Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко до общинска администрация от заседанията на 20.01.2011г. – 13.09.2011г.

ДО Г-ЖА СНЕЖИНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Копие до:
Председателите на Групи общински съветници

 

 


УВАЖАЕМА Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Представям на Вашето внимание и на основание чл.76 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас, отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията на 20.01.2011г. - 13.09.2011г.

През изминалия период са проведени  редовни сесии, като са взети следните решения, задължаващи общинската администрация, както следва:

Протокол № 44 / 20.01 и 25.01.2011 година

т.15.Докладна записка от д-р Галин Белев - Управител на "Медицински център III Бургас" ЕООД относно: Осигуряване на допълнителна субсидия на "Медицински център III Бургас" ЕООД или поемане на издръжката на изнесения пункт на ЦСМП - Бургас.

 

РЕШЕНИЕ:

1.             В Бюджет 2011, в Капиталова програма , "Трансфери за здравни заведения", да се предвиди сумата от 3500 лв. за "Медицински център III Бургас" ЕООД, необходима за нуждите на изнесения пункт на Спешната медицинска помощ. -Решението е изпълнено, като е гласувана сума от 25 000 лв. при актуализацията на бюджета на заседание на ОС Бургас от 29.11.2011 г.

 

т.16. Докладна записка от Соня Георгиева - председател на комисията по култура, образование, вероизповедание и читалищна дейност при ОС - Бургас относно: Предвиждане средства в капиталовата програма /Бюджет 2011 / на Община Бургас за ремонт на читалищата.

РЕШЕНИЕ:

В капиталовата програма на Бюджет 2011 на Община Бургас да се предвиди сумата от 500 000 лв. за ремонт на читалищата.

В капиталова програма е включен Обект №1638 "Основен ремонт на читалища" - източник на финансиране "Други" с индикативна стойност 300 000 лева.

т.17. Докладна записка от Бочко Бочев - Общински съветник относно:

Включване на обекти в капиталовата програма на Община Бургас за 2011г.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация да включи следните обекти в Бюджета на Община Бургас за 2011 г., като експертите в общинска администрация уточнят необходимите средства :

1. Да се отвори ул. "Дрин" за движение на МПС.

2. Двете улици пред бл.39 и ул. "Дрин" да станат еднопосочни.

3. Да се изготви служебен проект за изменение на плана за улична регулация за доказване възможността за предвиждане на места за паркиране в територията около училище "Братя Миладинови" и след влизане в сила на изменението на ПУП - ПР - да се включат за проектиране и изграждане.

Въпросът  е разглеждан многократно в комисията по безопасност и организация на движението към община Бургас. Има сериозно разногласие и противопоставяне от страна на част от живущите в съседните жилищни блокове за отваряне на улицата за движение. На последното заседание на комисията е взето решение за одобряване на еднопосочно движение по ул."Дрин", като ул. "София" остава двупосочна и следва съответното регулиране с пътни знаци и хоризонтална маркировка.

 

   

т.27. Докладна записка от група общински съветници "Независими" относно: Изграждане на съоръжения за преминаване на хора с увреждания и на детски колички.

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на общинска администрация в срок от 6 /шест/ месеца да предприеме всички необходими и законоустановени действия за проектиране и изграждане на необходимите съоръжения и подходи за преминаване на лица с увреждания и на детски колички в подлезите на територията на Община Бургас, в които няма изградени такива или изградените не отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

2. При изпълнението на точка 1 стриктно да се спазват разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

        3. Необходимите средства за изпълнението да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2011 г.

В капиталовата програма за 2011 г. обектът е заложен, но не е реализиран поради липсата на средства по източника на финансиране. При всички основни и текущи ремонти на улици са изпълнени занижения на бордюрите в кръстовищата. Общинска администрация е предприела действия по териториални дирекции за изготвяне на справки за състоянието на наличния сграден фонд в урегулиране на поземлени имоти с масов достъп на посетители. Извършени са проверки на всички аптеки, банки, пунктове за разплащане, сгради със социални, здравни и търговски функции, училища и др. За всички установени нередности   по прилагане  разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания  са уведомени собствениците на обектите с предписание за отстраняването им. С последваща проверка е констатирано изпълнението им. За обектите, които не са изпълнени предписаните мероприятия за  достъпна среда са издадени повторни предписания със срок за изпълнение 31.12.2011г.

