиран по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния. Община Бургас е пилотна община по проекта, който се изпълнява от Асоциация на Българските Черноморски Общини в партньорство с Асоциацията на местните власти на Норвегия. Проектът е изпълнен в периода април 2009 - март 2011 г., като бюджета с който разполага Община Бургас е в размер на 160 000 лева. В рамките на проекта в община Бургас са постигнати следните резултати:

1.  Извършено енергийно обследване на четири обществени сгради - детски градини, училища и лечебни заведения. 

2. Изготвен анализ на енергопотреблението в обществените сгради, общинска собственост в община Бургас с идентифицирани проблеми и възможности за оптимизиране потреблението на енергия.  

3.   Ремонтирана и обновена общинска офис сграда като пилотен модел за прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради.

4. Повишен капацитета на общинските служители за устойчиво енергийно планиране в резултат на проведените по проекта обучения и обмен на опит и добри практики с норвежките партньори.

 5. Проект "Sustainable NOW" ("Устойчиви СЕГА"), финансиран по Програма "Интелигентна енергия - Европа". Проектът стартира през месец септември 2008 година и се осъществи до 31 август  2011 година. Проектът бе насочен към популяризиране на мерки за пестене на енергията и разработване на Местен енергиен план.

Бюджетът за община Бургас е 86 791 Евро. В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

1.    Ежегодно провеждане на Дни на Устойчивата Енергията.

2.    Сформиран Консултативен съвет по енергийна ефективност.

3.    Изграден капацитет за енергийно планиране на местно ниво и популяризирани практики за пестене на енергия в битови и обществени сгради.

4.    Разработена Стратегия за Устойчиво енергийно развитие на Община Бургас в периода 2011 - 2020 и План за действие 2010-2013 г.

 

ІІІ. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013"

 

1.    Проект: "Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас". Бюджетът на проекта е 10 364 242, 12  лв., като дейностите ще бъдат изпълнени в продължение на 18 месеца (16.07.2010-16.01.2012).

Обща цел на проект е подобряване качеството на градската среда в Община Бургас като основен инструмент за постигане на социална интеграция и устойчиво балансирано градско развитие. Постигнати резултати до момента резултати са:

1. Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до пл. "Тройката", ул. "Св. Св. Кирил и Методий":

 • 20 761 кв.м. благоустроени площи на пешеходна зона по ул. «Александровска» и прилежащи улици
 • Оформени и благоустроени зони за отдих и социални контакти;
 • Изградени и монтирани елементи на обзавеждането;
 • Монтирани 18 осветителни стълба с енергоспестяващи осветителни тела;
 • Монтирани 10 бр. велостоянки.

2. Реконструкция на ул. "Генерал Гурко", ул. "Адам Мицкевич".

 • Изградена двупосочна велоалея с дължина 720.55 м.;
 • Обновени 720.55 метра улично платно с прилежащи тротоарни пространства;
 • Изградени 4 зони за паркиране с осигурени парко места за хора с увреждания;
 • Реконструирани прилежащи зелени площи;
 • Монтирани 26 бр. осветителни стълбове с енергоспестяващи осветители

3. Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк - Нова част.

 • Рехабилитирани 46 860 кв.м. асфалтови алеи;
 • 1 665 кв.м.обновени плочници;
 • 12 500 м. подменени бордюри в Приморски парк;
 • 2, 96 дка. рехабилитирани зелени площи;
 • Обновена паркова мебел;
 • Монтирани 590 бр. стълбове с енергоспестяващи осветители;
 • Изградена система за видеонаблюдение - монтирани 16 бр. видеокамери със стойка;
 • Обособени 2 велоалеи и маршрут за хора с увреждания с дължина с хоризонтална маркировка

4. Възстановяване на декоративна стена "Стената на приказките" и водно огледало - Приморски парк.

 • Възстановена Декоративна стена «Стената на приказките»;
 • Реиновиран един воден елемент - водно огледало;
 • Обособени и реконструирани две зони за игра на територията на Приморски парк;
 • Монтирани 16 броя стълбове за улично осветление с енергоспестяващи осветители.

 

5. Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172.

 • 1 реконструирана спортна площадка;
 • обновени настилки на комбинирано игрище за волейбол и баскетбол - 490 кв.м.;
 • 230 кв.м. обновени зелени площи;
 • Монтирани 6 бр. стълбове за улично осветление с енергоспестяващи осветители;
 • Изградена 1 зона със съоръжения за фитнес на открито, включително съоръжения за хора с увреждания.

6. Благоустрояване и реконструкция на пространството, заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър".

 • 1 697 кв. м. обновени зелени площи;
 • 650 кв.м. обновени алейни настилки;
 • обособени 19 паркоместа;
 • реконструирана детска площадка с оформени две зони за игра;

монтирани 26 броя стълбове за улично осветление с енергоспестяващи осветители

 

2. Проект: "Интегриран градски транспорт за Бургас". Общата стойност на проекта е  131 181 116,83 лв. и е планирано той да бъде осъществен за три години в периода  26.11.2010 - 26.11.2013г. Проектът обхваща комплекс от дейности за развитието на цялостната транспортна система в града, разделени в няколко компоненти:

1. Модернизация и подобряване качеството на обществения транспорт:

 • Въвеждане на система за бърз автобусен транспорт (BRT) - 15 км.
 • Въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна маршрутна мрежа
 • Електронна билетна система
 • Информация за пътниците в реално време по спирките и в автобусите
 • Система за мониторинг и контрол на обществения транспорт
 • Доставка на нови автобуси (нискоемисионни) - 28 съчленени дизелови автобуси и 39 единични метанови автобуси

2.        Подобряване и модернизация на транспортната инфраструктура:

 • Въвеждане на приоритетна за автобусите светофарна система
 • Централна автобусна спирка с атрактивен дизайн
 • Реконструкция на автобусна работилница и депо
 • Дизел и метан станция за обслужване на автобуси
 • Реконструкция на автобусни терминали - автогара до ж.п. гара и автобусен терминал в ж.к. Меден Рудник.

3.Мерки за устойчива мобилност:

 • Изграждане на мрежа от велосипедни маршрути - 20,2км.
 • Пешеходни надлези

 

3. Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас". Проектното предложение е на обща стойност 997 490 лв. и ще се реализира в периода  юни 2011г. - декември 2013г. Дейностите, включени в обхвата на проектното предложение са

 • Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен аспект, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми.
 • Изграждане на визия за развитието на града за периода 2013 - 2020 година.
 • Определяне на зони за въздействие.
 • Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР.
 • Идентифициране на проекти, проектни идеи и инвестиционни мерки на територията на обособените зони за въздействие.

 

Очаквани резултати:

С изпълнението на проекта се предвижда да се разработи и одобри цялостен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас до 2020 година.

 

4. Проект  "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще". 

Проектът е с продължителност 24 месеца и е с общ бюджет  801 873,19 лева. В рамките на проекта в две поредни години ще бъде  Организирано иновативно културно събитие - Фестивал с шест различни сегмента "Включи града", включващ концерти, изложби, организиране на творчески работилници, арт инсталации и друг.

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."

 

1. Проект  "Инвестиционни проекти за водоснабдителна и канализационна мрежа на Бургас - Меден Рудник". Бюджетът на проекта е 16 305 757,13 лв., като дейностите по проекта трябва да завършат до юли 2012 г. В обхвата на проекта са включени следните дейности:

 • Подмяна на 13226 м водопроводна мрежа, включително и на част от сградните отклонения;
 • Изграждане на нов водопровод и нова канализация в зона "Районен център" на комплекса;
 • Изграждане на 2 км канализационен колектор и 2 Канално-помпени станции;
 • Реконструкция на 3 дъждопреливника;
 • Реконструкция на ПС "Победа", включително подмяна на помпи и помпени агрегати.

В резултат от изпълнението на проекта над 8000 души ще бъдат присъединени към ВиК мрежите на комплекса, а за други 23 000 души ще бъде подобрена услугата "Доставка на вода".

 

2. Проект  "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас" - Техническа помощ. Бюджетът на проекта е  479 090, 00 лв. и се реализира в периода 2008 - 2011 г. В рамките на проекта са изготвени инвестиционни проекти за:

 • рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас в работна фаза;
 • изграждане на цялостна канализационна мрежа с 1 КПС на с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас в работна фаза;
 • идеен проект за локална ПСОВ;

В процес на подготовка е проектно предложение за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа и локална ПСОВ, което Община Бургас ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-201"

 

3. Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас" - Техническа помощ, Бюджетът на проекта е 391 640, 00 лв и се реализира в периода 2008 - 2011. В рамките на проекта са разработени инвестиционни проекти за:

 • рехабилитация на водоснабдителната мрежа на кв. Горно Езерово в работна фаза;
 • изграждане на цялостна канализационна мрежа с 1 КПС в кв. Горно Езерово в работна фаза;
 • идеен проект за локална ПСОВ;

 

Готовите технически проекти, послужиха на Община Бургас при подготовката на инвестиционен интегриран проект за управление на водите в кв. Горно езерово, депозиран за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" през юни 2011 година.

 

4. Проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Бургас.

Проектът стартира в края на месец август 2011 г. Продължителността е 36 месеца, а общият бюджет на проекта е 43 231 121.10 лв. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности: 

 • Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от регионално депо Братово - Запад.
 • Монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци.
 • Изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита.
 • Изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях.
 • Доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионално депо "Братово - Запад", претоварна станция за отпадъци - Несебър и претоварна станция за отпадъци - Карнобат. Бургаската регионална система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013"

 

Проект  "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип. Бюджетът на проекта е 249583,7. Продължителност: 14 месеца. В резултат на проекта се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

 • Подобрени условия и създадена материална база за функциониране на центъра - извършени ремонтни дейности на 8 помещения, в които е планирано изграждането на Център за настаняване от семеен тип.
 • Създадени условия за настаняване и комплексна грижа за деца, ползватели на социалната услуга в семейна среда - Център за настаняване от семеен тип - доставено оборудване за 5 помещения на Центъра за настаняване от семеен тип.
 • Повишен капацитет за предлагане и управление на социалната услуга в общността - Център за наставяне от семеен тип Повишено ниво на подготовка на децата за извеждане от специализираната институция.
 • Създаване и предлагане на нова социална услуга в общността - център за настаняване от семеен тип в Община Бургас.
 • Настаняване и адаптиране на 7 деца, изведени от специализирана институция за живеене в семейна среда.
 • Осигурена трудова заетост и подобрени умения за работа с деца в семейна среда на 6 специалиста.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2007-2013"

 

Проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ 2007- 2013 г.".  Проектът е с бюджет 499 923,32 лв. и продължителност 36 месеца.  Предстои изграждането на     областен информационен център, чиято основна функция е предоставяне на информация за възможностите за усвояване на средства по Структурните и кохезионния фонд, както и популяризиране на европейската кохезионна политика.

 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

 

През 2011 година Община Бургас защити  8 проекта в рамките на кампанията "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА" на тема "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ". Проектите имат за цел подобряване на условията за игра и почивка съобразно нуждите на ползвателите в съответните райони- деца, придружители и посетители. Дейностите по проектите включват:

1. Почистване на зелените площи;

2. Полагане на основни настилки на площадките;

3. Полагане на ударопоглъщащи каучукови настилки;

4. Доставка и монтаж на детски съоръжения;

5. Благоустрояване и паркоустровяане на площадките включващо доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци, както и засаждане на широколистни дървета

6. Поддръжка на почистените и обновените площи.

Продължителност на проектите: 01.08.2011-31.08.2011 г.

Обща стойност на проектите:  77 914.01 лв.

1.    Благоустройство, паркоустройство и рехабилитация на Общински имот СЕВЕР УПИ II, кв. 63, кв. Сарафово, гр. Бургас- стойност 9651,60 лв.

2.    Обособяване на място за игра /УПИ -III, кв.132/ в с.Черно море, Община Бургас, гр. Бургас- стойност 9877,42 лв.

3.    Благоустрояване на градинка (УПИ -VI, кв.106) в с.Равнец, Община Бургас- стойност 9541,06 лв.

4.    Почистване, благоустрояване и озеленяване на общински терен, находящ се в междублоково пространство бл. 107- 109, к-с "Меден рудник", гр. Бургас- стойност 9236.30 лв.

5.    Благоустрояване на обществена зона, УПИ -VI, кв.5, с.Димчево, Община Бургас- стойност 9990,25 лв.

6.    Благоустрояване и паркоустрояване на парк Химик, квартал Долно Езерово, гр. Бургас- стойност: 9999.28 лв.

7.    Проект : "Зелен кът" на гр. Българово, Община Бургас- стойност: 9998.40 лв.

8.    Реконструкция и рехабилитация на съществуващата детска площадка в УПИ II- 247, кв. 16, ж. к "Славейков"- гр. Бургас"- стойност: 9619.70 лв.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

 

1.    Проект "Зелени коридори" - популяризиране на природно, културно историческото наследство в региона на Бургас и Къркларели.  Партньори по проекта са Община Бургас, България и Община Къркларели - Република Турция, като проекта ще се реализира в продължение на 12 месеца /02.07.2011- 01. 07. 2012/. Общият бюджет на проекта е 192 433,95 лв. Дейностите, включени в обхвата на проекта са.:

 • Подготовка на проучване на съществуващото състояние на природния, културен и исторически потенциал на двата региона - Бургас, Къркларели; Организиране на експертни форуми за генериране на идеи за потенциалните "зелени коридори" в двете области - Бургас и Къркларели и тяхното устойчиво управление;
 • Развиване на концепция и технически дизайн на пилотен "зелен коридор" на територията на Бургас;
 • Подготовка и изработване на интерактивен пътеводител за популяризиране на концепцията за зелени коридори в регионите на Бургас и Къркларели
 • Организиране на трансгранична конференция "Зелени коридори - практическо решение за природо съобразен туризъм.

2.  Проект "Remaining Lowex" - «Развитие на Европейски минни райони в устойчиви общности чрез интегриран подход на предлагане и търсене, базиран на принципите на използване на нискотемпературна енергия", финансиран по програма CONCERTO ІІ на Седма рамкова програма на Европейската комисия. Проектът е с продължителност 60 месеца и ще се изпълнява до 2011 година. Общата стойност на бюджета за община Бургас е 75 000 Евро. Община Бургас бе домакин на международна работна среща. Извършено бе проучване на възможностите за използване на водата от затворените мини в мина Черно море за охлаждане и отопление.

3. Проект "Eco-mobility label" - Еко-мобилити маркировка" финансиран по програма "Интелигентна Енергия - Европа" на Европейската Комисия. Обща стойност на проекта: € 896 149, като бюджета за община Бургас е  € 36 609. Проектът се изпълнява в периода 01.07.2010-30.06.2013.

Проект  Еко Мобилност  цели създаването на набор от критерии за оценка и подобряване устойчивостта на транспортните политики местните власти ". Целта е да се популяризира и адаптира градската среда в съответствие със  Схемата "EcoMobility Label"("Еко Мобилност - Етикет"),  който насърчава чисти и енергийно ефективни системи за мобилност чрез предоставяне на "етикет за качество" на градовете с оглед на техните транспортни политики, услуги и инфраструктура. Чрез схемата за етикетиране ще се утвърдят критерии за оценка на достъпността и отвореността на градските зони в областта на инфраструктурата за пешеходците, велоалеите и обществения транспорт и политиките за насърчаване на интер-модалността.

4. Проект "Осигуряване опазването на приоритетни видове птици и техните местообитания в района на Влажни зони Бургас, част от Натура 2000", финансиран по Програма LIFE+. Община Бургас е партньор на Българското дружество за защита на птиците, Кралско Общество за защита на птиците (Royal Society for the Protection of Birds), Българска Фондация Биоразнообразие (Bulgarian Biodiversity Foundation), "М. Черноморски солници" АД, Пловдив.  Бюджета за Община Бургас е 10 000 евро.

5. Проект: "Роля на иновативните услуги на туристическия пазар в подкрепа на регионалното развитие", финансиран по проект SMART + на програма ИНТЕРРЕГ ІVС. Основна цел е да се инициират туристически клъстери и да се подпомогне сътрудничеството на регионално, национално и международно ниво в областта на туризма. Партньори на община Бургас са Регионалната агенция за развитие в Козани,  /Гърция/, Отдела за бизнес планиране и развитие в Район Лайпциг и Община Сервия-Велвенто в Гърция. Дейностите по проекта включват обучения в целевите региони за запознаване с опита в областта на туризма и управлението на дестинациите, разработване и прилагане на пилотна електронна система за управление на дестинациите и закупуване на оборудване за прилагане на разработената система за управление на дестинациите. Системите ще бъдат насочени най-вече към малките и независими доставчици на туристически услуги и ще обединяват и разпространяват разнообразни пакети от туристически услуги.

Общият бюджет на проекта е 325 000 евро, от които 104 080 евро е бюджета на Община Бургас.

Продължителност на проекта:  1 май 2011 - 30 април 2013

6. Проект: "Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа", финансиран по проект SMART + на програма ИНТЕРРЕГ ІVС.  Водеща организация е Регионална Агенция за развитие на северозападен регион - Клуж /Румъния/, Технологичен парк WALQA в Испания и Център за изследвания и технологии в Хелас /Гърция/. Общата цел на проекта е да допринесе за конкурентоспособността 4-те региона включени в проекта, чрез представянето и въвеждането на добри практики и опит при развитието на научно-технологични паркове и адаптирането им в съответствие с нуждите на местните власти, бизнес и академична общност. На основата на опита на научно-технологичния парк в Арагон, както и на други научни паркове в Европа, ще бъде създаден наръчник за планиране, развитие и упралвение научно-технологични паркове. Стойността на проекта е приблизително 227 000 евро, а бюджета  на Община Бургас - 42 638 евро.

7. Проект Привлекателен градски транспорт за достъпни градове (АТТАС), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г. Община Бургас е партньор с 8 организации от Унгария, Италия, Словения, Гърция и Румъния. Проектът е с продължителност 3 години, като бюджета за община Бургас е 144 840  EUR.

8.Проект "Наука в Югоизточна Европа" -  повишаване на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в Югоизточна Европа (SEE Science), Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа.  Продължителността на проекта е 3 години, а бюджета за Община Бургас е 97 860 EUR

В проекта участват 10 партньора от Югоизточна Европа. Целта на проекта е формиране на визия на Югоизточна Европа като място за иновации чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки, технологични процеси и иновациите чрез

1) засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите чрез подобрени функции и капацитет;

2) обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове на ниво Югоизточна Европа;

3) разработване на нови, устойчиви инструменти, увеличаващи ефективността на сътрудничеството между заинтересованите страни;

4) използване на потенциала на нов софтуерен инструмент водещ науката по близо до широката общественост и по-специално младите хора.

9. Проект: "Covenant Capacity - Развиване капацитета на местните власти ори изпълнение на местни климатични и енергийно дейности- от планиране, през изпълнение до мониторинг", финансиран по Програма "Интелигентна Енергия - Европа" на Европейската Комисия. В проекта участват 18 международни партньора. Водещата организация е Международен съвет за местни екологични инициативи, на който Община Бургас е член. Бюджетът на община Бургас е 45 158 Евро, а проекта ще се изпълнява в периода 1 юни 2011 - 30 май 2014 г. Проектът е насочен към повишаване капацитета на местните и регионални власти в Европа за изпълнение на местни енергийни политики и постигане на целите на Конвента на кметовете за спестяване на ресурси.

10. Проект  "CASCADE", финансиран по програма: "Интелигентна енергия - Европа". В проекта участват 21 международни партньора. Бюджетът на община Бургас е  34 987 EUR, а продължителността на проекта е 36 месеца от 1 юни 2011 г.

Целта на проект CASCADE е да се създадат широкомащабни партньорски връзки и да се изработи програма за повишаване на капацитета на членовете на мрежата от големи европейски градове с цел да се:

1.  Подкрепи прилагането и разпространението на политиките за устойчива  енергия и прилагането на съответните цели на местно ниво в 18 големи европейски града.

2.  Активизира потенциала на мрежата от градове EUROCITIES и нейните членове за изграждане на устойчив международен капацитет и трансфер на добри практики между местните власти

3.         Използва потенциала на градовете да действат като посредница в техните държави и да преодолеят езиковата бариера за международен обмен на добри практики.

 

11. Проект: "Think Green, Think Young", финансиран по програма "Младежта в действие". Бюджетът на община Бургас е 23 600,00 лв., с период на изпълнение  септември 2010 г. - октомври 2011 г. Проект "Мисли зелено, бъди млад" цели повишаване на информираността и активно участие на младите хора в обществения живот на местно ниво за подпомагане преодоляването на предизвикателства свързани с глобалните климатичните промени.

Чрез проекта ще се подпомогнат местните власти за да изпълнят амбициозните цели на Европейския съюз "20-20-20 до 2020" (намаляване на парниковите емисии с 20%, увеличаване на енергийната ефективност с 20%,  повишаване дела на алтернативни енергийни източници с 20%).

 

ІV. ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОИТО ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ.

 

Проект "Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация", одобрен за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"  Проектът е на стойност  5 205 099,65 лв. и е с продължителност 24 месеца.

Общата цел на проекта е да подпомогне устойчивото социално - икономическо развитие на Община Бургас, посредством повишаване на туристическия потенциал за развитие и маркетинг на конкурентоспособни туристически продукти, основани на богатото природно и културно-историческо наследство.

Предстоящи дейности:

1. Реставрация и адаптация на културно-историческото наследство на о-в Света Анастасия

- Реставрация и социализация на църква и манастирски комплекс;

- Манастирска лекарна и ресторант "100 години назад";

- Изграждане на площадка за анимации;

- Експониране на природни феномени и атракции - "Гъбата", "Дракона", "Вкаменения пиратски кораб";

- Реконструкция на пристан;

- Благоустрояване на открити пространства и изграждане на достъпна среда;

- Доставка на хидробус.

 

V. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ:

Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"

1.    Проект "Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център - Бургас". Общият бюджет на проекта  6 461 184, 48 лв. В рамките на проекта е планирано закупуване на високотехнологично оборудване за лечение на онкологично болни пациенти - мултимодален линеен ускорител и изграждане на инфраструктура за разполагането му.

 

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

1.    Проект "Интегриран проект за  рехабилитация и разширение на В и К мрежите в кв. Сарафово", ОП "Околна среда" 2007- 2013г. Бюджет: 10 503 787, 20 лв.

2.    Проект: "Пречиствателна станция за отпадни води кв. М. Рудник, Бургас- II етап: Разширение" , ОП "Околна среда" 2007- 2013г. Бюджета на проекта е 10 755 984, 50 лв.1

3. "Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в кв. Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас " на стойност 23 223 646, 82.

4. Проект  "Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас", ОП  "Околна среда"2007 2013г. на стойност  10 909 141, 02 лв.

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

1.    Проект: "Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване", ОП "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" Операция 1.1: "Социална инфраструктура".  Проектното предложение е с бюджет 297 902, 57 лв. По проекта е планирано създаването на общинско предприятие, което да подпомага социалната и трудовата реализация на хора в неравностойно положение.

 

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"

 

1. Проект  "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас".  Бюджетът на проектното предложение е  2 690 986, 67 лв. и цели подкрепа на развитието на местния бизнес, чрез предоставянето на услуги.

 

2.Проект "Създаване и развитие на  офис за технологичен трансфер -Бургас". Бюджетът на проектното предложение е 791 347,00 лева.

 

Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013".

 

1.Проект "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас. Бюджетът на проекта е  454 090,00 лв. Проектът цели да въведе модели за добро и прозрачно управление чрез обмен на опит и добри практики с международни партньори.

 

Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна.

 

1. Проект "Обновяване и адаптация на ОУ "Христо Ботев", с. Черно море  Бюджетът на проекта е  299 195, 74 лв.

2. Проект  "Център за деца в риск- ул. "Странджа" с бюджет 112 477,42 лева.

3. Проект: "Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Бургас с бюджет  299 141, 00 лв.

3. Проект: "Създаване на Център за временно настаняване на бездомни хора в гр. Бургас" с бюджет 297 813, 80

4. Проект "Изграждане на достъпна среда и енергийна ефективност в детска градина "Брезичка", гр. Бургас с бюджет: 296 669, 90 лв.

5. Проект "Осигуряване на достъпна среда до обществени зони на територията на община Бургас" с бюджет 257 426,50  лв.

 

Национален доверителен Еко фонд:

 

1. Проект: "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ 5 "ИГЛИКА" БУРГАС".

2. Проект: "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЦДГ 29 "МОРЯЧЕ" БУРГАС.

3. Проект: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ № 7 "РАЙНА КНЯГИНЯ" БУРГАС.

4. Проект: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ №6 "Ран Босилек", гр. БУРГАС.

5. Проект: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ №2 "Звездица Зорница", гр. БУРГА

6. Проект: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ № 3 "Звънче" БУРГАС, към НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКО ФОНД

 

VІ. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА.

Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."

1. Проект "Изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип". Индикативен бюджет на проекта - 4 000 000 лева.

 

2.Проект "Интегриран проект за осигуряване на съвременни социалнни жилища за маргинализирани групи. Индикативен бюджет на проекта - 4 990 000, 00 лв.

 

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

1.Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в кв.  Крайморие, община Бургас.

2.Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в с. Рудник и м.с. Черно море с индикативен бюджет 30 000 000 лева.

3. Изграждане на ПСОВ и подобряване на инфраструктурата за отпадъчни води - гр. Българово, община Бургас с индикативен бюджет 14 000 000 лева.

 

Съвместна Оперативна програма за Черноморски басейн" 2007 - 2013.

 

Иновативни модели за управление на защитени зони с индикативен бюджет 800 000 Евро.

 

VІІ. ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО.

 

През м. юни 2008г. стартира Програмата за Публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас. Чрез насърчаване на гражданското участие и прилагане на механизма на публично-частното партньорство се реализираха т благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост. Община Бургас предоставяше ежегодно в размер на 100 000 лева средства за финансиране на малки благоустройствени проекти на инициативни комитети, училищни настоятелства, детски градини, неправителствени организации. Със средствата е подобрено междублоковото пространство, дворове и огради на учебни заведения и др.

 

 

VІІІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

 

Тясното сътрудничество с неправителствените организации извършващи дейност на територията на община Бургас бе  един от приоритетите на Община Бургас. През настоящия мандат,  Дирекция "Евроинтеграция" продължи да си сътрудничи с неправителствените организации и през 2011 г. Община Бургас продължи да изпълнява следните дейности:

 • Поддържане на регистърът на НПО с актуални данни на организациите публикуван на интернет страницата на Община Бургас се актуализира непрекъснато. До момента са регистрирани 135 организации.
 • Подписано Споразумение за сътрудничество между Община Бургас и НПО осъществяващи дейност на територията на община Бургас, от специално създадена работна група с представители на НПО и Общинска администрация.
 • Разработени Правила за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО, които са внесени за разглеждане и одобрение от Общинския Съвет.
 • Регулярно изпращане на информация до организациите за отворени програми за финансиране, покани за участие в различни събития и др. по електронна поща.
 • Предоставяне на консултации за подготовка на проекти.
 • Участие като партньор в проектни предложения и подкрепа на проекти, разработвани от неправителствени организации. Община Бургас е подкрепила над 30 проектни предложения.
 • Съ-финансиране на проекти на НПО по реда на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съ-финансиране на проекти на НПО.

 

ІХ. МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

 

Сътрудничество с общини от Югоизточен район за планиране

Дирекция "Евроинтеграция" инициира и подържа добри контакти с общините от Област Бургас и от Югоизточен район за планиране. В резултат на усилията на Община Бургас за първи път се представи Югоизточния район за планиране по време на инициативата "Отворени дни" в Брюксел през 2008 година. Инициативата на община Бургас прерасна създаването на Сдружение на общините от Югоизточен район за планиране, което осъществява съвместно представителство на региона в офиса в Брюксел. В резултат на партньорството между общините бяха инициирани и проведени редица събития като дискусионна кръгла маса "Законодателни инициативи за насърчаване на публично - частното партньорство в България", местни събития по повод участието на сдружението в Отворени дни - Седмица на европейските градове и региони в Брюксел

Сътрудничество с общини от Област Бургас.

Община Бургас си партнира успешно с 9-те общини, чиято територия ще обхваща Регионалното депо за управление на твърдите битови отпадъци - Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе и Бургас. В резултат на успешното сътрудничество на общините в рамките на създаденото Сдружение на управление на отпадъците в регион Бургас е и подготовката на проектното предложение за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас. Министерство на околната среда и водите отличи Община Бургас със "зелена награда" за реализираното добро партньорство в процеса на подготовка на проектното предложение.

 

Х. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

 

Сътрудничество с побратимени градове и региони:

 

През настоящия мандат,  усилията на Община Бургас в сферата на международното сътрудничество бяха насочени от една страна към интензифициране на сътрудничеството с градове, с които имаме установени партньорски отношения, както и към създаване на нови връзки и партньорство със стратегически важни за Община Бургас градове и региони. Община Бургас продължи да поддържа добри контакти и сътрудничество с вече побратимените градове като:

 • Гр. Ротердам, Холандия
 • Гр. Ялова и кметство Саръйер, Голяма Община Истанбул, Турция
 • Гр. Александруполис, Гърция
 • Гр. Гомел, Беларус
 • Гр. Мишколц, Унгария
 • Гр. Краснодар, Руска Федерация
 • Югозападен административен окръг на Москва,  Руска Федерация
 • Гр. Янтай, КНР

 

Поднови се културния обмен с град Краснодар, Руска Федерация и град Гомел, Република Беларус. Това бе осъществено благодарение на тясно сътрудничество от страна на консулствата на Руската Федерация и на Република Беларус в Бургас, както и на Посолството на Република Беларус.

Задълбочи се съществуващото партньорство с град Александруполис, Република Гърция чрез интензивна кореспонденция  и обмен на делегации

В рамките на мандата бяха установени контакти и сътрудничество със следните градове:

 • Град Риека Република Хърватия, с които е подписано споразумение за сътрудничество;
 • Град Гент, Белгия, с които е подписано споразумение за сътрудничество
 • Югозападен Окръг на Москва, Руска Федерация.
 • Град Валенсия, Испания.
 • Град Мадрид, Испания.
 • Град Медан, Северна Суматра, Република Индонезия..
 • Град Ла Коруня, Испания.
 • Град Ялта, Кримска Автономна Република.
 • Град Батуми, Грузия
 • Град Киркларели, Турция

 

Членство в международни организации:

 

Община Бургас продължи да поддържа членството и да участва активно в дейността на международните организации:

 • Сдружение "Черноморски Еврорегион (BSER).
 • ICLEI International Council for Local Environmental Initiative.
 • EUROCITIES.
 • BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите балкански градове от 8те държави на Балканите.
 • NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions.
 • ECAD European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата.

 

ХІ. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ:

 

Инициатива "Отворени дни" 2008 - Брюксел

През 2008 година, Община Бургас участва за първи път в НАЙ-ГОЛЕМИЯ европейски форум - Европейската седмица на регионите и градовете, наречен Open Days "Дни на отворените врати" и организиран от Комитетът на регионите съвместно с Генерална дирекция "Регионално развитие" на Европейската комисия.  През 2008 шестите поредни OPEN DAYS регистрираха рекорден брой участници - 216 региона и градове от 32 страни. Общо 7400 души участваха на семинарите в Брюксел и още около 25000 души взеха участие в децентрализираните форуми, които протекоха под различни форми в страните от цяла Европа като с това OPEN DAYS 2008 се превърна не само в най-големият форум на «Общността на Европейските региони и градове», но и в най-мащабното събитие на  Европейския Съюз в календара на събитията в Брюксел. Община Бургас направи забележително представяне в рамките на семинара "Иновации в туризма: обмяна на опит". Г-жа Ивелина Василева, Зам.-кмет представи атрактивна и богата по съдържание и обхват мултимедийна презентацията под заглавие "Иновации в туризма в Бургаски регион".

 Инициатива "Отворени дни - 2009 г.".

През 2009 г., Община Бургас участва за втора поредна година в най-голямото събитие в Европа инициативата Европейската седмица на регионите и градовете. Община Бургас се представи с презентация в две събития в рамките на "Отворените дни - 2009 г.

 

 

 Инициатива "Отворени дни - 2010 г.".

Община Бургас ще участва за трета поредна година  през 2010 г. в най-голямото събитие в Европа инициативата Европейската седмица на регионите и градовете. Община Бургас ще се представи в две събития:

 • Териториално сътрудничество за подобряване на качеството на живот, в което Община Бургас ще се представи като член на Сдружение на Общините от Югоизточен Регион.
 • Градовете и регионите - инициативи в областта на териториалното сътрудничество, в което Община Бургас ще се представи със самостоятелна презентация.

 

Инициатива «Споразумение на кметовете» - Covenant of Mayors.

На 10 февруари 2009 г. в Брюксел бе подписано Споразумението на кметовете -  декларация за общи действия в сферата на енергийната ефективност. Бургас е сред първите 160 града присъединили се към тази европейска инициатива, наред с градовете Мадрид, Париж, Будапеща, Хамбург, Лондон, Хелзинки и др. Присъединилите се градове и региони се ангажират да намалят емисиите на CO2 с над 20 % до 2020 г., като за тази цел ще разработят планове за действие за устойчиво използване на енергията.

 

Инициатива на Европейска комисия "Европейска седмица на Устойчивата Енергия".

Община Бургас участва в проведената от 22 до 26 март 2010 г. в Брюксел Белгия Европейска Седмица на устойчивата енергия. Община Бургас представи опита си в изпълнение на проекти в областта на енергийната ефективност и резултатите от изпълнението на проект "Устойчиви сега".

 

Международен форум "Шеста европейска конференция на устойчивите градове", проведена в гр. Дюнкерк, Франция в периода 19 - 21 май, 2010 г., организирана от ICLEI - Международна организация на местните власти за устойчивост, в която членува и Община Бургас. Заместник кмета по "Евроинтеграция и Екология" Атанаска Николова участва с презентации в престижния международен форум. 

 

ХІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ, ФОРУМИ И ИНИЦИАТИВИ:

 

1. Честване на Ден на Европа - 2009. По повод Деня на Европа, Дирекция "Евроинтеграция" организира честване на събитието в Бургас. Организирана бе информационна среща и изложение на проекти и инициативи на Дирекцията и нейните партньори. Събитието бе използвано и като повод за отбелязване на една година от създаването на Дирекцията.

2. European Neighbors Day - Европейски празник на съседите.  На 26 май 2009 г. Бургас за първи път отбеляза Европейския празник на съседите. По този повод се проведе тържество на открита сцена "Охлюва" в Морската градина под надслов. "Заедно живеем по-добре".Сред участниците в събитието бяха хоровете при няколко от пенсионерските клубове в Бургас. Много бургазлии от третата възраст подготвиха и представиха за дегустация приготвени от тях ястия.

 

3. Местни събития по повод инициативата "Отворени дни - 2009".

 • Форум "Устойчива енергия - местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата". Форумът се проведе на 23 септември 2009 г., в Бургас и бе организиран от Община Бургас в партньорство със Сдружение на Общините от Югоизточния регион. Форумът бе съпътстван от изложение "Устойчива енергия - добри практики на общините от Югоизточен регион", на който се представи опита на фирми и организации в региона в намирането на ефективни мерки за пестене на енергия и технологични решения за използване на възобновяемите енергийни източници,
 • Форум "Обмен на най-добри практики в подкрепа на регионалното развитие" - 29 септември 2009 г., организиран от Община Бургас, Високотехнологичен бизнес инкубатор - Бургас, Община - Бургас и Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас съвместно с германските партньори CAPCom AG и INI-Novation GmbH.

4.Честване на  9 май - Ден на Европа - 2010 г.

По традиция Дирекция "Евроинтеграция" отбеляза деня на Европа с организирането на информационна среща и изложение на проекти и инициативи на Община Бургас и нейните партньори. Фокус на събитието бе популяризирането на Европейската стратегия 2020, както и отбелязване на две години от създаването на Дирекцията.

5.Форум на европейската мрежа от градове EUROCITIES, посветен на възможностите за финансиране на политиките по околна среда

През м. юни 2010 г. Община Бургас бе домакин на един от традиционните форуми на европейската мрежа от градове EUROCITIES. Основна тема на форума бяха възможностите за финансиране и изпълнение на политиките в сферата на околната среда, сътрудничеството на различните заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво, ролята на градовете и местните власти за справяне с предизвикателствата, породени от климатичните промени. В събитието взеха участие представители на над 20 европейски градове и региони, които споделиха опит и формулираха препоръки за подобряване на възможностите за финансиране на местни проекти и инициативи.

6. Седмица на екологията и устойчивата енергия (20 - 24 септември 2010г.)

За 13-ти пореден път Община Бургас в партньорство с неправителствени организации, бизнес и образователни институции проведе поредица от инициативи, посветени на Седмицата на екологията и устойчивата енергия. В периода 20 - 24 септември бяха проведени: велошествие, демонстрация по екстремно колоездене, интерактивна експозиция "Пести енергия - живей по-добре", Европейска нощ на прилепите и др.

7. Събития по повод инициативата "Отворени дни - 2010".

За трети пореден път Община Бургас участва с презентация на добри практики в осмите по ред "Отворени дни - седмица на европейските градове и региони", организирани от Комитета на регионите и Европейската комисия в Брюксел. Общината представи успешно реализирани проекти в областта на териториалното сътрудничество в рамките на два от форумите на инициативата. През м. ноември в рамките на отворените дни Община Бургас бе домакин на местно събитие на тема "Устойчивост на териториалното сътрудничество в Европа - перспективи на местно и регионално ниво". По време на форума бяха представени програми и механизми за финансиране на инициативи в областта на териториалното сътрудничество.

 

8.Дискусионен форум на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения"

Дискусионен форум на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения" се проведе в Община Бургас на 10 март 2011г. В него взеха участие кметът Димитър Николов, министърът на околната среда и водите Нона Караджова, заместникът й Ивелина Василева, зам.-кметът с ресор екология Атанаска Николова, директорът на РИОСВ - Бургас Бойчо Георгиев, народните представители Димитър Бойчев и Иван Алексиев, представители на НПО, работещи в областта на екологията.

Кметът Димитър Николов презентира пред гостите Програмата на Община Бургас за подобряване качеството на живот, запазване на биоразнообразието и опазването на околната среда в региона и начерта основните приоритети - подобряване качеството на атмосфния въздух, системата за управление на отпадъците, подобряване на ВиК-инфраструктурата и намаляване на шумовото замърсяване.

9.Акция по почистване на плажа по проект "МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД"

На 9 април, 2011г. над 20 ученици участваха в акция по почистване на плажната ивица в района от капаните до солниците. Акцията бе част от проекта "Мисли Зелено, Бъди Млад", финансиран по програма "Младежта в действие" изпълняван от Община Бургас и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива. В събирането на боклука се включиха и случайни граждани заразени от ентусиазма на младите хора.

10.Ден на Европа  -  9 май 2011 г.

За да отбележи Деня на Европа, тази година Община Бургас организира конкурс за фотография на тема "Европа в моя град". Целта на конкурса бе да се покажат резултатите от реализираните проекти с европейско финансиране на територията на общината и тяхното значение и въздействие върху нашето ежедневие. Най - добрите фотографии бяга представени по време на официално събитие, организирано на 9 май 2011г. от 14:00 часа в зала "Ал.Г.Коджакафалията" - Културен център "Морско Казино".

 

11.Международното изложение "Европа за нас".

Община Бургас  представи опита си в реализирането на европейски проекти и примери за добри практики в рамките на международното изложение "Европа за нас", което се проведе в периода 13 - 15 май 2011 г. в гр. София Изложението се провежда за първи път в България по инициатива на Български икономически форум, със съдействието на министъра по управление на средства от Европейския съюз и Представителството на ЕК в България.

Зам.-кметът по Евроинтеграция на Община Бургас Атанаска Николова ще представи резултатите от успешно завършените проекти в областта на околната среда, подобряване на културната и образователната инфраструктура, реконструкция на общински пътища и др., изпълнени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално Развитие 2007-2013", Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" и др.

 

12. Зелени дни в Бургас -  1 - 6 юни 2011 г.

Инициативата е  част от кампанията "Зелен бъди в Бургас" на Община Бургас, БФБ- Клон Странджа. Основната цел бе да се провокират бургазлии да обърнат повече внимание на това с какво се хранят, как се придвижват в любимия си град, достатъчно ли общуват с природата, какво знаят за енергийната ефективност и електронните отпадъци или казано на съвременен език - живеят ли "зелено".

Бургас е модерен и динамичен град, който обаче все още остава малко встрани от "зелената" вълна, търсенето на биопродукти и трайния интерес към тази тематика, въпреки усилията на Общината, НПО и бизнеса в тази посока. В последните години в града бяха реализирани няколко успешни "зелени" кампании (напр. за намаляване ползването на найлонови торбички, разделното събиране на отпадъци и др.), но въпреки това има недостатъчно информация, липсва обществен дебат по тези въпроси и темата отсъства от "дневния ред" на бургазлии.

Бургас не случайно бе обявен за най-добрия град за живеене в България и това още повече задължава бургазлии да бъдат по-зелени в начина си на живот. Градът видимо промени облика си - Ларгото, Казиното, Морската градина, проектът за интегриран транспорт, са само част от тези промени. Изградени бяха и вело-алеи, които позволяват да се използва алтернативен "зелен" транспорт, за да се достигне дори и до Атанасовско езеро, където на една ръка да се наблюдават стотици птици.

 

13. Участие в Международен форум на 20 младежки от Бургас по проект  "МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД"

 

20 младежи от 4 бургаски училища взеха участие в международна среща, посветена на борбата с климатичните проблеми. Домакин беше гр. Десио, Италия, а форумът се проведе от 10 до 17 юли 2011 г.

Форумът се проведе в рамките на проект "Think Green, Think Young", финансиран по програма "Младежта в действие".

В продължение на седмица 60 младежи на възраст от 15 до 25 год. от България, Италия и Чехия, разделени в 3 тематични групи (Мобилност, Енергия и Отпадъци) обменяха идеи и даваха своите предложения за това какво всеки един от нас може да направи, за да се справим с екологичните проблеми.

Разработени бяха планове за действие, като част от мерките, включени в тях, ще бъдат реализирани на местно ниво в близките месеци.

Младежите участваха в специално разработена ролева игра, симулация на Световната конференция за борба с климатичните изменения на ООН, провеждаща се всяка година в различни точки на света. По този начин те се поставиха на мястото на различни институции и организации, запознавайки се с процесите на планиране, водене на преговори, представяне пред публика и защитаване на позиции.

Бургазлии бяха изключително активни по време на всички семинари и работни групи, в които участваха. Те впечатлиха организаторите с изключително добро познаване на екологичните проблеми и намирането на механизми за решаването им.

 

Община Бургас е съорганизатор и участва в редица други събития, форуми и инициативи на организации партньори, неправителствени организации, научни среди, учебни заведения и др.

 

 

 

Дирекция "Опазване на околната среда"

 

 

I. Проекти за устойчиво развитие и опазване на околната среда

 

1. Проект "Мерки за  управление на отпадъците в регион Бургас" - изграждане на Регионално депо и съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци на 9 общини

На 25 август 2011 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № DIR-5102118-1-22 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас" в размер на 40 546 498,21 лв., от които 34 464 498,21 лв.от Европейския фонд за регионално развитие и 6 081 970,27 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА  43 231 121.10 ЛВ.

 

Собствен финансов принос:

Община Бургас - 283 928 лв.

Община Несебър - 2 455 175 лв.

Партньори по проекта - общините Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе и Сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 МЕСЕЦА

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от Регионално депо Братово, съоръжения /разположени на площадката на депото/ за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях; доставка на машини и съоръжения за експлоатация на Регионално депо "Братово - Запад", Претоварна станция за отпадъци Несебър, Претоварна станция за отпадъци Карнобат.

 

Подписан договор с  Консултант за осигуряване на експертни и технически услуги за звено за управление на проекта. Стойността на договора е в размер на  197 170 лв.

Издадена е Заповед за екип по проекта с експерти от Общините Бургас, Карнобат и Несебър.

 

2. Проект "Обезвреждане на негодните за употреба пестициди  от склад в с. Брястовец в контейнери Б-Б куб".

Проектът е одобрен за цялостно финансиране под формата на безвъзмездна помощ от ПУДООС  в размер на  144 х.лв. Успешно реализиран, като всички негодни за употреба пестициди и тези с изтекъл срок на годност за прибрани и съхранени в 52 бр. "Б-Б кубове", разположени на площадката на Претоварна станция Бургас. По този начин е окончателно решен проблемът с пестицидите на територията на общината.

 

3. Проект "REMINING - LOWEX". В проекта Община Бургас участва в партньорство с градовете Хеерлен-Холандия, Загорие-Словения и Джеладз-Полша.

Цел: Разработване на местни енергийни  планове за постигане на устойчивост на бивши минни райони, чрез използване на възобновяеми и водни ресурси от изоставени мини, базирано на ниско енергийни  принципи. Проектът е с продължителност 60 месеца, като за Община Бургас безвъзмездната помощ е в размер на 35 хил. евро.

 

4. Проект "Електронно информационно табло за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово". Финансирането на проекта  в размер на 12 х.лв. е осигурено от бюджета на Община Бургас. В реално време жителите на кв. Долно Езерово получават информация за качеството на атмосферния въздух, както и информация за влиянието на замърсителите върху здравето на хората. През м. юли 2011 г. системата за информиране на гражданите на Бургас за качество на въздуха се разшири с още две електронни информационни табла, като те са разположени на сградите на териториалните дирекции в к-с "Славейков" и к-с "Меден Рудник". По този начин общо системата е вече изградена и функционира с 4 информационни табла.

 

5. Проект "Сателитен мониторинг". Целта на проекта е извършване на мониторингово изследване на атмосферни замърсявания в района на Община Бургас на базата на спътникови данни; ежедневно се извършва изследване на атмосферните замърсявания на базата на получените спътникови данни; след извършване обработка и анализ на данните, получените резултати се публикуват на Интернет страницата на Община Бургас. Проектът възлиза на 12 240 лв. и се финансира чрез бюджета на Община Бургас.