 

т.28.Докладна записка от група общински съветници "Независими" относно: Ремонт и благоустрояване на подлеза в кв."Меден рудник" , бул. "Захари Стоянов".

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация  да предвиди в разходната част на проекта на Бюджет 2011 г. необходимите средства за ремонта и благоустрояването на подлеза, намиращ се в кв. "Меден рудник", бул. "Захари Стоянов".

Изготвена е количествено стойностна сметка /КСС/  на базата,  на която ще се възложи ремонта в началото на 2012г.

 

т.29. Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник относно: Проектиране и изграждане на канализационна система и асфалтиране на улица "Вълнолом", кв. "Крайморие" в участъка от № 29А до 31А и асфалтиране на същата улица в участъка от № 25А до № 29.

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на общинска администрация във възможно най-кратък срок да предприеме всички необходими и законоустановени действия по проектиране и изграждане на канализационна система и асфалтиране на ул. "Вълнолом", кв. "Крайморие" в участъка от № 29 до № 30А.

2. Възлага на общинска администрация във възможно най-кратък срок да предприеме всички необходими и законоустановени действия по асфалтиране на ул. "Вълнолом", кв. "Крайморие" в участъка от № 25А до № 29.

3. Необходимите средства да бъдат предвидени в Бюджета на община Бургас за 2011 г.

Обектът е включен в капиталова програма, изпълнението е на инженеринг, проведена е процедура за избор на изпълнител, изготвен е инвестиционен проект, предстои издаване на строително разрешение и обектът ще се изпълни до края на м. март 2012г.

Протокол № 46/17.02 и 22.02.2011 година

т.7. Докладна записка от Здравко Сталев - Председател на Постоянната комисия по екология в Общински съвет - Бургас относно: Предприемане на спешни мерки за ремонт на спортен комплекс "Черноморец" - собственост на "ПСФК Черноморец Бургас" АД - търговско дружество с общинско участие в капитала.

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Атанас Любомиров Пайташев и Михаил Димитров Хаджиянев, в качеството им на представители на Община Бургас в съвета

на директорите на ПСФК "Черноморец-Бургас" АД, незабавно да предприемат необходимите действия, за осигуряване на финансови средства, в това число и да отправят искане за осигуряване на финансиране

от акционерите в дружеството - Община Бургас и Петрол Холдинг, за извършване на ремонт на залите на спортен комплекс "Черноморец", в които тренират спортни клубове по вдигане на тежести, борба свободен и

класически стил, бокс, лека атлетика.

2. В двумесечен срок представителите на Община Бургас в съвета на директорите на "НСФК Черноморец-Бургас" АД Атанас Любомиров Пайташев и Михаил Димитров Хаджиянев да представят доклад пред Общинския съвет за предприетите от тях действия по изпълнението на т. 1,

както и да бъде изготвена справка за видовете, количествата и стойностите

на строително-монтажните работи, които са необходими за нормалното

функциониране на залите .

3. Да се задели сума в размер на 30 000 лв. във фонд Резервен на Бюджет 2011 г., за извършване на ремонт на бани и тоалетни на залите, посочени в т.1, като бъде намерена законосъобразна форма за превод на средствата.

          Решението е изпълнено и описания ремонт е извършен.

 

т.13.Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Преобразуване на ЦДГ № 30 " Изгрев" в ОДЗ № 14 "Изгрев".

РЕШЕНИЕ:

1. Преобразува Целодневна детска градина № 30 "Изгрев" в Обединено

детско заведение ( ОДЗ) № 14 "Изгрев" , считано от 01.09.2011 г.

2. Разкрива в ОДЗ № 14 "Изгрев"- 1 яслена група за деца от 10 месеца до 3 години.

3. Персоналът, обслужващ яслената група , да стане от 01.09.2011 г., както следва:

-       Персонал от 01.09.2011 г. СТАВА от 01.09.2011 г.