6. В Община Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност в Общинска администрация Бургас. На 16 декември 2008 г. Общинска администрация Бургас получи Сертификат по Стандарта ISO 14001:2004, издаден от Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification.

7. Проект "Обследване влиянието на експлоатацията на "Летище Бургас" върху шумовото натоварване на кв. Сарафово

Предприемането на мерки за решаване на проблема с шумовата агресия от самолетите е в "дневния ред" на общинската администрация.

За изпълнението на проекта "Обследване влиянието на експлоатацията на "Летище Бургас" АД върху шумовото натоварване на жилищен квартал Сарафово и местност "Кюшето", през 2008 г. Акредитирана лаборатория за измерване на шум извърши замервания за шумовите нива в кв. Сарафово в 3 точки, за всяка по едно дневно, едно вечерно и едно нощно замерване; както и в местност "Кюшето" в землището на кв. Сарафово - в 1 точка.

Стойността на проекта е в размер на 34 620 лв. и е финансиран от бюджета на Община Бургас.

 

8. Проект "Изграждане на мобилна автоматична станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух" - Община Бургас спечели финансиране по проекта в размер на 377 230 Евро по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, като бюджетът на проекта представлява 85% или 320 645 Евро безвъзмездно финансиране и 56 585 Евро - собствен принос на Община Бургас; Партньори на общината са Изпълнителната агенция по околна среда и Норвежкият институт за изследване на въздуха; Времетраене на проекта - 2 години.

Целта на проекта е чрез Мобилната автоматична станция да се контролират нивата на основните замърсители на въздуха.

Мобилната лаборатория е първата в страната общинска станция и апаратурата в нея следи за нивата на осем замърсители на атмосферния въздух - серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5.

Освен това се следят и отчитат и метеорологични параметри, които са от изключително значение при проследяване и представяне на качеството на въздуха - температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация.

Въвеждането в експлоатация на първата общинска станция за контрол на качеството на въздуха е от изключително голямо значение за Бургас - по този начин Община Бургас оптимизира политиката си за опазване качеството на въздуха; мобилният характер на станцията позволява тя да бъде разполагана на различни места - на територията на всички жилищни комплекси и квартали на Бургас и всички съставни селища на общината, а това носи реална информация за това какъв въздух дишаме на мястото, на което живеем или работим.

За момента тя представлява и най-модерната станция за въздух в страната:

-        снабдена е с GPRS, която автоматично подава координатите на станцията и нейното местоположение се визуализира на картата на Бургас;

-        качеството на данните се гарантира посредством автоматично калибриране на уредите и анализаторите;

-        тя е една от малкото в страната, чрез които ще се следи нивото на замърсителя фини прахови частици РМ2.5;

-        за фините прахови частици се получават реални часови стойности, а не една осреднена за 24 часа - това в съчетание със следените метеорологични параметри позволява да се идентифицират конкретни случайни или извънредни събития в рамките на деня;

-        чрез Интернет, Мобилната станция предава в реално време данните за контролираните замърсители; пак в реално време тези данни се визуализират на Интернет страницата на проекта на адрес: http://air.burgas.bg, на Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, както и на електронните информационни табла - на сградата на общината и на ТД в кв.Долно Езерово, к-с «Славейков» и к-с «Меден Рудник».

 

За гарантиране безаварийната работа и поддържане на анализаторите и системите в Мобилната станция са обучени 2-ма експерти от Дирекция ООС, които преминаха курс на обучение както при фирмата доставчик на оборудването, така и участваха в обучението от страна на Норвежкия партньор по Проекта - Норвежкия институт за изследване на въздуха.

Мобилната станция за период от 2 седмици се разполага в различни жилищни комплекси на Бургас, за да мери в реално време качеството на въздуха. До момента са обхванати 9 различни точки на Бургас.

8. Разработена е Програма за опазване на околната среда на Община Бургас 2010 - 2013 г., Програмата е утвърдена на заседание на Общински съвет Бургас 22.07.2010 г. Работи се по изпълнение на заложените мерки в плана за действие към нея. 

9. Изготвена е актуализация на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух за замърсителя фини прахови частици. Програмата е утвърдена на заседание на Общински съвет Бургас на 21.04.2011 г.

10. Община Бургас е партньор на Българското дружество за защита на птиците по Проект по програма ЛАЙФ+ "Живот за бургаските езера"- общият бюджет на проекта е 1 775 006 евро, като 75% от тях са безвъзмездна помощ от програмата на Европейския съюз.  Проектът стартира през януари 2010 г. и ще се изпълнява на територията на Община Бургас в продължение на четири години. Проектът има за цел да осигури дългосрочно и самостоятелно опазване на бургаските езера и тяхното видово разнообразие в полза на гражданите на областния град и България.

11. Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас" - проектът е финансиран в размер на 220 хил.лв., като средствата са осигурени чрез бюджета на общината.

Изпреварващо спрямо сроковете на Закона за защита от шума в околната среда Община Бургас предприе мерки и проведе процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител. Целта на разработване на Стратегическата карта за шум е определяне на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива; тя ще се използва за определяне приоритетните проблеми и разработване на план за действие, относно намаляване на шумовото натоварване; основа за провеждане мониторинг на шума в околната среда; както и като източник на информация за гражданите. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на жителите на гр. Бургас и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Стратегическата карта за шума на Бургас е факт от м. юни 2011 г., като същевременно в общината са разположени и 3 стационарни терминала за шум, които извършват непрекъснати 24-часови замервания за нивата на шум в точките, където са разположени - сградата на "Шейново" 24 /офисите на Дирекция ООС/, сградата на ТД "Зора" и тази на ТД "Освобождение".

За разработената Стратегическа карта на шума са получени положителни становища от страна на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.

II. Участие на Община Бургас в организиране и провеждане на ежегодни екологични кампании  и мероприятия за повишаване съзнанието на гражданите и отговорността им за решаване на екологичните проблеми

 

1. Ежегодно провеждане на "Седмица на екологията"

Традиционни са през м. септември Дните на екологията, които всяка година протичат под различно мото, но винаги с богата и разнообразна програма и с активното участие на децата и учениците от детските градини и училищата на Бургас, които се включат в акциите по почистване на дворовете на учебните заведения. Програмите са наситени тематично и с многобройни изложби, викторини, състезания, работни срещи и презентации, като целта е една - да се даде още по-пълна и по-точна информация на гражданите на Бургас защо трябва да пазим чиста околната среда.

Мероприятията се финансират от бюджета на Община Бургас.

 

2. Европейска седмица на мобилността  и Ден без автомобили 22 септември.

Община Бургас подкрепя инициативата на ЕК и всяка година отбелязва Деня без автомобили като призовава гражданите на Бургас поне за ден да оставят автомобилите си и да се движат пеша.

Всяка година се затварят за движение някои от улиците на Бургас и те стават територия за движение само на пешеходци и велосипедисти. Тази година отново се присъединяваме към инициативата и на 22 септември 2011 г. ще бъдат затворени улиците в центъра на Бургас, които ще оформят каре около Площад "Тройката" само за пешеходци и велосипедисти.

За първи път Мобилната станция на общината за контрол на КАВ ще извърши сравнителни замервания за чистотата на въздуха на 21 септември като ден с движение на автомобили и на 22 септември като ден без МПС.

 

 

3. Пролетно почистване

Станалото традиционно Пролетно почистване на Бургас се провежда всяка година през месеците от февруари до май. За периода 2007 - 2011 г. обобщените резултати показват следното:

 • Общо количество почистени строителни отпадъци и земни маси - 34 782 куб.м   и  2 354 тона битови отпадъци. Категорично се забелязва тенденцията за намаляване на количествата нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
 • В съставните селища на общината са почистени всички нерегламентирани замърсявания от битови и строителни отпадъци.
 • Раздадени са общо 24 хил. бр. чували  - за акциите по почистване на училищата и детските заведения.
 • Изключителна активност от страна на гражданите на Бургас - живущи в к-с "Лазур", к-с "Изгрев" и "Зорница", к-с "М.Рудник" и ул. "Ив. Вазов.

Разходите за пролетното почистване в течение на годините общо са в размер на 690 хил.лв. от бюджета на Община Бургас по дейност 623 "Чистота".

4. Информационна кампания "Защо плащаме повече за чистотата на Бургас?" - за неправомерното изхвърляне и замърсяване със строителни и едрогабаритни отпадъци.

 

5. Информационна кампания "Бъди приятел на Бургас" - за поетапното ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали; Община Бургас разработи План за действие за поетапно ограничаване и забрана до края на 2009 г. употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали, в който са заложени конкретни мерки и действия за осъществяване на тази инициатива; през април 2009 г. е проведена среща с представителите на големите хипермаркети в града за обмяна на опит и идеи при ограничаването и забраната на употребата на полиетиленови торби и пликове. В изпълнение на плана е проведена процедура за изработване на информационни материали за провеждане на широка рекламна кампания сред гражданите на Бургас за необходимостта от използване във всички търговски обекти в Община Бургас на торби и пликове, произведени от плат, дегрален или друг бързо разграждащ се материал. Организирана е информационна и разяснителна кампания сред населението - изготвени и отпечатани са торбички от плат, дипляни, плакати, стикери и др.

 

III. Други дейности на Дирекция "ООС"

1. Актуализация на Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас в частта за излезли от употреба МПС.

Дейностите по премахване на ИУМПС от улиците и тротоарите на Бургас стартираха на 22.07.2008 г.

Към 19.09.2011 г. са маркирани общо 1 920 бр. ИУМПС; сключен е договор с фирма, притежаваща разрешително за дейности с отпадъци от ИУМПС;

Доброволно преместени от собствениците си са 25 МПС; а в годност са 149 бр.

Общо издадените заповеди за принудително преместване са 259 бр.

В резултат на действията са освободени над 1 200 бр. паркоместа на територията на Бургас.

 

2. Изготвен Авариен план за действие при превишаване на допустимите норми на замърсители на атмосферния въздух; съгласуван с РИОСВ Бургас и Гражданска защита.

 

3. Актуализация на Общинската програма за управление на отпадъците.

 

4. Разработена и приета от Общински съвет Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Бургас, както и Програма за овладяване на популацията от безстопанствени котки.

 

5. Актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в раздели такса за битови отпадъци, такса за притежание на домашно куче, цени на услугите извършвани от "Приют за скитащи кучета".

 

7. Годишни отчети за изпълнение на "Програма за управление на отпадъците" и "Програма за управление качеството на атмосферния въздух" и на мерките, заложени в плановете за действие към тях.

 

8. Поддържане и актуализация на електронни бази данни относно:

               -  Качество на атмосферния въздух по пунктове и замърсители;

               -  Количества  и видове отпадъци;

               - Декларации по чл. 13, ал.4 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги;

               -  Разходи за дейностите по поддържане на чистотата;

               -  Разрешения за водоползване.

 

9. Проведени процедури за обществен достъп до проекти за разрешителни на предприятия в риск за предотвратяване на аварии с опасни вещества, както и до проекти за комплексни разрешителни за експлоатация на промишлени предприятия.

 

10. Изготвена е актуализация на размера на таксата за битови отпадъци по години, вкл. и таксите за обслужване на различните видове съдове по райони.

 

11. Подготвени План-сметки за дейност -623 Чистота по години.

 

12. Изготвена е Програма за дезакаризация и дезинсекция на рисковите територии в общината, контрол по изпълнението й.

За периода за изпълнение на програмата са извършени разходи в размер на 470 хил.лв., осигурени от бюджета на общината по дейност 621 - Опазване на околната среда.

 

13. Планиране и контрол на дейността на "Приют за скитащи кучета на Община Бургас":

- Екипът, работещ в Приюта е преминал обучителен курс за хуманно отношение към животните в съответствие със Закона за защита на животните.

- Дейността на Приюта е приведена в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните; осигурено е ветеринарно-медицинско обслужване; кучетата се ваксинират, обезпаразитяват, кастрират и маркират.

- Разработена е "Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки"; съгласувана с РВМС-Бургас и утвърдена от Общински съвет Бургас.

- Сформиран втори екип за улавяне на безстопанствени котки със специализиран автомобил.

- Разработена Интернет страница на Приюта за безстопанствени животни с цел повишаване информираността на гражданите за дейността на приюта; търсене на осиновители; информация за провеждани кампании; полезни съвети за домашните любимци, както и изискванията на нормативната база. Адресът на Интернет страницата е: http://opbk.burgas.bg.

- Общо уловени и кастрирани са 1 200 бр. безстопанствени кучета, както и 840 бр. котки.

14. Регистрация на домашни кучета по Закона за ветеринарно медицинска дейност; регистрирани са 1 369 бр.домашни кучета.

 

15. Ежеседмично издание на Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух и качеството на питейната вода - издадени са 188 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата на общината на адрес: www.burgas.bg, Раздел Екология.

 

16. Участие в експертни и консултативни съвети във връзка с дейностите по опазване на околната среда - ЕЕС и Консултативен съвет по отпадъците към РИОСВ-Бургас; ЕСУТ и Консултативен съвет по туризъм - Община Бургас; Басейнов съвет към Басейнова дирекция на Черноморски регион.

 

17. Процедури за уведомяване за инвестиционни предложения, преценяване необходимостта от ОВОС, Доклади за ОВОС и екологична оценка за общински обекти, планове и програми - общо са проведени процедури за 74 бр. инвестиционни предложения, планове и програми на Община Бургас.

 

18. Проверки и отговор на жалби и сигнали на граждани, вкл. и постъпили на "горещия телефон", както и на електронната поща  - 1 646 бр. жалби

 

 

IV. Контролна дейност - Екоинспектори

Контролното звено към Дирекция "Опазване на околната среда", отдел "Управление на околната среда" бе увеличено като щатни бройки на 7 еко-инспектори, за обезпечаване на дейността бе разкрита и 1 бройка юрисконсулт.

За периода 2007 - 2011 г. обобщената справка показва следното:

1. Общ брой извършени проверки                                           - 6 817 бр.

В т.ч.: по жалби на граждани                                                       - 1 438

2. Съставени констативни протоколи                                          - 2 502 бр.

3. Съставени актове за установяване на административно

нарушение                                                                                     - 1 021 бр.

4. Издадени наказателни постановления                                 - 915 бр.

- обща стойност на наложените санкции/глоби                            - 176 420 лв.

 

Дирекция "Устройство на територията"

 

2008г.

1. Поддържане на паркова мебел, архитектурни елементи - сключен договор за изпълнение до 31.12.2008г., реализирани нови пейки в Приморски парк, подмяна на детски съоръжения по детски площадки 11 във всички териториални дирекции, поставяне на кошчета за отпадъци по детски площадки, разставяне на бетонови кошчета за отпадъци по районни паркове и градини, боядисване и лакиране на пейки градина пред Интер-хотел България, ремонт и боядисване на пейки пред Община Бургас, пребоядисване пейки Градина Гаров площад и ремонт на шапки по подпорни стени, ремонт и пребоядисване на детски съоръжения в детски площадки в междублокови пространства и др.

Капиталова програма и дарения

1. Обект № 932 Проведена процедура и сключен договор за ограда гробищен парк с.Маринка - финализирано годишна задача 20000лв - реализация 15000лв.Обекта приключен до септември 2008г.
2. Обект № 821 Проведена процедура за ограда гробищен парк кв.Долно Езерово в реализирано 12000лв.
3. Обект № 818 Основен ремонт спортна площадка УПИ І, кв.43г к-с"Лазур" - изпълнител БКС /по капиталова програма/ - финализирано 50000лв. Реализирано е игрище за волейбол с волейболна мрежа, игрище за баскетбол два баскетболни коша, преградна мрежа между двете игрища. Направено е осветление на двете спортни площадки.
4. Обект № 817 Благоустрояване на нова поща бул."Стефан Стамболов"/ процедура инженеринг/ - "Бургасцвет 90" - в реализация, предстои завършване.
5. Обект № 997 Проведена процедура изготвяне на ТИП Благоустрояване и паркоустрояване Благоустрояване и паркоустрояване Крайбрежен парк кв. Сарафово - сключен договор в период на проектиране.
6. Обект № 926 Проведена процедура реконструкция на детски площадки по приложен списък 12 броя (10бр. изградени нови детски площадки 2бр. реконструкция) - "Бургасцвет 90" изпълнени до 31.12.2008г. 11 детски площадки за откриване обща стойност 350 000лв. Оставаща сума за разплащане 130 000 лв.
7. Обект № 945 Основен ремонт детска площадка УПИ до ЦДГ №6 к-с"Бр. Миладинови" - изпълнител БКС /по капиталова програма/ - реализирана, реконструкция на алейна мрежа, асфалтиране, изграждане на пясъчник, направа а гумена настилка обща стойност 50000лв.
8. Обект № 323 Благоустрояване и паркоустрояване детска площадка за деца с физически увреждания парк Изгрев к-с"Славейков" - сключен договор за изпълнение на СМР с фирма "Благоустройствени строежи"оставаща сума за разплащане 660 000лв. Реализация на обекта до 01.06.209г.
9. Обект № 598 Благоустрояване и паркоустрояване междублоково пространство бл.411-бл.414 к-с"М.Рудник" Зона А - сключен договор през месец декември с фирма"Борела" ЕООД оставаща сума за разплащане по обекта за 2009г. 630 000лв. Срок за изпълнение до 01.05.2009г.
10. Обект № 946 Проектиране и изграждане на детска площадка в к-с "М.Рудник"Зона В - сключен договор за инжинеринг с фирма "Дар Строй" ЕООД. Срок на договора изтекъл поради събаряне на джамия. Оставаща сума за разплащане 65 000лв.
11. Обект № 818 Благоустрояване и паркоустрояване районен парк "Лазур" /сключен договор за проектиране/ - фирма "Евъргриин" - приет проект на експертен съвет платена сума за проектиране 18000лв.
12. Благоустрояване и паркоустрояване - реконструкция на пространството заключено между ЦДГ№2, бл.70 и ул."Одрин" служебен проект - дарение фирма "Волф", изпълнител БКС - реализиране до 31.10.2008 г.
13. Благоустрояване на детска площадка до Флора Бургас в Приморски парк служебен проект - дарение фирма "Мидия" /изпълнено/ 160 000лв.
14. Благоустрояване и паркоустрояване детска площадка пред бл.93 и ул."Струга" служебен проект изпълнява се от фирма "Арбо" - реализиране до 31.10.2008г.
15. Благоустрояване и паркоустрояване на фитнес на открито до Флора Бургас Приморски парк служебен проект - дарение Ротари клуб "Бургас-Приморие" /не е реализирано/, предоставен проект и строително разрешение реализация до 12.12.2008г.- реализирано
16. Благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка до Летен театър в Приморски парк служебен проект - дарение Кроншпан България, предоставено проект и строително разрешение /не е реализирано/ - реализация до 31.10.2008г.- реализирано
17. Благоустрояване и паркоустрояване на детска плоащадка между бл.72, бл73, бл.74 к-с "Лазур" служебен проект -дарение "Зонта клуб", предоставен проект /не е реализирано/.-не реализирано
18. Благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка - фитнес на открито бл.36 и бл.37 к-с"Зорница" -дарение "Инпрокс Бургас" ЕООД /не е реализирано за април 2009г./
19. Внасяне на 100бр. нови пейки в Приморски парк -стара част дарение от фирма "Бург Ауто ООД" - отговор не реализирано
20. Благоустрояване и паркоустрояване на пространството заключено между ул."Цар Петър", ул."Трапезица" и бул."Иван Вазов" - дарение "Кондор Травел", "Сидоренко Холдинг" реализирано до 12.12.2008г.
21. Благоустрояване, крайулични паркинги, ул."Цар Симеон І", гр.Бургас стартирало проектиране.
22. Проектиране на пешеходна зона - ул."Александровска", "Богориди", "Св.Св. Кирил и Методий" - благоустрояване, подземен паркинг в зоната на пл."Тройката" и пешеходен подлез при пресичане с ул. "Сан Стефано" към БСУ - стартирала процедура за избор на изпълнител.


Разширяване на сградния фонд, обновяване на МТБ в системата на образованието

1.ОДЗ №6 в УПИ І, кв.7, кв."Бр. Миладинови" гр.Бургас - в процес на проектиране.
2.ЦДГ №13 в УПИ І, кв.121, ж.р. Меден Рудник - в процес на проектиране
3.Разширение на ОДЗ №17 "Раковина" в УПИ І кв.136, ЗЦГЧ - Бургас - в процес на проектиране.
4. ЦДГ №3 кв.Крайморие, гр.Бургас - в процес на проектиране.
5.Разширение на ОДЗ №1 "Морска звезда" в УПИ І, кв.21, зона Б, ж.к. "Меден Рудник" гр.Бургас - в процес на проектиране.
6. Разширение на ПМГ "Н.Обрешков", ЦГЧ, гр.Бургас - готов проект
7. Спортно у-ще, кв.12, з."А", М.Рудник - в процес на проектиране.

Разширяване на сграден фонд - администрация, здравеопазване, спорт

1. Административна сграда, кв.14, з."А", М.Рудник - в процес на проектиране.
2. Преустройство на партер, бл.56, к-с"Бр.Миладинови" за "Местни данъци и такси" - в процес на проектиране
3. Медицински център, к-с "Меден Рудник" - подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
4. Спортна зала и КОО, кв.14, з."А", М.Рудник - подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
5. Павилион "ОХЛЮВА"-Прим. Парк, Културен център "Казино"-Приморски парк - служебен проект и подготвени документи за кандидатстване по ОП "Регионално развитие"
6. Плувен басейн, к-с"Славейков" - проучване и подготовка на документи за отдаване на концесия.

Създаване на съвремена градоустройствена основа и постигане на ефективно и качествено развитие на елементите на инфраструктурата
Развитие и модернизация на инфраструктурата.


1. Подземен паркинг, у-ще "Иван Вазов" - проучен терен и подготвени документи за отдаване на концесия.
2. Подземен и надземен паркинг с благоустр. бл.47 Зорница - проучен терен и подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
3. Подземен паркинг пред бл.77, к-с "Лазур"- проучен терен и подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
4. ПУП за ПСОВ Рудник-Ч.море
5. ПУП за ПСОВ Равнец-Братово
6. ПУП за ПСОВ с.Българово - служебен проект
7. ПУП за ПСОВ с.Изворище
8. ПУП за ПСОВ Ветрен - Банево
9. ПУП-ПРЗ промишлена зона, гр.Българово - в процес на проектиране
10. ПУП-ПРЗ промишлена зона, кв.41, 42, 43, 44, гр.Бургас - в процес на проектиране
11. ОУП на гр.Бургас - в процес на проектиране
12. ПУП-ПРЗ кв."Крайморие" - в процедура по обявяване
13. Изменение на ТУП на с.Маринка, Димчево и Твърдица - приключила процедура по съгласуване и внесен в ОС
14. ПУП-ПРЗ с.Димчево - в процедура по избор на изпълнител
15. ПУП-ПРЗ - служебни проекти - 25бр.
16. ПУП-ПРЗ Парк"Езеро" - в процес на проектиране
17. ТИП "Крайбрежен парк Сарафово" - в процес на проектиране
18. ПУП-ПРЗ по чл.16 от ЗУТ за неурег.имоти западно от з.Д М.Рудник

Строителен контрол

През годината са започнати около 850 нови строежа, в т.ч. и обекти на инженерната инфраструктура. За всички са извършени проверки за съответствието им с подробните устройствени планове и одобрените инвестиционни проекти. Това беспорно повишава и отгорността на общаната по отношение на строителния контрол,който закона ни е вменил като задължение да осъществяваме.
За изминалата година са завършени и въведени в експлоатация от общината 326 нови строежа от ІV-та и V-та категория.
В началото на годината се извърши цялостна проверка и на т.нар. временни обекти. По този начин се придоби ясна представа за техния брой, местоположение и законност. Констатираха се значителен брой обекти в отклонение - изоставени в лош външен вид, нефункциониращи, извън одобрените схеми, без разрешителни, разположени върху подземна инфрактура, неподходящи по местоположение като с това затрудняват пешеходното или транспортно движение. Прилагайки закона, през годината са открити административни произвоства по премахване за около 250 такива обекта. Към момента са премахнати 120 обекта на територията на общината. Ако конкретизираме горните цифри следва да отбележим, че в този брой премахнати обекти са включени: 62 неработещи, изоставени обекта, 7 бараки извън регулацията на кв. Горно Езерово, 10 обекта с неподходящо местоположение и само 40 работещи търговски обекта.

Отчет за работата на ЕСУТ

1. Проведени заседания - 41бр.
2. Разгледани преписки - 1392бр., от които:
- заявления - 441бр.
- ПУП-ПРЗ в нерегулирани територии - 333бр.
- Изменения на ПУП-ПРЗ - 331бр.
- Разгледани възражения по 56 градоустройствени разработки - 195бр.
- Разгледани инвестиционни проекти - 48бр.
- Изготвени оценки за съответствие по чл.142, ал.6, т.1, ЗУТ - 40бр.
- Приети технически задания за проектиране - 80бр.

2009 г.

Благоустрояване и озеленяване

 • - ОР на детски площадки - стойност 200000 лв. - изпълнено
 • - Спортна площадка за деца с физически увреждания - стойност 921887 лв. - изпълнена
 • - Благоустрояване бл. 411-413 к/с М. Рудник - стойност 888000 лв. - изпълнено
 • - Благоустрояване детски и спортни площадки - стойност 350000 лв.- изпълнено
 • - Детска площадка к/с М. Рудник - стойност 117996 лв. - изпълнена
 • - Озеленяване и паркинги по ул. "Ст. Стамболов" - стойност 500000 лв.- изпълнено
 • - Благоустрояване пространството пред "Адриана Будевска"- стойност 98673 лв. - изпълнено
 • - Изготвени проекти за Приморски парк и пространството м/у улиците "Ив. Вазов", "Хан Крум" и "Цар Петър" - обща стойност 119520 лв.- изпълнено

 

Капиталова програма и дарения

1. Обект №997 "Благоустройство и паркоустройство на Крайбрежен парк Сарафово"- изготвен проект проведено обществено обсъждане, обявен в държавен вестник, следва приемане от общински съвет

2. Обект №926 Благоустрояване и паркоустрояване на детски площадки по приложен списък /проектиране, изграждане, подновяване/ списъка е приложен - завършени на 15.12.2008г. 12броя детски площадки изплатени през периода декември 2008г.-януари 2009г.

 • - Детска площадка между бл. 478, бл.479, ж.к."М.Рудник" Зона В, гр. Бургас - реновирана
 • - Детска площадка пред бл.451, бл. 446 ж.к. "М.Рудник" Зона Б, гр. Бургас - нова
 • - Детска площадка между бл. 24, бл.25 и бл.26 ж.к."Славейков" - нова
 • - Детска площадка бл.9 и ул. Янко Комитов ж.к."Славейков" - реновирана
 • - Детска площадка в село Драганово - нова
 • - Детска площадка в междублоково пространство бл.17 и бл.19 ж.к."Зорница" - нова
 • - Детска площадка бл.40 и бл.41, к-с "Възраждане" - реновирана
 • - Детска площадка кв. Крайморие - реновирана
 • - Детска площадка с. Димчево - нова
 • - Детска площадка с. Твърдица - нова
 • - Детска площадка кв. Долно Езерово в Парка - реновирана
 • - Детска площадка кв. Долно Езерово пенсионерски клуб -нова

3. №323 Детска площадка за деца с физически увреждания в парк "Изгрев" ж.к. "Славейков"СМР - сума дължима по обекта - реализирана януари 2009г.-септември 2009г.

4.№598 Благоустрояване и паркоустряване на междублоково пространство бл.411, 413,414 Зона А ж.р. "М.Рудник"СМР - реализирано през периода декември 2008г. - май 2009г.

5. Дарение детска площадка до бл.36 и бл.37 к-с"Зорница", от "Инпрокс Бургас" ЕООД - приключена май 2009г.

6. Благоустрояване на ул."Цар Симеон І" - реализирано от ул. "Булаир" до ул."Пиротска" през 2009г.

7. Пешеходна зона ул. "Александровска", ул. "Богориди" - готов проект първа част септември 2009г.

8.Проектиране и изграждане на детска площадка в к-с"М.Рудник"Зона В - сключен договор за инженеринг приключила 10.03. 2009г. нова детска площадка

9.Благоустрояване на детска площадка до Флора Бургас в Приморски парк служебен проект - дарение фирма "Мидия" /изпълнено/ 05.06.09г. реновиране на детска площадка

10.Детска площадка разположена между бл. 10 и бл.12 к-с"Славейков" - детска площадка и фитнес, реновиране на детска площадка

11.Детска площадка и фитнес на открито в к-с"Зорница" между бл. 38 и бл.44 - реновиране на детска площадка

12.Детска площадка парк "Изток" в к-с"Изгрев" - детска площадка и фитнес на открито - реновиране на детска площадка

 

13.Детска площадка пред супермаркет "Била" УПИ ІV ТД "Освобождение" - реновиране  на детска площадка.

14. Обект №998 ПУП/ПРЗ Парк "Езеро" - предаден проект одобрен от ЕСУТ, за нанасяне на корекции

15. Обект №938 актуализация ПУП/ПРЗ с.Димчево - в процес на проектиране

16. Обект №868 ОУП на гр.Бургас - в процес на проектиране

17. Актуализация ПУП/ПРЗ с.Маринка - готов проект, за внасяне в ЕСУТ

18. Обект №1079 ПУП/ПРЗ Парк "Езеро"

19. Обект №865 ПУП-ПРЗ по чл.16 от ЗУТ за неурег.имоти западно от з.Д М.Рудник - в процес на предварително съгласуване
20. ПУП-ПРЗ кв."Крайморие" - в процедура по одобряване

21. ПУП-ПРЗ промишлена зона, гр.Българово - в процес на одобряване

22. ПУП-ПРЗ промишлена зона, кв.41, 42, 43, 44, гр.Бургас - в процес на одобряване

23. Обект №1243 ПУП-ПРЗ к-с"Славейков" гр.Бургас - избран изпълнител

24. Обект №1244 ПУП-ПРЗ к-с"Зорница" гр.Бургас - открита процедура за избор на изпълнител


Разширяване на сградния фонд, обновяване на МТБ в системата на образованието

1.ОДЗ №6 в УПИ І, кв.7, кв."Бр. Миладинови" гр.Бургас - одобрен проект
2.ЦДГ №13 в УПИ І, кв.121, ж.р. Меден Рудник - одобрен проект
3.Разширение на ОДЗ №17 "Раковина" в УПИ І кв.136, ЗЦГЧ - Бургас - одобрен проект

4. ЦДГ №3 кв.Крайморие, гр.Бургас - в процес на строителство.

5.Разширение на ОДЗ №1 "Морска звезда" в УПИ І, кв.21, зона Б, ж.к. "Меден Рудник" гр.Бургас - одобрен проект.

6. Разширение на ПМГ "Н.Обрешков", ЦГЧ, гр.Бургас - одобрен проект
7. Спортно у-ще, кв.12, з."А", М.Рудник -. одобрен проект

 

Разширяване на сграден фонд - администрация, здравеопазване, спорт

1. Административна сграда, кв.14, з."А", М.Рудник - одобрен проект.
2. Павилион "ОХЛЮВА"-Прим. Парк, Културен център "Казино"-Приморски парк - проектиране

3. Обект №1101 спортен  к-с"Славейков" - в процес на одовряване на готов проект.

4. Обект №1080 спортен  к-с"Изгрев" - одоврен проект, строително разрешение.

5. Проект за озеленяване, велоалея ул."Гурко", "Адам Мицкевич" - готов проект за съгласуване


Развитие и модернизация на инфраструктурата.

1.Изготвен и влязъл в сила ПУП за ПСОВ Рудник-Ч.море

2.ПУП за ПСОВ Горно Езерово - влязъл в сила

3.ПУП за ПСОВ с.Българово - служебен проект - влязъл в сила

4.ПУП за ПСОВ с.Изворище - влязъл в сила

5.ПУП за ПСОВ Ветрен - Банево - в административен съд с обжалвана заповед.

6.ПУП за ПСОВ с.Равнец - влязъл в сила

 

Строителен контрол

1.Издадени  удостоверения за въвеждане в експлоатация за обекти ІV и V категория  -  248бр.

2.Извършени проверки на премест. обекти по чл.56 от ЗУТ и временни обекти по отмн.чл.120 ,ал.4 ППЗТСУ - 600бр

3.Административни производства за обекти по чл.56 от ЗУТ - 301бр.

4.Извършени проверки на строежи - 283бр.

5.Административни производства по чл.224 от ЗУТ за спиране -  90бр.

6.Административни производства по чл.178 от ЗУТ за забрана ползванe - 32бр.

8.Обследване на съществуващи строежи по чл.195,ал.5 от ЗУТ -89бр.

9.Административни производства по чл.225 от ЗУТ        -10бр.

10.Откриване на строителни площадки -128бр.

11.Премахнати обекти/преместваеми и временни обекта/ -524бр.

12.Проучени и обработени  жалби         -283 бр.

 


Дейности по ЕСУТ

1.Проведени заседания - 34бр., от които 4 в разширен състав

2. Разгледани преписки - 796бр.

- Изменения на ПУП-ПРЗ - 220 бр.

- Разгледани инвестиционни проекти и изготвени оценки за съответствие по чл.142, ал.6, т.1, ЗУТ - 48бр.

3.Издадени мотивирани предписания по чл.135, ал.3 от ЗУТ - 190бр.

 

Извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.

 • 1. Издадени протоколи по премахване на дълготрайна декоративна растителност - 15 броя
 • 2. Входирани заявления и молби на граждани в отдел "Озеленяване" с отговори и огледи на място- 208 броя
 • 3. Съгласувани проекти част "Благоустрояване и паркоустройство"- 125 броя
 • 4. Входирани заявления и молби на граждани в отдел "КРВП"

Презаверка на скица-54бр.

Презаверка на скица - 50% от първоначалните-56бр.

Разрешение за строеж-380бр.

Удостоверения по ТСУ-428бр.

Скица за недвижим имот - 1796бр.

 

Бюджетни средства

Справка за реализирани детски площадки, парков мебел, внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас за срок октомври 2008г. - септември 2009г.

 

1.Детски площадки - 36 броя

 • - Цялостна реконструкция на детски площадки - 21броя
 • - Детски площадки с подмяна на детски съоръжения - 9бр.
 • - Детски площадки дарения - 6 бр.

2. Внасяне на пейки в озеленените площи - 252 броя

3. Внасяне на дървета в озеленените площи - 786 броя

4. Внасяне на храсти в озеленените площи - 9749 броя

5. Внасяне на кошчета за отпадъци от кучета -        45 броя

6. Внасяне на указателни табели за ограничаване достъпа на кучета -        50 броя

 

Процедура поддържане на паркова мебел -подменени детски съоръжения,

 • - детска площадка бл.15, и бл.16 к-с"Славейков"
 • - детска площадка бл. 19 и бл 72 к-с"Славейков"
 • - детска площадка бл. 39 и бл.40 к-с "Славейков"
 • - детска площадка ул. "Стралджа" и Читалище "Фар" -ЦГЧ
 • - детска площадка бл.21 и бл.25А к-с "Зорница"
 • - детска площадка бл.406, бл.407 зад магазин "Болеро" Зона А к-с"М.Рудник"
 • - детска площадка между ул."Македония", ул."Пробуда", ул."Александровска" и бул."Ст. Стамболов".
 • - Детска площадка между бл.39 и бл.40 к-с"Изгрев"
 • - Детска площадка до бл. 3 к-с" Бр. Миладинови"
 • 1. Детска площадка село Брястовец - съоръжения през 2009г.
 • 2. Детска площадка ул."Шейново" и ул."Кл. Охридски"
 • 3. Детска площадка Борисова градина - нови съоръжения

 

2010

 Реализирани детски площадки, паркова мебел, внасяне на дълготрайни декоративни дървета и храстова растителност на територията на озеленените площи на Община Бургас:

 • 1. Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул. "Зора", идентификатор по кадастрална карта имот №07079.618.106 част от УПИ І, кв.1 гр. Бургас - обект от капиталова програма 2010 г., в процес на изпълнение (процедура проектиране и изграждане)-131 589,00лв. с ДДС
 • 2. Паспортизация на озеленените площи част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД "Приморие" - ЦГЧ (ЦГЧ, к-с "Република" и к-с" Възраждане") - обект по капиталова програма, сключен договор за изпълнение 2010г. - 2011г. - 38 832,00лв. с ДДС.
 • 3. Огради на гробищни паркове - изграждане - обект от капиталова програма, по настоящем в процедура - заложена стойност 50 000лв. с ДДС.
 • 4. Ограда на Приморски парк - обект от капиталова програма, по настоящем в процедура за избор на изпълнител- заложена стойност 55 000лв. с ДДС.
 • 5. Нова детска площадка Парк с. Маринка -реализирана юли 2010г.
 • 6. Реновиране на детска площадка междублоково пространство бл.136, зона Д ж.к."Меден Рудник" - по докладна записка и решение на общински съвет. - 14 674,12лв. с ДДС.
 • 7. "Поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност- ландшафтно - формировъчни и възобновителни мероприятия, на територията на Лесопарк "Росенец" м. Отманли Община Бургас - сключен договор за изпълнение
 • 8. Почистване от незаконни временни обекти в Парк Езеро гр. Бургас - 23 997,05лв. с ДДС
 • 9. Възстановяване и асфалтиране на "Алеята на Здравето" Парк Езеро гр. Бургас
 • 10. Внасяне на нова паркова мебел и реновиране на стара по "Алеята на Здравето" Парк Езеро гр. Бургас - 20 броя пейки 5232,00лв. с ДДС
 • 11. Възстановяване на паркова мебел Районен парк "Изгрев" гр. Бургас - 5057, 94лв.
 • 12. Композиране на скулптурни паркови пластики Районен парк "Изгрев" гр. Бургас.
 • 13. Изграждане на нова велоалея бул."Д. Димов" Парк Езеро в участъка между ул. "Транспортна" и ул."Панайот Волов" гр. Бургас.
 • 14. Реновиране на детска площадка в Районен парк "Славейков" в близост до бл.58 и магазин "Сара" - дарения "Технополис" - 22 701,16лв. с ДДС
 • 15. Внасяне на ново комбинирано детско съоръжение в Районен парк "Славейков" гр. Бургас. - 6000 лв. с ДДС
 • 16. Паркова мебел (пейки, маси), барбекюта Лесопарк "Росенец", м. Отманли - дарение "Лукойл"- 14 999, 69 лв. с ДДС.
 • 17. Честване на 100 години Приморски парк.
 • 18. Благоустрояване и паркоустрояване пространството заключено между бул."Иван Вазов", ул."Хан Крум", ул."Цар Петър І", гр. Бургас - реализирано по оперативна програма декември 2010г.- 372 985,10 лв. с ДДС.
 • 19. Реконструкция на спортна площадка и изграждане на площадка за фитнес на открито до дом "Надежда" ЦГЧ реализирано по оперативна програма декември 2010г. - 118 667,79 лв. с ДДС.
 • 20. Изграждане на бюст-паметник на Александър Стамболийски в Приморски парк стара част.
 • 21. Изграждане на паметник на Петя Дубарова в Приморски парк стара част - 70000 лв.
 • 22. Изграждане на паметна плоча в памет на основателите на "Меден Рудник" и полагане в двора на училище "Найден Геров"
 • 23. Реконструкция зелени площи,тротоари и изграждане на велоалея ул."Гурко", "Адам Мицкевич" - в процес на реализация по оперативна програма

Актуализация на устройствени планове

1. Актуализация ПУП/ПРЗ с.Димчево - готов проект предстои внасяне за  одобряване от Общински съвет

2. ОУП на гр.Бургас - в процес на съгласуване,предстои внасяне за одобряване от Общински съвет

3. Актуализация ПУП/ПРЗ с.Маринка - готов проект предстои внасянето му за одобряване от Общински съвет

4. Актуализация ПУП-ПРЗ к-с"Славейков" гр.Бургас - одобрен с решение на Общински съвет

5. Актуализация ПУП-ПРЗ к-с"Зорница" гр.Бургас - одобрен с решение на Общински съвет

6.ПУП/ПРЗ на селищно образувание за рибарско селище и домуване на малки рибарски плавателни съдове, м."Ченгене скеле", землище кв."Крайморие", гр.Бургас  - одобрен с решение на Общински съвет

 • 7. Актуализация ПУП-ПРЗ к-с "Изгрев" - в процедура по избор на изпълнител
 • 8. Изменение на ОУП на Община Бургас - в процедура по избор на изпълнител
 • 9. Парцеларни планове за трасета на пътища и инфраструктура- 8бр.
 • 10. Планове за улична регулация и изменение на планове за улична регулация за реализиране на обекти на Община Бургас- 12бр.
 • 11. Проведени обществени обсъждания на планове - 16бр.

Разширяване на сграден фонд  за нуждите на администрация, здравеопазване, спорт и образование

 • 1. ЦДГ №13 в УПИ І, кв.121, ж.р. Меден Рудник - одобрен проект
 • 2. Административна сграда, кв.Лозово - одобрен проект.
 • 3. Детска ясла кв.Сарафово - допълнителен корпус към ОДЗ "Ален Мак" - в процес на проектиране
 • 4. Съгласуване на проектна документация за изграждане на административни сгради Община Бургас за бизнесинкубатори в кв."Лазур" и кв."Акациите"
 • 5. Съгласуване на проектна документация за обект "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул."Александровска, ул."Богориди", ул."Св.Св. Кирил и Методий", гр.Бургас - І етап
 • 6. Съгласуване на проектна документация за открит басейн, в.з. "Минерални бани" - инженерингова процедура
 • 7. Подготовка и възлагане проектиране реконструкция сграден фонд на о."Св. Анастасия"
 • 8. Подготовка и възлагане проектиране реконструкция на Мостик, Приморски парк, гр. Бургас

Развитие и модернизация на инфраструктурата

 • 1. ПУП за ПСОВ с.Братово - влязъл в сила
 • 2. Парцеларен план за довеждащ водопровод Маринка, Димчево, Твърдица- влязъл в сила
 • 3. План за улична регулация за улица ПЗ"Юг" към строително депо- влязъл в сила
 • 4. ПУР ул."Алеко Константинов"
 • 5. Парцеларен план за кръстовище в.з."Росенец" - влязъл в сила

Строителен контрол

1.Издадени  удостоверения за въвеждане в експлоатация

за обекти ІV и V категория                                                                                     - 281 бр.

2.Извършени проверки на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

и временни обекти по отменения чл.120, ал.4 ППЗТСУ                                     - 985 бр.

3.Административни производства за обекти по чл.56 от ЗУТ                - 338 бр.

4.Извършени проверки на строежи -                                                         - 200 бр.

5.Административни производства по чл.224 от ЗУТ за спиране             -  65 бр.

6.Административни производства по чл.178 от ЗУТ

за забрана ползването                                                                                              - 10 бр.

8.Обследване на съществуващи строежи по чл.195, ал.5 от ЗУТ            - 35 бр.

            9.Административни производства по чл.225 от ЗУТ                              - 34 бр.

10.Откриване на строителни площадки                                                     - 171 бр.

11 Принудително премахнати обекти/преместваеми и вр.обекта/         - 423 бр.

 

Справка за извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.

 

 1. Изчертани скици и скици-извадки от ПУП          - 1227бр. 
 2. Разрешения за строеж -огради                                - 20бр.
 3. Разрешения за строеж - сгради                               - 437бр.
 4. Разрешения за строеж - инфраструктура               - 331бр.
 5. Преработки по време на строителство                   - 71бр.
 6. Удостоверения                                                          - 413бр.
 7. Административни адреси                                        - 80бр.
 8. Регистрационни карти ЕС                                       - 2396бр.
 9. Процедури по  ПУП   /І и ІІ обявяване/                 - 275бр.
 10. Протоколи за откриване на стр. площадки           - 39бр.
 11. Обявени планове ПНИ                                            - 3бр
 12. Издадени протоколи по премахване на дълготрайна растителност - 28 броя
 13. Входирани заявления и молби на граждани  с отговори, огледи на място и съгласуване на проектна документация                        - 5171броя

Отчет за работата на ЕСУТ
1. Проведени заседания - 39 бр.
2. Разгледани преписки - 896 бр.
3. Издадени мотивирани предписания по чл.135,ал.3  и решения по чл.124 от ЗУТ - 229бр.

 

2011 г.

1. Със средства на Община Бургас в изпълнение на  сключен договор за поддържане на зелени площи, паркова мебел, архитектурни елементи и др. са реализирани:

 • Реконструкция на детска площадка читалище кв. Ветрен август 2011г
 • Озеленяване на паркинг между бл.55 и бл.56 к-с «Славейков» гр. Бургас,

2. Реализирани обекти по Капиталова програма, дарения и служебни проекти:

 Благоустрояване и паркоустрояване

 • Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул. «Зора», индификатор по кадастрална карта имот №07079.618.106 част от УПИ І, кв.1 гр. Бургас - ІІ етап
 • «Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка кв. Сарафово между ул. «Ангел Димитров», ул. «Комсомолска», ул. «Драва», УПИ І, кв.47, идентификатор по кадастрална карта № 820.566 кв. Сарафово гр. Бургас - етап І , приключл на о6.08.2011г.