-       Непедагогически : 8,5

-       Медицински: 0

-       Непедагогически : 10,5 щ.бр.

-       Медицински: 2 щ.бр.

4. Задължава общинска администрация - "Здравеопазване и социални дейности" да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването за осигуряване необходимия за функционирането на яслената група щат

(среден медицински персонал).

Решението е изпълнено, съгласувано е с РЗИ - Бургас и предстои включване на 2 щатни бройки за 2012 година.

 

т.37.Докладна записка от Георги Киров - общински съветник, Зам.-

председател на Общински съвет и Председател на Постоянната комисия по транспорт и съобщения относно: Вземане на решение за преместване на автобусна спирка, създаваща задръствания и е труднодостъпна за хора с увреждания.

РЕШЕНИЕ:

1. Спирка "Стандартизация" да бъде преместена от средното платно до бл.35 в к-с Славейков.

2. В района на отбивката между бл. 33 и 32 да бъде направена 5 метра асфалтова настилка, за да преминава автобус №12а, 121 и маршрутка 2а , за да стигне до спирката.

3. Средствата да бъде осигурени от бюджет 2011.

Към настоящия момент няма техническа възможност  съчлeнените автобуси да обслужват  предложената нова позиция. За преместването на автобусната спирка е необходимо да се изгради ново кръстовище, с което да се изнесе движението на автобуса в локалното платно.

В капиталовата програма за 2011г. няма предвидени средства за реализация на такъв обект. Обекта ще бъде предвиден за реализация, когато се осигури необходимия финансов ресурс.

 

Протокол № 47/24.03 и 29.03.2011 година

т.14.Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП"ГЕРБ" относно: Постъпила подписка от граждани, живущи в бл.34, 35 и 70 в ж.к."Славейков", в подкрепа на изграждане на детска площадка /детски кът/ в междублоково пространство на бл.34 и бл.35.

РЕШЕНИЕ:

Изисква становище от общинската администрация със ситуационно решение и план сметка.

Изготвен е писмен отговор, както и идеен проект за площадка за игра и количествена сметка, предложен за включване в капиталова програма за 2012г. или в дейност 622 - поддръжка на бюджета на Община Бургас 2012г.

 

т.36.Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Осигуряване на финансови средства за оборудване на кабинетите в общинските детски заведения, предназначени за работа с деца със специални образователни потребности.

РЕШЕНИЕ:

1. Да се осигури при актуализация на Бюджет 2011 сумата от 5200лв., за оборудване на кабинетите в общинските детски заведения,предназначени за работа с деца със специални образователни потребности,с комплекти дидактични материали за автоматизация на звукопроизношението.

2. Възлага на Председателя на Общински съвет-Бургас да изготви в 2 месечен срок доклад относно конкретните нужди от ресурсното осигуряване на бургаските детски и учебни заведения за работа с деца със

специални образователни потребности, въз основа на който да се приеме

решение за финансово осигуряване на този процес при актуализация на Бюджет 2011.

          Решението е в процес на изпълнение. Финансирането е осигурено с европейски средства, тъй като общината спечели проект за работа с деца със специални образователни потребности, който ще се реализира през 2012г., като проектът съдържа и закупуване на специална техника и пособия за такива деца.

 

т.37.Докладна записка от група общински съветници от ПП "ГЕРБ" относно: Абонаментни карти за пътуване в градския транспорт за тези ученици, които нямат постоянен адрес на територията на Община Бургас, но учат в училища на територията на гр. Бургас и имат регистриран настоящ адрес.

РЕШЕНИЕ:

Да бъдат предвидени при актуализация на бюджета на Община Бургас за 2011 г. необходимите средства от страна на общинска администрация за ползване на намаление при закупуване на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт за тези ученици, които нямат постоянен адрес на територията на Община Бургас, но учат в училища на територията на гр. Бургас и имат регистриран настоящ адрес.

          Решението е изпълнено изцяло.

т.38.Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Отпускане на финансова помощ от 60 704.28 лева на РС "ПБЗН'' гр.Бургас за закупуване на дихателни апарати комплект.