 

 • Реализация на 8 обекта за благоустрояване По програма ПУДОС, в процес на реализация

Обособяване на място за игра УПИ ІІІ, кв. 132, в с. Черно море-ТД "Изгрев"

 

"Благоустройство, паркоустройство и рехабилитация на Общински имот сквер УПИ ІІ, кв.63, кв. Сарафово, гр. Бургас

"Реконструкция и рехабилитация на детскa площадкa УПИ ІІ-247, кв.16, ж.к."Славейков" - гр. Бургас

"Благоустрояване на УПИ ХІ, кв. 48 и УПИ І, кв. 61 в гр. Българово"

"Благоустрояване и озеленяване на междублоково пространство бл.107-109, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас"

"Благоустройство и паркоустройство на парк "Химик", кв. Долно Езерово, град Бургас

"Благоустрояване на градинка, УПИ - VІ, кв.106, в с. Равнец, град Бургас"

"Благоустрояване на обществена зона, УПИ - VІ, кв.5, с. Димчево гр.Бургас"

 

Изготвяне на ПУП-ПРЗ

ПУП ПСОВ Крайморие

ПУП за спортно стрелбище, с.Извор

ПУП Зоопарк

Актуализация ПУП-ПРЗ к-с "Изгрев", гр.Бургас

Изменение на ОУП на Община Бургас

Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

Инвестиционни проекти

 • Детска ясла кв.Сарафово - допълнителен корпус към ОДЗ "Ален Мак"
 • Обществен център и планетариум "Парк Езеро", гр.Бургас
 • Плувен комплекс ж.р. "Меден рудник"
 • Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище кв.Сарафово
 • Лесоустройствен план, парк "Росенец"

 

Дирекция "Строителство"

2008г

І. По капиталовата програма - 2008г.

Списък на обектите и проектите по направление :
В и К
№109 КПС Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие- І и ІІ
№265 Канализация кв. Акации - ІІІ етап по ул. Сокол
№86 Канализация кв. Крайморие по ул. Вълнолом и ул. Бриз
№183 Канализация с. Маринка II етап (преходен)
№85 Корекция дере кв.Долно езерово
№413 Канализация кв. Д.Езерово и КПС кв.Д.Езерово с тласкател до ПСОВ
№390 Канализация кв.Победа-ІV етап-домови отклонения
№415 Нови водопроводи с.Равнец-Клонове 1,2,3 и 4
№330 Водоснабдяване с.Банево -нови квартали-Клон 4 по ул.Ропотамо
№367 Дъждовен канал от Товарна гара до ез.Вая
№678 Корекция коритото на р.Айтоска
№388 Водоснабдяване с.Драганово от деривация Камчия
№859 Основен ремонт фонтани-облицовка стъклокерамика - фонтан "Тройката и фонтан к-с "Лазур" до бл. 1
№855 Водопровод до ПСОВ"Меден рудник"
Проектиране
№847 Канализация с.Брястовец-идеен проект
№755 Канализация с.Изворище-работен проект
№1063 Канализационен колектор от Зона "Д" до кръстовище Бургас-Средец-Созопол
№1057 Водоснабдяване и канализация Лесопарк"Росенец-ВиК схеми и площадка за ПСОВ
№852 Водоснабдяване Зона"Д",к-сМеден рудник-идеен проект
№853 Канализация Зона"Д",к-сМеден рудник-идеен проект
№630 Канализация с.Миролюбово -работен проект
№753 Канализация с.Равнец -работен проект
№411 Канализация с.Ветрен, с.Банево и в.з Минерални бани -работен проект
№843 ПУП за ПСОВ с.Равнец
№845 ПУП за ПСОВ с.Изворище
№842 ПУП за ПСОВ с.Рудник и с.Черно море
№848 ПУП за ПСОВ с.Ветрен,с.Банево и Мин.бани
Стр.конструкции
№1092 Основен ремонт"Подлез на бул."Проф.Якимов""-100000
№583 "Укрепване ската в зоната на мостика"-32740лв.-преходен
Електро
№137-Улично осветление к-с Възраждане етапи
№90 Реконструкция и разширение ул.осветление ЦГЧ- І и ІІ етапи
№834 Парково осветл.гл.алея парк Славейков
№912 Ул осветление к/с Лазур бл.73-76
№1052 Изграждане нови ел.мощности градски пространства
№911 Ул.осветление ул.Янко Комитов посока ПЗ Север
№827 ОР осветление двор - училища (по списък)
№828 ОР осветление двор-детски заведения
№418 Районно осветл. парк "Езеро"
№640 Подземно кабелиране ЦГЧ
Отопление и вентилация
Обекти - изпълнение СМР
:
№806 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ № 7, ул."Цар Асен" №34 гр.Бургас-39 604,53 лв. - завършен
№807 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ № 17, ул."Хр. Ботев" №48,гр.Бургас-22 778,88. - завършен
№808 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ № 20, ул. "Сливница" №86, гр.Бургас-12 557,94. - завършен
№809 Газифициране на съществуващо локално котелно на ОУ"Любен
Каравелов"гр.Бургас-31 684,72. - завършен
№810 Газифициране на съществуващо локално котелно на ОУ"Св.Княз
Борис І" гр.Бургас-28 358,80.-завършен
№811- Газифициране на съществ. локално котелно на ПМГ/ПГЕЕ"гр.Бургас-20 295,63
№905 Вентилационна система на домашен социален патронаж-59127,96
№786 Външен топлопровод до ЦДГ №1-ЦГЧ-54057-завършен
№975 ОДЗ № 4 с.Ветрен-отоплителна инсталация-119884-завършен
Обекти - проектиране
Изготвени са проекти за:

№779 Газифициране сградата на съществуващо локално котелно на Община Бургас - 2 775 лв.
№812 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ №10, ул."Оборище" №107, гр.Бургас - 1 743 лв.
№813 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ №1-филиал - 2 151 лв.
№814 Газифициране на съществуващо локално котелно на СОУ"Кирил и Методий" гр.Бургас - 3 111 лв.
№815 Газифициране на съществуващо локално котелно на Търговска гимназия - 2 175 лв.
№976 Газифициране на съществуващо локално котелно на ДДЛРГ"Коджакафалията" - 2 535 лв.
Пътно строителство
№318 Вътрешно кв.пространство бл.105-106 М.Рудник
№833 Изграждени джобове за сметосъбиране
№882 Верт.планировка ул.Ж.Карамфилова с.Рудник
№124 Мост"Ж.Карамфилова"- с.Рудник
№103 Констр.укрепване на бул.Ив.Вазов
№102 Рехабилитация надлез Вл.Павлов
№149 Светофари-Демокрация- Дим.Димов
№325 Улица от бл.54 до 55 к-с Славейков
№343 Паркинг и подход бл.78 к-с Лазур
№106 Надлез над товарна ЖП гара
№448 Реконструкция на ул.Копривщица
№498Временен път от общ.път Твърдица до с.о.Батака
№499 Реконструкция път от з."Б" М.Рудник до дигата-ез.Мандра
№344 Ул.9-ти май с.Равнец
№126 Ул.З.Зограф кв.Д.Езерово
№523Улици к/с Възраждане - ул. "Княз Борис" м/у Шейново и Калоян
№691 Път бл.39 и 40 к/с Славейков
№435 Улица Струма-к/с Бр.Миладинови
№644 Улици Комуна и Бисер кв.Лозово
№883 Реконст.общ.път Мин.бани-Банево-Изворище
№885 ОР общ.път Бургас-Твърдица
№888 Подпорна стена с.Ветрен ул.Българка
№930 Ул.Странджа с.Равнец
№450 Път с.Банево-м.Острицата
№757 Нова улица с.Рудник-ул.Безименна
№940 Реконстр.тротоар от с.Ветрен до Мин.бани
№957 Светофар ул.Д.Димов до бл.29 к/сЗорница
№1053 Реконстр. ул.Т.Грудов от к/ще Бургас-Средец-Созопол до к/ще з."А" М.Рудник
Проектиране
№305 Реконстр. ул. Калоян
№643 Реконстр.ул Ал.Велики
№819 Реконстр. ул.Места-в зона к/с Лазур
№893 Продължение ул.Янко Комитов към Струга
№304 Реконстр. ул. Гладстон - Бр.Миладинови
№884 Реконстр.общ.път Брястовец-Драганово
№936 Ул.№20 с.Брястовец
№939 ул.Латинка с.Ветрен
№941 Нова улица с.Рудник-ул.Ст.Планина
№1011 Улици с.Ветрен - ТИП - 9 бр.
№1062 Кръстовище "Трапезица"-ТИП

Общия брой обекти и проекти възлиза за 2008г. възлиза на 93 бр.
Строителството на 24бр. от тях е приключено, останалите са преходни за 2009г.
Усвоените средства за строителство и проектиране възлизат на 6 669 260лв.
ІІ.Проведени са процедури за възлагане на:
- Текущо поддържане на улични и тротоарни настилки, като годишната задача за 2008г. е 8452173лв.
- Поддържане на светофарните уредби - 180 000лв.
- Депониране на земни маси-1000 000лв.
- Зимно поддържане, като годишната задача за 2008г. е 250 000лв.
- Знаково стопанство-350 000лв.
ІІІ. Подготвени са процедури за възлагане през 2009г. за:
- Поддръжка на ел.осветление в община Бургас на стойност 2 500 000лв.
- Депониране на земни маси на стойност 2 500 000лв.
- Поддръжка на знаковото стопанство
- Зимно поддържане
IV. Издадените разрешения за превоз на извънгабаритни товари са 20бр.
V. Издадените разрешения за транспорт на земни маси са 580бр.
VІ. Издадените разрешения за прокопаване са 67бр.
VІІ. Броят на съгласуваните проекти за "ВОД" са 1183бр.

 

2009 г.

Основната дейност на Дирекция "Строителство" е свързана с процедурите по разрешаване на строителството на инфраструктурните обекти на територията на Община Бургас, както и с възлагането, изпълнението и контрола на обектите от Капиталовата програма на Община Бургас.

В отдел "Строителство" през периода месец септември 2008 год. до месец септември 2009 год., са съгласувани и одобрени 692 инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти и 454 проекти за временна организация на движението на фирми и физически лица.

Издадени са 656 разрешения за строеж, 91 разрешения за прокопаване на улици, тротоари и зелени площи, както и 949 разрешителни за извозване на земни маси от строителните обекти на територията на Община Бургас.

Специалистите от отдел "Строителство"са подготвили 186 бр. технически условия за провеждане на процедури по ЗОП, за обектите от КП, като са участвали и в 235 комисии по определяне на изпълнителите на поръчките.

Изготвени са общо 435 становища и оценки на обектите, които се разглеждат на ЕСУТ и за които ЕСУТ при Община Бургас изготвя оценки за съответствие. Главните експерти от отдела участват в заседанията на ЕСУТ при разглеждане и приемане на обекти имащи отношение в областта на техните компетенции.

Експертите от отдела изготвят становища и КСС за обектите по Оперативните програми.        

Специалистите БКС от отдела, ежедневно извършват контрол на инфраструктурните обекти, които се изграждат на територията на отделните Териториални дирекции - съставят списъци на състоянието на пътните и тротоарни настилки, както и състоянието на уличното осветление в техните райони. Същите водят регистри за: откритите строителни площадки за инфраструктурните обекти; за аварийните ремонти и на фирмите, и за ползващите тротоарно право.

През отчетния период са изготвили общо 280 бр. протоколи за откриване на нови строителни площадки и 366 бр. протоколи за възстановяване на настилки. Изпратени са общо 337 писма на ведомства и строителни фирми, във връзка с нарушени настилки, липсващо улично осветление и некачественото изпълнение на възстановителните работи по обектите изграждащи се в техните райони. Извършени са 142 проверки на обектите, които ползват тротоарно право.

В отдел "Строителство" са проучени и са изпратени отговори на 617 сигнали и жалби постъпили в деловодството на Общината и в Териториалните дирекции.

Специалистите от отдела участват в подготовката, съставянето и актуализацията на Капиталовата програма и бюджета на Община Бургас.

В началото на всяка календарна година се приема Бюджет и Капиталова програма за финансовата година. КП за 2009 год. с 240 обекта и обща стойност 49 693 964 лв. (от които 15 046 073 лв. с външни инвестиции) е приета от Общинския съвет на 26.02.2009 г.

През годината перманентно се налага актуализация на Капиталовата програма във връзка с възникнали и доказани неотложни потребности, а също така и при допълнително финансиране от Републиканския бюджет, от министерства и по проекти финансирани от Европейските фондове. През отчетния период допълнително са включени в Капиталовата програма 55 обекта, отпаднали са 30 обекта, променени са стойностите на 60 обекта. С цел оползотворяване на средствата от банков кредит се анализира изпълнението на обектите и трансформиране източниците на финансиране на някои от тях.

За всички обекти за строителство и проектиране, с проведена процедура по ЗОП се изготвят и непрекъснато се попълват досиета, които съдържат изискваните съгласно СВУК документи. През отчетния период са открити 95 нови досиета на обекти от Капиталова програма. Поддържа се и база данни за всеки обект, в която се отразяват сключените договори, фирмите изпълнители и сроковете за изпълнение. Всяко тримесечие се изготвя на програмен продукт "Инвеститор" и се представя в Министерството на финансите, отчет за изплатените средства по всеки обект.

През месец август е изготвен и Проект за Капиталова програма за 2010 г. в размер на 124 883 493 лв., от които 104 383 493 лв. от външни източници.

Списък на приоритетните обекти / за отчетния период /, със стойности и информация за тяхното изпълнение е дадено като приложение към настоящия отчет.

 

От отдел "Инвеститорски контрол", през периода месец септември 2008 год. до месец септември 2009 год. са упражнявани инвеститорски функции на  общо 90 обекта от КП, както и текущото поддържане на улични, пътни и тротоарни настилки; светофарни уредби; знаково стопанство; улично осветление и зимно поддържане. с обща стойност 25 504 432 лв., включени в разчетите на капиталовите разходи за 2008/2009 год.,

 • - Гл. експерт "ВиК" инвестира всички обекти по част ВиК на 14 обекта от КП, с обща стойност 3333970 лв.
 • - Гл. експерт "ЕЛ" инвестира всички обекти по част Електро на 22 обекта от КП и текущо поддържане, с обща стойност 2237 500 лв.
 • - Гл. експерти"ПУМ"и"БОД" инвестират всички обекти по част Пътна от КП, ПЧП и текущото поддържане на 25 обекта с обща стойност 13310851 лв.
 • - Гл. специалисти " АС " инвестират всички обекти на сгради и съоръжения от КП на 29 обекта с обща стойност 6622111 лв.

Специалисти от отдела контролират и инвестират и всички дейности по текущото поддържане на пътища, знаци, ВиК и Ел съоръжения на територията на Община Бургас.

 

Списък на обектите и усвоените средства по дейности и райони:  

СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 • - ЦДГ кв. Крайморие - стойност 1254550 лв. - в строеж
 • - Разширение ОДЗ 1 М.Рудник - стойност 1449800 лв. - в строеж
 • - Разширение ЦДГ "Раковина"- стойност 1243000 лв. - в строеж
 • - ЦДГ №26 кв. Лозово - стойност 850000 лв. - изпълнен
 • - ОР на общински администр. сгради - обща стойност 99 595 лв.- изпълнен
 • - Подобряване естетическия вид на адм. Сграда на Община Бургас - стойност 163000 лв. - работи се
 • - Реконструкция сградата на Морското казино и Охлюва - обща стойност 4000000 лв. - възложено изготвянето на проект
 • - ОР МКЦ културна инфраструктура - стойност 1573329 лв. - работи се
 • - ОР на училища и детски градини - обща стойност 1864000лв. - изпълнени
 • - ОР на читалища и библиотеки - обща стойност 122810 лв. - изпълнено
 • - ОР на басейн МКЦ - стойност 32556 лв. - работи се
 • - ОР на ДЦ за хора с умствена изостаналост - стойност 345000 лв.- изпълнен
 • - ОР на Дом за медико- соц. грижи за деца - обща с/т 468240 лв. - работи се

 

СПОРТНИ ОБЕКТИ

         -  Плувен комплекс Приморски парк - стойност 1 335 000лв. - в строеж

         -  Спортен комплекс "Изгрев"- стойност 2 040 000лв. - в строеж от м. септ. 2009

         -  ОР на Спортни площадки - стойност 99 997 лв - изпълнено

         -  Спортна зала к/с М. Рудник - външно финансиране - изпълнена

 

СИНЯ ЗОНА

         -  Оборудване за "Синя зона" - стойност 30 000 лв. - предстои процедура по ЗОП

         -  Информационна система за управл. на паркирането - стойност 250 000 лв. - предстои процедура по ЗОП

 

ПЪТИЩА И УЛИЦИ

-  Рехабилитация надлез Вл. Павлов - изготвен проект - стойност 130 152 лв.

-  ОР общ. път Бургас-Твърдица - стойност 1 525 000 лв. - предстои процедура          по ЗОП

-  Реконструкция общ. път Мин. Бани-Банево-Изворище - стоност 4 760 600 лв. -         строи се само частта извън регулаци със средства по ОП

ОР пътен възел Каблешково -  участие с 385 000 лв - строи се

         -  Улица "Княз Борис" к/с Възраждане - стойност 173 561 лв. - изпълнен

-  Изграждане нови светофарни уредби - обща стойност 250 000 лв. - изпълнени

-  Вертикална планировка ул. "Ж.Карамфилова" с. Рудник - 96 299 лв. -изпълнен

-  Временен път до с. о. Батака - стойност 154 667 лв. - приключил

-  Вътрешно кварт. пространство бл.105-106 к/с М. Рудник - стойност 483 620 лв. - работи се

-  Реконструкция ул. "Копривщица" - стойност 739 643 лв. - изпълнено

-  Улица 9 май с. Равнец - стойност 901 857 лв. - изпълнено

-  Паркинг и обслужваща улица бл. 78 к/с Лазур - стойност 322 753 лв. -приключил

-  Реконструкция ул. "Комуна" и ул. "Бисер" кв Лозово - стойност 623 485 лв. - приключил

-  Конструктивно укрепване бул. "Ив. Вазов" - стойност 1 681 963 лв. - приключил

-   Реконструкция и разширение ул. " Т. Грудов" - стойност 2 290 848 лв. - работи се

-  Изграждане на джобове за сметосъбиране - стойност 120 000 лв. - работи се

-  Изграждане на паркинг за товарни автомобили - стойност 39 963 лв. - изпълнен

-  Изготвени проекти за улици : "Я.Комитов", "Гладстон", "Калоян", "Ал. Велики" в гр. Бургас и за селата Рудник, Брястовец и Ветрен - обща стойност 231 843 лв. - изпълнени

-  Източна районна артерия РЦ "М. Рудник" - проект - обща стойност 500 000 лв. - в процедура по ЗОП

-  Удвояване на ул. "Одрин" - проект - стойност 100 000 лв. - в процедура по ЗОП

-  Възложени за проектиране на нови улици в комплекси и съставни селища - обща стойност 581 000 лв. - в процедура  по ЗОП

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ КАНАЛИЗАЦИИ И ПСОВ

 • - Корекция дере кв.Д.Езерово - стойност 1105240 лв. - в строеж
 • - Канализация с. Маринка - стойност 2432000 лв. - в строеж
 • - КПС с тласкател до ПСОВ Поморие кв. Сарафово- с/т 2726266 лв.-в строеж
 • - Водоснабдяване с. Драганово - стойност 1187000 лв. - в строеж
 • - Канализация кв. Победа - домови отклонения- стойност 450000 лв.- в строеж
 • - Канализация по улици в кв. Акации и кв. Крайморие - обща с/т 360 000 лв.-изпълнено
 • - Канализация по ул. "Черноморска" кв. Крайморие - стойност 255000 лв. - в процедура по ЗОП
 • - Канализация Д.Езерово и КПС с тласкател - 6807674 лв. - в процедура по ЗОП
 • - Нови водопроводни клонове кв..Банево и с.Равнец-обща с/т 375 000 лв.- изпълнено
 • - Корекция на коритото на река Айтоска - стойност 30000 лв. - изпълнено
 • - Водопровод до ПСОВ к/с М.Рудник - стойност 187449 лв. - изпълнено
 • - Дъждовна канализация Товарна гара и Хлебозавод до ез. Вая - стойност 145894 лв. - изпълнен
 • - Изготвени проекти за ВиК с обща стойност 355 000 за Лесопарк Росенец; зона "Д" к/с М. Рудник; за селата: Ветрен, Банево, Мин. Бани, Равнец, Миролюбово, Брястовец и Изворище.- изпълнено
 • - Изготвени ПУП за ПСОВ с обща стойност 38000 лв. за с.Равнец, с. Изворище, с. Рудник и Черно море, кв. Банево, кв. Ветрен и Мин. Бани - изпълнено

 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 • - Разширение мрежа ул. осветление съст. селища и квартали - стойност 30000 лв.- работи се
 • - Улично осветление к/с Възраждане - стойност 155000 лв. - изпълнено
 • - Улично осветление ЦГЧ - стойност 118 520 лв. - изпълнено
 • - Районно осветление парк Езеро - стойност 358307 лв. - изпълнено
 • - Подземно кабелиране на ЦГЧ - стойност 250000 лв.- изпълнено
 • - Парково осветление гл. алея парк Славейков - стойност 24480 лв.- изпълнено
 • - Улично осветление бл. 73-76 к/с Лазур - стойност 32000 лв. - изпълнено
 • - Улично осветление ул. "Я.Комитов" ПЗ "Север" - стойност 64000 лв.- изпълнено
 • - Улично осветление ул."Цар Симеон" - стойност 138000 лв. - в строеж
 • - Изместване канална мрежа на БТК - стойност 83000 лв. - в строеж
 • - Изготвяне на проекти за улично осветление за : ул."Транспортна", ул. "Перущица", пред бл. 57 ж.к."Бр.Миладинови", обслужваща улица ж.к. М.Рудник /кв.13-18/ и парк Мин. бани - обща стойност 120000 лв.- в процедура по ЗОП
 • - Атрактивно осв. общ. обекти- стойност 96102 лв. - изпълнен
 • - Реконструкция ул. осв. ул. "Индустриална" - стойност 80000 лв.- в процедура по ЗОП
 • - Почиств. и боядисване на ел. стълбове за осветление - стойност 50000 лв.- работи се

 

 

ГАЗИФИКАЦИЯ

 • - Газифициране ОУ "П.Р.Славейков"- стойност 33938 лв. - в строеж
 • - Газифициране ЦДГ 10 ул. "Оборище"- стойност 30230 лв. - строи се
 • - Газифициране на ЦДГ 7 - стойност 39605 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ЦДГ 17 - стойност 22 779 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ЦДГ 20 - стойност 12 558 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ОУ "Любен Каравелов" - стойност 31 685 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ОУ "Княз Борис" - стойност 28 359 лв. - изпълнено
 • - Газифициране на ПМГ / ПГЕЕ- стойност 20 296 лв. - изпълнено
 • - Вентилационна система на ДСП - стойност 59128 - изпълнено
 • - Изготвени проекти за газифициране на общински сгради и училища - обща стойност 19110 - изпълнено

 

2010 г.

Дейността на дирекция "Строителство" през изминалата година е насочена главно към изпълнение приоритетите заложени в програмата за управление на мандат 2007 - 2011 г. и е пряко свързана с реализацията на обектите, заложени в Разчета за капиталови разходи на Бюджет 2010г. Формирането на Разчета за капиталови разходи през годината е подчинено на основния приоритет за Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и културна инфраструктура в Община Бургас.

В тази връзка дейността на Дирекцията през 2010г. беше до голяма степен пряко подчинена на реализацията на проектите финансирани по Европейски програми и свързани с обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура, а именно:

1. Проект "Реконструкция на общински път Бургаски Минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас"

Общата стойност на проекта е 4 664 819.75 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013". Обекта приключи през 2010г.

2. Проект "Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас"

Общата стойност на проекта е 5 546 122,69 лв и включва  ремонт и обновяване на три целеви обекта:

 • - Културен център "Морско Казино" - Приморски парк, гр. Бургас
 • - Сцена на открито "Охлюва" - Приморски парк, гр. Бургас;
 • - Младежки културен център - гр. Бургас.

Проектът се осъществява с подкрепата на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

3. Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас"

Общата стойност на проекта възлиза на 5 773 119 лв., финансира се по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", и включва доставка на оборудване и ремонт и обновяване на 6 училища и 1 детска градина на територията на Община Бургас.

4. Проект "Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк - Бургас"

Планираните по проекта дейности са на обща стойност 991 172, 45 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013". Строителните дейности са приключили през 2010г.

 

5. Проект "Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас"

Финансирането по проекта в размер на 10 364 242.12лв. се осигурява по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", и собствени средства на община Бургас.

Предвидените в проекта дейности предвиждат реализация на няколко отделни обекта:

 • - Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до пл. "Тройката", ул. "Св. Св. Кирил и Методий".;
 • - Реконструкция на ул. "Генерал Гурко", ул. "Адам Мицкевич";
 • - Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк - Нова част;
 • - Възстановяване на декоративна стена "Стената на приказките" и водно огледало - Приморски парк;
 • - Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172;
 • - Благоустрояване и реконструкция на пространството, заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър";

Изпълнението на строителните дейности започна през 2010г. и ще приключи през 2011г.

6. Проект "Пречиствателна станция за отпадни води - кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

Извършените по проекта дейности са на стойност  6 547 677,36 Евро. Проектът се финансира по програма "ИСПА", и се реализира в партньорство между Министерство на околната среда и водите, "В и К" ЕАД - Бургас и Община Бургас. Строителните дейности са приключили и обекта е въведен в експлоатация през 2010г.

7. Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ - гр. Бургас"

Проектът е на стойност 6 078 903,49  лв. и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Включените по проекта дейности са свързани с изграждане на нова канална мрежа и тласкател, който да отвежда битови отпадни води от КПС "Долно Езерово" до ПСОВ Бургас. Строителните дейности по проекта са приключили, предстои въвеждане на обекта в експлоатация.

8. Проект "Канализация кв. Победа IV етап - възстановяване на улични  настилки"

Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и се съфинансира от Община Бургас. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 434 867,76 лв. Реализацията на този проект е свързан с приключването на интегрирания воден проект на гр.Бургас, финансиран по ИСПА.

През 2010г. бяха направени две основни актуализации на Разчета за капиталовите разходи, които бяха свързани с възникнали и доказани неотложни потребности, а  също така и с промени на финансирането от Републиканският бюджет, от  министерства и по проекти финансирани от Европейските фондове.

Следва да бъде отбелязано, че през 2010г.  в резултат на проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на  заложените за изпълнение обекти в Разчета за капиталови разходи, бяха реализирани икономии на финансов ресурс в размер на 1 100 000лв. Това даде възможност при актуализацията на разчета да бъдат включени нови обекти свързани с изпълнение приоритетите заложени в програмата за управление на мандат 2007 - 2011г на община Бургас. Основен акцент беше поставен върху модернизацията на съществуващата инженерна инфраструктура на територията на общината с цел подобряване привлекателността и качеството на живот на населението.

 

Списък на обектите за ново строителство и инженерна инфраструктура включени в Разчета за капиталови разходи през 2010г. и групирани по етапи на реализация:

No

Наименование и местонахождение на обектите

Планирана обща стойност предвидена по Разчета за капиталови разходи

Стойност на договора/разходите (след проведена обществена поръчка)

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, приключили през 2010г.

 

 

 

1

Проект за отводняване района около СОМАТ

20000

19890

2

Изграждане на ЦДГ № 3 кв.Крайморие

1044224

1044224

3

Разширение ОДЗ № 1- М.Рудник

1228882

1228882

4

Разширение ЦДГ "Раковина"

1005985

1005985

5

Сграда за котелно и газифициране ОДЗ №3 ул.Левски

9000

5940

6

Газифициране сградата на Община Бургас

60527

53871

7

Газифициране СОУ "К. и Методий"

112000

109942

8

Газифициране с компресирана газ  ОУ "Ив.Вазов" кв.Банево

56000

52441

9

КПС Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие - I  и II етап

2536323

2536323

10

Канализация кв.Победа ІV ет.- домови отклонения

124978

124978

11

Канализация ул.Черноморска кв.Крайморие

124910

123858

12

Вертикална планировка и ограда КПС кв.Сарафово

229714

227500

13

Плувен комплекс в Приморски парк

1318502

1318502

14

Спортен комплекс "Изгрев"

2056720

2056720

15

Спортна площадка ж.к. М.Рудник

178674

176717

16

Велоалея Парк "Езеро"

503423

503423

17

Реконстр.и разшир.районно осветление бл.4-11 к/с Лазур

27000

24177

18

Ул.осветление ул.Карлово и ул.Калофер

31000

29605

19

Укрепване на скат югоизт. от паметник "Т.Бакърджиев" Прим.парк

90000

88470

20

Кръстовище на ул.К.Величков и Д Димов - изготвяне на проект

196000

5838-ППР

21

Отводняване на кв.Д.Езерово - изготвяне на проект

12000

12000

22

Изграждане на "БАЙК-ПАРК"

15000

15000

23

Пътно кръстовище към в.з.Росенец

79683

48163

24

Общински път BGS 1030 Д.Езерово-Лукойл

53017

53999

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, започнали през 2010г. и продължаващи през 2011г.

 

 

 

1

Канализация с.Маринка - I  и II етап

2500000

2366581

2

Реконструкция ул.Места ж.к.Лазур

760000

700 031

3

Реконструкция ул.Хр.Ботев

1782150

1 640 000

4

Обслужваща улица бл.136,137,138,139 к/с Изгрев

250000

195 000

5

Проект и изгр.паркинг до ДКЦ 2

585000

573911

6

Реконструкция ограда в Прим.парк-стара част

80000

 

7

Благоустрояване и възст.детска площадка в Прим.парк-стара част 

140000

131588

8

Реконструкция ул. Ал.Велики

583872

551913

9

Обслужващи улици бл.55-56 Славейков

350000

315270

10

Реконструкция алейно осветл.в Прим.парк

80000

36932

11

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

250000

250000

12

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас -реконстр. ул. осветление по стълбовете на Контактната мрежа 

148000

148000

Обекти за ново строителство и инфраструктура със стартирала процедура по ЗОП през 2010 г. и ще се изпълняват през 2011г.

 

 

 

1

Канализация и ПСОВ гр.Българово

4592221

 

2

Осветл.простр.пред бл.57 ж.к.Бр.Миладинови

146600

 

3

Реконструкция ул.осветл. ул.Перущица

10294

 

4

Ул.осветление обсл. улица ж.к.М.Рудник (кв.13-18)

56994

 

5

Продължение ул.Янко Комитов към Струга

3500000

 

6

Реконструкция ул.осветл.ул.Транспортна

163406

 

7

Районно осветл. парк Мин.бани

54525

 

8

Улица южно от парка в к/с Изгрев

350000

 

9

Светофар източна артерия М.Рудник

150000

 

10

Реконструкция  ул. Калоян

2500000

 

11

Водостоци кв.Г.Езерово

308843

 

12

Изграждане спортен к/с  в к/с Славейков

2612620

 

13

Проектиране и изграждане подход към подземен паркинг Опера от ул.Кл.Охридски

60000

 

15

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

250000

 

16

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас-реконстр.ул.осветление по стълбовете на Контактната мрежа

148000

 

17

Отводняване и благоустр.пространството пред летния театър в Прим.парк.

80000

 

 

2011 г.
Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура,

 

СМР

Канализация Д.Езерово и КПС с тласкател

Канализация и ПСОВ гр.Българово

Осветление простр.пред бл.57 ж.к.Бр.Миладинови

Реконструкция ул.осветл. ул.Перущица

Ул.осветление обсл. улица ж.к.М.Рудник (кв.13-18)

Районен парк "Лазур"

Рехабилитация ВиК мрежи М.Рудник

Укрепване свлачище зад Летен театър

Изграждане регионално депо с.Братово

Реконструкция ул.осветл.ул.Транспортна

Районно осветл. парк Мин.бани

Спортна база Мин.бани- к/с Черноморец

Паркинг кв.Сарафово

Реконструкция ул.Места ж.к.Лазур

Реконструкция ул.Хр.Ботев и Цар Петър І и ІІ етап

Обслужваща улица бл.136,137,138,139 к/с Изгрев

Улица южно от парка в к/с Изгрев

Светофар източна артерия М.Рудник

Реконстр.и разшир.районно осветление бл.4-11 к/с Лазур

Ул.осветление ул.Карлово и ул.Калофер

Проект и изгр.паркинг до ДКЦ 2

Реконструкция ограда в Прим.парк-стара част

Благоустрояване и възст.детска площадка в Прим.парк в т.ч. ІІ етап -обор. 0-3 год.-стара част

Реконструкция ул Ал.Велики

Обслужващи улици бл.55-56 Славейков

Реконструкция  ул. Калоян

Водостоци кв.Г.Езерово

Реконструкция алейно осветл.в Прим.парк

Изграждане спортен комплекс в к/с Славейков

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

Проектиране и изграждане подход към подземен паркинг Опера от ул.Кл.Охридски

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас-реконстр.ул.осв.по стълбовете на Контактната мрежа"

Отводняване и благоустр.пр-вото пред л.театър в Прим.парк

Разширение канал.мрежа кв.Сарафово

Рекултивация съществуващо депо за битови отпадъци

Областен информационен център

"Енергоефективно ул.осветл. на Бургас" -1 етап

Източна районна артерия -РЦ М.Рудник

Домови отклонение за канализация с.Маринка

Изграждане спортни площадки и футб.игрища (Ч.море, Брястовец, Драганово, Банево, Лозово, Рудник)

Реконструкция ул.Ал.Константинов

Отводнителни канали за укрепване на алеи в Прим. парк

Изграждане спортна площадка в Районен парк ж.к.М.Рудник,

Проектиране и изграждане оптична свързаност м/у Община Бургас (ул.Александровска 26) и сградата на ул.Шейново 24 (бивш Профсъюзен дом)

Проктиране и изграждане светофарна уредба в кв.Ветрен на кръстовище ГП І-6 и път за Мин.бани

Изграждане трибуни на плув.басейн "Флора"

Проектиране и изграждане на канализация в кв.Крайморие по ул.Вълнолом от 1-12а и 11а

Изграждане детска площадка в Прим.парк до ЦДГ 5

Реконстр.и обнов. на простр.около откр. сцена "Охлюва" и култ.ц-р Морско казино

Пътен възел Запад, вътр.обход Бургас -Надлез над товарна ж.п. гара

Създаване и развитие на Бизнес Инкубатор- Бургас

Реконстр. на детска площадка кв.Сарафово УПИ І кв.47 м/у ул.Ангел Димитров, ул.Комсомолска и ул.Твърдица

Водопровод с.Маринка-с.Твърдица- с.Димчево

ул.Лом кв.Д.Езерово

Кръстовище з."Д" М.Рудник

Реконстр.и изгр.ул.осв. в гр.Бургас (сборен)

Канализация кв.Лозово- ИП

Локална улица с паркинги кв.1 УПИ ХІІІ к/с Лазур

Ул.осветление с. Равнец

Проектиране водостоци и канали в населени места

Проект за реконструкция и функционално устройване на Мостика и предмостово пространство

Интегриран план за градско развитие и възстановяване на гр.Бургас

Проект за ВиК и ПСОВ кв.Крайморие

Проект за реконстр. бул.Демокрация м/у ул.Рилска и Цар Симеон І (озелен.)и (реш.ОС от м.V)

Оценки за ен.ефективност

Проектиране обществен център с планетариум в парк "Езеро"

Проектиране на Плувен комплекс в кв.Меден рудник

Проектиране на шумозаглушителни екрани на път път І -9

Лесоустр.проект Лесопарк "Росенец"

Проектиране на пасарелки по ул."Янко Комитов"

Подготовка на проекти за финансиране по Оперативни програми

ПСОВ с.Маринка

Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води  кв.Г.Езерово

Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води в  кв.Крайморие

Канализация и ПСОВ Ветрен, Банево,Мин.бани

Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води- м.с.Ч.Море и Рудник

Подкрепа за развитие на турист.атракции- о-в "Св.Анастасия, Мостика и турист.маршрут

ПСОВ кв.М.Рудник - разширение - 2 етап

Реконструкция и модернизация на риб.пристанище кв.Сарафово

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ:

 

ОТЧЕТ ЗА 2008, 2009, 2010 И 2011 ГОДИНА

 

МРЕЖА на общинските училища и извънучилищни звена

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой училища по видове и степени , общ брой ученици

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Общ брой училища/общ брой ученици

45/ 24 927

46/ 24 975

46/ 24 398

48/ 24 202

Брой училища по видове и степени/

брой ученици

Брой професионални училища/бр.ученици

Бр.профилирани училища/бр.ученици

Общообразователна подготовка/брой ученици

 

 

5/ 3 987

5/ 3 964

35/ 16 976

 

 

6/ 4 359

5/ 4 165

35/ 16 451

 

 

6/ 4 386

5/ 4 317

35/ 15 695

 

 

8/ 4 612

5/ 4 369

35/ 15 221

 

Брой ученици в І клас

1 957

1 795

1 820

1 933

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка  в училище

416

428

472

470

 

През отчетния период  на територията на Община Бургас функционират общо 48 училища - с три  училища повече в сравнение с 2008 година, поради това, че три професионални гимназии преминаха от държавно на общинско финансиране:

 • Професионална гимназия по транспорт
 • Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "П.Пенев"
 • Професионална гимназия по дървообработване "Г.Кондолов".

 Основно училище"Хр.Ботев" - с.Черно море е преобразувано в Средно общообразователно училище.

Общият брой на учениците в училищата е 24 202, което е със 725 ученика по-малко в сравнение с 2008 година. По видове и степени те се разпределят, както следва:

В професионалните 8 гимназии броят на  учениците е 4 612 , което е с 625 ученика повече предвид увеличението на броя на  професионалните гимназии с три.

В профилираните 5 гимназии броят на  учениците е 4 369, което е с 405 ученика повече в сравнение с учебната 2007/2008 година.

В паралелките общообразователна   подготовка  учениците са 15 221, което е с 1 755 ученика по-малко в сравнение с 2008 година.

Броят на учениците в І клас е 1933 ученика, което  е с 24  ученика по-малко от учебната 2007/2008 година.

Броят на децата , обхванати в групи предучилищна подготовка в 16 училища е 470, което  е  с  54 деца повече  в сравнение с 2008 година.

През отчетния период  продължава да функционира едно извънучилищно звено-Общински детски комплекс на общинско финансиране -местна отговорност.

На базата на нормативните изисквания, утвърдени от Министерството на образованието, младежта и науката  в Община Бургас съществуват  три средищни училища - с едно повече от 2008 година - ОУ"Хр.Ботев" - с.Черно море, ОУ"Ив.Вазов"-с.Банево и ОУ"Хр.Ботев"-с.Маринка, за които са получени три ученически автобуса.

През отчетния период  с подкрепата на Общински съвет Бургас и Регионален инспекторат по образованието-Бургас Община Бургас обезпечава учебния процес в 48 паралелки (20 паралелки в повече в сравнение 2008 година), които са с пълняемост под нормативния минимум. С утвърждаването на тези паралелки се създават  възможности за по-качествено обучение на деца и ученици  близо до дома и за съхраняване на училищата в някои от съставните селища на Община Бургас.

 

МРЕЖА на детските заведения

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой детски заведения по видове  , общ брой деца

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Общ брой детски заведения/

брой деца

35/ 6 594

34/ 6 942

34/ 7 292

34/ 7 496

В т.ч. по видове:

Брой Обединени детски заведения/

Брой деца

Брой Целодневни детски градини/

Брой деца

 

 

10/ 2 839

 

25/ 3 755

 

10/ 2 988

 

24/ 3 954

 

12/ 3 172

 

22/ 4 120

 

14/ 3 946

 

20/ 3 550

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка  с целодневна организация

1 331

1 337

1 403

1 438

 

През отчетния период благодарение на успешната работа на Община Бургас в областта на предучилищното възпитание и грижата й към детските заведения броят на местата в детските заведения е  увеличен с  902 места, което представлява  функционирането на  34 детски заведения с  общ брой 7 496 деца, което е с  902  деца в  повече в сравнение с 2008 година.    По вид детските заведения  са променени , както следва:

Обединените детски заведения (ОДЗ) са 14 - увеличение  с 4 заведения в  сравнение с 2008 година, поради това, че четири  целодневни детски градини бяха преобразувани в ОДЗ, а именно:

ЦДГ № 27"Брезичка" бе преобразувана в Обединено детско заведение № 8"Брезичка"

ЦДГ № 3"Радост" бе преобразувана в ОДЗ № 12"Радост"

ЦДГ № 29"Моряче" бе преобразувано в ОДЗ № 14"Моряче"

ЦДГ № 30"Изгрев" в ОДЗ № 15"Изгрев"

Общият брой на децата в Обединените детски заведения е 3 946, което е с 1 107 деца повече в сравнение с 2008 година.

Целодневните  детски градини (ЦДГ) са 20 - намаление с 5  и  общият брой на децата в ЦДГ е 3 550, което  е с 205  деца по-малко в сравнение с 2008 година.

Броят на обхванатите деца в групи предучилищна подготовка с целодневна организация е  1438, което е със 107 деца повече в сравнение с 2008 година.

 

Работа по проекти и национални програми през отчетния период

 

Общият брой на спечелените проекти на дирекция "Образование и демографски въпроси през отчетния период е 5. Работи се по 6 национални и 10 общински програми.

 

Проекти:

v  Комплексен подход за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства" към Център за образователна интеграция - София-2008/2009 г.

v  ОП"Развитие на човешките ресурси"-схема"Да направим училището привлекателно за младите хора".Проект на Община Бургас-дирекция"Образование и демографски въпроси"-"Училището в моя роден град Бургас -любимо и незабравимо" 2009/2010

v  Проект на Община Бургас-дирекция "Образование и демографски въпроси" "Обучението в професионална гимназия - сигурен път към успешна трудова и социална реализация на децата от етнически малцинства" 2010/2011 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите       малцинства-гр. София

v  ОП РЧР "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" 2011/2013

v  Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие"Надежда-Бургас" към МТСП

 

Национални програми

v  Национална програма (НП) "Училището-територия на учениците"-модул"Подкрепа на  целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап"

v  НП"Въвеждане на система за национално стандартизирано външна оценяване","Информационни и комуникационни технологии в училище" и "Квалификация"-модул 2"Квалификация на директори"

v  НП"Оптимизация на училищната мрежа-т.2"Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - модул"Изплащане обезщетения на персонала", мярка "Без свободен час"

v  НП"Диференцирано заплащане"

v  НП"Мерки за закрила на децата с изявени дарби"- през отчетния период са предоставени стипендии на 117 деца с изявени дарби

v  НП "Задължителна предучилищна подготовка на 5 годишните деца"-

 

Общински програми:

v  Образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства 2007-2011 г.

v  Развитие на културно-историческото наследство "Моят град в древността и сега" 2008-2012 г.

v  Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас

v  Нормален летен режим на работа в детските градини-24 детски градини 2009 г.

v  Програма за работа с родители 2010 г.-

v  Програма за извънкласни дейности в областта на изкуствата на училища в Община Бургас - 2011 г.- СОУ "Д. Чинтулов";ОУ "Кл. Охридски";ОУ "В. Левски" - кв.Горно Езерово; ОУ "Хр.Ботев" - Ветрен; ОУ "Хр.Ботев" - с.Черно море; ОУ "Н. Геров";ОУ "Ел.Пелин"; ОУ "Бр.Миладинови"; ОУ "Л. Каравелов"; СОУ "К. Преславски"; ГПАЕ, ПГМЕЕ, ПГЕЕ "К. Фотинов"; ПМГ "Н.Обрешков";ОУ"В.Априлов";ОУ "Хр.Ботев" - кв.Победа; ОУ "А. Страшимиров"

v  Програма за извънкласни дейности в областта на спорта на училища в Община Бургас 2011 г.- ГРЕ "Г.С.Раковски, ПМГ "Н. Обрешков",ОУ "Братя Миладинови", ПГСАГ "К. Фичето", ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово, ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен, СОУ "Йордан Йовков", ГПНЕ "Гьоте", ПГ по Туризъм "Проф. Асен Златаров", ГПАЕ "Гео Милев", ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа

v  Лятно екоучилище към ОДК-Бургас

v  Общинска програма по краезнание към ОДК - Бургас

v  Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена- Приет с Решение на Общински съвет- Протокол № 19 от 19 и 25.03.2009 г., т.2. и се прилага на територията на всички детски градини, училища и обслужващи звена.

 

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В § "ОБРАЗОВАНИЕ"НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

           

І. Изграждане на инфраструктурни обекти      

              В т.ч. за                                                       

Проектиране                                                                                                                                                           

- Сграда за котелно с газифициране на ЦДГ №3"Радост"

- Разширение на ЦДГ №19"Ален мак" - кв. Сарафово за откриване на 2 яслени групи

- Нова сграда на Спортно училище "Ю.Гагарин"-к/с "М.рудник".

- Разширение на сградите на ПМГ "Н.Обрешков", ГРЕ "Раковски"

- Проектиране и изграждане на сграда на ЦДГ № 13 "Надежда"-к/с "М.рудник"

- Нова сграда за детска градина в кв.Банево

- Нова сграда на филиал на ЦДГ № 6 "Вълшебство"-к/с "Бр.Миладинови"

Завърши строителството на:

- Нова сграда на  детската градина в кв. Лозово- 915 221 лв.

- Нова сграда на филиала на ЦДГ №3 "Радост" в кв. Крайморие на обща с/ст - 987 811 лв.

- Разширение на ЦДГ №17 "Раковина" в централна градска част на обща с/ст - 958 587 лв.

- Разширение на ОДЗ №1 "Морска звезда" в к/с "М. Рудник на обща с/ст-  1 180 750 лв.

- Газификация на СОУ "Св. Св. К. и Методий",ОУ "Иван Вазов"-кв.Банево, ОУ"П.Р.Славейков" ОУ "Л.Каравелов",ОУ "Княз Борис І-ви",ПГЕЕ "К.Фотинов" и СОУ "Иван Вазов",ПМГ "Акад.Н.Обрешков" " ГРЕ "Г.С.Раковски", ЦДГ № 10 "Слънце" ,ЦДГ 17"Раковина",ЦДГ №7"Синчец",ЦДГ №20"Златното ключе".

- Изграждане на нови отоплителни инсталации в ОДЗ №4 "Калина малина" -кв.Ветрен и в ЦДГ №1"Звездица" - 180 000 лв.

- Външно саниране на сградите на СОУ "Св.К. и Методий", ПГМЕЕ, ОУ"Св.Княз Борис-І-ви", ОУ "В.Априлов", ОУ "Л.Каравелов", ОУ "Кл.Охридски" и ОУ "Хр-Ботев"-кв.Ветрен, ОУ- кв.Долно Езерово, ЦДГ № 1

- Подобряване на образователна инфраструктура -  ПГСАГ «Кольо Фичето»,ГПНЕ «Гьоте», ГПАЕ»Г.Милев», ПГЕЕ, СОУ «Ив.Вазов»,ОУ «Ел.Пелин», ЦДГ №2 «Х.Кр.Андерсен» -5 739 510 лв.

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  детски градини - 2 121 512 лв.

 • ОДЗ №9 "Делфин"
 • ОДЗ №10 "Славейче"
 • ЦДГ№5"Златна рибка"
 • ЦДГ № 9 "Пламъче"
 • ЦДГ № 10 " Слънце"
 • ЦДГ №11"Чайка"
 • ЦДГ №28 "Детелина"
 • ЦДГ №31"Веселушко"
 • ЦДГ "Ракета"- с.Твърдица и филиала в ОУ "Хр.Ботев"- с.Маринка

ІІ. ДМА

 • Закупуване на кухненско оборудване - готварски печки, пекарни, картофобелачки, зеленчукорезачки, стерилизатори и др. за почти всички 34 детски заведения на обща стойност около 500 000 лв.

ІІІ. Извършване на основни ремонти

  1. Частична и цялостна подмяна на външна дограма- близо 700 000 лв.

 1. ОУ "К.и Методий"-с.Равнец            17. ОУ " В.Левски"- кв.Горно Езерово    
 2. СОУ "Й.Йовков"                             18. ОУ " Хр. Ботев"- кв. Долно Езерово
 3. СОУ "Д.Дебелянов"                        19. НБУ " М.Лъкатник"
 4. ОУ "Хр.Ботев"-с.Черно море           20. ПГ по туризъм - северна страна        
 5. СОУ "Д.Чинтулов"                          21. ПГ по транспорт
 6. ОУ "Г.Бенковски"                           22. ГРЕ " Раковски"
 7. ОУ "Бр.Миладинови"                      23. ПГСИ/ СУ "Ю.Гагарин"
 8. ОУ "Хр.Ботев"-с.Маринка               24. ОУ "Св.Кл.Охридски"
 9. 9.СОУ "П.Росен"                             26. ПУ "Отец Паисий"
 10. ОУ "В.Левски"-гр.Българово           27. ОУ "Хр.Ботев"- кв. Победа
 11. ОУ "Кн.Борис"                                28.НУ "Петър Берон"-с.Рудник
 12. ОУ "В. Априлов"                             29.СОУ "К.Петканов"
 13. СОУ "К.и Методий"                        
 14. СОУ "Д.Чинтулов"
 15. ОУ "П.Яворов"
 16. ОУ "Н.Геров"

 

1.ОДЗ№ 9 "ДЕЛФИН"                                8. ОДЗ № 4-кв.Ветрен

2. ЦДГ №11 "ЧАЙКА"                                9. ЦДГ № 31 " Веселушко"

3.ЦДГ №29 "МОРЯЧЕ"                               10. ОДЗ № 2

4.ЦДГ №28 "ДЕТЕЛИНА"                            11. ОДЗ № 3

5.ОДЗ №7 "Р.КНЯГИНЯ"                             12. ОДЗ № 8

6.ЦДГ №35 "ТЕМЕНУГА" - С.РАВНЕЦ           13. ОДЗ № 10

7.ЦДГ №19 "АЛЕН МАК"-КВ.САРАФОВО       14. ЦДГ № 14

                                                                 15. ЦДГ № 10

                                                                 16. ЦДГ № 4

 

2.Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения-  20 училища и 14 детски заведения - 625 000 лв.

 1. ОУ "Ан.Страшимиров"                            1 ЦДГ №10 "Слънце"
 2. СОУ "К.Преславски"                               2. ЦДГ № 19" Ален мак"
 3. ОУ "Св.К.Борис І-ви"                              3. ЦДГ № 29 " Моряче"
 4. ОУ "Ив.Вазов"-кв.Банево                        4. ОДЗ № 2 "Звездица-Зорница"
 5. СОУ " Й.Йовков"                                     5. ОДЗ № 3
 6. ПГАЕ "Гео Милев" и ГПНЕ"Гьоте"             6. ОДЗ № 4 

                                                                         7. ОДЗ № 6  

 1. ПГ по транспорт                                     8.ОДЗ № 10
 2. ПГ по туризъм                                        9. ЦДГ № 30
 3. НУ- с.Рудник                                         10. ЦДГ № 9                                               
 4. Помощно училище                                 11. ЦДГ № 31
 5. ОУ "Хр. Ботев"- кв. Долно Езерово         12. ОДЗ № 7  
 6. ОУ- с.Равнец                                         13. ОДЗ № 8
 7. СОУ "К.Петканов"                                  14.ОДЗ № 5

СОУ"Д.Чинтулов", ОУ "Л.Каравелов, ОУ "Г.Бенковски, ОУ "П.К.Яворов",  ОУ "Кл.Охридски"-с.Рудник, НБУ "М.Лъкатник"                                                                                

3. Основен ремонт на дворни огради - 240 000 лв.

             1.ЦДГ№20"Златно ключе"                         

             2.ЦДГ№17"Раковина"

             3.ЦДГ№14"Здравец"

             4.ЦДГ№3"Радост"

             5.ОДЗ№3"Звънче"

             6.ОДЗ№1"Морска звезда"

             7.ОДЗ№7"Р.Княгиня"

             8.ЦДГ№9"Пламъче"

             9.ОУ "П.Р.Славейков"

4.Основен ремонт на спортни площадки в училища- 110 000 лв.

1.ПГ по механоелектротехника и електроника,

2.ОУ "Хр.Ботев"-кв.Сарафово,

3.ОУ"Иван Вазов"-кв.Банево,

4.ОУ "Хр. Ботев" - кв. Ветрен

5. ОУ "Хр. Ботев" - с.Черно море

6. ПМГ "Н.Обрешков" и  ГРЕ "Раковски"

 

5. Обновяване на детски площадки в детски градини- 120 000 лв. в т.ч. 20 000 лв. от бюджета на ДГ

1.ОДЗ№6»Р.Босилек»

2.,ЦДГ№:7»Синчец»

3.,ЦДГ№10 «Слънце»

4.,ЦДГ №17»Раковина»,

5.ЦДГ №30»Изгрев»

6.ЦДГ №32»Светулка»-гр.Българово

7.ЦДГ №20»Златното ключе»

8. ЦДГ №29 «Моряче»

 

6. Основен ремонт на скатни покриви  и хидроизолации- 370 000 лв.

           1.ОУ В.Левски"-гр.Българово.

           2.ПМГ "Акад.Н.Обрешков" и ГРЕ "Г.С.Раковски"

           3.ОУ "Хр.Ботев"-кв.Сарафово.

           4.ОУ "Л.Каравелов"

           5.ОУ "Кл.Охридски"-с.Рудник.

           6.ПГЕЕ "К.Фотинов" и  СОУ "Ив.Вазов"

           8.Детски комплекс в Приморски парк

           9. СОУ "Добри Чинтулов"

           10. СОУ "Йордан Йовков"

           11. СОУ "Димчо Дебелянов"  

           12. ОУ "Бр. Миладинови"

           13. ЦДГ№2 "Х.К. Андерсен"

           14. ОДЗ№5 "Иглика"

           15.ПГАСГ "К.Фичето"

           16.ОУ "Елин Пелин"

  

 

7.Основен ремонт на отоплителни инсталации- 150 000 лв.

1.ОУ "В. Левски" - кв. Г.Езерово,

2.СОУ "Д. Дебелянов"

3.ОУ "Хр. Ботев" кв.Долно Езерово,

4. СОУ "Д.Чинтулов",

5. ОДЗ №1 "Морска звезда" к-с "М.Рудник"

6. ЦДГ 31 к-с "Изгрев",

7. ЦДГ 1 "Звездица" - Филиал

8. ЦДГ №2 "Х.К.Андерсен"

9. ОДЗ № 4 "Калина малина"- с. Ветрен

 

8.Основен ремонт и укрепване на І-я етаж на ІІ-ри павилион на ОДЗ№2 "Звездица. Зорница" - 68 833 лв..

9. Основен ремонт на съществуваща каменна облицовка на ГПНЕ"Гьоте" и ГПАЕ"Г.Милев" - 102 612 лв.

10. Изграждане на достъпна архитектурна среда - ПГСАГ «Кольо Фичето»,ГПНЕ «Гьоте», ГПАЕ»Г.Милев», ПГЕЕ, СОУ «Ив.Вазов», СОУ «Й.Йовков», ОУ «В.Априлов», ОУ «Л.Каравелов», ОУ «Ел.Пелин», ЦДГ №2

 

 

ДИРЕКЦИЯ " КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

 

ОТДЕЛ "КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" И ЗВЕНО "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА"

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА

"КУЛТУРА" НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2008 - 2011 ГОДИНA

Утвърдената културна програма на Община Бургас за периода 2008 - 2011 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели при осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви, като те се актуализираха, търсеха се нови акценти и подход.

Приоритетите за изпълнение в културния календар са:

 

НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ


1.      3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;

2.      24 МАЙ - Ден на славянската писменост и култура;

3.      6 СЕПТЕМВРИ - Съединението на България;

4.      22 СЕПТЕМВРИ - Ден на независимостта;

5.      1 НОЕМВРИ - Ден на народните будители;

 

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ


1.      Младежки културни празници;

2.      Летни културни празници;

3.      Национална седмица на морето;

4.      6 ДЕКЕМВРИ - Ден на Бургас;

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ


1.      06 01. - Рождението на Христо Ботев;

2.      06.02. - Освобождението на Бургас;

3.      19.02. Гибелта на Васил Левски;

4.      26.03. Ден на Тракия;

5.      22.04. Световен ден на земята;

6.      ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ;

7.      06.05 - ГЕРГЬОВДЕН - Ден на храбростта и воинската слава;

8.      09.05 Ден на Европа;

9.      02.06. Гибелта на Христо Ботев;

10.  12.07. Международен ден на младежта;

11.  18.07. - Рождението на Васил Левски;

12.  31.10. Международен ден на Черно море;

13.  01.10-30.10. Есенните литературни празници;

14.  06.12. НИКУЛДЕН - ПРАЗНИК НА БУРГАС;

15.  КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ;

 

КОНКУРСИ , КОНЦЕРТИ , ФЕСТИВАЛИ


За периода 2008 - 2011 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси, като бяха реализирани десетки концерти,  спектакли и фестивали и множество културни събития:

 

Проведоха се традиционните за Бургас фестивали, но се появиха и някои нови:

1.  Международен кинофестивал София Филм Фест - "На брега"

2.  Международен фолклорен фестивал

3.  Нациoнален конкурс за забавна песен "Бургас и морето"

4.      Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига"

5.      Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"

6.      Национален конкурс за изпълнение на българска музика "Върбан Върбанов"

7.      Национален конкурс за млад изпълнител "СЕЗОНИ"

8.      Международен турнир по спортни танци за купата на Бургас

9.      Международен театрален фестивал "На брега";

както и новите културни събития:

1. Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев;

2. Карнавал за откриване на летния сезон;

3. Фестивал на пясъчните фигури;

4. Фестивал "Духът на Бургас" ( "Spirit of Burgas");

5. Национален конкурс - изпълнения на немска и австрийска музика

6. Фестивал на Европейски копродукции

7. Международен детски фестивал на изкуствата "Радост на брега"

8. Летни музикални празници

9. Фестивал на барабанното и танцово изкуство "DreamArt"

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината.

1. Дни на руската култура

2. Изложба "Научно-техническото наследство на Леонардо да Винчи"

3. Конно шествие и традиционна кушия (надбягване с коне) за Тодоров ден

4. "Пролет на поетите" Среща на френски, испански и бургаски поети

5. Фестивал на френския филм

6. 75 години от рождението на Христо Фотев - Музикално-поетичен спектакъл по стихове на Христо Фотев

7. Великденски базар на занаятите

8. Великденски концерт

9. "Славянска прегръдка" поетична вечер с участието на поети и преводачи от славянски страни

10. 85 - години "МОСФИЛМ" "Златният фонд" на Киноконцерна представя ....

11. Джулай Морнинг

12. Стената 20

13. Изложба живопис Анелия Райкова

14. Изложба "Животът и творчеството на Джакомо Пучини"

15. Международна писателска среща

16. Поклонение пред трите чудотворни икони от Украйна с образа на Св. Богородица

17. Изложба "Основи на българския парламентаризъм"

18. Изложба "Българската Независимост"

19. Концерт на "Акустик Трио 3000" - Иван Лечев, Цветан Недялков и Веселин Койчев

20. "Орисия " -  спектакъл на Нешка Робева

21. Кулинарен фестивал "Пъстра трапеза на гости на моя град"

22. Летни музикални празници на изпятата поезия "Солени ветрове 2010

23. Европейски дни на наследството

24. Съвместна изложба на бургаски фотографи

25. Концерт-спектакъл  по повод 75 години от рождението и 20 години от смъртта на маестро Константин Ташев

26. ."Бургаските вечери на Аглика и Валери ..." творчески бенефис на Аглика Бояджиева и Валери Еличов

27. Концерт, посветен на 65 години от създаването на  Фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев

28. Юбилеен концерт по повод 45 години от създаването на ПФА "Странджа" и много др.

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с  една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.

Незабравим спомен за стотици бургазлии ще остане честването на 130-годишнината от освобождението на Бургас на 06 февруари 2008 г. На площад "Тройката" беше реализирана атрактивна възстановка, илюстрираща посрещането на "летящия" отряд на полковник Лермонтов - освободителят на Бургас. Във възстановката взеха участие 12 коня с ездачи, превъплатили се в ролята на Лермонтов и неговата драгунска конница. Бургаски актьори пък влязоха в ролята на първия кмет на Бургас Нико Попов и посрещачите. С традиционно богата културна програма бяха отбелязани годишнината от рождението на Апостола Васил Левски, националният празник на Република България и стотната годишнина от обявяването на  българската независимост.

През 2008 г. в града се организира първият "Карнавал на изпълнителските изкуства". С карнавално шествие стартира уникалният и единствен по рода си проект. Като за първа година, събитието беше добре организирано и участниците не бяха малко. Граждани и гости на Бургас станаха свидетели на неповторимите атракции, концерти и шоу програми. Първият всеградски Карнавал на изпълнителските изкуства постави постави началото на лятната културна програма на Община Бургас и карнавалния дух не напусна града до края на лятото.

В първия по рода си Фестивал на пясъчните фигури в България за периода 2008 - 2011 г. участваха скулптори от Индонезия, Англия, Белгия, Холандия, Ирландия, Русия, Украйна, България, Чехия, САЩ, Полша, Португалия, Латвия, Австралия. На площ от пет декара на територията  на бургаския парк "Езеро" в Морската градина в началото на юли всяка година се появяваха фигурите на множество герои и същества, които върнаха спомените от детството на всеки посетител. За причудливите модели се използваха над 15 000 тона специален, устойчив на дъжд пясък, от който над 60 скулптори представяха своето изкуство. Хиляди граждани и гости на Бургас посетиха пясъчните скулптури за тези 4 години.

В програмата на традиционния Международен Фолклорен Фестивал периода 2008 - 2011 г. се включиха състави от Япония, Турция, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния, Словакия, САЩ, Башкортостан, Грузия, Хърватска, Индия, Израел, Италия, Латвия, Македония, Полша, Русия, Армения, Гърция, Йордания, Казахстан и България. През 2008 г. се промени статута на наградата "Нестинарка". Това позволи тя да бъде връчвана и за изключителен принос и заслуги в народното танцовото изкуство. Тя беше връчена последователно на ПФА "Странджа" - гр. Бургас, народната певица Калинка Згурова, фолклорен ансамбъл "Тракия", Националния фолклорен ансамбъл "Филип Кутев".

За периода 2008 - 2011 г.  националния конкурс за песен "Бургас и морето" претърпя множество промени от гледна точка на организация и характер. През 2008 г. любителският кръг отпада от програмата и в "Бургас и морето" участваха само професионалисти. През 2009, 2010 и 2011 година Община Бургас се подготви със собствен екип, за разлика от 2008 г. , когато бяха наети консултанти.  По време на конкурса през 2008 г. бе обявено, че добре познатата и любима на няколко поколения българи песен "Бургаски вечери" става официален музикален символ на гр. Бургас. Концепцията през 2010 г. е фестивала да няма конкурсен характер и да събере на една сцена своите най-големи хитове през годините и техните изпълнители. Представени бяха 16 емблематични и неостаряващи песни  за почитателите на добрата българска музика от началото на фестивала през 1973 г. досега.

2008 г. - наградени участници

1-ва награда - "Не знаеш" - Стефан Лалчев

2-ра награда - "Именно ти" - Графа и Нора Караиванова

3-та награда - "Помниш ли, море" - Кичка Будурова

2009 г. - наградени участници

1-ва награда  - "Летя" - Силвия Кацарова и Васил Найденов

2-ра награда  - "До утре" - Боян Михайлов

3-та награда - "Танц с вечерния дъжд" - 5-те сезона

2011 г. - наградени участници

Награда на публиката - "Ваш да бъда" - Георги Дюлгеров

1-ва награда  - "В някой друг живот" - Галя Ичеренска

2-ра награда  - "Преди да свърши любовта" - Димитър Атанасов

3-та награда - "Давръщане" - Пламен Ставрев

Фестивалът Spirit of Burgas се превърна в най-очакваното музикално събитие в България за последните четири години. Той се провежда всеки втори уикенд на август на Централния плаж на Бургас и зарежда с приятни емоции хиляди младежи. Фестивалът направи невероятна реклама на Бургас и България. През 2008 г. репортажи от Spirit of Burgas и предавания, посветени на феста, се излъчиха по 9 МТВ канала в 36 страни. За периода 2008 - 2011 г. меломаните изживяха незабравими вечери с изпълненията на Sisters of Mercy, Asian Dub Foundation, Cradle of Filth, Hot Club de Paris, Pharoahe Monch, Kosheen, Bonobo, Baron & UK Apache, Frankie Morales, Faith No More, Dreadzone, CLAWFINGER, Fun Lovin' Criminals, LTJ Bukem, Dreadzone, DE PHAZZ, La Muchedumbre, Sub Focus, MARIO RANIERI, Alexander Kowalski, Lauhaus, MAKCIM, BORIS WERNER, JULIEN CHAPTAL, TOM TRAGO, AARDVARCK, BERNAYS PROPAGANDA, ELVIS JACKSON, THE PRODIGY, Apolo 440, Gravity Co.,  Unkle, DJ Shadow, Gorillaz, Grandmaster, Serj Tankian, Groove Armada (Andy Cato), Chris Liebing, Gotan Project, Suicidal Tendencies, Onyx, Benga, Mark Foggo's skasters, Moby, Skunk Anansie, Kultur Shock, Leftfield, Deftones, Dreadzone, Scratch perverts, Anneke van Giersbergen  и др .

През тези години Община Бургас излезе с инициатива да се раздават безплатно пропуски за трите вечери на Spirit of Burgas на хората, които живеят в непосредствена близост до фестивалната територия.

За периода 2008 - 2011 г.  в Бургас се провеждаха и Есенните литературни празници. Бургаската общественост имаше удоволствието да посети премиерите на много нови книги, да присъства на вечерите на поезията, белетристиката, хумора и сатирата, фантастиката и др. Програмата бе подготвяна със съдействието на ОФД - Бургас, Регионална библиотека "П.К.Яворов", БХГ " Петко Задгорски", Кукления театър, НУМСИ "Проф. П. Владигеров", читалище "Фар" и др.

През 2008 година стартира проекта "Пътуващо кино" на режисьора Андрей Слабаков, който има за цел да популяризира българското кино. За периода 23.06.2008г - 26.08.2008г. - на лятна естрада "Охлюва" в Приморски парк бяха направени 8 прожекции на български филми. Те бяха откупени от Община Бургас и организирани от отдел "Култура". Излъчиха се филмите "Хиндемит", "Пазачът на мъртвите" и "Шивачки". Всяка една прожекция беше посетена от над 400 човека. През 2009 година на голям интерес се радваше продължението на  проекта "Пътуващо кино" на режисьора Андрей Слабаков, към инициативата на Община Бургас се присъедини и София филм фест "На път", който има за цел да популяризира българското кино. Под надслов "Кино под звездите" за периода 03.07.2009г - 21.08.2009г. - на лятна естрада "Охлюва" в Приморски парк бяха направени 9 прожекции на български филми. Те бяха откупени от Община Бургас и организирани от отдел "Култура". Излъчиха се филмите "Светът е голям, спасение дебне отвсякъде", "Мила от Марс", "Всичко е любов", "Единствената любовна история, която Хемингуей не описа", "Лудост посред лято", "Любовен празник - Гуча", "Маймуни през зимата", "Прогноза" и  "Джон Лоутън представя  Община Бургас."

Успешно се осъществява Кампанията "Завръщане в Бургас" стартирала през 2008 г. Целта и е да покаже на бургазлии най-известните и успели у нас и в чужбина наши съграждани. През септември 2009 г. оперната прима Райна Кабаиванска пристигна в Бургас по покана на кмета Д. Николов. На 27.09. гражданите на Бургас имаха удоволствието да се насладят на гласа на Райна Кабаиванска и ученици от майсторския и клас на грандиозен концерт на сцената на ОФД - Бургас. През септември 2010 г. по покана на кмета Д. Николов в Бургас пристигна живият класик на българската литература акад. Антон Дончев. Именитият писател беше и специалният гост на събитие в градинката до Часовника, което го потопи в атмосферата на града от миналия век.

 За периода 2008 - 2011 г. Отдел "Култура, маркетинг и реклама" подготви богата на събития програма за Никулден - 06.12. и Коледно-новогодишните празници. Красивата коледна украса спомогна бургазлии и гостите на града да се потопят в празничното настроение. В комплексите бяха обособени сцени, на които от началото на м. декември се провеждаха многобройни прояви, в които се ангажираха професионални артисти, ученици от бургаските училища и детските градини. На площад "Тройката" е  създадено импровизирано "Коледно градче" със специални атракции за малки и големи - Коледен базар, Ледена пързалка, Коледно влакче, Къщичка на Дядо Коледа със сцена за изява на бургаски творци, на която от началото на м. декември се провеждаха многобройни прояви, в които се ангажираха професионални артисти, ученици от бургаските училища и детските градини. В центъра на Бургас светнаха красиви коледни елхи.

В тържественото включване на празничното осветление на Бургас заедно с кмета Димитър Николов се включваха и композитора Тончо Русев, големия български актьор Георги Клоянчев,  любимецът на Бургас Димитър Рачков и др.

През 2010 г. в организирания празничен концерт на 06.12. под наслов "Завръщане в Бургас - Младите" взеха участие: Георги Дюлгеров, Тодор Георгиев, Амур, Владо Димов, Димитър Атанасов, Стефан Илчев, група "Силует", дует "Бургас", "5-те сезона" Орлин Горанов под съпровода на: "Levon Manukyan Collegium Musicum" и група "Горещ пясък.

С подкрепата на Община Бургас бяха осъществени и множество коледни концерта и празничен новогодишен концерт, които създадоха празнично настроение сред гражданите - Никулденски концерт на Фамилия Тоника - Промоция на албума "Бургаски вечери", "Бургазлии за Коледа", концерт с участието на Стефан Диомов, Ваня Костова, Димитър Рачков, група "Горещ пясък", 5-те сезона и др. и Коледен концерт с участието на Тони Димитрова и Орлин Горанов, Новогодишен концерт с участието на група "Силует", Стефан Лалчев, Жечка Сланинкова и "Гравити Ко", водещи Део и Димитър Павлов, "Бургазлии за Коледа" 2, с участието на Тони Димитрова, формация "Врабчетата", Стефан Диомов,  група "Горещ пясък", 5-те сезона и др. и Новогодишния концерт на пл. "Тройката" с водещ Димитър Павлов взеха участие оркестър "Карандила", Жечка Сланинкова, група "ФОР", Иван Притъргов и Станислава Христова; "12-ет Коледни картички", с участието на Тони Димитрова, формация "Врабчетата", Стефан Диомов,  група "Горещ пясък", 5-те сезона и др., Новогодишният концерт на пл. "Тройката" с водещи Тончо Токмакчиев и Стефан Щерев взеха участие Милена Славова, формацията "Дърти Пърчис", Жечка Сланинкова, ПФА "Странджа".

Културен център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва"

През месец юли 2010 г. кметът на Бургас Димитър Николов даде началото на реконструкцията на Казиното, което в средата на 90-те години беше затворено заради лошото му състояние. След повече от 10 години, за радост на всички, за ремонта му бяха осигурени европейски средства по проекта "Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас", спечелил финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" и съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на строително - ремонтни дейности е 2.2 млн. лв. За по-малко от година Казиното беше напълно възстановено. В края на март 2011 г. то отвори официално врати за жителите и гостите на Бургас като Културен център с широк обхват на дейности. За откриването му бяха организирани Ретро Кафене, Ретро фото, Парад на Ретроавтомобили, Ретропрически и грим. Участие взеха състави от Държавна опера - Бургас, хор "Родна песен", хор "Милка стоева", Бургаския духов оркестър, школи от МКЦ - Бургас, танцовите школи в града, квартет "Камерал", Пламен ставрев и много други.

 Възобновеното "Морско казино" има различни по размер и вид, модерно оборудвани зали. Там се провеждат концерти, театрални спектакли, кино-прожекции, изложби, рецитали, творчески ателиета, обучения. От най-високата част на сградата с бинокли и далекогледи може да се наблюдава целият Бургаски залив. Обновена бе и откритата сцена "Охлюва". В обновеното Казино всеки, който желае, може да сключи и граждански брак.

На 3 юни  2011 г. бе открита изложбата "Изящните съкровища на траките" в Културен център "Морско казино" - Бургас. На откриването, присъстваха стотици жители и гости на града. Сред официалните гости бяха председателят на БАН акад. Никола Съботинов, директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров, директорът на Националния археологически институт доц. Людмил Вагалински, посланикът на Корея у нас Н. Пр. Чън Би-хо, кметът на община Бургас Димитър Николов, зам.-кметове, общински съветници. Изложбата представи Панагюрското златно съкровище, златната маска и пръстен на Терес, както и непоказвани досега златни накити, намерени при разкопки в Несебър. Повече от 35 000 бургазлии и туристи посетиха златната изложба.

В Културен център "Морско казино" се състояха още редица събития: Изложба Холограми на музейни експонати, Фото изложба на Димо Калайджиев "Пътят до коприната", концерт "Бургас - велосипедният град", караоке и DJ партита, Изложба "Иран люлка на източната култура и цивилизация", Дни на френското кино, "Кино под звездите", Морска алея на книгата , изложба Научно-техническите постижения на БАН, Фотоизложба "Забрави миналото си - Паметници на комунистическата епоха в България", кино- Фестивал "Северно сияние"и много други.

Всяко едно от общинските звена и културните институти, съюзи, групи и организации съгласува и съвместно с отдела осъществява значителна част от своите специфични по жанр и форма прояви: изложби, тематични експозиции, самостоятелни и юбилейни концертни прояви, конкурси, събори, празници. Всичко споменато представлява само част от цялостната културна програма и в много случаи, в процеса на реализация тя се разширява и дообогатява.

Значително място в осъществяването на културната програма заема дейността на регистрираните на територията на Община Бургас 27 читалища. Много и различни са направленията в културно-просветната и художествено-творческата дейност на читалищата. Една от основните читалищни дейности - библиотечно-информационното обслужване, поддържа своето традиционно ниво и има висок социален ефект.

Отдел "Култура, маркетинг и реклама" поддържа ефективна и традиционно добра връзка със Сливенската Света митрополия,  Архиерейското наместничество, с председателите на църковните настоятелства на бургаските православни храмове. Това взаимодействие е непосредствено свързано с с изпълнението на значителна част от културната програма, особено в частта и свързана с честването на национални и местни празници, годишнини и др.

По Капиталова програма на Община Бургас за периода 2008 - 2011 г.бяха извършени основни ремонтни дейности на следните културни институти:

1. Обект: Младежки културен център - ремонт на помещения на детска хорова школа на стойност - 18 990, 29 лв.; 2. Обект: Регионална библиотека "П. Яворов" - доставка на климатици на стойност - 16 480 лв.; 3. Обект: Етнографски музей - Малка Бракалова къща - основен ремонт на покрив, фасада и стълбище 65 000 лв. Всички обекти са завършени и въведени в експлоатация.

2. Обект: Основен ремонт читалища  по списък  -  на стойност -78 777.55 лв.с включен ДДС по Договор № 70 00 77 / 07.05.09 г. между Община Бургас и фирма "АДЕЛ-М" " ЕООД - Бургас, на стойност 78 777.55 лв.

- Читалище "Петър Янев" кв. Крайморие - извършен e ремонт на покривната конструкция -- обшивка с профилна ламарина, дървена обшивка на стрехите, настилка с гранитогрес в библиотека и помещение по рисуване,направено е помещение с ПВЦ дограма за библиотекаря.Стойността на извършените работи възлиза на 7 699.44 лв. с включен ДДС.

- Читалище "Ангел Димитров" кв. Сарафово - извършени са: ремонт на покрива,препокриване с керемиди, подмяна дървена конструкция - частично, обшивка на таван на читалищния салон с гипсокартон, направа настилка с ламинат,ремонт ел инсталация, подмяна главно ел табло,  боядисване с латекс стени, тавани.

Стойността на извършените видове работи е  21 028.50 лв. с включен ДДС.

 -  Читалище "Изгрев" к-с "Изгрев" гр. Бургас - извършена е подмяна на дървената дограма с ПВЦ, топлоизолация на външните стени - фасади, боядисване фасади, облицовка на цокъл с камък.

Стойността на извършения ремонт е 21 626 лв. с включен ДДС.

-  Читалище  "Просвета " С. Рудник . Извършен е ремонт на читалищния салон  и библиотеката - подмяна дограма с ПВЦ, ремонт на покрива - частично, боядисване с латекс стени, тавани - частично.

Стойността на извършения ремонт е 9 104.58 лв с включен ДДС.

- Читалище "Възраждане с. Рудник. Извършен е ремонт на покривната конструкция, препокриване с керемиди, направа на нов таван над читалищния салон и балкон, ел инсталация, ново ел табло, монтаж нови осветителни тела, стълба за тавана , боядисване стени и тавани.

Стойността на извършения ремонт е 14 582.75 лв. с включен ДДС.                                                                                                          

3.  Обект: Основен ремонт на читалище "Възраждане" с. Рудник на стойност 29 883 лв.с включен ДДС. Изпълнител на обекта е фирма"АДЕЛ-М" ЕООД , съгласно Договор № 91-00-560 / 16.09. 09г.

4. Обект: Основен ремонт читални на библиотека "П. Яворов" на стойност  12 810 лв. с включен ДДС.  Извършен е ремонт на  читалните, подменени са осветителните тела с нови, боядисване стени и тавани с латекс, направена е нова входна врата и прозорци от ПВЦ, ново стълбище. Изпълнител на обекта е фирма "ТРАНС АУТО" ЕООД, съгласно Договор № 93-00-1090/ 17.08. 09г.

5. Обект: Основен ремонт на басейн при МКЦ   на стойност  32556 .48 лв. с ДДС. Извършена е подмяна на филтри, помпи, ел инсталация на плувен басейн. Изпълнител на обекта е фирма "МИЛЕНА ПУУЛС"ЕООД, съгласно Договор №93-00-1296/ 08.09.09г.

6. Обект:" Основен ремонт Младежки културен център фоае първи и втори етаж"на стойност 19 849.56 лв. с включен ДДС. Изпълнител на обекта е фирма "БИЛДНИКС" ЕООД., съгласно Договор №70-Б-974/17.12.09.

7. Обект: "Благоустрояване пространството около сградата на МКЦ на стойност 19 855.08 лв. Изпълнител на обекта е фирма "ПЪТ -2004", има Договор № 70П478/18.12.09 г.

8. Детска спортна площадка в двора на читалище "В. Левски" кв. Г. Езерово- Публично - частно партньорство. Обектът е завършен от фирма "Борела" ЕООД -Бургас на стойност 9 997.61 лв. с ДДС.

9. Обект: МКЦ - изпълнение на строително-монтажни работи на стойност 1 573 329 лв.

По  Проект : "Подобряване на културната инфраструктура на Община Бургас". Изпълнител на обекта е фирма "Билдникс" ЕООД Бургас. Извършен е ремонт на котелното, отоплителната и ел инсталации, на концертна зала на първи етаж - подмяна на звукоизолация, топлоизолация, настилки, ремонт на сцена, осветителна инсталация и др. СМР. Обектът е завършен в срок.

10.  Обект: Основен ремонт на "Дом за медико - социални грижи за деца" гр. Бургас, к-с"Зорница", реализиране на Микропроект 1502 от 15.04 2009 г. на стойност 468 240 лв., като 80 процента от средствата за ремонта се осигуряват от Социалноинвестиционния фонд, а останалите от Община Бургас. Изпълнител на обекта е фирма "А енд КО"ЕООД - Бургас. Извършена е топлоизолация и боядисване на фасадите на блок "А-физиологично отделение " и блок"Б"- отделение за недоносени деца, хипотрофични и деца с аномалии. Подменена е дървената дограма с ПВЦ - частично, а ВиК  инсталацията изцяло на на бл. "А". Изградена е нова пожароизвестителна инсталация. Изцяло е завършен ремонта на първи етаж - физиологично отделение. Ремонтните работи на втори, трети и четвърти етаж са завършени в срок.

11. Обект: Ремонт на втори етаж на Исторически музей- Бургас

 Извършена е подмяна на ел инсталацията,осветителни тела, направа на окачен таван, настилка с ламинат, нова преградна стена с врата ПВЦ, досавени са и монтирани нови витрини за експонати. Стойността на ремонта е 50 000 лв. с включен ДДС. Обектът е завършен.

12.Обект: Ремонт на къща музей "П. Дубарова" гр. Бургас

Извършен е ремонт на покрива, ел инсталация, укрепване стълбище, ВиК инсталация, витрини, фасади, боядисване.

Стойността на ремонта е 14802.90 лв. Обектът е завършен.

13.Обект: МКЦ -Бургас

Извършен е ремонт на зала младежки парламент, семинари и стая за архив.

Извършен е ремонт на репетиционна зала за танци на ансамбъл "Радост",

ремонт на репетиционна зала за оркестранти на ансамбъл "Странджа", ремонт на зала за брейк- танци на обща стойност 27 984 лв. с включен ДДС.

14. Обект: Ремонт пейки в зрителна зала на Летен театър- Бургас

Извършен е ремонт на дървените пейки- подменени са частично счупените дъски, извършено е боядисване с блажна боя на пейки, сцена и с фасаген фасада- частично на стойност 9 000 лв.с включен ДДС.

15. Обект: Художествена галерия "П. Задгорски"- Бургас

Извършени са ремонтни дейности- боядисване на изложбени зали, ел инсталация, осветителни тела, мазилки на стойност 10 000 лв.с включен ДДС.

16. Обект : Регионална библиотека"П. Яворов" - Бургас

Извършени са ремонтни дейности - направа окачени тавани, мазилки, боядисване на стойност  6 120 лв. с включен ДДС.

17. Обект:Основен ремонт читалища / по списък- НЧ "Хр. Ботев" кв. Победа и НЧ "Пробуда" ул. "Дрин" №14 /  -  на стойност - 38247.30лв.с включен ДДС. Има Договор за изпълнение под № 9700182/19.05.2010 г. между Община Бургас и фирма "АДЕЛ-М" " ЕООД - Бургас. Обектите са завършени. Извършен e ремонт на покривните  конструкции , препокриване с керемиди, подмяна водосточни тръби, олуци, подмяна дървена дограма с ПВЦ.

18.Обект: Изграждане, изработване, отливане и монтаж паметник на Петя Дубарова в Приморски парк Бургас, на стойност 69996.08 лв.с включен ДДС.Изпълнител на обекта е фирма"БУРГАСИНВЕСТ" ООД, съгласно Договор № 70-00-116-1/19.07. 2010г.Обектът е завършен.

19. Обект: Основен ремонт плувен басейн при МКЦ" на стойност  120000 лв. с включен ДДС. Извършени са демонтажни дейности, вентилационна система. Изпълнител на обекта е Дружество по ЗЗД "Консорциум"Младежки дом"Бургас, съгласно Договор № 93-00-222/ 15.12. 02010г.

Обектът е преходен за изпълнение - 2010/2011 г.

20. Обект: Трансфер православни храмове -довършителни строителни работи по списък/на стойност 200 000лв. с включен ДДС.

- Храм "Св. Николай Чудотворец" к-с "М. рудник" - 130000лв. с ДДС.

- Храм "Св. Пимен Зогравски" кв. Крайморие - 30000лв. с ДДС.

-Храм "Св.Георги" кв. Лозово - 10000лв. с ДДС.

-Храм "Св. Атанасий" к-с "Изгрев" -10000лв. с ДДС.

-Храм "Рождество Богородично"с. Твърдица - 10000лв. с ДДС.

-Храм Света Троица"кв. Банево - 5000лв. с ДДС.

-Храм "Възнесение Господне"кв. Ветрен -5000лв. с ДДС.

Обектите са завършени.

21. Изграждане паметник на бореца Никола Станчев - 30 000 лв. с включен ДДС

22. Камери за видеонаблюдение и електронни информационни табла на ул. "Александровска", гр. Бургас - 59 740, 08 лв. с включен ДДС.

Промени настъпиха във визията и списването на списание "Море". За първи път през 2008 г. се издаде двуезично. Списание "Море" представя Бургас пред чуждестранните гости и чрез него те придобиват представа за духа на града. През 2009 г списание "Море"   излиза в нов обновен вид, като издание за литература, изкуство и култура. Амбицията на редакторите е то да продължи традицията на излизалия до 1992 алманах "Море", без да го копира и повтаря. На страниците на списанието за 4 години намират място творбите на едни от най- изтъкнатите български и бургаски автори: Светлозар Игов, Роза Боянова, Иван Груев, Кристин Димитрова, Георги Константинов, Едвин Сугарев, Палми Ранчев, Христо Карастоянов, Александър Томов,Марин Бодаков, Йордан Атанасов.От бургаските автори - Венда Райкова, Иво Рафаилов, Керана Ангелова, Атанас Радойнов, Стоян Георгиев, Цоня Дражева, Иван Бубалов, Добрина Топалова, Христо Фотев, Янаки Петров, Петя Дубарова, Йордан Захариев, Иван Ванев, Иван Апостолов, Антоний Бинчев и Илия Буржев.

За периода 2008 - 2011 г. отделните звена към направление "Култура" - Представителен духов оркестър, група "Горещ пясък", хор "Родна песен", ПФА "Странджа", хор "Милка Стоева" имаха множество участия в организирани от Община Бургас мероприятия, както и много външни изяви.

Представителният духов оркестър за периода 2008 - 2011 г. има общо над 100 участия и ритуални и концертни. Той активно участва в проявите организирани от отдел "Култура, маркетинг и реклама" по повод различни чествания, годишнини, ритуали по издигане на националния флаг и концерти - 06.01. - Йорданов ден (Богоявление) и годишнината от рождението на Хр. Ботев, 19.02. - честване годишнина от смъртта на Васил Левски, 03.03. - национален празник на Р. България, 06.05. - ден на храбростта и българското войнство, концерт по случай 110 г. от рождението на Джорж Гершуин, коледен концерт и др.  
Смесен общински Хор "Родна песен" и хоровата школа при МКЦ (детски хор "Милка Стоева", смесен хор "Бургас") също имаха многобройни изяви, някои от които с международен характер. За периода 2008 - 2011 г. хор "Родна песен" взе участие в Охридски хоров фестивал в Р. Македония, в Международен фестивал за църковна и коледна музика в гр. Прага, Р. Чехия., в международен фолклорен фестивал в гр. Монтекатини, Италия, в Международен фестивал за хорове и оркестри в Лаго ди Гарда, Италия. Смесен хор "Бургас" имаше участия в Гърция, а детски хор "Милка Стоева" на Международния хоров фестивал в гр. Анталия, Турция. Хор "Родна песен" и детски хор "Милка Стоева" взеха участие в събитията от културния календар с концерти във връзка с Освобождението на гр. Бургас на 06.02.1878 г., Великденските празници, Никулден, Коледно-новогодишните празници, както и много други прояви като Пролетен концерт, редица благотворителни концерти, конкурс за детска песен Евровизия 2008 и др.  
През периода 2008 - 2011 г. група "Горещ пясък" и ПФА "Странджа" имаха голям брой участия. ПФА "Странджа" има над 100 концерта и фолклорни програми, част от тях външни. Група "Горещ пясък" има над 50 участия в концерти. Голяма част от участията на ПФА "Странджа" и група "Горещ пясък" са с възложител Община Бургас и са свързани със събитията от Културния календар.

През 2009 г. се активизира дейността на Общинско радио. Промените ставаха бързо и на 2 юни започва онлайн-излъчване чрез банер на сайта на Община Бургас. Същият месец Радиовъзела е дарен от БТК на Община Бургас и е направена  регистрация на Община Бургас като обществен оператор. Започва предоставяне на справки за кабелната мрежа на радиото и е поставено началото на възстановяване на радиофикацията на територията на гр.Бургас. На сесия от 22.10.2009 г. радиото е преименувано от РТВ на Общинско радио Бургас. Включени са нови услуги и са променени цени в Тарифата към Наредбата за МДТ. Радиото приема ново лого. Създаден е сайт, чрез който става онлайн-излъчването и се публикуват информационни материали. Закупена е нова компютърна и озвучителна техника. Организиран е абонамент за радиоточки, прекратен от БТК през 2005 година.  Включени са нови, 10-минутни авторски рубрики, излъчвани всеки ден в следобедните предавания, както и ти плаващи - общо осем на брой. Привлечени са нови автори и сътрудници на радиото. Разнообразена е тематиката - характерът вече е политематичен - като рубриките отразяват българската традиция, развитието на съвременната музика, постиженията на бургазлии, православна просвета, коментари и анализи, анкети и мнения на граждани. Започна излъчване по радиото и чрез високоговорителите на платена реклама. Общинско радио Бургас озвучава и излъчва по радиоточката за гр.Бургас и онлайн в интернет сесиите на общинския съвет. Възстановена е кабелната мрежа в участъка между улиците "Ив.Богоров", "Оборище", "Сан Стефано" и "Демокрация". През 2011 г. беше създадена и най-новата рубрика - "Барометър".
Положителна тенденция се наблюдава цялостно в направление "Култура", особено след създаването на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" и налагане на концепцията комерсиалните събития организирани от Община Бургас да носят възможно най високи постъпления, като приходите за 2008 г. на общинското предприятие са 93 882 лв. Общо приходите от направление "Култура" за бюджета през 2008 г. се изчисляват на 116 224 лв. (за сравнение през 2007 г. те са 34 843 лв.). за 2009 г. се изчисляват на 135 464 лв. Общо приходите за бюджета за 2010 г. се изчисляват на 119 412 лв. До този момент за 2011 година общо приходите от направление "Култура" ( КЦ "Морско казино", списание "Море", Дом-музей "Петя Дубарова" Общинско Радио) и ОП "Летен театър, фестивали и концерти" за бюджета се изчисляват на около 340 000 лв., като приходите само от Културен център "Морско казино" се изчисляват на близо 179 000 лв. (благодарение на изложбата "Изящните съкровища на траките").

 Тук трябва да се отбележи, че десетки други културни прояви бяха изцяло финансирани от Община Бургас и със свободен достъп за гражданите и гостите на града

 

 Дирекция "Социални дейности и трудова заетост"

 

Дирекция "Социални дейности и трудова заетост" с професионализъм и партньорство реализира общинската политика в областта на социалните дейности и трудовата заетост, чрез развитие на качествени социални дейности и услуги за всички категории граждани на територията на Община Бургас.

Основните области на работата са социални и административни дейности в специализирани институции и социалните услуги в общността за деца, за хора в риск, за хора с умствени, физически, психични, сензорни и др. увреждания, пострадали от насилия, възрастни и самотно живеещи хора.

Експертите от дирекцията работят с всички граждани на Община Бургас, като се осъществяват ежедневни срещи и консултации, обработване на заявления за индивидуално финансово подпомагане на физически лица в тежко материално, здравословно и социално положение, заявления и жалби на граждани, персонални и социални пенсии, работа с членовете на юридически лица с нестопанска цел за и на хора с различни целеви групи, клубове, съюзи и организации.

Работата в дирекцията се основава на принципите на професионализъм, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции,  гражданския сектор и медиите.

Община Бургас е сред малкото общини, които подпомагат финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи.

Експертите на дирекцията осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел работещи с различни целеви групи, оказват професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на всички организации.

Единствено Община Бургас бе наградена с плакет и грамота за "социално отговорна община" от Национален Алианс за Социална Отговорност и от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

За последните четири години са подпомогнати 97 организации за сумата от 869 000 лв.

Експертите от дирекция "Социални дейности и трудова заетост" работят в изпълнение на приетия от Общински съвет Бургас Правилник за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

Финансовите средства се гласуват в общинският бюджет за всяка финансова година. За последните четири години са подпомогнати 213 нуждаещи се деца и лица за сумата от 237 000 лв.

За първа година Община Бургас работи по Правилник, приет от Общински съвет Бургас за подпомагане на 20 приемни семейства на обща стойност 20 000 лв.

По приоритетната задача за адаптиране на инфраструктурата в града за нуждите на хората с различни видове увреждания са извърши следните дейности:

Изграден подемен елеватор в централната административна сграда на общината.

Изграждена е рампа за осигуряване на достъпност за хора с физически и сензорни увреждания до втората административна сграда на ул. "Шейново" №24.

Извършен е основен ремонт на стълбище и е изградена рампа за хора с увреждания, пред сградата на Домашен социален патронаж.