РЕШЕНИЕ:

Да се заложи сумата от 60 704.28 (шестдесет хиляди седемстотин и четири лева и двадесет и осем стотинки) на РС "ПБЗН" - Бургас за закупуване на комплект дихателни апарати при актуализация на бюджета за 2011 год.

          Средствата са заложени в проекта за бюджет 2012г.

 

т.39.Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова -Председател на Общински съвет относно: Изграждане на пешеходна пътека и поставяне на знак "Внимание деца" на ул."Лермонтов" , в участъка на арменската църква-арменското училище.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация в Община Бургас, след провеждане на необходимите процедури по съгласуване, да положи на ул."Лермонтов", в участъка на арменската църква - арменското училище, пътна маркировка, указваща пешеходна пътека, и пътни знаци, указващи преминаването на деца, с източник на финансиране - средства за поддръжка и маркировка на улична мрежа.

Предложението е разгледано на заседание на комисията по безопасност на движението при Община Бургас. Отчитайки факта, че отсечката граничи от едната страна с пешеходна зона, а от другата с кръстовището на ул."Митрополит Симеон", е решено да се монтира предпазен парапет пред изхода на Арменското училище и детската градина на ул."Лермонтов", който е изпълнен от поддържащата фирма. 

 

т. 44.Докладна записка от група общински съветници "Независими" в

Общински съвет-Бургас относно: Неизпълнение на т.8 от Решение  на Общински съвет - Бургас прието по т.6 от дневния ред на 20-то заседание на съвета проведено на 23 и 28.04.2010 г. и отразено в Протокол № 20 от същите дати.

РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Бургас в три месечен срок да предприеме всички законоустановени действия по проверка и отстраняване на всички бариери и антипаркиращи устройства, поставени незаконно около обществени и частни сгради.

2.Възлага на Кмета на Община Бургас след изтичането на три месечен срок от влизане в сила на това решение да информира Общинския съвет за предприетите мерки по изпълнението на т. 1.

          В изпълнение на решението служители на Дирекция "УКОРС" извършиха проверка, при която се установиха 149 антипаркиращи устройства и бариери на територията на града. Извършва се обследване на собствеността на имотите и устройствата, като е информиран и Общинския съвет с писмо №93-00-88/31.01.2011г.

 

т.47.Докладна записка от група общински съветници "Независими" и

общински съветници от ПП "Средна европейска класа"  относно: Осигуряване на финансиране за представителен гвардейски състав при  Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Бургас да предостави на представителен гвардейски състав при Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", гр. Бургас финансиране в размер на 9 360 /девет хиляди триста и шестдесет/ лева за изработване на необходимото облекло.

2. Необходимото финансиране за изпълнение на т. 1 да се осигури от проект за извънкласни дейности на Община Бургас през 2011 година.

Необходимият финансов ресурс е осигурен от делегирания бюджет на гимназията, а не от общинския, тъй като гимназията не представи проект за облекло.

Протокол № 48/21.04 и 26.04.2011 година

т.16.Докладна записка от Семир Абумелих-общински съветник от ПП ГЕРБ  относно: Осигуряване на финансови средства за сървърно  оборудване.

РЕШЕНИЕ:

Да се осигури сумата до 22 000 лв. за закупуване на нов дисков масив за сървърите на общинската администрация, като сумата се добави към обект 1641 от Капиталовата програма на Общината при актуализация на Бюджет 2011г.

          Решението е изпълнено изцяло.

 

т27.Докладна записка от групата общински съветници на ПП"АТАКА" относно: Необходими средства за частичен вътрешен ремонт на "Медицински център I - Бургас" ЕООД.

РЕШЕНИЕ:

При актуализация на Бюджет 2011 г. да се предвиди сумата от 34 000

лв. за целева субсидия за "Медицински център І - Бургас"-ЕООД .

За извършване на необходимите капиталови ремонти в проекта за капиталова програма за 2012г. за  "Медицински център І - Бургас"-ЕООД са заложени 69 400лв.

т.28.Докладна записка от групата общински съветници на П"АТАКА" относно: Проектиране и изработване на рекламни пана за залепване на безплатни съобщения и обяви с нетърговска цел.

РЕШЕНИЕ:

1. Да се проектират и изработят рекламни пана за разлепване на безплатни съобщения, обяви, афиши, плакати и други материали, които информират обществеността с нетърговска цел. Същите да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия и да отговарят

на нормите за безопасност.

2. Паната за съобщения на територията на Община Бургас да се поставят по одобрена от гл. архитект схема за разполагането им. Схемата да се обяви в средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Бургас.

3. При актуализация на Бюджет 2011 г. да се осигури сумата до 30 000 лв. за проектиране и изработване на рекламните пана.

Обследвани са всички стари места на съществуващи съоръжения, изготвени са служебни проекти. Предложени са нови позиции, които са одобрени от гл.архитект при Община Бургас. Схемата е изготвена и при осигуряване на финансов ресурс ще бъдат изработени и монтирани рекламните пана.

 

т.29.Докладна записка от групата общински съветници от ПП"БСДП" относно: Изграждане на етажен паркинг в к-с "Зорница",гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Да се стартира процедура за изграждане чрез публично-частно партньорство на етажен паркинг за обществено обслужване в к-с "Зорница" в близост до кръстовището на ул. "Янко Андонов", съгласно

Подробния устройствен план на гр. Бургас.

По действащият план на к-с "Зорница" има отреден урегулиран поземлен имот за изграждане на обслужваща сграда с етажен паркинг. Стартирана е процедура за изменение на кадастралната карта за отразяване на имота и след съставяне на акт за общинска собственост ще се предприемат действия по стартиране на процедура за  ПЧП.

 

т.30.Докладна записка от група общински съветници "Независими" относно: Предоставяне на финансови средства за ремонт и реставрация на манастир "Света Богородица", град Бургас.

РЕШЕНИЕ:

При актуализация на Бюджет 2011 год. да се осигури във функция 07

"Почивно дело, култура, религиозна дейност", § 5501 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", № 1753 "Трансфер за християнски храмове", сумата от 30 000 лева за манастир "Света Богородица", гр.Бургас.

         Осигурени 14,000 лв., които са покрили необходимия ремонт на манастира.

Протокол № 50/23.06.2011 година

т.41. Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник от група "Независими" в Общински съвет - Бургас относно: Осигуряване на финансиране и изграждане на спортни съоръжения за уличен фитнес на територията на "Приморски парк" и парк "Езеро" в град Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия за изграждане на спортни съоръжения за уличен фитнес на територията на "Приморски парк" и парк "Езеро" в гр. Бургас, при съобразяване на предвижданията заложени в действащите подробни устройствени планове.

2. След изготвяне на количествено стойностна сметка необходимите финансови средства да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2012 г.

Предложени са места за проектиране и изграждане на нови площадки за фитнес на открито и скейтър зони на територията на "Приморски парк" и парк "Езеро" в гр. Бургас, проведена е процедура за проектиране на една спортна площадка в "Парк Езеро". За реализацията няма осигурен финансов ресурс. Обектите са предложени за изпълнение и ще бъдат реализирани при осигуряване на финансови средства. 

 

Протокол № 51/21.07.2011 година

 

т.36. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП "ГЕРБ" относно: Дофинансиране на ин-витро лабораторията, изграждаща се на територията на МБАЛ-Бургас АД с общински средства.

РЕШЕНИЕ:

При актуализация на бюджета за 2011 г. да бъде предвидена сумата от 50000 /петдесет хиляди/ лв., предназначени за дооборудване структурата по асистирана репродукция при МБАЛ-Бургас.

Сумата е предвидена в проекта на бюджет 2012г.

 

Относно паметници и паметни плочи:

 

т.30.Докладна записка от групата на Общинските съветници на ПП "БСДП" относно: Изграждане на арка на Св.Николай Мирликийски Чудотворец (Никулден) на входа на Морската градина, от към ул. "Богориди" до павилион "Гъбката".

 

РЕШЕНИЕ:

След съгласуване с всички институции, да се демонтира съществуващата пред подлеза на ул."Васил Априлов" арка на Св.Николай Мирликийски Чудотворец (Никулден) и премести на входа на Морската градина, от към ул. "Богориди" до павилион "Гъбката" , като не се изгражда нова.