За първи път Община Бургас сключи договор с  "Технически университет" Варна  и заплати сумата от 22 616,40 лв. за изработката на звукови сигнализатори за зелена светлина на 25 светофарни уредби и звукови сигнализатори за оказване входа на 52 обществени сгради в помощ на хора със зрителни увреждания. Закупени бяха и 100 броя  пултове за дистанционно управление за всеки потребител от Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, при Община Бургас.

Община Бургас осигури за градския транспорт и 20 чисто нови автобуса, всичките адаптирани за хора с увреждания. Така се започа постепенното адаптиране на градския транспорт и инфраструктура.

Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас и през последните четири година предоставя дейности - "Превоз на трудно подвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания".

Община Бургас осигурява достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.

Към Център за социална рехабилитация и интеграция работят на постоянен трудов договор трима души с намалена работоспособност.

Под патронажа на Кмета на Общината четири поредни години се организира за всички хора с увреждания честване на международния ден на хората с увреждания - 3 декември. Празничната програма включва изпълнения от изявени деца от град Бургас, талантливи хора с увреждания, великолепна обстановка.

На Фестивалът на пясъчните фигури се осигуряват преференциални условия като за хора с увреждания и пенсионери входът е безплатен. За потребителите на услуги в социалните звена на Община Бургас бяха организирани групови посещения  и по този начин бе максимално улеснен достъпа на тези хора.

И четвъртото издание на фесивала "Spirit ot Burgas" показа социалната ангажираност на организаторите и участниците в уникалното за страната ни събитие. На главния  вход на фестивалното градче бе изградена рампа за достъп на младежи с увреждания. Входът и на трите фестивални вечери за хората с увреждания и техните придружители беше напълно безплатен.

Община Бургас изгради площадка за деца с увреждания. Тя е комбинирана със съоръжения за игра и фитнес уреди, адаптирани специално за нуждите на децата. Проектът е на стойност около 900 000 лв., отпуснати по капиталовата програма на Община Бургас.

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

Програма ФАР

Община Бургас, получи най-висока оценка за социален проект. Проектът бе по Програма ФАР, Изпълнителна Агенция -Министерство на Труда и Социалната Политика, Програма "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи". Името на проекта е "Алтернативни социални услуги за хора с умствена изостаналост". Общата сума е 167 346 евро. Реализирен през 2008-2009 г.

След реализирането му се създаде първия в Община Бургас Дневен център за възрастни с увреждания.

Красива България

- Община Бургас е единствената община, която спечели финансиране и реализира два обекта по Проект "Красива България" за 2010год.: "Дом за стари хора Цвета и Анка Върбанови", находящ се в гр. Бургас, ул. "Цар Самуил" №117 на обща стойност - 252 631 лева и "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" , кв. "Акации" на обща стойност 109 175 лева.  

С реализиране на Проекта в Дома за стари хора, се извърши ремонт на фасадата, цялостно външно саниране и боядисване, поставяне на топлоизолация и хидроизолация, цялостна смяна на вътрешната ВиК инсталация, подобри се и дворното пространство около сградата на Дома. Извършена бе и доставка и монтаж на целогодишна слънчева система.

С реализиране на Проекта по "Красива България" в Защитеното жилище, се извърши цялостна смяна на ВиК и електро системи, направи се дренаж против влагата, закупи се необходимо и липсващо в момента оборудване, извърши се цялостно благоустрояване на дворното пространство, направи се алея за отдих и за отглеждане на зеленчуци, за да се провежда професионално трудотерапия с настанените лица.

С Решение №1/28.02.2011 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" за 2011г. е одобрено проектно предложение Текущ ремонт на Защитено жилище за хора в риск, гр. Бургас, ул. "Поп Грую" № 45, по мярка М02-01, на обща стойност 80 500 лева на обекта, в т.ч. 66 500 лева финансиране от МТСП и 14 000 лева съфинансиране от Община Бургас - т.е. /80% финансиране по проект "Красива България" и 20% съфинансиране от Община Бургас/.

С реализирането на Проекта ще се извърши текущ  ремонт на покривната конструкция - подмяна изцяло на греди, ребра, дъсчена обшивка, хидроизолация и поцинковани поли около комина и уламите, подмяна на счупените керемиди с нови; външно саниране, подмяна на улуците, топлоизолация, подмяна на старите тротоарни плочки около сградата с нови; шпакловка и боядисване на стени и тавани, настилка с теракотни плочи по подове, подмяна на врати, изработване и монтаж на прозорци от PVC, ремонт на ВиК инсталация, тоалетни, доставка и монтаж на санитарни прибори, ремонт на ел. инсталация и табло и др.

Основната цел на Проект «Красива България» е намаляване на безработицата, увеличаване на привлекателността и пригодността на градската и социална инфраструктура в Република България чрез: квалификационно обучение на безработни, регистрирани в ДБТ, и последващо създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините и населените места;

Обществена трапезария

Община Бургас за две поредни години, реализира проект за предоставяне на социалната услуга "обществена трапезария" от фонд Социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.         

Функционирали са 3 обществени трапезарии в полза на 208 социално слаби граждани на Община Бургас. Проектите са на стойност 22 460 лв.

Реализират се с партньорството на Областната структура на Български Червен кръст-гр.Бургас. Храната се приготвя и доставя от служителите на Домашен социален патронаж Бургас.  

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",

"Подкрепа за достоен живот"

 

- От 08.11.2010 година Община Бургас стартира изпълнението на проект "Подкрепа за достоен живот", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.09-Алтернативи. Договарящ орган е Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване", финансирането се осъществява от Европейски социален фонд 2007 -2013.

Дейностите по проекта гарантират предоставянето на социалната услуга "Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самоослужват. Проектът се реализира на три етапа. За първи етап за Община Бургас са определени 3000 часа за обслужване на дейността, а за втори етап 4 800 часа.      

- Община Бургас реализира и проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № BG051PO001-5.2.06-0130-C-0001. Наименование на проекта "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип"" и е на обща стойност 212 542,66 лв.

Проекта стартира реализирането на заложените дейности от 01.01.2011 г.

- Община Бургас работи по национални и регионални програми за насърчаване  на заетостта на Министерството на труда и социалната политика, както следва: "Помощ  за  пенсиониране", "Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания", Национална програма "Старт в кариерата" , Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Агенция по заетостта, BG051PO001-1.1.03 "Развитие".

- Община Бургас първа разработи и реализира "Регионална програма за заетост". Две поредни години реализира програмата като осигурява предоставяне на социалните услуги на 52 лица, от които 2 деца, като обгрижващите ги домашни санитари са 37.

- Програма за полагане на общественополезен труд от  безработни лица, обект  на месечно социално подпомагане.

- Община Бургас спечели проект пред Министерство на Труда и Социалната Политика, ФОНД "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" "Летен образователен лагер за деца от Дом за деца, лишени от родителска грижа "Ал. Г.Коджакафалията", на стойност 35 770,32 лв. Образователния лагер бе през 2009 г. и в него участваха 80 деца от Дома и 7 придружаващи ги специалисти.

Община Бургас бе домакин и участва в организирането на заключителен семинар по проект Snowball и Първи регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Форумът бе организаран по инициатива на НАСО, с подкрепата и партньорството на Фламандските власти и EASPD.

Община Бургас, Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания спечели проект към Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хора с увреждания. Договорът бе подписан на 26.07.2011 в София. Субсидията е в размер на 9 484 лв. и за нея общинският център  ще закупи хардуер, софтуер и оборудване, съобразени с изискванията за достъпност на напълно незрящ човек. Ще се закупи компютърна система и система за речеви съпровод и брайлов принтер.

В Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания служителите ежедневно извършват голям обем административна дейност, включваща обработка на документи, изготвяни на списъци и друга справочна информация за вътрешно ползване. Двама от служителите са със зрително увреждане над 70 %, поради което се налага да използват Брайл и система за речеви съпровод, ориентирана към стандартен РС компютър.        

Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени изцяло от експертите работещи в Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.

Срокът на изпълнение е 39 месеца, като в първите 3 месеца ще бъде закупено и доставено специализираното оборудване.

    Оборудването на работните места, на служителите със зрителни увреждания ще повиши качеството на тяхната работа, ще компенсира трудностите от зрителния дефицит , които те срещат при изпълнение на служебните си задължения, ще повиши качеството на предлаганите социални услуги.

 

- Разработена: Визия за социалната политика на Община Бургас - 2008 - 2012.

- Всяка година се разработва, одобрява и реализира Общинска програма за детето  - 4 броя програми.

- Участие на експерти в събирането на данни, координирането и разработването на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година.

- Разработена, представена и утвърдена от Общински съвет Бургас Стратегия за развитие на социалните услуги - 2011 -2015 г.

- Разработен, представен и утвърден от Общински съвет Бургас План за развитие на социалните услуги за 2012 година.

- В Община Бургас успешно функционира Комисия за детето.    

- Дирекция "Социлани дейности и трудова заетост" инициатира няколко работни срещи с представители на всички институции и на Обществения посредник, с цел координиране действията и мерките за бездомни и просещи лица. Описани бяха проблемните области, потърсени бяха решения, изработван бе механизъм и съгласуване на действията относно проблемите на бездомните и просещи лица.

- В Община Бургас успешно функционира и Обществен съвет по социално подпомагане. Като консултативен орган, съвета оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване.

- Разработено е функционално задание, направен е работен проект и е извършено проектиране на Център за временно настаняване на бездомни лица.

- Експертите на Община Бургас успешно участват в мултидисциплинарните екипи по изпълнението на  Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

- През 2008 г. и 2011 г. за първи път бе подписан Колективен трудов договор със синдикалните организации на социалните звена, с личното участие на техни представители и постигане на истински социални придобивки за работещите в социалната сфера служители.

- Изработен алгоритъм и правила за начина на финансиране и разходване на паричните средства от юридически лица с нестопанска цел.

Разкрити са нови 15 вида социални услуги в общността.

Социални услуги в общността:

- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

- Домашен социален патронаж

- Център за работа с деца на улицата

- Център за обществена подкрепа,

- Център "Спешен прием"

- Защитено жилище за хора в риск

- Дневен център за възрастни с увреждания

- Център за настаняване от семеен тип "Ронкали"

- Дневен център за деца с физически и множествени увреждания «Св. Николай Чудотворец»

- Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие

- Център за превенция на насилието и престъпността - иновативен и успешен модел на сътрудничество мужду Община Бургас, Асоциация Деметра и ОД на МВР Бургас.

- Защитено жилище за хора с психични проблеми

и институции:

- Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

- Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията"

- Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения.

Дневен център за възрастни с увреждания: Отчет за периода  01.06.2009 г. - 30.06.2011 г.

Дневен център за лица с умствена изостаналост е разкрит на територията на Община Бургас, по проект на Програма Фар "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи" на 01.06.2009 година.

На 07.07.2009 година  Кметът на гр. Бургас г-н Димитър Николов официално откри новия Дневен център за лица с умствена изостаналост, намиращ се в к-с "Славейков"бл.10.

На 02.08.2010 година Дневният център отново стартира своята дейност, но вече като второстепенен разпоредител към републикански бюджет- делегирани от държавата дейности, включен в общият бюджет на Община Бургас.

І. Обща характеристика

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти,изграждане на умения за самостоятелност,като по този начин се подобрява качеството им на живот и  се предотвратява социалната им изолация.

ІІ. Управление на Дневен център за възрастни хора с увреждания

Екипът от специалисти,предлагащи услуги в Дневния център се състои от девет специалиста:

 • директор
 • социален работник - 2
 • социален асистент - 2
 • медицинска сестра
 • трудотерапевт
 • рехабилитатор
 • санитар

В социалното заведение работят добре подготвени, квалифицирани и мотивирани кадри. По отношение на образователният ценз в заведението работят 3-ма служители с висше образование, 2-ма със степен специалист и 3-ма със средно образование. В Дневният център е разработена програма за повишаване на професионалната квалификация на персонала.

Социалните услуги се осигуряват през деня, в рамките на пет дневна работна седмица.

Към 30.06.2011 година заетите места са 25 в съотношение 14 жени и 11 мъже.

През отчитания период са напуснали трима потребители поради промяна в  здравословното състояние.

III. Начин на определяне и заплащане на таксите в Дневен център за възрастни хора с увреждания. Начислени и събрани такси.

Всеки потребител на Дневен център за възрастни хора с увреждания заплаща месечна такса съгласно "Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републикански бюджет". Размера на таксите се определя на 30% от дохода на лицата. За отчитаният период в Дневен център са начислени и събрани такси в размер на 6784,17 лв., а не събрани такива няма.

IV.Предлагани социални услуги в Дневен център за възрастни хора с увреждания

Услугите, предоставяни в Дневния център са подчинени на общи цели  :

- Насърчаване на социалната интеграция на хората с ментални увреждания  и са насочени както към потребителите с подобни проблеми, така и към техните семейства.

- Превенция на институционализирането

-  Подобряване на интелектуалното и емоционалното им развитие- чрез използването на личностно  ориентиран подход;

- По-добра комуникативност и по-широки социални контакти;

- Придобиване на нови знания, умения и способности;

- Подобряване и развитие на социалните умения и адаптивността към заобикалящата среда- създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и обучение на клиентите, което да доведе до изграждане на социални умения и трудови навици;

- Развитие на умения за себеизразяване

- Повишено самочувствие и увереност

- Стабилизиране на общия им физически статус- трениране губените или увредени физически и психически функции, като дава възможност за постигане на максимална степен на самостоятелност и независимост.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги. За всеки потребител е разработена програма за индивидуална социална работа според възможностите и интересите му. Тези услуги подпомагат реализацията на личностовия потенциал на потребителите и изграждането на отговорно поведение към себе си и другите; дава им възможност да придобият и затвърдят битови и хигиенни умения чрез ангажирането им в социално-позитивни дейности, развитие на самостоятелностузнания и умения за ориентиране в околната среда.

Дейностите,извършени за периода 01.06.2009 г.-30.06.2011 г. са изцяло заложени в Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. В нея са включени следните подпрограми за развитие на социални умения:

 • Програма "Музикотерапия"- възприемане на музикални изпълнения, изпълняване на любими песни, групова танцова музикотерапия, успокояване и релаксация чрез слушане,музиката като начин за забавление и комуникация
 • Програма "Свободно време"- осигуряване на възможност на клиентите да организират свободното си време съобразно предпочитани от тях дейности, разширяване на собствените интереси.
 • Програма "Здравеопазване и здравно образование"- здравословен начин на живот, здравословно хранене, спорт и веселие, превенция на рисково сексуално поведение, запознаване със здравните институции и функциите им, профилактика и предпазване различни видове заболявания.
 • Програма "Хигиена и общественополезен труд"- лична хигиена, дневен режим и хигиена на храненето, битова хигиена - хигиена на околната среда,обществено полезен труд
 • Програма"Изграждане на умения за самостоятелност
 • Програма"Цветарство"- общи познания за цветята,посяване на цветя и полагане на грижи за тях,цветята ,естетика и хоби хербаризиране.
 • Програма"Занимателна трудотерапия" - изобразителна дейност- рисуване с акварел,темпернабоя, смесена техника, дорисуване на липсващите елементи, декориране, оцветяване на гипсови фигури с темперни бои, конструктивна дейност- моделиране, апликиране, колажи, комбиниране на обекти от две или повече части, изработване на маски, картички, израбоване на оригами.
 • Програма"Образование"- овладяване на четенето и писането, формиране и усъвършенстване уменията им да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо,овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктоационни и граматически норми,формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация с помощта на кратки по обем и достъпни, като съдържание литературни произведения; за споделяне на впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение,формиране на начални комуникативни умения за ориентация в комуникативна ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране,развитие на устната и писмената реч, мисленето и въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.
 • Програма "Природознание и култура"- запознаване с историческите забележителности в нашата страна,запознаване с разнообразието на животинския свят в страната ни, географско разположение на нашата държава и непосредствено разположените до нея държави,запознаване с културни дейци,запознаване с бита и традициите на българския народ.
 • Програма "Религия"- Светът в навечерието на Рождество Христово, Сътворението на света, Запознаване с нраствените норми и поведение според учението на Иисус Христос.
 • Програма "Битов труд"-плетене на две куки,шев и кройка-изработване на калъфки на възглавници,торбички и домакински престилки, ръкохватки,покривки за маси,кърпи,гладене.
 • Програма"Рехабилитация"- кинезитерапия, лечебна физкултура, фитнес.
 • Програма "Социална мрежа":
 • Посещение на БСУ
 • Посещение на църквата "Иван Рилски"
 • Посещение на помощно училище "Отец Паисий"
 • Посещение на Ритуална зала Община Бургас
 • Посещение на изложението на пясъчните фигури в Морската градина
 • Посещение на конна база към Община Бургас
 • Посещение на Колеж по туризъм "Алеко Константинов"
 • Посещение в защитено жилище за хора с умствена изостаналост
 • Посещение на представление на куклен театър
 • Посещение на сладкарница «Роза»
 • Посещение на археологически музей-Община Бургас
 • Посещение на етнографски музей-Община Бургас
 • Посещение на природонаучен музей- Община Бургас
 • Участие в инициативата «Подари книга»
 • Организиране на пикник на открито
 • Организиране и провеждане на традиционни празници,рожденни дни и именни дни. Изготвяне на календар на празниците.
 • Посещение на ОДЗ "Иглика"
 • Отпразнуване на Международния ден на хората с увреждания
 • Коледно парти
 • Организиране на тържество за Деня на Мама, Цветница и Великден
 • Изграждане на умения за разширяване на социалния кръг
 • Поведение в обществото.

 

Защитено жилище за хора в риск: Отчет за периода 01.01.2007г. - 30.06.2011г.

 "Защитено жилище" за хора в риск е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Разкрито е със Заповед на МТСП-АСП № РД 01296/28.03.2007г.

Потребителите на социалната услуга са младежи и девойки, биологични сираци, или изоставени от родителите си и отгледани в ДДЛРГ на територията на цялата страна. С предимство се ползват лицата родени  в Община Бургас.

Материална база: Защитеното жилище се намира в три етажна сграда  разположена в центъра на града. Има изградена  добра инфраструктура. Съвсем близо  до  дома са  ЖП гарата, Общината, Бюрото по Труда, болницата, Вечерната гимназия, морската градина  и плажа.

На първия етаж се намират клубът за свободно време, в който има телевизор, музикална уредба и библиотека; административен кабинет, стая за социална работа и фризьорски  салон.

На  втори и трети етаж са спалните  помещения  с бани и санитарен възел.

В сутерена се помещава кухненски блок, трапезария, склад и мокро помещение.

Капацитета на жилището е десет човека:

- шест момчета

- четири момичета

Критерии за настаняване:

В "Защитено жилище"(ЗЖ) за хора в риск  се настаняват

*Лица от осемнадесет  до двадесет и три годинишна възраст.

*Младежите  да бъдат физически, психически  и интелектуално съхранени, без нужда от придружител и с възможност да бъдат интегрирани.

*Без зависимост от алкохол и наркотици.

*Без асоциални прояви.

*С нагласа и готовност за самостоятелен живот.

  Нормативната база регламентираща статута на ЗЖ за хора в риск е:

* Заповед за разкриване №РД 01-296 от 28.03.2007 г. на МТСП-АСП.

* Закон за социално подпомагане.

* Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане.

* Тарифа за таксите за социалните услуги финансирани от републиканския бюджет.

* Закон за месните данъци и такси.

* Кодекс на труда.

* Методика за социалните услуги.

* Методика за работа за социалните услуги в общността. 

* Правилник за Вътрешния ред.

* Длъжностни характеристики на персонала.

Човешки ресурси

Екип: Работният екип в Защитеното жилище е със следната структура:

1 Управител.

4 Социални работници, работещи на смени.

Бенефициенти: на социалната услуга са младежи и девойки от различни градове и общини на България, израснали и отгледани в ДДЛРГ, СУПЦ и СУПЗ. Възрастов критерий - от 18 до 23 г. , лишени от родителска грижа , непритежаващи движими и недвижимо имущество с което да се издържат , завършили минимум основно образование или допълнителна квалификация. След постъпване в ЗЖ потребителите задължително започват работа и изкарват допълнителни курсове за квалификация и преквалификация.

Период 2007 - 2008г.

След разкриване на ЗЖ потребителите, които бяха настанени за посочения период са 6 младежа от СУПЦ "Елена Грънчарова" гр.Горна Оряховица и ДДЛРГ "Ал. Г.Коджакафалията" - Бургас. Имената на потребителите са следните:

1.      Г. Т. Г. - заповед РД 471 / 26.09.2007г

2.      С. В. Т. - заповед РД 472 /26.09.2007г

3.      А. С. Д. - заповед РД 675 /14.11.2007г.

4.      С. М. М. - заповед РД 194 /10.05.2008г.

5.      С. Ю. И. -  зоповед РД 03 /196/ 12.05.2008

6.      И. И. Г. - заповед РД 03/205/15.05.2008г.

Потребителите Г., С.В.., А. и С.М. са младежи идващи от ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" - Бургас. С.Ю. и И. пристигнаха от СУПЦ "Елена Грънчарова" - Гр. Оряховица.

Извършена работа с групата

 

Младежите от тази целева група промениха адресната си регистрация по настоящ адрес , намери им се работа, запълване на социалните дефиците , придобиване на социално битови умения, работи с институциите и работа с преките ръководители и колегите на момчетата.

-          Г.Т.Г. - Започна работа в "МЕТРО" -Бургас, и до излизането си от ЗЖ продължи да работи там. Беше записан в 9-ти клас във Вечерната гимназия "Захари Стоянова" гр. Бургас. Потребителя беше изведен по собствено желание преди изтичане на неговия договор за социалната услуга, като той си намери квартира къде да живее.

-          С.В.Т. - Потребителя дойде с работа и работеше като общ работник във фирма "Домашен уют", където извършваше ремонт на камини, печки, санитарен фаянс и др. До края на престоя си във ЗЖ този потребител беше с работа , излезе  на квартира със свой приятел.

-          А.С.Д. - Младежът беше настанен в ЗЖ без работа и след няколко интервюта в края на 2007г. беше приет на работа във фирма "Макдоналдс" - Бургас. До края на своя престой А. работи в тази фирма и излезе на квартира с приятелката си. По последни данни този потребител продължава да работи, но е сменил местоработата си.

-          С.М.М. - При приемането на този потребител в ЗЖ , договора за социална услуга беше сключен за три месеца, но реалния престой беше два месеца защото потребителя сам реши да напусне. С. започна работа във фирма за производство и доставка на мебели.

-          С.Ю.И. - Потребителя работи в "Победа Ад", "Хепи - Бари грил" Бургас, и общ работник в сладкарски цех, където работи и в момента. Потребителя излезе от ЗЖ и се върна в Горна Оряховица, след което неможа да си намери работа, дойде в Бургас и продължи работа в сладкарския цех. Беше записан в 9-ти клас във Вечерна гимназия.

-          И.И.Г. - Потребителя започна работа във фирма "Крафт" като продавач - консултант  -  бързо хранене, след това започна работа във верига магазини "Сара" Бургас като общ работник. Потребителя излезе след изтичане срока на договора и беше настанен на общежитие в бл.45 Жк Славейков.

Период 2008 -2009г.                                    

            През периода 01.06.2008г.-30.06.2009г. бяха настанени следните младежи и девойки:

1.      М.И.Й.  - с настанителна заповед РД 03  297/15.07.2008г, изписан от СУПЦ "Св. Георги" - гр. Пловдив

2.      С.Ю.Д.  - с настанителна зоповед РД03 288/11.07.2008г., изписана от Спц "Св.Георги" - гр.Пловдив през месец юли 2008г.

3.      Р.И.И. - с настанителна заповед РД03 296/15.07.2008г., изписан от СУПЦ "Св.Георги" - гр.Пловдив през месец юли 2008г.

4.      В.В.Р. - с настанителна заповед РД03 295/15.07.2008г. , изписан от СУПЦ "Св.Георги" - гр.Пловдив през месец юли 2008г.

5.      Л.Д.Г. - с настанителна заповед РД03 352/28.08.2008г. , изписан от СУПЦ с.Бата

6.      И.К.Р. - с настанителна заповед РД 03-351/28.08.2008г. изписан от СУПЦ с.Бата

 

Тук представяме кратко описание на работата с всеки един от потребителите:

            М.И.Й е момче, което пристигна с добри трудови , хигиенни и битови навици. Намирането на работа при него се реализира още през първата седмица от неговия престой в ЗЖ. Започцна като общ работник в Кооперация "Виктория 2003". Отличсо се справяше с поставените задължения. Домуващия, когато е бил в Пловдив, е работил на строителни обекти тежка физическа работа, което е изградило в него добри трудови навици. Всяка сутрин ставаше рано независимо от смяната му за работа и си извършваше задълженията стриктно още от първата седмица на престоя си.

            С.Ю.Д. е момиче, което пристигна заедно с М. в ЗЖ. Има изградени добри битови и хигиенни навици, добре се вписва в групата.Първоначално работи в Домашен социален патронаж а по-късно започна работа в Хлебозавода в гр.Бургас като общ работник.

            Р.И.И. е момче, което пристигна от гр.Пловдив.Той работи като общ работник в домашния социален патронаж, отзивите за него са добри. Има желание да започне и допълнителна работа.

            В.В.Р. е третото момче, което идва от гр.Пловдив. Той е с много добре изградени битови и хигиенни навици. В. и М. работят на едно и също място.

            И.К.Р. - постъпи заедно с Л. от СУПЦ с.Бата. Лесно се адаптира, тъй като има роднини в града и е идвал и преди. Има изградени хигиенни навици, но е чуствителен и не винаги разбира шегите на другите. Работи във фирма "Бургасцвет -90 - Танев" ЕООД.

            Л.Д.Г. - постъпи в ЗЖ от СУПЦ с.Бата. Нямаше изградени хигиенни навици и първоначално работата с него беше трудна. Приятелите му му липсваха много.Приобщаването към групата беше бавен процес за ЛV Той не познаваше и града. Л. в момента почиства един жилищен вход и няколко спортни площадки в града с което се издържа.

През този период 2008г/2009г.стартира Проект "И нашата дума" по инициатива на "Сдружение на училищните психолози и педагози" - гр. Бургас, Фондация и Институт "Отворено общество" - гр. София и "Защитено жилище за хора в риск" - гр. Бургас.

Период 2009 -2010г.

Потребителите през този период бяха настанени от различни социални институции:

         1. Ж. П. Н. с настанителна заповед РД 03-263/25.06.09г.  

         2. Г. М. А. с настанителна заповед РД 03-243/23.06.09г. 

         3. Д. Д. П. с настанителна заповед РД 03-272/09.07.2009г.

         4. Й. Г. Т. с настанителна заповед РД 03-285/17.07.09г.

         5. М. М. С. с настанителна заповед РД 03-290/21.07.09г.

         6. Г. Р. Р. с настанителна заповед РД 03-299/29.07.09г.

         7. Г. С. Т. с настанителна заповед РД 03-327/25.08.09г.

         8. Ив. Орл. П. с настанителна заповед РД 03-325/19.08.09г.

         9. В. В. Цв. с настанителна заповед РД 03-324/19.08.09г.

         10. Ат. Вл. К. с настанителна заповед РД 03-338/28.08.

     Ж.П.Н. - изведена от СУПЦ "Св. Георги" гр. Пловдив. Още с настаняването си момичето беше придружено от своя приятел и малко след това пожела да излезе в отпуска и да работи в чужбина.

     Г.М.А - изведена от СУПЦ" Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица. Момичето започна работа в Слънчев бряг, където и беше осигурени храна, квартира и добра работна заплата, но тя бързо напусна работа и пожела да се върне в гр. Горна Оряховица. Замина с друго момче от групата, който плати пътните и разходи. След извеждане девойката минаваше през Защитеното жилище и всеки път споменаваше ново работно място и ново местоживеене.

     Д.Д.П - дойде от СУПЦ " Елена Грънчарова" - гр. Горна Оряховица. Към момента на извеждане от ЗЖ му предстоеше започване на работа на ново работно място.  Беше настанен в общежитието в ж.к. "Славейков", където живее и до момента и се справя самостоятелно.

     Й.Г.Т.- пристигна от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията". След изтичане на срока на договора за настаняване в "Защитено жилище за хора в риск" не пожела да остане в града и се върна при роднини в гр. Средец.

     М.М.С. - идва от ДДЛРГ "Надежда" гр.Белоградчик, но не успя да се адаптира в града, въпреки че имаше добро работно място. Напусна работа и ЗЖ по собствено желание преди изтичане на срока и се върна в Белоградчик, където разчиташе на съдействие от страна на свой приятел.

     Г.Р.Р.- настанен е от СУПЦ с. Бата. Въпреки, че имахме сериозни притеснения за неговото извеждане, успяхме да му осигурим добро работно място, храна и квартира в с.Каменар, където работи и до сега.

     Г.С.Т. - пристигна от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията". Поведението и по време на целия престой в ЗЖ беше съпътствано с множество проблеми. Предложенията, които имаше за започване на работа не отговаряха на изискванията и. Напусна ЗЖ по собствено желание преди изтичане на определения срок и замина с друго момче от групата за Слънчев бряг. Няколко пъти от полицията идваха да търсят информация за девойката във връзка с извършени от нейна страна нарушения.

     И.О.П - пристигна от ДДЛРГ "Детелина" - гр. Шумен. Изживянана лична трагедия е оставила незаличим отпечатък в съзнанието му, но към момента на извеждане момчето работеше и вече се справяше самостоятелно. Настанен е в общежитията в ж.к. "Славейков", където живее заедно с други младежи от групата, работи и се справя самостоятелно.

     А.В.К. - пристигна от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията". По време на престоя си в ЗЖ, беше самостоятелен и отговорен. Към момента на извеждане имаше работа, която сам си беше намерил още преди настаняването в Защитено жилище и беше настанен в общежитията в ж.к. "Славейков".

     В.В.Ц - пристигна от ДДЛРГ "Надежда" - гр.Белоградчик. Бързо се адаптира, но беше изключително безотговорен. По време на престоя си пропусна даста шансове за започване на добре платени работи и напусна по собствено желание, заедно с Г.С.Т., която му въздейства отрицателно. Заедно замиха за Слънчев бряг, а по-късно отиде в гр. София, където разчита на подкрепа от приятели. За него също идваха да търсят информация от Полицията.

Период 2010г.-2011г.

Групата за този период пристига от СУПЦ - с. Бата. Преди настаняването екипът извърши първоначална среща с кандидатите за социалната услуга и проучи нагласите и очакванията им.

          1. В.Н.М с настанителна заповед РД 03/386/08.07.2010г.

          2. Г.Д.Г. с настанителна заповед РД 03/390/08.07.2010г.

          3. С.Ж.И. с настанителна заповед РД 03/380/02.07.2010г.

          4. З.И.Х. с настанителна заповед РД 03/382/02.07.2010г.

          5. С.Р.Й. с настанителна заповед РД 03/379/02.07.2010г.

          6. М.П.М с настанителна заповед РД 03/381/02.07.2010г.

          7. И.А.Й. с настанителна заповед РД 03/383/02.07.2010г.

          8. С.М.С. с настанителна заповед РД 03/388/08.07.2010г.

          9. Д.М.Д с настанителна заповед РД 03/387/08.07.2010г.

         10.К.А.М. с настанителна заповед РД 03/389/08.07.2010г.

         В.Н.М - по време на целия престой в ЗЖ момичето подхождаше отговорно и се справяше самостоятелно с повечето неща.Започна работа като санитарка в МБАЛ "Дева Мария", където работи и до сега. След извеждане от жилището живее на квартира с други момичета от групата. Усмихната, грижи се за външния си вид, контактна, бързо създава нови приятелства.

         Г.Д.Г. - с помощта на бивш служител на СУПЦ с.Бата започна работа като помощник - кухня в заведение на главната улица в гр.Бургас, където работи и до сега. Изключително самостоятелна и пробивна. Умее да се грижи за себе си и да спестява пари. След извеждане от ЗЖ е на квартира с В. и Зл.

       С.Ж.И. - работата с момичето беше затруднена. Още с пристигането си установихме, че има изключително труден характер. Започна работа като санитарка в МБАЛ "Дева Мария", но я освободиха в следствие на проблемите, които създава на работното си място. В училище също имаше проблеми, както и с групата. Намирането на нова работа също се оказа проблем, поради занемарения външен вид и лошото поведение. След извеждане от ЗЖ беше настанена в общежитията в ж.к. "Славейков", като процеса по намиране на работа продължава.

       З.И.Х. - беше първа от групата, която започна работа в "Хляб и хлебни изделия", където бяха доволни от нея, но съкратиха бройката. По-късно започна работа в МБАЛ "Дева Мария" като санитарка, където работи до момента. Момичето имаше проблеми с ориентацията, но полагаше усилия да се справя с проблема. Към момента живее на квартира с останалите момичета от групата.

      С.Р.Й.- момчето имаше най-големи проблеми с намирането на работа, т.к. е с умерена умствена изостаналост. На няколко пъти започва работа, благодарение на това, че е в група с други потребители. Момчето е много трудолюбиво, но е със забавени реакции. Трябва му време за да осмисли какво точно се иска от него, а това се оказа сериозна пречка и при двата опита да започне работа. Към момента той е настанен в семейство в с. Ковач, което се грижи за него.

    М.П.М.- момче с трудови навици и добра лична хигиена. Имаше няколко възможности да работи, но по проекти и за малък период. Работодателите са доволни от него, съвестен работник е. Заедно с още 2 момчета от групата  М. изкара два месеца обучение в заведение "HAPPY", за което получи удостоверение. Успяхме да му намерим работа за летния период в хотел в гр. Приморско като работник - кухня. М. много разумно разпределя личните си средства и умее да спестява.

   И.А.Й.- момче с избухлив характер. По отношение на работа проявявяше претенции. Момчето има проблем с нощно напикаване, което много го травмира и кара да се чувства несигурен. Ив. се почуства много щастлив по време на обучението си в "HAPPY", защото работата в кухня му допада и той се справяше чудесно там. Заедно със Ст. замина в Слънчев бряг в хотел "Марвел", където работи като работник-кухня. Уговорката с  работодателя е да осигури нощувките и храната и този вариант е добър за Ив., защото той няма абсолютно никакви спестявания, а така ще успее да отдели за квартира след приключване на сезона.

    С.М.С.- момче с ведър характер и добре изградени  трудови навици. Лесно адаптивен и непретенциозен към работата. Ст. заедно с Ив. и М. изкара обучението си в "HAPPY" и към момента заедно с Ив. работи в Слънчев бряг като работник-кухня.

     Д.М.Д.- момче с лидерски качества в групата. Д. започна работа няколко дни след настаняването си в ЗЖ. След интервю с работодател, на което беше избран заедно с К.  до края на престоя си в ЗЖ продължава да работи в същата фирма "Евроимпекс" ЕООД - гр. Бургас.

     К.А.М. - започна работа  заедно с Д.М.Д. , но след няколко месеца напусна работа по собствено желание, екипа направи опит да го върне на работа на старото му работно място, но от фирмата не пожелаха да го вземат отново. К. започна да си търси работа самостоятелно и това му помогна да изкарва пари допълнително. До края на неговия престой той не започна работа на трудов договор. Преди да бъде изведен от ЗЖ екипа му намери работа в ф. "Автомагистрали - Черно море" - гр. Шумен и трябваше да започне малко след като бъден изведен от ЗЖ, но К. незапочна работа. Излезе на квартира при свой приятел и по последни данни си е намерил работа като общ работник по разнос на закуски.

Всички потребители от група 2010/2011г. бяха записани във ВГ "Захари Стоянов" - гр. Бургас и към дата 30.06.11г. ще завършат успешно учебната година.

Работата със всяка група в ЗЖ започва от първия сигнал за постъпване на конкретен потребител от социалните домове в страната, минава през обработка на документите за настаняване и по време на престоя в ЗЖ на всеки се търси работа, записва се в училище, провеждат се курсове за квалификация и преквалификация. Когато групата е изведена работата със самите потребители продължава, защото те се връщат непрекъснато и търсят помощ и съдействие от страна на екипа на ЗЖ, което продължава години наред.

През периода 2010г=/2011г. стартира проект между Асоциация "Деметра"- гр. Бургас и Община Бургас, в който бяха включени няколко социални звена към Община Бургас - "Защитено жилище за хора в риск", "Защитено жилище за млади хора с увреждания", ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" и ДЦСТ "Ронкали". Младежите от ЗЖ за хора в риск бяха включени в този проект като през времето на неговото реализиране се проведоха няколко обучения в хотел "Флагман" в гр. Созопол и в хотелски комплекс "Марина Кейп" - с. Ахелой, и се проведе компютърен курс на обучение за което се издаваха от Асоциация "Деметра" сертификати, а за компютърния курс диплома с положени държавни зрелостни изпити. С помощта на тези обучения и курсове младежите станаха по-мобилни и уверени в собствените си възможности, създаваха нови приятелства и приеодоляваха конфликтни ситуации.

През месец март 2011г. екипа и младежите на ЗЖ за хора в риск направиха екскурзия до гр. Несебър, където направиха обиколка на историческите забележителности и след това обядваха на пицария. С тази екскурзия те разнообразиха своето ежедневие от работа, обучения и курсове за квалификация.

Извършено беше почистване от младежите от Защитеното жилище на местността "Ченгене скеле" организирано от местното дружество за защита на птиците.

 

Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие:

За отчетния период със заповед на ДСП-Бургас - в центъра са настанени 4 непълнолетни лица и  2 пълнолетни лица, съответно:

- Лице с инициали Р.В.А. и номер на заповедтта РД03/620-081110

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло, емоционална топлина, задоволяване на образователните потребности на детето, провеждане насрещи между майката и детето, проследяване адаптацията на детето след завръщането му в КЦ

- Лице с инициали  М.А.К.  и номер на заповедтта РД03/98/ 21.02.2011

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло, емоционална топлина, здравна грижа. Социалната работа е насочена към полагането на адекватни грижи към детето. Психологическо консултиране и оказване на подкрепа на детето и родителя за преодоляване на емоционалните травми, причинени от ситуации на преживяно насилие в дома. Осигуряване на занимания по интереси на детето, както и други социализиращи дейности за съответната възраст. Проследяване на детето в новата среда на КЦ.

- Лице с инициали Д.В.Д. номер на заповедтта РД03/632/1515.11.2010 ; РД03/86/15.02.2011

На лицето са осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на физиологичните потребности, храна, облекло, хигиена и лично пространство. Осигуряване на учебници и учебни пособия, подкрепа при подготовката по дисциплините по които среща затруднения, проследяване на посещенията на учебните заниятия. Един път седмично се осъществява психологическо консултиране за оказване подкрепа на детето за преодоляване на емоционални травми. Повисхаване на здравната и сексуална култура на детето съобразно степента на възростовото му развитие

- Лицето Д.М.Т. с номер на заповедта РД03/634/15.11.2010 ; РД03/ 15.02.2011

На лицето са осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на физиологичните потребности, храна, облекло, хигиена и лично пространство. Осигуряване на адекватна здравна грижа, профилактика, лечение при заболяване, , осигуряване на учебници и учебни пособия, организиране и обмисляне на свободното времена детето и включването му в занимания по интерес.

- Лице с инициалите Е.Х.П. с номер на заповедта РД03/ 684/ 06.12.2010

На лицето са осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на      физиологичните потребности, храна, облекло

- Лице с инициалите Е.П.Р. с номер на заповедта РД03/ 684/ 06.12.2010

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло, емоционална топлина, здравна грижа, установяване на дневен режим за хранене, сън, самоподготовка и свободно време за игри, психологическо консултиране за оказване подкрепа на детето и преодоляване на емоционални травми.

- Лицето с инициалите Х.М.Г. с номер на заповедта РД03/733/ 28.12.2010

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло, емоционална топлина, здравна и образователна грижа. Социална работа с майката, с цел полагане на адекватни грижи за детето. Един пат седмично се осъществява психологическа консултиране.

- Лицето с инициалите М.Д.Г. с номер на заповедта РД03/727/ 20.12.2010

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло, емоционална топлина, здравна грижа и образование, подкрепа на изграждането на палноценни грижи и здоволяване на потребноститена детето от родителите в семейина среда.

- Лице с инициалите М.Н.А. с номер на заповедта № ЗД- 74/1/ 18.01.2011

На лицето са осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на физиологичните потребности, храна, облекло, хигиена и лично пространство, работа с детето и айката за преодоляване на конфликтите във взаимоотношенията им, насърчаване нагласите им за общуване по между им, оказване на психологическа помощ на майката и съдействие за насърчаване и укрепване връзката родител- дете.

- Лице с инициалите Г.Б.К. с номер на заповедта № ЗД- 74/2/ 19.01.2011

На лицето са осигурени осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на физиологичните потребности, храна, облекло, хигиена и лично пространство, оказване на психологическа подкрепа на детето с оглед стабилизирането на психическото и емоционалното му състояние, работа с детео и майката за преодоляване на конфликтите им в взаимоотношенията им, насърчаване нагласите им за обуване по между им, оказване на психологическа подкрепа на детето за предстоящото му заминаване с оглед предотратяване възникването на негативни емоции.

- Лице с инициалите С.Ж.Д. с номер на заповедта РД03/ 633/ 15.11.2010

На лицето са осигурени осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на физиологичните потребности, храна, облекло, хигиена и лично пространство. Осигуряване на учебници и учебни пособия.

- Лице с инициали М.Д.К. сномер на заповедтта РД03/210/21.03.2011

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло, емоционална топлина, здравна и образователна грижа. Социална работа с майката, с цел полагане на адекватни грижи за детето. Един пат седмично се осъществява психологическа консултиране.

- Лице с инициали Д.И.Н.. номер на заповедтта РД03/98/21.02.2011

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло, здравна грижа. Психологическо консултиране и оказване на подкрепа на родителя за преодоляване на емоционални травми, причинени от ситуации на преживяно насилие в дома. Подкрепа на биологичния родител за решаване на жилищния проблем на семейството.

- Лице с инициали А.Р.Г. с номер на заповедта РД03/212/22.03.2011

На лицето са осигурени подслон, храна, облекло и лично пространство. Провеждане на психологически консултации, които са насочени към осъзнаване и развиване на личня потенциал, обсъждане на различни стратегии за справяне в критични ситуации, придобиване на умения за разпознаване и избор на най- ефективните от тях. Предвидено е и време на лицето за разходка  и отдих, телевизия и други занимания по интерес.

- Лице с инициали А. П. П.  С номер на заповедта № РД ЗД- ЗД- 21/ 0003/ 02.05.2011г

На лицето са осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на физиологичните потребности, храна, облекло, хигиена и лично пространство. Социалната работа е насочена към полагането на адекватни грижи към детето.Проследяване на заинтерисоваността и ангажираността към емоционалните потребности на детето. Проследяване на здравословните потребности на детето и индивидуална психологическа работа с него. Развиване нагласите и мотивацията на детето за учене и осигуряване на подходящо училище за нея до края на учебната година. Пълноценно ангажиране на свободното време. Съдействие и посредничество за осъществяване на срещи на детето с близки и роднини.

- Лице с инициали М. ни бе насочено от кметица на кв. Горно Езерово- жертва на сексуално насилие. Лицето бе настанено в КЦ без никакви документи за самоличност. Беше задействана процедура за изготвяне на нова лична карта и издаване на заповед за настаняване в КЦ. Престоя на лицето продалжи 5 дни, след което клиентката напусна по собствено желание. На лицето бяха осигурени безопасна и сигурна среда, задоволяване на физиологичните потребности, храна, облекло, хигиена и лично пространство.

 

Дневен център за деца с физически и множествени увреждания «Св. Николай Чудотворец»:  Отчет за периода  2007г. - 2011г.

Услугата която предоставя ДЦ"Св.Н.Чудотворец" е  дневна грижа за деца с увреждания.

За периода 2007г.- 2011г. на дневна грижа целодневно са преминали 34 деца, а над 100 са ползвали амбулаторни услуги за рехабилитация и логопед.

Капацитета на центъра е за 24 деца целодневно на възраст от 5 до 16 години. Те са разпределени в три групи по 8, като за всяка от тях има персонално зачислен социален педагог и социален асистент. Пребиваването им в центъра се извършва от 8.00 до 15.30 часа всеки делничен ден. Заболяванията на децата са в голям диапазон: увреждания на нервната система от централен и от периферен тип, енцефалопатии, състояния след черепно-мозъчни травми, заболявания на опорно-двигателния апарат, психомоторни, интелектуални нарушения, езиково-говорни нарушения. Част от децата се придвижват на инвалидни колички.

 Работи се групово и индивидуално с децата в зависимост от техните потребности. Дейностите които се предлагат са: социална работа по групи, индивидуални логопедични, рехабилитационни, арттерапевтични и учебни занятия. Педагози от помощно училище обучават 14 деца, а от масово 5. 

На децата се предлагат разнообразни социо културни мероприятия, срещи с техни връсници от масови детски градини и училища, разходки на открито. Също така получават и трикратно хранене съобразено с изискванията на РИОКОЗ.

Голяма част ползват безплатен  специализиран транспорт на Община Бургас.

Социалната работа се извършва по групи от социалните работници. Всеки един от тях предлага индивидуална програма, съобразена с възможностите и потребностите на децата.

За периода социалната работа на трите групи включва:

Работа по трениране на дейности  от ежедневието в зависимост от задачите заложени в индивидуалния перспективен план на всяко от децата

Тематични обучителни занимания в групата заложени през месеца

Общообразователни занимания

Компютърни занимания, детски видеофилми, слушане на музика

Сюжетно ролеви игри пресъздаващи социално-битови модели на поведение и обогатяващи социалния опит на децата

Отработване на задачи за работа в група,поставени от логопеди,педагози,рехабилитатори,арттерапевт.

провеждане на текущи мероприятия :

празнуване на Рожденни  дни;

празнуване на именни дни;

посрещане на Баба Марта и размяна на мартеници с деца от ОУ "В. Априлов", ОУ  " П. Яворов", ОУ " Г. Бенковски", ЦДГ "Пламъче"

тържества организирани от БЧК за Великден и Коледа

Посещение на Флора Бургас

Организиране на мероприятия за  1 юни

Организиране на детска дискотека

Проведена тримесечна конна терапия

Откриване на новата учебна година

Посещение на фестивала на пясъчните фигури в парк "Езеро".