Общинска администрация е изготвила и  изпратила за съгласуване  служебен проект.  МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА е отказло да съгласува проекта - писмо №791/20.04.2011г.

От друга страна, Административен съд Бургас е отменил изцяло цитираното решение №30/20.01.2011г. и 25.01.2011г.на Общински съвет Бургас.

 

т.31.Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. - кмет на Община Бургас относно: Отреждане на място за ситуиране на Паметник на Независимостта в гр. Бургас и приблизително необходимите финансови средства за неговата реализация.

 

РЕШЕНИЕ:

1. В тримесечен срок да се проведе широко обществено обсъждане за местоположението на паметника на Независимостта.

          2. Средствата за възлагане и реализиране на паметника в размер на 80 000 лв. да бъдат заложени в Капиталова програма , Бюджет на Община Бургас за 2011 година.

          Включен е обект №1723 "Изграждане паметник на Независимостта на България" - източник на финансиране "Други" -  като  средства не са постъпили.

В срок проведено обществено обсъждане, което не успява да вземе решение.

 

т.32.Докладна записка от общински съветници от "ГЕРБ" относно: Поставяне на паметен знак в чест на 24 - ти пехотен черноморски полк.

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация да проведе конкурс за изработване на паметник на бойците и офицерите от 24-ти пехотен черноморски полк, като имената на тези български герои бъдат изписани на паметника.

Сумата от 100 хил. лв. за изграждане на паметника да бъде заложена в Бюджет 2011 г.

В 6- месечен срок да се проучат подходящите места за изграждане на паметника, включително и на мястото на Войнишки паметник, след съгласуване с Министерство на културата и НИНКН .

 

В срок са проучени подходящите места. След проведена кореспонденция МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  одобрява едно от предложенията с писмо №912/20.04.2011г. Приложено е писмо към председателя на Общинският съвет № 33-00-20/31.05.11г.

 

т.33.Докладна записка от група общински съветници "Независими" относно: Финансиране и издаване на пълните съчинения и изграждането на бюст - паметник в Приморски парк на големия бургаски писател и общественик Петко Росен.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на общинска администрация да предприеме необходимите действия по финансиране и издаване на пълните съчинения на големия бургаски писател и общественик ПЕТКО РОСЕН.

2. Възлага на общинска администрация да предприеме необходимите действия по проектирането и изграждането на бюст - паметник на големия бургаски писател и общественик ПЕТКО РОСЕН в ОУ "ПЕТКО РОСЕН"  в к/с "Меден рудник".

3. Необходимите средства за изпълнение на решенията по т. т. 1 и 2 да бъдат предвидени в бюджета на община Бургас за 2011 г.

 

В срок са проучени подходящите места. ЕСУТ при Община Бургас, е взел  решение с протокол №10/13.04.2011г., паметникът да бъде изграден на входа на ОУ "Петко Росен" в к/с "Меден Рудник". Издадени са първите четири тома от творчеството на П.Росен, през 2012г. Ще се издадат следващите четири тома.

 

т.34.Докладна записка от Делян Иванов - общински съветник в Общински съвет - Бургас относно: Изграждане на паметник на създателя на Морската градина - Георги Духтев.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на общинска администрация да предприеме всички необходими и законоустановени мерки, след съгласуване с Министерство на културата и Националния институт за недвижимо и културно наследство, за проектирането и изграждането на паметник в цял ръст на Георги Духтев в старата част на Морската градина, от дясно на централната алея водеща към КЦ "Морско казино".

2. Необходимите финансови средства за проектирането и изграждането на паметника на създателя на Морската градина - Георги Духтев да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2011 г.

         

След съгласуване с Министерство на културата при финансова възможност ще бъдат предвидени средства в Бюджет 2012 г. - Общинска администрация е изготвила служебен проект с четири  проучени възможни места за ситуиране на паметник в цял ръст. Има съгласуване с МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НИНКН с писмо №911/20.04.2011г. Паметникът ще бъде издигнат в близост до къщата, в който е живял Г. Духтев.