Гостуване на представители на Руския културен център- поднасяне на картички, изработени от деца от гр. Уфа Башкирия

Периодично гостуване на държавен куклен театър Бургас с различни постановки

Честване на 10 годишния юбилей на Детския център

Гостуване на деца от СОУ" К. Преславски"," В. Априлов", ДГ" Пламъче"- поздрави и размяна на подаръци

Посещение от консула на Република Турция

Посещение на представители на "Фрапорт" Летище Бургас- поднасяне на подаръци на децата

Коледно тържество организирано от БЧК

Поднасяне на коледни подаръци и поздравления от кмета на гр. Бургас

Получаване на подаръци, изпратени от германски деца чрез посредничеството на организация "СЕД"

Логопедичните кабинети сe посещават седмично от 24 деца.

Проведени са индивидуални занятия по седмичен  работен график. Броя на занятията се определя от спецификата на езиково-говорното нарушение и индивидуалното развитие на лицата.

За целта са проведени специфични логопедични упражнения за развитие на: гнозиса, праксиса и речта. Праксичните функции включват развитие и усъвършенстване на: артикулационната моторика, мануален, динамичен, конструктивен праксис и фината моторика на ръката, графична моторика. Праксичните функции се развиват и усъвършенстват чрез използване на различни методи като: моделиране с пластелин, оцветяване на шаблонни картинки, изрязвани на шаблони за изработване на апликация. Развитието на движенията и възприятията са пряко свързани. Гностичните функции за цветове, форми и големини се затвърждават в процеса на ръчната дейност. Развиват се възприятия за части на тялото, пространствена ориентация, слухова перцепция, буквен и цифров гнозис. За целта се използват разнообразни дидактични материали със сензорна насоченост.

Развитието на импресивната страна на речта включва: развитие на фонематичен слух, развитие на понятийна система, разбиране и изпълнение на прости и сложни словесни инструкции.

Развитието на експресивната страна на речта включва: точна артикулация, употреба на части на речта, розвитие на номинативна функция - самостоятелно и чрез зрителна опора, диалогична реч.

Развитието на писмената комуникация включва: писане на букви, думи и изречения, писмен разказ по тема, четене на букви, думи, самостоятелно четене с разбиране на текст (на ум и на глас).

Всяко едно от занятията включва индивидуално подбрани задачи, според корекционно-възпитателните и обучителни цели за всяко дете. Занятията целят преодоляване на даден дефицит и развитие на висшите психични функции.

Преобладаващите заболявания в дневния център са детска церебрална парализа, генерализирано разстройство на развитието, умствена изостаналост, синдром на Даун.

 Дихателните и фонационните процедури са водещи за провеждане на прозодическа терапия при деца с ДЦП. Следва значително двигателно обучение-артикулационен праксис, който цели раздвижване на устни, език, горна, долна челюст и т.н. Провеждането на мануална и орална гимнастика, статични и динамични пози на пръстите, съчетани с реч.  Общата моторика  се развива и усъвършенства чрез използване на различни прийоми , които включват движения в игрова ситуация или сюжет, както и упражнения с уреди - топки , дрънкалки и въжета.

Аутистите се обучават по специална програма, която съдържа не толкова образователен смисъл, колкото стремеж към формиране на социални стереотипи на поведение.

Логопедичната терапия при интелектуална недостатъчност, слуховата недостатъчност и детски психози също има своята специфика. Езиковата терапия е семантична и с изразен когнитивен компонент.

Гностичните функции за цветове, форми и големини се развиват и  затвърждават в процеса на ръчната дейност и развиват възприятието,мисленето и паметта. Следи се за дисхармония и нелогичност при различаването признаците на предметите. Акцент се поставя при пропорционалното  натоварване с цел развитие на дългосрочна памет.   

 Логопедичните занятия са насочени главно към обогатяване на пасивен и активен речник.Терапията е насочена към фонетичната и фонологичната страна на речта използвайки : смислово различителни  процедури, сегментационни и процедури за творческо опериране с думи.

Терапевтичната работа по развитие на експресивната, импресивната реч и писмената комуникация следва индивидуалните планове за развитие на всяко дете.

Главните цели при липса на вербална реч са натрупването на пасивен и отчасти на пасивен речник,провокиране на речевата активност,създаване на мотивация за участие в комуникация, на елементарни умения за общуване и развитие на когнитивната сфера.

За развитие на експресивната страна на речта, се поставят задачи, свързани с овладяване на нормата и развитието на фонематичния слух и точното осъзнаване мястото на звуковете и тяхната затруднена  диференциация.За усъвършенстване на уменията за свързано устно изказване се работи над стимулиране самостоятелните разсъждения  чрез словесни  методи - преразказ - описание, преразказ на серия от картини, преразказ на текст, преразказ на сюжетна картина.

Рехабилитацията при децата се прилага с цел да се подобри тяхното двигателно развитие. На всяко дете се снема рехабилитационния потенциал, с цел да се изработи оптимална индивидуална кинезитерапевтична програма. Всяка такава програма има определени задачи и цели, които детето трябва да постигне.За постигането на определените цели си служим с най-различни средства на кинезитерапията: масаж, аналитични упражнения, подвижни игри, упражнения на и с уреди и др.

През кабинета за индивидуална рехабилитация са обслужени всички деца с двигателни увреждания, а  също така и децата за амбулаторно лечение.

Повечето са с  ДЦП. Целта на лечебната физкултура е, чрез многообразни комплексни мероприятия да се поддържа трофиката и мусулната сила в засегнатите крайници, да се поддържа обемът на движение в ставите на горни и долни крайници с оглед съществуващата опасност от контрактури. Да се тренират нарушените равновесни и координационни реакции, да се поддържат двигателните навици за дейности от ежедневието и бита, като особено внимание се обръща на правилната походка. При по големите деца стремежът  е да се обучат в ходене с помощни средства и самостоятелно. За постигане на тези цели използваме следните средства:

Лечебен масаж.

Специализирани методики.

Общо укрепващи упражнения.

Упражнения от облекчено изходно положение (суспенсионна терапия).

Упражнения с уреди-  гирички, топки, ластици, тояжки  и на уреди- Швецка стена, бягаща пътека, стълбичка, подвижни модули, велоергометър.

Изправяне на подвижен вертикализатор.

Упражнения за създаване компенсаторни механизми на засегнатите крайници.

Упражнения за максимална физическа кондиция -много важно при по- малките деца.

Активни, с помощ и пасивни физически упражнения за засегнатите мускулни групи.

Упражнения за трениране на равновесието и координацията (ходене, правилна походка).

През този период се работиха и деца с гръбначни изкривявания. Целта   е възстановяване на равновесието на гръбначния стълб в сагиталната и фронталната равнина и създаване на симетрия на отделните части на сколиотичната крива. Необходимо е да се спре развитието на процеса и максимално да се възстанови функционалната пълноценност на гръбначния стълб. Постига се с изграждането на здрав мускулен корсет. Също така, е важно да създадем навици у децата за правилна стойка, в покой и при ходене. Работим за общо укрепване, закаляване и тонизиране на организма . Използваме следните средства:

Лечебен масаж.

Комплекс от упражнения с изправителен характер- без уреди, с уреди и на уреди.

Дихателни упражнения.

Подвижни игри.

Провеждат се и групови рехабилитационни занимания под формата на игра, която включва комплекс от специално организирани синтезирани движения и физически упражнения с приложен характер. Тяхното въздействие се развива в следните направления:

- мобилизират силите на децата и оказват възпитателно въздействие;

- подпомагат развитието и усъвършенстването на нервната система;

- оказват общоукрепващо въздействие.

За целта се използват  следните средства:

1.игри с топка.

2.игри със заангажиране предимно на мускулите на горните крайници.

3.игри с преодоляване на  минимални препятствия .

4.игри с общо въздействие.

Арт -терапевта работи индивидуално и групово.

В зависимост от диагнозата и моментното състояние на децата се  провеждат и занятията.

При ДЦП  спастична квадрипареза, се работи по образец, както и само по словестно обяснение. Поради нарушени двигателни способности, както и нарушена зрителна кординация, за подобряване финната моторика и пространствената ориентация се работи с пластичен материал (моделиране с пластелин).

Изрязване колкото е възможно, апликация на елементи изграждане с тях на образи, следене за равномерно нанасяне на лепило, следва точно композиране върху листа.

Стремеж за правилен захват на молива и четката.

Създаване на рисунка чрез техника не изискваща деликатни движения и лесно прилагане на изобразителна способност - точкуване, отпечатване, разтичане с акварелната боя.

Работата чрез моделиране влияе върху спастиката и помага за отпускане на мускулите.

При умерена умствена изостаналост се използват упражнения за цветознание, постепенно усложняване, рисуване на геометрични форми, създаване на образ от тях.

Възможност за сюжетна рисунка - трениране на трайността на паметта.

Стилизиране на образ, после рисунка на декоративно стилизирана композиция. Рисуване по шаблон - очертаване на форма и оцветяване.

Апликиране - с готови елементи .

При запазено интелектуално състояние се поставят по сложни задачи. При тях се проявява любознателност, желание за работа, отзивчивост, добра моторика на ръчичките.

Тренинг за задълбочено познаване на цветовете .

Ръчна дейност: низане на различни по големина, цвят, форма мъниста.

Сюжетна рисунка: първо сам, после с помощ, като се подчертават грешките от първият път. Оцветяване, опити за детайлна разработка на отделните елементи.

Апликиране на готови елементи върху 3 измерен предмет.

Рисуване по асоциация.

Образование

В Дневния център редовно се провежда училищно обучение по програми на помощно и масово училище.  Всяко дете участва в общообразователния процес и постига развитие съобразно индивидуалните си възможности.

На индивидуално обучение са преминали 5 деца от МУ и 13 от ПУ" Отец Паисий"

Учителите спазват и следват определените часове по график за обучение.

От 2009г. центъра премина на държавно делегирана дейност. Приема на деца става с направление от ОЗД - Бургас . Спазват се всички стандарти и критерии на ДАЗД , а също така и съответните изисквания на ДСП.

Веднъж месечно се провежда екипна среща със служителите на ОЗД  в ДЦ относно грижите и развитието на децата. Обсъждат се всички проблеми и се планират нови цели и задачи. На всеки три месеца се прави социален доклад за всяко дете, относно изпълнението на поставените цели в разработените индивидуални планове. Подават се в ДСП-ОЗД. Работи се в  тясно сътрудничество с колегите от ОЗД.

Всеки месец се изготвя отчет за дейността, който се придава към Община Бургас. На шестмесечие се изготвя справка за РДСП, а един път годишно за ДАЗД - София. 

 

Център за превенция на насилието и престъпността: Отчет за периода 29.06.2009г. - 30.06.2011г.                            

На 29.06.2009 г. официално отвори врати единствения в страната "Център за превенция на насилието и престъпността" - гр. Бургас. Проектът  е реализиран е по силата на тристранното споразумение между три институции - Община Бургас, ОДМВР-Бургас и Асоциация "Деметра". Сформирания мултидисциплинарен екип предоставя комплексна грижа за клиента, чрез консултативна дейност, която се осъществява от различни специалисти - психолог, социален работник, юрист, полицейски инспектор и общински служител.

Представителите на трите институции обединяват усилията си в предоставяне на услуги за пострадали от насилие:

-  Консултация с общински служител за разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към релевантни служби и специалисти.

-  Консултация с психилог с цел преодоляване на травматизиращото събитие.

-  Консултация със социален работник за обсъждане на варианти за справяне със ситуацията и вземане на правилните решения.

-  Консултация с полицейски инспектор за съдействие при написване на заявление, насочване и координиране на дейността с полицейските служители от РУП.

-  Юридическа консултация за  предоставяне  възможностите за закрила по Закона за защита срещу домашно насилие и съдействие при изготвяне на Молба по ЗЗДН.

-  Насочване при необходимост за настаняване в Кризисен център.

Превантивни дейности:

-  Информационни беседи, тренинги и  обучения на ученици.

-  Семинари и обучения на професионалисти.

-  Издаване на брошури, плакати и флаери.

-  Провеждане на изследвания- анкети и проучвания

-  Изготвяне на проекти                             

За изминалия период от време в "Център за превенция на насилието и престъпността" се проведоха следните семинари:

1. На 10.07.2009 г. се проведе обучение на полицейските инспектори  /отговорници по домашното насилие/ от РУП при ОДМВР - Бургас с цел презентиране на дейността на Центъра за превенция на насилието, запознаване с екипа, координиране и подпомагане на съвместните действия. Повишаване професионалните умения при отработване на случаи, касаещи актове на домашно насилие.

2. Състоя се годишна среща на Алианс за защита срещу домашното насилие, в която участваха Неправителствени организации от цялата страна - "Български център за Джендър Изследвания" - гр.София, "SOS Семейства в риск" - гр. Варна, "Български фонд за жените" - гр. София, "Отворена врата" -гр. Плевен, Екатерина Каравелова" - гр. Силистра, "Ная" - гр. Търговище, "Пулс" - гр. Перник, БЦДИ - гр. Пловдив, БЦДИ - гр. Хасково, Асоциация "Анимус". Специални гости бяха: представител на OAK  Foundation - Г-жа Флоранс Терсие  и представител на Министерството и социалната политика г-жа Благородна Веселинова. Презентирана беше работата на Алианса и членовете му през изминалата година, изработена беше обща концептуална рамка по въпросите на насилието и принципи на съгласуване на действията и взаимодействие, споделиха се практики по съдебни дела за домашно насилие. 

3. През месец Септември 2009 г. в "Център за превенция на насилието и престъпността" се проведе специализиран двудневен обучителен курс на служители от охранителните звена на ОДМВР Бургас,  свързан с разкриването на фалшиви и подправени документи. Курса се проведе под методическото ръководство на холандски експерти  от полицията в Амстердам, подпомагани от двама експерти от ГД "Гранична полиция". Лектори на занятията бяха служителите от Базовата научно-техническа лаборатория от Бургас, Варна, Сливен и Ямбол.

4. Семинар с педагогическите съветници от двадесет учебни заведения на територията на гр. Бургас на тема:  "Превенция на насилието чрез прилагане на интерактивни методи";

5. Пилотен семинар от тунинг проект с наименование: "Повишаване на административния капацитет на полицията в областта на противодействието на престъпленията, свързани с наркотици  на национално и регионално ниво". Партнираща страна по проекта беше Министерството на вътрешните работи на Испания, а изпълнението от ГД "БОП".

6. Обучителен семинар на тема "Работа с жертви на насилие", провеждане на първична социално-психологическа консултация и изготвяне на доклад и оценка на случая." Лектор на обучението беше доц. д-р Поли Петкова. Участие взеха представители от отдел ЗД - Бургас и Д"СП", както и целия екип работещ в центъра.

7. На 25.03.2011г. се проведе учебно-методически  сбор за подготовката в Община  Бургас за действие при кризи, с участието на кметовете и кметските наместници от 17 населени места. Темата на обучението бе "Местната власт при защита на населението". Инициатор и водещ лектор беше госпожа Галина Байчева - Н-к отдел "Управление при кризи и  ОМП" при Община Бургас. Участие взеха г-н Димитър Перифанов - Началник на Районната служба за "Пожарна безопасност и спасяване" Бургас, г-н Радослав Иванов - инспектор "Гражданска защита"  Бургас, г-жа Виолета Радева - Директор на ОС на БЧК Бургас, г-жа Дияна Видева - Директор "Дирекция социално подпомагане" Бургас и г-н А. Симеонов - Н-к сектор "ООРТП" при ОДМВР Бургас. На срещата беше представена дейността на Центъра за превенция  и  екипа от специалисти, работещ в него, както и презентация на тема: "Взаимодействие и координация между различните институции при случаи на насилие". Обсъдени бяха конкретни задачи и възможности за подкрепа на пострадалите  от насилие от страна на  кметовете.  Предоставени бяха рекламни материали  с превантивна насоченост за запознаване и информиране на населението по места.

8. През месец Май 2011г. в ЦПНП стартира семинарно обучение в рамките на реализирането на  проект "Национален Ресурсен център по приемна грижа", осъществяван с финансовата подкрепа и в партньорство на UNICEF. Проектът има за цел осъществяване на високо качество на приемната грижа и по-добро качество на живот на децата, настанени в приемни семейства, гарантирана методическа помощ за лицата, предоставящи услугата приемна грижа и съпътстващите услуги.

Занятията  се проведоха в четири двудневни обучителни модула, както следва:

На 12.05 - 13.05.2011 г. и 27.05 - 28.05.2011г.

-  "Въведение в социалната работа"

-  "Социална работа със случай"

-  "Въведение в приемната грижа"

-  "Осигуряване на сигурност и безопасност на децата"

Лектори на семинара бяха г-жа Диана Нинчева и г-жа Нели Александрова от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" гр. Шумен.

На 16.06 - 17.06.2011 г.  и 23.06 - 24.06.2011 г.

-  "Подкрепа на позитивното поведение"

-  "Приемна грижа за деца с увреждания"

-  "Връзки и раздели"

-  "Посрещане на детето"

-  "Професионализация"

-  "Ранно и предучилищно детство"

-  "Пубертет и юношество"

Лектори на последните модули от обучението бяха г-жа Даниела Тасева и г-н Николай Христанов от Областен център по приемна грижа гр.Велико Търново.

Участие в обученията взеха представители от Община Поморие, Център за обществена подкрепа гр. Поморие, ЦОП гр.Средец, ЦОП гр.Карнобат, ЦОП гр.Бургас, Кризисен център гр.Бургас, Защитено жилище за деца с умствена изостаналост гр.Поморие, Социален Учебно-Професионален Център гр. Поморие, Държавна агенция за закрила на детето, Регионална Дирекция за социално подпомагане и Център за превенция на насилието и престъпността.

Превантивната дейност:        

В началото на учебната 2009 година  на срещата на Директорите  на училища в гр. Бургас беше представена превенционна програма  за борба с насилието и престъпността в училищата. Тя включва провеждане на анкетно проучване и изследване на "явлението" насилие в тях- къде и как се случва, и кои са училищата  с най висок процент и риск от насилие, доколко всеки от учениците е склонен към насилие. Провеждане на обучителни тренинги за разпознаване на различните видове насилие и ситуациите, в които се случват. Няколко месеца по-късно със съдействието на студенти по "Социални дейности" от БСУ стартира проучването сред бургаските учиници, както и провеждането на тренинги в "Центъра за превенция на насилието и престъпността". Подготвени бяха тематични занимания, касаещи - превенция на  насилието, права на детето, превенция на трафик, злоупотреба със зависимости и психоактивни вещества.

През месец Май 2010 г. приключи проучването на близо 5030 ученика на възраст от 15 - 18 години от  26 бургаски учебни заведения. Резултатите бяха обобщени и анализирани на Кръгла маса под надслов "Превенция на младежката престъпност". Представители на институциите участвали в обсъждането обединиха усилията си в две посоки, а именно разработване на конкретни програми за превенция на насилието в училищата, и повишаване на гражданската информираност относно ролята и услугите предлагани от институциите имащи отношение към децата.

Проведени бяха множество обучения с ученици от бургаските училища по теми касаещи агресивно поведение при подрастващите, разпознаване и овладяване на емоциите. Беседите бяха съпроводени и с прожекция на игрален филм, третиращ темата за насилието в юношеска възраст, като целта беше нагледно представяне и осъзнаване от аудиторията на различни форми на насилие, ролята на насилника, жертвата, свидетелите и помагачите.

Проведе се обучение на ученици от дванадесети клас от СОУ "Отец Паисий" - с. Люляково, Община Руен, област Бургас. На същите беше наложено административно наказание "задържане в поделение на МВР" за петнадесет денонощия в ДВНПЛ при ОДМВР - Бургас.  Темата на срещата бе "Агресивно поведение. Начини за разпознаване и овладяване на емоциите". Проведен беше трениг за изграждане на умения за решаване на конфликтни ситуации.

В началото на учебната 2010/2011г. на работна среща на Началник сектор "ООР и ТП" при ОДМВР - Бургас гл. инспектор А. Симеонов и Началника на Регионалния инспекторат по образованието - г-жа Илиева, бяха обсъдени и набелязани конкретни мерки за превенция на насилието и престъпността сред учениците. В тази връзка със Заповед беше разпоредено на всички Директори на учебни заведения на територията на областта да координират действията си с лектори от Центъра за превенция с цел провеждане на информационни беседи. Задачата на срещите беше запознаване на аудиторията с  проблемите на насилието и начините за справяне с тях. Формата на беседите бе презентация и дискусия по темата. Сформирани бяха екипи включващи социални работници и психолози от ЦПНП и полицейски служители. Към екипа се присъединиха служители от група Лаборатория - Бургас към Институт по психология - МВР, които участваха, като лектори при провеждане на нформационните беседи в училищата.

В началото на 2011г. в ЦПНП беше разработен проект: "YES! IN ACTION", в които са заложени дейности насочени към деца и младежи на възраст между тринадесет и двадесет години. Проекта е финансиран от Съвета на Европа чрез Младежката Европейска Фондация и ще продължи до месец август тази година. Целта е обучение по теми свързани с човешките права, превенция на насилието и дискриминацията, провеждане на информационни кампании за младежи по проблемите на утвърждаване на общоевропейски ценности, младежкото участие в обществото, равнопоставеността на половете и други. В програмата се поставя акцент и върху обявената 2011г., за Европейска година на доброволчеството. Включени са седем обучителни модула и кампании, които ще се провеждат съвместно с екипа от Центъра за превенция на насилието и престъпността. В рамките на реализарането на проекта се предвиждат обучения, презентации и кампании по метода "Връстници обучават връстници".

Проведена е информационна кампания и по-голяма част от средните училища на територията на града са запознати с целта и дейностите заложени в проекта. Оставени са телефони за връзка и координати за заявяване на участие. 

Разработен е уебсайт www.kluki-youth.com, където всеки може активно да се включи във форума, да споделя мнения, впечатления и да дава предложения по различни теми и въпроси.

Привлечените партньори и съмишленици:

Членовете на сдружение "Зонта Клуб" Бургас се присъединиха към каузата за борбата срещу насилието и престъпността, като подпомогнаха и безвъзмездно дариха на домуващите в Кризисния център  - спално бельо, одеала, дрехи, офис-консумативи и други. В резултат на съвместната ни дейност  беше осигурено медицинско лице, което да предоставя безплатни медицински консултации и прегледи на жертвите на насилие и техните деца.

В края на 2010г. към екипа на Центъра за превенция се присъединиха още двама специалисти подпомагащи дейността с юридически и социални консултации.

 

За изминалия период от време екипът на Центъра за превенция бе домакин и участник в мероприятия и срещи с цел установяването на трайни партньорски отношения и взаимодействие при случаи, касаещи актове на насилие. Проведе се работна среща на екипа с представители на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Бургас, Отдел "Закрила на детето" - г-жа Инджова и НПО "Национален център за социална интеграция на деца с увреждания" с представител Таня Колева. Поставени бяха въпроси и казуси при отработване и прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Във връзка с провеждането на 16 дневна световна кампания срещу насилието над жени през месец ноември/декември 2010г. , екипа в Центъра за превенция  предприе провеждането на информационна инициатива за отбелязване на световните дни срещу насилието под мотото "Спрете насилието, подкрепете живота". Със съдействието и подкрепата на членовете от "Зонта Клуб" Бургас бяха отпечатани брошури, съдържащи информация за предлаганите услуги, важни телефони, адреси и електронна поща. Във връзка с провеждането на обучение на учащите се в бургаските училища по линия на превенция на насилието сред младежите и децата, с помощта на училищното ръководство на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" беше организирана изложба на рисунки и колажи изработени от учениците, на тема "Домашно насилие". При стартиране на кампанията изготвените творби бяха изложени в конферентната зала на ЦП.  В първите два дена на кампанията  се организираха "Дни на отворените врати", през които екипа на "Център за превенция на насилието и престъпността" се срещна с граждани, които се запознаха със специалистите в него, с дейността им и получиха рекламни материали. Осъществените инициативи и всички събития, проведени чрез и от екипа бяха обширно отразени в местните медии и средства за масово осведомяване.

В рамките на реализирането на проект "Гражданско наблюдение в полицията" ежемесечно се провеждаха срещи и отчети на доброволците - граждански наблюдатели.

През месец Декември 2010 година официални гости в ЦПНП бяха Министъра на труда и социалната политика - г-н Т. Младенов, Кмета на Община Бургас - г-н Д. Николов, Директора на ДСП - Бургас - г-жа Д. Видева и други представители на местната власт и администрация. Представена беше дейността, задачите и услугите предлагани от екипа специалисти. Обсъдени бяха възможности за междуинституционално сътрудничество, взаимодействие и партньорство при осъществяване на услугите, насочени към подпомагане и оказване на съдействие на жертви на престъпления и  пострадали от насилие.

Центъра за превенция на насилието и престъпността бе домакин на представители на "Областна дирекция на народната просвета" гр. Ерзурум - Турция, работещи по проект: "Пет стъпки за преодоляване на насилието в училищна среда".

Представители на Фондация "Център Надя", работещи по проект "Реинтеграционни програми в Югоизточна Европа за жертви на трафик на хора" организираха посещение в центъра на участниците от шест балкански държави, съвместно с белгийски и канадски представители.

На 09.02.2011г. се проведе среща с представители на институциите, имащи отношение към проблемите свързани със сигурността на децата от ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" и премахване на предпоставките за извършване на бягства и протиобществени прояви и по-добра координация с институциите работещи с деца. На финала присъстващите единодушно изразиха желание настоящата среща да не единствена, а да се превърне в традиция. Всички се обединиха около идеята за провеждане на ежемесечни срещи, като инициатор на събитието ще бъде Община Бургас, а мястото отново Центъра за превенция на насилието и престъпността.

На 13.04.2011г. в Центъра за превенция на насилието и престъпността се проведе втора работна среща  между представителите на социални и общински институции, полиция и неправителствени организации, на която бяха обсъдени проблемите на децата настанени  в ДДЛРГ" Ал.Г.Коджакафалията".  В срещата  взеха участие зам.кметът  д-р Лорис Мануелян, директор на дирекция  "Социални дейности и трудова заетост" -Мая Казанджиева, Сълза Христова от Районна прокуратура-Бургас, Десислава Василева-секретар на МКБППМН, директорът на ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията"  Йордан Тодоров, Дияна Видева-директор  на дирекция "Социално подпомагане"-Бургас, представители на ОД на МВР, Държавна агенция за закрила на детето, Отдел "Закрила на детето", Асоциация "Деметра", Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие и Комплекс за социални услуги за деца и семейства. По време на дискусията бяха представени резултатите от съвместния проект  на Община Бургас и Асоциация"Деметра". Персоналът работещ в дома е преминал обучителни семинари за работа с децата на тема: "Умения за общуване с деца с проблемно поведение и работа в екип". Десет възпитаници на Дома за деца лишени от родителска грижа  са преминали обучение  на тема "Умения за търсене на работа", чрез което са усвоили знания и умения за писане на автобиография и за представяне пред работодатели. В тази връзка са проведени разговори  с  Бюрото по труда в гр.Бургас  за намиране на стаж  на децата в хотели и ресторанти по българското Черноморие през лятото.

През изминалия период дейността на Центъра беше широко отразявана в местните и национални медии. Членове на екипа взеха участие в множество ТВ и радио предавания свързани с проблемите на насилието. Изработени бяха рекламни и превантивни материали - предоставящи информация за услугите и координатите на ЦПНП.

На приложената таблица е предоставена информация за броя на преминалите през годините клиенти и оказаната им консултативна помощ и подкрепа.

 

година

клиенти

                                      консултации     

Молби по ЗЗДН

2009

166

                                                     286                                        

жени

мъже

юрист

психолог

Социален работник

Общински служител

Полицейски инспектор

41

141

25

141

55

46

15

29

година

клиенти

консултации

Молби по ЗЗДН

2010

307

                                                     471                                        

жени

мъже

юрист

психолог

Социален работник

Общински служител

Полицейски инспектор

64

251

56

176

118

32

121

24

година

клиенти

консултации

Молби по ЗЗДН

2011

118

                                                     313                                        

жени

мъже

юрист

психолог

Социален работник

Общински служител

Полицейски инспектор

37

106

12

90

55

80

72

16

общо

клиенти

                                             консултации                                

Молби по ЗЗДН

591

1070

жени

мъже

юрист

психолог

Социален работник

Общински служител

Полицейски инспектор

142

498

93

407

228

158

208

69

 

 

Център за настаняване от семеен тип "Ронкали": Отчет за периода 2009, 2010  и   до  юни  2011 година

На основание чл.5 ал.1 т6 от Устройствения правилник на Агенция за  социално  подпомагане и чл.36а,ал.1 и ал.5 от Правилника за  прилагане на Закона за социално  подпомагане,предложение с писмо №121-118 от 19.02.2009г на Регионална дирекция за  социално  подпомагане-Бургас,Решение  взето с протокол №16 от 18 и 20 декември 2008г. на Общински  съвет-Бургас и в изпълнение на чл.11 от Закона за  държавния бюджет на  Република България за 2009г., Изпълнителния директор  на АСП разреши  откриването на Център за  настаняване от  семеен тип в гр.Бургас ,ул."Княз Александър Батенберг№1А с капацитет 15 места. Заповедта влезе в  сила от 01.01.2009г.

            ЦНСТ"Ронкали" предлага комплекс от  социални  услуги за  цялостно обслужване  на децата.

Основни принципи на работа:

Принцип 1:

Средата на живот и развитие на  едно дете трябва да  бъде достатъчно стимулираща и да се доближава в максимална  степен  до  естествената  среда, каквато е семейството.

Принцип2:

Престоят на  децата в ЦНСТ е въпрос на  възпитателна работа,а не само за  живеене  и  обгрижване.Всяка дейност от  ежедневието има  определена цел.

Принцип3:

Възпитателната  работа трябва  да е насочена към  развитие на  умения и  повишаване социалната компетентност на  децата, както и да ги  подготвя за  напускане и живот  извън дома.

Принцип 4:

Работата с родителите трябва  да  бъде  системна, за да се подобрят  отношенията между  детето и неговото  семейство/ако има  такова/

Принцип 5:

Работа на  професионалистите трябва  да  бъде  екипна, така  че всеки да  може да  продължи работата на  колегата си и да  има единни изисквания  към  децата.

Принцип6:

Водещ  документ в  работата в групата от резидентен  тип е плана за  грижа,съобразен с План за  действие на ОЗД.

 

През 2009 и 2010г. и до юни 2011 година обгрижващия персонал в ЦНСТ"Ронкали" са 14 човека:

Мениджър-1,Директор-1,Сътрудник соц.дейности и педагози-5,Технически  секретар-1,Технически сътрудник-1,Поддръжка-градинар-1, Готвач-1,Хигиенист.1, Пазачи-2.

 През 2009г-13 деца

През  2010г.:

От 01.01.10г до 25.02.10г. 13 деца

От 26.02.10г. до04.03.10г.  14деца

От 05.03.10г. до 22.06.10г.  15 деца

От 23.06.10г. до 07.09.10г.   14 деца

От 08.09.10г. до 15.12.10г.   15 деца

От 16.12.10г. до 31.12.10г.   14 деца 

През 2011г.

От 01.01.11до 27.02.11г. 14 деца

От 28.02.11 до 01.06.11г 15 деца

От 01.06.11  до 16.06.11г. 14 деца

От 17.06.11                         15 деца

Възрастта на децата пребиваващи в дома са  от 7 години до 17 години.

Децата  от  дома учат в едни от най- добрите  училища на територията на  Община Бургас.

През 2009 и 2010г децата ни посещават  ОУ"П.Р.Славейков"където  са много добре  приети.

Също  имаме и две деца  който учат в Помощно училище "Отец Паисий".

А през новата учебна 2010/2011 едно дете от дома  е прието в Немска  езикова гимназия ./Лично кмета на община Бургас г-н Димитър Николов се ангажира и помогна  детето да посещава курсове по бълг.език и математика/Отличните резултати не  закъсняха  на матурите детето получи  оценки

Български  език  и литература 77 точки Много добър 5.179

Математика                                  75.50 точки Много добър 5.125.

Друго момиче от дома положи изпити  и бе прието за новата учебна година 2010/2011  в Спортно училище "Юрий Гагарин" със спорт -лека  атлетика.

Децата до 13 години се  завеждат и вземат от училище ежедневно  от персонала на дом "Ронкали".

На децата се напомня непрестанно, че не бива да напускат училището при никакви  обстоятелства,освен ако не са придружени от някой от  служителите  на  дома,грижещи се за тях. Персоналът на дома подпомага децата ежедневно при  подготвянето на  домашните им  задачи и следи учебниците  и тетрадките, да са надлежно оформени и подготвени за следващия ден.По- малките деца учат чрез  игра и за тази цел в дома  има на разположение набор подходящи игрови  материали и пособия за  образователни игри.Освен  това  персоналът ежеседмично планира дейностите на  децата, за да  гарантира, че те  получават достатъчна  стимулация за  преодоляването на съществените  забавяния  в  развитието, който  са  налице  при  много от децата. 

Децата  живеещи в институция,рядко имат  възможността да развият,което и да било от видовете умения и често излизат от системата на грижи без да имат дори и базисни  познания за  начина по  който е устроен  света.

И през ваканциите в дома  редовно  се  водят учебни  занимания от 90  минути за  преговор и опресняване  на знанията по  български  и математика,включително  и неделя.Възпитателите съдействат за  обогатяване   речника на децата.Учат ги да  обичат книгите .В дома децата нямат  компютри с тях се  запознават в училище.Дневните  възпитатели се  запознават с  учебната програма  по  литература, за да  следят изучаваните художествени произведения.Всяка  вечер  в 22.00ч когато децата си лягат нощният възпитател им чете приказки ,това е традиция  от много години в дома и всички страшно им харесват  тези моменти.

В началото  на  всеки месец  се  изготвя  празничен  календар на него се вписват рождените дни през месеца и всички празници.Избират се  отговорници който  трябва да подготвят  настоящия  празник/ деца-възпитател/.

През изтеклия  период работата с  родителите  и  семействата, се провежда  системно, въз основа на разработения план  за  действие с всяко дете.

Персоналът на ЦНСТ "Ронкали" работи    много добре   и приема  подкрепата от колегите от  Комплекс за  социални   услуги за  деца и  семейства към Община Бургас.Нашата и тяхна  цел е да подготвим и да работим с родителя за реинтеграция  на  детето  в семейството.

Обгрижващия персонал провежда  дейности за  интегриране на ЦНСТ в живота  на  местната общност и създаване на добро  партньорство.В тази  връзка се осъществява сътрудничество и партньорство с  институции и организации.Привличане към дейността на  Центъра млади хора от общността,значими за децата личности и доброволци:

-Български червен  кръст

-Асоциация "Деметра"

-Ротари клуб-младежи

-Асоциация "Ейнджълс"

-Младежи  от Професионална  гимназия по електротехника  и електроника "Константин Фотинов"и други доброволци.         

В дом "Ронкали" има  условия и  подкрепа на  всяко  дете за  придобиване на знания и  развиване на умения и готовност за  самостоятелен и независим  живот.

През изтеклите две  години  и половина много от децата на  дома получиха заслужени грамоти  и сертификати, участваха в  конкурси,пишеха  есета,участваха в олимпиади .

През лятото на 2010 г децата от дома посещаваха безплатно  новооткрития общински басейн в Морската  градина.Втора  поредна  година благодарение на Община  Бургас децата  посещават и гледат  безплатно гостуващия  цирк "Балкански".Отново със  съдействието  на  Община  Бургас децата ще имат уникалната възможност безплатно  да  посетят изложбата"Изящните съкровища на  траките".

Любимия кът за  игра  на  децата е новата спортна  площадка намираща се в Морската  градина в близост до "Гъбката".Всяко  лято  децата през  месец  август  ходят на  летен  лагер.       През 2010 г.лагера беше 20 дни в к-с "Мальовица" хотел  "Ален  мак".Децата натрупаха  много  знания,впечатления и опит,свързани с природата,общуваха с много  хора. Може  да се  каже, че  лагера подейства много  благотворно и  положително във  всяко  едно  отношение ,както на децата  така и на възпитателите.През целия живот прекаран в дома се работи с децата по стимулиране към  спазване на установения  ред и дисциплина.Работи  се по  третиране на  дейностите  в  ежедневието.В Центъра  се набляга на  работа с децата за  създаване на  умения за  водене на самостоятелен и независим  живот.За  всяко  дете се  разработва  програма за  социални умения,чието  изпълнение е обвързано с дневния режим.Децата се включват и обучават в изпълнението на ежедневните и седмични дейности за поддържане на лична и обща хигиена,поддържане на лично бельо,облекло,обувки подредба  на стая.Обучават се в шиене,гладене ,готвене,пране,поддръжка и сеене на  цветни и зеленчукови лехи,много  видове  подправки.Приучване на детето към  приготвяне  на основни ястия , десерти и тяхното  сервиране.Персоналът на  дома съдейства за  осигуряването на психологична  подкрепа,психологично  консултиране и психотерапия,съобразено  с потребностите  на  всяко  дете.

В навечерието на всяка Коледа гости  от Община  Бургас

лично кмета г-н Димитър  Николов,зам.кмета по  Здравеопазване,превенции,социални дейности,трудова заетост и спорт д-р Лорис Мануелян и Директор "Социална дейност и трудова  заетост"г-жа Мая Казанджиева посещават  дома  за да поздравят децата и обслужващия  персонал с настъпващите  Коледни и Новогодишни  празници като подаряват на всяко  дете  подарък и лакомства.

На 22.12.2009 г. Фондация "Ейджълс" плати двугодишен  курс по немски  език като волята  на дарителя е за обучението  на  две  деца  от  дома.

На 18.11.2009г. получихме  дарение хранителни продукти на  стойност 1893.60лв от Български    Червен Кръст.

На 17.05. 2010 г  от Агенция"Социално  подпомагане"Регионална  Дирекция за Социално  подпомагане,представлявана от г-жа  Тони Костова,децата получиха безвъзмездно вещи-нереализирани семейни  помощи:тениски с дълъг  ръкав, тениски  с къс ръкав,спортни обувки и спортни  комплекти.

На 26.11.2010г. хранителни продукти ориз,захар,брашно макарони, спагети и бисквити на  стойност 2348.50лв.отново от Български Червен  Кръст -Бургас.

През 2011 година г-н Николов кмет на Община Бургас съдейства лично да помогне на едно дете от дома като и осигури учител по математика и  който  подготви детето  за  предстоящите  матури.

Езиков  център "Давитоз" също помагат с обучения /немски, български/ на част от децата.

 

 

Домашен социален патронаж: Отчет за периода  ХІ 2007 г. ДО 30.06.2011 г.

            Домашен социален патронаж е създаден на 01.09.1975 год.

            На 01. 09. 2010 год. социалното заведение отпразнува своя юбилей.

            Цели 35 год. патронажа реализира обществен ангажимент към най уязвимите групи- възрастни, самотни хора и хора с увреждания и с намалена социална адаптация, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда чрез:

-      Доставяне на храна;

-      Поддържане на лична хигиена и хигиена на жилището , което обитава обслужваното лице;

-      Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен живот;

-       Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни хора с увреждания;

*      Помощ в общуването и поддържане на социални контакти;

*      Организиране на културни мероприятия, излети и екскурзии;

*      Взаимодействие със социални, здравни и други институции;

*      Битови услуги-закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на телефон, вода, електрическа и топлинна енергия и други със средства на потребителят.

            Домашен социален патронаж осъществява своята дейност при следните натурални показатели:

 

 

Численост на персонала

Капацитет

2008 год.

64

530

2009 год.

71

650

2010 год.

71

650

2011 год.

74

680

 

От таблицата става ясно, че в периода 2008 - 2011 год. се наблюдава значително завишаване на капацитета вследствие на големият брой желаещи да ползват социалната услуга Домашен социален патронаж. Завишаването на капацитета води и до завишаване на персонала по всички дейности.

            Основните насоки по които се работи през отчетният период са:

1.      Подобряване качеството на предлаганите услуги.

Основен приоритет на Домашен социален патронаж и през последните години е качествено приготвена храна, доставена на време. През отчетният период е сформирана комисия за съвместно съставяне и съгласуване на седмичното меню, състояща се от служители и потребители. Изготвеното меню е съобразено със здравословното и рационално хранене, с възрастовите особености на потребителите, със сезонността, и техните предложения. Стриктно се  съблюдават вкусовите качества, грамажа и добрият вид на приготвената храна. Седмичното меню се обявява ежеседмично  в официалният сайт на Община Бургас, раздел "Социални дейности"-под раздел "Социални звена", както и  на информационно табло в сградата на патронажа за сведение. При заявено желание от страна на потребителите менюто им се изпраща по електронната поща.

Домашен социален патронаж работи по програми за добри хигиенни практики, които включват контрол и поддържане на хигиенното състояние на обекта, на технологичните операции и отчитане температурата на хладилните системи. Периодично се извършват необходимите обработки на всички обекти за борба с вредители, дезинсекция и дератизация.

Чрез въведената Система за анализ на критичните точки /НАССР/ ежедневно се попълват чек - листи за контрол на критичните точки за варене и печене, чек-лист за контрол за транспортирането на храната от кухнята на патронаж и чек - лист за личната хигиена на персонала.

 Стриктно се следи за сроковете на годност и качество на доставените хранителни продукти.

Ежедневно екипа обменя информация с потребителите относно качеството на храната, нейното разнообразие, обслужване от страна на социални работници и санитари, както и препоръки и предложения от тяхна страна.

Извършени са три анкети, последната във връзка с одита съвместно със социалните работници бяха анкетирани потребители на социалната услуга на база репрезентативна извадка. Анкетата включва 15 въпроса, относно качеството на храната, нейното разнообразие, обслужване от страна на социални работници и санитари, както и препоръки и предложения от страна на потребителите.

            Анкетираните лица са доволни от обслужването, удовлетворява ги цената на предлаганата храна и имат предложения за по-разнообразна храна включваща месо, риба, пресни зеленчуци и десерт.

2.      Разширяване на дейността на Домашен социален патронаж.

            В началото на отчетният период патронажа обслужваше:

ü  комплексите на гр.Бургас,

ü   кварталите Лозово, Сарафово, Долно Езерово,

ü  с. Рудник,  и м.с. Черно море ,

ü  социалните услуги в града-

 • Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови",
 • Защитено жилище за хора с умствена изостаналост
 • Защитено жилище за хора в риск.

ü  Предоставя храна по договор на:

 • Дом за временно настаняване на пълнолетни лица,
 • Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица,

През 2008 год. патронажа започна да предоставя храна на :

 • Сдружение асоциация "Деметра",
 • Фондация "Св.Иван Рилски",
 • Потребители от с. Маринка и с.Твърдица ,

През 2009 год.

От 1 юли топла храна получиха потребители от квартал Горно Езерово и  новите квартали на гр. Бургас- Банево  и  Ветрен,

През 2010 год.:

 От 21 юни Домашен социален патронаж започна да обслужва кв. Крайморие, с. Димчево,

От 1 юли топла храна получиха Дневен център за възрастни с увреждания в к/с "Славейков" и Занималня за лица с увреждания находяща се на ул. "Антим- I",

От 1 декември за пет месеца храна за обяд получиха 84 потребители от Обществените трапезарии разкрити  по програмата на Министерството на труда и социалната политика.

През 2011 год.:

От м. април  патронажа предоставя храна на ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията" и потребителите от "Защитено жилище за лица с психични разстройства". Проект  "Обществени трапезарии" продължи, като броя на ползвателите стана 124 .

Всички потребители по местоживеене са разпределени по райони. С разширяване на дейността на Домашен социален патронаж се увеличават и районите. В края на 2007 год. районите бяха 6, а през 2011 год. са 8 района . Всеки район е обезпечен с автомобил.

            Желаещите да ползват услугите на патронажа са много. Чакащите включване са 46 лица.

За да бъде услугата достъпна за повече населени места на територията на Община Бургас е необходимо повече автомобили и по-голяма кухня.

Тази услуга се оценява позитивно от обществото и набира все по- голяма популярност сред жителите на Община Бургас.

Интерес към социалната услуга проявяват кметовете на с.Извор,

с. Равнец и с. Братово.

3.      Подобряване на материално техническата база.

От 1987 год. дейността на Домашен социален патронаж се осъществява в гр.Бургас на ул."Иван Богоров " № 20 в под блоково пространство на бл.518, вх.Б със застроена площ 428,2 кв.м., където са разположени административните офиси, кухненски блок, разливочни, складови помещения способстващи за развитие дейността на патронажа. С годините електрическите съоръженията в кухненския блок остаряха, амортизираха се и това наложи тяхната подмяна с ново, съвременно кухненско оборудване. През отчетният период  Община Бургас заложи в капиталовата си програма и закупи следното кухненско оборудване:

През 2008 год.

 • Пекарна с три фурни,
 • Хладилен шкаф с две врати,
 • Ел.бойлер- 300 л.

            През 2009 год.

 • Картофобелачка,
 • Зеленчукорезачка

През 2010 год.

 • Парен конвектомат с 10 тави,
 • Електрически казан 150 л.,
 • Планетарен миксер

            През 2008 год. в капиталовата програма на Община Бургас бяха заложени и осъществени следните строително- ремонтни дейности:

 • Основен ремонт на стълбище на Домашен социален патронаж и рампа за инвалиди,
 • Хидроизолация на покрива на Домашен социален патронаж ,
 • Ремонт на вентилационна система в кухненския блок,
 • Подмяна на съществуващата дограма с ПВЦ,

След приключване на ремонтните работи, се извърши боядисване на кухненският блок, коридори, офиси и фасада на сградата.

Автопарк

Домашен социален патронаж разполага с осем собствени автомобила за разнос на храна, като :

През 2008 год. Община Бургас закупи 3 /три/  броя фабрично нови автомобила  Пежо Боксер за разнос на храна,

През 2011 год. още 1 /един/ брой фабрично нов автомобил за разнос на храна, също Пежо Боксер.

            4. Организиране на културни мероприятия.

Създаде се традиция съвместно с потребителите  да се отпразнуват национални и християнски празници. В мероприятията свързани с тези празници - Коледа и Великден участват ученици от различни бургаски училища, детски градини, социални заведения, пенсионери от пенсионерски клуб на бул."Демокрация", Ансамбъл Странджа, ВГ"Морски песъчинки", Формация "Петлите" и др..

Мероприятията са осъществяват със любезното съдействие на дарители.

По-случай Баба Марта социалните работници изработват и изпращат на всички потребители мартеници , а за Коледа и Великден картички с пожелание съобразно празника.

Социалните работници организират  еднодневни екскурзии  на Благовещение с потребители до:

През 2008 год. - Манастира в к/с "Меден Рудник",

През 2009 год. - Манастира Св.Георги в гр. Поморие и

            на 27.05.2009 год. до  Аладжа манастир и Ботаническата градина в гр. Балчик,

През 2010 год. - гр. Несебър и Музеят на солта в гр. Поморие,

През 2011 год. - гр. Созопол- Етнографски и Исторически музей.

            Транспортна фирма спонсорира мероприятията.

            Домашен социален патронаж разполага със скромна библиотека, която дава възможност потребителите  при изявен интерес да я ползват. Една част от потребителите получават храната лично в патронажа. За тях са създадени са условия за почивка и запознаване с печатни издания.

            Всичко това е част от културтерапията , която предлага патронажа.

            На 13 май 2010 год. по-случай Спасов ден Домашен социален патронаж взе участие в конкурса "Пъстра трапеза на гости на гр. Бургас". Кухненският персонал се представи със специфични гозби от Странджа  и с десерти, за които получи награда - а именно "Баклава с локум" и "Грис халва".

            Със своята специфична дейност патронажа активно участва в мероприятията на Община Бургас по-случай  6 декември- Никулден.

 

            За празника на града рибата, която общината дарява на бургазлии над 2 500 порции като "Рибена чорба" и "Риба на скара" се приготвя в кухнята и се раздава от служители на Домашен социален патронаж .

5. Дарения

 През отчетният целият период са получени дарения от организации, които са съпричастни с проблемите на възрастните хора и

помагат на патронажа, за което потребителите и екипа е благодарен. Даренията са хранителни продукти и материали  използвани според волята на дарителите на стойност:

2007 год.          2 962 лв.,

2008 год.        10 000 лв.,

2009 год.          8 197 лв.,

2010 год.        34 996 лв.,

2011 год.        10 712 лв.

Домашен социален патронаж е в партньорски отношения със Защитено жилище за хора в риск. Защитено жилище за хора в риск е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите.

Младежът Ради  Иванов от това жилище е назначен и продължава да работи и през 2011 год. в патронажа по 66 ПМС като разносвач на храна.

На 17.04.2009 год.беше подписано първото споразумение между Ради Иванов и Иван Нешев Иванов -шофьор в Домашен социален патронаж. С него се обявява социална ангажираност на настойникът Иван Иванов към младежа. Г-н Иванов осъществява известен контрол върху работната ангажираност и личния живот на Ради Иванов. Началото на благородната инициатива бе поставена на връх християнският празник Великден.

С цел подобряване дейността на Домашен социален патронаж управителя стриктно следи за:

 • Финансовата дисциплина,
 • 100 % събираемост на таксите и своевременно внасяне по сметката на Община Бургас,
 • Ежемесечен контрол в хранителните складове, горивата, телефонни разговори и материали.
 • Търсене на дарители и организации съпричастни към дейността на патронажа.

            В Домашен социален патронаж работят трудолюбиви, отговорни, мобилизиращи се в трудностите хора имащи психологическа нагласа да работят в системата на социалното подпомагане.

            Повече от 35 години Домашен социален патронаж  осъществява дейност с изключителна социална и хуманна насоченост към потребителите.

            Социалните услуги предоставяни от Домашен социален патронаж  покриват голяма част от нуждаещото се население и дава възможност да бъдем полезни в решаването на проблемите на обслужваните лица, което

ни задължава да поемем конкретни ангажименти и отговорности като общинска дейност.

Разширена е дейността на Домашен социален патронаж чрез обхващане на 7 нови квартала и села, обхванати в общо 8 района, храна се продготвя и предоставя и на потребителите на 8 социални звена на Община Бургас. Подобрена е материалната база, увеличен е броя на патронираните от 530 на 817 души, повишено е качеството на предлаганите услуги.

От Капиталовата програма на Община Бургас са закупени 4 броя нови мокробуси за разнос на храна на обща стойност 156 282 лв., закупено е оборудване с високо технологични уреди на обща стойност 37 700 лв. и е извършен основен ремонт на вентилационната система, стълбище, изградена е рампа на обща стойност - 92 000лв.

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания: ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 05.01.2008г. - 30.06.2011г.

I. Обща характеристика.

ЦСРИХЗУ-БУРГАС е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално -правни консултации, обучение и ориентиране, осъществено по индивидуални програми за социално включване на незрящи.

Центъра е разположен в общинска собственост - партера на  бл.47 вх.7 кс. Зорница и се стопанисва и управлява от Община Бургас. Дейността на социалното заведение, се обезпечава с финансиране от държавния бюджет на основание, на държавни стандарти и критерии за издръжка.

            На разположение е стационарен телефон - 862 001.

ЦСРИ е с капацитет 40 места в произволно съотношение  мъже / жени.

Центъра е създаден в края на 2006г.в две преходни помещения ,трудно мотивирахме потребителите да ползват предлаганите услуги.През  цялата 2007г екипа на ЦСРИХЗУ работи усилено за спечелване доверието на клиентите си. През 2008 услугите се  се утвърдиха доказаха полезноста и ефекта за клиентите   и през следващите години постепенно започна  разширяване  на палитрата от предлагани услуги. Заслугите за  това са на  сформирания екип от професионалисти ,  Кмета и Зам.кмет по "ЗПСДТЗС" Община Бургас които подкрепиха ЦСРИХЗУ в желанието  за разширяване на базата с четири нови помещения и повишаване на качеството на работа с потребителите.

Смело можем да твърдим ,че в резултат на четири годишните усилия ,днес Центъра отговаря на всички изисквания и стандарти .

 П. Предлагани социални услуги в ЦСРИХЗУ.

В Центъра се предлагат социални услуги на пълнолетни лица с зрителни увреждания над 71%.ЦСРИ осигурява включваща, приемаща и стимулираща среда и специализирано оборудване и обзавеждане съобразено с конкретните нужди на зрително затруднените лица.

ЦСРИ осигурява:

Социално правни консултации:

Услугите са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на такива. Потребителят е своевременно информиран, относно права и придобивки регламентирани в ЗСП и ЗИХУ.

        Здравна просвета-промоция и превенция на здравето.

       2011- Целогодишно се провеждат беседи за промоция и превенция на здравето  по актуални за потребителите теми- веднъж седмично.

Ежегодно се провежда цикъл беседи за заболявания предавани по полов път- HIV, Спин с акцент на профилактика и безопасност на общуването и се раздават нагледни материали и предпазни средства предоставени ни безвъзмездно от РЗИ- гр.Бургас. Центърът предлага съдействие за безплатно и анонимно изследване за HIV.

               Обучения:Брайлова и компютърна грамотност:

През периода в младежката и  студентска група се упражняваше Брайлово писмо, като подготовка за разработка на теми за семинари. С назначаване на компютърен специалист плавно се премина от обучения в курсове или групи към индивидуално, съобразено с възможностите на всеки потребител обучения. Благодарение на Община Бургас Центъра се сдоби с основно средство за рехабилитация на зрително затруднени - Телевизионен увеличител (Затворена телевизия). На този уред с малко остатъчно зрение и обучение всеки потребител може да чете плоскопечатен текст, да си прегледа сметки и документи при пълна конфиденциалност.

Провеждат се индивидуални консултации за работа с Internet, сайтове за хора с увреждания, работа с електрона поща и др.  на  потребители. В края на 2010 - 2011г започна първото в страната обучение на трима напреднали потребители - 100% с ЧП по програмиране за незрящи.

 Двигателна терапия. Мобилност и придружаване на потребителя.

Благодарение на Община Бургас и с личното съдействие на Кмета Димитър Николов и Зам.Кмет "ЗПСДТЗ" д-р Лорис Мануелян през 2009г ЦСРИ се разшири като база и бе оборудван малък фитнес. От 2010 година стартира индивидуална спортна програма на ЦСРИХЗУ съобразена с спецификата на уврежданията на потребителите.

Мобилност-услугата се ползува от всички потребители по заявка-  при пазаруване, до личен лекар, аптека, плащане на сметки, придружаване от персонала на Центъра и  при различни групови мероприятия. От месец януари до март потребителите активно ползват фитнеса на Центъра за подържане на добра физическа форма, а от  април успоредно стартират ежеседмични походи в Морската градина и изнесена форма - туризъм. През 2011 стартира индивидуално обучение водено от рехабилитатор- инструктор по  мобилност по избран от клиента маршрут. Това стана възможно благодарение на съвместните усилия на Община и ЦСРИХЗУ за достъпна среда : Жълта светоотразителна пътека за незрящи; Зумери на почти всички обществено значими сгради; Индивидуални пултове за управление на сфетофари на възлови кръстовища;

Екскурзии, туризъм: На 12.06.2008г. проведохме с 20 потребители екскурзия Балчик-Аладжа манастир и разходка в Ботаническата градина. С останалите посетихме историческите места Котел и Жеравна на 30.09.2008г.

На 25.03.2009г. отбелязахме християнския празник Благовещение с еднодневна екскурзия до манастира Свети Георги в гр.Поморие-12 потребители, а на 26.05. проведохме с 20 потребители екскурзия Балчик-Аладжа манастир и разходка в Ботаническата градина. На 20 август, 27 потребители и придружители посетиха резерват Ропотамо и разгледаха природните забележителности. На 18,19,и 20.09. съвместно с ТСО-Бургас проведохме екскурзия по маршрут: Бургас -Бачково -Кърджали с осем потребители.

На 11.06.2010г.се поведе еднодневна екскурзия до парк "Генгера"  в гр.Айтос.

По програмата на ЦСРИ за запознаване на потребителите с културно-историческото наследство на България, през юни проведохме двудневна екскурзия до тракийските светилища Татул, Перперикон и Историческия музей в Кърджали .През трите дни се проведоха и множество туристически преходи до природни феномени: Каменна сватба, Каменни гъби ,скални пирамиди и др.

На 19.08.10г.п роведохме еднодневна екскурзия до Ахтопол и резерват Ропоамо.

През октомври 2010г. посетихме гр.Варна-Катедралата и Делфинариума.

През 2011г. от м.април до късна есен се провеждат ежеседмични походи из Морската градина .

На 22.03.2011 г. съвмесно със Спортен клуб Вая Бургас и ТСО потребителите посрещнаха Първа  пролет в парк Росенец.

Фукционална трудотерапия: полезни умения-готварство, гладене , шиене, битов труд.

Заниманията се провеждат два пъти седмично: с Младежката група -създаване на умения  и с групата на възрастните -възстановяване на съществуващи умения в условията на нарушено зрение. Броя на участниците варира.Опита показа,че груповата форма е по удачна за придобиване на полезни умения.Освен като обучителни, групите се оформят и като такива за самопомощ и придобиване на увереност за справяне на база на опита на хората в нея.

На 13 май 2010г ЦСРИХЗУ участва с  традиционни ястия- печен боб в гърне и погача изработени от потребители в курса по готварство с ръководител Станка Иванова  във  Фестивала "Пъстра трапеза"организиран от Община Бургас и спечели почетното второ място за вкус при аматьорите.

Трудотерапия -цветарство, плетиво

Курса по ръчно плетиво е целогодишен. Потребителките изплитат - шалове, шапки, пуловери и дамски блузи. С изработените предмети  се  организират   изложби, по повод - 8 март и други празници. През февруари, в курса по ръчно плетиво  се  изработват мартеници. С тях групата окичва всички потребители през март.

С плетивата от детски дрешки се проведе първата благотворителна инициатива на ЦСРИХЗУ.Същите бяха изработени през 2008г. за изложба по повод -
15.10.2008г. - Ден на Белия бастун. След това изплетенитс бебешки и детски  дрешки  бяха            дарени на децата от ДМСГД на  16.10.2008г, съвместно с Клуб по интереси на жени със зрителни увреждания "И ние сме като вас"към ТСО на слепите Бургас.

На 01.03.2011г. служители и потребители поднесоха мартенички на децата от Дневен център "Николай Чудотворец"гр. Бургас.

11.06.2011 г.  Потребителки се включиха в инициативата по случай "Световен ден на плетенето на открито "в Бургас.

Целогодишно, потребителите се грижат за цветята в ЦСРИХЗУ. През пролетта се провежда курс по цветарство - потребители наторяват и разсаждат цветята на Центъра и засаждат нови. През есента, потребителки упражняват рязане на саксиини цветя и ги подготвят  за  зазимяване.

Арттерапия

През отчетния период, започнаха курсове по арттерапия. Изработка  на обемни фигури от пластични материали-моделин и глина. През април,  слабовиждащи потребители изработват "Великденско дърво" и Великденска къща от  яйца украсени с хербаризирани листа от цветя, цветен пясък и др.материали. През периода са изработени и изпратени на сродни организации и центрове саморъчно изработени картички -пролетни и великденски. Октомврииските празници на незрящите -групата по арт терапия отбелязат с изработка на сувенири-свещници и декоративни вази с разноцветна прежда, изработени  кошнички от текстил и ароматни сухи цветя.

Снабдяване с помощни технически средства и говорящи книги.

ЦСРИ осъществява и посредническа дейност с Национално читалище на слепите "Луи Брайл"- София  и фонотека към ССБ- РСО на слепите - гр. Варна , за набавяне на необходимата художествена литература в брайлов и електронен вариант.От НЦСР-Пловдив - снабдяваме с помощно-технически средства -  вдевачки, говорящи часовници  др.потребителите. Центъра съдейства при записване за  обучение на наши потребители в професионалните курсове на НЦСР в Пловдив.

Новите потребителите на ЦСРИХЗУ получават безвъзмездно след обучение по мобилност дистационни пултове за зумерите монтирани от Община Бургас на обществени сгради ,болници и светофари. Центъра съдейства на всички незрящи за подмяна на сгъваемите  бели бастуни .

По програмата за свободно време отдих и развлечения-рожденни

       и именни дни.

Създаде се традиция, да се честват рожденните дни на  потребителите по  месеци-ежемесечно.

        През периода се организираха  множество  семинари по темите :

 Младежко здравеопазване - "Зависимости "- тютюнопушене, алкохолна болест и наркотици.2008г.

"Дискриминация - видове" - Конвенция на ООН по правата на хората с увреждания.2008г.

"Достъпна среда " - НЦСР Поморие 2009г.

"Трафик на хора и стоки и работа с жертви на трафика" 2009г.

"Общуване - аспекти"2009г.

"НПО и програми за заетост като възможности за реализация на млади специалисти със зрителни увреждания" 2010г.

"Голямото четене и четенето при младежи с увреждания"2010г.-

 отбелязване на 08.12. и отчитане на успеха на студенти и магистри-потребители на ЦСРИХЗУ.

 На 08.02.2011г. съвмесно с ТСО - 14 потребители участваха в семинар на тема"Изкуството и умение да разпознаваме хората по кода на речта"

    15.06.2011г. Потребители от ЦСРИХЗУ разработиха доклади на тема История на ССБ и локалното движение на слепите, посижения и основни проблеми на хората със зрителни увреждания.

       Спортна дейност на центъра: На всички екскурзии и  пикници се организират туристически походи, шах и табла турнири, надбягване с чували, скачане и дърпане на въже. На прекрасния Общинси басеин се обучават безплатно в групи слепи потребители. Съвмесно със СК за хора с увреждания "Вая" се провеждат ежегодно  спортни празници.

 През месец май 2008 г. подпомогнахме организацията и провеждането на спортния празник на СК "Вая"в м.Карандила. Включиха се 11 потребители, като половината спечелиха грамоти. Трима потребители  участваха в шах турнир, а десет изкачиха връх Българка.Останалите шест учасваха в двукилометров поход по екопътека под същия връх. На 20.07.2008г. се проведе турнир по Канадска борба "Железни ръце".От ЦСРИ участваха - седем мъже и една жена-съвмесна дейност с ТСО.

На 29.05.2009г. съвмесно с ТСО и секцията на СК "Вая" по туризъм,14 потребители на ЦСРИХЗУ участваха в екологичен преход- 15 километра, от с. Синеморец до с.Бродилово.

През август проведохме с потребители втори поход в Парк "Росенец" -преход от хижа Странджа до Нефтено пристанище.

От 15.09.до 17.09.2010г.- съвмесно със СК за хора с увреждания "Вая"в базата на ССБ Обзор се проведоха спортни празници.

На 26.06 и 27.06.2011 г. се проведе поход в м.Карандила Хайдушка поляна, Драгиева чешма, вр.Българка и телевизионната кула- 6 км. Проведе се и шах, табла  турнир- състезание  между отбор на СК"Вая "с участници от ЦСРИХЗУ и отбор от ТСО, ЦСРИН- Сливен. Бургаския отбор спечели категорична победа с 7 на 1.    

 Партньорска дейност:

ЦСРИ поддържа близки партньорски контакти с организациите на и за хора с увреждания. Екипът на социалното заведение оказва регулярно техническа подкрепа и при провеждането на редица инициативи на Районното дружество на слепоглухите-Бургас, Председателката-Ваня Костова е наш потребител.

 Съвместно с ТСО-гр, Бургас, Община Царево и Ахтопол на 28.08.2008г. участвахме в организацията на тържество и рецитал по представяне на петата стихосбирка на поетесата Веселина Михайлова- член на ССБ. Наши потребителки четоха на Брайл и рецитираха нейни стихове.

Заедно с ТСО-гр.Средец и Съюза на демократичните жени в Бургас, участвахме в откриването на изложбата на художника  Стоян Филев, съюзен член-01.06.2009г.,посветена на деня на детето.

Съвместно с ТСО-гр.Бургас бе организиаме в две поредни години -2009 и 2010г  посещение в ДСХ- Средец, по случай първи март с музикална програма и раздаваме на старите хора мартеници изработени от потребители на Центъра. През 2011 г. нашите мартеници зарадваха децата от ДЦ "Николай Чудотворец "в Бургас.

Ежегодно подпомагаме  ТСО - Бургас при  организацията на   почивка и балнеолечение по ЗИХУ на потребители  в Шипково  и   в гр.Велинград. Участваме активно при попълване на документи и издирване на социално слаби потребители за социална трапезария или раздаване на помощи от Червения  кръст, КНСБ и др. През месец октомври 2008г получихме дарение от Ропотамо АД-дамски и мъжки дрехи. Същите раздадохме на нашите потребители.

 

III. Културтерапия и обществени мероприятия

За всеки потребител е изработена програма за индивидуална социална работа, според възможностите и интересите му. ЦСРИ има създадени контакти със ССБ и други НПО, с които заедно отбелязваме национални и религиозни празници и събития от културния календар на гр. Бургас. Съвместно с ТСО-гр, Бургас ,Община Царево и Ахтопол на 28.08.2008г. участвахме в организацията на тържесто и рецитал по представяне на петата стихосбирка на поетесата Веселина Михайлова.Наши потребителки четоха на Брайл и рецитираха нейни стихове.

По желание на потребители с интереси към поезията се организираха две срещи с поетесите : Велина Георгиева 30.03.2010г и Веселина Михайлова 19.08.2010г.по представяне на произведенията "Дефекти " и "Изгубени години". Потребителите зарадваха поетесите с рецитал по техни стихове.

Всяка година на  15.10. в ЦСРИХЗУ   организираме празници по случай Световния ден на хората с нарушено зрение. С изяви на групата по художествено слово по  стихове на незрящи поети при срещата  с варненската поетеса Веселина Стоилова потребителите на ЦСРИХУЗ-поздравиха Центъра във Варна.

През май 2011 г. потребители посетиха Изложба - рисунка на художника от Средец Стоян Филев и Литературно четене на бургаските поети Белчо Белчев и Манол Манолов. Група за художествено слово от ЦСРИХЗУ рецитира техни произведения. През същия месец с екскурзия до Поморие подрепихме изявата на 12 потребители от групата за народно пеене към ТСО- Бургас, които  спечелиха грамота от Народния тракийски фолклорен събор 12.05.2011г.

  Културно масовите мероприятия през периода са следните: ежемесечни  театрални постановки, концерти, музейни сбирки и други организирани от ЦСРИХЗУ и Община Бургас. Благодарение на отзивчивоста на Община Бургас група потребители посещават всяка година  "Spirit of Burgas"и цирк "Балкански".

Разширена е и обновена базата на Центъра с четири нови помещения, на обща стойност 29 931,00 лв. След ремонт се обособиха отделни кабинети по: полезни умения, компютърен кабинет, за двигателна рехабилитация, арт и музикотерапия.

Закупена е апаратура за четене на обща стойност 5 999 лв.

 

 

Център за работа с деца на улицата: Отчет за периода октомври 2007 - юни 2011

Работа с деца на улицата

Дневни грижи за деца на улицата

Предоставени услуги:

 • Посрещане на базисни нужди, като безопасен подслон през деня, храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки.
 • Профилактика и медицински услуги: мотивиране, съдействие и придружаване на родителите и децата за провеждане на профилактични и специализирани медицински прегледи, формиране на навици за поддържане на лична хигиена и здравословен живот, провеждане на образователни курсове за изграждане на здравна и полова култура, превенция на употребата на наркотици, образователен курс за последиците от дишане на бронз и лепило. Посредничество при избиране и записване на личен лекар. Мотивиране на родителите за поставяне на имунизации на децата. Придружаване на детето и родителя за осъществяване на регулярни изследвания на кръв за заболявания предавани по полов и кръвен път, придружаване до болници и диспансери и др.
 • Индивидуална социална работа и работа на терен. Социалното консултиране се осъществява предимно в общността, в която живеят деца, клиенти на услугата. Работата е изнесена в центъра на града и в кварталите "Победа" и "Горно Езерово", където живее предимно ромско население, и е насочена към изграждане на система от норми за живот в обществото, на общоприети правила на междуличностно общуване, на мотивация за поддържане на просоциално поведение.
 • Психологическо и социално консултиране на детето: индивидуална работа с децата по повод на отношенията с родителите и останалите членове на семейството, ефективна комуникация с връстници и значими възрастни, мотивация за учене и включване в училищния живот, формиране на ценностна система и приемливи модели на поведение.
 • Социална работа със семейството: консултиране на семействата за социално приемливи модели на родителстване, повишаване и развиване на родителския капацитет, справяне със специфични проблеми и рискови фактори като бедност, сериозни заболявания, трайна безработица, финансово съветване като предоставяне на информация и посредничество за получаване на социална помощ, помощ при планиране на бюджета. Придружаване и съдействие на родителите и децата за изваждане на документи за самоличност, подаване на документи и записване в Дирекция "Бюро по труда", подаване на документи за започване на работа, подаване на документи до Дирекция "Социално подпомагане" и др.
 • Пълноценно прекарване на свободното време: занимания по интереси, спортни дейности, занимания с компютър и др. Организират се състезания по билярд, тенис на маса, мини футбол, компютърни игри. Децата взимат активно участие в подготовка и провеждане на тържества за различни празници: Коледа и Нова година, Банго Васил - Ромската нова година, 1-ви Март, 8-ми Март, Великден, Ден на детето. Посещение на Природонаучeн музей, Eтнографски музей, постановки на Куклен театър, Цирк "Балкански", 3D формат Кино, Аква Парк- гр. Приморско, Конна база; Зоологическа градина и Етнографски комплекс "Генгера"- гр. Айтос; Манастир «Св. Георги», Музей на солта и Посетителски център на защитена местност "Поморийско езеро"- гр. Поморие и др. Участие в организиран от екипа на двете звена на КСУДС спортен празник "Весел старт". Организирани от екипа партита по случай рожденните дни на децата.
 • Образователни и ограмотяващи занимания: провеждане на интервюта с децата с цел определяне степента на владеене на български език и осъществяване на оценка за нивото на грамотност и нуждата от образование, развиване на нагласи и мотивация за учене, провеждане на индивидуални и групови занимания за преодоляване на изоставането в образователно ниво. От 08 до 13.03.2009г. в ЦРДУ осъществиха своята практика осем студента от Белгия с тяхната преподавателка Лю Янсен. Студентите се обучават последна година в специалност "Ортопедагогика" в Колеж по социална и педагогическа работа "Varmingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Work" в град Хасел, Белгия. Проявили интерес, през месец ноември 2008г. студентите посетиха КСУДС. След като се запознаха с дейността му, изявиха желание да направят дипломен проект с децата, клиенти на ЦРДУ. За целта разработиха програма за обучение на децата в различни умения /социални, образователни, здравни, комуникативни и др./ Същата е реализирана със съдействието на екипа на ЦРДУ, включваща разнообразни интересни за децата игри и беседи.
 • Мотивация и посредничество за включване в образователната система. Голяма част от децата на улицата са нередовни в посещенията на училище или са отпаднали от образователната система. Важна част от усилията за тяхната социална реинтеграция е работата по мотивирането на самите деца и техните родители, за това децата да посещават училище. Поддържане на непрекъсната обратна връзка с учителите на децата и директорите на училищата ОУ "Васил Левски" в кв. "Горно Езерово" и ОУ "Христо Ботев" в кв. "Победа".
 • Развиване на творческите способности на децата. Децата активно участват в сформираното художествено ателие, където се занимават с изобразителна дейност, апликации, моделиране с глина, работа с природни материали и изработване на оригами. Организиран е и клуб по танци и музика. Децата-клиенти на ЦРДУ редовно вземат участие в различни изложби и конкурси със своите изяви. Участие в организирани от екипа на двете звена на КСУДС "Рисунка на асфалта", "Рисунка с пръсти", "Детски карнавал" и др.

 

Резултати:

През периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на ЦРДУ предоставяха дневни грижи на 27 деца (16 момчета и 11 момичета) и техните семейства. Всички са насочени с направление от Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"-гр. Бургас.

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 152 социални доклада, като от тях: 61 социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 80 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги, 7 социални доклада относно отчетен риск за живота и здравето на насочените деца и 4 социални доклада относно невъзможност за сключване на договор с родителя.

В резултат от осъществената работа с децата и техните семейства бе постигната поставената цел - превенция на просията, и насочените към ЦРДУ деца значително са намалили проявите си на просия. Основен фактор при този социален проблем се явяват нагласите на родителите чрез подтикване на децата към просия да осигуряват лесно изхранване на многодетните си семейства. Това бе причината в шестмесечните социални доклади към ОЗД да се предлага продължаване предоставянето на социални услуги с цел постигане на устойчиви резултати.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 21 деца. Четири от случаите приключиха успешно, децата посещават редовно училище и вече не просят по улиците на града. При седемнадесет от случаите не са постигнати предвидените резултати.

 

Работа на терен (мобилна работа)

Програма на ЦРДУ за работа на терен има за цел подобряване достъпа на деца на улицата до услугите на Комплекса за социални услуги.

Предоставени услуги:

Социалните работници на КСУДС по график осъществяват улични обходи в Централна градска част, по време на които:

§  установява се контакт с просещите деца

§  създава се доверителна връзка между екипа и децата

§  децата се насърчават да се включат в дейностите и програмите на ЦРДУ

Картографират се местата, където се събират и просят децата на улицата.

След всеки обход се изготвя протокол, в който се вписват данните за децата, с които е установен контакт, местата, на които са открити да просят, и предприетите действия.

Резултати:

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. са изготвени общо 548 протокола. Всеки месец се изготвя социален доклад, отразяващ резултатите от извършената мобилна работа за месеца, и заедно с протоколи от уличните обходи се предоставя на ОЗД- Бургас и ОЗД-Айтос (когато има дете, живеещо в тази община).

Информацията от извършените обходи ежемесечно писмено се предоставя и на I -во и IV- то РУП на ОД на МВР- Бургас.

При наличие на информация за просещо дете, което е настанено в ДДЛРГ, СУПЗ или СПИ, писмено се уведомяват ръководствата на тези специализирани институции.

 

Кампании за повишаване на обществената чувствителност

Бяха подготвени и се разпространяват изработени от КСУДС брошури с послание и призив към всеки гражданин да сигнализира незабавно ОЗД и/или РУП, когато идентифицира просещи или безнадзорни деца на улицата.

Подготвените от екипа на КСУДС брошури, с които обществеността се приканва да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията, са преведени на английски, немски и руски език и се разпространяват в хотели и заведения в град Бургас и курортен комплекс "Слънчев бряг".

Център за обществена подкрепа

Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции

Реинтеграция в семейна среда

Услугите по реинтеграция в семейна среда са предоставени на деца, настанени в следните специализирани институции

§  ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията", гр. Бургас

§  ДДЛРГ "Щурче", гр. Средец

§  ДМСГД "Вяра, Надежда, Любов", гр. Бургас

§  Център за настаняване от семеен тип "Ронкали", гр. Бургас

Предоставени услуги:

§  Подготовка и подкрепа на детето за реинтеграция в семейна среда;

§  Подкрепа и консултации на семейството в периода преди, по време и след завръщането на детето;

§  Подготовка и работа с родителите и разширеното семейство за създаване и/или възстановяване на връзките родители - дете;

§  Създаване на подържаща мрежа от помагащи професионалисти, близки и роднини;

§  Работа по промяна на обществените нагласи.

Резултати:

 За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 42 деца (22 момчета и 20 момичета) и техните семейства. Всички са насочени с направление от ОЗД-Бургас.

С 22 деца (14 момчета и 8 момичета) и техните семейства се работи по подготовка за осъществяване на реинтеграция в семейна среда, като 6 от децата са отглеждани в ДМСГД- Бургас, 11 - в ДДЛРГ "Ал. Георгиев- Коджакафалията"- Бургас, 1- в ДДЛРГ "Щурче"- Средец, 3- в ЦНСТ "Ронкали"- Бургас и 1 в професионално приемно семейство.

13 деца (6 момчета и 7 момичета) вече са реинтегрирани в семейна среда и по тези случаи се предлага подкрепа след реинтеграция.

Със 7 деца (2 момичета и 5 момичета) е работено и по подготовка за осъществяване на реинтеграция и се продължи с подкрепа след осъществена такава. Пет от децата са отглеждани в ДМСГД- Бургас, а 2- в ДДЛРГ"Ал. Георгиев- Коджакафалията"- Бургас

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 108 социални доклада: 48 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 58 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада относно невъзможност за сключване на договор. По искане на Бургаски районен съд е предоставен социален доклад за един от насочените случаи.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 39 деца. Двадесет и два от случаите приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и няма риск да бъдат върнати в специализирана институция. В седемнадесет от случаите децата продължават да се отглеждат в специализирана институция и поради различни причини ще продължат да живеят там.

Деинституционализация и социална интеграция

Услугите по деинституционализация и социална интеграция са предоставени на младежи от ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас.

Предоставени услуги:

§  Подготовка на деца за живот извън специализираната институция

§  Консултиране и обучение в умения за самостоятелен живот

§  Професионално ориентиране на младежите

Резултати:

 За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 18 деца (13 момчета и 5 момичета). Всички са насочени с направление от ОЗД- Бургас.

Изготвени и предоставени на ОЗД- Бургас са общо 21 социални доклада: 4 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 17 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 18 деца. Всички младежи са подготвени за живота извън специализираната институция.

Психологическо консултиране на деца от специализирани институции

Психологически консултации са предоставени на деца и младежи от ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията", гр. Бургас

Резултати:

 

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 5 деца (3 момчета и 2 момичета). Всички са насочени с направление от ОЗД-Бургас.

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 12 социални доклада: 5 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 7 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 5 деца. Работата по четири от случаите приключи успешно. Децата участваха в предлаганите им консултации, постигнато е равновесие в психо- емоционалното им състояние. По един от случаите не са постигнати желаните резултати.

Работа с деца с отклоняващо се поведение

Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение

Предоставени услуги:

§  Социално и психологическо консултиране на деца

§  Социално и психологическо консултиране на семействата

§  Педагогическа подкрепа

§  Организиране на пълноценно прекарване на свободното време

§  Групова работа с деца с отклоняващо се поведение

На 21.08.2009г. представител на КСУДС участва в редовно заседание на Междуинституционален съвет за работа с непълнолетни, осъдени на пробация в района на действие на Районен съд- гр. Бургас по покана на Сектор "Пробация" към ОС "Изпълнение на наказанията"- Бургас.

Резултати:

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 43 деца (33 момчета и 10 момичета) и техните семейства. 42 деца са насочени с направление от ОЗД-Бургас и 1 дете от ОЗД-Айтос. 26 от децата се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас; 1 - в Център за настаняване от семеен тип "Ронкали"- Бургас; а 16 живеят в семейната си среда.

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас и ОЗД-Айтос са общо 112 социални доклада: 50 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 60 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада относно невъзможност за сключване на договор.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 31 деца. Осемнадесет от случаите приключиха успешно, децата нямат рецидив на противообществени прояви и редовно посещават училище. В тринадесет от случаите при децата продължава да се наблюдават противообществени прояви, а някои от децата са в бягство от специализираната институция и специалистите от КСУДС не могат да провеждат редовни консултации.

Превенция на отпадане от училище

Превенция на отпадане от училище

Предоставени услуги:

§  Социално и психологичeско консултиране на детето

§  Социално и психологичeско консултиране на родителите

§  Посредничество при подобряване на връзката на детето и училището

§  Оценка на ниво на грамотност и образователни потребности на детето

§  Образователни и ограмотяващи занимания

§  Извънкласни занимания

§  Развитие на творческите заложби на децата

Резултати:

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 58 деца (35 момчета и 23 момичета) и техните семейства. 28 деца са насочени с направление от ОЗД-Бургас. С 30 деца е работено по лични заявки на майките с цел участие на децата им в организираното от КСУДС лятно училище, провеждано в ОУ "Васил Левски", кв. Горно Езерово. Пет от децата се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас, а 53 живеят в семейната си среда.

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 114 социални доклада: 58 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 54 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 1 социален доклад относно прекратяване предоставянето на социална услуга - участие в "Лятно училище".

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 53 деца. Четиридесет от случаите приключиха успешно, децата завършваха учебните години, преминаха в по-горен клас. В тринадесет от случаите не са постигнати планираните резултати поради отказване на децата да посещават училище и нежеланието им да продължат образованието си.

Превенция на изоставянето

Семейно консултиране и подкрепа

Предоставени услуги:

§  Консултиране на семействата

§  Подкрепа в домашни условия

§  Обучение в родителски умения

§  Работа с нагласите на семействата

§  Финансово съветване

§  Посредничество при свързване с институции

§  Предоставяне на информация, консултации и здравни съвети

Пре-натална и пост-натална грижа

Предоставени услуги:

§  Информация и консултации за особеностите и спецификите на пре-наталния и пост-наталния период

§  Здравни съвети относно измененията на организма и хормоналните промени на бременните и скоро родилите жени, физическото и психическо развитие на бебето

§  Социална работа чрез индивидуално консултиране.

Репродуктивно здраве и семейно планиране

Предоставени услуги:

§  Обучение за формиране на знания, свързани с контрацепция и полово предавани инфекции

§  Предоставяне на консултации

Резултати:

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 179 деца (79 момчета и 100 момичета) и техните семейства. От тях 155 са насочени с направление от ОЗД-Бургас, 8 - от ОЗД-Айтос, 9 - от ОЗД-Карнобат, 2 - от ОЗД-Царево и 1 - от ОЗД-Камено. В 4 случая е работено по лична заявка на майките (за тези две деца няма риск за здравето и развитието им, затова не е сигнализиран ОЗД).

Беше предоставена информация и консултации във връзка с пост-наталната грижа на 12 деца (2 момчета и 10 момичета) и техните семейства.

Бяха предоставяни семейни консултации и подкрепа на 167 деца (77 момчета и 90 момичета) и техните семейства.

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 553 социални доклада: 255 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 284 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги, 6 социални доклада относно отчетен риск за живота и здравето на дете, 7 социални доклада относно невъзможност за сключване на договор и 1 социален доклад относно трудности при предоставяне на социалната услуга поради неявяване на клиентите.

Във връзка с два случая, по които до Председателя на ДАЗД г-жа Шерин Местан е подадена жалба, бяха изготвени и предоставени на ДАЗД социални доклада, описващи работата на КСУДС, постигнатите резултати и планираните дейности по тези случаи.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 145 деца. Сто и седем от случаите приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и вече не съществува риск да бъдат изоставени и настанени в специализирана институция. В тридесет и осем от случаите не са постигнати планираните резултати.

Приемна грижа и осиновяване

Приемна грижа и осиновяване

Предоставени услуги:

§  Обучение на кандидати за приемни родители

§  Наблюдение и консултиране на приемно семейство след настаняването на детето

Резултати:

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 3 деца (1 момче и 2 момичета), настанени в приемни семейства; 8 кандидати за приемни семейства (8 семейни двойки), 8 кандидатки за приемни майки и 1 кандидат за приемен баща. От тях 15 случая са насочени с направление от ОЗД- Бургас, 2- от ОЗД- Айтос, 1- от ОЗД- Карнобат, 1- от ОЗД- Царево и 1- от ОЗД- Поморие. Бяха проведени 5 обучения за доброволни приемни родители (общо 6 семейства и 2 жени) и 7 обучения за професионални приемни родители (общо 2 семейства, 4 жени и 1 мъж).

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 26 социални доклада: 6 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 20 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социална услуга.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 18 случая. Обучените кандидати за приемни родители получиха удостоверение за преминаване на курс на обучение по програма, утвърдена от МТСП, АСП и ДАЗД. Приемните семейства оказват необходимите грижи за настанените при тях приемни деца и те са приети от всички членове на семейството.

Превенция на насилието

Превенция на насилието

Предоставени услуги:

§  Социално и психологическо консултиране и подкрепа за деца, пострадали от насилие:

o   Индивидуално консултиране за справяне с възникналите социални проблеми затрудняващи оптималното функциониране на детето, житейски кризи, със стреса и травмата

o   Психологическо консултиране

§  Социално и психологическо консултиране на семейства, живеещи с насилие

o   Програма за повишаване на родителските умения на родители на деца жертви на насилие

o   Индивидуално консултиране на родителите, използващи насилието като възпитателен метод. Консултиране на родителите за справяне с конфликтите по между им и възможност за осъществяване на лични отношения с децата си.

§  Участие на децата жертва на  насилие в ателие по изкуство. Участие в организирани от КСУДС мероприятия

§  Образователни и информационни кампании

o   Информационни срещи с деца и младежи

o   Информационни срещи с клиентите на КСУДС за превенция трафика на хора съвместно с Международна организация по миграция- Бургас, Местна комисия за борба с трафика на хора- Бургас

Център "Спешен прием"

Предоставени услуги:

§  Осигуряване на 24 часова грижа

§  Психологическо консултиране

Резултати:

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставиха социални услуги на 27 деца (13 момчета и 14 момичета) и техните семейства. 22 са насочени с направление от ОЗД-Бургас, 2- от ОЗД- Карнобат, 1- от ОЗД- Царево, 1- от ОЗД- Поморие и 1 по лична заявка на майката. Две от децата са отглеждани в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас, а 25 живеят в семейна среда.

Беше предоставено социално- психологическо консултиране на 19 деца (10 момчета и 9 момичета) и техните семейства. Едно от децата е отглеждано в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас, а 18 живеят в семейна среда.

Беше предоставяна 24 часови грижи в Център "Спешен прием" на 8 деца (3 момчета и 5 момичета) и техните семейства. Едно от децата е отглеждано в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас, а 7 живеят в семейна среда.

Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 40 социални доклада: 12 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 27 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 1 социален доклад относно невъзможност за сключване на договор.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 24 деца. Деветнадесет случая приключиха успешно, не се откриват симптоми на пост - травматично стресово разстройство. Общото  психо- емоционално състояние на децата е  добро. Въпреки положените усилия от екипа на КСУДС и интензивната работа по 5 от приключилите случаи, не са постигнати желаните резултати.

Работа с деца  с увреждания

Предоставени услуги:

 

§  Група за дневен престой на деца със специални нужди

§  Амбулаторна грижа- почасова медицинска рехабилитация

От 06 до 12.04.2010г. в ЦОП осъществиха своята практика пет студента от Белгия с тяхната преподавателка  Ели Пунтер. Студентите се обучават последна година в специалност "Ортопедагогика" в Колеж по социална и педагогическа работа "Varmingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Work" в град Хасел, Белгия. Разработиха и представиха програма за различни методи за работа с  деца с Аутизъм. Така осъществиха своя дипломен проект.

Резултати:

За периода от месец октомври 2007г. до месец юни 2011г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 41 деца (21 момчета и 20 момичета) и техните семейства. 40 деца са насочени с направление от ОЗД-Бургас, а 1 дете от ОЗД- Айтос. Едно от децата се отглежда в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас, а 40 живеят в семейната си среда.

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 162 социални доклада: 73 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 87 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада относно невъзможност за сключване на договор.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 29 деца. Двадесет и пет от случаите приключиха успешно, общото състояние на децата се подобри. Пет от децата започнаха да посещават масова детска градина, основно училище и помощно училище. Поради здравословен проблем и нередовни посещения предоставянето на социална услуга на две от децата приключи без постигнати резултати.

Други дейности

Подбор и обучение на персонала

Услугите в КСУДС се предоставят от мултидисциплинарен екип от специалисти с професионална подготовка- социални работници, психолози, педагози, специален педагог- логопед, медицински сестри, рехабилитатор и др. КСУДС има Програма за подбор и развитие на персонала, която следва. Подборът се осъществява след публикуване на обяви във вестниците "Морски Труд Бургас", местен "24 часа", "Ало Бургас" и уведомяване и насочване от Дирекция "Бюро по труда"- гр. Бургас. Кандидатите за работа са избирани от комисия след проведени събеседвания. Преди започването на работа в звената на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, избраният персонал преминава курс на въвеждащо обучение. Курсът е с продължителност 30 часа. Въвеждащото обучение има за цел да запознае новоназначените специалисти със спецификите на работата и процедурите, които се следват при работата в Комплекса. Чрез това обучение новоназначените специалисти могат да получат по-ясна представа за отговорностите и ангажиментите, които те следва да поемат към своите клиенти и документалната рамка, която оформя това, представят се механизмите на взаимодействие с останалите институции и организации, работещи в сферата, както и контекста, в който се развиват социалните услуги на територията на Бургас. Обучението включва също така и запознаване с документацията на КСУДС. Специалистите работещи в КСУДС имаха поддържащо обучение, консултации и супервизия относно работата с клиенти от експерти на НЦСР. Ежегодно е провеждана атестация на щатния персонал работещ в КСУДС. Различните специалисти, работещи в КСУДС, вземат участие и в обучения, организирани от други държавни и неправителствени организации. Осъществена е обмяна на опит и информация с други идентични доставчици на социални услуги.

Информационни кампании

Популяризиране на дейността на КСУДС

По време на участието си в семинари и обучения, организирани от държавни и неправителствени организации, специалистите на КСУДС представят подробно дейността на Комплекса. При посещения в различни институции ключовите специалисти дават информация и предоставят брошури, описващи услугите на КСУДС.

Дейността е представяна при посещения на КСУДС на студенти от Бургаски свободен университет, Университет "Проф. д-р Ас. Златаров", гр. Бургас, Медицински колеж и др. КСУДС е база за практика и стаж на студентите от изброените учебни завадения.

Публикации

Голяма част от мероприятията организирани от екипа на КСУДС са популяризирани по Общинско радио- Бургас, радио "Дарик", "Фокус", "FM+" телевизии "Канал 0", "TV mix", "MSAT", "БГ ФАР", "СКАТ"; вестниците "Бургаска поща", "Бургас днес и утре", местен "24 часа", "Компас", "Черноморски фар"; списание "Журнал за жената"; електронните "BurgasNews", "Burgas24.bg", "Новини Dir.bg", "GlobusNews.net", "BurgasInfo", "Burgas.Org" и информационна агенция "Фокус".  

Запознаване на местната общественост с проблемите на децата в риск

            Разпространени са подготвените от екипа на КСУДС брошури, преведени на английски, немски и руски език, с които се приканва обществеността да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията.

Мониторинг, отчитане и контрол

За да се осигури ефективно и адекватно предоставяне на услугите в КСУДС са осъществени редовни екипни срещи на персонала на КСУДС във връзка с работата по случай и организацията на работа. Системно са провеждани и екипни срещи с водещите на случаи от ОЗД по случаите, с които се работи съвместно.

С цел осъществяване на текущия мониторинг на дейността на КСУДС от страна на НЦСР бяха осъществени редовни контакти на директора на КСУДС и изпълнителния директор и председателя на НЦСР, по време на които бе споделяна информация и съгласувани решения във връзка с осигуряване на пълноценно функциониране на Комплекса.

За всеки месец на периода от октомври 2007г. до юни 2011г. са подготвяни и подавани на Община Бургас технически и финансов отчет за дейността на КСУДС.

Всеки месец е давана справка на ДСП-Бургас и РДСП-Бургас за броя на обслужените случаи за месеца. Бяха подготвени и подадени тримесечни справки относно дейността и обслужените клиенти в ЦРДУ и ЦОП през месеци януари, април, юли и септември на 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 години.

По искане на ДАЗД са попълнени и изпратени информационни карти за: дейността на КСУДС с деца жертва на насилие през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г.; дейността на Дневен център за деца на улицата през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г.; информационна карта за КСУДС през 2008, 2009 и 2010г.

На основание Заповед №РД-11-344/10.12.2008г. на зам. председателя на Държавна агенция закрила на детето- София от 16 до 22.12.2008г. е осъществена планова проверка в звено "Център за обществена подкрепа" към КСУДС, относно спазване на стандартите за социални услуги за деца, от комисия на ДАЗД, Главна дирекция "Контрол по правата на детето", отдел "Бургас".

На основание Заповед №РД-11-12/21.01.2011г. на председателя на Държавна агенция закрила на детето- София от 24 до 25.01.2011г. е извършена проверка в звено "Център за обществена подкрепа" към КСУДС, относно спазване правото на детето на закрила от насилие, регламентирано в чл. 19, т. 1 от Конвенцията за правата на детето на ООН, от комисия на ДАЗД, Главна дирекция "Контрол по правата на детето", отдел "Бургас".

През целия отчетен период е осъществявана проверка от представител от районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас относно годността на пожарогасителите в сградите и настъпването на есенно-зимния период и експлоатацията на обектите в този период.

Осъществявана е проверка в ЦОП и ЦРДУ от инспектори на РИОКОЗ - Бургас по текущ здравен контрол относно санитарно-хигиенното състояние на обектите. Предоставени са материали за провеждане на изследвания на децата. Установено е много добро санитарно хигиенно състояние, осигурени са дезинфекционни средства "Санифорт", личните здравни книжки на персонала са редовно заверени.

Център за обществена подкрепа: Увеличен е капацитетът на от 88 на 100 случая за месец. Изграден е и функционира Център "Спешен прием".

 

            Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови": ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008г. - 30.06.2011г.

І. Обща характеристика

ДОМ    ЗА   СТАРИ   ХОРА   "ЦВЕТА  И  АНКА  ВЪРБАНОВИ" ОБЩИНА БУРГАС  е специализирана институция, осигуряваща условия близки до обичайната домашна среда.

 Социалното заведение е с адрес на управление  ул. "Цар  Самуил  №  117".  Дома за стари хора  има  удобни  транспортни  връзки,  свързващи  го  с  останалите  части   на  града. На  разположение  е  телефон   - 056/813 984.

Институцията е с капацитет  32   жилищни места за мъже и  жени в     съотношение, отговарящо  на  необходимостта,  към   момента  са  11  места  за  мъже  и  21 за жени.

           Предлаганите социални  услуги   са за  физически  и психически    съхранени възрастни хора, които са в състояние  напълно  самостоятелно    да се обслужват, поради  което няма приспособления за хора с  увреждания   с изключение на парапети, които  са  необходимост  за  всеки  възрастен  човек. На разположение на домуващите е асансьор за предвижване до жилищните помещения.

Към 30.06. 2011г. в ДСХ  заетите места са 28 в съотношение 17 жени и 11мъже.  За периода от м. Януари 2008 - юни 2011г. в ДСХ са постъпили общо 35 лица и са изписани 25 лица. 

ІІ. Материална база на социалното заведение

Социалното заведение е разположено в масивна 4-етажна сграда с мансарден етаж и сутерен. Сградата разполага с асансьор. Предлага   отлични  битови  условия    на    възрастните    хора   в  жилищни  стаи  с  2 и 3  легла  и  необходимите  битови  и  обслужващи  помещения.

 През  месец октомври 2010г в социалното заведение се стартира реализирането на "Проект Красива България", спечелен от Община Бургас.

 Проектът беше успешно приключен на 05.12.2010 год , чрез който заведението изцяло обнови материалната си база, санира се фасадата, а също така беше монтирана целогодишна слънчева система. С реализирането на горе описаните мероприятия,  Дом за стари хора се вписа в социалните заведения, отговарящи на всички европейски изисквания за предлагана социална услуга. Постигна се ефект на енергийна ефективност.

Същевременно с реализацията на горе описаният проект в социалното заведение се извършиха дейности по капиталова програма на Община Бургас, където Дома участва със собствени средства /дарение/.

 По капиталовата програма 2010г. се разшири съществуващ дневен хол и се подмени обзавеждането в трапезария и дневен хол, както и матраците на  домуващите.

През 2011год. по капиталова програма ще се извърши ремонт на асансьорната уредба. Ще се  изработи и  постави на фасадата на сградата паметна плоча на дарителите на ДСХ.

С реализирането на горе посочените дейности  се повиши качеството на предлаганите в социалното заведение услуги и привеждането му в съответствие с Европейските изисквания за подобен вид услуга.

ІІІ.Финансиране на социалното заведение.

Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" е собственост е на Община  Бургас  и  се  стопанисва  и  управлява от нея. Социалното заведение функционира като държавно делигирана дейност и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България.

Бюджета на социалното заведение се формира на базата на единен разходен стандарт, който при  капацитет на социалната инстиутиция 32 места за отчитаният период е бил следният:

За 2008 година бюджета на ДСХ се равнява в размер на 171583лв.

За 2009 година бюджета на ДСХ се равнява в размер на 190912лв

За 2010 година бюджета на ДСХ се равнява в размер на 171808лв.

За 2011 година бюджета на ДСХ се равнява в размер на 171808лв.

През 2008 г. и 2010 год социалното заведение е дофинансирано от Община Бургас.

ІV. Екип, ангажиран с обслужване  потребителите на социална услуга

            Щатната численост на персонала, ангажиран за обслужването на потребителите на социалната услуга, е 15 щатни бр., като към края на отчитания период заетите работни места са 13.

В заведението работи висококвалифициран персонал, състоящ се от :

            - Директор - с образование висше-магистър по специалността "Социални дейности", следдипломна специализация по специалността "Публична администрация".

            - Психолог - с образование висше - бакалавър по специалност "Психология";

            - Социален работник с образование висше-бакалавър "Социални дейности"; магистър «Здравен мениджмънт»;

            - Медицинска сестра- 2 бр. с образование висше-специалист

            - Касиер-домакин с образование висше- специалист.

            Нискоквалифицираният персонал, полагащ грижи за благосъстоянието и комфорта на възрастните хора се състои от:

            - Санитари - 5 броя, осигуряващи 24 - часово дежурство в институцията ;

            - Работник-кухня - 1 брой;

            - Техник по ремонт и поддръжка - 1 брой.

Числеността  на персонала в ДСХ към 30.06.2011г.е  съобразена с "Методиката за определяне числеността на персонала в социалните заведения" на МТСП.

V.  Предлагани социални услуги в ДСХ.

           Социалните  услуги, които  се  предоставят  на  потребителите  са  описани     в     каталог,   приложен     към     договора   сключен    между  потребителя    и    Община    Бургас    при   постъпване    в  институцията.

          ДСХ осигурява  битови, медицински, обичайни и други услуги,    разнообразяващи  свободното  време  на  потребителите.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.

 Санитарно-хигиенното    състояние   на  спалните   и  всички  използвани помещения   е   много  добро.

Ежедневното     медицинско     обслужване    се    извършва      от   2 щатни   медицински   сестри  на  социалното  заведение. Квалифицирано  медицинско     обслужване  е осигурено  от  лекар общопрактикуващ - по   ежегодно   подписван  договор    за    медицинско  обслужване, който    координира    съвместната    работа   и     с   личните  лекари.

За отчитания период по стандарта "Здравни грижи" на потребителите са проведени ежегодни профилактични прегледи и е направена противогрипна ваксина.

Дома за стари хора получава  готова  храна  от  кухня-майка  на  Домашен социален патронаж при Община Бурга, с ежедневно от    понеделник    до    петък  със  специален  транспорт по    предварително    уточнено  и   съгласувано  седмично  меню.

VІ. Начин на определяне и заплащане на таксите в ДСХ. Начислени и събрани такси в ДСХ.

 

Всеки домуващ в ДСХ  заплаща месечна такса  съгласно  "Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет". Размера на таксите се определя в проценти в зависимост от дохода на лицата.

 За отчитания период в ДСХ  начислените и събрани такси по месеци са описани в табл. 1.  

 

 

2008г.

2009г.

2010г.

30 юни 2011г.

Общ брой домуващи

28

32

29

28

Брой домуващи, заплащащи такса 70% от дохода

22

24

20

15

Брой домуващи, заплащащи 30% от дохода

2

2

2

2

Брой домуващи, заплащащи действителните месечни разходи

4

6

7

11

Обща сума от събраните такси/в лева

27878,93

36133,34

38226,48

18683,52

Обща сума за сметка на държавния бюджет/в лева

11496,54

10785,03

8011,63

3621,89

Несъбрани такси/в лева

-

634,73

701,09

726,20

Табл.1

VІІ. Социална работа за периода 01.01. 2008г-30.06.2011г.

За    всеки домуващ, настанен в ДСХ е  изработена    програма    за     индивидуална    социална  работа  според  възможностите    и    интересите.

Утвърдена през годините традиция на социалното заведение е  работата с  училища  и  детски  градини от гр. Бургас. Съвместно    с  тях  се  отбелязват  празници, осигурява  се   участия  в  мероприятия  и  събития  от  Календара  на  Дома  и  такива   от  културния  календар  на  Община Бургас.

Новост в ДСХ за този период са арт - терапевтичните програми и музикотерапиите, които се провеждат с домуващи и персонал.

Социалното заведение успешно работи с организации от неправителственият сектор - Фондация "НеостаряващиТе", Сдружение "Слънце и деца", Фондация "Ейнджълс", Клубове на пенсионера, Тракийско дружество "Антим І", Читалище "Пробуда"-гр.Бургас.

            Съгласно стандарта " Организация на свободното време" екипа на дома е разработил, внедрил и успешно работи по следните програми:

VІІ.1 Трудо  и арт-терапия.

За отчетения преиод по тази програма в социалното заведение са осъществени следните дейности:

Изработка на поздравителни картички с различна тематика, с които отправихме поздрав към екпертите от общинска администрация, училища, детски градини и социални заведения;

С материали, предоставени от Дневен център за лица с увреждания домуващите от ДСХ изплетоха шалове и шапки, които бяха подарени на децата от ДДЛРГ"Александър Коджакафалията";

Традиция в социалните заведение е изработването на мартеници, част от които бяха дарени за дете талант-Киара Маджарова, а  останалите потребители  на социалната институция подариха на деца и възрастни;

В дома се изработват тематични пана, картини и сувенири.

По тази програма домуващите активно участват в програми за градинарство и  цветарство в градина собственост на Дома.

Целта на трудо и арт - терапевтичната програма е да се приложи  двигателна активност под формата на трудова дейност за лечебни и трудови резултати, подпомагащи цялостното възстановяване на организма. Редуват се различни трудотерапевтични дейности от занимателната и функционалната трудотерапия.

VІІ.2 .Програма "Връстници"

По тази програма социалното заведение успешно работи с пенсионерските клубове  на територията на гр.Бургас, неправителствени организации и Тракийско дружество "Антим І". Осъществяват се мероприятия на територията на ДСХ  и участие  в екскурзии с горе изброените.

VІІ.3.Програма "Православие и християнство с другите религии"

По тази програма социалното заведение отбелязва всички християнски празници от православния   календар, посещават се  християнските храмове и се провеждат тематични беседи.

VІІ.4.Програма "Заедно"-студенти и доброволци/

 По тази програма успешно се работи с Български Червен Кръст; студенти-доброволци от Бургаски Свободен Университет; деца и ученици от  учебни заведения на територията на гр. Бургас.

 В ДСХ се провежда обучение на бъдещи социални работници и медицински сестри, с оглед тяхното въвеждане в работно поле.

VІІ.5.Програма  "Мост  между поколенията"

По тази програма традиция е отбелязването на празниците "Баба Марта", "Първа пролет", Лазаровден", Цветница", Великден", Еньовден", Никулден", Бъдни вечер" и "Коледа" с възпитаници от детски и  учебни заведения от град Бургас, с цел запазването и предаването на християнските нрави и обичаи, съхраняване на традицията и добродетелите  от баба на дете, подържане на връзката между поколенията.

От месец май 2011 с подписването на  договор  между Дом за стари хора и ЦИТН към Бургаски свободен университет  успешно се провежда обучение на възрастните хора  по работа с компютърни технологии и използването на интернет. Дейностите от страна на БСУ са с благотворителна цел. Целта на подобна дейност е преодоляването на социалната изолация и интеграция на възрастните хора и обучението им в използването на съвременните информационни технологии.

VІІ.6. Програма "Културен календар на Община Бургас

По тази програма социалното заведение взима активно участие във всички организирани мероприятия от Община Бургас:

- Участие във Флора Бургас;

-  Спасовден-кулинарен фестивал  и други.

VІІ.7.Програма  "Фамилно консултиране, включване на семействата на домуващите"

Целта по тази  програма  е  постигане  на заложените в индивидуален план за социалната работа  дългосрочни цели - социализация и реинтеграция на възрастните хора в домашна среда, чрез индивидуална работа с потребители, лица и семейства.

От 2009 година до настоящият момент, екипа от специалисти работещи по проекта  е успял да реитегрира в  домашна среда 4 лица.

VІІ.8.Програма "Кинезитерапия"

По тази програма се провеждат  открити мероприятия в Морската градина с цел ерго- и кинезитерапия на потребителите, успешно се използват музикотерапевтични занятия както с домуващите така и с персонал.

Дом за стари хора " Цвета и Анка Върбанови" Бургас е специализирана институция за социални услуги, съобразена и отговаряща на Европейските стандарти за подобен вид институция. Предлаганите социални услуги в дома целят  гарантиране на равноправно положение преодоляване на  изолираността, чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Това екипа на ДСХ постига чрез пълно зачитане на достойнството, убежденията, както и правото на потребителите да вземат решения за качеството  на пълноценен начин на живот и предоставяни грижи.

Принципите на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.

 

Дирекция "Здравеопазване, превенции и спорт"

 

2008 г.

За първата година от управлението на новата общинска администрация беше оформена визия за развитие на здравеопазването в Община Бургас и стратегия за превантивни здравни програми 2008 - 2012 година. За първи път от съществуването на Община Бургас като институция се обръща приоритетно внимание на дейности и услуги насочени към младите хора и хората в риск. Ръководния екип осъзна необходимостта от създаване на новия отдел "Здравеопазване и Превенции", като неговите цели и задачи са ориентирани към реализиране на програми подходящи за решаване на тежки за нашето общество здравни и социални проблеми.
Към отдел "Здравеопазване и превенции" на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинета: 24 в ЦДГ; 10 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска млечна кухня. В здравните кабинети и структури работят съответно 44 медицински специалисти в училищно здравеопазване; 32.5 - в ЦДГ; 32 - в самостоятелните детски ясли и детска кухня; 48 - в ОДЗ, или общо 156 медицински персонал.
Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания.
През 2008 г. от общинския бюджет са осигурени финансови средства за закупуване на ДМА и за ремонт на покрива на детска ясла № 5.
В началото на 2008 г., с решение на Общински съвет - Бургас бе отменена таксата за ползване услуги в детските ясли, които останаха изцяло на общинска издръжка. Липсата на финансов ангажимент от страна на родителите стана причина за повишено търсене на тази услуга. В края на годината бе проведена анкета, относно нагласата на родителите за възстановяване таксата за детски ясли. Анализът показа, че над 75 % от анкетираните са на мнение, за необходимостта от възстановяване на таксата за този вид услуга, с цел повишаване на качеството й. Бяха въведени облекчения за всички социално уязвими групи.
Отдел "Здравеопазване и превенции" към дирекция "ЗПСДТЗС" планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения. Работи в партньорство с държавни и неправителствени организации по проблемите на промоция и превенция здравето на населението, с приоритет подрастващите и младите. Здравеопазната политика е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическо здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот. Бяха проведени квалификационни курсове за повишаване на професионалната компетентност на тези медицински специалисти.
Основните акценти, по които се работи са следните:
1. Стартира процедура по изграждането на МБАЛ и Медицински център по принципа на публично-частното партньорство в ж. к. "Меден Рудник".
2. Подобряване качеството на предоставените медицински услуги и дофинансиране на дейността в областта на социално-значимите заболявания - психични, белодробни - 800 000 лева - общински лечебни заведения / недофинансирането на някои основни мед. Дейности от МЗ по стандарт или от НЗОК, бе компенсирано от общинския бюджет, за да се избегне принудителното в този случай намаляване на обема и качеството на медицинските услуги.
3. С оглед нарастването на раковите заболявания, особено внимание бе отделено на онкологичните медицински услуги чрез закупуване на медицинска апаратура. За нуждите на Диспансера за онкологични заболявания в гр. Бургас бе закупен изключително необходим апарат за полудълбока и дълбока рентгенова терапия. Основната характеристика на този апарат е, че се използва за лечение на първични или метастатични туморни процеси близо до повърхността на тялото. Възможностите на апарата са, чрез регулация на мощността да се облъчват процеси в дълбочина от 1 до няколко сантиметра от повърхността на тялото. Показан е също и за лечение на нетуморни заболявания като артрити и заболявания на периферната нервна система, които са в диапазона на ниската му мощност. Стойността на този апарат е 600 000 лева.
4. Стартира процедура по изграждане на хоспис от типа на публично-частно партньорство чрез финансиране от Европейските фондове - Асоциация "Деметра" - Българово.
5. Беше предоставен целеви капиталов трансфер на МБАЛ-Бургас - за образна диагностика, животоспасяваща и животоподдържаща апаратура за болни с отравяния, остра бъбречна недостатъчност и хемодиализа - 350 000 лева.
6. Санира се сградния фонд на съществуващите самостоятелни Детски ясли, разкриха се две нови яслени групи в съществуващите Обединени детски заведения и започна проектиране на разширение на ДЯ 5.
7. Разшири се дейността на Детска млечна кухня - три нови пункта - Българово, Маринка, ж. к "Зорница" и предстои разкриване на нови.
8. Обнови се сградния фонд на Диагностично-консултативните и Медицински центрове с комплектоване на медицинско оборудване. Стартира подготовка за сертификация по ISO.
9. Сключено беше КТД със синдикатите на мед. служители в училищно здравеопазване и в детски ясли, със значително подобрени условия за самите тях.
10. През годината екипа участва в организиране и провеждане на многобройни научни и научно - практически и практически конференции, семинари и кръгли маси и други международни, национални и регионални форуми на актуални медицински, медико-социални и превантивни дейности.
В сферата на Превенциите, бяха заложени три стратегически цели:
І. Създаване на условия за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора и ангажиране на свободното им време, чрез развитие на алтернативни форми на забавления - клубове, спортни дейности, кампании.
Стратегическа цел І се реализира чрез следните дейности:
1. За първи път се въвде програма за превенция на употребата на психоактивни вещества "Обществена програма за здравно образование в училищата", базирана в училищата за всички ученици от града от 1 - 12 клас. Това е структурирана превенция с прицелна група - ученици от 8 клас, педагогически персонал - класни ръководители.
2. Започна логистична подкрепа за създаването на училищни здравни клубове за промоция на здравословен начин на живот - като цялостна визия за училищна здравна политика.
3. Стартираха дейности по експертно и информационно подпомагане и координиране на проекти по превенция на наркомании, намаляване на здравните щети, резидентни програми и др., осъществявани от институции и неправителствени организации.
4. Започна изграждане на мрежа от правителствени и общински организации и институции, специализирани в намаляване търсенето на наркотични вещества - Сдружение "Доза обич", Сдружение "Равновесие", Областен ромски съюз;
5. Събира се и се разпространява информация относно употребата на наркотици и произтичащите от това проблеми, институциите и организациите, специализирани в лечение, рехабилитация и намаляване на щетите;
ІІ. Социална превенция и превенция на социално значими заболявания.
Стратегическа цел ІІ се реализира чрез следните дейности:
1. Отдел "Превенции" разработва и участва в реализиране и изпълнение на дейностите по политики на Община Бургас за промоция и превенция на здравето.
2. Продължи активната превенция на инфекциозни социалнозначими заболявания - СПИН, хепатити, сифилис и др. в изпълнение на Общинската програма за сексуално здраве и превенция сред рисковите групи. Проведени са обучения на млади лидери по подхода "Връстници обучават връстници", на учители и педагогически съветници по здравно образование с осигуряване на съответните учебни материали.
3. Реализираха се дейности по Общинската стратегия за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН - 14 февруари "Свети Валентин", 21 май "Световен ден в памет на жертвите на ХИВ/СПИН" и 1 декември "Световен ден срещу СПИН".
4. Работеше се активно по програми за превенция на остеопорозата, затлъстяването, туберкулоза, скрининг за ранна диагностика на рака и други социално значими заболявания.
5. Осъществена беше Общинска кампания за превенция на разпространението на хепатит В и С - Едноседмична кампания с пресконференция за откриването и тестуване в мобилни лаборатории на гражданите на Бургас - нова дейност.
6. Екипа на отдел "Превенции" разработва и участва активно в кандидатстване и реализация по проекти и програми на европейските структурни фондове в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности - Програма "Да направим училището по-привлекателна за учениците" - Проект "Здраве за щастие".
ІІІ. Иницииране на широка обществена дискусия за здравословното състояние и двигателния режим на младите хора и населението на Бургас, с участието на лекари, психолози, педагози, спортни деятели.
Стратегическа цел ІІІ се реализира чрез следните дейности:
1. Екипа на отдел "Превенции" организиране и провеждане на Общински кампании за повишаване на здравната култура и намаляване на рисковото за здравето поведение - срещу наркотици, тютюнопушене, СПИН и други социалнозначими здравни проблеми.
- Наркотици - 26 юни - DJ парти "Бургас без дрога" и "Шоуто на барманите"
- Тютюнопушене - 30 май, с раздаване на плакати и картички "Градът... да го запазим жив!", и инициатива "Цигара срещу целувка".
- Реализираха се дейности по Общинската стратегия за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН - 14 февруари "Свети Валентин", 21 май "Световен ден в памет на жертвите на ХИВ/СПИН".
2. Осъществена беше подкрепа и финансиране на дейностите на Балканския офис на ECAD (Европейски Градове срещу Наркотиците), за провеждане на рестриктивни наркотични политики в тясно сътрудничество с държавните и общински структури за борба с наркотиците - развитие на балканска мрежа за превенция на употребата на дрога - оборудване на офис. Община Бургас беше домакин на регионална и национални конференции по проблемите на наркотиците и младите хора през октомври.
3. Повиши се ангажираността и чувствителността на гражданското общество чрез информиране, публикации и обучения - активно медийно присъствие на здравните проблеми в медиите. Проведе се фотографска изложба и конкурс за есе на тема "Да запазим живота в свят без СПИН"
4. Екипа на отдел "Превенции" извърши мониторинг и изследване относно тенденциите по злоупотреба с наркотични вещества, както и координира различните дейности по превенция на злоупотребата с наркотични вещества;

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
Раздел I - " Институционални и организационни мерки"
Местната комисия за борба с трафика на хора е подструктура на Националната комисия за борба с трафика на хора и е създадена със Закона за борба с трафика на хора по чл.5, ал.2. Председател на комисията е д-р Лорис Мануелян.
Откриването на Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Бургас се състоя на 1.06.2008 г. Премина се процедура на общинска сесия за предоставяне на помещение на МКБТХ, на която общински съвет Бургас, предостави на МКБТХ офис в "Младежки културен център" за безвъзмездно ползване за срок от 5 години, както е предвидено в закона. Стартира се строително-ремонтна дейност на съответното помещение. Проведе се първото заседание за представяне членовете на МКБТХ и приемане на плана за действие на Местната комисия за бора с трафика на хора. Оформи се на документация за искане на общинска собственост, която ще бъде приспособена за приют на жертви на трафик с размери около 100,120 кв. метра.
Раздел II- "Превенция"
Стартира кампания "Безопасна ваканция" в 5 от училищата в гр. Бургас - СОУ "Иван Вазов", "СОУ "Кирил и Методий", "Търговска гимназия", "Математическа гимназия - Никола Обрешков" и "Електротехникум - Константин Фотинов", чрез прожекция на филма "КАРГО-Изгубена невинност" и бяха разпространени информационни брошури. В съответните училища се проведе и анкета, с цел проучване на информираността на аудиторията за проблема - трафик на хора, съвместно с г-жа Ирина Буланова - представител на Международна организация по миграция и член на Местната комисия за борба с трафика на хора. Местната комисия за борба с трафика на хора се включи и в подкрепа на писмена декларация №50 срещу трафика на деца, внесена в Европарламента от г-жа Маруся Любчева - евродепутат.
Спомогна се за оформянето на така наречените "обратни връзки" - Анкети, които бяха поставени като задача от Министър Даниел Вълчев - Председател на Националната комисия за борба с трафика по повод Европейският ден за борба с трафик на хора-18-ти октомври.
През месец октомври МКБТХ изрази участие на организиран Национален семинар на 14 - 15 октомври 2008 г. от Комисията за борба с противообществени прояви, който се проведе в залата на Бургаски свободен университет. Бяха представени дейностите и функциите на МКБТХ.
На Европейския ден за борба с трафика на хора - 18.10, който се отбелязва за втора поредна година в България, Местната комисия за борба с трафик на хора - гр. Бургас, организира официална прожекция на филма "КАРГО-Изгубена невинност" в дома на "Лукойл - Нефтохим." На прожекцията присъстваха повече от 400 ученици, учители, директори на училища. Поканени бяха и членовете на Местната комисия, някои неправителствени организации, които работят срещу трафика на хора - асоциация "Деметра", в лицето на г-жа Дияна Видева, "Център за сексуално здраве" - г-жа Мара Костадинова, експерти от "Агенция социално подпомагане", "Агенция закрила на детето", МВР и други. Преди самата прожекция бяха раздадени на всички присъстващи информационни материали на Националната комисия за борба с трафика на хора - химикалки за 18-ти октомври, брошури, разделители за книги.
Обявен бе конкурс с награден фонд за всички ученици изгледали филма "КАРГО" да изразят впечатленията си от него, под формата на есе, стих, рисунка или по тяхен избор. На 16-ти октомври Местната комисия за борба с трафика на хора, съвместно със сдружение "Ирса" - г-жа Ирина Буланова, проведоха пресконференция, свързана с Европейския ден за борба с трафика на хора. Поканени бяха кметовете на окръг Българово, община Камено, Комисар-Едрев към ОД на МВР, лекари, представители на търговско промишлена палата. Събитията бяха широко отразени от медиите.
На 18.10.2008 г. по повод Европейския ден за борба с трафика на хора в сайта на община Бургас беше поместен специален - банер за трафика на хора, предоставен от Националната комисия за борба с трафика на хора. Този банер фигурираше в продължение на 10 дена, в периода 16.10.2008г. до 26.102008 г . На 18.10.2008 г. проведохме разяснителна лекция в интернат "Коджакафалията" за рисковете от попадане в трафик, различните форми на трафик и необходимите мерки за предпазване от попадане в трафик на хора. Там също така бяха раздадени и информационни материали и прожекция на филма "Карго". Разяснителна лекция за явлението трафик на хора и прожекция на филма "Карго" беше реализирано и сред обучителна група за професионално обучение по готварство, сформирана от г-жа Ирина Буланова по проекта "Застъпничество срещу трафика на хора".

 

ОТДЕЛ "СПОРТ"

 

І. Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.
За реализиране на местната политика в областта на спорта в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в Република България и в изпълнение на чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, Община Бургас подпомага 47 спортни клуба / 11 повече от 2007г./ Средствата са разпределени по обективни критерии - постижения на спортните клубове за предходната година и масовостта с цел стимулирането им за по-големи успехи.
ІІ. Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения
Проблемът в бургаският спорт е свързан с базата - недостатъчни спортни съоръжения. Действащите в момента не отговарят на европейските изисквания за развитие на спорта. Изработена е карта на съществуващите спортни съоръжения/ спортни зали, басейн, междублокови спортни площадки/.
Сезирани са съответните звена от администрацията за проверка на състоянието им и предложени мерки за провеждането им в добро състояние, както и проучване възможностите от разкриване на нови спортни съоръжения.
Общината започва проектирането и изграждането на многофункционални спортни обекти и съоръжения, специализирани спортни обекти и съоръжения по видове спорт, спортни обекти предназначени за изпълнение на функциите на министерства и ведомства. Община Бургас започва проектирането на нова сграда за спортно училище в ж.к "Меден Рудник".
През 2008 година беше подменена настилката в зала "Младост"; сменена е дограмата в зала "Бойчо Брънзов", извършена е подмяна на всички санитарни възли.
1. Създаване на регистър на спортните клубове, финансово подпомагани от община Бургас.
По отношение на спортните клубове се създаде регистър, който е публичен и може да бъде намерен в сайта на Община Бургас, заедно с изработен от общинска администрация алгоритъм за финансово подпомагане на спортните клубове.
`2.Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.
С цел стимулиране на развитието на детско-юношеския спорт в града Общината
приоритетно подпомага клубове, работещи целенасочено с деца и юноши - СК"Делфин" - баскетбол, СК "Черноморец"- свободна и класическа борба, ПК "Бриз", ПК "Черноморец", СКХГ "Чурноморец"- худ. гимнастика, СКГХ "Олимпия" - худ. гимнастика, СК "Бургас- 75"- спортни танци, СК "Аякс"- бойни изкуства и др.
Предостави се възможност за новосъздадените спортни клубове да тренират и развиват детско - юношеския спорт в община Бургас. По тази причина в регистъра са включени още 15 нови клуба.
3. Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се със морски спорт- Яхт Клуб "Порт Бургас"- ветроходство и "Уиндсърф клуб"- Бургас. През м.юли 2008 г. беше проведена Международна ветроходна регата .
4. Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.
Община Бургас продължава организирането на местните традиционни турнири - Хандбален турнир за подрастващи в чест на Димитър Гурбалов /през м. Февруари/; Традиционния баскетболен турнир "Гришата"; както и Награждаването на 10-те най- добри спортисти на Бургас. Като национална традиция остава турнира по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова", Републиканските турнири за хора с увреждания, Републиканския шампионат по автомобилизъм - рали писта.
5. Финансово подпомагане за участие в балкански, европейски, световни първенства и олимпийски игри.
Община Бургас подпомогна участието на всичките 5 състезатели- Кирил Терзиев, Иво и Мартин Янакиеви, Евгени Балев и Даниел Петров в Олимпийските игри. Предоставена бе и еднократна финансова помощ на световната шампионка по карате киокушин - Гергана Апостолова за участието и в Отворено Американско първенство- Ню Йорк САЩ.
6. Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.
Община Бургас подпомогна финансово - заслужилия треньор по бокс - Тодор Дечев; Майстора на спорта по бокс- Христо Зафиров и дългогодишния състезател и треньор по футбол - Васил Желев (Вашпина)
7. Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.
Специално внимание бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение. Наложителна е реконструкция на съществуващите спортни обекти, за да бъде улеснено ползването и от спортисти инвалиди и хора с увреждания. В тази насока през 2008 година бяха проведени Републикански турнир за хора с увреждания и Републикански турнир за глухи. Бяха финансово подпомогнати всички спортни клубове за хора с увреждания.
8. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.
Община Бургас продължава да бъде домакин на Международния турнир по художествена гимнастика "Гран При".Бургас е първият град в България домакин на Световното първенство по Муай Тай (тайлантски бокс).
9. Създаване на Обществен съвет по спорта като консултативен орган, който да подпомага развитие на спорта в Бургас и да работи за подобряване на координацията и оперативното взаимодействие на институциите и спортните клубове.
Създаден беше за първи път Обществен съвет по спорт, включващ известни спортни общественици и спортни журналисти от град Бургас. Съвета работи върху актуални проблеми в спорта, като даде предложения за създаване на обективни критерии за субсидиране на спортните клубове. Бяха проведени 6 заседания на Обществения съвет по спорт за календарната 2008 г. Бяха създадени 3 работни групи - Група за работа с медиите; Група за проверка и анализ на спортната дейност на клубовете; Група за поддържане и експлоатация на спортните обекти и съоражения.
10. Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта.
В тази област се поставиха основите на публично-частното партньорство в областта на спорта, като стартира процедура по изграждане на спротна зала в ж.к."Меден рудник" гр. Бургас.

2009 г.

  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Отдел "Здравеопазване и превенции" към дирекция "ЗПСДТЗС" планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения. Работи в партньорство с държавни и неправителствени организации по проблемите на промоция и превенция здравето на населението, с приоритет подрастващите и младите. Политиката в сферата на здравеопазването е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическо здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот.

Към отдел "Здравеопазване и превенции" на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинети; 24 в ЦДГ; 10 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска кухня. В здравните кабинети и структури работят съответно 44 медицински специалисти в училищно здравеопазване; 33 - в ЦДГ; 32 - в самостоятелните детски ясли и детска кухня; От 01.09.09 г. с разкриването на яслена група към ОДЗ №11 - 50 в ОДЗ, или общо 158 медицински персонал. Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ, Наредба № 26 от 2008 г. и изискванията на РИОКОЗ.

Във връзка с удовлетворяване на нарастващите изисквания за качествено медицинско обслужване, усилията на екипа по здравеопазване бяха насочени в посока изпълнение  заложените мероприятия в план-програмата за 2009 г. През месец април се проведе обучение на медицинските специалисти по оказване на спешна долекарска помощ в ЦСМП-Бургас. Обучението завърши с полагане на изпит и придобиване на удостоверение за правоспособност. Продължава поетапно и обучението по компютърна грамотност от специалисти на "Бизнес център - Бургас" по надграждане уменията за работа в интернет среда.От 2007 г. в структурата на функция "Здравеопазване" е разкрит и функционира нов щат за здравен медиатор. Основните цели на длъжността са: преодоляване на културните бариери в комуникациите между ромските общности и медицинския персонал по места; преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите по места; оптимизиране провеждането на профилактични програми сред ромското население; здравно образование на ромите и активна социална работа в общността; посредничество при изготвяне документи пред здравни и социални институции; активна социална работа с уязвими ромски групи.

 

Постигнати резултати:

 • - Стартиране на процедура по изграждане на МБАЛ и Медицински център по принципа на публично-частното партньорство в ж.к. "Меден рудник".
 • - Предоставяне на целеви трансфер на МБАЛ - Бургас - за образна диагностика, животоспасяваща и животоподдържаща апаратура за болни с отравяния, остра бъбречна недостатъчност и хемодиализа - 350000 лева.
 • - Стартиране на процедура за проект за изграждане на Общински комплекс обединяващ Детска кухня и Домашен социален патронаж.
 • - Ремонт и оборудване със съвременна техника на Общинските лечебни заведения - 850000 лева.
 • - Насочени са рискови групи от общността за изследване и лечение в Белодробна болница;
 • - Активно са издирени контактни на обществено значими заболявания и насочени за профилактика и лечение;
 • - Обхванати са подлежащите по задължителния имунизационен календар:

родени през 1991 г. - 9;

родени през 1992 г. - 16;

родени през 1997 г. - 28;

родени през 1998 г. - 31;

родени през 2001 г. - 9;

родени през 2002 г. - 29;

родени през 2006 г. - 3;

родени през 2007 г. - 91;

родени през 2008 г. - 209;

родени през 2009 г. - 69;

 • - В ход е работата по изпълнение на дейности по Програмата за контрол на туберкулозата в България, чрез укрепване на инфраструктурата и подобряване качеството на лабораторната диагностика, мониторинг и оценка на ситуацията, осигуряване на мултисекторен подход с участие на различни партньори и подобряване информираността на обществото по отношение на превенция и контрол на туберкулозата.
 • - Към ресор "Здравеопазване" функционират три самостоятелни детски ясли и детска кухня.

Детска ясла № 1, ул. "Цар Симеон І", е с капацитет 54 деца, разпределени в 3 групи.

         Детска ясла № 3, бул. "Сан Стефано" № 42, е с капацитет 108 деца, разпределени в 6 групи.

         Детска ясла № 5, ж.к. "Лазур" до бл. 24, е с капацитет 72 деца, разпределени в 4 групи.

В детските ясли работи висококвалифициран персонал от медицински сестри, педагози, детегледачки и помощен персонал.

Основните приоритети на тези заведения е отглеждане и възпитание на деца до 3-годишна възраст; утвърждаване авторитета на детското заведение; разработване на стратегии на поведение родител-персонал: добра обратна връзка и доверие. Съгласно изискванията на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли са разработени правила, регламентиращи подаването на необходимите документи, приема на децата, като се отчита и необходимия период на адаптация. Предвид повишеното търсене на услугата, детските ясли работят с чувствително надвишаващ капацитета брой деца.

 

Основни дейности:

1. Здравно-профилактични дейности

1.1.Контрол на здравословното състояние на децата - включва ежедневен сутрешен филтър при приемането на всяко дете; запознаване със здравословното му състояние на детето - температура, преглед за обриви и паразити; осъществяване контакт с родителя относно състоянието на детето. Периодично през 3 месеца медицинските сестри провеждат антропометрични измервания и ги отразяват в здравно - профилактичната карта на детето като следи за нормалното физическо и психическо развитие на децата. За това допринасят организираните занимания, режима и цялостното общуване с децата.

1.2.Регистриране на имунизационното състояние на децата в здравно-профилактичната карта въз основа на данните, получени от личния лекар на детето. Не се допускат деца, на които не е направена задължителна имунизация, съответстваща на възрастта, без документ от личния лекар за съответното забавяне. Всяка имунизация се отразява в специален за целта журнал.

1.3. Профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания. Акцентира се върху личната хигиена на децата, чрез постоянните контакти с родителите. Помощният персонал извършва ежедневна дезинфекция на помещенията, като приготвя дезинфекционни разтвори, съгласно указанията. Извършените дезинфекционни мероприятия се отбелязват в специални журнали, които се проверяват периодично от РИОКОЗ.

1.4. Превантивни дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в детската ясла. В детските заведения са предприети мерки за избягване на травми, отравяния, изгаряния и др. Не се допускат играчки, предмети, които биха наранили децата. Започва поетапна подмяна на старите масички, които са с ръб, с нови - пластмасови и безръбни. Всички дезинфекционни, перилни препарати се съхраняват на място недостъпно за децата.

 • 1.5. Организиране и провеждане на здравно образование на персонала и родителите на децата. В началото на всяка учебна година на общо събрание се приема план за здравна просвета. Ежемесечно се провеждат събрания по предварително поставена тема и съответен отговорник - медицинска сестра. Събранията протичат под форма на дискусия и се протоколират. Спрямо родителите - всеки месец на видно място се поставя брошура или материал, относно заболяването, като акцентът е върху превенция и мерки при лечение. Съвместно с Община Бургас бе организирано обучение на персонала "Оказване на първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст" от БЧК Бургас. Обучението бе двудневно, включващо както теоретични, така и практически модули. Премина много емоционално и по мнение на персонала бе много полезно. За в бъдеще се предвиждат подобни обучения - действия при бедствия, аварии, организирани от БЧК и Гражданска защита.

 

2. Дейности, свързани с педагогическото взаимодействие

Продължи работата по основните направления - социализацията и индивидуализацията на децата. Детската ясла е първото място, където попада детето извън семейството. Тя е първата социална група, където детето е сред себеподобни и се поставя началото на неговата социализация. Тук децата натрупват начален социален опит, формират се социални умения за взаимодействие с материалната и социалната среда. Този процес на социализация не е едноактен и не може да се осъществи без компетентната намеса на медицинския и педагогическия персонал. Много важно за адаптацията на детето е уеднаквяване на режима в дома с този на детската ясла. За това е необходима постоянна работа с родителите. Процесът на индивидуализация се изразява в опознаване на психо-физическите особености на всяко дете, реакцията му в различни ситуации. Персоналът в яслената група системно работи за разкриване и стимулиране на интересите, възможностите и способностите на всяко дете. Възпитателните въздействия са съобразени с възрастта и потенциала на децата за развиване на индивидуалните им способности. Медицинските сестри и педагози са много мотивирани, с удоволствие изработват ръчно украсата и периодично я подменят, което създава уют и настроение.

Възпитателната работа се осъществява под формата на организирани занимания. Педагозите изготвят план за работа, а организираните занимания се провеждат от медицинските специалисти в групата. Заниманията се провеждат на предварително оформен фон - кътове, украси и утвърдените игрови прийоми. Организираните занимания имат приоритетно игров, а не дидактичен характер. Основна цел е развитие и усъвършенстване уменията на децата - говорни, двигателни, ръчни, които допринасят за развитие на процесите - внимание, памет, въображение, нагледно - образно мислене.

 

3. Подобряване на материалната база

В разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Бургас за 2009 година за функция "Здравеопазване" са заложени и осъществени:

3.1. Основен ремонт на Детска ясла № 1 на стойност 99 500 лв., включващ ремонт на покрива, подмяна на дограма, топло- и хидроизолация, измазване на фасадата, съгласувано с Националния институт за паметниците на културата. Монтирано е атрактивно външно осветление, което вечер придава приказна красота на сградата.

3.2. Основен ремонт на Детска ясла № 5 на стойност 50 000 лв., включващ подмяна на дограма, вътрешни строително-ремонтни дейности по групите. 3.3. Основен ремонт на шест раздавателни пункта на Детска кухня на стойност 7 000 лв., находящи се в ЦГЧ, ж.к. "Братя Миладинови", ж.к. "Славейков", ж.к. "Меден Рудник", кв. Сарафово и кв. Лозово.

3.4. Доставка и монтаж на професионално кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и НПО, на обща стойност 50 000 лв.

С финансови средства, заложени в бюджета на детските заведения бяха извършени текущи и аварийни ремонти:

1. Детска ясла № 1 - ремонт на междустълбищното пространство, мокрите помещения на двата етажа; монтиране нови мивки от алпака в мокрите помещения; смяна на фаянсовата облицовка; подмяна на ВИК тръбите за питейна вода; подменени са част от осветителните тела; обновен е интериорът на детското заведение. Всичко на обща стойност 17 600 лв.

2. Детска ясла № 3 - подмяна на остарялата мебелировка на отделните групи; изграждане на подстъп за създаване на достъпна среда; ремонт на помпа в котелното отделение; ремонт на ВиК инсталация и съоръжение; строително-ремонтни дейности с подмяна на дограма на обща стойност 12 800 лв.

3. Детска ясла № 5 - подмяна решетките на радиаторите; закупуване на нови бактерицидни лампи; монтиране на нови енергоспестяващи осветителни тела; подмяна на балатум и монтиране на ламинат; поетапна подмяна на съществуващото старо обзавеждане по групите.

Детска кухня, като организационно обособена структура за приготвяне и предоставяне храна за деца от 10 месеца до 3 години, с капацитет 1 200 деца, е разположена в помещения на бул. "Стефан Стамболов" № 74 и бул. "Сан Стефано" № 58. За улеснение потребителите на услугата на територията на община Бургас са разкрити 21 раздавателни пункта, съответно в: ЦГЧ - 3; ж.к. "Зорница" - 1; ж.к. "Бр. Миладинови" - 1; ж.к. "Изгрев" - 1; ж.к. "Славейков" - 3; ж.к. "Лазур" - 1; ж.к. "Меден Рудник" - 3; и по 1 в кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово, Сарафово, Банево, Ветрен, Крайморие и с. Маринка. През 2009 г. се извършиха значителни подобрения по отношение организацията на работа, водене на документацията и противоепидемичния режим. Поставиха се обозначителни табели на раздавателните пунктове и кухните - майки. Част от раздавателните пунктове, разположени в близост до пътни артерии  са обезопасени, като се монтираха предпазни заграждения. В съответствие със законовата уредба с решение на Общински съвет - Бургас бе преобразувана цената на услугата в такса, което допринесе за разнообразяване и подобряване храненето на децата. Стартира процедурата по проектиране и изграждане на Комплекс за детско хранене в ж.к. "Меден Рудник", което ще реши натрупаните във времето проблеми относно база и оборудване. През годината се засили контрола по отношение отчетността на купоните, съхраняването на продуктите, приготвянето на храната, изпълнението на противоепидемичните мероприятия, което доказа своя ефект.

 

ІІ.  ПРЕВЕНЦИИ

От работата през годината по отношение дейностите по превенции са привлечени много млади хора от бургаски училища и университети, като доброволци в младежкия клуб "Джей Джей Куул Ей". Създадени са условия за алтернативни дейности /спорт, театър, арт работилница/ ангажиращи свободното време на младите хора.

Чрез различните видове обучения се формират необходимите знания, умения и навици за здравословен начин на живот и разпознаване на рисковото поведение.

Проведените общински информационни кампании във времето - кръгли маси и дискусии активизираха бургаската общественост към сериозните проблеми, свързани с последствията от ХИВ/СПИН, хепатит, наркотици.

Различни експерти, политици и специалисти на международно и национално ниво, представители на НПО, работещи в областта на превенция употребата на наркотични вещества, ХИВ/СПИН, агресия да представиха добри практики и решения по наболелите обществени проблеми.

Работи се по съвместни проекти и програми, с млади хора по подхода "Връстници обучават връстници", което във времето доказва своята устойчивост.

Дейности:

1. Участие в проект "Здраве за щастие" към Министерство на образованието - "Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта е превенция на отпадането от училище на ромските деца чрез въвеждане на атрактивни извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към здравното образование.

2. Сформиране на Формация за модерен младежки театър, изграден по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", осъществяващ дейности по здравна превенция. Актьорите във Формацията са ученици от елитни бургаски училища.

Целта е формиране отношение на младите хора към проблемите на ХИВ/СПИН и сексуалността; достигане до по-голям кръг младежки общности за изработване модел на нерисково поведение и създаване условия за алтернативни дейности за ангажиране свободното време на младите хора; развиване качества и умения, обогатяващи общуването помежду им; провокиране и стимулиране творчеството чрез изкуство.

3. Обучение на ученици на възраст - 15-16 год. от ГРЕ "Г.С.Раковски" и ПМГ "Акад. Н. Обрешков" гр. Бургас по модул "Здравно образование", целящо формиране на знания, умения и навици за разпознаване на рисковото поведение; работа по подхода "Връстници обучават връстници"; работа в екип.

4. Отбелязване на 14 февруари - Ден на влюбените и общинска АНТИ-СПИН кампания с мото: "Обичай красиво, обичай страстно, но....безопасно!"

5. Работа с млади хора, насочени от МКБПМН по чл.13 т. 3, целяща чрез индивидуални консултации и включване в групови дейности /театър, арт терапия, спорт/, оказване подкрепа в организиране на свободното време.

6. Възпитаване и съхраняване на ценности на младото поколение чрез познаване и предаване на българските традиции. Периодични посещения на младежи-доброволци  в Дом за стари хора "Анка и Цвета Върбанови".   .

7. Организиране на мероприятия в Месеца на младежката активност под наслов: "Младежка инициативност за здравна активност":

 -  Участие на  Формация за модерен младе