 

т.35.Докладна записка от Здравко Сталев - общински съветник от група "Независими" относно: Поставяне на табели на площада, намиращ се пред административната сграда на Община Бургас.

РЕШЕНИЕ:

Задължава компетентните органи от Община Бургас в шестмесечен срок да изработят и поставят на подходящи места на площада, намиращ се пред административната сграда на Община Бургас, табели с надпис "Площад инж. Атанас Сиреков".

Решението е изпълнено, като табелите са поставени.

45.Докладна записка от група общински съветници "Независими" в

Общински съвет-Бургас относно: Проектиране и изграждане на паметник на големия български писател Николай Хайтов.

РЕШЕНИЕ:

1.Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме всички необходими действия за проектиране и изграждане на бюст-паметник на големия български писател Николай Хайтов в Приморски парк - Бургас на т. нар. алея на възрожденците.

2.Необходимите финансови средства да се предвидят при актуализация на бюджета на Община Бургас за 2011 г.

 

Запознати сме с принципното становище на МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА и НИНКН , че тази част на парка е паметник на градинско - парковото изкуство и не се разрешава поставянето на нови бюст паметници поради уплътняване парковата средата с такива.

 

46.Докладна записка от Валентин Кирилов Касабов - общински съветник от група общински съветници "Независими" в Общински съвет-Бургас относно: Изграждане на християнски монумент в град Бургас.

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на общинска администрация да предприеме всички необходими действия, в това число да отреди терен, да подготви необходимата конкурсна документация за възлагане на проектиране и изграждане на християнски монумент - триптих, представляващ обемно тяло във формата на призма с височина не по-малко от 12 /дванадесет/ метра - разположен на първото колело на влизане в града по пътя София -

Бургас, като на страната, която е разположена с лице към пътя София - Бургас да бъде изобразен Исус Христос, а на другите две страни,съответно, закрилника на Бургас - св. Николай Чудотворец и закрилника на България - св. Иван Рилски.

2. Необходимите финансови средства за изпълнение на изложеното в т. 1 да бъдат предвидени при актуализацията на бюджета на Община

Бургас за 2011 г.

 

След изпратени писма до Министерството на вътрешните работи и Сливенската Митрополия, същите не се ангажират със съгласуване на местоположението и изискват представяне на идеен проект. Поради липса на утвърден наличен финансов ресурс, такъв не е изготвен, но е предложен в капиталова програма 2012г. 

 

т.31.Докладна записка от група общински съветници "Независими"

в Общински съвет Бургас относно: Поставяне на паметна плоча на д-р Стамат Апостолов.

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите

действия за поставяне на паметна плоча на д-р Стамат Апостолов на територията на Община Бургас.

2.Необходимите средства за изпълнение на решението по т.1 да бъдат осигурени при Актуализацията на бюджета на Община Бургас за 2011 г.

 

          При актуализация на Бюджет 2011 г. няма осигурен финансов ресурс. Предприети са необходимите действия, като са проучени, всички възможности, подходящото място за поставяне на паметна плоча е на сградата, където е живял Стамат Апостолов. Има положително становище на ЕСУТ, Протокол №8/30.03.2011г.

Обобщено, предвид наличието на много предложения и решения за изграждане на паметници, паметни плочи и др. в проекта за бюджет 2012г. е отделен специален обект "паметници", като при осигуряване на средства ще се премине към реализация на обектите, съобразно степента на проектна готовност.

 

Накрая, бих желал да ви уверя, че цялата общинска администрация и лично аз винаги сме се старали да изпълним изцяло или поне да вкараме във "възможни" рамки всички решения на общинския съвет, без да влагаме излишна юридическа взискателност, тъй като съм убеден, че гласуваните решения са мотивирани от чувства на искрена загриженост за осигуряване на по-добра среда за живот на бургазлии. Надявам се, че присъствието на повече квалифицирани юристи от всички политически групи в настоящия състав на общинския съвет  ще допринесе за приемане на решения, при стриктно спазване на процедурите за приемането и/или изменението им, както и при съблюдаване и зачитане на функциите и правомощията на органите на местното самоуправление и на изпълнителната власт на територията на общината.

 

   

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас